Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Zakład Karny Sztum

Jednostka

Zakład Karny Sztum

Adres

Zakład Karny w Sztumie
ul. Nowowiejskiego 14
82-400 Sztum
Tel./Fax: (55) 267-28-00 / (55) 267-28-20

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Gdańsk

Status

Służba Więzienna działa na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (Dz. U. nr 79, poz. 523 ze zm.). Zakład Karny w Sztumie podlega Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Gdańsku zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie siedzib, terytorialnego zasięgu i szczegółowego zakresu działania dyrektorów okręgowych Służby Więziennej oraz struktury organizacyjnej okręgowych inspektoratów Służby Więziennej (Dz. Urz. MS z dnia 7 września 2010 r.). Zakład Karny w Sztumie działa w oparciu o zarządzenie nr 55/13 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie określenia przeznaczenia zakładów karnych i aresztów śledczych. Zgodnie z zarządzeniem Zakład Karny w Sztumie jest zakładem typu zamkniętego dla mężczyzn - recydywistów penitencjarnych, z oddziałami:
 - oddział zakładu karnego typu półotwartego dla recydywistów penitencjarnych,
 - oddział terapeutyczny dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo,
 - oddział wyznaczony dla osadzonych stwarzających poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu.
 

Kierownictwo

Dyrektor zakładu karnego
płk Jan Morozowski 
Tel.: (55) 267-28-21
 
Zastępca dyrektora zakładu karnego 
ppłk Michał Niedbała
Tel.: (55) 267-28-03
 
Zastępca dyrektora zakładu karnego
ppłk Kazimierz Rymer
Tel.: (55) 267-28-02
 
Zastępca dyrektora zakładu karnego
ppłk Izabela Firańska
Tel.: (55) 267-28-03
 
Rzecznik prasowy
kpt. Kamil Dobrzyński
Tel.: (55) 267-28-29, 519-406-155
 

Struktura Organizacyjna

W skład struktury organizacyjnej Zakładu Karnego w Sztumie wchodzą:
  
 1. Pierwszy oddział penitencjarny, w którym zadania wykonują:
 - kierujący I oddziałem penitencjarnym,
 - koordynator oddziału penitencjarnego,
 - psycholog działu penitencjarnego,
 - wychowawcy działu penitencjarnego,
 - starsi oddziałowi i oddziałowi,
 - doprowadzający,
 - funkcjonariusz lub pracownik cywilny wykonujący zadania kwatermistrzowskie;
  
 2. Drugi oddział penitencjarny, w którym zadania wykonują:
 - kierujący II oddziałem penitencjarnym,
 - koordynator oddziału penitencjarnego,
 - psycholog działu penitencjarnego,
 - wychowawcy działu penitencjarnego,
 - starsi oddziałowi i oddziałowi,
 - doprowadzający,
 - funkcjonariusz lub pracownik cywilny wykonujący zadania kwatermistrzowskie;
  
 3.Oddział szkolny;
  
 4.Oddział terapeutyczny;
 
 5. Działy, którymi kierują kierownicy działów:
 - Dział Ochrony,
 - Dział Penitencjarny,
 - Dział Ewidencji,
 - Dział Terapeutyczny,
 - Dział Kwatermistrzowski,
 - Dział Finansowy,
 - Dział Kadr,
 - Dział Organizacyjno-Prawny,
 - Zakład Opieki Zdrowotnej Zakładu Karnego w Sztumie;
  
 6. Stanowiska samodzielne:
 - ds. łączności,
 - ds. informatyki.
  
 W ramach Zakładu działa także Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU) ze szkołami:
 - szkoła podstawowa dla dorosłych,
 - gimnazjum dla dorosłych,
 - liceum ogólnokształcące dla dorosłych.
CKU prowadzi także naukę na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Podmioty Współpracujące

Zakład Karny w Sztumie współpracuje z następującymi kościołami i związkami  wyznaniowymi:
 - Kościół Rzymsko-Katolicki,
 - Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny,
 - Kościół Zielonoświątkowy,
 - Kościół Chrześcijan Baptystów,
 - Związek Wyznania Świadków Jehowy,
 - Kościół Adwentystów Dnia Siódmego,
 - Kościół Wolnych Chrześcijan w R.P.
 Ponadto jednostka ma zawarte porozumienia z podmiotami:
 - Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu,
 - Zakład Opiekuńczo-Leczniczy przy Szpitalu Polskim w Sztumie (NZOZ).

Przedmiot działalności

Zakład Karny w Sztumie realizuje, na zasadach określonych w Kodeksie Karnym Wykonawczym, zadania w zakresie wykonywania kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania w szczególności:
 - prowadzenie działalności resocjalizacyjnej wobec osób skazanych na kary pozbawienia wolności, przede wszystkim przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, nauczania oraz zajęć kulturalno-oświatowych,
 - wykonywanie tymczasowego aresztowania w sposób zabezpieczający prawidłowy tok postępowania karnego,
 - zapewnienie osobom skazanym na kary pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanym przestrzegania ich praw, a zwłaszcza humanitarnych warunków, poszanowania godności, opieki zdrowotnej i religijnej,
 - ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych,
 - zapewnienie w zakładzie karnym porządku i bezpieczeństwa,
 - wykonywanie aresztów zastosowanych na podstawie innych przepisów oraz pomocy prawnej z tytułu umów międzynarodowych.
 
 
 
 

Oświadczenie majątkowe

Majątek Służby Więziennej

W zakresie majątku nieruchomego Zakład Karny w Sztumie posiada wszystkie budynki i grunty w trwałym zarządzie. Budynki są usytuowane przy ulicy Nowowiejskiego 14. Obiekty i grunty są własnością Skarbu Państwa.
 Łączna powierzchnia gruntów wynosi 27.530m2. Zakład Karny w Sztumie posiada w trwałym zarządzie następujące działki:
 279/127 – pow. 26.390m2,
 279/42 – pow. 1140m2.
 

Zamówienia publiczne

Zakład Karny w Sztumie realizuje zamówienia publiczne zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
Aktualnie toczące się sprawy znaleźć można na stronie http://www.sw.gov.pl/pl/zamowienia-publiczne.

Współpraca międzynarodowa

Zakład Karny w Sztumie współpracuje z następującymi organizacjami:
 - Zakładem Karnym w Mariampolu na Litwie (porozumienie o współpracy w szczególności w zakresie Międzynarodowego Przeglądu Sztuki Więziennej w Sztumie),
 Zakładem Karnym Rynovice w Czechach (umowa o współpracy w szczególności w zakresie Międzynarodowego Przeglądu Sztuki Więziennej w Sztumie).
 

Fundusze unijne

Zakład Karny w Sztumie realizuje dwa projekty systemowe współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013:
 Projekt nr 1
 Podniesienie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej realizujących zadania związane z przywięziennymi Klubami Pracy.
 Projekt nr 3
 Cykl szkoleniowo-aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności.
 

Akty prawne

Sposób załatwiania spraw

Prośby i wnioski dotyczące działalności tutejszej jednostki załatwiają dyrektor i jego zastępcy w ramach swoich zadań.
 Skargi dotyczące działalności jednostki oraz postępowania funkcjonariuszy i pracowników cywilnych zakładu załatwiają:
 - dyrektor jednostki, jeżeli skarga jest do niego adresowana , a nie dotyczy jego bezpośredniej działalności, chyba że w tym zakresie zostanie uznana za zasadną,
 - dyrektor okręgowy Służby Więziennej jeżeli skarga dotyczy działalności nadzorowanej przez niego jednostki organizacyjnej i nie została załatwiona w trybie opisanym powyżej,
 - Dyrektor Generalny Służby Więziennej lub osoba przez niego wyznaczona, jeżeli skarga dotyczy działalności okręgowego Inspektoratu Służby więziennej i nie została załatwiona przez Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej,
 - Ministra Sprawiedliwości lub osobę przez niego wyznaczoną, jeżeli skarga dotyczy działalności Centralnego Zarządu Służby Więziennej i nie została załatwiona przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.
 Wnioski, skargi i prośby mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lu za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
 Interesanci w sprawie skarg, próśb i wniosków są przyjmowani przez dyrektora jednostki i zastępców zgodnie z miesięcznym grafikiem zatwierdzonym przez Dyrektora Zakładu Karnego w Sztumie.

Rejestry, ewidencje, archiwa

Zakład Karny w Sztumie tworzy rejestry i prowadzi ewidencję na potrzeby wykonywania tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności.
 W  jednostce, zgodnie z Zarządzeniem Nr 13/2002 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwów zakładowych i składnic akt w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej, funkcjonuje archiwum zakładowe.

Dokumenty urzędowe

Wzory druków

Postępowanie kwalifikacyjne na funkcjonariuszy Służby Więziennej:
 - ankieta personalna kandydata do Służby Więziennej:
 - ankieta bezpieczeństwa osobowego:
 
 Postępowanie kwalifikacyjne na pracowników cywilnych Służby Więziennej:
 - kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie:

Ważne ogłoszenia

1) Ważne telefony
 Sekretariat: (55) 267-28-00
 Dowódca Zmiany: (55) 267-28-13
 Dział Organizacyjno-Prawny: (55) 267-28-19 / (55) 267-28-30
 Dział Kadr: (55) 267-28-10
 Dział Penitencjarny: (55) 267-28-06
 Dział Ochrony: (55) 267-28-05
 Dział Ewidencji: (55) 267-28-08
 Dział Kwatermistrzowski: (55) 267-28-09
 Zatrudnienie Osadzonych: (55) 267-28-15
 Łączność i Informatyka: (55) 267-28-11 / (55) 267-28-12
 Dział Finansowy: (55) 267-28-25
 Zakład Opieki Zdrowotnej: (55) 267-28-22
 
2) Konto depozytowe
 Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego wg wzoru:
 Wpłacający: [imię i nazwisko]
 NBP o/o Gdańsk
 Nowowiejskiego 14
 Sztum
 68 1010 1140 0051 0613 9120 0000
 Dla: [imię i nazwisko], s. [imię ojca osadzonego]
 
3) Dla interesantów
 Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
 poniedziałek - piątek: 7.30-15.30
 
4) Informacje o przetargach
 
 
 
5) Informacje o konkursie ofert
 
 
 
 
6) Informacje o wynikach konkursu ofert
 

Identyfikator Jednostki

31

StatusCreated

 

StatusModified

Zmodyfikowany przez Rafał Wierzchowski o 2018-04-19 14:34

Struktura OrganizacyjnaCreated

 

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Rafał Wierzchowski o 2018-04-19 14:34

Podmioty WspółpracująceCreated

 

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Rafał Wierzchowski o 2018-04-19 14:34

Przedmiot działalnościCreated

 

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Rafał Wierzchowski o 2018-04-19 14:34

Oświadczenie majątkoweCreated

 

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Rafał Wierzchowski o 2018-04-19 14:34

Majątek Służby WięziennejCreated

 

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Rafał Wierzchowski o 2018-04-19 14:34

Zamówienia publiczneCreated

 

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Rafał Wierzchowski o 2018-04-19 14:34

Współpraca międzynarodowaCreated

 

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Rafał Wierzchowski o 2018-04-19 14:34

Fundusze unijneCreated

 

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Rafał Wierzchowski o 2018-04-19 14:34

Akty prawneCreated

 

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Rafał Wierzchowski o 2018-04-19 14:34

Sposób załatwiania sprawCreated

 

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Rafał Wierzchowski o 2018-04-19 14:34

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

 

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Rafał Wierzchowski o 2018-04-19 14:34

Dokumenty urzędoweCreated

 

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Rafał Wierzchowski o 2018-04-19 14:34

Wzory drukówCreated

 

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Rafał Wierzchowski o 2018-04-19 14:34

Ważne ogłoszeniaCreated

Utworzony przez Rafał Wierzchowski o 2011-01-11 15:14

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Rafał Wierzchowski o 2018-04-19 14:34

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

Utworzony przez Rafał Wierzchowski o 2011-04-14 13:31

AdresModified

Zmodyfikowany przez Rafał Wierzchowski o 2018-04-19 14:34

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Rafał Wierzchowski o 2018-04-19 14:34

Data wytworzenia

2011-07-20 11:40

Nabór

1) Nabór kandydatów do Służby Więziennej
 
Tutejsza jednostka aktualnie nie prowadzi naboru kandydatów.
 
2) Podstawa prawna:
 - ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (Dz. U. nr 79, poz. 523 ze zm.).
 - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej ( Dz. U. nr 186, poz.1247).
  
 Służbę w Służbie Więziennej zgodnie z ustawą o Służbie Więziennej może pełnić osoba będąca  obywatelem polskim:
 - o nieposzlakowanej opinii,
 - nie karana,
 - korzystająca z pełni praw publicznych i cywilnych,
 - posiadająca co najmniej średnie wykształcenie oraz odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
 - posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych.
  
 Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:
- ocena złożonych dokumentów,
- przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej mającej na celu, w szczególności, ocenę umiejętności formułowania myśli, nawiązywania i podtrzymywania kontaktu, autoprezentacji oraz motywacji kandydata do służby,
- badania psychologicznego, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości  z dnia 24 stycznia 2011 roku w sprawie wymagań  w zakresie zdolności fizycznej i psychicznej do Służby Więziennej (Dz. U. Nr 20, poz. 108), określającego predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata, przeprowadzonego przez psychologa w ramach komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych,
- testu sprawności fizycznej kandydata według kryteriów określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w punkcie 3,
- sprawdzenie kandydata w rejestrach skazanych i ukaranych,
- przeprowadzenie postępowania sprawdzającego wobec kandydata, mające na celu ustalenie, czy kandydat daje rękojmię zachowania tajemnicy w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr. 182, poz. 1228), o ile kandydat nie posiada aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego,
- sprawdzenia w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w ankiecie personalnej,
- ustalenie przez właściwą miejscowo komisję lekarską, w drodze orzeczenia, zdolności fizycznej i psychicznej kandydata, w sposób określony w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt. 3,
- sporządzenie arkusza oceny predyspozycji kandydata
- zatwierdzenia listy kandydatów przez kierownika jednostki organizacyjnej.
  
 Kierownik jednostki organizacyjnej odmawia poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu albo przerywa to postępowanie w przypadku :
 - niezłożenia dokumentów w wyznaczonym terminie lub nieusunięcia braków w dokumentacji w wyznaczonym dodatkowym terminie,
 - niepoddania się przez kandydata czynnościom lub badaniom przewidzianym w postępowaniu kwalifikacyjnym,
 - niespełnienia wymagań określonych w art. 38 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej,
 - negatywnego wyniku choćby jednego z etapów postępowania kwalifikacyjnego,
 - gdy nie znajduje to uzasadnienia w potrzebach kadrowych Służby Więziennej.  
  
 Pozytywne zakończenie procedury postępowania kwalifikacyjnego nie gwarantuje przyjęcia do Służby Więziennej.
 Wzory niezbędnych dokumentów tj.  ankiety personalnej oraz ankiety bezpieczeństwa osobowego, znajdują się w dziale 'Wzory druków'.
 

Projektowane akty prawne

AdresWytwarzajacy

Rafał Wierzchowski

Akty prawneWytwarzajacy

Rafał Wierzchowski

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

Rafał Wierzchowski

Fundusze unijneWytwarzajacy

Rafał Wierzchowski

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

Rafał Wierzchowski

NabórWytwarzajacy

Radosław Bronk

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

Rafał Wierzchowski

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

Rafał Wierzchowski

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

Rafał Wierzchowski

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

Rafał Wierzchowski

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

Rafał Wierzchowski

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

Rafał Wierzchowski

StatusWytwarzajacy

Rafał Wierzchowski

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

Rafał Wierzchowski

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

Rafał Wierzchowski

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

Rafał Wierzchowski

Wzory drukówWytwarzajacy

Rafał Wierzchowski

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

Rafał Wierzchowski

KierownictwoWytwarzajacy

Rafał Wierzchowski

Załączniki

Kwestionariusz_osobowy.pdf    
ankieta_bezpieczenstwa.pdf    
ankieta_personalna.pdf    
Utworzony o 2011-02-09 12:48 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:22, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.