Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Zakład Karny Kwidzyn

Historia wersjiHistoria wersji

Jednostka

Zakład Karny Kwidzyn

Adres

Zakład Karny w Kwidzyn
 Lotnicza 1
 82-500
 Kwidzyn
 (55) 645 89 00 / (55) 645 05 65

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Gdańsk

Status

Służba Więzienna działa na podstawie ustawy z dnia 09 kwietnia 2010r o Służbie Więziennej ( Dz.U. Nr 79, poz. 523) . Zakład Karny w Kwidzynie jest jednostką organizacyjną więziennictwa polskiego podległą terytorialnie Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Gdańsku. Organizację wewnętrzną Zakładu Karnego w Kwidzynie określa Zarządzenie Organizacyjne Nr1/2005 Dyrektora Zakładu Karnego w Kwidzynie z dnia 29 kwietnia 2005r. Zakład Karny w Kwidzynie funkcjonuje jako zakład typu półotwartego i otwartego dla recydywistów penitencjarnych- mężczyzn na podstawie Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 maja 1999r w sprawie określenia przeznaczenia zakładów karnych (Dz.Urz. MS. Nr2, poz.14 z późn.zm .).

Kierownictwo

Dyrektor Zakładu Karnego w Kwidzynie
płk Jan Komoszyński
Tel./Fax: tel. +48 55 645 89 01 / fax +48 55 645 05 65
 
Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Kwidzynie
ppłk  Olgierd Trzaska
Tel./Fax: tel. +48 55 645 89 03 / fax +48 55 645 05 65
 
Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Kwidzynie
mjr Marek Chodorowski
Tel./Fax: tel. +48 55 645 89 04 / fax +48 55 645 05 65
 
Rzecznik Prasowy Zakładu Karnego w Kwidzynie
por. Anna Orzechowska-Winnicka
Tel./Fax: tel. +48 55 645 89 83 / fax +48 55 645 05 65

Struktura Organizacyjna

 Ogólna struktura  organizacyjna Zakładu Karnego w Kwidzynie  
•dyrekcja
•dział ochrony
•dział penitencjarny
•dział kwatermistrzowski
•dział ewidencji
•dział finansowy
•dział służby zdrowia
•samodzielne stanowiska np. inspektor BHP, informatyk, kadrowy, kapelan, organizacyjno prawny.
  Zakład karny w Kwidzynie podzielony jest na dwa oddziały penitencjarne zarządzane przez Kierujących Oddziałami Penitencjarnymi.
Oddział I Kierujący - ppłk  Olgiert Trzaska
Oddział II Kierujący - mjr  Marek Chodorowski

Podmioty Współpracujące

  Współpraca jednostki ze społeczeństwem opiera się na podpisanych porozumieniach ze Starostą Powiatowym i Burmistrzem Miasta i Gminy Kwidzyn. Płaszczyzny współpracy i formy współdziałania dotyczą pomocy w organizowaniu artystycznych imprez plenerowych, występów więziennego zespołu muzycznego, a w szczególności wykonywania nieodpłatnych prac remontowych i porządkowych w obiektach użyteczności publicznej oraz m.in. na rzecz Domów Pomocy Społecznej, Caritas, PCK, szkół i przedszkoli miejskich.

Skazani z zakładu karnego w Kwidzynie w przypadku powstania klęsk żywiołowych chętnie i ofiarnie udzielają pomocy  okolicznej ludności. Uczestniczyli w pracach zabezpieczających mienie  II Gimnazjum gdy kilka lat temu w nocy burza  zerwała dach na hali sportowej. Ofiarnie ratowali  mienie po pożarze Urzędu Miasta –  wynieśli i zabezpieczyli tony mebli, sprzętu i dokumentacji. Dzięki temu udało się zminimalizować powstające na skutek pożaru i akcji gaśniczej straty. Potem uczestniczyli w przeprowadzkach przenosząc dokumentację i wyposażenie biur do nowych i wyremontowanych obiektów.

  W czasie ostatniej zimy skazani pośpieszyli  z pomocą mieszkańcom miasta przy odśnieżaniu, a potem sprzątaniu śniegu i błota pośniegowego.
 Osadzeni także chętnie i aktywnie  włączają się w akcje charytatywne.
  W prowadzonych oddziaływaniach penitencjarnych  ogromną wagę przywiązuje się do inicjowania i podtrzymywania kontaktów skazanych z rodzinami. W tym celu, oprócz przysługujących widzeń, kilka razy w roku organizowane są uroczyste widzenia skazanych z najbliższymi, szczególnie w okresach świątecznych. Skazani, co do których sformułowano pozytywną prognozę kryminologiczno - społeczną mogą korzystać z najwyższych  nagród  tj. z widzeń poza obrębem zakładu karnego i przepustek w celu zacieśnienia więzi z osobami najbliższymi.

Przedmiot działalności

  

Prowadzenie oddziaływań wychowawczych wobec osadzonych koordynuje dział penitencjarny, składający się z wykwalifikowanej kadry tj.: kierownika i jego zastępcy oraz 15 wychowawców, 3 psychologów, 2 osoby zajmujące się zatrudnieniem osadzonych oraz kapelan. Oddziaływania penitencjarne są ukierunkowane na wzbudzenie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się do powrotu do przestępstwa. W oddziaływaniach na skazanych uwzględnia się przede wszystkim pracę, zwłaszcza sprzyjającą zdobywaniu odpowiednich kwalifikacji zawodowych, nauczanie, zajęcia kulturalno-oświatowe i sportowe, podtrzymywanie kontaktów z rodzina i światem zewnętrznym oraz środki terapeutyczne.

Dominującym czynnikiem powodującym powrotność do przestępstwa jest u osadzonych alkoholizm, w różnym stopniu zaawansowania począwszy od picia szkodliwego, a skończywszy na ciężkim uzależnieniu. Skazani po przybyciu do tutejszej jednostki są poddawani analizie pod tym kątem i w zależności od stopnia uzależnienia są kierowani na zajęcia edukacyjno motywacyjne prowadzone na terenie jednostki lub na stacjonarne leczenie odwykowe prowadzone w oddziałach terapeutycznych w innych jednostkach penitencjarnych, a także na zewnątrz zk (system terapeutyczny poza oddziałem). Ponadto osoby posiadające skłonności do nadużywania alkoholu mogą spotykać się w ramach grupy samopomocowej AA , która swoje spotkania organizuje na terenie zakładu karnego. Biorą także udział w mitingach AA poza terenem jednostki.

Skazani którzy aktywnie uczestniczą w swoim procesie naprawy poprzez uczestnictwo systemie programowego oddziaływania są obejmowani programem dostosowanym indywidualnie do każdego skazanego – z uwzględnieniem jego problemów i potrzeb. Bazę kulturalno – oświatową i sportową jednostki stanowią m.in. boiska sportowe, świetlice, radiowęzeł i biblioteka. Skazani oprócz udziału w licznych zajęciach i turniejach sportowych organizowanych na terenie zakładu, uczestniczą także w życiu kulturalnym i sportowym miasta. W jednostce prowadzi się również nauczanie zawodu w systemie kursowym. Organizowane kursy przyuczające np. do zawodu montera sieci sanitarnej, kierowcy wózków jezdniowych, energetyczne z uprawnieniami SEP , brukarz , malarza gromadzą liczne grupy skazanych. Kierunek kształcenia odpowiada aktualnym potrzebom rynku pracy, a także możliwościom technicznym jakimi jednostka penitencjarna dysponuje. Osoby biorące udział w kursach otrzymają dodatkowe wsparcie w postaci zajęć aktywizacyjnych, podczas których zdobywają wiedzę na temat podstawowych zagadnień związanych ze skutecznym radzeniem sobie na rynku pracy .

Opieka duszpasterska na terenie zakładu karnego w Kwidzynie sprawowana jest przez przedstawicieli Kościoła Rzymsko-Katolickiego, Zielonoświątkowego oraz wyznania Świadków Jehowy. Najliczniejszą grupę wiernych skupiają nabożeństwa, katechezy i spotkania prowadzone w Kaplicy przez katolickiego kapelana więziennego.

Bardzo ważną dla administracji zakładu, a jednocześnie jedną z głównych określonych w Kodeksie Karnym Wykonawczym formą oddziaływań resocjalizacyjnych, do której przywiązuje się dużą wagę jest zatrudnienie. Praca daje szansę przyuczenia do zawodu oraz do późniejszej aktywizacji zawodowej w warunkach wolnościowych. Wykonywanie konkretnych czynności w miejscu zatrudnienia uczy systematyczności i wywiązywania się z przydzielonych obowiązków, kształtuje poczucie odpowiedzialności za wykonywaną pracę oraz właściwą postawę i przygotowanie do prawego życia w społeczeństwie. Korzyści z zatrudniania osadzonych dostrzegane są również ze strony pracodawców. W chwili obecnej 57,71% skazanych odbywających karę pozbawienia wolności na terenie Zakładu Karnego w Kwidzynie zatrudnionych jest w różnych formach zatrudnienia, zarówno na terenie zakładu jak i poza nim. W kolejnych miesiącach liczba ta zmienia się o niewielki odsetek w zależności od liczby osób przebywających w Zakładzie Karnym w Kwidzynie. Wszyscy skazani przybywający do odbycia kary są weryfikowani pod kątem możliwości zatrudnienia przez wiele pionów służb oraz funkcjonariuszy zatrudnienia. Na rzecz jednostki osadzeni pracują m.in.: w kuchni, przy budowie i remoncie obiektów zakładu karnego, w bibliotece, radiowęźle oraz przy pracach porządkowych. Wykonywane przez osadzonych prace na zewnątrz zakładu karnego mają m.in. charakter ogólnobudowlany, stolarski, ślusarsko-spawalniczy, montażowy, pielęgnacja terenów zielonych. Osadzeni są oceniani przez pracodawców jako rzetelni i sumienni pracownicy. Wieloletnia współpraca z samorządem i kontrahentami zatrudniającymi skazanych daje wszystkim stronom wiele satysfakcji i korzyści, w szczególności tych niewymiernych – wychowawczych. Prowadzone na terenie jednostki szkolenia kursowe pozwalają generować dla skazanych dodatkowe miejsca pracy. Wykorzystują w ten sposób nabytą wiedzę i zdobywają praktykę.

Zakład Karny w Kwidzynie aktywnie poszukuje nowych miejsc pracy. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronach Służby Więziennej i Urzędu Pracy w Kwidzynie. Wszystkie podmioty zainteresowane zatrudnieniem skazanych w jakiejkolwiek formie zapraszamy do kontatku pod numerem telefonu 55 645 89 13, 55 645 89-02. Szczegółowe informacje dotyczące zatrudnienia skazanych i możliwości skorzystania z ryczałtów, dotacji i pożyczek z Funduszu Aktywizacji Zawodowej oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy znajdują się na stronie Służby Więziennej www.sw.gov.pl w zakładce „Zatrudnij skazanego”.Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców do nawiązania współpracy ze Służbą Więzienną w zakresie zatrudnienia osób pozbawionych wolności.W prowadzonych oddziaływaniach penitencjarnych ogromną wagę przywiązuje się do inicjowania i podtrzymywania kontaktów skazanych z rodzinami. W tym celu, oprócz przysługujących widzeń, kilka razy w roku organizowane są uroczyste widzenia skazanych z najbliższymi, szczególnie w okresach świątecznych. Skazani, co do których sformułowano pozytywną prognozę kryminologiczno - społeczną mogą korzystać z najwyższych nagród tj. z widzeń poza obrębem zakładu karnego i przepustek w celu zacieśnienia więzi z osobami najbliższymi.


 
 
 
 
 
 

Oświadczenie majątkowe

Majątek Służby Więziennej

1. Powierzchnia działek będących w trwałym zarządzie jednostki: działka nr. 3/27 – 2,5527 ha działka nr. 24/2 – 0,0240 ha działka nr. 5/21 – 0,0610 ha łączna powierzchnia działek wynosi: 2,6377 ha

2. Rodzaj i powierzchnia użytkowa obiektów znajdujących się w trwałym zarządzie jednostki: Budynek mieszkalny – oddział I i II – 1 222,09 m2 Budynek mieszkalny z izba chorych – oddział III, IV, V, VI i izba chorych –    2 715,30 m2  Budynek administracji – 582,93 m2 Budynek socjalny – 570,25 m2 Budynek gospodarczy – 1 328,58 m2 Garaże wraz z piwnicą – 470,81 m2 Wieże – 52,26 m2 Łączna powierzchnia użytkowa budynków znajdujących się na terenie jednostki wynosi: 6 942,22 m2

3. Samochody służbowe będące w dyspozycji jednostki: Samochód operacyjno-konwojowy Ford Transit 2,0TD – rok produkcji 2005. Samochód ciężarowy VW Caddy – rok produkcji 2014. Samochód osobowy Skoda Octavia 1.6 - rok produkcji 2002.

Zamówienia publiczne

W Zakładzie Karnym w Kwidzynie zamówienia publiczne realizowane są w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz w oparciu o akty wykonawcze wydane na podstawie w/w ustawy. Aktualnie toczące sie postępowania dostępne są na stronie www.sw.gov.pl w zakładce dotyczącej zamówień publicznych.

Współpraca międzynarodowa

 Zakład karny w Kwidzynie w chwili obecnej nie prowadzi współpracy z podmiotami zagranicznymi.

Fundusze unijne

 

Akty prawne

Kodeks Karny Ustawa z dnia 06.07.1997r z późniejszymi zmianami. Kodeks Karny Wykonawczy USTAWA z dnia 9 kwietnia 2010 r.o Służbie Więziennej Kodeks Karny Wykonawczy

Sposób załatwiania spraw

Zasady przyjmowania paczek

Osadzoni mają prawo do otrzymywania paczki żywnościowej jeden raz w miesiącu. W paczce będą mogły znajdować się również wyroby tytoniowe i napoje Sposoby realizacji paczek żywnościowych przez osadzonych

1) e-paczka – procedura jest już opisana na stronie internetowej zakładu.

2) zlecenie i opłacenie sporządzenia paczki żywnościowej przez kantynę w czasie widzenia na terenie jednostki.

3) z kwot pieniężnych do dyspozycji na koncie depozytowym skazanego, który zleci kantynie sporządzenie paczki żywnościowej.

Zamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej może być złożone przez skazanego lub osobę najbliższą. Paczkę z żywnością można zrealizować na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę z żywnością, który przekazuje się do punktu sprzedaży wraz z dowodem wpłaty. Wzór zamówienia znajduje się w punkcie sprzedaży, w sali widzeń, przy wejściu do jednostki penitencjarnej oraz na stronie internetowej Zakładu Karnego. Zamówienie należy sporządzić na podstawie listy produktów dostępnej w punkcie sprzedaży, w sali widzeń, przy wejściu do jednostki penitencjarnej oraz na stronie internetowej Zakładu Karnego oraz złożyć w punkcie sprzedaży lub dostarczyć drogą pocztową. Zamówienie może zostać zrealizowane przez punkt sprzedaży po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki. Paczka zostanie przekazana osadzonemu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki z żywnością, która nie może być zrealizowana, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego.

Administracja Zakładu Karnego przyjmuje paczki adresowane w sposób jak dla przekazu pocztowego codziennie w godzinach  od 08.00 do 16.00.  
Paczki higieniczno-odzieżowe mogą być doręczone do Zakładu Karnego bezpośrednio prze nadawcę paczki ,albo za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji lub osoby, a w szczególności poprzez pocztę, firmę kurierską , gońca dysponującego zleceniem nadania. Na podstawie odrębnego zezwolenia dyrektora (talon na otrzymanie paczki higieniczno – odzieżowej który winien być naklejony przez nadawcę na jej opakowanie), osadzony może otrzymywać paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny.  W paczce nie mogą być dostarczane wyroby tytoniowe , cukier puder , mąka , mleko w proszku , śmietanka do kawy w proszku , środki odurzające , psychotropowe , alkohol , wyroby zawierające alkohol , drożdze , środki łączności oraz przedmioty i dokumenty , które mogą stanowić zagrożenie , dla porządku lub bezpieczeństwa w zakładzie.

Zasady udzielania widzeń.

Informuję, iż widzenia osobom odwiedzającym skazanych na terenie Zakładu Karnego w Kwidzynie udzielane są w pierwszej kolejności: kobietom w zaawansowanej ciąży, osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3, niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach) oraz powyżej 75 roku życia

Dla skazanych odbywających karę w Zakładzie Karnym typu półotwartego:

Widzenia dla skazanych odbywają się w soboty i niedziele (za wyjątkiem świąt przypadających w tych dniach) w godzinach od 8.00 do 15.45. Zapisy na widzenia przyjmowane są do godziny 14.30.

Dla skazanych odbywających karę w Zakładzie Karnym typu otwartego:

Widzenia dla skazanych odbywają się  środy i czwartki (za wyjątkiem świąt przypadających w tych dniach) w godz. 09.00 do 12.00  oraz w soboty i niedziele (za wyjątkiem świąt przypadających w tych dniach) w godzinach od 8.00 do 15.45. Zapisy na widzenia w soboty i niedziele przyjmowane są do godziny 14.30, w środy i czwartki do godz. 10.30.


Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 08 - 15
Wtorek: 08 - 15
Środa: 08 - 15
Czwartek: 08 - 15
Piątek: 08 - 15

Rejestry, ewidencje, archiwa

Zakład Karny w Kwidzynie  gromadzi dokumentację archiwalną w oparciu o przepisy:
art. 6 ust 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2006 r., nr 97, poz. 673 wraz z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych oraz załącznika nr 3 do Zarządzenia nr 13 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia: 19 grudnia 2002 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwów zakładowych składnic akt jednostek organizacyjnych Służby Więziennej.   Zakład Karny w Kwidzynie  prowadzi również rejestr osadzonych przebywających w jednostce. Dostęp do danych zawartych w rejestrze zainteresowany podmiot może uzyskać po złożeniu stosownego wniosku, w którym określi interes prawny oraz uzasadni potrzebę uzyskania informacji, zgodnie z wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 29 lipca r. (Dz. U. Nr 143; Poz. 965) w sprawie trybu składania oraz wzoru wniosku o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osobowych o osobie obecnie lub uprzednio pozbawionej wolności w areszcie śledczym lub zakładzie karnym.   W archiwum Zakładu Karnego w Kwidzynie  przechowywanych jest ponad 407,25 metrów bieżących dokumentów spraw ostatecznie załatwionych (kategoria „B”) oraz 5,50 metra bieżących materiałów archiwalnych (kategoria „A”).  Do Instytutu Pamięci Narodowej przekazano 5  tomów akt.

Dokumenty urzędowe


 
 
 
Dokumenty urzędowe Zakładu Karnego w Kwidzynie to, w rozumieniu ustawy, dokumenty w formie pisemnej, zawierające treść oświadczenia woli lub wiedzy kierowane do innego podmiotu lub jednostki organizacyjnej, które zawierają w szczególności dane teleadresowe Zakładu Karnego w Kwidzynie, imienną pieczęć z podpisem Dyrektora Zakładu Karnego w Kwidzynie  lub upoważnionego funkcjonariusza tej jednostki.

Wzory druków

 Postępowanie kwalifikacyjne na funkcjonariuszy Służby Więziennej:
 
  - ankieta personalna kandydata do Służby Więziennej:
 ankieta_personalna.pdf
 
  - ankieta bezpieczeństwa osobowego:
 ankieta_bezpieczenstwa.pdf
 
    Postępowanie kwalifikacyjne na pracowników cywilnych Służby Więziennej:
 
   - kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie:
 Kwestionariusz_osobowy.pdf
 

Ważne ogłoszenia

.

Identyfikator Jednostki

29

StatusCreated

 

StatusModified

Zmodyfikowany przez Robert Jakimczuk o 2016-08-18 13:49

Struktura OrganizacyjnaCreated

 

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Robert Jakimczuk o 2016-08-18 13:49

Podmioty WspółpracująceCreated

 

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Robert Jakimczuk o 2016-08-18 13:49

Przedmiot działalnościCreated

 

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Robert Jakimczuk o 2016-08-18 13:49

Oświadczenie majątkoweCreated

 

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Robert Jakimczuk o 2016-08-18 13:49

Majątek Służby WięziennejCreated

Utworzony przez Jarosław Kichciak o 2011-01-26 15:07

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Robert Jakimczuk o 2016-08-18 13:49

Zamówienia publiczneCreated

 

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Robert Jakimczuk o 2016-08-18 13:49

Współpraca międzynarodowaCreated

Utworzony przez Jarosław Kichciak o 2011-01-26 08:37

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Robert Jakimczuk o 2016-08-18 13:49

Fundusze unijneCreated

 

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Robert Jakimczuk o 2016-08-18 13:49

Akty prawneCreated

 

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Robert Jakimczuk o 2016-08-18 13:49

Sposób załatwiania sprawCreated

 

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Robert Jakimczuk o 2016-08-18 13:49

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

Utworzony przez Jarosław Kichciak o 2011-01-26 13:06

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Robert Jakimczuk o 2016-08-18 13:49

Dokumenty urzędoweCreated

Utworzony przez Jarosław Kichciak o 2011-01-26 13:06

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Robert Jakimczuk o 2016-08-18 13:49

Wzory drukówCreated

Utworzony przez Jarosław Kichciak o 2011-01-26 13:11

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Robert Jakimczuk o 2016-08-18 13:49

Ważne ogłoszeniaCreated

Utworzony przez Marek Kiryluk o 2015-02-09 15:25

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Robert Jakimczuk o 2016-08-18 13:49

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

 

AdresModified

Zmodyfikowany przez Robert Jakimczuk o 2016-08-18 13:49

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Robert Jakimczuk o 2016-08-18 13:49

Data wytworzenia

 

Nabór

 

 

Projektowane akty prawne

AdresWytwarzajacy

.

Akty prawneWytwarzajacy

.

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

.

Fundusze unijneWytwarzajacy

.

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

.

NabórWytwarzajacy

Marek Kiryluk

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

.

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

.

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

.

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

.

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

.

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

.

StatusWytwarzajacy

.

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

.

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

.

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

.

Wzory drukówWytwarzajacy

.

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

 

KierownictwoWytwarzajacy

.

Załączniki

Wersja: 1.0
Utworzony o 2011-02-09 12:48 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:22, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.