Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Zakład Karny Kwidzyn

Jednostka

Zakład Karny Kwidzyn

Adres

Zakład Karny w Kwidzyn
 Lotnicza 1
 82-500
 Kwidzyn
 (55) 645 89 00 / (55) 645 05 65

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Gdańsk

Status

Służba Więzienna działa na podstawie ustawy z dnia 09 kwietnia 2010r o Służbie Więziennej ( Dz.U. Nr 79, poz. 523) . Zakład Karny w Kwidzynie jest jednostką organizacyjną więziennictwa polskiego podległą terytorialnie Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Gdańsku. Organizację wewnętrzną Zakładu Karnego w Kwidzynie określa Zarządzenie Organizacyjne Nr1/2005 Dyrektora Zakładu Karnego w Kwidzynie z dnia 29 kwietnia 2005r. Zakład Karny w Kwidzynie funkcjonuje jako zakład typu półotwartego i otwartego dla recydywistów penitencjarnych- mężczyzn na podstawie Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 maja 1999r w sprawie określenia przeznaczenia zakładów karnych (Dz.Urz. MS. Nr2, poz.14 z późn.zm .).

Kierownictwo

Dyrektor Zakładu Karnego w Kwidzynie
płk Jan Komoszyński
Tel./Fax: tel. +48 55 645 89 01 / fax +48 55 645 05 65
 
Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Kwidzynie
ppłk  Olgierd Trzaska
Tel./Fax: tel. +48 55 645 89 03 / fax +48 55 645 05 65
 
Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Kwidzynie
mjr Marek Chodorowski
Tel./Fax: tel. +48 55 645 89 04 / fax +48 55 645 05 65
 
Rzecznik Prasowy Zakładu Karnego w Kwidzynie
por. Anna Orzechowska-Winnicka
Tel./Fax: tel. +48 55 645 89 84 / fax +48 55 645 05 65

Struktura Organizacyjna

 Ogólna struktura  organizacyjna Zakładu Karnego w Kwidzynie  
•dyrekcja
•dział ochrony
•dział penitencjarny
•dział kwatermistrzowski
•dział ewidencji
•dział finansowy
•dział służby zdrowia
•samodzielne stanowiska np. inspektor BHP, informatyk, kadrowy, kapelan, organizacyjno prawny.
  Zakład karny w Kwidzynie podzielony jest na dwa oddziały penitencjarne zarządzane przez Kierujących Oddziałami Penitencjarnymi.
Oddział I Kierujący - ppłk  Olgiert Trzaska
Oddział II Kierujący - mjr  Marek Chodorowski

Podmioty Współpracujące

  Współpraca jednostki ze społeczeństwem opiera się na podpisanych porozumieniach ze Starostą Powiatowym i Burmistrzem Miasta i Gminy Kwidzyn. Płaszczyzny współpracy i formy współdziałania dotyczą pomocy w organizowaniu artystycznych imprez plenerowych, występów więziennego zespołu muzycznego, a w szczególności wykonywania nieodpłatnych prac remontowych i porządkowych w obiektach użyteczności publicznej oraz m.in. na rzecz Domów Pomocy Społecznej, Caritas, PCK, szkół i przedszkoli miejskich.

Skazani z zakładu karnego w Kwidzynie w przypadku powstania klęsk żywiołowych chętnie i ofiarnie udzielają pomocy  okolicznej ludności. Uczestniczyli w pracach zabezpieczających mienie  II Gimnazjum gdy kilka lat temu w nocy burza  zerwała dach na hali sportowej. Ofiarnie ratowali  mienie po pożarze Urzędu Miasta –  wynieśli i zabezpieczyli tony mebli, sprzętu i dokumentacji. Dzięki temu udało się zminimalizować powstające na skutek pożaru i akcji gaśniczej straty. Potem uczestniczyli w przeprowadzkach przenosząc dokumentację i wyposażenie biur do nowych i wyremontowanych obiektów.

  W czasie ostatniej zimy skazani pośpieszyli  z pomocą mieszkańcom miasta przy odśnieżaniu, a potem sprzątaniu śniegu i błota pośniegowego.
 Osadzeni także chętnie i aktywnie  włączają się w akcje charytatywne.
  W prowadzonych oddziaływaniach penitencjarnych  ogromną wagę przywiązuje się do inicjowania i podtrzymywania kontaktów skazanych z rodzinami. W tym celu, oprócz przysługujących widzeń, kilka razy w roku organizowane są uroczyste widzenia skazanych z najbliższymi, szczególnie w okresach świątecznych. Skazani, co do których sformułowano pozytywną prognozę kryminologiczno - społeczną mogą korzystać z najwyższych  nagród  tj. z widzeń poza obrębem zakładu karnego i przepustek w celu zacieśnienia więzi z osobami najbliższymi.

Przedmiot działalności

  

Prowadzenie oddziaływań wychowawczych wobec osadzonych koordynuje dział penitencjarny, składający się z wykwalifikowanej kadry tj.: kierownika i jego zastępcy oraz 15 wychowawców, 3 psychologów, 2 osoby zajmujące się zatrudnieniem osadzonych oraz kapelan. Oddziaływania penitencjarne są ukierunkowane na wzbudzenie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się do powrotu do przestępstwa. W oddziaływaniach na skazanych uwzględnia się przede wszystkim pracę, zwłaszcza sprzyjającą zdobywaniu odpowiednich kwalifikacji zawodowych, nauczanie, zajęcia kulturalno-oświatowe i sportowe, podtrzymywanie kontaktów z rodzina i światem zewnętrznym oraz środki terapeutyczne.

Dominującym czynnikiem powodującym powrotność do przestępstwa jest u osadzonych alkoholizm, w różnym stopniu zaawansowania począwszy od picia szkodliwego, a skończywszy na ciężkim uzależnieniu. Skazani po przybyciu do tutejszej jednostki są poddawani analizie pod tym kątem i w zależności od stopnia uzależnienia są kierowani na zajęcia edukacyjno motywacyjne prowadzone na terenie jednostki lub na stacjonarne leczenie odwykowe prowadzone w oddziałach terapeutycznych w innych jednostkach penitencjarnych, a także na zewnątrz zk (system terapeutyczny poza oddziałem). Ponadto osoby posiadające skłonności do nadużywania alkoholu mogą spotykać się w ramach grupy samopomocowej AA , która swoje spotkania organizuje na terenie zakładu karnego. Biorą także udział w mitingach AA poza terenem jednostki.

Skazani którzy aktywnie uczestniczą w swoim procesie naprawy poprzez uczestnictwo systemie programowego oddziaływania są obejmowani programem dostosowanym indywidualnie do każdego skazanego – z uwzględnieniem jego problemów i potrzeb. Bazę kulturalno – oświatową i sportową jednostki stanowią m.in. boiska sportowe, świetlice, radiowęzeł i biblioteka. Skazani oprócz udziału w licznych zajęciach i turniejach sportowych organizowanych na terenie zakładu, uczestniczą także w życiu kulturalnym i sportowym miasta. W jednostce prowadzi się również nauczanie zawodu w systemie kursowym. Organizowane kursy przyuczające np. do zawodu montera sieci sanitarnej, kierowcy wózków jezdniowych, energetyczne z uprawnieniami SEP , brukarz , malarza gromadzą liczne grupy skazanych. Kierunek kształcenia odpowiada aktualnym potrzebom rynku pracy, a także możliwościom technicznym jakimi jednostka penitencjarna dysponuje. Osoby biorące udział w kursach otrzymają dodatkowe wsparcie w postaci zajęć aktywizacyjnych, podczas których zdobywają wiedzę na temat podstawowych zagadnień związanych ze skutecznym radzeniem sobie na rynku pracy .

Opieka duszpasterska na terenie zakładu karnego w Kwidzynie sprawowana jest przez przedstawicieli Kościoła Rzymsko-Katolickiego, Zielonoświątkowego oraz wyznania Świadków Jehowy. Najliczniejszą grupę wiernych skupiają nabożeństwa, katechezy i spotkania prowadzone w Kaplicy przez katolickiego kapelana więziennego.

Bardzo ważną dla administracji zakładu, a jednocześnie jedną z głównych określonych w Kodeksie Karnym Wykonawczym formą oddziaływań resocjalizacyjnych, do której przywiązuje się dużą wagę jest zatrudnienie. Praca daje szansę przyuczenia do zawodu oraz do późniejszej aktywizacji zawodowej w warunkach wolnościowych. Wykonywanie konkretnych czynności w miejscu zatrudnienia uczy systematyczności i wywiązywania się z przydzielonych obowiązków, kształtuje poczucie odpowiedzialności za wykonywaną pracę oraz właściwą postawę i przygotowanie do prawego życia w społeczeństwie. Korzyści z zatrudniania osadzonych dostrzegane są również ze strony pracodawców. W chwili obecnej 57,71% skazanych odbywających karę pozbawienia wolności na terenie Zakładu Karnego w Kwidzynie zatrudnionych jest w różnych formach zatrudnienia, zarówno na terenie zakładu jak i poza nim. W kolejnych miesiącach liczba ta zmienia się o niewielki odsetek w zależności od liczby osób przebywających w Zakładzie Karnym w Kwidzynie. Wszyscy skazani przybywający do odbycia kary są weryfikowani pod kątem możliwości zatrudnienia przez wiele pionów służb oraz funkcjonariuszy zatrudnienia. Na rzecz jednostki osadzeni pracują m.in.: w kuchni, przy budowie i remoncie obiektów zakładu karnego, w bibliotece, radiowęźle oraz przy pracach porządkowych. Wykonywane przez osadzonych prace na zewnątrz zakładu karnego mają m.in. charakter ogólnobudowlany, stolarski, ślusarsko-spawalniczy, montażowy, pielęgnacja terenów zielonych. Osadzeni są oceniani przez pracodawców jako rzetelni i sumienni pracownicy. Wieloletnia współpraca z samorządem i kontrahentami zatrudniającymi skazanych daje wszystkim stronom wiele satysfakcji i korzyści, w szczególności tych niewymiernych – wychowawczych. Prowadzone na terenie jednostki szkolenia kursowe pozwalają generować dla skazanych dodatkowe miejsca pracy. Wykorzystują w ten sposób nabytą wiedzę i zdobywają praktykę.

Zakład Karny w Kwidzynie aktywnie poszukuje nowych miejsc pracy. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronach Służby Więziennej i Urzędu Pracy w Kwidzynie. Wszystkie podmioty zainteresowane zatrudnieniem skazanych w jakiejkolwiek formie zapraszamy do kontatku pod numerem telefonu 55 645 89 13, 55 645 89-02. Szczegółowe informacje dotyczące zatrudnienia skazanych i możliwości skorzystania z ryczałtów, dotacji i pożyczek z Funduszu Aktywizacji Zawodowej oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy znajdują się na stronie Służby Więziennej www.sw.gov.pl w zakładce „Zatrudnij skazanego”.Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców do nawiązania współpracy ze Służbą Więzienną w zakresie zatrudnienia osób pozbawionych wolności.W prowadzonych oddziaływaniach penitencjarnych ogromną wagę przywiązuje się do inicjowania i podtrzymywania kontaktów skazanych z rodzinami. W tym celu, oprócz przysługujących widzeń, kilka razy w roku organizowane są uroczyste widzenia skazanych z najbliższymi, szczególnie w okresach świątecznych. Skazani, co do których sformułowano pozytywną prognozę kryminologiczno - społeczną mogą korzystać z najwyższych nagród tj. z widzeń poza obrębem zakładu karnego i przepustek w celu zacieśnienia więzi z osobami najbliższymi.


 
 
 
 
 
 

Oświadczenie majątkowe

Majątek Służby Więziennej

1. Powierzchnia działek będących w trwałym zarządzie jednostki: działka nr. 3/27 – 2,5527 ha działka nr. 24/2 – 0,0240 ha działka nr. 5/21 – 0,0610 ha łączna powierzchnia działek wynosi: 2,6377 ha

2. Rodzaj i powierzchnia użytkowa obiektów znajdujących się w trwałym zarządzie jednostki: Budynek mieszkalny – oddział I i II – 1 222,09 m2 Budynek mieszkalny z izba chorych – oddział III, IV, V, VI i izba chorych –    2 715,30 m2  Budynek administracji – 582,93 m2 Budynek socjalny – 570,25 m2 Budynek gospodarczy – 1 328,58 m2 Garaże wraz z piwnicą – 470,81 m2 Wieże – 52,26 m2 Łączna powierzchnia użytkowa budynków znajdujących się na terenie jednostki wynosi: 6 942,22 m2

3. Samochody służbowe będące w dyspozycji jednostki: Samochód operacyjno-konwojowy Ford Transit 2,0TD – rok produkcji 2005. Samochód ciężarowy VW Caddy – rok produkcji 2014. Samochód osobowy Skoda Octavia 1.6 - rok produkcji 2002.

Zamówienia publiczne

W Zakładzie Karnym w Kwidzynie zamówienia publiczne realizowane są w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz w oparciu o akty wykonawcze wydane na podstawie w/w ustawy. Aktualnie toczące sie postępowania dostępne są na stronie www.sw.gov.pl w zakładce dotyczącej zamówień publicznych.

Współpraca międzynarodowa

 Zakład karny w Kwidzynie w chwili obecnej nie prowadzi współpracy z podmiotami zagranicznymi.

Fundusze unijne

 

Akty prawne

Kodeks Karny Ustawa z dnia 06.07.1997r z późniejszymi zmianami. Kodeks Karny Wykonawczy USTAWA z dnia 9 kwietnia 2010 r.o Służbie Więziennej Kodeks Karny Wykonawczy.
 
------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE NR 6 / 2014

Dyrektora Zakładu Karnego w Kwidzynie

z dnia 26 lutego 2014 roku.

 

w sprawie : porządku wewnętrznego w Zakładzie Karnym

typu półotwartego w Kwidzynie.

 

Na podstawie art. 13 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2010r. Nr 90, poz. 523) w związku z art. 73 § 2 Kodeksu karnego wykonawczego z dnia 6 czerwca 1997r. (Dz. U. Nr 90, poz. 557 z późniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003r. w sprawie regulaminu organizacyjno - porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności (Dz. U. Nr 152, poz. 1493) zarządzam, co następuje.

 

Rozdział I

Godziny oraz sposób przeprowadzania apelu porannego i wieczornego

 

§ 1

1. Ustala się następującą godzinę pobudki:

– godz. 5.55

 

§ 2

1. Apel poranny przeprowadza się w godzinach:

- od godz. 6.00 do 6.15

2. Apel wieczorny przeprowadza się w godzinach:

    - od godz. 18.00 do 18.15

 

§ 3

W uzasadnionym przypadku dyrektor jednostki bądź zastępujący go funkcjonariusz może zarządzić pobudkę  i apel w innym czasie od ustalonego.

 

§ 4

Po apelu porannym osadzeni sprzątają cele, spożywają śniadanie, następnie udają się do pracy lub innego wyznaczonego zajęcia, bądź pozostają w celi.

 

§ 5

1.      Rodzaje sygnalizacji dźwiękowej:

1) pobudka – dzwonek, sygnał ciągły, przez czas 20 sekund,

2) przygotowanie do apelu - dzwonek, sygnał ciągły, przez czas 5 sekund,

3) apel - dzwonek, trzy sygnały ciągłe w krótkich odstępach czasu po 5 sekund,

4) przygotowanie do posiłku - dzwonek, sygnał ciągły, przez czas 10 sekund.

2.      Osadzony po sygnale „pobudka”, zobowiązany jest do ubrania się w odzież dzienną.

3.      Na 10 minut przed apelem wieczornym ogłasza się przygotowanie do apelu, który zobowiązuje osadzonych do powrotu do swoich cel mieszkalnych.

4.      Sygnał „apel” zobowiązuje osadzonych do ustawienia się w szyku zwartym, w sposób widoczny dla funkcjonariusza przeprowadzającego apel.

5.      Obowiązki wynikające z ust. 2 i 4 nie dotyczą osadzonych posiadających zwolnienie lekarskie lub za indywidualną zgodą lekarza.

6.      W czasie apelu obowiązuje cisza, łącznie z wyłączeniem: głośników radiowęzłowych oraz indywidualnego sprzętu audiowizualnego będącego w posiadaniu osadzonych w celach mieszkalnych.

7.      Starszy celi podaje funkcjonariuszowi prowadzącemu apel stan i rozliczenie ilościowe osadzonych w celi mieszkalnej. W przypadku braku starszego celi, czynności te wykonuje osadzony stojący najbliżej wejścia. 

 

Rozdział  II

Godziny przeznaczone na sen, pracę, naukę, zajęcia kulturalno - oświatowe 
i sportowe oraz zajęcia własne skazanego

 

§ 6

1. Czas przeznaczony na sen:

     - od godz. 21.50 do 5.55.

2.      Cisza nocna obowiązuje od godz. 21.30 do 5.55.

3.      Cele mieszkalne w porze nocnej są zamknięte. Za porę nocną uważa się okres od zakończenia apelu wieczornego do rozpoczęcia apelu porannego.

4.      Oświetlenie celi mieszkalnej w czasie ciszy nocnej jest wyłączone.

 

§ 7

1.      Czas pracy osadzonych skierowanych do wykonywania pracy na rzecz podmiotów zewnętrznych regulują każdorazowo umowy o zatrudnieniu osadzonych zawierane między dyrektorem jednostki a tym podmiotem zewnętrznym.

2.      Czas pracy osadzonych skierowanych do wykonywania pracy przy pracach porządkowych i pomocniczych wykonywanych na rzecz Zakładu Karnego w Kwidzynie – dla poszczególnych stanowisk pracy – określany jest Regulaminem pracy wprowadzanym w życie przez dyrektora jednostki.

3.      W przypadkach nagłych lub konieczności usunięcia awarii na terenie zakładu karnego, osadzony zobowiązany jest wykonać polecenie właściwego przełożonego w zakresie zleconych prac, również w czasie przeznaczonym na odpoczynek lub zajęcia własne.

4.      Cele mieszkalne osadzonych zatrudnionych są zamknięte do czasu powrotu
 osadzonych z pracy poza indywidualnymi przypadkami nie wyjścia do pracy.

 

§ 8

1.      Zajęcia kulturalno – oświatowe odbywają się w świetlicach oddziałowych według oddzielnego planu od godz. 8.00 do 16.45. Mogą one być organizowane także w świetlicy centralnej, w celach mieszkalnych oraz miejscach wyznaczonych.

2.      Z odbiorników telewizyjnych skazani mogą korzystać w świetlicach i celach mieszkalnych.

3.      Korzystanie ze sprzętu audiowizualnego w celach mieszkalnych winno odbywać się na zasadach nie zakłócających spokoju innym osadzonym.

4.      Po apelu wieczornym korzystanie ze sprzętu audiowizualnego w świetlicach oddziałowych i celach mieszkalnych odbywa się do godz. 23.00.

5.      Zajęcia sportowe odbywają się na boiskach (przy sprzyjających warunkach atmosferycznych), w świetlicach oddziałowych i świetlicy centralnej od godz. 8.00 do 16.45, na podstawie planów. Dopuszcza się inne formy, czas i miejsce zajęć sportowych organizowanych przez administrację.

6.      Osadzeni uczestniczący w zajęciach sportowych obowiązani są przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Skazani wykonują ćwiczenia fizyczne z uwzględnieniem warunków atmosferycznych i na własną odpowiedzialność. O każdym doznanym urazie osadzony ma obowiązek niezwłocznie powiadomić przełożonego.

7.      W czasie w/w. zajęć osadzeni mają obowiązek zachowywania się w sposób nie zakłócający przebiegu tychże zajęć.

8.      Wymiana książek odbywa się raz w tygodniu w bibliotece według ustalonego planu. 

9.      Zajęcia własne osadzeni mogą realizować w czasie wolnym od innych zajęć określonych w niniejszym porządku.

10.  W porze dziennej, w czasie wolnym osadzeni mogą leżeć na zasłanym łóżku.

11.  Po wejściu do celi przełożonego osadzeni zobowiązani są do przyjęcia postawy stojącej.

 

§ 9

Radiowęzeł lokalny czynny jest od godz. 7.00 do 21.30. W wyjątkowych przypadkach dyrektor jednostki może zezwolić na pracę radiowęzła w innych godzinach.

 

Rozdział  III

Godziny i miejsce spożywania napojów i posiłków dostarczanych przez administrację

 

§ 10

1.      Na 10 min. przed posiłkiem ogłasza się sygnałem dźwiękowym ciągłym trwającym 10 sekund przygotowanie do posiłku. Sygnał zobowiązuje osadzonych do powrotu do swoich cel mieszkalnych.

2.      Zarządza się następujący tryb wydawania napojów i posiłków:

1)      śniadanie:

od godz. 6.25 do 6.50,

2)      obiad:

- dla osadzonych niezatrudnionych od godz. 12.20 do 12.50,

- dla osadzonych zatrudnionych od godz. 15.30 do 16.00,

3)      kolacja:

- od godz. 17.00 do 17.20.

3.  Osadzony pobiera napój i posiłek indywidualnie.

4.      Osadzeni spożywają posiłki po ich otrzymaniu w celach mieszkalnych lub innych wyznaczonych miejscach.

5.      Po każdym posiłku osadzeni zobowiązani są doprowadzić naczynia stołowe do należytego porządku i czystości.

6.      W czasie wydawania napojów i posiłków drzwi cel mieszkalnych są przymknięte.

 

Rozdział IV

Godziny, miejsce i sposób poruszania się po terenie zakładu

 

§ 11

1.      Osadzeni po terenie zakładu karnego poza miejscem zakwaterowania od godz. 7.00 do 16.45 poruszają się w szyku zwartym w grupach do 50 osadzonych pod nadzorem funkcjonariusza lub wyznaczonej osoby. Samodzielnie mogą poruszać się skazani zatrudnieni przy pracach porządkowych i pomocniczych wewnątrz zakładu na czas niezbędny do wykonania określonej czynności. Osadzeni ci są odpowiednio oznakowani.

2.      Osadzeni przebywający poza obrębem celi mieszkalnej winni być ubrani co najmniej w koszulkę i krótkie spodenki.

3.      Osadzeni podczas przyjęć przez przełożonych zobowiązani są do występowania w długich spodniach oraz okryciu wierzchnim z długim rękawem, w porze letniej dopuszcza się występowanie w koszulce z krótkim rękawem.

4.      Po terenie zakładu karnego osadzeni poruszają się w odzieży i obuwiu stosownym i odpowiednim do pory roku.

5.      Zabrania się osadzonym noszenia w celach mieszkalnych piżam w porze dziennej oraz poruszania się w piżamach poza celami.

6.      Osadzanego  na konsultacje lekarskie konwojuje się w bluzie lub kurtce więziennej.

 

Rozdział V

Godziny, miejsce i sposób odbywania spacerów oraz korzystania z kąpieli

 

§ 12

1.    Spacery odbywają się na placach spacerowych w każdy dzień tygodnia zgodnie z ustalonym planem w godzinach:

1)      7.40 – 12.10 – dla osadzonych niezatrudnionych,

2)      15.45 – 16.45 – dla osadzonych zatrudnionych i nie mogących brać udziału w spacerze przedpołudniowym z przyczyn niezależnych od osadzonych.

2.    Wietrzenie kocy odbywa się w każdy czwartek w czasie spaceru.

3.    Zabrania się wynoszenia na place spacerowe ręczników, pościeli i kocy (z zastrzeżeniem ust.2).

4.      W czasie spaceru skazani mogą korzystać z urządzeń sportowych umieszczonych na placach spacerowych. Skazani wykonują ćwiczenia fizyczne z uwzględnieniem warunków atmosferycznych i na własną odpowiedzialność.

5.      W czasie spaceru zabrania się leżenia i chodzenia po trawnikach. Kontaktowanie się w czasie spaceru z innymi osadzonymi spoza placu spacerowego jest zabronione.

6.      W okresie letnim, w czasie przebywania na placach spacerowych zezwala się  osadzonym na zdejmowanie odzieży wierzchniej.

7.      Kąpiel przeprowadza się dwa razy w tygodniu według planów sporządzonych dla poszczególnych oddziałów mieszkalnych w wyznaczone dni tygodnia od godz. 7.45 do 16.45. Kąpiele realizowane są w łaźniach oddziałowych wyłącznie pod natryskami.

8.      Wymiana bielizny dla osadzonych odbywa się:

1)      dla osadzonych w oddziale III i IV - w każdą środę,

2)      dla osadzonych w oddzdiale V i VI – w każdy czwartek.

9.      Jeżeli dzień jest świąteczny lub wolny od pracy, wymiana bielizny odbywa się w inny wyznaczony dzień.

10.  Wymiana pościeli odbywa się w dni wymiany bielizny co dwa tygodnie.

 

Rozdział VI

Godziny i miejsca, w których dozwolone jest palenie wyrobów tytoniowych

 

§ 13

1.      Zezwala się na palenie tytoniu w wyznaczonych celach mieszkalnych, na placach  spacerowych oraz podczas wykonywania pracy w miejscach wyznaczonych.

2.      Zabrania się palenia tytoniu na korytarzach oddziałów mieszkalnych, w trakcie przemarszów, w pomieszczeniach gdzie jest to zabronione, w tym między innymi świetlicach, łaźniach, bibliotece i poczekalniach, a także w trakcie widzeń, apeli i konwojowania.

 

Rozdział VII

Ilość i rodzaj własnej odzieży, bielizny i obuwia, które skazany może posiadać w celi

 

§ 14

1.      Osadzony może korzystać z własnej odzieży, bielizny i obuwia, które powinny być zaewidencjonowane w karcie rzeczy własnych osadzonych.

2.      Za użytkowanie odzieży, bielizny i obuwia odpowiada osadzony.

3.      Pranie oraz suszenie bielizny osadzeni dokonują we własnym zakresie. Suszenie odbywa się wyłącznie na linkach do tego przeznaczonych.

4.      Odzież i obuwie otrzymane przez skazanego w paczkach są przekazywane do magazynu wyposażenia osadzonych i mogą być wydane na jego prośbę.

5.      Osadzony może posiadać w celi mieszkalnej jeden komplet odzieży zewnętrznej i jedną parę obuwia odpowiednich do pory roku oraz jeden komplet stroju sportowego wraz z obuwiem.

6.      Odzież winna być przechowywana w zamontowanych szufladach lub na wieszakach, w celach, gdzie nie ma zamontowanych szuflad, w torbach.

7.      Osadzony podczas przeprowadzania apeli oraz pobierania posiłków powinien być ubrany w długie spodnie i co najmniej w koszulkę z krótkim rękawem.

8.      W porze letniej podczas przemarszu na place spacerowe osadzony może być ubrany w krótkie spodenki i koszulkę.

9.      Zobowiązuje się osadzonych do przekazywania do magazynu nadmiernej ilości obuwia i odzieży.

 

Rozdział VIII

Ilość i wymiary przedmiotów, które skazany może posiadać w celi oraz sposób ich przechowywania, a w razie potrzeby zasady ich używania

 

§ 15

1.      Wyrażam zgodę na posiadanie w celi mieszkalnej dodatkowych przedmiotów tj.:

1)      naczyń stołowych (po 1 szt.),

2)      przyborów oraz elektrycznych i ręcznych maszynek do golenia za wyjątkiem żyletek i brzytew,

3)      sztućców metalowych (1 kpl.),

4)      torbę podróżną, jeżeli łóżko osadzonego nie jest wyposażone w szufladę ubraniową.

2.  Za zgodą dyrektora jednostki osadzony może posiadać:

1)      sprzęt audiowizualny (łącznie nie więcej niż 2 sztuki w celi),

2)      czajnik elektryczny o mocy do 1000 W - do  2 szt. w celi.

3.      Inne przedmioty osadzeni mogą posiadać w celi mieszkalnej po uzyskaniu zgody dyrektora jednostki.

4.      Szczegółowe regulacje w zakresie posiadania przez osadzonego w celi mieszkalnej sprzętu, o którym mowa w art. 110 a § 2 Kkw określa Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

5.      Sztućce i naczynia stołowe należy przechowywać w szafkach, zaś inne przedmioty w sposób zapewniający estetyczny wygląd celi.

6.      Zabrania się gromadzenia i przechowywania w celi mieszkalnej zbędnych opakowań szklanych i plastikowych oraz makulatury.

7.      Osadzony może posiadać w celi artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg.

8.      Zabrania się gromadzenia nadmiernej ilości artykułów żywnościowych w celach mieszkalnych i przechowywania jej w innych warunkach niż wskazane na opakowaniu.

9.      Łączna ilość i wymiary rzeczy, w tym żywności, znajdujących się w posiadaniu skazanego w celi mieszkalnej i magazynie rzeczy własnych osadzonych nie może przekraczać 30 kg oraz pojemności torby transportowej o kubaturze 0,17m3. Powyższy wymóg nie obejmuje posiadanych przez osadzonego dokumentów związanych z postepowaniem, którego jest uczestnikiem oraz odbiornika telewizyjnego.

10.  Ilość i wymiary rzeczy, które skazany może posiadać w celi mieszkalnej, w tym żywności nie mogą przekraczać: kubatury szafki więziennej przypadającej na skazanego, kubatury szuflady wysuwanej/pojemnika podłóżkowego lub odpowiadającej im objętości, 9 litrów napojów.

11.  Skazany dokonując zakupów oraz realizując zamówienie na otrzymanie paczki zobowiązany jest uwzględnić możliwości przechowywania zakupionych lub dostarczonych rzeczy w warunkach , o których mowa w pkt 9 i 10.

 

§ 16

Zabrania się posiadania zwierząt w celi mieszkalnej.

 

Rozdział IX

Dni, godziny, miejsce przyjmowania skazanych przez dyrektora i innych przełożonych, lekarzy oraz sposób składania pisemnych wniosków, skarg i próśb

 

§ 17

§ 17 otrzymuje brzmienie:

1.      Dyrektor jednostki i jego zastępcy oraz kierownicy działów lub osoby ich zastępujące przyjmują osadzonych po zgłoszeniu i zapisaniu się w książce prowadzonej przez oddziałowego, w dni pracy administracji, od godz. 8.00 do 15.00. Rozmowy prowadzi się w pokojach wychowawców, dyżurkach oddziałowych oraz innych wyznaczonych miejscach.

2.      Wychowawcy w godzinach pracy administracji przyjmują na piśmie lub ustnie wnioski, skargi i prośby osadzonych.

3.      Lekarz ogólny i lekarze specjaliści przyjmują osadzonych w dni robocze od godz. 7.30 do 16.45 w Ambulatorium ZK w Kwidzynie zgodnie z planem przyjęć lekarskich.

4.      Lekarz i personel medyczny ma prawo wzywać osadzonych do przeglądu sanitarnego i badań okresowych. W czasie leczenia skazani winni stosować się do ich zaleceń.

5.      Osadzonym udziela się świadczeń medycznych po uprzednim zapisaniu się u oddziałowego w książce zgłaszających się do lekarza lub według wykazów z ambulatorium.

6.     Osadzeni za zgodą dyrektora jednostki mogą korzystać ze stanowiska komputerowego z dostępem do wybranych serwisów, w tym Biuletynu Informacji Publicznej Służby Więziennej. Prośba osadzonego w tej sprawie winna zawierać termin uzgodniony z wychowawcą, w którym osadzony zamierza skorzystać z przedmiotowego uprawnienia.

7.     Wykaz  udostępnionych serwisów jest umieszczony na tablicach ogłoszeń w oddziałach mieszkalnych.

 

Rozdział X

Dni, godziny, miejsce i porządek przeprowadzania widzeń

 

§ 18

1.      Widzenia odbywają się w soboty i niedziele od godziny od 8.00 do 15.45 (za wyjątkiem świąt przypadających w tych dniach) w salach widzeń oraz za zgodą dyrektora jednostki w  świetlicy centralnej zakładu karnego.

2.      Zapisy na widzenia przyjmowane są do godziny 14.30.

3.      Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.  Nadzór nad osobami nieletnimi w czasie widzeń sprawują ich opiekunowie.

4.      Widzenia w oddzielnym pomieszczeniu  bez osoby dozorującej odbywają się w oddzielnych
pomieszczeniach - pokojach. Dzień i godzinę wykorzystania widzenia osadzony ustala z wychowawcą.

 

 

 

§ 19

1.      Zezwolenie na widzenie bez dozoru, poza obrębem zakładu karnego, z osobą najbliższą lub osobą godną zaufania na okres nie przekraczający jednorazowo 30 godzin skazany może wykorzystać w czasie wolnym od pracy z wyjściem w środy, soboty, niedziele i święta do godziny 11.00.

2.      Zezwolenie na opuszczenie zakładu karnego bez dozoru, na okres nie przekraczający jednorazowo 14 dni skazany może wykorzystać w czasie wolnym od pracy z wyjściem w piątki lub soboty do godz. 17.00.

3.      Skazany winien złożyć prośbę o zrealizowanie zezwolenia, o którym mowa
w ust. 1 i 2 co najmniej 72 godziny przed planowanym opuszczeniem zakładu karnego.

 

§ 20

W uzasadnionych przypadkach dyrektor jednostki może wyrazić zgodę na wykorzystanie widzenia lub nagród udzielonych w trybie art. 138 § 1 pkt 7 i 8 Kkw w innym terminie.

 

Rozdział XI

Dni, godziny i miejsce odprawiania nabożeństw, odbywania spotkań religijnych oraz nauczania religii

 

§ 21

1.      Nabożeństwa Kościoła Rzymsko - Katolickiego odprawiane są przez kapelana lub jego zastępcę w kaplicy, w każdą sobotę, niedzielę lub poniedziałek oraz w święta od godz. 15.45 do 16.45.

2.      Spotkania religijne indywidualne odbywają się w pokoju kapelana, spotkania grupowe odbywają się w kaplicy lub innym wyznaczonym miejscu w zależności od potrzeb. Naukę religii prowadzi kapelan lub jego zastępca we wtorki lub środy od godz. 15.45 do 16.45 w kaplicy.

 

                                                                       § 22

W przypadkach innych wyznań każdorazowo dni, godziny i miejsca odprawiania nabożeństw, odbywania spotkań religijnych oraz nauczania religii wyznacza dyrektor jednostki w uzgodnieniu z uprawnionym przedstawicielem kościoła lub związku wyznaniowego.

  Rozdział XII

Częstotliwość, termin, miejsce i sposób dokonywania zakupu artykułów żywnościowych, wyrobów tytoniowych oraz przedmiotów dopuszczonych do sprzedaży w zakładzie

 

§ 23

1.      Zakupu artykułów żywnościowych i wyrobów tytoniowych osadzeni dokonują trzy razy w miesiącu na podstawie posiadanych do dyspozycji środków pieniężnych według stanu na dzień poprzedzający zakup, w poniedziałki, wtorki i piątki w godzinach 8.00 – 16.30, a w pozostałe dni tygodnia,  w godzinach 8.00 – 10.00 i 13.30 – 16.30 w kantynie zakładu karnego.

2.      Osadzeni mogą dokonywać zakupów w okresie:

1) dwóch dni roboczych – pomiędzy 1-ym a 10 -tym dniem miesiąca,

2) trzech dni roboczych – pomiędzy 11-ym a 20 -tym dniem miesiąca,

3) dwóch dni roboczych – pomiędzy 21-ym a ostatnim dniem miesiąca.

3.      Szczegółowy termin dokonywania zakupów przez osadzonych określa odrębny plan zakupów sporządzony przez dział finansowy.

4.      Zakupy dokonywane są bezpośrednio przez osadzonych w kantynie w czasie wolnym od pracy i nauki. Grupy osadzonych doprowadza i odprowadza z kantyny wyznaczony funkcjonariusz.

 

 

§ 24

W kantynie zakładu karnego oprócz artykułów żywnościowych, wyrobów tytoniowych, artykułów higienicznych dyrektor jednostki może dopuścić do sprzedaży odzież, bieliznę, obuwie i inne przedmioty.

 

Rozdział XIII

Godziny i sposób przyjmowania i wydawania korespondencji oraz paczek

 

§ 25

1.      Korespondencję urzędową wraz z wypełnionym potwierdzeniem do wysłania osadzony przekazuje oddziałowemu codziennie w godzinach 7.00 – 7.45 oraz 16.00 – 16.45.

2.      Korespondencję urzędową kierowaną do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu i innych międzynarodowych organów ochrony praw człowieka osadzony przekazuje codziennie oddziałowemu wraz z załączonym wypełnionym drukiem potwierdzenia lub wrzuca ją do odrębnych skrzynek przeznaczonych na taką korespondencję. Korespondencja ta ze skrzynek jest wybierana codziennie przez oddziałowego.

3.      Korespondencję urzędową z dołączonym potwierdzeniem odbioru oraz korespondencję urzędową przesłaną jako przesyłka polecona bez potwierdzenia odbioru przychodzącą do skazanego doręcza wyznaczony funkcjonariusz lub pracownik działu ewidencji w dni pracy administracji w godz. 6.30 – 16.30.

4.      Korespondencja prywatna wpływająca do skazanego podlega nadzorowi administracji zakładu karnego.

5.      Korespondencja prywatna do wysłania wybierana jest ze skrzynki pocztowej umieszczonej w łączniku oddziału, w dni pracy administracji o godz. 8.00.

6.      Korespondencja prywatna kierowana do skazanego przekazywana jest przez oddziałowego do rąk własnych skazanego w dni pracy administracji od godz. 14.00 do 16.30.

7.      Korespondencja prywatna polecona kierowana do skazanego przekazywana jest przez wyznaczonego funkcjonariusza lub pracownika do rąk własnych osadzonego, za potwierdzeniem w rejestrze listów poleconych w dni pracy administracji od godz. 12.00 do 16.30.

 

§ 26

1.      Określa się następujące sposoby realizacji paczek żywnościowych przez osadzonych: e-paczka, zlecenie i opłacenie sporządzenia paczki żywnościowej przez kantynę w czasie widzenia na terenie jednostki, z kwot pieniężnych do dyspozycji na koncie depozytowym skazanego, który zleci kantynie sporządzenie paczki żywnościowej.

2.      Paczki z żywnością, w skład której wchodzą napoje, artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe mogą być realizowane wyłącznie za pośrednictwem punktu sprzedaży znajdującego się na terenie zakładu karnego, tzw. kantyny. Zasady realizacji w/w. paczek określa Załącznik nr 2.

3.      W przypadku dostarczenia paczki z odzieżą, bielizną, obuwiem, środkami higieny osobistej i innymi przedmiotami osobistego użytku przez osobę odwiedzającą, podlega ona kontroli w obecności tej osoby przy użyciu urządzeń i środków technicznych lub psów specjalnych.

4.      Paczki wymienione w ust. 3 przyjmowane są do zakładu codziennie od godz. 8.00 do 15.00.

5.      W paczce nie mogą być dostarczane środki odurzające, psychotropowe, alkohol, wyroby zawierające alkohol, drożdże, środki łączności oraz przedmioty i dokumenty, które mogą stanowić zagrożenie dla porządku lub bezpieczeństwa w zakładzie karnym.

6.      Do depozytu rzeczy własnych osadzonych nie przyjmuje się odzieży i obuwia, jeżeli spowodowałoby to przekroczenie dopuszczalnej masy tego depozytu 12 kg.

7.      Paczki z żywnością wydawane są osadzonym codziennie, w dni pracy administracji od godz. 9.00 do 12.00 i od godz. 13.30 do 16.00, nie później niż 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty. Paczki z odzieżą, bielizną, obuwiem, środkami higieny osobistej i innymi przedmiotami osobistego użytku wydawane są zgodnie z zatwierdzonym planem.

 

Rozdział XIV

Dni, godziny i miejsce bezpośredniego kontaktowania się z przedstawicielami stowarzyszeń, fundacji, organizacji oraz instytucji, jak również kościołów i innych związków wyznaniowych oraz osób godnych zaufania

 

§ 27

Bezpośrednie kontaktowanie się osadzonych z przedstawicielami podmiotów o których mowa w art. 38 § 1 Kodeksu Karnego Wykonawczego może odbywać się w salach widzeń, we wszystkie dni tygodnia od godz. 8.00 do 15.00 po uprzednim porozumieniu się z dyrektorem jednostki.

 

Rozdział XV

Osoby upoważnione do przyznawania nagród, ulg oraz wymierzania kar dyscyplinarnych

 

§ 28

W Zakładzie Karnym w Kwidzynie przyznawanie nagród, ulg oraz wymierzanie kar dyscyplinarnych dokonuje dyrektor zakładu karnego i jego zastępcy.

 

Rozdział XVI

Godziny, czas trwania i miejsce korzystania z samoinkasujących aparatów telefonicznych

 

§ 29

1.      Skazani mogą korzystać na własny koszt lub na koszt rozmówcy z samoinkasującego aparatu telefonicznego w oddziale mieszkalnym, codziennie w godzinach: 7.00 - 11.30, 13.00 - 16.40. Czas trwania rozmowy nie może przekraczać 10 min. za wyjątkiem rozmów prowadzonych z osobami wymienionymi w art. 8 § 3 kkw.

2.      Rozmowy telefoniczne osadzonego mogą być kontrolowane za wyjątkiem rozmów prowadzonych z osobami wymienionymi w art. 8 § 3 kkw.

3.      Rozmowy telefoniczne prowadzone z osobami wymienionymi w art. 8 § 3 kkw odbywają się w godzinach pracy administracji, po uprzednim zgłoszeniu przez osadzonego chęci zrealizowania tego typu połączenia oraz przekazania numeru telefonu w celu zweryfikowania jego prawdziwości.

4.      Osadzeni za zgodą dyrektora jednostki mogą utrzymywać kontakt z rodziną i innymi słowami bliskimi za pośrednictwem programu Skype. Prośba osadzonego winna zawierać uzasadnienie chęci nawiązania połączenia, jego termin uzgodniony z rodziną i wychowawcą oraz nick osoby, z która ma nastąpić połączenie.

5.      Powyższą możliwość mają w szczególności osadzeni będący rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci do lat 15, osadzeni, których rodziny lub osoby najbliższe zamieszkują w znacznej odległości od miejsca ich przebywania lub ich sytuacja rodzinna, zdrowotna lub finansowa uniemożliwia przyjazd na widzenie.

6.      Administracja zakładu karnego nie ponosi odpowiedzialności za jakość połączenia lub jego zerwanie przez osobę odbierającą.

7.      Połączenie może być zakończone przed ustalonym czasem, jeżeli w trakcie połączenia, rozmówcy używają wyrazów lub zwrotów powszechnie uznawanych za wulgarne lub obelżywe, posługują się gwarą przestępców, nie podporządkowują się do wydanych poleceń albo przekazują informacje mogące zagrozić bezpieczeństwu jednostki. Decyzję w tym przedmiocie podejmuje funkcjonariusz nadzorujący połączenie.

8.      Połączenie może trwać do 20 minut. Odbywa się w dni pracy administracji w godzinach 9.00 – 14.00.

9.      W przypadku celowego i umyślnego uszkodzenia sprzętu i urządzeń osadzony ponosi odpowiedzialność  dyscyplinarna i finansową.

 

 

Rozdział XVII

Obowiązki osadzonych funkcyjnych

 

§ 30

Wyznacza się osadzonych funkcyjnych:

a)      grupowy,

b)      świetlicowy.

 

§ 31

Do obowiązków grupowego należy:

1. Współdziałanie w czasie pracy z osobą wyznaczoną do nadzorowania osadzonych.

2. Doprowadzanie grupy osadzonych do miejsca pracy. Doprowadzanie odbywa się w szyku zwartym.

3. Znajomość aktualnego stanu osadzonych w grupie roboczej, ich imiona i nazwiska. W czasie opuszczania terenu oddziału, informowanie oddziałowego o  przyczynach niewyjścia do pracy osadzonych oraz podawanie ich liczby.

4. Współdziałanie z funkcjonariuszem, osobą  wyznaczoną do dozorowania w zakresie:

a) zaopatrzenia w narzędzia pracy, odzież i obuwie robocze,

b) zaopatrzenia w środki higieny osobistej,

c) przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.

5. Przestrzeganie regulaminu czasu pracy.

6.Utrzymywanie w należytej czystości pomieszczenia socjalnego przeznaczonego dla osadzonych.

 

§ 32

Do obowiązków świetlicowego należy:

1)      Współdziałanie z wychowawcą ds. kulturalno – oświatowych i wychowawcami z oddziałów w organizowaniu zajęć kulturalno - oświatowych i sportowych,

2)      Dbałość o powierzony sprzęt.

 

Rozdział  XVIII

Przepisy porządkowe i końcowe

 

§ 33

1.      Obowiązkiem osadzonego jest zgłaszanie przełożonemu usterek i wad w wyposażeniu celi, stwierdzonych w trakcie jej zasiedlania i w trakcie pobytu w niej. Nie zgłoszenie może skutkować konsekwencjami dyscyplinarnymi. Za zawinione zniszczenie oraz uszkodzenie osadzony może zostać obciążony kosztami naprawy lub wymiany.

2.      Zabrania się porozumiewania się z osobami postronnymi oraz osadzonymi z innych oddziałów przez okna, oraz w trakcie trwania spacerów, zajęć kulturalno oświatowych, sportowych i innych czynności grupowych.

3.      Zabrania się wylewania wody, wyrzucania żywności oraz innych przedmiotów przez okna cel mieszkalnych.

4.      Zabrania się osadzonym samodzielnego zmieniania miejsca ustawienia lub powieszenia sprzętu kwaterunkowego oraz wykorzystywania go do ćwiczeń siłowych.

 

§ 34

Osadzeni zobowiązani są utrzymywać wzorową czystość osobistą, dbać o estetykę cel i innych pomieszczeń, w których przebywają oraz ich stan wyposażenia.

Zabrania się samowolnego przestawiania łóżek, samowolnego malowania cel, sprzętu kwaterunkowego, umieszczania na ścianach i drzwiach naklejek, wycinków z gazet i czasopism, zasłaniania szczytów i boków łóżek, okien, które utrudniałoby kontrolę celi i zachowania się osadzonych.

 

§ 35

Zabrania się osadzonemu powracającemu z pracy, zezwoleń na czasowe opuszczenie zakładu karnego wnoszenia na teren zakładu karnego wyrobów tytoniowych, pieniędzy, środków odurzających, psychotropowych, leków, alkoholu, środków łączności oraz przedmiotów i dokumentów, które mogą stanowić zagrożenie dla porządku lub bezpieczeństwa w zakładzie karnym.

 

§ 36

Wszystkie stałe czynności jak terminy: wymiany bielizny, kąpieli, usług fryzjerskich, wymiana książek z biblioteki określają odrębne plany, zatwierdzone przez  dyrektora jednostki i podane do wiadomości osadzonych.

 

§ 37

Dyrektor zakładu karnego, jego Zastępcy lub upoważniony przez niego funkcjonariusz przyjmuje interesantów spoza zakładu karnego w każdy dzień roboczy od godz. 8.00 do 15.00.

 

§ 38

Postanowienia instrukcji eksploatacji dotyczące osób pozbawionych wolności – zasady użytkowania instalacji i urządzeń elektrycznych w oddziałach mieszkalnych przez osoby pozbawione wolności w Zakładzie Karnym w Kwidzynie określa Załącznik nr 3 do Zarządzenia.

 

§ 39

Obowiązki z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla osadzonych w Zakładzie Karnym w Kwidzynie określa Załącznik nr 4 do Zarządzenia.

 

§ 40

Osoby nie przestrzegające niniejszego zarządzenia podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej.

 

§ 41

Traci moc Zarządzenie Nr 19/2012 Dyrektora Zakładu Karnego w Kwidzynie z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie porządku wewnętrznego w zakładzie karnym typu półotwartego w Kwidzynie.

 

§ 41

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 marca 2014r.

 

 

 

Podpisał

                                                                                  Dyrektor Zakładu Karnego w Kwidzynie

                                                                                  ppłk  Jan Komoszyński

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

ZARZĄDZENIE NR  5 / 2014

Dyrektora Zakładu Karnego w Kwidzynie

z dnia 26 lutego 2014 roku.

 

w sprawie : porządku wewnętrznego w Zakładzie Karnym

typu otwartego w Kwidzynie.

 

Na podstawie art. 13 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2010r. Nr 79, poz. 523) w związku z art. 73 § 2 Kodeksu karnego wykonawczego z dnia 6 czerwca 1997r. (Dz. U. Nr 90, poz. 557 z późniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003r. w sprawie regulaminu organizacyjno - porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności (Dz. U. Nr 152, poz. 1493) zarządzam, co następuje.

 

Rozdział I

Godziny oraz sposób przeprowadzania apelu porannego i wieczornego

 

§ 1

1. Ustala się następującą godzinę pobudki:

    – godz. 5.55

 

§ 2

1.      Apel poranny przeprowadza się w następujących godzinach:

     - od godz. 6.00 do 6.15

2. Apel wieczorny przeprowadza się w następujących godzinach:

- od godz. 18.00 do 18.15

 

§ 3

W uzasadnionym przypadku dyrektor jednostki bądź zastępujący go funkcjonariusz może zarządzić pobudkę i apel w innym czasie od ustalonego.

 

§ 4

Po apelu porannym osadzeni sprzątają cele, spożywają śniadanie, następnie udają się do pracy lub innego wyznaczonego zajęcia, bądź pozostają w celi.

 

§ 5

1.      Rodzaje sygnalizacji dźwiękowej:

1) pobudka –  dzwonek, sygnał ciągły, przez czas 20 sekund,

2) przygotowanie do apelu – dzwonek, sygnał ciągły, przez czas 5 sekund,

3)      apel -  dzwonek, trzy sygnały ciągłe w krótkich odstępach czasu po 5 sekund,

4)      przygotowanie do posiłku - dzwonek, sygnał ciągły, przez czas 10 sekund.

2.      Osadzony po sygnale „pobudka”, zobowiązany jest do ubrania się w odzież dzienną.

3.      Na 10 minut przed apelem wieczornym ogłasza się przygotowanie do apelu, który zobowiązuje osadzonych do powrotu do swoich cel mieszkalnych.

4.      Sygnał „apel” zobowiązuje osadzonych do ustawienia się w szyku zwartym, w sposób widoczny dla funkcjonariusza przeprowadzającego apel.

5.      Obowiązki wynikające z ust. 2 i 4 nie dotyczą osadzonych posiadających zwolnienie lekarskie lub za indywidualną zgodą lekarza.

6.      W czasie apelu obowiązuje cisza, łącznie z wyłączeniem: głośników radiowęzłowych oraz indywidualnego sprzętu audiowizualnego będącego w posiadaniu osadzonych w celach mieszkalnych.

7.      Starszy celi podaje funkcjonariuszowi prowadzącemu apel stan i rozliczenie ilościowe osadzonych w celi mieszkalnej. W przypadku braku starszego celi, czynności te wykonuje osadzony stojący najbliżej wejścia.

Rozdział  II

Godziny przeznaczone na sen, pracę, naukę, zajęcia kulturalno - oświatowe  i sportowe oraz zajęcia własne skazanego

 

§ 6

1.  Czas przeznaczony na sen:

- od godz. 21.50 do 5.55, dla osadzonych zatrudnionych na drugą zmianę do godz. 09.00 (poza godzinami przeznaczonymi na apel poranny i śniadanie), dla osadzonych zatrudnionych na trzecią zmianę do godz. 15.30, dla osadzonych zatrudnionych w firmie Rolmax na pierwszą zmianę do godz. 10.00 (poza godzinami przeznaczonymi na apel poranny i śniadanie), dla osadzonych zatrudnionych w firmie Rolmax  na 2 zmianę od godz. 14.00 (poza godzinami przeznaczonymi na kolację i apel wieczorny).

2.  Cisza nocna obowiązuje od godz. 21.30 do 5.55.

3.      W porze nocnej kraty wyjściowe z oddziałów są zamknięte. Za porę nocną uważa się okres od zakończenia apelu wieczornego do rozpoczęcia apelu porannego.

4.      Oświetlenie celi mieszkalnej w czasie ciszy nocnej jest wyłączone.

 

§ 7

1.      Czas pracy osadzonych skierowanych do wykonywania pracy na rzecz podmiotów zewnętrznych regulują każdorazowo umowy o zatrudnieniu osadzonych zawierane między dyrektorem jednostki a tym podmiotem zewnętrznym.

2.      Czas pracy osadzonych skierowanych do wykonywania pracy przy pracach porządkowych i pomocniczych wykonywanych na rzecz Zakładu Karnego w Kwidzynie – dla poszczególnych stanowisk pracy – określany jest Regulaminem pracy wprowadzanym w życie przez dyrektora jednostki.

3.      W przypadkach nagłych lub konieczności usunięcia awarii na terenie zakładu karnego, osadzony zobowiązany jest wykonać polecenie właściwego przełożonego w zakresie zleconych prac, również w czasie przeznaczonym na odpoczynek lub zajęcia własne.

4.      Cele mieszkalne osadzonych zatrudnionych są zamknięte do czasu powrotu
 osadzonych z pracy poza indywidualnymi przypadkami nie wyjścia do pracy.

 

§ 8

1.      Zajęcia kulturalno – oświatowe odbywają się w świetlicach oddziałowych według oddzielnego planu w godz. 8.00 – 16.45. Mogą one być organizowane także w świetlicy centralnej, w celach mieszkalnych oraz miejscach wyznaczonych.

2.      Z odbiorników telewizyjnych skazani mogą korzystać w świetlicach i celach mieszkalnych.

3.      Korzystanie ze sprzętu audiowizualnego w celach mieszkalnych winno odbywać się na zasadach nie zakłócających spokoju innym osadzonym.

4.      Po apelu wieczornym korzystanie ze sprzętu audiowizualnego w świetlicach oddziałowych i celach mieszkalnych odbywa się do godz. 23.00.

5.      Zajęcia sportowe odbywają się na boiskach (przy sprzyjających warunkach atmosferycznych), w świetlicach oddziałowych i świetlicy centralnej w godz. 8.00 – 16.45, na podstawie planów. Dopuszcza się inne formy, czas i miejsce zajęć sportowych organizowanych przez administrację.

6.      Osadzeni uczestniczący w zajęciach sportowych obowiązani są przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Skazani wykonują ćwiczenia fizyczne z uwzględnieniem warunków atmosferycznych i na własna odpowiedzialność. O każdym doznanym urazie osadzony ma obowiązek niezwłocznie powiadomić przełożonego.

7.      W czasie w/w. zajęć osadzeni mają obowiązek zachowywania się w sposób nie zakłócający przebiegu tychże zajęć.

8.      Wymiana książek odbywa się raz w tygodniu w bibliotece według ustalonego planu. 

9.      Zajęcia własne osadzeni mogą realizować w czasie wolnym od innych zajęć określonych w niniejszym porządku.

10.  W czasie wolnym osadzeni mogą leżeć na zasłanym łóżku w porze dziennej.

11.  Po wejściu do celi przełożonego osadzeni zobowiązani są do przyjęcia postawy stojącej.

 

 

§ 9

Radiowęzeł lokalny czynny jest od godz. 7.00 do 21.30. W wyjątkowych przypadkach dyrektor jednostki może zezwolić na pracę radiowęzła w innych godzinach.

 

Rozdział  III

Godziny i miejsce spożywania napojów i posiłków dostarczanych przez administrację

 

§ 10

1.      Na 10 min. przed posiłkiem ogłasza się sygnałem dźwiękowym ciągłym trwającym 10 sekund przygotowanie do posiłku. Sygnał zobowiązuje osadzonych do powrotu do swoich cel mieszkalnych.

2.      Zarządza się następujący tryb wydawania napojów i posiłków:

1) śniadanie:

-  od godz. 6.25 do 6.50,

2)      obiad:

- dla osadzonych niezatrudnionych od godz. 12.20 do 12.50,

- dla osadzonych zatrudnionych od godz. 15.30 do 16.00,

3)   kolacja:

- od godz. 17.00 do 17.20.

3.     Osadzony pobiera napój i posiłek indywidualnie.

4.      Osadzeni spożywają posiłki po ich otrzymaniu w celach mieszkalnych lub innych wyznaczonych miejscach.

5.      Po każdym posiłku osadzeni zobowiązani są doprowadzić naczynia stołowe do należytego porządku i czystości.

6.      W czasie wydawania napojów i posiłków drzwi cel mieszkalnych są przymknięte.

7.      W oddziałach mieszkalnych wyznacza się pomieszczenia wyposażone w kuchenkę elektryczną, z których skazani mogą korzystać od godz. 8.00 do 9.30 i od godz. 16.00 do 16.30.

 

Rozdział IV

Godziny, miejsce i sposób poruszania się po terenie zakładu

 

§ 11

1.      Osadzeni po terenie zakładu karnego typu półotwartego poza miejscem zakwaterowania od godz. 7.00 do 16.45 poruszają się w szyku zwartym w grupach do 50 osadzonych pod nadzorem funkcjonariusza lub wyznaczonej osoby. Samodzielnie mogą poruszać się skazani zatrudnieni przy pracach porządkowych i pomocniczych wewnątrz zakładu na czas niezbędny do wykonania określonej czynności. Osadzeni ci są odpowiednio oznakowani.

2.      Osadzeni przebywający poza obrębem celi mieszkalnej winni być ubrani co najmniej w koszulkę i krótkie spodenki.

3.      Osadzeni podczas przyjęć przez przełożonych zobowiązani są do występowania w długich spodniach oraz okryciu wierzchnim z długim rękawem, w porze letniej dopuszcza się występowanie w koszulce z krótkim rękawem.

4.      Po terenie zakładu karnego osadzeni poruszają się w odzieży i obuwiu stosownym i odpowiednim do pory roku.

5.      Zabrania się osadzonym noszenia w celach mieszkalnych piżam w porze dziennej oraz poruszania się w piżamach poza celami.

6.      Osadzonych na konsultacje lekarskie konwojuje się w bluzie lub kurtce więziennej.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ V

GODZINY, MIEJSCE I SPOSÓB ODBYWANIA SPACERÓW ORAZ KORZYSTANIA Z KĄPIELI

 

§ 12

1.      Skazani odbywają spacery codziennie od godz. 7.40 do 12.00 i od godz. 13.30 do 16.45 na wydzielonym terenie. Jako wydzielony teren należy rozumieć obszar przyległy do oddziału wydzielony ogrodzeniem.

2.      W czasie spaceru skazani mogą korzystać z urządzeń sportowych na wydzielonym terenie. Skazani wykonują ćwiczenia fizyczne z uwzględnieniem warunków atmosferycznych i na własna odpowiedzialność.

3.      Poruszanie się osadzonych w czasie spaceru odbywa się w szyku dowolnym.

4.      W czasie spaceru zabrania się leżenia i chodzenia po trawnikach. Kontaktowanie się w czasie spaceru z innymi osadzonymi spoza trenu wydzielonego jest zabronione.

5.      W przypadku ograniczonej widoczności (np. gęsta mgła)  sprowadza się osadzonych do oddziałów mieszkalnych i zamyka kratę wyjścia ewakuacyjnego.

6.      W okresie letnim, w czasie spaceru zezwala się osadzonym na zdejmowanie odzieży wierzchniej.

7.      Wietrzenie kocy odbywa się w każdy wtorek i sobotę, od godz. 9.00 do 10.00 na terenie wydzielonym.

8.      Kąpiel przeprowadza się dwa razy w tygodniu według planów sporządzonych dla poszczególnych oddziałów mieszkalnych w wyznaczone dni tygodnia od godz. 7.45 do 16.45. Kąpiel realizowana jest w łaźniach oddziałowych.

9.      Wymiana bielizny dla osadzonych z oddziałów I i II odbywa się w każdy wtorek.

10.  Wymiana pościeli odbywa się w dni wymiany bielizny raz na dwa tygodnie.

11.  Jeżeli dzień wymiany jest świąteczny lub wolny od pracy, wymiana bielizny odbywa się w inny wyznaczony dzień.

12.  Zabrania się wynoszenia na teren wydzielony zakładu karnego ręczników, pościeli, kocy (z zastrzeżeniem ust. 7).

 

Rozdział VI

Godziny i miejsce w którym dozwolone jest palenie wyrobów tytoniowych

 

§ 13

Palenie tytoniu jest dozwolone wyłącznie w wyznaczonych pomieszczeniach oraz w wyznaczonym miejscu na terenie wydzielonym zakładu karnego typu otwartego.

Zabrania się korzystania z w/w. pomieszczeń od godz. 8.00 do 9.30 i od godz. 16.00 do 16.30. W tym czasie dozwolone jest palenie tytoniu w wyznaczonym miejscu na terenie wydzielonym zakładu karnego typu otwartego.

 

Rozdział VII

Ilość i rodzaj własnej odzieży, bielizny i obuwia, które skazany może posiadać w celi

 

§ 14

1.      Osadzony może korzystać z własnej odzieży, bielizny i obuwia, które powinny być zaewidencjonowane w karcie rzeczy własnych osadzonego.

2.      Za użytkowanie odzieży, bielizny i obuwia odpowiada osadzony.

3.      Prania oraz suszenia bielizny osadzeni dokonują we własnym zakresie. Zabrania się suszenia na kratach okiennych.

4.      Odzież i obuwie otrzymane przez skazanego w paczkach są przekazywane do magazynu wyposażenia dla skazanych i mogą być wydane na jego prośbę.

5.      Osadzony może posiadać w celi mieszkalnej jeden komplet odzieży zewnętrznej i jedną parę obuwia odpowiednich do pory roku oraz jeden komplet stroju sportowego wraz z obuwiem.

6.      Odzież winna być przechowywana w zamontowanych szufladach lub na wieszakach.

7.      Zobowiązuje się osadzonych do przekazywania do magazynu nadmiernej ilości obuwia i odzieży.

8.      Osadzony podczas przeprowadzania apeli oraz pobierania posiłków powinien być ubrany w długie spodnie i co najmniej w koszulkę z krótkim rękawem.

 

Rozdział VIII

Ilość i wymiary przedmiotów, które skazany może posiadać w celi oraz sposób ich przechowywania, a w razie potrzeby zasady ich używania

 

§ 15

1.  Wyrażam zgodę na posiadanie w celi mieszkalnej dodatkowych przedmiotów, tj.:

1)                      naczyń stołowych (po 1 szt.),

2)                      przyborów oraz elektrycznych i ręcznych maszynek do golenia za wyjątkiem
  żyletek i brzytew,

3)                      sztućców metalowych (1 kpl.).

2.  Za zgodą dyrektora jednostki osadzony może posiadać:

1) sprzęt audiowizualny (łącznie nie więcej niż 2 szt. w celi),

2) czajnik elektryczny o mocy do 1000 W - do  1 szt. w celi.

3.      Inne przedmioty osadzeni mogą posiadać w celi mieszkalnej po uzyskaniu zgody dyrektora jednostki.

4.      Szczegółowe regulacje w zakresie posiadania przez osadzonego w celi mieszkalnej sprzętu, o którym mowa w art. 110 a § 2 Kkw określa Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

5.      Sztućce i naczynia stołowe należy przechowywać w szafkach, zaś inne przedmioty w sposób zapewniający estetyczny wygląd celi.

6.      Zabrania się gromadzenia i przechowywania w celi mieszkalnej zbędnych opakowań szklanych i plastikowych oraz makulatury.

7.      Osadzony może posiadać w celi artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg.

8.      Zabrania się gromadzenia nadmiernej ilości artykułów żywnościowych w celach mieszkalnych i przechowywania jej w innych warunkach niż wskazane na opakowaniu.

9.      Łączna ilość i wymiary rzeczy, w tym żywności, znajdujących się w posiadaniu skazanego w celi mieszkalnej i magazynie rzeczy własnych osadzonych nie może przekraczać 30 kg oraz pojemności torby transportowej o kubaturze 0,17m3. Powyższy wymóg nie obejmuje posiadanych przez osadzonego dokumentów związanych z postepowaniem, którego jest uczestnikiem oraz odbiornika telewizyjnego.

10.  Ilość i wymiary rzeczy, które skazany może posiadać w celi mieszkalnej, w tym żywności nie mogą przekraczać: kubatury szafki więziennej przypadającej na skazanego, kubatury szuflady wysuwanej/pojemnika podłóżkowego lub odpowiadającej im objętości, 9 litrów napojów.

11.  Skazany dokonując zakupów oraz realizując zamówienie na otrzymanie paczki zobowiązany jest uwzględnić możliwości przechowywania zakupionych lub dostarczonych rzeczy w warunkach , o których mowa w pkt 9 i 10.

 

§ 16

Zabrania się posiadania zwierząt w celi mieszkalnej.

 

Rozdział IX

Dni, godziny, miejsce przyjmowania skazanych przez dyrektora i innych przełożonych, lekarzy oraz sposób składania pisemnych wniosków, skarg i próśb

 

§ 17

1.      Dyrektor jednostki i jego zastępcy oraz kierownicy działów lub osoby ich zastępujące przyjmują osadzonych po zgłoszeniu i zapisaniu się w książce prowadzonej przez oddziałowego, w dni pracy administracji, od godz. 8.00 do 15.00. Rozmowy prowadzi się w pokojach wychowawców, dyżurkach oddziałowych oraz innych wyznaczonych miejscach.

2.      Wychowawcy w godzinach pracy administracji przyjmują na piśmie lub ustnie wnioski, skargi i prośby osadzonych.

3.      Lekarz ogólny i lekarze specjaliści przyjmują osadzonych w dni robocze od godz. 7.30 do 16.45 w Ambulatorium ZK w Kwidzynie zgodnie z planem przyjęć lekarskich.

4.      Lekarz i personel medyczny ma prawo wzywać osadzonych do przeglądu sanitarnego i badań okresowych. W czasie leczenia skazani winni stosować się do ich zaleceń.

5.      Osadzonym udziela się świadczeń medycznych po uprzednim zapisaniu się u oddziałowego w książce zgłaszających się do lekarza lub według wykazów z ambulatorium.

6.     Osadzeni za zgodą dyrektora jednostki mogą korzystać ze stanowiska komputerowego z dostępem do wybranych serwisów, w tym Biuletynu Informacji Publicznej Służby Więziennej. Prośba osadzonego w tej sprawie winna zawierać termin uzgodniony z wychowawcą, w którym osadzony zamierza skorzystać z przedmiotowego uprawnienia.

7.     Wykaz  udostępnionych serwisów jest umieszczony na tablicach ogłoszeń w oddziałach mieszkalnych.

 

 

 

 

Rozdział X

Dni, godziny, miejsce i porządek przeprowadzania widzeń

 

§ 18

1.      Widzenia odbywają się w środy i czwartki (za wyjątkiem świąt przypadających w tych dniach), od godz. 09.00 do 12.00, w soboty i niedziele (za wyjątkiem świąt przypadających w tych dniach), od godz. godz. 8.00 do 15.45 w salach widzeń oraz za zgodą dyrektora jednostki w  świetlicy centralnej zakładu karnego.

2.      Zapisy na widzenia w soboty i niedziele przyjmowane są do godz. 14.30, w środy i czwartki do godz. 10.30.

3.      Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich. Nadzór nad osobami nieletnimi w czasie widzeń sprawują ich opiekunowie.

4.      Widzenia w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej odbywają się w oddzielnych
pomieszczeniach - pokojach. Dzień i godzinę wykorzystania widzenia osadzony ustala z wychowawcą.

 

§ 19

1.      Zezwolenie na widzenie bez dozoru, poza obrębem zakładu karnego, z osobą najbliższą lub osobą godną zaufania na okres nie przekraczający jednorazowo 30 godzin skazany może wykorzystać w czasie wolnym od pracy z wyjściem w środy, soboty, niedziele i święta do godziny 11.00.

2.      Zezwolenie na opuszczenie zakładu karnego bez dozoru, na okres nie przekraczający jednorazowo 14 dni skazany może wykorzystać w czasie wolnym od pracy z wyjściem w piątki lub soboty do godz. 17.00.

3.      Skazany winien złożyć prośbę o zrealizowanie zezwolenia o którym mowa
w ust. 1 i 2 co najmniej 72 godz. przed planowanym  opuszczeniem zakładu karnego.

 

§ 20

W uzasadnionych przypadkach dyrektor jednostki może wyrazić zgodę na wykorzystanie widzenia lub nagród udzielonych w trybie art. 138 § 1 pkt 7 i 8 Kkw w innym terminie.

 

§ 21

Pieniądze otrzymane podczas widzenia w zakładzie karnym, dostarczone z zezwoleń na czasowe opuszczenie zakładu karnego osadzony obowiązany jest bezzwłocznie przekazać na swoje konto depozytowe.

 

Rozdział XI

Dni, godziny i miejsce odprawiania nabożeństw, odbywania spotkań religijnych oraz nauczania religii

 

§ 22

1.      Nabożeństwa Kościoła Rzymsko - Katolickiego odprawiane są przez kapelana lub jego zastępcę w kaplicy, w każdą sobotę lub niedzielę oraz w święta od godz. 15.45 do 16.45.

2.      Spotkania religijne indywidualne odbywają się w pokoju kapelana, spotkania grupowe odbywają się w kaplicy lub innym wyznaczonym miejscu w zależności od potrzeb. Naukę religii prowadzi kapelan lub jego zastępca we wtorki lub środy od godz. 15.45 do 16.45 w kaplicy.

 

§ 23

W przypadkach innych wyznań każdorazowo dni, godziny i miejsca odprawiania nabożeństw, odbywania spotkań religijnych oraz nauczania religii wyznacza dyrektor jednostki w uzgodnieniu z uprawnionym przedstawicielem kościoła lub związku wyznaniowego.

 

 

 

Rozdział XII

Częstotliwość, termin, miejsce i sposób dokonywania zakupu artykułów żywnościowych, wyrobów tytoniowych oraz przedmiotów dopuszczonych do sprzedaży w zakładzie

 

§ 24

1.      Zakupu artykułów żywnościowych i wyrobów tytoniowych osadzeni dokonują trzy razy w miesiącu na podstawie posiadanych do dyspozycji środków pieniężnych według stanu na dzień poprzedzający zakup, w poniedziałki, wtorki i piątki od godz. 8.00 do 16.30, a w pozostałe robocze dni tygodnia, od godz. 8.00 do 10.00 i od 13.30 do 16.30 w kantynie zakładu karnego.

2.      Osadzeni mogą dokonywać zakupów w okresie:

      1) dwóch dni roboczych – pomiędzy 1-ym a 10 -tym dniem miesiąca,

2)      trzech dni roboczych – pomiędzy 11-ym a 20 -tym dniem miesiąca,

3)      dwóch dni roboczych – pomiędzy 21-ym a ostatnim dniem miesiąca.

3.      Zezwala się osadzonym na pobieranie z depozytu zakładu karnego pieniędzy pozostających do ich dyspozycji, według stanu na dzień poprzedzający wypłatę.

4.      Wypłata pieniędzy odbywa się raz w miesiącu od godz. 9.00 do 10.00, i od godz. 15.00 do 16.00. Szczegółowy termin dokonywania wypłaty i zakupów przez osadzonych określa odrębny plan wypłaty i zakupów sporządzony przez dział finansowy.

5.      Zakupy dokonywane są bezpośrednio przez osadzonych w kantynie w czasie wolnym od pracy i nauki. Grupy osadzonych doprowadza i odprowadza z kantyny wyznaczony funkcjonariusz.

 

§ 25

W kantynie zakładu karnego oprócz artykułów żywnościowych, wyrobów tytoniowych, artykułów higienicznych dyrektor jednostki może dopuścić do sprzedaży odzież, bieliznę, obuwie i inne przedmioty.

 

Rozdział XIII

Godziny i sposób przyjmowania i wydawania korespondencji oraz paczek

 

§ 26

1.      Korespondencję urzędową wraz z wypełnionym potwierdzeniem do wysłania osadzony przekazuje oddziałowemu codziennie w godzinach 7.00 – 7.45 oraz 16.00 – 16.45.

2.      Korespondencję urzędową kierowaną do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu i innych międzynarodowych organów ochrony praw człowieka osadzony przekazuje codziennie oddziałowemu wraz z załączonym wypełnionym drukiem potwierdzenia lub wrzuca ją do odrębnych skrzynek przeznaczonych na taką korespondencję. Korespondencja ta ze skrzynek jest wybierana codziennie przez oddziałowego.

3.      Korespondencję urzędową z dołączonym potwierdzeniem odbioru oraz korespondencję urzędową przesłaną jako przesyłka polecona bez potwierdzenia odbioru przychodzącą do skazanego doręcza wyznaczony funkcjonariusz lub pracownik działu ewidencji w dni pracy administracji w godz. 6.30 – 16.30.

4.      Korespondencja prywatna wpływająca do skazanego podlega nadzorowi administracji zakładu karnego.

5.      Korespondencja prywatna do wysłania wybierana jest ze skrzynki pocztowej umieszczonej na korytarzu oddziału, w dni pracy administracji o godz. 8.00.

6.      Korespondencja prywatna kierowana do skazanego przekazywana jest przez oddziałowego do rąk własnych skazanego w dni pracy administracji od godz. 14.00 do 16.30.

7.      Korespondencja prywatna polecona kierowana do skazanego przekazywana jest przez wyznaczonego funkcjonariusza lub pracownika do rąk własnych osadzonego, za potwierdzeniem w rejestrze listów poleconych w dni pracy administracji od godz. 12.00 do 16.30.

§ 27

1.      Określa się następujące sposoby realizacji paczek żywnościowych przez osadzonych: e-paczka, zlecenie i opłacenie sporządzenia paczki żywnościowej przez kantynę w czasie widzenia na terenie jednostki, z kwot pieniężnych do dyspozycji na koncie depozytowym skazanego, który zleci kantynie sporządzenie paczki żywnościowej.

2.      Paczki z żywnością, w skład której wchodzą napoje, artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe mogą być realizowane wyłącznie za pośrednictwem punktu sprzedaży znajdującego się na terenie zakładu karnego, tzw. kantyny. Zasady realizacji w/w. paczek określa Załącznik nr 2.

3.      W przypadku dostarczenia paczki z odzieżą, bielizną, obuwiem, środkami higieny osobistej i innymi przedmiotami osobistego użytku przez osobę odwiedzającą, podlega ona kontroli w obecności tej osoby przy użyciu urządzeń i środków technicznych lub psów specjalnych.

4.      Paczki wymienione w ust. 3 przyjmowane są do zakładu codziennie od godz. 8.00 do 15.00.

5.      W paczce nie mogą być dostarczane środki odurzające, psychotropowe, alkohol, wyroby zawierające alkohol, drożdże, środki łączności oraz przedmioty i dokumenty, które mogą stanowić zagrożenie dla porządku lub bezpieczeństwa w zakładzie karnym.

6.      Do depozytu rzeczy własnych osadzonych nie przyjmuje się odzieży i obuwia, jeżeli spowodowałoby to przekroczenie dopuszczalnej masy tego depozytu 12 kg.

7.      Paczki z żywnością wydawane są osadzonym codziennie, w dni pracy administracji od godz. 9.00 do 12.00 i od godz. 13.30 do 16.00, nie później niż 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty. Paczki z odzieżą, bielizną, obuwiem, środkami higieny osobistej i innymi przedmiotami osobistego użytku wydawane są zgodnie z zatwierdzonym planem.

 

Rozdział XIV

Dni, godziny i miejsce bezpośredniego kontaktowania się z przedstawicielami stowarzyszeń, fundacji, organizacji oraz instytucji, jak również kościołów i innych związków wyznaniowych oraz osób godnych zaufania

 

§ 28

Bezpośrednie kontaktowanie się osadzonych z przedstawicielami podmiotów, o których mowa w art. 38 § 1 Kodeksu Karnego Wykonawczego może odbywać się w salach widzeń, we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 8.00 do 15.00 po uprzednim porozumieniu się z dyrektorem jednostki.

 

Rozdział XV

Osoby upoważnione do przyznawania nagród, ulg oraz wymierzania kar dyscyplinarnych

 

§ 29

W Zakładzie Karnym w Kwidzynie przyznawanie nagród, ulg oraz wymierzanie kar dyscyplinarnych dokonuje dyrektor zakładu karnego i jego zastępcy.

 

Rozdział XVI

Godziny, czas trwania i miejsce korzystania z samoinkasujących aparatów telefonicznych

 

§ 30

1. Skazani mogą korzystać na własny koszt lub na koszt rozmówcy z samoinkasującego aparatu telefonicznego w oddziale mieszkalnym, codziennie w godzinach: 7.00 - 11.30, 13.00 – 16.40 i 18.20 – 22.00. Czas trwania rozmowy nie może przekraczać 10 min. za wyjątkiem rozmów prowadzonych z osobami wymienionymi w art. 8 § 3 kkw.

2. Rozmowy telefoniczne prowadzone z osobami wymienionymi w art. 8 § 3 kkw odbywają się w godzinach pracy administracji, po uprzednim zgłoszeniu przez osadzonego chęci zrealizowania tego typu połączenia oraz przekazania numeru telefonu w celu zweryfikowania jego prawdziwości.

3. Osadzeni za zgodą dyrektora jednostki mogą utrzymywać kontakt z rodziną i innymi słowami bliskimi za pośrednictwem programu Skype. Prośba osadzonego winna zawierać uzasadnienie chęci nawiązania połączenia, jego termin uzgodniony z rodziną i wychowawcą oraz nick osoby, z która ma nastąpić połączenie.

4. Powyższą możliwość mają w szczególności osadzeni będący rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci do lat 15, osadzeni, których rodziny lub osoby najbliższe zamieszkują w znacznej odległości od miejsca ich przebywania lub ich sytuacja rodzinna, zdrowotna lub finansowa uniemożliwia przyjazd na widzenie.

5. Administracja zakładu karnego nie ponosi odpowiedzialności za jakość połączenia lub jego zerwanie przez osobę odbierającą.

6. Połączenie może być zakończone przed ustalonym czasem, jeżeli w trakcie połączenia, rozmówcy używają wyrazów lub zwrotów powszechnie uznawanych za wulgarne lub obelżywe, posługują się gwarą przestępców, nie podporządkowują się do wydanych poleceń albo przekazują informacje mogące zagrozić bezpieczeństwu jednostki. Decyzję w tym przedmiocie podejmuje funkcjonariusz nadzorujący połączenie.

7. Połączenie może trwać do 20 minut. Odbywa się w dni pracy administracji w godzinach 9.00 – 14.00.

8. W przypadku celowego i umyślnego uszkodzenia sprzętu i urządzeń osadzony ponosi odpowiedzialność  dyscyplinarna i finansową.

 

 

Rozdział XVII

Obowiązki osadzonych funkcyjnych

 

§ 31

Wyznacza się osadzonych funkcyjnych:

a)      grupowy,

b)      świetlicowy. 

 

§ 32

Do obowiązków grupowego należy:

1) Współdziałanie w czasie pracy z osobą wyznaczoną do nadzorowania osadzonych.

2) Doprowadzanie grupy osadzonych do miejsca pracy. Doprowadzanie odbywa się w szyku zwartym.

3) Znajomość aktualnego stanu osadzonych w grupie roboczej, ich imiona i nazwiska.  W czasie opuszczania terenu oddziału, informowanie oddziałowego o  przyczynach niewyjścia do pracy osadzonych oraz podawanie ich liczby.

4)Współdziałanie z funkcjonariuszem, osobą  wyznaczoną do dozorowania w zakresie:

a) zaopatrzenia w narzędzia pracy, odzież i obuwie robocze,

b) zaopatrzenia w środki higieny osobistej,

c) przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.

5) Przestrzeganie regulaminu czasu pracy.

6) Utrzymywanie w należytej czystości pomieszczenia socjalnego przeznaczonego dla osadzonych.

 

§ 33

Do obowiązków świetlicowego należy:

1)      Współdziałanie z wychowawcą ds. kulturalno – oświatowych i wychowawcami z oddziałów w organizowaniu zajęć kulturalno - oświatowych i sportowych,

2)      Dbałość o powierzony sprzęt.

 

Rozdział  XVIII

Przepisy porządkowe i końcowe

 

§ 34

1.      Obowiązkiem osadzonego jest zgłaszanie przełożonemu usterek i wad w wyposażeniu celi, stwierdzonych w trakcie jej zasiedlania i w trakcie pobytu w niej. Nie zgłoszenie może skutkować konsekwencjami dyscyplinarnymi. Za zawinione i celowe  skreślić zniszczenie oraz uszkodzenie osadzony może zostać obciążony kosztami naprawy lub wymiany.

2.      Zabrania się porozumiewania z osobami postronnymi oraz osadzonymi z innych oddziałów przez okna, oraz w trakcie trwania spacerów, zajęć kulturalno oświatowych, sportowych i innych czynności grupowych.

3.      Zabrania się wylewania wody, wyrzucania żywności oraz innych przedmiotów przez okna cel mieszkalnych.

4.      Zabrania się osadzonym samodzielnego zmieniania miejsca ustawienia lub powieszenia sprzętu kwaterunkowego oraz wykorzystywania go do ćwiczeń siłowych.

 

§ 35

Osadzeni zobowiązani są utrzymywać wzorową czystość osobistą, dbać o estetykę cel i innych pomieszczeń, w których przebywają oraz ich stan wyposażenia.

Zabrania się samowolnego przestawiania łóżek, samowolnego malowania cel i sprzętu kwaterunkowego, umieszczania na ścianach i drzwiach naklejek, wycinków z gazet i czasopism, zasłaniania szczytów i boków łóżek, okien, które utrudniałoby kontrolę celi i zachowania się osadzonych.

 

§ 36

Zabrania się osadzonemu powracającemu z pracy, zezwoleń na czasowe opuszczenie zakładu karnego wnoszenia na teren zakładu karnego wyrobów tytoniowych, środków odurzających, psychotropowych, leków, alkoholu, wyrobów zawierających alkohol, drożdży, środków łączności oraz przedmiotów i dokumentów, które mogą stanowić zagrożenie dla porządku lub bezpieczeństwa w zakładzie karnym.

 

§ 37

Wszystkie stałe czynności jak terminy: wymiany bielizny, kąpieli, usług fryzjerskich, wymiana książek z biblioteki określają odrębne plany, zatwierdzone przez  dyrektora jednostki i podane do wiadomości osadzonych.

 

§ 38

Dyrektor zakładu karnego, jego zastępcy lub upoważniony przez niego funkcjonariusz przyjmuje interesantów spoza zakładu karnego w każdy dzień roboczy w godzinach od 8.00 do 15.00.

 

§ 39

Postanowienia instrukcji eksploatacji dotyczące osób pozbawionych wolności – zasady użytkowania instalacji i urządzeń elektrycznych w oddziałach mieszkalnych przez osoby pozbawione wolności w Zakładzie Karnym w Kwidzynie określa Załącznik nr 3 do Zarządzenia.

 

§40

Obowiązki z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla osadzonych w Zakładzie Karnym w Kwidzynie określa Załącznik nr 4 do Zarządzenia.

 

 

§ 41

Osoby nie przestrzegające niniejszego zarządzenia podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej.

 

§ 42

Traci moc Zarządzenie Nr 20/2012 Dyrektora Zakładu Karnego w Kwidzynie z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie porządku wewnętrznego w zakładzie karnym typu otwartego w Kwidzynie.

 

§ 43

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 marca 2014r.

 

Podpisał

                                                                                  Dyrektor Zakładu Karnego w Kwidzynie

                                                                                  płk Jan Komoszyński

 

 

 

Sposób załatwiania spraw

Zasady przyjmowania paczek

Osadzoni mają prawo do otrzymywania paczki żywnościowej jeden raz w miesiącu. W paczce będą mogły znajdować się również wyroby tytoniowe i napoje Sposoby realizacji paczek żywnościowych przez osadzonych

1) e-paczka – procedura jest już opisana na stronie internetowej zakładu.

2) zlecenie i opłacenie sporządzenia paczki żywnościowej przez kantynę w czasie widzenia na terenie jednostki.

3) z kwot pieniężnych do dyspozycji na koncie depozytowym skazanego, który zleci kantynie sporządzenie paczki żywnościowej.

Zamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej może być złożone przez skazanego lub osobę najbliższą. Paczkę z żywnością można zrealizować na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę z żywnością, który przekazuje się do punktu sprzedaży wraz z dowodem wpłaty. Wzór zamówienia znajduje się w punkcie sprzedaży, w sali widzeń, przy wejściu do jednostki penitencjarnej oraz na stronie internetowej Zakładu Karnego. Zamówienie należy sporządzić na podstawie listy produktów dostępnej w punkcie sprzedaży, w sali widzeń, przy wejściu do jednostki penitencjarnej oraz na stronie internetowej Zakładu Karnego oraz złożyć w punkcie sprzedaży lub dostarczyć drogą pocztową. Zamówienie może zostać zrealizowane przez punkt sprzedaży po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki. Paczka zostanie przekazana osadzonemu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki z żywnością, która nie może być zrealizowana, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego.

Administracja Zakładu Karnego przyjmuje paczki adresowane w sposób jak dla przekazu pocztowego codziennie w godzinach  od 08.00 do 16.00.  
Paczki higieniczno-odzieżowe mogą być doręczone do Zakładu Karnego bezpośrednio prze nadawcę paczki ,albo za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji lub osoby, a w szczególności poprzez pocztę, firmę kurierską , gońca dysponującego zleceniem nadania. Na podstawie odrębnego zezwolenia dyrektora (talon na otrzymanie paczki higieniczno – odzieżowej który winien być naklejony przez nadawcę na jej opakowanie), osadzony może otrzymywać paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny.  W paczce nie mogą być dostarczane wyroby tytoniowe , cukier puder , mąka , mleko w proszku , śmietanka do kawy w proszku , środki odurzające , psychotropowe , alkohol , wyroby zawierające alkohol , drożdze , środki łączności oraz przedmioty i dokumenty , które mogą stanowić zagrożenie , dla porządku lub bezpieczeństwa w zakładzie.

Zasady udzielania widzeń.

Informuję, iż widzenia osobom odwiedzającym skazanych na terenie Zakładu Karnego w Kwidzynie udzielane są w pierwszej kolejności: kobietom w zaawansowanej ciąży, osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3, niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach) oraz powyżej 75 roku życia

Dla skazanych odbywających karę w Zakładzie Karnym typu półotwartego:

Widzenia dla skazanych odbywają się w soboty i niedziele (za wyjątkiem świąt przypadających w tych dniach) w godzinach od 8.00 do 15.45. Zapisy na widzenia przyjmowane są do godziny 14.30.

Dla skazanych odbywających karę w Zakładzie Karnym typu otwartego:

Widzenia dla skazanych odbywają się  środy i czwartki (za wyjątkiem świąt przypadających w tych dniach) w godz. 09.00 do 12.00  oraz w soboty i niedziele (za wyjątkiem świąt przypadających w tych dniach) w godzinach od 8.00 do 15.45. Zapisy na widzenia w soboty i niedziele przyjmowane są do godziny 14.30, w środy i czwartki do godz. 10.30.


Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 08 - 15
Wtorek: 08 - 15
Środa: 08 - 15
Czwartek: 08 - 15
Piątek: 08 - 15

Rejestry, ewidencje, archiwa

Zakład Karny w Kwidzynie  gromadzi dokumentację archiwalną w oparciu o przepisy:
art. 6 ust 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2006 r., nr 97, poz. 673 wraz z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych oraz załącznika nr 3 do Zarządzenia nr 13 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia: 19 grudnia 2002 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwów zakładowych składnic akt jednostek organizacyjnych Służby Więziennej.   Zakład Karny w Kwidzynie  prowadzi również rejestr osadzonych przebywających w jednostce. Dostęp do danych zawartych w rejestrze zainteresowany podmiot może uzyskać po złożeniu stosownego wniosku, w którym określi interes prawny oraz uzasadni potrzebę uzyskania informacji, zgodnie z wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 29 lipca r. (Dz. U. Nr 143; Poz. 965) w sprawie trybu składania oraz wzoru wniosku o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osobowych o osobie obecnie lub uprzednio pozbawionej wolności w areszcie śledczym lub zakładzie karnym.   W archiwum Zakładu Karnego w Kwidzynie  przechowywanych jest ponad 407,25 metrów bieżących dokumentów spraw ostatecznie załatwionych (kategoria „B”) oraz 5,50 metra bieżących materiałów archiwalnych (kategoria „A”).  Do Instytutu Pamięci Narodowej przekazano 5  tomów akt.

Dokumenty urzędowe


 
 
 
Dokumenty urzędowe Zakładu Karnego w Kwidzynie to, w rozumieniu ustawy, dokumenty w formie pisemnej, zawierające treść oświadczenia woli lub wiedzy kierowane do innego podmiotu lub jednostki organizacyjnej, które zawierają w szczególności dane teleadresowe Zakładu Karnego w Kwidzynie, imienną pieczęć z podpisem Dyrektora Zakładu Karnego w Kwidzynie  lub upoważnionego funkcjonariusza tej jednostki.

Wzory druków

 Postępowanie kwalifikacyjne na funkcjonariuszy Służby Więziennej:
 
  - ankieta personalna kandydata do Służby Więziennej:
 ankieta_personalna.pdf
 
  - ankieta bezpieczeństwa osobowego:
 ankieta_bezpieczenstwa.pdf
 
    Postępowanie kwalifikacyjne na pracowników cywilnych Służby Więziennej:
 
   - kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie:
 Kwestionariusz_osobowy.pdf
 

Ważne ogłoszenia

.

Identyfikator Jednostki

29

StatusCreated

 

StatusModified

Zmodyfikowany przez Robert Jakimczuk o 2016-09-14 09:18

Struktura OrganizacyjnaCreated

 

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Marek Kiryluk o 2016-10-11 10:48

Podmioty WspółpracująceCreated

 

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Marek Kiryluk o 2016-10-11 10:48

Przedmiot działalnościCreated

 

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Marek Kiryluk o 2016-10-11 10:48

Oświadczenie majątkoweCreated

 

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Robert Jakimczuk o 2016-09-14 09:18

Majątek Służby WięziennejCreated

Utworzony przez Jarosław Kichciak o 2011-01-26 15:07

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Marek Kiryluk o 2016-10-11 10:48

Zamówienia publiczneCreated

 

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Marek Kiryluk o 2016-10-11 10:48

Współpraca międzynarodowaCreated

Utworzony przez Jarosław Kichciak o 2011-01-26 08:37

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Marek Kiryluk o 2016-10-11 10:48

Fundusze unijneCreated

 

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Marek Kiryluk o 2016-10-11 10:48

Akty prawneCreated

 

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Marek Kiryluk o 2016-10-11 10:48

Sposób załatwiania sprawCreated

 

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Marek Kiryluk o 2016-10-11 10:48

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

Utworzony przez Jarosław Kichciak o 2011-01-26 13:06

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Marek Kiryluk o 2016-10-11 10:48

Dokumenty urzędoweCreated

Utworzony przez Jarosław Kichciak o 2011-01-26 13:06

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Marek Kiryluk o 2016-10-11 10:48

Wzory drukówCreated

Utworzony przez Jarosław Kichciak o 2011-01-26 13:11

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Marek Kiryluk o 2016-10-11 10:48

Ważne ogłoszeniaCreated

Utworzony przez Marek Kiryluk o 2015-02-09 15:25

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Robert Jakimczuk o 2016-09-14 09:18

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

 

AdresModified

Zmodyfikowany przez Robert Jakimczuk o 2016-09-14 09:18

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Robert Jakimczuk o 2016-09-14 09:18

Data wytworzenia

 

Nabór

Dyrektor Zakładu Karnego w Kwidzynie ogłasza nabór na stanowisko:
strażnika działu ochrony

I. Planowana liczba osób do przyjęcia do służby w 2017 roku: 5.

II. Wymagania:
W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:
- posiadająca obywatelstwo polskie,
- posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej,
- korzystająca z pełni praw publicznych,
- która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,
- która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo,
- dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
- posiadająca co najmniej średnie wykształcenie,
- posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

Praca w Zakładzie Karnym wiąże się z pracą w bezpośrednim kontakcie z osadzonymi, z bronią, a służba na w/w stanowisku nie ma charakteru pracy biurowej.

III. W pierwszym etapie postępowania kwalifikacyjnego kandydat do służby winien złożyć następujące dokumenty:
1. Podanie o przyjęcie do służby.
2. Curriculum Vitae (CV).
3. Wypełniona ankieta personalna (do pobrania ze strony http://www.sw.gov.pl/pl/praca/zasady-przyjecia-do-sluzby-wieziennej/ lub z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej, Załącznik nr 1, Dz. U. Nr 186, poz. 1247).
4. Kserokopia dowodu osobistego.
5. Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie - kserokopie.
6. Świadectwa pracy lub służby – kserokopie.
7. Odpis skrócony aktu urodzenia: własnego, małżonka i dzieci oraz odpis skrócony aktu małżeństwa – kserokopie.

Wymagane dokumenty powinny zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

IV. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:
1. Oceny złożonych dokumentów.
2. Przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
3. Uzyskania informacji o kandydacie w rejestrach skazanych i ukaranych.
4. Testu sprawności fizycznej kandydata.
5. Przeprowadzenia postępowania sprawdzającego w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych, jeżeli kandydat nie posiada aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego.
6. Ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej.
7. Sporządzenia arkusza oceny predyspozycji kandydata.
8. Zatwierdzenia listy kandydatów przez Dyrektora ZK w Kwidzynie.

Dyrektor Zakładu Karnego w Kwidzynie może odmówić poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu, albo przerwać to postępowanie, w szczególności jeżeli prowadzenie postępowania nie znajduje uzasadnienia w potrzebach kadrowych Służby Więziennej.
Pozytywne zakończenie procedury postępowania kwalifikacyjnego nie gwarantuje przyjęcia do służby w Zakładzie Karnym w Kwidzynie.

Wymagane dokumenty należy przesłać na adres: Zakład Karny w Kwidzynie, ul. Lotnicza 1, 82-500 Kwidzyn lub składać osobiście w dziale kadr jednostki, w terminie do dnia 31 października 2016 r. Wszelkich informacji w sprawie postępowania kwalifikacyjnego udziela komórka kadrowa ZK w Kwidzynie tel. 55 645 89 09. Dokumenty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Każdy z kandydatów zostanie poinformowany o wynikach naboru.

Projektowane akty prawne

AdresWytwarzajacy

.

Akty prawneWytwarzajacy

.

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

.

Fundusze unijneWytwarzajacy

.

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

.

NabórWytwarzajacy

Marek Kiryluk

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

.

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

.

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

.

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

.

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

.

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

.

StatusWytwarzajacy

.

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

.

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

.

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

.

Wzory drukówWytwarzajacy

.

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

 

KierownictwoWytwarzajacy

.

Załączniki

Utworzony o 2011-02-09 12:48 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:22, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.