Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Zakład Karny Malbork

Jednostka

Zakład Karny Malbork

Adres

Zakład Karny Malbork
 Poczty Gdańskiej 19 A
 82-200
 Malbork
 (55) 646 05 00 / (55) 272 94 11

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Gdańsk

Status

Służba Więzienna działa na podstawie ustawy z dnia 09 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (Dz.U. Nr 79, poz. 523 ). Zakład Karny w Malborku podlega Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Gdańsku zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 2004r. w sprawie siedzib, terytorialnego zasięgu i szczegółowego zakresu działania dyrektorów okręgowych Służby Więziennej oraz struktury organizacyjnej okręgowych inspektorów Służby Więziennej. Na podstawie zarządzenia Nr 77/97/CZSW Ministra Sprawiedliwości z dnia 15.10.1997 roku ustalono, iż Zakład Karny w Malborku podległy Dyrektorowi OISW w Gdańsku jest zakładem typu zamkniętego przeznaczonym dla skazanych mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy z oddziałami: a/ aresztu śledczego dla mężczyzn b/ zakładu karnego typu zamkniętego przeznaczonego dla młodocianych mężczyzn.

Kierownictwo

ppłk Mirosław Burczyk Dyrektor Zakładu Karnego w Malborku
kpt Monika Morozowska oficer prasowy

Struktura Organizacyjna

Zakładem Karnym w Malborku kieruje Dyrektor Zakładu Karnego podległy Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Gdańsku.  Od 08 listopada 2010 roku w Zakładzie Karnym w Malborku powołano oddział penitencjarny. Ponadto w skład struktury organizacyjnej wchodzą: Dział Ochrony Dział Kwatermistrzowski Dział Ewidencji Dział Finansowego Służba Zdrowia oraz samodzielne stanowiska : inspektor ds. kadr inspektor ds. organizacyjno-prawnych inspektor ds. zatrudnienia i bhp inspektor ds informatyki instruktor. Przy Zakładzie Karnym w Malborku działa Koło Emerytów i Rencistów oraz klub Honorowych Dawców Krwi.

Podmioty Współpracujące

Zakład Karny w Malborku w ramach współpracy z podmiotami zewnętrznymi działa na podstawie:        - Porozumienia z dnia 06.10.2010 roku ze Stowarzyszeniem na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „AGAPE” z siedzibą w Borowym Młynie, - Porozumienia zawartego w dniu 09.09.2004 roku ze Stowarzyszeniem na Rzecz Bezdomnych „AGAPE” Schronisko w Szawałdzie, - Porozumienia z dnia 27.09.2005r. w sprawie współpracy pomiędzy Burmistrzem Miasta Malborka a Dyrektorem Zakładu Karnego w Malborku, - Porozumienia z dnia 28.04.2005r.w sprawie współpracy pomiędzy Starostą Powiatu Malborskiego a Dyrektorem Zakładu Karnego w Malborku, - Porozumienia z dnia 27.04.2005 roku w sprawie współpracy pomiędzy Młodzieżowym Domem Kultury”Ratusz” a Zakładem Karnym w Malborku, - Porozumienia z dnia 14.06.2007 roku w sprawie współpracy pomiędzy Szkołą Podstawową im. Adama Gajewskiego w Świerkach a Zakładem Karnym w Malborku, - Porozumienia z dnia 26.04.2005 roku w sprawie współpracy pod patronatem Wójta Gminy Malbork zawarte pomiędzy Zakładem Karnym w Malborku a szkołami Gminy Malbork: Szkołą Podstawową w Lasowicach Wielkich, Szkołą Podstawową w Nowej wsi, Gimnazjum Gminnym w Malborku oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Lasowicach Wielkich, - Porozumienia z dnia 18.04.2008 roku w sprawie współpracy pomiędzy Burmistrzem Miasta Nowy Staw a Dyrektorem Zakładu Karnego w Malborku .

Przedmiot działalności

Zakład Karny w Malborku realizuje na zasadach określonych w kodeksie karnym wykonawczym zadania w zakresie wykonywania kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania w szczególności: -prowadzenie działalności resocjalizacyjnej wobec osób skazanych na kary pozbawienia wolności, przede wszystkim przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, nauczania oraz zajęć kulturalno-oświatowych, -wykonywanie tymczasowego aresztowania w sposób zabezpieczający prawidłowy tok postępowania karnego, -zapewnienie osobom skazanym na kary pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanym przestrzegania ich praw, a zwłaszcza humanitarnych warunków, poszanowania godności,opieki zdrowotnej i religijnej, -ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw osadzonymi w zakładzie karnym, -zapewnienie w zakładzie karnym porządku i bezpieczeństwa, -wykonywanie aresztów zastosowanych na podstawie innych przepisów oraz pomocy prawnej z tytułu umów międzynarodowych.   

 
 
 
 

Oświadczenie majątkowe

Majątek Służby Więziennej

Zakład Karny w Malborku posiada majątek nieruchomy znajdujący się na ulicy Poczty Gdańskiej 19 a, do którego posiada tytuł prawny w postaci trwałego zarządu. Powyższa nieruchomość została przekazana na podstawie zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30.07.1983 roku nr35/83/R w sprawie zniesienia niektórych zakładów dla nieletnich w oparciu o zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29.04.1950 roku w sprawie zasad rozliczeń związanych z przekazywaniem zakładów i nieruchomości między jednostkami budżetowymi oraz między tymi jednostkami a przedsiębiorstwami państwowymi ( M.P. nr 43 poz. 137)

Zamówienia publiczne

W Zakładzie Karnym w Malborku zamówienia publiczne realizowane są w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz w oparciu o akty wykonawcze wydane na podstawie w/w ustawy. Aktualnie toczące się postępowania dostępne są na stronie www.sw.gov.pl w zakładce dotyczącej zamówień publicznych.

Współpraca międzynarodowa

Zakład Karny w Malborku nie posiada podpisanych porozumień w sprawie współpracy międzynarodowej.

Fundusze unijne

Od roku 2008 Zakład Karny w Malborku realizuje projekt pt. „Cykl szkoleniowo-aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Akty prawne

Sposób załatwiania spraw

Prośby i wnioski dotyczące działalności tutejszej jednostki załatwiają dyrektor i kierownik oddziału penitencjarnego w ramach swoich zadań. Skargi dotyczące działalności jednostki oraz postępowania funkcjonariuszy i pracowników cywilnych zakładu załatwiają: - dyrektor jednostki, jeżeli skarga jest do niego adresowana , a nie dotyczy jego bezpośredniej działalności, chyba że w tym zakresie zostanie uznana za zasadną, - dyrektor okręgowy Służby Więziennej jeżeli skarga dotyczy działalności nadzorowanej przez niego jednostki organizacyjnej i nie została załatwiona w trybie opisanym powyżej, - Dyrektor Generalny Służby Więziennej lub osoba przez niego wyznaczona, jeżeli skarga dotyczy działalności okręgowego Inspektoratu Służby więziennej i nie została załatwiona przez Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej, - Minister Sprawiedliwości lub osoba przez niego wyznaczona, jeżeli skarga dotyczy działalności Centralnego Zarządu Służby Więziennej i nie została załatwiona przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej. Wnioski, skargi i prośby mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lu za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. Interesanci w sprawie skarg, próśb i wniosków są przyjmowani przez dyrektora jednostki od poniedziałku do piątku: w poniedziałki - w godz. 8.00-17.00 we wtorki, środy, czwartki i piątki - w godz. 8.00-15.00.

Rejestry, ewidencje, archiwa

Zakład Karny w Malborku tworzy rejestry i prowadzi ewidencję na potrzeby wykonywania tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności. W  jednostce, zgodnie z Zarządzeniem Nr 13/2002 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwów zakładowych i składnic akt w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej, funkcjonuje archiwum zakładowe.

Dokumenty urzędowe

Nabór kandydatów do Służby Więziennej Podstawa prawna: - ustawa z dnia 09 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz.523) - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej ( Dz. U. nr 186 poz.1247). Służbę w Służbie Więziennej zgodnie z ustawą o Służbie Więziennej może pełnić osoba będąca  obywatelem polskim: - o nieposzlakowanej opinii, - nie karana, - korzystająca z pełni praw publicznych i cywilnych, - posiadająca co najmniej średnie wykształcenie oraz odpowiednie kwalifikacje zawodowe, - posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów: - oceny złożonych dokumentów, - przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej mającej na celu w szczególności ocenę umiejętności formułowania myśli, nawiązywania i podtrzymywania kontaktu, autoprezentacji oraz motywacji kandydata do służby, - badania psychologicznego, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 października 2005 r. w sprawie wymagań w zakresie zdolności fizycznej i psychicznej do Służby Więziennej (Dz.U. Nr 233, poz. 1986 oraz z 2006r. Nr 61, poz.434), określającego predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata, przeprowadzonego przez psychologa w ramach komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, zwanej dalej "komisją lekarską", - testu sprawności fizycznej kandydata według kryteriów określonych w rozporządzeniu, o którym mowa wyżej, - sprawdzenia kandydata w rejestrach skazanych i ukaranych, - przeprowadzenia postępowania sprawdzającego, o ile kandydat nie posiada aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego, - sprawdzenia w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w ankiecie personalnej, - ustalenia przez właściwą miejscowo komisję lekarską, w drodze orzeczenia, zdolności fizycznej i psychicznej kandydata, - sporządzenia arkusza oceny predyspozycji kandydata, - zatwierdzenia listy kandydatów przez kierownika jednostki organizacyjnej. Kierownik jednostki organizacyjnej odmawia poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu albo przerywa to postępowanie w przypadku : - niezłożenia dokumentów, w wyznaczonym terminie lub nieusunięcia braków w wyznaczonym dodatkowym terminie, - niepoddania się przez kandydata czynnościom lub badaniom przewidzianym w postępowaniu kwalifikacyjnym, - niespełnienia wymagań określonych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 1996r. o Służbie Więziennej, - negatywnego wyniku choćby jednego z etapów postępowania kwalifikacyjnego. Pozytywne zakończenie procedury postępowania kwalifikacyjnego nie gwarantuje przyjęcia do Służby Więziennej. Wzory niezbędnych dokumentów tj.  ankiety personalnej oraz ankiety bezpieczeństwa osobowego, znajdują się w dziale 'Wzory druków'.

Wzory druków

Informacja o ogłoszeniu przetargu publicznego na sprzedaż agregatu prądotwórczego
Postępowanie kwalifikacyjne na funkcjonariuszy Służby Więziennej: - ankieta personalna kandydata do Służby Więziennej: http://www.bip.sw.gov.pl/bip/Lists/Biuletyn/Attachments/31/ankieta_personalna.pdf. - ankieta bezpieczeństwa osobowego: http://www.bip.sw.gov.pl/bip/Lists/Biuletyn/Attachments/31/ankieta_bezpieczenstwa.pdf.   Postępowanie kwalifikacyjne na pracowników cywilnych Służby Więziennej: - kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie: http://www.bip.sw.gov.pl/bip/Lists/Biuletyn/Attachments/31/Kwestionariusz_osobowy.pdf.

Ważne ogłoszenia

1. Informacja o ogłoszeniu przetargu publicznego na sprzedaż agregatu prądotwórczego
 

Konto depozytowe  Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego wg wzoru: Wpłacający: [imię i nazwisko] NBP O/O GDAŃSK Poczty Gdańskiej 19 A Malbork 40 1010 1140 0050 4713 9120 0000 Dla: [imię i nazwisko], s. [imię ojca osadzonego]:Wpłat na   Dla interesantów  Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach: Poniedziałek: 8.00-17.00 Wtorek: 8.00-15.00 Środa: 8.00-15.00 Czwartek: 8.00-15.00 Piątek: 8.00-15.00  Ważne telefony:  Sekretariat: +48 (55) 646 05 02, fax: +48 (55) 272 94 11 Dowódca Zmiany: +48 (55) 646 05 00 Dział Organizacyjny: +48 (55) 646 05 05 Dział Kadr: +48 (55) 646 05 03 Dział Penitencjarny: +48 (55) 646 05 16, +48 (55) 646 05 09 Dział Ochrony: +48 (55) 646 05 06, +48 (55) 646 05 07 Dział Ewidencji: +48 (55) 646 05 17, +48 (55) 646 05 18, +48 (55) 646 05 19 Dział Kwatermistrzowski: +48 (55) 646 05 20 Dział Zatrudnienia Osadzonych: +48 (55) 646 05 04 Dział Łączności i Informatyki: +48 (55) 646 05 27 Dział Finansowy: +48 (55) 646 05 13 Służba Zdrowia: +48 (55) 646 05 10
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------
 
 

Identyfikator Jednostki

30

StatusCreated

 

StatusModified

Zmodyfikowany przez Sławomir Żebrowski o 2018-12-06 12:02

Struktura OrganizacyjnaCreated

 

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Sławomir Żebrowski o 2018-12-06 12:02

Podmioty WspółpracująceCreated

 

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Sławomir Żebrowski o 2018-12-06 12:02

Przedmiot działalnościCreated

 

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Sławomir Żebrowski o 2018-12-06 12:02

Oświadczenie majątkoweCreated

 

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Sławomir Żebrowski o 2018-12-06 12:02

Majątek Służby WięziennejCreated

 

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Sławomir Żebrowski o 2018-12-06 12:02

Zamówienia publiczneCreated

 

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Sławomir Żebrowski o 2018-12-06 12:02

Współpraca międzynarodowaCreated

 

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Sławomir Żebrowski o 2018-12-06 12:02

Fundusze unijneCreated

 

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Sławomir Żebrowski o 2018-12-06 12:02

Akty prawneCreated

 

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Sławomir Żebrowski o 2018-12-06 12:02

Sposób załatwiania sprawCreated

 

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Sławomir Żebrowski o 2018-12-06 12:02

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

 

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Sławomir Żebrowski o 2018-12-06 12:02

Dokumenty urzędoweCreated

 

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Sławomir Żebrowski o 2018-12-06 12:02

Wzory drukówCreated

 

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Sławomir Żebrowski o 2018-12-06 12:02

Ważne ogłoszeniaCreated

Utworzony przez Katarzyna Okoniewska o 2011-01-05 13:30

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Sławomir Żebrowski o 2018-12-06 12:02

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

 

AdresModified

Zmodyfikowany przez Sławomir Żebrowski o 2018-12-06 12:02

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Sławomir Żebrowski o 2018-12-06 12:02

Data wytworzenia

 

Nabór

Nabór na strażnika działu ochrony.

Szczegóły pod adresem:

Kliknij tu (link) - Nabór na strażnika działu ochrony.

Projektowane akty prawne

AdresWytwarzajacy

Zbigniew Guzow

Akty prawneWytwarzajacy

Zbigniew Guzow

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

Zbigniew Guzow

Fundusze unijneWytwarzajacy

Zbigniew Guzow

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

Zbigniew Guzow

NabórWytwarzajacy

Zbigniew Guzow

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

Zbigniew Guzow

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

Zbigniew Guzow

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

Zbigniew Guzow

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

Zbigniew Guzow

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

Zbigniew Guzow

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

Zbigniew Guzow

StatusWytwarzajacy

Zbigniew Guzow

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

Zbigniew Guzow

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

Zbigniew Guzow

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

Zbigniew Guzow

Wzory drukówWytwarzajacy

Zbigniew Guzow

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

 

KierownictwoWytwarzajacy

Zbigniew Guzow

Załączniki

Utworzony o 2011-02-09 12:48 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:22, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.