Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Zakład Karny Kwidzyn

Jednostka

Zakład Karny Kwidzyn

Adres

Zakład Karny w Kwidzyn
 Lotnicza 1
 82-500
 Kwidzyn
 (55) 645 89 00 / (55) 645 05 65

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Gdańsk

Status

Służba Więzienna działa na podstawie ustawy z dnia 09 kwietnia 2010r o Służbie Więziennej ( Dz.U. Nr 79, poz. 523) . Zakład Karny w Kwidzynie jest jednostką organizacyjną więziennictwa polskiego podległą terytorialnie Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Gdańsku. Organizację wewnętrzną Zakładu Karnego w Kwidzynie określa Zarządzenie Organizacyjne Nr1/2005 Dyrektora Zakładu Karnego w Kwidzynie z dnia 29 kwietnia 2005r. Zakład Karny w Kwidzynie funkcjonuje jako zakład typu półotwartego i otwartego dla recydywistów penitencjarnych- mężczyzn na podstawie Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 maja 1999r w sprawie określenia przeznaczenia zakładów karnych (Dz.Urz. MS. Nr2, poz.14 z późn.zm .).

Kierownictwo

Dyrektor Zakładu Karnego w Kwidzynie
płk Jan Komoszyński
Tel./Fax: tel. +48 55 645 89 01 / fax +48 55 645 05 65
 
Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Kwidzynie
ppłk  Olgierd Trzaska
Tel./Fax: tel. +48 55 645 89 03 / fax +48 55 645 05 65
 
Zastępca Dyrektora Zakłądu Karnego w Kwidzynie
mjr Andrzej Dulny
Tel./Fax: tel. +48 55 645 89 04 / fax +48 55 645 05 65
 
Rzecznik Prasowy Zakładu Karnego w Kwidzynie
kpt. Anna Orzechowska-Winnicka Tel./Fax: tel. +48 55 645 89 64 / fax +48 55 645 05 65

 

Struktura Organizacyjna

 Ogólna struktura  organizacyjna Zakładu Karnego w Kwidzynie  
•dyrekcja
•dział ochrony
•dział penitencjarny
•dział kwatermistrzowski
•dział ewidencji
•dział finansowy
•dział służby zdrowia
•samodzielne stanowiska np. inspektor BHP, informatyk, kadrowy, kapelan, organizacyjno prawny.
  Zakład karny w Kwidzynie podzielony jest na dwa oddziały penitencjarne zarządzane przez Kierujących Oddziałami Penitencjarnymi.
Oddział I Kierujący - ppłk  Olgiert Trzaska
Oddział II Kierujący - mjr  Andrzej Dulny

Podmioty Współpracujące

  Współpraca jednostki ze społeczeństwem opiera się na podpisanych porozumieniach ze Starostą Powiatowym i Burmistrzem Miasta i Gminy Kwidzyn. Płaszczyzny współpracy i formy współdziałania dotyczą pomocy w organizowaniu artystycznych imprez plenerowych, występów więziennego zespołu muzycznego, a w szczególności wykonywania nieodpłatnych prac remontowych i porządkowych w obiektach użyteczności publicznej oraz m.in. na rzecz Domów Pomocy Społecznej, Caritas, PCK, szkół i przedszkoli miejskich.

Skazani z zakładu karnego w Kwidzynie w przypadku powstania klęsk żywiołowych chętnie i ofiarnie udzielają pomocy  okolicznej ludności. Uczestniczyli w pracach zabezpieczających mienie  II Gimnazjum gdy kilka lat temu w nocy burza  zerwała dach na hali sportowej. Ofiarnie ratowali  mienie po pożarze Urzędu Miasta –  wynieśli i zabezpieczyli tony mebli, sprzętu i dokumentacji. Dzięki temu udało się zminimalizować powstające na skutek pożaru i akcji gaśniczej straty. Potem uczestniczyli w przeprowadzkach przenosząc dokumentację i wyposażenie biur do nowych i wyremontowanych obiektów.

  W czasie ostatniej zimy skazani pośpieszyli  z pomocą mieszkańcom miasta przy odśnieżaniu, a potem sprzątaniu śniegu i błota pośniegowego.
 Osadzeni także chętnie i aktywnie  włączają się w akcje charytatywne.
  W prowadzonych oddziaływaniach penitencjarnych  ogromną wagę przywiązuje się do inicjowania i podtrzymywania kontaktów skazanych z rodzinami. W tym celu, oprócz przysługujących widzeń, kilka razy w roku organizowane są uroczyste widzenia skazanych z najbliższymi, szczególnie w okresach świątecznych. Skazani, co do których sformułowano pozytywną prognozę kryminologiczno - społeczną mogą korzystać z najwyższych  nagród  tj. z widzeń poza obrębem zakładu karnego i przepustek w celu zacieśnienia więzi z osobami najbliższymi.

Przedmiot działalności

  
Prowadzenie oddziaływań wychowawczych wobec osadzonych koordynuje dział penitencjarny, składający się z wykwalifikowanej kadry tj.: kierownika i jego zastępcy oraz 15 wychowawców, 3 psychologów, 2 osoby zajmujące się zatrudnieniem osadzonych oraz kapelan. Oddziaływania penitencjarne są ukierunkowane na wzbudzenie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się do powrotu do przestępstwa. W oddziaływaniach na skazanych uwzględnia się przede wszystkim pracę, zwłaszcza sprzyjającą zdobywaniu odpowiednich kwalifikacji zawodowych, nauczanie, zajęcia kulturalno-oświatowe i sportowe, podtrzymywanie kontaktów z rodzina i światem zewnętrznym oraz środki terapeutyczne.
Dominującym czynnikiem powodującym powrotność do przestępstwa jest u osadzonych alkoholizm, w różnym stopniu zaawansowania począwszy od picia szkodliwego, a skończywszy na ciężkim uzależnieniu. Skazani po przybyciu do tutejszej jednostki są poddawani analizie pod tym kątem i w zależności od stopnia uzależnienia są kierowani na zajęcia edukacyjno motywacyjne prowadzone na terenie jednostki lub na stacjonarne leczenie odwykowe prowadzone w oddziałach terapeutycznych w innych jednostkach penitencjarnych, a także na zewnątrz zk (system terapeutyczny poza oddziałem). Ponadto osoby posiadające skłonności do nadużywania alkoholu mogą spotykać się w ramach grupy samopomocowej AA , która swoje spotkania organizuje na terenie zakładu karnego. Biorą także udział w mitingach AA poza terenem jednostki.
Skazani którzy aktywnie uczestniczą w swoim procesie naprawy poprzez uczestnictwo systemie programowego oddziaływania są obejmowani programem dostosowanym indywidualnie do każdego skazanego – z uwzględnieniem jego problemów i potrzeb. Bazę kulturalno – oświatową i sportową jednostki stanowią m.in. boiska sportowe, świetlice, radiowęzeł i biblioteka. Skazani oprócz udziału w licznych zajęciach i turniejach sportowych organizowanych na terenie zakładu, uczestniczą także w życiu kulturalnym i sportowym miasta. W jednostce prowadzi się również nauczanie zawodu w systemie kursowym. Organizowane kursy przyuczające np. do zawodu montera sieci sanitarnej, kierowcy wózków jezdniowych, energetyczne z uprawnieniami SEP , brukarz , malarza gromadzą liczne grupy skazanych. Kierunek kształcenia odpowiada aktualnym potrzebom rynku pracy, a także możliwościom technicznym jakimi jednostka penitencjarna dysponuje. Osoby biorące udział w kursach otrzymają dodatkowe wsparcie w postaci zajęć aktywizacyjnych, podczas których zdobywają wiedzę na temat podstawowych zagadnień związanych ze skutecznym radzeniem sobie na rynku pracy .
Opieka duszpasterska na terenie zakładu karnego w Kwidzynie sprawowana jest przez przedstawicieli Kościoła Rzymsko-Katolickiego, Zielonoświątkowego oraz wyznania Świadków Jehowy. Najliczniejszą grupę wiernych skupiają nabożeństwa, katechezy i spotkania prowadzone w Kaplicy przez katolickiego kapelana więziennego.
Bardzo ważną dla administracji zakładu, a jednocześnie jedną z głównych określonych w Kodeksie Karnym Wykonawczym formą oddziaływań resocjalizacyjnych, do której przywiązuje się dużą wagę jest zatrudnienie. Praca daje szansę przyuczenia do zawodu oraz do późniejszej aktywizacji zawodowej w warunkach wolnościowych. Wykonywanie konkretnych czynności w miejscu zatrudnienia uczy systematyczności i wywiązywania się z przydzielonych obowiązków, kształtuje poczucie odpowiedzialności za wykonywaną pracę oraz właściwą postawę i przygotowanie do prawego życia w społeczeństwie. Korzyści z zatrudniania osadzonych dostrzegane są również ze strony pracodawców. W chwili obecnej 57,71% skazanych odbywających karę pozbawienia wolności na terenie Zakładu Karnego w Kwidzynie zatrudnionych jest w różnych formach zatrudnienia, zarówno na terenie zakładu jak i poza nim. W kolejnych miesiącach liczba ta zmienia się o niewielki odsetek w zależności od liczby osób przebywających w Zakładzie Karnym w Kwidzynie. Wszyscy skazani przybywający do odbycia kary są weryfikowani pod kątem możliwości zatrudnienia przez wiele pionów służb oraz funkcjonariuszy zatrudnienia. Na rzecz jednostki osadzeni pracują m.in.: w kuchni, przy budowie i remoncie obiektów zakładu karnego, w bibliotece, radiowęźle oraz przy pracach porządkowych. Wykonywane przez osadzonych prace na zewnątrz zakładu karnego mają m.in. charakter ogólnobudowlany, stolarski, ślusarsko-spawalniczy, montażowy, pielęgnacja terenów zielonych. Osadzeni są oceniani przez pracodawców jako rzetelni i sumienni pracownicy. Wieloletnia współpraca z samorządem i kontrahentami zatrudniającymi skazanych daje wszystkim stronom wiele satysfakcji i korzyści, w szczególności tych niewymiernych – wychowawczych. Prowadzone na terenie jednostki szkolenia kursowe pozwalają generować dla skazanych dodatkowe miejsca pracy. Wykorzystują w ten sposób nabytą wiedzę i zdobywają praktykę.
Zakład Karny w Kwidzynie aktywnie poszukuje nowych miejsc pracy. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronach Służby Więziennej i Urzędu Pracy w Kwidzynie. Wszystkie podmioty zainteresowane zatrudnieniem skazanych w jakiejkolwiek formie zapraszamy do kontatku pod numerem telefonu 55 645 89 13, 55 645 89-02. Szczegółowe informacje dotyczące zatrudnienia skazanych i możliwości skorzystania z ryczałtów, dotacji i pożyczek z Funduszu Aktywizacji Zawodowej oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy znajdują się na stronie Służby Więziennej www.sw.gov.pl w zakładce „Zatrudnij skazanego”.
 
Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców do nawiązania współpracy ze Służbą Więzienną w zakresie zatrudnienia osób pozbawionych wolności.

W prowadzonych oddziaływaniach penitencjarnych ogromną wagę przywiązuje się do inicjowania i podtrzymywania kontaktów skazanych z rodzinami. W tym celu, oprócz przysługujących widzeń, kilka razy w roku organizowane są uroczyste widzenia skazanych z najbliższymi, szczególnie w okresach świątecznych. Skazani, co do których sformułowano pozytywną prognozę kryminologiczno - społeczną mogą korzystać z najwyższych nagród tj. z widzeń poza obrębem zakładu karnego i przepustek w celu zacieśnienia więzi z osobami najbliższymi.
 
 
 
 
 
 

Oświadczenie majątkowe

Majątek Służby Więziennej

1. Powierzchnia działek będących w trwałym zarządzie jednostki: działka nr. 3/27 – 2,5527 ha działka nr. 24/2 – 0,0240 ha działka nr. 5/21 – 0,0610 ha łączna powierzchnia działek wynosi: 2,6377 ha

2. Rodzaj i powierzchnia użytkowa obiektów znajdujących się w trwałym zarządzie jednostki: Budynek mieszkalny – oddział I i II – 1 222,09 m2 Budynek mieszkalny z izba chorych – oddział III, IV, V, VI i izba chorych –    2 715,30 m2  Budynek administracji – 582,93 m2 Budynek socjalny – 570,25 m2 Budynek gospodarczy – 1 328,58 m2 Garaże wraz z piwnicą – 470,81 m2 Wieże – 52,26 m2 Łączna powierzchnia użytkowa budynków znajdujących się na terenie jednostki wynosi: 6 942,22 m2

3. Samochody służbowe będące w dyspozycji jednostki: Samochód operacyjno-konwojowy Ford Transit 2,0TD – rok produkcji 2005. Samochód ciężarowy VW Caddy – rok produkcji 2014. Samochód osobowy Skoda Octavia 1.6 - rok produkcji 2002.

Zamówienia publiczne

W Zakładzie Karnym w Kwidzynie zamówienia publiczne realizowane są w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz w oparciu o akty wykonawcze wydane na podstawie w/w ustawy. Aktualnie toczące sie postępowania dostępne są na stronie www.sw.gov.pl w zakładce dotyczącej zamówień publicznych.

Współpraca międzynarodowa

 Zakład karny w Kwidzynie w chwili obecnej nie prowadzi współpracy z podmiotami zagranicznymi.

Fundusze unijne

 

Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR  2 / 2017

Dyrektora Zakładu Karnego w Kwidzynie

z dnia 23 stycznia 2017 roku.

 

w sprawie : porządku wewnętrznego w Zakładzie Karnym

typu półotwartego w Kwidzynie.

 

Na podstawie art. 13 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2010r. Nr 90, poz. 523) w związku z art. 73 § 2 Kodeksu karnego wykonawczego z dnia 6 czerwca 1997r. (Dz. U. Nr 90, poz. 557 z późniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie regulaminu organizacyjno - porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności (Dz. U. z 2016r., poz. 2231) zarządzam, co następuje.

 

Rozdział I

Godziny oraz sposób przeprowadzania apelu porannego i wieczornego

 

§ 1

1. Ustala się następującą godzinę pobudki:

– godz. 6.00

 

§ 2

1. Apel poranny przeprowadza się w godzinach:

- od godz. 6.05 do 6.20

2. Apel wieczorny przeprowadza się w godzinach:

    - od godz. 18.00 do 18.15

 

§ 3

W uzasadnionym przypadku dyrektor jednostki bądź zastępujący go funkcjonariusz może zarządzić pobudkę  i apel w innym czasie od ustalonego.

 

§ 4

Po apelu porannym osadzeni sprzątają cele, spożywają śniadanie, następnie udają się do pracy lub innego wyznaczonego zajęcia, bądź pozostają w celi.

 

§ 5

1.      Rodzaje sygnalizacji dźwiękowej:

1) pobudka – dzwonek, sygnał ciągły, przez czas 20 sekund,

2) przygotowanie do apelu - dzwonek, sygnał ciągły, przez czas 5 sekund,

3) apel - dzwonek, trzy sygnały ciągłe w krótkich odstępach czasu po 5 sekund,

4) przygotowanie do posiłku - dzwonek, sygnał ciągły, przez czas 10 sekund.

2.      Na 10 minut przed apelem wieczornym ogłasza się przygotowanie do apelu, który zobowiązuje osadzonych do powrotu do swoich cel mieszkalnych.

3.      W czasie apelu skazani są ubrani i ustawieni w sposób widoczny dla przeprowadzającego apel, zabrania się uczestniczenia w apelu jedynie w bieliźnie osobistej lub piżamie.

4.      Obowiązki wynikające z ust. 3 nie dotyczą osadzonych posiadających zwolnienie lekarskie lub za indywidualną zgodą lekarza oraz przebywających w izbach chorych.

5.      W czasie apelu obowiązuje cisza, łącznie z wyłączeniem: głośników radiowęzłowych oraz indywidualnego sprzętu audiowizualnego będącego w posiadaniu osadzonych w celach mieszkalnych.

6.      Osadzony stojący najbliżej wejścia podaje funkcjonariuszowi prowadzącemu apel stan i rozliczenie ilościowe osadzonych w celi mieszkalnej.

7.      Apele poranne i wieczorne odbywają się w celach mieszkalnych oraz w pomieszczeniach, w których przebywają zatrudnieni (stanowiska pracy).

 

 

Rozdział  II

Godziny przeznaczone na sen, pracę, naukę, zajęcia kulturalno – oświatowe, 
sportowe oraz zajęcia własne skazanego

 

§ 6

1. Czas przeznaczony na sen:

     - od godz.. 21.50 do 6.00

2.      Cisza nocna obowiązuje od godz. 21.30 do 6.00.

3.      Cele mieszkalne w porze nocnej są zamknięte. Za porę nocną uważa się okres od zakończenia apelu wieczornego do rozpoczęcia apelu porannego.

4.      Oświetlenie celi mieszkalnej w czasie ciszy nocnej jest wyłączone.

 

§ 7

1.      Czas pracy osadzonych skierowanych do wykonywania pracy na rzecz podmiotów zewnętrznych regulują każdorazowo umowy o zatrudnieniu osadzonych zawierane między dyrektorem jednostki a tym podmiotem zewnętrznym.

2.      Czas pracy osadzonych skierowanych do wykonywania pracy przy pracach porządkowych i pomocniczych wykonywanych na rzecz Zakładu Karnego w Kwidzynie – dla poszczególnych stanowisk pracy – określany jest Regulaminem pracy wprowadzanym w życie przez dyrektora jednostki.

3.      W przypadkach nagłych lub konieczności usunięcia awarii na terenie zakładu karnego, osadzony zobowiązany jest wykonać polecenie właściwego przełożonego w zakresie zleconych prac, również w czasie przeznaczonym na odpoczynek lub zajęcia własne.

4.      Cele mieszkalne osadzonych zatrudnionych są zamknięte do czasu powrotu
 osadzonych z pracy poza indywidualnymi przypadkami nie wyjścia do pracy.

 

§ 8

1.      Zajęcia kulturalno – oświatowe odbywają się w świetlicach oddziałowych według planu zajęć kulturalno-oświatowych i sportowych od godz. 8.00 do 16.45. Mogą one być organizowane także w świetlicy centralnej, oraz miejscach wyznaczonych.

2.      Z odbiorników telewizyjnych skazani mogą korzystać w świetlicach i celach mieszkalnych.

3.      Korzystanie ze sprzętu audiowizualnego w celach mieszkalnych winno odbywać się na zasadach nie zakłócających spokoju innym osadzonym.

4.      Po apelu wieczornym korzystanie ze sprzętu audiowizualnego w celach mieszkalnych odbywa się do godz. 23.00. Osadzeni mogą korzystać ze sprzętu audiowizualnego w świetlicach oddziałowych do godz. 17.50.

5.      Zajęcia sportowe odbywają się na boiskach (przy sprzyjających warunkach atmosferycznych), w świetlicach oddziałowych i świetlicy centralnej od godz. 8.00 do 16.45, na podstawie grafików. Dopuszcza się inne formy, czas i miejsce zajęć sportowych organizowanych przez administrację.

6.      Osadzeni uczestniczący w zajęciach sportowych obowiązani są przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Skazani wykonują ćwiczenia fizyczne z uwzględnieniem warunków atmosferycznych i na własną odpowiedzialność. O każdym doznanym urazie osadzony ma obowiązek niezwłocznie powiadomić przełożonego.

7.      W czasie w/w. zajęć osadzeni mają obowiązek zachowywania się w sposób nie zakłócający przebiegu tychże zajęć.

8.      Wymiana książek odbywa się raz w tygodniu w bibliotece według ustalonego planu. 

9.      Zajęcia własne osadzeni mogą realizować w czasie wolnym od innych zajęć określonych w niniejszym porządku.

10.  W porze dziennej, w czasie wolnym osadzeni mogą leżeć na zasłanym łóżku.

11.  Po wejściu do celi przełożonego oraz osób wizytujących zakład karny osadzeni zobowiązani są do przyjęcia postawy stojącej. Skazany podaje swoje imię i nazwisko przełożonym oraz osobom wizytującym zakład karny wchodzącym do celi mieszkalnej.

 

 

§ 9

Radiowęzeł lokalny czynny jest od godz. 7.00 do 21.30. W wyjątkowych przypadkach dyrektor jednostki może zezwolić na pracę radiowęzła w innych godzinach.

 

Rozdział  III

Godziny i miejsce spożywania posiłków dostarczanych przez administrację zakładu karnego

 

§ 10

1.      Na 5 min. przed posiłkiem ogłasza się sygnałem dźwiękowym ciągłym trwającym 10 sekund przygotowanie do posiłku. Sygnał zobowiązuje osadzonych do powrotu do swoich cel mieszkalnych.

2.      Zarządza się następujący tryb wydawania napojów i posiłków:

1)      śniadanie:

od godz. 6.25 do 6.50,

2)      obiad:

- dla osadzonych niezatrudnionych od godz. 12.20 do 12.50,

- dla osadzonych zatrudnionych od godz. 15.30 do 16.00,

3)      kolacja:

- od godz. 17.00 do 17.20.

3.  Osadzony pobiera napój i posiłek indywidualnie.

4.      Osadzeni spożywają posiłki po ich otrzymaniu w celach mieszkalnych lub innych wyznaczonych miejscach.

5.      Po każdym posiłku osadzeni zobowiązani są doprowadzić naczynia stołowe do należytego porządku i czystości.

6.      W czasie wydawania napojów i posiłków drzwi cel mieszkalnych są przymknięte.

 

Rozdział IV

Godziny, miejsce i sposób poruszania się po terenie zakładu karnego

 

§ 11

1.      Osadzeni po terenie zakładu karnego poza miejscem zakwaterowania od godz. 7.00 do 16.45 poruszają się w szyku zwartym w grupach do 50 osadzonych pod nadzorem funkcjonariusza lub wyznaczonej osoby. Samodzielnie mogą poruszać się skazani zatrudnieni przy pracach porządkowych i pomocniczych wewnątrz zakładu na czas niezbędny do wykonania określonej czynności. Osadzeni ci są odpowiednio oznakowani.

2.      Osadzeni przebywający poza obrębem celi mieszkalnej winni być ubrani co najmniej w koszulkę i krótkie spodenki.

3.      Osadzeni podczas przyjęć przez przełożonych zobowiązani są do występowania w długich spodniach oraz okryciu wierzchnim z długim rękawem, w porze letniej dopuszcza się występowanie w koszulce z krótkim rękawem.

4.      Po terenie zakładu karnego osadzeni poruszają się w odzieży i obuwiu stosownym i odpowiednim do pory roku.

5.      Zabrania się osadzonym noszenia w celach mieszkalnych piżam w porze dziennej oraz poruszania się w piżamach poza celami.

6.      Osadzanego  na konsultacje lekarskie konwojuje się w bluzie lub kurtce więziennej.

 

Rozdział V

Godziny, miejsce i sposób odbywania spacerów oraz korzystania z kąpieli

 

§ 12

1.    Spacery odbywają się na placach spacerowych w każdy dzień tygodnia zgodnie z ustalonym planem w godzinach:

1)      7.40 – 12.10 – dla osadzonych niezatrudnionych,

2)      15.45 – 16.45 – dla osadzonych zatrudnionych i nie mogących brać udziału w spacerze przedpołudniowym z przyczyn niezależnych od osadzonych.

2.    Wietrzenie kocy odbywa się w każdy czwartek w czasie spaceru.

3.    Zabrania się wynoszenia na place spacerowe ręczników, pościeli i kocy (z zastrzeżeniem ust.2).

4.      W czasie spaceru skazani mogą korzystać z urządzeń sportowych umieszczonych na placach spacerowych. Skazani wykonują ćwiczenia fizyczne z uwzględnieniem warunków atmosferycznych i na własną odpowiedzialność.

5.      W czasie spaceru zabrania się leżenia i chodzenia po trawnikach. Kontaktowanie się w czasie spaceru z innymi osadzonymi spoza placu spacerowego jest zabronione.

6.      W okresie letnim, w czasie przebywania na placach spacerowych zezwala się osadzonym na zdejmowanie odzieży wierzchniej.

7.      Kąpiel przeprowadza się dwa razy w tygodniu według planów sporządzonych dla poszczególnych oddziałów mieszkalnych w wyznaczone dni tygodnia od godz. 7.45 do 16.45. Kąpiele realizowane są w łaźniach oddziałowych wyłącznie pod natryskami.

8.      Wymiana bielizny dla osadzonych odbywa się:

1)      dla osadzonych w oddziale III i IV - w każdą środę,

2)      dla osadzonych w oddziale V i VI – w każdy czwartek.

9.      Jeżeli dzień wymiany jest świąteczny lub wolny od pracy, wymiana bielizny odbywa się w inny wyznaczony dzień.

10.  Wymiana pościeli odbywa się w dni wymiany bielizny co dwa tygodnie.

 

Rozdział VI

Godziny i miejsce, w którym jest dozwolone palenie wyrobów tytoniowych

 

§ 13

1.      Zezwala się na palenie tytoniu w celach mieszkalnych wyznaczonych dla skazanych używających wyrobów tytoniowych, na placach  spacerowych oraz podczas wykonywania pracy w miejscach wyznaczonych.

2.      Zabrania się palenia tytoniu na korytarzach oddziałów mieszkalnych, w trakcie przemarszów, w pomieszczeniach gdzie jest to zabronione, w tym między innymi świetlicach, łaźniach, bibliotece i poczekalniach, a także w trakcie widzeń, apeli i konwojowania.

 

Rozdział VII

Ilość i rodzaj własnej odzieży, bielizny i obuwia, które skazany może posiadać w celi mieszkalnej

 

§ 14

1.      Osadzony może korzystać z własnej odzieży, bielizny i obuwia, które powinny być zaewidencjonowane w karcie rzeczy własnych osadzonego.

2.      Za użytkowanie odzieży, bielizny i obuwia odpowiada osadzony.

3.      Pranie oraz suszenie bielizny osadzeni dokonują we własnym zakresie. Suszenie odbywa się wyłącznie na linkach do tego przeznaczonych.

4.      Odzież i obuwie otrzymane przez skazanego w paczkach są przekazywane do magazynu wyposażenia osadzonych i mogą być wydane na jego prośbę.

5.      Osadzony może posiadać w celi mieszkalnej jeden komplet odzieży zewnętrznej i jedną parę obuwia odpowiednich do pory roku oraz jeden komplet stroju sportowego wraz z obuwiem.

6.      Odzież winna być przechowywana w zamontowanych szufladach lub na wieszakach, w celach, gdzie nie ma zamontowanych szuflad, w torbach.

7.      W porze letniej podczas przemarszu na place spacerowe osadzony może być ubrany w krótkie spodenki i koszulkę.

8.      Zobowiązuje się osadzonych do przekazywania do magazynu nadmiernej ilości obuwia i odzieży.

9.      Zabrania się samodzielnej utylizacji odzieży i obuwia.

 

Rozdział VIII

Ilość i wymiary przedmiotów, które skazany może posiadać w celi mieszkalnej oraz sposób ich przechowywania, a w razie potrzeby zasady ich używania

 

§ 15

1.      Wyrażam zgodę na posiadanie w celi mieszkalnej dodatkowych przedmiotów tj.:

1)      naczyń stołowych (po 1 szt.),

2)      przyborów oraz elektrycznych i ręcznych maszynek do golenia za wyjątkiem żyletek i brzytew,

3)      torbę podróżną, jeżeli łóżko osadzonego nie jest wyposażone w szufladę ubraniową.

2.  Za zgodą dyrektora jednostki osadzony może posiadać:

1)      sprzęt audiowizualny (łącznie nie więcej niż 2 sztuki w celi),

2)      czajnik elektryczny o mocy do 1000 W - do  2 szt. w celi.

3.      Inne przedmioty osadzeni mogą posiadać w celi mieszkalnej po uzyskaniu zgody dyrektora jednostki.

4.      Szczegółowe regulacje w zakresie posiadania przez osadzonego w celi mieszkalnej sprzętu, o którym mowa w art. 110 a § 2 Kkw określa Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

5.      Sztućce i naczynia stołowe należy przechowywać w szafkach, zaś inne przedmioty w sposób zapewniający estetyczny wygląd celi.

6.      Zabrania się gromadzenia i przechowywania w celi mieszkalnej zbędnych opakowań szklanych i plastikowych oraz makulatury.

7.      Osadzony może posiadać w celi mieszkalnej do 9 litrów napojów, oprócz artykułów żywnościowych o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg, do 10 sztuk przedmiotów kultu religijnego o wymiarach nie większych niż 250 x 150mm, do 5 sztuk książek, oprócz wypożyczonych w zakładzie karnym z biblioteki i prasę o łącznej wadze do 0,5kg.

8.      Zabrania się przechowywania w celach mieszkalnych artykułów żywnościowych w innych warunkach niż wskazane na opakowaniu.

9.      Łączna ilość i wymiary rzeczy, w tym żywności, znajdujących się w posiadaniu skazanego w celi mieszkalnej i magazynie rzeczy własnych osadzonych nie może przekraczać 30 kg oraz pojemności torby transportowej o kubaturze 0,17m3. Powyższy wymóg nie obejmuje posiadanych przez osadzonego dokumentów związanych z postępowaniem, którego jest uczestnikiem oraz odbiornika telewizyjnego.

10.  Ilość i wymiary rzeczy, które skazany może posiadać w celi mieszkalnej, w tym żywności nie mogą przekraczać: kubatury szafki więziennej przypadającej na skazanego, kubatury szuflady wysuwanej/pojemnika podłóżkowego lub odpowiadającej im objętości, 9 litrów napojów.

11.  Skazany dokonując zakupów oraz realizując zamówienie na otrzymanie paczki zobowiązany jest uwzględnić możliwości przechowywania zakupionych lub dostarczonych rzeczy w warunkach , o których mowa w pkt 9 i 10.

 

§ 16

Zabrania się posiadania zwierząt w celi mieszkalnej.

 

Rozdział IX

Dni, godziny i miejsce przyjmowania skazanych przez dyrektora i innych przełożonych, lekarzy oraz sposób składania pisemnych wniosków, skarg i próśb

 

§ 17

1.      Dyrektor jednostki i jego zastępcy oraz kierownicy działów lub osoby ich zastępujące przyjmują osadzonych po zgłoszeniu i zapisaniu się w książce prowadzonej przez oddziałowego, w dni pracy administracji, od godz. 8.00 do 15.00. Rozmowy prowadzi się w pokojach wychowawców, dyżurkach oddziałowych oraz innych wyznaczonych miejscach.

2.      Wychowawcy w godzinach pracy administracji przyjmują na piśmie lub ustnie wnioski, skargi i prośby osadzonych.

3.      Lekarz ogólny i lekarze specjaliści przyjmują osadzonych w dni robocze od godz. 7.30 do 16.45 w Ambulatorium ZK w Kwidzynie zgodnie z planem przyjęć lekarskich.

4.      Lekarz i personel medyczny ma prawo wzywać osadzonych do przeglądu sanitarnego i badań okresowych. W czasie leczenia skazani winni stosować się do ich zaleceń.

5.      Osadzonym udziela się świadczeń medycznych po uprzednim zapisaniu się u oddziałowego w książce zgłaszających się do lekarza lub według wykazów z ambulatorium.

6.     Osadzeni za zgodą dyrektora jednostki mogą korzystać ze stanowiska komputerowego z dostępem do wybranych serwisów, w tym Biuletynu Informacji Publicznej Służby Więziennej. Prośba osadzonego w tej sprawie winna zawierać termin uzgodniony z wychowawcą, w którym osadzony zamierza skorzystać z przedmiotowego uprawnienia.

7.     Wykaz  udostępnionych serwisów jest umieszczony na tablicach ogłoszeń w oddziałach mieszkalnych.

 

Rozdział X

Dni, godziny, miejsce i porządek przeprowadzania widzeń

 

§ 18

1.      Widzenia odbywają się w soboty i niedziele od godziny od 8.00 do 15.45 (za wyjątkiem świąt przypadających w tych dniach) w salach widzeń oraz za zgodą dyrektora jednostki w  świetlicy centralnej zakładu karnego.

2.      Zapisy na widzenia przyjmowane są do godziny 14.30.

3.      Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.  Nadzór nad osobami nieletnimi w czasie widzeń sprawują ich opiekunowie.

4.    Widzenia w oddzielnym pomieszczeniu  bez osoby dozorującej odbywają się w oddzielnych
pomieszczeniach - pokojach. Dzień i godzinę wykorzystania widzenia osadzony ustala z wychowawcą.

 

§ 19

1.      Zezwolenie na widzenie bez dozoru, poza obrębem zakładu karnego, z osobą najbliższą lub osobą godną zaufania na okres nie przekraczający jednorazowo 30 godzin skazany może wykorzystać w czasie wolnym od pracy z wyjściem w środy, soboty, niedziele i święta do godziny 11.00.

2.      Zezwolenie na opuszczenie zakładu karnego bez dozoru, na okres nie przekraczający jednorazowo 14 dni skazany może wykorzystać w czasie wolnym od pracy z wyjściem w piątki lub soboty do godz. 17.00.

3.      Skazany winien złożyć prośbę o zrealizowanie zezwolenia, o którym mowa
w ust. 1 i 2 co najmniej 72 godziny przed planowanym opuszczeniem zakładu karnego.

 

§ 20

W uzasadnionych przypadkach dyrektor jednostki może wyrazić zgodę na wykorzystanie widzenia lub nagród udzielonych w trybie art. 138 § 1 pkt 7 i 8 Kkw w innym terminie.

 

Rozdział XI

Godziny i miejsce korzystania z samoinkasujących aparatów telefonicznych

 

§ 21

1.      Skazani mogą korzystać wielokrotnie w ciągu dnia na własny koszt lub na koszt rozmówcy z samoinkasującego aparatu telefonicznego w oddziale mieszkalnym, codziennie w godzinach: 7.00 - 11.30, 13.00 - 16.40. Czas trwania rozmowy nie może przekraczać 10 min. za wyjątkiem rozmów prowadzonych z osobami wymienionymi w art. 8 § 3 kkw.

2.      Rozmowy telefoniczne osadzonego mogą być kontrolowane za wyjątkiem rozmów prowadzonych z osobami wymienionymi w art. 8 § 3 kkw.

3.      Rozmowy telefoniczne prowadzone z osobami wymienionymi w art. 8 § 3 kkw odbywają się w godzinach pracy administracji, po uprzednim zgłoszeniu przez osadzonego chęci zrealizowania tego typu połączenia oraz przekazania numeru telefonu w celu zweryfikowania jego prawdziwości.

4.      Osadzeni za zgodą dyrektora jednostki mogą utrzymywać kontakt z rodziną i innymi słowami bliskimi za pośrednictwem programu Skype. Prośba osadzonego winna zawierać uzasadnienie chęci nawiązania połączenia, jego termin uzgodniony z rodziną i wychowawcą oraz nick osoby, z którą ma nastąpić połączenie.

5.      Powyższą możliwość mają w szczególności osadzeni będący rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci do lat 15, osadzeni, których rodziny lub osoby najbliższe zamieszkują w znacznej odległości od miejsca ich przebywania lub ich sytuacja rodzinna, zdrowotna lub finansowa uniemożliwia przyjazd na widzenie.

6.      Administracja zakładu karnego nie ponosi odpowiedzialności za jakość połączenia za pośrednictwem programu Skype lub jego zerwanie przez osobę odbierającą.

7.    Połączenie za pośrednictwem programu Skype może być zakończone przed ustalonym czasem, jeżeli w trakcie połączenia, rozmówcy używają wyrazów lub zwrotów powszechnie uznawanych za wulgarne lub obelżywe, posługują się gwarą przestępców, nie podporządkowują się do wydanych poleceń albo przekazują informacje mogące zagrozić bezpieczeństwu jednostki. Decyzję w tym przedmiocie podejmuje funkcjonariusz nadzorujący połączenie.

8.    Połączenie za pośrednictwem programu Skype może trwać do 20 minut. Odbywa się w dni pracy administracji w godzinach 9.00 – 12.00 i 13.00 – 14.00.

9.    W przypadku celowego i umyślnego uszkodzenia sprzętu i urządzeń osadzony ponosi odpowiedzialność  dyscyplinarna i finansową

 

Rozdział XII

Dni, godziny i miejsce odprawiania nabożeństw, odbywania spotkań religijnych oraz nauczania religii

 

§ 22

1.      Nabożeństwa Kościoła Rzymsko - Katolickiego odprawiane są przez kapelana lub jego zastępcę w kaplicy, w każdą sobotę, niedzielę lub poniedziałek oraz w święta od godz. 15.45 do 16.45.

2.      Spotkania religijne indywidualne odbywają się w pokoju kapelana, spotkania grupowe odbywają się w kaplicy lub innym wyznaczonym miejscu w zależności od potrzeb. Naukę religii prowadzi kapelan lub jego zastępca we wtorki lub środy od godz. 15.45 do 16.45 w kaplicy.

 

                                                                       § 23

W przypadkach innych wyznań każdorazowo dni, godziny i miejsca odprawiania nabożeństw, odbywania spotkań religijnych oraz nauczania religii wyznacza dyrektor jednostki w uzgodnieniu z uprawnionym przedstawicielem kościoła lub związku wyznaniowego.

  Rozdział XIII

Częstotliwość, terminy, miejsce i sposób dokonywania zakupu artykułów żywnościowych i wyrobów tytoniowych oraz przedmiotów dopuszczonych do sprzedaży w zakładzie karnym

 

§ 24

1.      Zakupu artykułów żywnościowych i wyrobów tytoniowych osadzeni dokonują trzy razy w miesiącu na podstawie posiadanych do dyspozycji środków pieniężnych według stanu na dzień poprzedzający zakup, w poniedziałki, wtorki i piątki w godzinach 8.00 – 16.30, a w pozostałe dni tygodnia, w godzinach 8.00 – 10.00 i 13.30 – 16.30 w kantynie zakładu karnego.

2.      Osadzeni mogą dokonywać zakupów w okresie:

1) dwóch dni roboczych – pomiędzy 1-ym a 10 -tym dniem miesiąca,

2) trzech dni roboczych – pomiędzy 11-ym a 20 -tym dniem miesiąca,

3) dwóch dni roboczych – pomiędzy 21-ym a ostatnim dniem miesiąca.

3.      Szczegółowy termin dokonywania zakupów przez osadzonych określa odrębny plan zakupów sporządzony przez dział finansowy.

4.      Zakupy dokonywane są bezpośrednio przez osadzonych w kantynie w czasie wolnym od pracy i nauki. Grupy osadzonych doprowadza i odprowadza z kantyny wyznaczony funkcjonariusz.

 

§ 25

W kantynie zakładu karnego oprócz artykułów żywnościowych, wyrobów tytoniowych, artykułów higienicznych dyrektor jednostki może dopuścić do sprzedaży odzież, bieliznę, obuwie i inne przedmioty.

 

Rozdział XIV

Godziny i sposób przyjmowania i wydawania korespondencji

 

§ 26

1.      Korespondencję urzędową wraz z wypełnionym potwierdzeniem do wysłania osadzony przekazuje oddziałowemu codziennie w godzinach 7.00 – 7.45 oraz 16.00 – 16.45.

2.      Korespondencję urzędową kierowaną do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu i innych międzynarodowych organów ochrony praw człowieka osadzony przekazuje codziennie oddziałowemu wraz z załączonym wypełnionym drukiem potwierdzenia lub wrzuca ją do odrębnych skrzynek przeznaczonych na taką korespondencję. Korespondencja ta ze skrzynek jest wybierana codziennie przez oddziałowego.

3.      Korespondencję urzędową z dołączonym potwierdzeniem odbioru oraz korespondencję urzędową przesłaną jako przesyłka polecona bez potwierdzenia odbioru przychodzącą do skazanego doręcza wyznaczony funkcjonariusz lub pracownik działu ewidencji w dni pracy administracji w godz. 6.30 – 16.30.

4.      Korespondencja prywatna wpływająca do skazanego podlega nadzorowi administracji zakładu karnego.

5.      Korespondencja prywatna do wysłania wybierana jest ze skrzynki pocztowej umieszczonej w łączniku oddziału, w dni pracy administracji o godz. 8.00.

6.      W przypadku wysyłania przesyłki poleconej, wraz z korespondencją skazany przekazuje wypełniony druk „potwierdzenia nadania przesyłki poleconej”, który po wysłaniu zwraca się skazanemu.

7.      Korespondencja prywatna kierowana do skazanego przekazywana jest przez oddziałowego do rąk własnych skazanego w dni pracy administracji od godz. 14.00 do 16.30.

8.      Korespondencja prywatna polecona kierowana do skazanego przekazywana jest przez wyznaczonego funkcjonariusza lub pracownika do rąk własnych osadzonego, za potwierdzeniem w rejestrze listów poleconych w dni pracy administracji od godz. 12.00 do 16.30.

 

Rozdział XV

Dni, godziny i sposób przyjmowania i wydawania paczek, o których mowa w art. 113a§4 kodeksu karnego wykonawczego

 

§ 27

1.      W przypadku dostarczenia paczki z odzieżą, bielizną, obuwiem, środkami higieny osobistej i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz lekami przez osobę odwiedzającą, podlega ona kontroli w obecności tej osoby przy użyciu urządzeń i środków technicznych lub psa specjalnego.

2.      Paczki wymienione w ust. 1 przyjmowane są do zakładu codziennie od godz. 8.00 do 15.00.

3.      W paczce nie mogą być dostarczane środki odurzające, psychotropowe, alkohol, wyroby zawierające alkohol, drożdże, środki łączności oraz przedmioty i dokumenty, które mogą stanowić zagrożenie dla porządku lub bezpieczeństwa w zakładzie karnym.

4.      Do depozytu rzeczy własnych osadzonych nie przyjmuje się odzieży i obuwia, jeżeli spowodowałoby to przekroczenie dopuszczalnej masy tego depozytu 12 kg.

5.      Paczki z odzieżą, bielizną, obuwiem, środkami higieny osobistej i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz lekami wydawane są zgodnie z zatwierdzonym planem.

 

Rozdział XVI

Sposób zamawiania i otrzymywania paczek żywnościowych

 

§ 28

1.    Określa się następujące sposoby realizacji paczek żywnościowych przez osadzonych: e-paczka, zlecenie i opłacenie sporządzenia paczki żywnościowej przez kantynę w czasie widzenia na terenie jednostki, z kwot pieniężnych do dyspozycji na koncie depozytowym skazanego, który zleci kantynie sporządzenie paczki żywnościowej.

2.      Paczki z żywnością, w skład której wchodzą napoje, artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe mogą być realizowane wyłącznie za pośrednictwem punktu sprzedaży znajdującego się na terenie zakładu karnego, tzw. kantyny. Zasady realizacji w/w. paczek określa Załącznik nr 2.

3.      Paczki z żywnością wydawane są osadzonym codziennie, w dni pracy administracji od godz. 9.00 do 12.00 i od godz. 13.30 do 16.00, nie później niż 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.

 

Rozdział XVII

Dni, godziny i miejsce bezpośredniego kontaktowania się z przedstawicielami podmiotów, o których mowa w art. 38§1 kodeksu karnego wykonawczego

 

§ 29

Bezpośrednie kontaktowanie się osadzonych z przedstawicielami podmiotów o których mowa w art. 38 § 1 Kodeksu Karnego Wykonawczego może odbywać się w salach widzeń, we wszystkie dni tygodnia od godz. 8.00 do 15.00 po uprzednim porozumieniu się z dyrektorem jednostki.

 

Rozdział XVIII

Osoby upoważnione do przyznawania nagród oraz ulg oraz wymierzania kar dyscyplinarnych

 

§ 30

W Zakładzie Karnym w Kwidzynie przyznawanie nagród, ulg oraz wymierzanie kar dyscyplinarnych dokonuje dyrektor zakładu karnego i jego zastępcy.

 

Rozdział XIX

Obowiązki skazanych funkcyjnych

 

§ 31

Wyznacza się osadzonych funkcyjnych:

a)      grupowy,

b)      świetlicowy.

 

§ 32

Do obowiązków grupowego należy:

1. Współdziałanie w czasie pracy z osobą wyznaczoną do nadzorowania osadzonych.

2. Doprowadzanie grupy osadzonych do miejsca pracy. Doprowadzanie odbywa się w szyku zwartym.

3. Znajomość aktualnego stanu osadzonych w grupie roboczej, ich imiona i nazwiska. W czasie opuszczania terenu oddziału, informowanie oddziałowego o  przyczynach niewyjścia do pracy osadzonych oraz podawanie ich liczby.

4. Współdziałanie z funkcjonariuszem, osobą  wyznaczoną do dozorowania w zakresie:

a) zaopatrzenia w narzędzia pracy, odzież i obuwie robocze,

b) zaopatrzenia w środki higieny osobistej,

c) przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.

5. Przestrzeganie regulaminu czasu pracy.

6.Utrzymywanie w należytej czystości pomieszczenia socjalnego przeznaczonego dla osadzonych.

 

§ 33

Do obowiązków świetlicowego należy:

1)      Współdziałanie z wychowawcą ds. kulturalno – oświatowych i wychowawcami z oddziałów mieszkalnych w organizowaniu zajęć kulturalno - oświatowych i sportowych,

2)      Dbałość o powierzony sprzęt.

 

Rozdział  XX

Przepisy porządkowe i końcowe

 

§ 34

1.      Obowiązkiem osadzonego jest zgłaszanie przełożonemu usterek i wad w wyposażeniu celi, stwierdzonych w trakcie jej zasiedlania i w trakcie pobytu w niej. Nie zgłoszenie może skutkować konsekwencjami dyscyplinarnymi. Za zawinione zniszczenie oraz uszkodzenie osadzony może zostać obciążony kosztami naprawy lub wymiany.

2.      Zabrania się porozumiewania się z osobami postronnymi oraz osadzonymi z innych oddziałów przez okna, oraz w trakcie trwania spacerów, zajęć kulturalno oświatowych, sportowych i innych czynności grupowych.

3.      Zabrania się wylewania wody, wyrzucania żywności oraz innych przedmiotów przez okna cel mieszkalnych.

4.      Zabrania się osadzonym samodzielnego zmieniania miejsca ustawienia lub powieszenia sprzętu kwaterunkowego oraz wykorzystywania go do ćwiczeń siłowych.

 

§ 35

Osadzeni zobowiązani są utrzymywać należytą czystość osobistą, dbać o schludny wygląd, dbać o estetykę cel i innych pomieszczeń, w których przebywają oraz ich stan wyposażenia.

Zabrania się samowolnego przestawiania łóżek, samowolnego malowania cel, sprzętu kwaterunkowego, umieszczania na ścianach i drzwiach naklejek, wycinków z gazet i czasopism, zasłaniania szczytów i boków łóżek, okien, które utrudniałoby kontrolę celi i zachowania się osadzonych.

 

§ 36

Zabrania się osadzonemu powracającemu z pracy, zezwoleń na czasowe opuszczenie zakładu karnego wnoszenia na teren zakładu karnego wyrobów tytoniowych, pieniędzy, środków odurzających, psychotropowych, leków, alkoholu, środków łączności oraz przedmiotów i dokumentów, które mogą stanowić zagrożenie dla porządku lub bezpieczeństwa w zakładzie karnym.

 

§ 37

Wszystkie stałe czynności jak terminy: wymiany bielizny, kąpieli, usług fryzjerskich, wymiana książek z biblioteki określają odrębne plany, zatwierdzone przez  dyrektora jednostki i podane do wiadomości osadzonych.

 

§ 38

Dyrektor zakładu karnego, jego Zastępcy lub upoważniony przez niego funkcjonariusz przyjmuje interesantów spoza zakładu karnego w każdy dzień roboczy od godz. 8.00 do 15.00.

 

§ 39

Postanowienia instrukcji eksploatacji dotyczące osób pozbawionych wolności – zasady użytkowania instalacji i urządzeń elektrycznych w oddziałach mieszkalnych przez osoby pozbawione wolności w Zakładzie Karnym w Kwidzynie określa Załącznik nr 3 do Zarządzenia.

 

 

§ 40

Obowiązki z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla osadzonych w Zakładzie Karnym w Kwidzynie określa Załącznik nr 4 do Zarządzenia.

 

§ 41

Osoby nie przestrzegające niniejszego zarządzenia podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej.

 

§ 42

Traci moc Zarządzenie Nr 6/2014 Dyrektora Zakładu Karnego w Kwidzynie z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie porządku wewnętrznego w zakładzie karnym typu półotwartego w Kwidzynie.

 

§ 43

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 lutego 2017r.

 

 

 

Podpisał

                                                                                  Dyrektor Zakładu Karnego w Kwidzynie

                                                                                  płk Jan Komoszyński

 

-----------------------------------------------------------

 

ZARZĄDZENIE NR    3  / 2017

Dyrektora Zakładu Karnego w Kwidzynie

z dnia 23 stycznia 2017 roku.

 

w sprawie : porządku wewnętrznego w Zakładzie Karnym

typu otwartego w Kwidzynie.

 

Na podstawie art. 13 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2010r. Nr 90, poz. 523) w związku z art. 73 § 2 Kodeksu karnego wykonawczego z dnia 6 czerwca 1997r. (Dz. U. Nr 90, poz. 557 z późniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie regulaminu organizacyjno - porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności (Dz. U. z 2016r., poz. 2231) zarządzam, co następuje.

 

Rozdział I

Godziny oraz sposób przeprowadzania apelu porannego i wieczornego

 

§ 1

1. Ustala się następującą godzinę pobudki:

    – godz. 6.00

 

§ 2

1.      Apel poranny przeprowadza się w następujących godzinach:

     - od godz. 6.05 do 6.20

2. Apel wieczorny przeprowadza się w następujących godzinach:

- od godz. 18.00 do 18.15

 

§ 3

W uzasadnionym przypadku dyrektor jednostki bądź zastępujący go funkcjonariusz może zarządzić pobudkę i apel w innym czasie od ustalonego.

 

§ 4

Po apelu porannym osadzeni sprzątają cele, spożywają śniadanie, następnie udają się do pracy lub innego wyznaczonego zajęcia, bądź pozostają w celi.

 

§ 5

1.      Rodzaje sygnalizacji dźwiękowej:

1) pobudka –  dzwonek, sygnał ciągły, przez czas 20 sekund,

2) przygotowanie do apelu – dzwonek, sygnał ciągły, przez czas 5 sekund,

3)      apel -  dzwonek, trzy sygnały ciągłe w krótkich odstępach czasu po 5 sekund,

4)      przygotowanie do posiłku - dzwonek, sygnał ciągły, przez czas 10 sekund.

2.      Na 10 minut przed apelem wieczornym ogłasza się przygotowanie do apelu, który zobowiązuje osadzonych do powrotu do swoich cel mieszkalnych.

3.      W czasie apelu skazani są ubrani i ustawieni w sposób widoczny dla przeprowadzającego apel, zabrania się uczestniczenia w apelu jedynie w bieliźnie osobistej lub piżamie.

4.      Obowiązki wynikające z ust. 3 nie dotyczą osadzonych posiadających zwolnienie lekarskie lub za indywidualną zgodą lekarza oraz przebywających w izbach chorych.

5.      W czasie apelu obowiązuje cisza, łącznie z wyłączeniem: głośników radiowęzłowych oraz indywidualnego sprzętu audiowizualnego będącego w posiadaniu osadzonych w celach mieszkalnych.

6.      Osadzony stojący najbliżej wejścia podaje funkcjonariuszowi prowadzącemu apel stan i rozliczenie ilościowe osadzonych w celi mieszkalnej.

7.      Apele poranne i wieczorne odbywają się w celach mieszkalnych oraz w pomieszczeniach, w których przebywają zatrudnieni (stanowiska pracy).

 

Rozdział  II

Godziny przeznaczone na sen, pracę, naukę, zajęcia kulturalno - oświatowe  i sportowe oraz zajęcia własne skazanego

 

§ 6

1.  Czas przeznaczony na sen:

- od godz. 21.50 do 6.00, dla osadzonych powracających z pracy na drugą zmianę do godz. 09.00 (poza godzinami przeznaczonymi na apel poranny i śniadanie), dla osadzonych zatrudnionych na trzecią zmianę do godz. 15.30, dla osadzonych zatrudnionych w firmie Rolmax na pierwszą zmianę do godz. 10.00 (poza godzinami przeznaczonymi na apel poranny i śniadanie), dla osadzonych zatrudnionych w firmie Rolmax  na 2 zmianę od godz. 14.00 (poza godzinami przeznaczonymi na kolację i apel wieczorny).

2.  Cisza nocna obowiązuje od godz. 21.30 do 6.00.

3.      W porze nocnej kraty wyjściowe z oddziałów są zamknięte. Za porę nocną uważa się okres od zakończenia apelu wieczornego do rozpoczęcia apelu porannego.

4.      Oświetlenie celi mieszkalnej w czasie ciszy nocnej jest wyłączone.

 

§ 7

1.      Czas pracy osadzonych skierowanych do wykonywania pracy na rzecz podmiotów zewnętrznych regulują każdorazowo umowy o zatrudnieniu osadzonych zawierane między dyrektorem jednostki a tym podmiotem zewnętrznym.

2.      Czas pracy osadzonych skierowanych do wykonywania pracy przy pracach porządkowych i pomocniczych wykonywanych na rzecz Zakładu Karnego w Kwidzynie – dla poszczególnych stanowisk pracy – określany jest Regulaminem pracy wprowadzanym w życie przez dyrektora jednostki.

3.      W przypadkach nagłych lub konieczności usunięcia awarii na terenie zakładu karnego, osadzony zobowiązany jest wykonać polecenie właściwego przełożonego w zakresie zleconych prac, również w czasie przeznaczonym na odpoczynek lub zajęcia własne.

4.      Cele mieszkalne osadzonych zatrudnionych są zamknięte do czasu powrotu
 osadzonych z pracy poza indywidualnymi przypadkami nie wyjścia do pracy.

 

§ 8

1.      Zajęcia kulturalno – oświatowe odbywają się w świetlicach oddziałowych według planu zajęć kulturalno-oświatowych i sportowych w godz. 8.00 – 16.45. Mogą one być organizowane także w świetlicy centralnej oraz miejscach wyznaczonych.

2.      Z odbiorników telewizyjnych skazani mogą korzystać w świetlicach i celach mieszkalnych.

3.      Korzystanie ze sprzętu audiowizualnego w celach mieszkalnych winno odbywać się na zasadach nie zakłócających spokoju innym osadzonym.

4.      Po apelu wieczornym korzystanie ze sprzętu audiowizualnego w świetlicach oddziałowych i celach mieszkalnych odbywa się do godz. 23.00.

5.      Zajęcia sportowe odbywają się na boiskach (przy sprzyjających warunkach atmosferycznych), w świetlicach oddziałowych i świetlicy centralnej w godz. 8.00 – 16.45, na podstawie grafików. Dopuszcza się inne formy, czas i miejsce zajęć sportowych organizowanych przez administrację.

6.      Osadzeni uczestniczący w zajęciach sportowych obowiązani są przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Skazani wykonują ćwiczenia fizyczne z uwzględnieniem warunków atmosferycznych i na własna odpowiedzialność. O każdym doznanym urazie osadzony ma obowiązek niezwłocznie powiadomić przełożonego.

7.      W czasie w/w. zajęć osadzeni mają obowiązek zachowywania się w sposób nie zakłócający przebiegu tychże zajęć.

8.      Wymiana książek odbywa się raz w tygodniu w bibliotece według ustalonego planu. 

9.      Zajęcia własne osadzeni mogą realizować w czasie wolnym od innych zajęć określonych w niniejszym porządku.

10.  W czasie wolnym osadzeni mogą leżeć na zasłanym łóżku w porze dziennej.

11.  Po wejściu do celi przełożonego oraz osób wizytujących zakład karny osadzeni zobowiązani są do przyjęcia postawy stojącej. Skazany podaje swoje imię i nazwisko przełożonym oraz osobom wizytującym zakład karny wchodzącym do celi mieszkalnej.

 

§ 9

Radiowęzeł lokalny czynny jest od godz. 7.00 do 21.30. W wyjątkowych przypadkach dyrektor jednostki może zezwolić na pracę radiowęzła w innych godzinach.

 

Rozdział  III

Godziny i miejsce spożywania posiłków dostarczanych przez administrację zakładu karnego

 

§ 10

1.      Na 5 min. przed posiłkiem ogłasza się sygnałem dźwiękowym ciągłym trwającym 10 sekund przygotowanie do posiłku. Sygnał zobowiązuje osadzonych do powrotu do swoich cel mieszkalnych.

2.      Zarządza się następujący tryb wydawania napojów i posiłków:

1) śniadanie:

-  od godz. 6.25 do 6.50,

2)      obiad:

- dla osadzonych niezatrudnionych od godz. 12.20 do 12.50,

- dla osadzonych zatrudnionych od godz. 15.30 do 16.00,

3)   kolacja:

- od godz. 17.00 do 17.20.

3.     Osadzony pobiera napój i posiłek indywidualnie.

4.      Osadzeni spożywają posiłki po ich otrzymaniu w celach mieszkalnych lub innych wyznaczonych miejscach.

5.      Po każdym posiłku osadzeni zobowiązani są doprowadzić naczynia stołowe do należytego porządku i czystości.

6.      W czasie wydawania napojów i posiłków drzwi cel mieszkalnych są przymknięte.

7.      W oddziałach mieszkalnych wyznacza się pomieszczenia wyposażone w kuchenkę elektryczną, z których skazani mogą korzystać od godz. 8.00 do 9.00 i od godz. 15.30 do 16.30.

 

Rozdział IV

Godziny, miejsce i sposób poruszania się po terenie zakładu karnego

 

§ 11

1.      Osadzeni po terenie zakładu karnego typu półotwartego poza miejscem zakwaterowania od godz. 7.00 do 16.45 poruszają się w szyku zwartym w grupach do 50 osadzonych pod nadzorem funkcjonariusza lub wyznaczonej osoby. Samodzielnie mogą poruszać się skazani zatrudnieni przy pracach porządkowych i pomocniczych wewnątrz zakładu na czas niezbędny do wykonania określonej czynności. Osadzeni ci są odpowiednio oznakowani.

2.      Osadzeni przebywający poza obrębem celi mieszkalnej winni być ubrani co najmniej w koszulkę i krótkie spodenki.

3.      Osadzeni podczas przyjęć przez przełożonych zobowiązani są do występowania w długich spodniach oraz okryciu wierzchnim z długim rękawem, w porze letniej dopuszcza się występowanie w koszulce z krótkim rękawem.

4.      Po terenie zakładu karnego osadzeni poruszają się w odzieży i obuwiu stosownym i odpowiednim do pory roku.

5.      Zabrania się osadzonym noszenia w celach mieszkalnych piżam w porze dziennej oraz poruszania się w piżamach poza celami.

6.      Osadzonych na konsultacje lekarskie konwojuje się w bluzie lub kurtce więziennej.

 

Rozdział V

Godziny, miejsce i sposób odbywania spacerów oraz korzystania z kąpieli

 

§ 12

1.      Skazani odbywają spacery codziennie od godz. 7.40 do 12.00 i od godz. 13.30 do 16.40 na wydzielonym terenie. Jako wydzielony teren należy rozumieć obszar przyległy do oddziału wydzielony ogrodzeniem.

2.      W czasie spaceru skazani mogą korzystać z urządzeń sportowych na wydzielonym terenie. Skazani wykonują ćwiczenia fizyczne z uwzględnieniem warunków atmosferycznych i na własną odpowiedzialność.

3.      Poruszanie się osadzonych w czasie spaceru odbywa się w szyku dowolnym.

4.      W czasie spaceru zabrania się leżenia i chodzenia po trawnikach. Kontaktowanie się w czasie spaceru z innymi osadzonymi spoza trenu wydzielonego jest zabronione.

5.      W przypadku ograniczonej widoczności (np. gęsta mgła)  sprowadza się osadzonych do oddziałów mieszkalnych i zamyka kratę wyjścia ewakuacyjnego.

6.      W okresie letnim, w czasie spaceru zezwala się osadzonym na zdejmowanie odzieży wierzchniej.

7.      Wietrzenie kocy odbywa się w każdy wtorek i sobotę, od godz. 9.00 do 10.00 na terenie wydzielonym.

8.      Kąpiel przeprowadza się dwa razy w tygodniu według planów sporządzonych dla poszczególnych oddziałów mieszkalnych w wyznaczone dni tygodnia od godz. 7.45 do 16.45. Kąpiel realizowana jest w łaźniach oddziałowych.

9.      Wymiana bielizny dla osadzonych z oddziałów I i II odbywa się w każdy wtorek.

10.  Wymiana pościeli odbywa się w dni wymiany bielizny raz na dwa tygodnie.

11.  Jeżeli dzień wymiany jest świąteczny lub wolny od pracy, wymiana bielizny odbywa się w inny wyznaczony dzień.

12.  Zabrania się wynoszenia na teren wydzielony zakładu karnego ręczników, pościeli, kocy (z zastrzeżeniem ust. 7).

 

Rozdział VI

Godziny i miejsce, w którym dozwolone jest palenie wyrobów tytoniowych

 

§ 13

1. Palenie tytoniu jest dozwolone wyłącznie w wyznaczonych pomieszczeniach oraz w wyznaczonym miejscu na terenie wydzielonym zakładu karnego typu otwartego.

Zabrania się korzystania z w/w. pomieszczeń od godz. 8.00 do 9.00 i od godz. 15.30 do 16.30. W tym czasie dozwolone jest palenie tytoniu w wyznaczonym miejscu na terenie wydzielonym zakładu karnego typu otwartego.

2. Zabrania się palenia tytoniu na korytarzach oddziałów mieszkalnych, w trakcie przemarszów, w pomieszczeniach gdzie jest to zabronione, w tym między innymi świetlicach, łaźniach, bibliotece i poczekalniach, a także w trakcie widzeń, apeli i konwojowania.

 

Rozdział VII

Ilość i rodzaj własnej odzieży, bielizny i obuwia, które skazany może posiadać w celi mieszkalnej

 

§ 14

1.      Osadzony może korzystać z własnej odzieży, bielizny i obuwia, które powinny być zaewidencjonowane w karcie rzeczy własnych osadzonego.

2.      Za użytkowanie odzieży, bielizny i obuwia odpowiada osadzony.

3.      Prania oraz suszenia bielizny osadzeni dokonują we własnym zakresie. Zabrania się suszenia na kratach okiennych.

4.      Odzież i obuwie otrzymane przez skazanego w paczkach są przekazywane do magazynu wyposażenia dla skazanych i mogą być wydane na jego prośbę.

5.      Osadzony może posiadać w celi mieszkalnej jeden komplet odzieży zewnętrznej i jedną parę obuwia odpowiednich do pory roku oraz jeden komplet stroju sportowego wraz z obuwiem.

6.      Odzież winna być przechowywana w zamontowanych szufladach lub na wieszakach.

7.      Zobowiązuje się osadzonych do przekazywania do magazynu nadmiernej ilości obuwia i odzieży.

8.      Zabrania się samodzielnej utylizacji odzieży i obuwia.

 

Rozdział VIII

Ilość i wymiary przedmiotów, które skazany może posiadać w celi mieszkalnej oraz sposób ich przechowywania, a w razie potrzeby zasady ich używania

 

§ 15

1.  Wyrażam zgodę na posiadanie w celi mieszkalnej dodatkowych przedmiotów, tj.:

1)                      naczyń stołowych (po 1 szt.),

2)                      przyborów oraz elektrycznych i ręcznych maszynek do golenia za wyjątkiem
  żyletek i brzytew,

2.  Za zgodą dyrektora jednostki osadzony może posiadać:

1) sprzęt audiowizualny (łącznie nie więcej niż 2 szt. w celi),

2) czajnik elektryczny o mocy do 1000 W - do  1 szt. w celi.

3.      Inne przedmioty osadzeni mogą posiadać w celi mieszkalnej po uzyskaniu zgody dyrektora jednostki.

4.      Szczegółowe regulacje w zakresie posiadania przez osadzonego w celi mieszkalnej sprzętu, o którym mowa w art. 110 a § 2 Kkw określa Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

5.      Sztućce i naczynia stołowe należy przechowywać w szafkach, zaś inne przedmioty w sposób zapewniający estetyczny wygląd celi.

6.      Zabrania się gromadzenia i przechowywania w celi mieszkalnej zbędnych opakowań szklanych i plastikowych oraz makulatury.

7.      Osadzony może posiadać w celi mieszkalnej do 9 litrów napojów, oprócz artykułów żywnościowych o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg, do 10 sztuk przedmiotów kultu religijnego o wymiarach nie większych niż 250 x 150mm, do 5 sztuk książek, oprócz wypożyczonych w zakładzie karnym z biblioteki i prasę o łącznej wadze do 0,5kg.

8.      Zabrania się przechowywania w celach mieszkalnych artykułów żywnościowych w innych warunkach niż wskazane na opakowaniu.

9.      Łączna ilość i wymiary rzeczy, w tym żywności, znajdujących się w posiadaniu skazanego w celi mieszkalnej i magazynie rzeczy własnych osadzonych nie może przekraczać 30 kg oraz pojemności torby transportowej o kubaturze 0,17m3. Powyższy wymóg nie obejmuje posiadanych przez osadzonego dokumentów związanych z postepowaniem, którego jest uczestnikiem oraz odbiornika telewizyjnego.

10.  Ilość i wymiary rzeczy, które skazany może posiadać w celi mieszkalnej, w tym żywności nie mogą przekraczać: kubatury szafki więziennej przypadającej na skazanego, kubatury szuflady wysuwanej/pojemnika podłóżkowego lub odpowiadającej im objętości, 9 litrów napojów.

11.  Skazany dokonując zakupów oraz realizując zamówienie na otrzymanie paczki zobowiązany jest uwzględnić możliwości przechowywania zakupionych lub dostarczonych rzeczy w warunkach , o których mowa w pkt 9 i 10.

 

§ 16

Zabrania się posiadania zwierząt w celi mieszkalnej.

 

Rozdział IX

Dni, godziny, miejsce przyjmowania skazanych przez dyrektora i innych przełożonych, lekarzy oraz sposób składania pisemnych wniosków, skarg i próśb

 

§ 17

1.      Dyrektor jednostki i jego zastępcy oraz kierownicy działów lub osoby ich zastępujące przyjmują osadzonych po zgłoszeniu i zapisaniu się w książce prowadzonej przez oddziałowego, w dni pracy administracji, od godz. 8.00 do 15.00. Rozmowy prowadzi się w pokojach wychowawców, dyżurkach oddziałowych oraz innych wyznaczonych miejscach.

2.      Wychowawcy w godzinach pracy administracji przyjmują na piśmie lub ustnie wnioski, skargi i prośby osadzonych.

3.      Lekarz ogólny i lekarze specjaliści przyjmują osadzonych w dni robocze od godz. 7.30 do 16.45 w Ambulatorium ZK w Kwidzynie zgodnie z planem przyjęć lekarskich.

4.      Lekarz i personel medyczny ma prawo wzywać osadzonych do przeglądu sanitarnego i badań okresowych. W czasie leczenia skazani winni stosować się do ich zaleceń.

5.      Osadzonym udziela się świadczeń medycznych po uprzednim zapisaniu się u oddziałowego w książce zgłaszających się do lekarza lub według wykazów z ambulatorium.

6.     Osadzeni za zgodą dyrektora jednostki mogą korzystać ze stanowiska komputerowego z dostępem do wybranych serwisów, w tym Biuletynu Informacji Publicznej Służby Więziennej. Prośba osadzonego w tej sprawie winna zawierać termin uzgodniony z wychowawcą, w którym osadzony zamierza skorzystać z przedmiotowego uprawnienia.

7.     Wykaz  udostępnionych serwisów jest umieszczony na tablicach ogłoszeń w oddziałach mieszkalnych.

 

Rozdział X

Dni, godziny, miejsce i porządek przeprowadzania widzeń

 

§ 18

1.      Widzenia odbywają się w środy i czwartki (za wyjątkiem świąt przypadających w tych dniach), od godz. 09.00 do 12.00, w soboty i niedziele (za wyjątkiem świąt przypadających w tych dniach), od godz. godz. 8.00 do 15.45 w salach widzeń oraz za zgodą dyrektora jednostki w  świetlicy centralnej zakładu karnego.

2.      Zapisy na widzenia w soboty i niedziele przyjmowane są do godz. 14.30, w środy i czwartki do godz. 10.30.

3.      Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich. Nadzór nad osobami nieletnimi w czasie widzeń sprawują ich opiekunowie.

4.      Widzenia w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej odbywają się w oddzielnych
pomieszczeniach - pokojach. Dzień i godzinę wykorzystania widzenia osadzony ustala z wychowawcą.

 

§ 19

1.      Zezwolenie na widzenie bez dozoru, poza obrębem zakładu karnego, z osobą najbliższą lub osobą godną zaufania na okres nie przekraczający jednorazowo 30 godzin skazany może wykorzystać w czasie wolnym od pracy z wyjściem w środy, soboty, niedziele i święta do godziny 11.00.

2.      Zezwolenie na opuszczenie zakładu karnego bez dozoru, na okres nie przekraczający jednorazowo 14 dni skazany może wykorzystać w czasie wolnym od pracy z wyjściem w piątki lub soboty do godz. 17.00.

3.      Skazany winien złożyć prośbę o zrealizowanie zezwolenia o którym mowa
w ust. 1 i 2 co najmniej 72 godz. przed planowanym  opuszczeniem zakładu karnego.

 

 

 

§ 20

W uzasadnionych przypadkach dyrektor jednostki może wyrazić zgodę na wykorzystanie widzenia lub nagród udzielonych w trybie art. 138 § 1 pkt 7 i 8 Kkw w innym terminie.

 

§ 21

Pieniądze otrzymane podczas widzenia w zakładzie karnym, dostarczone z zezwoleń na czasowe opuszczenie zakładu karnego osadzony obowiązany jest bezzwłocznie przekazać na swoje konto depozytowe.

 

Rozdział XI

Godziny i miejsce korzystania z samoinkasujących aparatów telefonicznych

 

§ 22

1. Skazani mogą korzystać wielokrotnie w ciągu dnia na własny koszt lub na koszt rozmówcy z samoinkasującego aparatu telefonicznego w oddziale mieszkalnym, codziennie w godzinach: 7.00 - 11.30, 13.00 – 16.40 i 18.20 – 22.00. Czas trwania rozmowy nie może przekraczać 10 min. za wyjątkiem rozmów prowadzonych z osobami wymienionymi w art. 8 § 3 kkw.

2. Rozmowy telefoniczne prowadzone z osobami wymienionymi w art. 8 § 3 kkw odbywają się w godzinach pracy administracji, po uprzednim zgłoszeniu przez osadzonego chęci zrealizowania tego typu połączenia oraz przekazania numeru telefonu w celu zweryfikowania jego prawdziwości.

3. Osadzeni za zgodą dyrektora jednostki mogą utrzymywać kontakt z rodziną i innymi słowami bliskimi za pośrednictwem programu Skype. Prośba osadzonego winna zawierać uzasadnienie chęci nawiązania połączenia, jego termin uzgodniony z rodziną i wychowawcą oraz nick osoby, z która ma nastąpić połączenie.

4. Powyższą możliwość mają w szczególności osadzeni będący rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci do lat 15, osadzeni, których rodziny lub osoby najbliższe zamieszkują w znacznej odległości od miejsca ich przebywania lub ich sytuacja rodzinna, zdrowotna lub finansowa uniemożliwia przyjazd na widzenie.

5. Administracja zakładu karnego nie ponosi odpowiedzialności za jakość połączenia za pośrednictwem programu Skype lub jego zerwanie przez osobę odbierającą.

6. Połączenie za pośrednictwem programu Skype może być zakończone przed ustalonym czasem, jeżeli w trakcie połączenia, rozmówcy używają wyrazów lub zwrotów powszechnie uznawanych za wulgarne lub obelżywe, posługują się gwarą przestępców, nie podporządkowują się do wydanych poleceń albo przekazują informacje mogące zagrozić bezpieczeństwu jednostki. Decyzję w tym przedmiocie podejmuje funkcjonariusz nadzorujący połączenie.

7. Połączenie za pośrednictwem programu Skype może trwać do 20 minut. Odbywa się w dni pracy administracji w godzinach 9.00 – 12.00 i 13.00 – 14.00.

8. W przypadku celowego i umyślnego uszkodzenia sprzętu i urządzeń osadzony ponosi odpowiedzialność  dyscyplinarna i finansową.

 

 

Rozdział XII

Dni, godziny i miejsce odprawiania nabożeństw, odbywania spotkań religijnych oraz nauczania religii

 

§ 23

1.      Nabożeństwa Kościoła Rzymsko - Katolickiego odprawiane są przez kapelana lub jego zastępcę w kaplicy, w każdą sobotę lub niedzielę oraz w święta od godz. 15.45 do 16.45.

2.      Spotkania religijne indywidualne odbywają się w pokoju kapelana, spotkania grupowe odbywają się w kaplicy lub innym wyznaczonym miejscu w zależności od potrzeb. Naukę religii prowadzi kapelan lub jego zastępca we wtorki lub środy od godz. 15.45 do 16.45 w kaplicy.

 

§ 24

W przypadkach innych wyznań każdorazowo dni, godziny i miejsca odprawiania nabożeństw, odbywania spotkań religijnych oraz nauczania religii wyznacza dyrektor jednostki w uzgodnieniu z uprawnionym przedstawicielem kościoła lub związku wyznaniowego.

 

Rozdział XIII

Częstotliwość, terminy, miejsce i sposób dokonywania zakupu artykułów żywnościowych i wyrobów tytoniowych oraz przedmiotów dopuszczonych do sprzedaży w zakładzie karnym

 

§ 25

1.      Zakupu artykułów żywnościowych i wyrobów tytoniowych osadzeni dokonują trzy razy w miesiącu na podstawie posiadanych do dyspozycji środków pieniężnych według stanu na dzień poprzedzający zakup, w poniedziałki, wtorki i piątki od godz. 8.00 do 16.30, a w pozostałe robocze dni tygodnia, od godz. 8.00 do 10.00 i od 13.30 do 16.30 w kantynie zakładu karnego.

2.      Osadzeni mogą dokonywać zakupów w okresie:

      1) dwóch dni roboczych – pomiędzy 1-ym a 10 -tym dniem miesiąca,

2)      trzech dni roboczych – pomiędzy 11-ym a 20 -tym dniem miesiąca,

3)      dwóch dni roboczych – pomiędzy 21-ym a ostatnim dniem miesiąca.

3.      Zezwala się osadzonym na pobieranie z depozytu zakładu karnego pieniędzy pozostających do ich dyspozycji, według stanu na dzień poprzedzający wypłatę.

4.      Wypłata pieniędzy odbywa się raz w miesiącu od godz. 9.00 do 10.00, i od godz. 15.00 do 16.00. Szczegółowy termin dokonywania wypłaty i zakupów przez osadzonych określa odrębny plan wypłaty i zakupów sporządzony przez dział finansowy.

5.      Zakupy dokonywane są bezpośrednio przez osadzonych w kantynie w czasie wolnym od pracy i nauki. Grupy osadzonych doprowadza i odprowadza z kantyny wyznaczony funkcjonariusz.

 

§ 26

W kantynie zakładu karnego oprócz artykułów żywnościowych, wyrobów tytoniowych, artykułów higienicznych dyrektor jednostki może dopuścić do sprzedaży odzież, bieliznę, obuwie i inne przedmioty.

 

Rozdział XIV

Godziny i sposób przyjmowania i wydawania korespondencji

 

§ 27

1.      Korespondencję urzędową wraz z wypełnionym potwierdzeniem do wysłania osadzony przekazuje oddziałowemu codziennie w godzinach 7.00 – 7.45 oraz 16.00 – 16.45.

2.      Korespondencję urzędową kierowaną do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu i innych międzynarodowych organów ochrony praw człowieka osadzony przekazuje codziennie oddziałowemu wraz z załączonym wypełnionym drukiem potwierdzenia lub wrzuca ją do odrębnych skrzynek przeznaczonych na taką korespondencję. Korespondencja ta ze skrzynek jest wybierana codziennie przez oddziałowego.

3.      Korespondencję urzędową z dołączonym potwierdzeniem odbioru oraz korespondencję urzędową przesłaną jako przesyłka polecona bez potwierdzenia odbioru przychodzącą do skazanego doręcza wyznaczony funkcjonariusz lub pracownik działu ewidencji w dni pracy administracji w godz. 6.30 – 16.30.

4.      Korespondencja prywatna wpływająca do skazanego podlega nadzorowi administracji zakładu karnego.

5.      Korespondencja prywatna do wysłania wybierana jest ze skrzynki pocztowej umieszczonej na korytarzu oddziału, w dni pracy administracji o godz. 8.00.

6.      W przypadku wysyłania przesyłki poleconej, wraz z korespondencją skazany przekazuje wypełniony druk „potwierdzenia nadania przesyłki poleconej”, który po wysłaniu zwraca się skazanemu.

7.      Korespondencja prywatna kierowana do skazanego przekazywana jest przez oddziałowego do rąk własnych skazanego w dni pracy administracji od godz. 14.00 do 16.30.

8.      Korespondencja prywatna polecona kierowana do skazanego przekazywana jest przez wyznaczonego funkcjonariusza lub pracownika do rąk własnych osadzonego, za potwierdzeniem w rejestrze listów poleconych w dni pracy administracji od godz. 12.00 do 16.30.

 

Rozdział XV

Dni, godziny i sposób przyjmowania i wydawania paczek, o których mowa w art. 113a§4 kodeksu karnego wykonawczego

 

§ 28

1.      W przypadku dostarczenia paczki z odzieżą, bielizną, obuwiem, środkami higieny osobistej i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz lekami przez osobę odwiedzającą, podlega ona kontroli w obecności tej osoby przy użyciu urządzeń i środków technicznych lub psa specjalnego.

2.      Paczki wymienione w ust. 1 przyjmowane są do zakładu codziennie od godz. 8.00 do 15.00.

3.      W paczce nie mogą być dostarczane środki odurzające, psychotropowe, alkohol, wyroby zawierające alkohol, drożdże, środki łączności oraz przedmioty i dokumenty, które mogą stanowić zagrożenie dla porządku lub bezpieczeństwa w zakładzie karnym.

4.      Do depozytu rzeczy własnych osadzonych nie przyjmuje się odzieży i obuwia, jeżeli spowodowałoby to przekroczenie dopuszczalnej masy tego depozytu 12 kg.

5.      Paczki z żywnością wydawane są osadzonym codziennie, w dni pracy administracji od godz. 9.00 do 12.00 i od godz. 13.30 do 16.00, nie później niż 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty. Paczki z odzieżą, bielizną, obuwiem, środkami higieny osobistej i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz lekami wydawane są zgodnie z zatwierdzonym planem.

 

Rozdział XVI

Sposób zamawiania i otrzymywania paczek żywnościowych

 

§ 29

1.     Określa się następujące sposoby realizacji paczek żywnościowych przez osadzonych: e-paczka, zlecenie i opłacenie sporządzenia paczki żywnościowej przez kantynę w czasie widzenia na terenie jednostki, z kwot pieniężnych do dyspozycji na koncie depozytowym skazanego, który zleci kantynie sporządzenie paczki żywnościowej.

2.      Paczki z żywnością, w skład której wchodzą napoje, artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe mogą być realizowane wyłącznie za pośrednictwem punktu sprzedaży znajdującego się na terenie zakładu karnego, tzw. kantyny. Zasady realizacji w/w. paczek określa Załącznik nr 2.

3.      Paczki z żywnością wydawane są osadzonym codziennie, w dni pracy administracji od godz. 9.00 do 12.00 i od godz. 13.30 do 16.00, nie później niż 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział XVII

Dni, godziny i miejsce bezpośredniego kontaktowania się z przedstawicielami podmiotów, o których mowa w art. 38§1 kodeksu karnego wykonawczego

 

§ 30

Bezpośrednie kontaktowanie się osadzonych z przedstawicielami podmiotów, o których mowa w art. 38 § 1 Kodeksu Karnego Wykonawczego może odbywać się w salach widzeń, we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 8.00 do 15.00 po uprzednim porozumieniu się z dyrektorem jednostki.

 

Rozdział XVIII

Osoby upoważnione do przyznawania nagród oraz ulg oraz wymierzania kar dyscyplinarnych

 

§ 31

W Zakładzie Karnym w Kwidzynie przyznawanie nagród, ulg oraz wymierzanie kar dyscyplinarnych dokonuje dyrektor zakładu karnego i jego zastępcy.

 

Rozdział XIX

Obowiązki skazanych funkcyjnych

 

§ 32

Wyznacza się osadzonych funkcyjnych:

a)      grupowy,

b)      świetlicowy. 

 

§ 33

Do obowiązków grupowego należy:

1) Współdziałanie w czasie pracy z osobą wyznaczoną do nadzorowania osadzonych.

2) Doprowadzanie grupy osadzonych do miejsca pracy. Doprowadzanie odbywa się w szyku zwartym.

3) Znajomość aktualnego stanu osadzonych w grupie roboczej, ich imiona i nazwiska.  W czasie opuszczania terenu oddziału, informowanie oddziałowego o  przyczynach niewyjścia do pracy osadzonych oraz podawanie ich liczby.

4)Współdziałanie z funkcjonariuszem, osobą  wyznaczoną do dozorowania w zakresie:

a) zaopatrzenia w narzędzia pracy, odzież i obuwie robocze,

b) zaopatrzenia w środki higieny osobistej,

c) przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.

5) Przestrzeganie regulaminu czasu pracy.

6) Utrzymywanie w należytej czystości pomieszczenia socjalnego przeznaczonego dla osadzonych.

 

§ 34

Do obowiązków świetlicowego należy:

1)      Współdziałanie z wychowawcą ds. kulturalno – oświatowych i wychowawcami z oddziałów mieszkalnych w organizowaniu zajęć kulturalno - oświatowych i sportowych,

2)      Dbałość o powierzony sprzęt.

 

 

 

 

 

 

Rozdział XX

Przepisy porządkowe i końcowe

 

§ 35

1.      Obowiązkiem osadzonego jest zgłaszanie przełożonemu usterek i wad w wyposażeniu celi, stwierdzonych w trakcie jej zasiedlania i w trakcie pobytu w niej. Nie zgłoszenie może skutkować konsekwencjami dyscyplinarnymi. Za zawinione i celowe  skreślić zniszczenie oraz uszkodzenie osadzony może zostać obciążony kosztami naprawy lub wymiany.

2.      Zabrania się porozumiewania z osobami postronnymi oraz osadzonymi z innych oddziałów przez okna, oraz w trakcie trwania spacerów, zajęć kulturalno oświatowych, sportowych i innych czynności grupowych.

3.      Zabrania się wylewania wody, wyrzucania żywności oraz innych przedmiotów przez okna cel mieszkalnych.

4.      Zabrania się osadzonym samodzielnego zmieniania miejsca ustawienia lub powieszenia sprzętu kwaterunkowego oraz wykorzystywania go do ćwiczeń siłowych.

 

§ 36

Osadzeni zobowiązani są utrzymywać należytą czystość osobistą, dbać o schludny wygląd, dbać o estetykę cel i innych pomieszczeń, w których przebywają oraz ich stan wyposażenia.

Zabrania się samowolnego przestawiania łóżek, samowolnego malowania cel i sprzętu kwaterunkowego, umieszczania na ścianach i drzwiach naklejek, wycinków z gazet i czasopism, zasłaniania szczytów i boków łóżek, okien, które utrudniałoby kontrolę celi i zachowania się osadzonych.

 

§ 37

Zabrania się osadzonemu powracającemu z pracy, zezwoleń na czasowe opuszczenie zakładu karnego wnoszenia na teren zakładu karnego wyrobów tytoniowych, środków odurzających, psychotropowych, leków, alkoholu, wyrobów zawierających alkohol, drożdży, środków łączności oraz przedmiotów i dokumentów, które mogą stanowić zagrożenie dla porządku lub bezpieczeństwa w zakładzie karnym.

 

§ 38

Zabrania się osadzonemu wychodzącemu do pracy poza terenem zakładu karnego posiadania przy sobie środków finansowych.

 

§ 39

Wszystkie stałe czynności jak terminy: wymiany bielizny, kąpieli, usług fryzjerskich, wymiana książek z biblioteki określają odrębne plany, zatwierdzone przez  dyrektora jednostki i podane do wiadomości osadzonych.

 

§ 40

Dyrektor zakładu karnego, jego zastępcy lub upoważniony przez niego funkcjonariusz przyjmuje interesantów spoza zakładu karnego w każdy dzień roboczy w godzinach od 8.00 do 15.00.

 

§ 41

Postanowienia instrukcji eksploatacji dotyczące osób pozbawionych wolności – zasady użytkowania instalacji i urządzeń elektrycznych w oddziałach mieszkalnych przez osoby pozbawione wolności w Zakładzie Karnym w Kwidzynie określa Załącznik nr 3 do Zarządzenia.

 

§ 42

Obowiązki z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla osadzonych w Zakładzie Karnym w Kwidzynie określa Załącznik nr 4 do Zarządzenia.

 

§ 43

Osoby nie przestrzegające niniejszego zarządzenia podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej.

 

 

§ 44

Traci moc Zarządzenie Nr 5/2014 Dyrektora Zakładu Karnego w Kwidzynie z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie porządku wewnętrznego w zakładzie karnym typu otwartego w Kwidzynie.

 

§ 45

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 lutego 2017r.

 

 

Podpisał

                                                                                  Dyrektor Zakładu Karnego w Kwidzynie

                                                                                  płk Jan Komoszyński

 

----------------------------------------------------------

 

Załącznik nr 1

do „porządku wewnętrznego”

ustalonego Zarządzeniem

Dyrektora Zakładu Karnego

w KwidzynieSPOSÓB PRZYJMOWANIA I WYDAWANIA

OSADZONYM ORAZ WARUNKI POSIADANIA PRZEZ

OSADZONYCH SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO


§ 1

Niniejszy załącznik reguluje sposób oraz dni i godziny przyjmowania, wydawania oraz warunki posiadania odbiorników audiowizualnych.


§ 2

 1. Osadzeni w Zakładzie Karnym w Kwidzynie mogą posiadać prywatny sprzęt audiowizualny, w tym jeden odbiornik telewizyjny z przekątną ekranu do 19 cali, jeden odbiornik radiowy lub CD oraz drobny sprzęt elektroniczny lub urządzenia elektryczne, po uzyskaniu zezwolenia dyrektora jednostki, który wraz z odzieżą, bielizną i obuwiem nie może ważyć więcej niż 12 kg.

 2. Radiomagnetofony, radioodbiorniki i sprzęt CD przyjmowane są tylko o wymiarach nie przekraczających 50/50/50 cm (długość, szerokość, wysokość).

 3. Sprzęt audiowizualny przyjmowany jest do ZK w Kwidzynie w dni widzeń przed rozpoczęciem widzenia. W w/w. dni osadzeni – za zgodą dyrektora - mogą również przekazać sprzęt audiowizualny osobie odwiedzającej po dokonanym przeglądzie przez wyznaczonego funkcjonariusza.

 4. Osadzony ubiegający się o zgodę na posiadanie sprzętu audiowizualnego wskazuje osobę uprawnioną do jego odbioru na wypadek braku możliwości jego pobrania przy transporcie lub opuszczeniu jednostki.

 5. Sprzęt audiowizualny przyjmowany do zakładu karnego celem użytkowania go przez osadzonego w celi mieszkalnej nie może zawierać przeróbek oraz nie może posiadać możliwości komunikacji bezprzewodowej.


§ 3

Po przyjęciu osadzonego do Zakładu Karnego w Kwidzynie, w tym również po przetransportowaniu z innej jednostki, sprzęt audiowizualny podlega kontroli w zakresie czy nie stwarza on zagrożenia dla porządku i bezpieczeństwa jednostki.


§ 4

 1. Na posiadanie sprzętu audiowizualnego w celi mieszkalnej wymagana jest odrębna zgoda Dyrektora Zakładu Karnego w Kwidzynie.

 2. Osadzony przed otrzymaniem do użytkowania urządzeń audiowizualnych podpisuje stosowne oświadczenie sporządzone w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, wg ustalonego wzoru w załączniku.

 3. Pierwszy egzemplarz oświadczenia osadzony pozostawia wyznaczonemu funkcjonariuszowi, drugi egzemplarz oświadczenia otrzymuje osadzony, który stanowić będzie dowód zgody na użytkowanie, przenoszenie, przekazywanie i wynoszenie sprzętu audiowizualnego z terenu zakładu karnego.


§ 5

 1. Pobranie i zdawanie sprzętu audiowizualnego przez osadzonych odbywa się w dni pracy administracji zakładu karnego. Osadzony pobranie sprzętu kwituje podpisem w karcie rzeczy własnych osadzonego lub innym dokumencie przedłożonym przez funkcjonariusza Zakładu Karnego w Kwidzynie.

 2. Stwierdzenie niewłaściwego korzystania ze sprzętu audiowizualnego może skutkować zdaniem sprzętu do magazynu, z jednoczesnym anulowaniem wydanej zgody.


§ 6

 1. Sprzęt audiowizualny po przyjęciu do Zakładu Karnego w Kwidzynie podlega ocenie pod względem technicznym, w zakresie zagrożenia dla porządku i bezpieczeństwa jednostki.

 2. Sprzęt, o którym mowa w ust. 1 musi posiadać oryginalne sieciowe przewody połączeniowe.

 3. Plomby gwarancyjne sprzętu audiowizualnego podczas kontroli ulegają naruszeniu. Po dokonanej kontroli sprzęt jest plombowany. Samowolne naruszenie plomby w sprzęcie audiowizualnym będzie skutkowało zdaniem sprzętu do magazynu, z jednoczesnym anulowaniem wydanej zgody.


§ 7

 1. Sprzęt audiowizualny może być użytkowany wyłącznie zgodnie z jego fabrycznym przeznaczeniem, z uwzględnieniem wymogu zachowania porządku i bezpieczeństwa w Zakładzie Karnym w Kwidzynie.

 2. Przyjęciu podlega tylko sprzęt z głośnikami wmontowanymi na stałe.


§ 8

 1. W celi mieszkalnej może znajdować się wyłącznie jeden odbiornik telewizyjny oraz jedno inne urządzenie audiowizualne.

 2. Posiadany przez osadzonych sprzęt audiowizualny winien być użytkowany i przechowywany we wskazanym przez administrację zakładu miejscu.


§ 9

Zakazuje się przekazywania (sprzedaży, darowania, pożyczania i innych form przenoszenia prawa własności) sprzętu audiowizualnego między osadzonymi.


§ 10

 1. W przypadku zwolnienia z jednostki osadzony zobowiązany jest do zabrania posiadanego sprzętu ze sobą.

 2. Pozostawiony przez osadzonych sprzęt audiowizualny, o którym mowa w ust. 1 może zostać przekazany na rzecz Skarbu Państwa, na zasadach określonych przepisami prawa.


§ 11

 1. Sprzęt niesprawny i nie spełniający wymogów bezpieczeństwa powinien być przekazany osobie z zewnątrz – wskazanej przez osadzonego z podaniem jej danych osobowych, w tym również miejsca jej zamieszkania lub, na prośbę osadzonego, do Koncesjonowanego Punktu Odbioru Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego oraz zdjęty ze stanu karty rzeczy własnych osadzonego.

 2. Posiadanie przez osadzonego niesprawnego sprzętu bądź też nie spełniającego wymogów bezpieczeństwa jest zabronione.


§ 12

Administracja Zakładu Karnego w Kwidzynie nie ponosi kosztów opłat abonamentowych za używane przez osadzonych odbiorniki RTV. Uregulowanie opłat abonamentowych jest obowiązkiem użytkownika odbiornika RTV, zgodnie z właściwymi w tym zakresie przepisami prawa.


§ 13

Sposób użytkowania przez osadzonego sprzętu audiowizualnego naruszający ustalony porządek wewnętrzny lub bezpieczeństwo jednostki spowoduje niezwłoczne jego wycofanie z użytku. Właściwą decyzję w tym zakresie podejmuje Dyrektor jednostki lub osoba go zastępująca, na podstawie której sprzęt taki zostaje zdany do magazynu depozytowego.


Podpisał

Dyrektor Zakładu Karnego w Kwidzynie

płk Jan KomoszyńskiKwidzyn, dnia .............................

....................................................................

(imię i nazwisko skazanego, imię ojca)


.......................... ............................. OŚWIADCZENIE

(oddział, nr celi) (podgrupa klasyfikacyjna)


 1. Oświadczam, że znane są mi zasady użytkowania przez osadzonych sprzętu audiowizualnego wynikające z treści Zarządzenia Dyrektora Zakładu Karnego w Kwidzynie nr ___/2017 z dnia ________.2017r. w sprawie porządku wewnętrznego w Zakładzie Karnym w Kwidzynie, zobowiązuję się do ich przestrzegania.

 2. Na wypadek zaistnienia potrzeby naprawy niżej wymienionego sprzętu, względnie dostarczenia do innej jednostki, np. w przypadku przetransportowania, upoważniam do odbioru niżej wymienione osoby:


............................................................................................... .........................................................

( imię i nazwisko ) ( stopień pokrewieństwa )


.............................................................................................................................................................

( adres zamieszkania )

Osoba ta zobowiązała się do załatwienia w/w spraw na własny koszt.

 1. Zobowiązuje się do nie występowania z roszczeniami pod adresem administracji Zakładu Karnego w związku z użytkowaniem posiadanego sprzętu, pozostawieniem w celi mieszkalnej w wypadku transportu, niepowrotu z przepustki, itp.

 2. W czasie odbywania kary pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Kwidzynie będę użytkował następujący sprzęt:


a) .................................................................................................... ...................................................

(nazwa sprzętu) (Nr fabryczny / nr banderoli )


.........................................................................................................................................................

(cechy znamionowe)


b) ............................................................................................... ....................................................

(nazwa sprzętu) (Nr fabryczny / nr banderoli )


.........................................................................................................................................................

(cechy znamionowe)


Oświadczenie przyjął :


................................................ .....................................................

(data, podpis, pieczęć) (data, czytelny podpis osadzonego)


Zostałem poinformowany o konieczności zarejestrowania odbiornika w celu dokonania opłat abonamentowych.


Wykonywano w 2 egz.

 1. egz. - osadzony

 2. egz. - a/a.

----------------------------------------------------------

                                                                                                          Załącznik nr 2

                                                                                                          do „porządku wewnętrznego”

                                                                                                          ustalonego Zarządzeniem

                                                                                                          Dyrektora Zakładu Karnego

                                                                                                          w Kwidzynie

 

Zasady realizacji paczek z żywnością za pośrednictwem punktu sprzedaży znajdującego się na terenie zakładu karnego

 

 

§ 1

1.Paczkę z żywnością za pośrednictwem punktu sprzedaży znajdującego się na terenie zakładu karnego można zrealizować na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę z żywnością, który przekazuje się do punktu sprzedaży wraz z dowodem wpłaty.

2.Wzór zamówienia znajduje się w niniejszym załączniku, w punkcie sprzedaży, w poczekalni dla osób odwiedzających, w sali widzeń, w oddziałach mieszkalnych, przy wejściu do jednostki penitencjarnej oraz na stronie internetowej zakładu karnego.

 

§ 2

1.    Zamówienie należy sporządzić na podstawie listy produktów dostępnej w punkcie sprzedaży, w poczekalni dla osób odwiedzających, w sali widzeń, w oddziałach mieszkalnych, przy wejściu do jednostki penitencjarnej oraz na stronie internetowej zakładu karnego i złożyć w punkcie sprzedaży lub drogą pocztową. Zamówienie może zostać przyjęte do realizacji przez punkt sprzedaży po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczek, sprawdzeniu czy osoba składająca zamówienie jest osobą najbliższą oraz dokonaniu opłaty.

2.    Paczka zostanie przekazana osadzonemu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.

3.    Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki z żywnością, która nie może być zrealizowana przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego.

 

 

Podpisał

                                                                                  Dyrektor Zakładu Karnego w Kwidzynie

                                                                                  płk Jan Komoszyński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ZAMÓWIENIE NA PACZKĘ

realizowaną w punkcie sprzedaży prowadzonym przy

Zakładzie Karnym w Kwidzynie

nr konta punktu sprzedaży

54 2030 0045 1170 0000 0541 4650

 

 

Dane składającego zamówienie (osoba najbliższa dla skazanego)

               

Imię

Nazwisko

Imię ojca

Stopień pokrewieństwa

 

 

 

 

Adres zamieszkania

 

 

 

Dane odbiorcy paczki (skazany)

                Imię i nazwisko, imię ojca, data urodzenia

 

Imię

Nazwisko

Imię ojca

Data urodzenia

 

 

 

 

 

 

Lista produktów

 

  L.p.          Nazwa produktu                    Pozycja                  Ilość                Cena brutto          Wartość                                    Waga

                                                                  katalogowa      

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

Razem

 

 

                                                                                             

                                                                                                                      data i podpis zamawiającego

 

                                                                                                                                                             …............................................

 

 


 

                                                                              Potwierdzenie odbioru paczki

 

                                                                                                                             Otrzymałem paczkę zgodną z zamówieniem

 

                                                                                                                             …....................................................................

                                                                                                                                                       ( data i podpis )

 

 

Pouczenie dla zamawiającego paczkę.

 

1.Skazany, tymczasowo aresztowany i ukarany, zwany dalej „skazanym” ma prawo otrzymywać paczkę żywnościową, zwaną dalej „paczką”, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557 z późn.zm.) i w przepisach Ministra Sprawiedliwości w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania i regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności;

2.Zamówienie na paczkę należy dostarczyć:

            a) do punktu sprzedaży,

            b) drogą pocztową

3.Zamówienie zostanie zrealizowane po pokryciu kosztów przygotowania paczki.

4.Koszty zamówienia złożonego przez osobę najbliższą mogą być pokryte w trakcie składania zamówienia bezpośrednio w punkcie sprzedaży lub wpłacone na konto punktu sprzedaży – w takim przypadku przesyłając zamówienie drogą pocztową należy dołączyć do niego dowód wpłaty.

5.W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, środki pieniężne wpłacone na zrealizowanie paczki zostaną zwrócone w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego przez punkt sprzedaży, zgodnie z niżej złożonym oświadczeniem, wraz z informacją o przyczynach odmowy realizacji zamówienia.

 

Oświadczenie zamawiającego

 

            W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, środki pieniężne wpłacone na zrealizowanie paczki proszę zwrócić:

 

- Przekazem pocztowym na adres:

…....................................................................

( Imię i nazwisko )

 

 

…..........................................................................................................................................................

( dokładny adres: kod pocztowy, nazwa ulicy, numer domu, numer mieszkania )

 

 

- przelewem na konto bankowe:

 

…..........................................................................................................................................................

( nr konta bankowego )

 

 

 

                                                                                                                             …..............................................

                                                                                                                                ( Podpis zamawiającego)

 

 

 


 

                                                                                              Adnotacje pracownika SW

1.Skazany posiada uprawnienie do otrzymania paczki*

2.Skazany nie posiada uprawnienia do otrzymania paczki z powodu *: ................................................................. ..........................................................................................

3.Osoba składająca zamówienie odnotwana jest w systemie Noe.NET jako osoba najbliższa.

 

                                                                                                                             ….........................................................................

                                                                                                                                             (Data i podpis)

 

 

 

 

 

 


 

                                                                              Adnotacje przedstawiciela punktu sprzedaży

 

 

1.Paczkę przygotowano i wydano skazanemu/celem dostarczenia skazanemu dnia* ……………………

2.Zwrot środków pieniężnych zamawiającemu nastąpił dnia ......................................................

 

 

…...............................................................

( podpis )

 

 

·          Niepotrzebne skreślić

--------------------------------------------------------

 

Załącznik nr 3

do „porządku wewnętrznego”

ustalonego Zarządzeniem

Dyrektora Zakładu Karnego

w Kwidzynie

 

POSTANOWIENIA INSTRUKCJI EKSPLOATACJI DOTYCZĄCE OSÓB POZBAWIONYCH WOLNOŚCI

Zasady użytkowania instalacji i urządzeń elektrycznych w oddziałach mieszkalnych oraz innych pomieszczeniach użytkowanych przez osoby pozbawione wolności

w Zakładzie Karnym w Kwidzynie

 

§ 1

Instalacja elektryczna jest integralną częścią wyposażenia celi i innych pomieszczeń użytkowanych przez osoby osadzone oraz nie może być w żaden sposób demontowana ani zmieniane jej przeznaczenie przez osadzonych.

 

§ 2

1.      Osadzeni mogą użytkować wyłącznie urządzenia elektryczne będące wyposażeniem celi lub innych pomieszczeń lub takie, na których posiadanie uzyskali zgodę od właściwego przełożonego,

2.      Osadzeni mogą użytkować wyłącznie urządzenia elektryczne będące urządzeniami powszechnego użytku, oznaczone znakiem bezpieczeństwa „B” lub „CE”,

3.      Każdorazowo przed przystąpieniem do obsługi urządzenia należy dokonać jego wizualnych oględzin w celu sprawdzenia, czy nie są widoczne jakiekolwiek uszkodzenia obudowy, izolacji, przewodów, itp. co może stworzyć zagrożenie dla użytkownika,

4.      Odbiorniki wyposażone w przewód z wtyczką ze stykiem ochronnym powinny być przyłączane wyłącznie do gniazd wyposażonych w styk ochronny,

5.      Łączna moc odbiorników przyłączonych do dwóch gniazd wtykowych celi nie może przekraczać 2000 W, a w przypadku innych pomieszczeń nie może przekraczać 1500 W dla jednego gniazda pojedynczego lub podwójnego,

6.      Moc większa od 1000 W nie może być pobierana nieprzerwanie dłużej niż przez okres 30 minut,

7.      W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w działaniu urządzenia należy je wyłączyć i niezwłocznie powiadomić funkcjonariusza pełniącego służbę w oddziale mieszkalnym lub innym pomieszczeniu użytkowanym przez osoby osadzone. Dalsze użytkowanie urządzenia może nastąpić wyłącznie po jego naprawie.

 

§ 3

1.      ZABRANIA SIĘ:

·         Dokonywania samodzielnie napraw urządzeń elektrycznych,

·         Korzystania z uszkodzonej instalacji elektrycznej,

·         Pozostawiania po zakończonej pracy lub użytkowaniu włączonych urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej, w tym urządzeń grzejnych i maszyn elektrycznych,

·         Dokonywania jakichkolwiek manipulacji w urządzeniu pod napięciem prócz czynności związanych z normalną obsługą urządzenia,

·         Używania urządzeń niesprawnych lub wyłączonych z eksploatacji,

·         Dokonywania zmian w konstrukcji lub wyposażeniu urządzenia,

·         Używania urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem,

·         Narażania urządzenia na działanie wilgoci i wylewania na urządzenie jakichkolwiek płynów,

·         Użytkowania rozgałęźników i przedłużaczy bez wymaganej zgody, zakładania prowizorycznych instalacji elektrycznych,

·         Dokonywania manipulacji w gniazdach, włącznikach, puszkach elektrycznych i oprawach oświetleniowych, zdejmowania osłon z wszelkiego rodzaju lamp oświetleniowych i urządzeń,

·         Osłaniania punktów świetlnych i grzejnych materiałem łatwopalnym,

·         Wyłamywania styków ochronnych „bolców” w gniazdach wtykowych,

·         Otwierania urządzeń elektrycznych i zrywania plomb,

·         Samodzielnego wykonywania i użytkowania urządzeń elektrycznych, np. grzałek do wody, płyt grzejnych itp.,

·         Pozostawiania włączonego zbędnego oświetlenia lub innych odbiorników energii elektrycznej. Bezwzględnie należy wyłączać oświetlenie w pomieszczeniach, w których nikt nie przebywa a w szczególności w świetlicach, kącikach sanitarnych, łaźni i ciągach komunikacyjnych. Jeżeli urządzenie nie jest używane należy wyłączyć je wyłącznikiem głównym,

·         Ciągnięcia za przewód zasilający podczas odłączania urządzenia od sieci.

2.      Nie przestrzeganie powyższych zakazów będzie skutkowało wyciągnięciem konsekwencji dyscyplinarnych.

 

§ 4

1. NAKAZUJE SIĘ:

·         W przypadku pożaru, porażenia prądem lub wystąpienia niesprawności urządzenia mogącej stwarzać zagrożenie dla ludzi lub groźbę zniszczenia urządzenia należy natychmiast odłączyć je od zasilania,

·         W wypadku pożaru, po wyłączeniu napięcia należy przystąpić do gaszenia podręcznymi środkami gaśniczymi i powiadomić funkcjonariusza pełniącego służbę w oddziale mieszkalnym za pomocą instalacji przyzywowej lub w jakikolwiek inny sposób,

·         W wypadku porażenia prądem po wyłączeniu napięcia lub odciągnięciu osoby porażonej za pośrednictwem przedmiotów izolowanych należy podjąć czynności przewidziane w zakresie pierwszej pomocy przedlekarskiej i powiadomić funkcjonariusza pełniącego służbę za pomocą instalacji przyzywowej lub w jakikolwiek inny sposób.

 

§ 5

Osoby pozbawione wolności zobowiązane są do racjonalnego gospodarowania energią elektryczną w celach mieszkalnych jak i w innych użytkowanych pomieszczeniach a także do racjonalnego gospodarowania innymi nośnikami takimi jak energia cieplna i woda.

Podpisał

                                                                                  Dyrektor Zakładu Karnego w Kwidzynie

                                                                                  płk Jan Komoszyński

 

-------------------------------------------------------

 

Załącznik nr 4

do „porządku wewnętrznego”

ustalonego Zarządzeniem

Dyrektora Zakładu Karnego

w Kwidzynie

 

Obowiązki z zakresu ochrony przeciwpożarowej obowiązujące w trakcie przebywania osadzonych w Zakładzie Karnym w Kwidzynie

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.      Należy zapoznać się z obowiązkami i zasadami ochrony ppoż. zawartymi w niniejszym załączniku do porządku wewnętrznego,

2.      Należy przestrzegać porządku i czystości w celach mieszkalnych, punktach bibliotecznych, świetlicach, korytarzach oraz na wszystkich stanowiskach pracy,

3.      Brać udział w szkoleniach z zakresu ochrony ppoż.,

4.      Wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami, instrukcjami i zasadami bezpieczeństwa pożarowego oraz przestrzegać wydawanych w tym zakresie zarządzeń i wskazówek przełożonych,

5.      Powiadamiać niezwłocznie przełożonych o zauważonych w miejscu przebywania zagrożeniach stanu bezpieczeństwa pożarowego,

6.      Znać zasady alarmowania pożarowego i posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym,

7.      Znać rozmieszczenie i miejsca przechowywania podręcznego sprzętu gaśniczego.

 

§ 2

SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI

1.          Zabrania się wyrzucania bezpośrednio z popielniczek niedopałków papierosów, zapałek do koszy, w których mogą znajdować się papiery lub inne materiały łatwopalne,

2.          Zaleca się, aby w wyznaczonych miejscach, w których palenie tytoniu jest dozwolone, niedopałki rzucać do popielniczek metalowych lub szklanych,

3.          Zabrania się gromadzenia w jednym miejscu większej ilości materiałów łatwopalnych takich jak: makulatura, folia, itp.,

4.          Zabrania się przechowywania w celach mieszkalnych, szafkach ubraniowych i na stanowiskach pracy materiałów łatwopalnych, substancji chemicznych (za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych),

5.          Zabrania się zastawiania przejść, wyjść ewakuacyjnych, drzwi, korytarzy itp.,

6.          Przestrzegać, aby podręczny sprzęt gaśniczy nie był zastawiony i używany do celów niezwiązanych z jego przeznaczeniem,

7.          Palenie tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi, jak również w trakcie przemarszów osadzonych jest zabronione.

 

§ 3

ZASADY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POWSTANIA POŻARU

1.      Każdy, kto zauważy nawet najmniejszy pożar lub uzyskał informację o pożarze czy innym zagrożeniu, zobowiązany jest zachować spokój i nie dopuszczając do paniki, natychmiast powiadomić przełożonych,

2.      Ewakuować osoby bezpośrednio zagrożone przebywające w najbliższym otoczeniu,

3.      Dostępnymi środkami podjąć próbę likwidacji lub ograniczenia rozmiaru zagrożenia,

4.      Usunąć z zasięgu ognia wszelkie materiały palne, a w szczególności butle z gazami palnymi, naczynia z płynami łatwopalnymi, cenne materiały, maszyny, urządzenia, itp.,

5.      Przestrzegać w czasie gaszenia zasad bezpieczeństwa. Otwierając drzwi do pomieszczeń, w których powstał pożar należy zachować szczególną ostrożność.

6.      Wchodząc do zadymionych pomieszczeń lub przechodząc przez nie, należy ograniczyć ilość wdychanych produktów spalania. Poruszać się w pozycji pochylonej, jak najbliżej podłogi i zasłaniać usta, np. wilgotnym materiałem,

7.      W trakcie pożaru bezwzględnie wykonywać polecenia przełożonych.

 

§ 4

ZASADY UŻYCIA PODRĘCZNEGO SPRZĘTU GAŚNICZEGO

1.      Kierować strumień środka gaśniczego na palące się przedmioty lub obiekt od strony zewnętrznej (skrajnej) w kierunku do środka,

2.      Przy gaszeniu przedmiotów ustawionych pionowo należy gasić od góry w dół,

3.      Należy używać środków gaśniczych przeznaczonych do gaszenia danej grupy pożarów,

4.      W czasie działania gaśnic trzymać ją tylko za uchwyty,

5.      Nie wolno używać gaśnic do gaszenia ludzi, do tego celu należy wykorzystać koc gaśniczy,

6.      Ze względu na swoją budowę syfonową gaśnica prawidłowo pracuje tylko w pozycji pionowej.

 

 § 5

Nie przestrzeganie powyższych ustaleń będzie skutkowało wyciągnięciem konsekwencji dyscyplinarnych.

 

Podpisał

                                                                                  Dyrektor Zakładu Karnego w Kwidzynie

                                                                                  płk Jan Komoszyński

 

 

 

 

Sposób załatwiania spraw

Zasady przyjmowania paczek

Osadzoni mają prawo do otrzymywania paczki żywnościowej jeden raz w miesiącu. W paczce będą mogły znajdować się również wyroby tytoniowe i napoje Sposoby realizacji paczek żywnościowych przez osadzonych

1) e-paczka – procedura jest już opisana na stronie internetowej zakładu.

2) zlecenie i opłacenie sporządzenia paczki żywnościowej przez kantynę w czasie widzenia na terenie jednostki.

3) z kwot pieniężnych do dyspozycji na koncie depozytowym skazanego, który zleci kantynie sporządzenie paczki żywnościowej.

Zamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej może być złożone przez skazanego lub osobę najbliższą. Paczkę z żywnością można zrealizować na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę z żywnością, który przekazuje się do punktu sprzedaży wraz z dowodem wpłaty. Wzór zamówienia znajduje się w punkcie sprzedaży, w sali widzeń, przy wejściu do jednostki penitencjarnej oraz na stronie internetowej Zakładu Karnego. Zamówienie należy sporządzić na podstawie listy produktów dostępnej w punkcie sprzedaży, w sali widzeń, przy wejściu do jednostki penitencjarnej oraz na stronie internetowej Zakładu Karnego oraz złożyć w punkcie sprzedaży lub dostarczyć drogą pocztową. Zamówienie może zostać zrealizowane przez punkt sprzedaży po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki. Paczka zostanie przekazana osadzonemu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki z żywnością, która nie może być zrealizowana, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego.

Administracja Zakładu Karnego przyjmuje paczki adresowane w sposób jak dla przekazu pocztowego codziennie w godzinach  od 08.00 do 16.00.  
Paczki higieniczno-odzieżowe mogą być doręczone do Zakładu Karnego bezpośrednio prze nadawcę paczki ,albo za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji lub osoby, a w szczególności poprzez pocztę, firmę kurierską , gońca dysponującego zleceniem nadania. Na podstawie odrębnego zezwolenia dyrektora (talon na otrzymanie paczki higieniczno – odzieżowej który winien być naklejony przez nadawcę na jej opakowanie), osadzony może otrzymywać paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny.  W paczce nie mogą być dostarczane wyroby tytoniowe , cukier puder , mąka , mleko w proszku , śmietanka do kawy w proszku , środki odurzające , psychotropowe , alkohol , wyroby zawierające alkohol , drożdze , środki łączności oraz przedmioty i dokumenty , które mogą stanowić zagrożenie , dla porządku lub bezpieczeństwa w zakładzie.

Zasady udzielania widzeń.

Informuję, iż widzenia osobom odwiedzającym skazanych na terenie Zakładu Karnego w Kwidzynie udzielane są w pierwszej kolejności: kobietom w zaawansowanej ciąży, osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3, niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach) oraz powyżej 75 roku życia

Dla skazanych odbywających karę w Zakładzie Karnym typu półotwartego:

Widzenia dla skazanych odbywają się w soboty i niedziele (za wyjątkiem świąt przypadających w tych dniach) w godzinach od 8.00 do 15.45. Zapisy na widzenia przyjmowane są do godziny 14.30.

Dla skazanych odbywających karę w Zakładzie Karnym typu otwartego:

Widzenia dla skazanych odbywają się  środy i czwartki (za wyjątkiem świąt przypadających w tych dniach) w godz. 09.00 do 12.00  oraz w soboty i niedziele (za wyjątkiem świąt przypadających w tych dniach) w godzinach od 8.00 do 15.45. Zapisy na widzenia w soboty i niedziele przyjmowane są do godziny 14.30, w środy i czwartki do godz. 10.30.


Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 08 - 15
Wtorek: 08 - 15
Środa: 08 - 15
Czwartek: 08 - 15
Piątek: 08 - 15

Rejestry, ewidencje, archiwa

Zakład Karny w Kwidzynie  gromadzi dokumentację archiwalną w oparciu o przepisy:
art. 6 ust 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2006 r., nr 97, poz. 673 wraz z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych oraz załącznika nr 3 do Zarządzenia nr 13 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia: 19 grudnia 2002 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwów zakładowych składnic akt jednostek organizacyjnych Służby Więziennej.   Zakład Karny w Kwidzynie  prowadzi również rejestr osadzonych przebywających w jednostce. Dostęp do danych zawartych w rejestrze zainteresowany podmiot może uzyskać po złożeniu stosownego wniosku, w którym określi interes prawny oraz uzasadni potrzebę uzyskania informacji, zgodnie z wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 29 lipca r. (Dz. U. Nr 143; Poz. 965) w sprawie trybu składania oraz wzoru wniosku o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osobowych o osobie obecnie lub uprzednio pozbawionej wolności w areszcie śledczym lub zakładzie karnym.   W archiwum Zakładu Karnego w Kwidzynie  przechowywanych jest ponad 407,25 metrów bieżących dokumentów spraw ostatecznie załatwionych (kategoria „B”) oraz 5,50 metra bieżących materiałów archiwalnych (kategoria „A”).  Do Instytutu Pamięci Narodowej przekazano 5  tomów akt.

Dokumenty urzędowe


 
 
 
Dokumenty urzędowe Zakładu Karnego w Kwidzynie to, w rozumieniu ustawy, dokumenty w formie pisemnej, zawierające treść oświadczenia woli lub wiedzy kierowane do innego podmiotu lub jednostki organizacyjnej, które zawierają w szczególności dane teleadresowe Zakładu Karnego w Kwidzynie, imienną pieczęć z podpisem Dyrektora Zakładu Karnego w Kwidzynie  lub upoważnionego funkcjonariusza tej jednostki.

Wzory druków

 Postępowanie kwalifikacyjne na funkcjonariuszy Służby Więziennej:
 
  - ankieta personalna kandydata do Służby Więziennej:
 ankieta_personalna.pdf
 
  - ankieta bezpieczeństwa osobowego:
 ankieta_bezpieczenstwa.pdf
 
    Postępowanie kwalifikacyjne na pracowników cywilnych Służby Więziennej:
 
   - kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie:
 Kwestionariusz_osobowy.pdf
 

Ważne ogłoszenia

Identyfikator Jednostki

29

StatusCreated

 

StatusModified

Zmodyfikowany przez Robert Jakimczuk o 2018-05-30 13:19

Struktura OrganizacyjnaCreated

 

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Marek Kiryluk o 2018-06-15 15:14

Podmioty WspółpracująceCreated

 

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Marek Kiryluk o 2018-06-15 15:14

Przedmiot działalnościCreated

 

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Marek Kiryluk o 2018-06-15 15:14

Oświadczenie majątkoweCreated

 

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Robert Jakimczuk o 2018-05-30 13:19

Majątek Służby WięziennejCreated

Utworzony przez Jarosław Kichciak o 2011-01-26 15:07

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Marek Kiryluk o 2018-06-15 15:14

Zamówienia publiczneCreated

 

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Marek Kiryluk o 2018-06-15 15:14

Współpraca międzynarodowaCreated

Utworzony przez Jarosław Kichciak o 2011-01-26 08:37

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Marek Kiryluk o 2018-06-15 15:14

Fundusze unijneCreated

 

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Marek Kiryluk o 2018-06-15 15:14

Akty prawneCreated

 

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Marek Kiryluk o 2018-06-15 15:14

Sposób załatwiania sprawCreated

 

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Marek Kiryluk o 2018-06-15 15:14

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

Utworzony przez Jarosław Kichciak o 2011-01-26 13:06

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Marek Kiryluk o 2018-06-15 15:14

Dokumenty urzędoweCreated

Utworzony przez Jarosław Kichciak o 2011-01-26 13:06

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Marek Kiryluk o 2018-06-15 15:14

Wzory drukówCreated

Utworzony przez Jarosław Kichciak o 2011-01-26 13:11

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Marek Kiryluk o 2018-06-15 15:14

Ważne ogłoszeniaCreated

Utworzony przez Robert Jakimczuk o 2018-02-20 14:45

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Robert Jakimczuk o 2018-05-30 13:19

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

 

AdresModified

Zmodyfikowany przez Robert Jakimczuk o 2018-05-30 13:19

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Robert Jakimczuk o 2018-05-30 13:19

Data wytworzenia

 

Nabór

Kwidzyn, dnia 15 czerwca 2018 r.


KONKURS OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

lekarz Ambulatorium z Izbą Chorych


 1. Dyrektor Zakładu Karnego w Kwidzynie działając na podstawie:

- art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 160 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 z późn. zm.)

ogłasza konkurs i zaprasza świadczeniodawców do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – lekarz Ambulatorium z Izbą Chorych, dla osadzonych przebywających w Zakładzie Karnym w Kwidzynie (planowany miesięczny czas pracy - 12 godzin, planowana ilość konsultacji w ciągu 1 godz. – 4 osadzonych). Świadczenia zdrowotne udzielane będą na terenie Zakładu Karnego w Kwidzynie w dni robocze, po wcześniejszym uzgodnieniu.


W postępowaniu konkursowym mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

-są podmiotami wykonującymi działalność leczniczą lub osobami legitymującymi się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie stanowiącym przedmiot konkursu,

- są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi, w szczególności są zarejestrowani we właściwym rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą lub prowadzą indywidualną lub grupową praktykę,

- posiadają uprawnienia i doświadczenie niezbędne do wykonywania świadczeń objętych przedmiotem konkursu,

- są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.


 1. Umowa zostanie zawarta na okres od lipiec 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

 2. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi warunków konkursu ofert można zapoznać się w Zakładzie Karnym w Kwidzynie pod nr telefonu 55 645 89 10 od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 do 15.00 oraz na stronie www.sw.gov.pl w zakładce praca.

 1. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach oznakowanych napisem "OFERTA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH – NIE OTWIERAĆ DO DNIA 25.06.2018 r. DO GODZ. 09:00" należy składać do sekretariatu Zakładu Karnego w Kwidzynie, ul. Lotnicza 1, 82-500 Kwidzyn do dnia 22.06.2018 r. do godz. 14.30.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.06.2018 r. o godz. 09:00 w kadrach Zakładu Karnego w Kwidzynie. Powołana przez Dyrektora Zakładu Karnego w Kwidzynie Komisja Konkursowa wybierze najkorzystniejszą ofertę. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczona na stronie www.sw.gov.pl

 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, liczony od upływu terminu składania ofert.

 1. Zakład Karny zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania konkursowego.

 1. Świadczeniodawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zakład Karny zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych w art. 153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 z późn. zm.).

Podpisał:

Zastępca Dyrektora ZK w Kwidzynie

ppłk Olgierd Trzaska

SWKO oraz formularz ofertowy - lekarz Ambulatorium z Izbą Chorych Rozmiar: 89.5 kBDyrektor Zakładu Karnego w Kwidzynie ogłasza nabór na stanowisko:


Lekarz – Asystent ambulatorium z izbą chorych – 0,5 etatu pracownik cywilny


 1. Przewidywana liczba osób do przyjęcia do pracy: 1

Przewidywany termin przyjęcia: czerwiec 2018 r.


 1. Charakter pracy:

- opieka medyczna nad osobami pozbawionymi wolności.


 1. Wymagania:

 • wykształcenie wyższe medyczne z tytułem lekarza oraz aktualne prawo wykonywania zawodu

 • specjalizacja I stopnia i 5 lat pracy w zawodzie

 • ponadto pracownikiem Zakładu Karnego może być osoba, która:

- ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

- daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,

- nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo,

- dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

- posiadająca zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy.


 1. Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie do Zakładu Karnego w Kwidzynie – do dnia 17 czerwca 2018 r., niżej wymienionych dokumentów:

1. Podanie.

2. Curriculum Vitae (CV).

3. Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

4. Kserokopie świadectw pracy.

5. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.

6. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne.

7. Kserokopia dowodu osobistego.


Wymagane dokumenty powinny zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.


 1. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:

1. Oceny złożonych dokumentów.

2. Przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

3. Uzyskania informacji o kandydacie w rejestrach skazanych i ukaranych.


 1. Dodatkowe informacje.

- wymagane dokumenty należy przesłać na adres: Zakład Karny w Kwidzynie, ul. Lotnicza 1, 82-500 Kwidzyn lub składać osobiście w dziale kadr jednostki, w terminie do dnia 17 czerwca 2018 r.

- wszelkich informacji w sprawie postępowania kwalifikacyjnego udziela komórka kadrowa ZK w Kwidzynie tel. 55 645 89 10,

- dokumenty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane,

- każdy z kandydatów zostanie poinformowany o wynikach naboru.

Dyrektor Zakładu Karnego w Kwidzynie ogłasza nabór na stanowisko:

 

Młodszego instruktora/ młodszego wychowawcy działu penitencjarnego – etat mundurowy (funkcjonariusz SW).

 

I.     Planowana liczba osób do przyjęcia do służby w 2019 roku: 2

 

II.   Charakter pracy:

Praca w Zakładzie Karnym wiąże się z pracą w bezpośrednim kontakcie z osadzonymi i bronią. Służba na w/w stanowisku ma charakter pracy biurowej.

 

III.Wymagania:

- wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku mającym zastosowanie w resocjalizacji (m in. w zakresie resocjalizacji, profilaktyki społecznej, pedagogiki, psychologii, socjologii, kryminologii, prawa)

- bardzo dobra znajomość obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji)

- odporność na stres

- umiejętność pracy w zespole

- dyspozycyjność

ponadto w Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:

- posiadająca obywatelstwo polskie,

- posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej,

- korzystająca z pełni praw publicznych,

- która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,

- która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo,

- dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

- posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe

- posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

 

IV. W pierwszym etapie postępowania kwalifikacyjnego kandydat do służby winien złożyć następujące dokumenty:

1. Podanie o przyjęcie do służby.

2. Curriculum Vitae (CV).

3. Wypełniona ankieta personalna (do pobrania ze strony http://www.sw.gov.pl/pl/praca/zasady-przyjecia-do-sluzby-wieziennej/ lub z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej, Załącznik nr 1, Dz. U. Nr 186, poz. 1247).

4. Kserokopia dowodu osobistego.

5. Kserokopia książeczki wojskowej.

6. Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie - kserokopie.

7. Świadectwa pracy lub służby – kserokopie.

 

Wymagane dokumenty powinny zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

 

V. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:

1. Oceny złożonych dokumentów.

2. Przeprowadzenia jednej lub kilku rozmów kwalifikacyjnych.

3. Uzyskania informacji o kandydacie w rejestrach skazanych i ukaranych.

4. Testu sprawności fizycznej kandydata.

5. Przeprowadzenia postępowania sprawdzającego w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych, jeżeli kandydat nie posiada aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego.

6. Ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej.

7. Sporządzenia arkusza oceny predyspozycji kandydata.

8. Zatwierdzenia listy kandydatów przez Dyrektora ZK w Kwidzynie.

 

VI. Dodatkowe informacje:

- wymagane dokumenty należy przesłać na adres: Zakład Karny w Kwidzynie, ul. Lotnicza 1, 82-500 Kwidzyn lub składać osobiście w dziale kadr jednostki, w terminie do dnia 14 sierpnia 2018 r.

- wszelkich informacji w sprawie postępowania kwalifikacyjnego udziela komórka kadrowa ZK w Kwidzynie                             tel. 55 645 89 10,

- dokumenty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane,

- każdy z kandydatów zostanie poinformowany o wynikach naboru,

- Dyrektor Zakładu Karnego w Kwidzynie może odmówić poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu, albo przerwać to postępowanie, w szczególności jeżeli prowadzenie postępowania nie znajduje uzasadnienia w potrzebach kadrowych Służby Więziennej,

- pozytywne zakończenie procedury postępowania kwalifikacyjnego nie gwarantuje przyjęcia do służby w Zakładzie Karnym w Kwidzynie.

 

 

 

 

 

Dyrektor Zakładu Karnego w Kwidzynie ogłasza nabór na stanowisko:

 

Młodszego referenta działu ewidencji – etat mundurowy (funkcjonariusz SW).

 

I.     Planowana liczba osób do przyjęcia do służby w 2019 roku: 2

 

II.   Charakter pracy:

Praca w Zakładzie Karnym wiąże się z pracą w doraźnym kontakcie z osadzonymi i bronią. Służba na w/w stanowisku ma charakter pracy biurowej.

 

III.Wymagania:

- wykształcenie min. średnie

- bardzo dobra znajomość obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny)

ponadto w Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:

- posiadająca obywatelstwo polskie,

- posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej,

- korzystająca z pełni praw publicznych,

- która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,

- która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo,

- dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

- posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe

- posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

 

IV. W pierwszym etapie postępowania kwalifikacyjnego kandydat do służby winien złożyć następujące dokumenty:

1. Podanie o przyjęcie do służby.

2. Curriculum Vitae (CV).

3. Wypełniona ankieta personalna (do pobrania ze strony http://www.sw.gov.pl/pl/praca/zasady-przyjecia-do-sluzby-wieziennej/ lub z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej, Załącznik nr 1, Dz. U. Nr 186, poz. 1247).

4. Kserokopia dowodu osobistego.

5. Kserokopia książeczki wojskowej.

6. Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie - kserokopie.

7. Świadectwa pracy lub służby – kserokopie.

Wymagane dokumenty powinny zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

 

V. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:

1. Oceny złożonych dokumentów.

2. Przeprowadzenia jednej lub kilku rozmów kwalifikacyjnych.

3. Uzyskania informacji o kandydacie w rejestrach skazanych i ukaranych.

4. Testu sprawności fizycznej kandydata.

5. Przeprowadzenia postępowania sprawdzającego w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych, jeżeli kandydat nie posiada aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego.

6. Ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej.

7. Sporządzenia arkusza oceny predyspozycji kandydata.

8. Zatwierdzenia listy kandydatów przez Dyrektora ZK w Kwidzynie.

 

VI. Dodatkowe informacje:

- wymagane dokumenty należy przesłać na adres: Zakład Karny w Kwidzynie, ul. Lotnicza 1, 82-500 Kwidzyn lub składać osobiście w dziale kadr jednostki, w terminie do dnia 14 sierpnia 2018 r.

- wszelkich informacji w sprawie postępowania kwalifikacyjnego udziela komórka kadrowa ZK w Kwidzynie                             tel. 55 645 89 10,

- dokumenty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane,

- każdy z kandydatów zostanie poinformowany o wynikach naboru,

- Dyrektor Zakładu Karnego w Kwidzynie może odmówić poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu, albo przerwać to postępowanie, w szczególności jeżeli prowadzenie postępowania nie znajduje uzasadnienia w potrzebach kadrowych Służby Więziennej,

- pozytywne zakończenie procedury postępowania kwalifikacyjnego nie gwarantuje przyjęcia do służby w Zakładzie Karnym w Kwidzynie.

 

 

Dyrektor Zakładu Karnego w Kwidzynie ogłasza nabór na stanowisko:

 

Młodszego instruktora działu kwatermistrzowskiego – etat mundurowy (funkcjonariusz SW).

 

I.     Planowana liczba osób do przyjęcia do służby: 1

      Planowany termin przyjęcia do służby: 06.2018 r.

 

II.   Charakter pracy:

Praca w Zakładzie Karnym wiąże się z pracą w bezpośrednim kontakcie z osadzonymi i bronią. Służba na w/w stanowisku ma charakter pracy biurowej.

 

III.Wymagania:

- wykształcenie min. wyższe, w tym licencjat/inżynier (mile widziane w zakresie budownictwa, energetyki lub ekonomii),

- prawo jazdy min. Kat. B,

- bardzo dobra znajomość obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji),

- mile widziana znajomość programów do tworzenia prostych rysunków i schematów,

- mile widziana znajomość przepisów Prawa zamówień publicznych i praktyka w realizacji zakupów publicznych,

- mile widziana znajomość podstawowych zasad gospodarki magazynowej,

ponadto w Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:

- posiadająca obywatelstwo polskie,

- posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej,

- korzystająca z pełni praw publicznych,

- która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,

- która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo,

- dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

- posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe

- posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

 

IV. W pierwszym etapie postępowania kwalifikacyjnego kandydat do służby winien złożyć następujące dokumenty:

1. Podanie o przyjęcie do służby.

2. Curriculum Vitae (CV).

3. Wypełniona ankieta personalna (do pobrania ze strony http://www.sw.gov.pl/pl/praca/zasady-przyjecia-do-sluzby-wieziennej/ lub z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej, Załącznik nr 1, Dz. U. Nr 186, poz. 1247).

4. Kserokopia dowodu osobistego.

5. Kserokopia książeczki wojskowej.

6. Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie - kserokopie.

7. Świadectwa pracy lub służby – kserokopie.

 

Wymagane dokumenty powinny zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

 

V. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:

1. Oceny złożonych dokumentów.

2. Przeprowadzenia jednej lub kilku rozmów kwalifikacyjnych.

3. Uzyskania informacji o kandydacie w rejestrach skazanych i ukaranych.

4. Testu sprawności fizycznej kandydata.

5. Przeprowadzenia postępowania sprawdzającego w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych, jeżeli kandydat nie posiada aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego.

6. Ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej.

7. Sporządzenia arkusza oceny predyspozycji kandydata.

8. Zatwierdzenia listy kandydatów przez Dyrektora ZK w Kwidzynie.

 

VI. Dodatkowe informacje:

- wymagane dokumenty należy przesłać na adres: Zakład Karny w Kwidzynie, ul. Lotnicza 1, 82-500 Kwidzyn lub składać osobiście w dziale kadr jednostki, w terminie do dnia 13 czerwca 2018 r.

- wszelkich informacji w sprawie postępowania kwalifikacyjnego udziela komórka kadrowa ZK w Kwidzynie                             tel. 55 645 89 10,

- dokumenty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane,

- każdy z kandydatów zostanie poinformowany o wynikach naboru,

- Dyrektor Zakładu Karnego w Kwidzynie może odmówić poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu, albo przerwać to postępowanie, w szczególności jeżeli prowadzenie postępowania nie znajduje uzasadnienia w potrzebach kadrowych Służby Więziennej,

- pozytywne zakończenie procedury postępowania kwalifikacyjnego nie gwarantuje przyjęcia do służby w Zakładzie Karnym w Kwidzynie.

 

 

 

 

 

Dyrektor Zakładu Karnego w Kwidzynie ogłasza nabór na stanowisko:


Lekarz – kierownik ambulatorium z izbą chorych – etat pracownik cywilny


 1. Przewidywana liczba osób do przyjęcia do pracy: 1

Przewidywany termin przyjęcia: czerwiec 2018 r.


 1. Charakter pracy:

- opieka medyczna nad osobami pozbawionymi wolności, organizowanie pracy ambulatorium.


 1. Wymagania:

 • wykształcenie wyższe medyczne z dyplomem lekarza oraz aktualne prawo wykonywania zawodu

 • mile widziana specjalizacja II stopnia i 5 lat pracy w zawodzie

 • ponadto pracownikiem Zakładu Karnego może być osoba, która:

- ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

- daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,

- nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo,

- dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

- posiadająca zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy.


 1. Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie do Zakładu Karnego w Kwidzynie – do dnia 30 maja 2018 r., niżej wymienionych dokumentów:

1. Podanie.

2. Curriculum Vitae (CV).

3. Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

4. Kserokopie świadectw pracy.

5. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.

6. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne.

7. Kserokopia dowodu osobistego.


Wymagane dokumenty powinny zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.


 1. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:

1. Oceny złożonych dokumentów.

2. Przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

3. Uzyskania informacji o kandydacie w rejestrach skazanych i ukaranych.


 1. Dodatkowe informacje.

- wymagane dokumenty należy przesłać na adres: Zakład Karny w Kwidzynie, ul. Lotnicza 1, 82-500 Kwidzyn lub składać osobiście w dziale kadr jednostki, w terminie do dnia 30 maja 2018 r.,

- wszelkich informacji w sprawie postępowania kwalifikacyjnego udziela komórka kadrowa ZK w Kwidzynie tel. 55 645 89 10,

- dokumenty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane,

- każdy z kandydatów zostanie poinformowany o wynikach naboru.

Kwidzyn, dnia 10 maja 2018 r.

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

w zakresie konsultacji dermatologicznych

 

Dyrektor Zakładu Karnego w Kwidzynie informuje, że w oparciu o przyjęte kryteria w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji dermatologicznych dla osadzonych przebywających w Zakładzie Karnym w Kwidzynie, została wybrana oferta:

 

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Jadwiga Bystrzyńska

82-400 Sztum, ul. Reja 10/8

 

 

 

Kwidzyn, dnia 10 maja 2018 r.

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

w zakresie konsultacji diabetologicznych

 

Dyrektor Zakładu Karnego w Kwidzynie informuje, że w oparciu o przyjęte kryteria w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji diabetologicznych dla osadzonych przebywających w Zakładzie Karnym w Kwidzynie, została wybrana oferta:

 

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Małgorzata Płoskońska-Lemańska

82-500 Kwidzyn, ul. Kołłątaja 3

 

 

Kwidzyn, dnia 10 maja 2018 r.

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

w zakresie konsultacji okulistycznych

 

Dyrektor Zakładu Karnego w Kwidzynie informuje, że w oparciu o przyjęte kryteria w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji okulistycznych dla osadzonych przebywających w Zakładzie Karnym w Kwidzynie, została wybrana oferta:

 

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Grażyna Baranowska

82-500 Kwidzyn, ul. Słowackiego 21

 

 

 

Kwidzyn, dnia 10 maja 2018 r.

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

w zakresie konsultacji urologicznych

 

Dyrektor Zakładu Karnego w Kwidzynie informuje, że w oparciu o przyjęte kryteria w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji urologicznych dla osadzonych przebywających w Zakładzie Karnym w Kwidzynie, została wybrana oferta:

 

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Jerzy Stępniewicz

82-500 Kwidzyn, ul. Młynarska 13

Kwidzyn, dnia 10 maja 2018 r.

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

w zakresie konsultacji stomatologicznych

 

Dyrektor Zakładu Karnego w Kwidzynie informuje, że w oparciu o przyjęte kryteria w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji stomatologicznych dla osadzonych przebywających w Zakładzie Karnym w Kwidzynie, została wybrana oferta:

 

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Joanna Goriewa

82-500 Kwidzyn, Plac Plebiscytowy 2

 

Projektowane akty prawne

AdresWytwarzajacy

.

Akty prawneWytwarzajacy

.

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

.

Fundusze unijneWytwarzajacy

.

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

.

NabórWytwarzajacy

Marek Kiryluk

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

.

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

.

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

.

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

.

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

.

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

.

StatusWytwarzajacy

.

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

.

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

.

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

.

Wzory drukówWytwarzajacy

.

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

 

KierownictwoWytwarzajacy

.

Załączniki

Utworzony o 2011-02-09 12:48 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:22, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.