Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Zakład Karny Kwidzyn

Historia wersjiHistoria wersji

Jednostka

Zakład Karny Kwidzyn

Adres

Zakład Karny w Kwidzyn
 Lotnicza 1
 82-500
 Kwidzyn
 (55) 645 89 00 / (55) 645 05 65

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Gdańsk

Status

Służba Więzienna działa na podstawie ustawy z dnia 09 kwietnia 2010r o Służbie Więziennej ( Dz.U. Nr 79, poz. 523) . Zakład Karny w Kwidzynie jest jednostką organizacyjną więziennictwa polskiego podległą terytorialnie Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Gdańsku. Organizację wewnętrzną Zakładu Karnego w Kwidzynie określa Zarządzenie Organizacyjne Nr1/2005 Dyrektora Zakładu Karnego w Kwidzynie z dnia 29 kwietnia 2005r. Zakład Karny w Kwidzynie funkcjonuje jako zakład typu półotwartego i otwartego dla recydywistów penitencjarnych- mężczyzn na podstawie Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 maja 1999r w sprawie określenia przeznaczenia zakładów karnych (Dz.Urz. MS. Nr2, poz.14 z późn.zm .).

Kierownictwo

Dyrektor zakładu karnego płk Jan Komoszyński
Tel./Fax: (055) 645-89-01 / (055) 645-0565 
Zastępca dyrektora zakładu karnego / Oficer prasowy ppłk  Olgierd Trzaska
Tel./Fax: (055) 645-89-03 / (055) 645-05-65 
Zastępca dyrektora zakładu karnego mjr Marek Chodorowski 
Tel./Fax:  (055) 645-89-04 / (055) 645-05-65

 

Struktura Organizacyjna

 Ogólna struktura  organizacyjna Zakładu Karnego w Kwidzynie  
•dyrekcja
•dział ochrony
•dział penitencjarny
•dział kwatermistrzowski
•dział ewidencji
•dział finansowy
•dział służby zdrowia
•samodzielne stanowiska np. zatrudnienie, inspektor BHP, informatyk, kadrowy, kapelan, organizacyjno prawny.
  Zakład karny w Kwidzynie podzielony jest na trzy oddziały penitencjarne zarządzane przez Kierujących Oddziałami Penitencjarnymi.
Oddział I Kierujący- płk  Jan Komoszyński 
Oddział II Kierujący- mjr  Olgiert Trzaska
Oddział III Kierujący mjr  Marek Chodorowski

Podmioty Współpracujące

  Współpraca jednostki ze społeczeństwem opiera się na podpisanych porozumieniach ze Starostą Powiatowym i Burmistrzem Miasta i Gminy Kwidzyn. Płaszczyzny współpracy i formy współdziałania dotyczą pomocy w organizowaniu artystycznych imprez plenerowych, występów więziennego zespołu muzycznego, a w szczególności wykonywania nieodpłatnych prac remontowych i porządkowych w obiektach użyteczności publicznej oraz m.in. na rzecz Domów Pomocy Społecznej, Caritas, PCK, szkół i przedszkoli miejskich. Skazani z zakładu karnego w Kwidzynie w przypadku powstania klęsk żywiołowych chętnie i ofiarnie udzielają pomocy  okolicznej ludności. Uczestniczyli w pracach zabezpieczających mienie  II Gimnazjum gdy kilka lat temu w nocy burza  zerwała dach na hali sportowej. Ofiarnie ratowali  mienie po pożarze Urzędu Miasta –  wynieśli i zabezpieczyli tony mebli, sprzętu i dokumentacji. Dzięki temu udało się zminimalizować powstające na skutek pożaru i akcji gaśniczej straty straty. Potem uczestniczyli w przeprowadzkach przenosząc dokumentację i wyposażenie biur do nowych i wyremontowanych obiektów.   W czasie ostatniej zimy skazani pośpieszyli  z pomocą mieszkańcom miasta przy odśnieżaniu, a potem sprzątaniu śniegu i błota pośniegowego.  Osadzeni także chętnie i aktywnie  włączają się w akcje charytatywne.   W prowadzonych oddziaływaniach penitencjarnych  ogromną wagę przywiązuje się do inicjowania i podtrzymywania kontaktów skazanych z rodzinami. W tym celu, oprócz przysługujących widzeń, kilka razy w roku organizowane są uroczyste widzenia skazanych z najbliższymi, szczególnie w okresach świątecznych. Skazani, co do których sformułowano pozytywną prognozę kryminologiczno - społeczną mogą korzystać z najwyższych  nagród  tj. z widzeń poza obrębem zakładu karnego i przepustek w celu zacieśnienia więzi z osobami najbliższymi.

Przedmiot działalności

  Prowadzenie oddziaływań wychowawczych wobec osadzonych koordynuje dział penitencjarny, składający się z wykwalifikowanej kadry tj.: kierownika i jego zastępcy oraz 15 wychowawców i 2 psychologów. Oddziaływania penitencjarne są ukierunkowane na wzbudzenie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się do powrotu do przestępstwa. W oddziaływaniach na skazanych uwzględnia się przede wszystkim pracę, zwłaszcza sprzyjającą zdobywaniu odpowiednich kwalifikacji zawodowych, nauczanie, zajęcia kulturalno-oświatowe i sportowe, podtrzymywanie kontaktów z rodzina i światem zewnętrznym oraz środki terapeutyczne. .  Przeprowadzone na terenie zakładu karnego w Kwidzynie badania,  wykazały że dominującym czynnikiem powodującym powrotność do przestępstwa jest u osadzonych  alkoholizm w różnym stopniu zaawansowania począwszy od picia szkodliwego a skończywszy na  ciężkim uzależnieniu. Skazani po przybyciu do tutejszej jednostki są poddawani analizie pod tym kątem i w zależności od stopnia uzależnienia są kierowani na zajęcia edukacyjno motywacyjne prowadzone na terenie jednostki lub na stacjonarne leczenie odwykowe prowadzone w oddziałach terapeutycznych w innych jednostkach penitencjarnych. Ponadto osoby posiadające skłonności do nadużywania alkoholu mogą spotykać się w ramach grupy samopomocowej AA “Jaśmin”. Biorą także udział w mitingach AA poza terenem jednostki, a nawet w wielodniowych spotkaniach i pielgrzymkach pieszych organizowanych przez miejską grupę AA. Należy zaznaczyć, że w dużej mierze to od osadzonego zależy czy skorzysta z przedstawionej oferty udzielenia mu pomocy. Skazani którzy aktywnie uczestniczą w swoim procesie naprawy poprzez  uczestnictwo systemie programowego oddziaływania są obejmowani programem dostosowanym indywidualnie do każdego skazanego – z uwzględnieniem jego problemów i potrzeb.  Bazę kulturalno – oświatową i sportową jednostki stanowią boiska sportowe, sala rekreacji fizycznej, świetlice, radiowęzeł i biblioteka z księgozbiorem wielkości około 10 tys. woluminów. Skazani oprócz udziału w licznych zajęciach i turniejach sportowych organizowanych na terenie zakładu, uczestniczą także w życiu kulturalnym  i sportowym miasta.       Nauczanie W jednostce prowadzi się nauczanie zawodu w systemie kursowym. Organizowane kursy przyuczające do zawodu montera sieci sanitarnej, kierowcy wózków jezdniowych, energetyczne z uprawnieniami SEP , brukarz , malarza gromadzą liczne grupy skazanych. Kierunek kształcenia odpowiada aktualnym potrzebom rynku pracy, a także możliwościom technicznym jakimi jednostka penitencjarna dysponuje. Należy wyróżnić dwa źródła finansowania kursów :                                                                  -  z funduszu postpenitencjarnego,   - współfinansowane przez UE w ramach Programu Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013.                                                                                                                                                    W 2009r. z funduszu pomocy postpenitencjarnej zrealizowano 4 kursy i łącznie przeszkolono 51 skazanych w  zawodzie montera instalacji sanitarnej i deszczowej  oraz w zawodzie „malarz- szpachlarz”. Od 2008r. ZK Kwidzyn uczestniczy w realizacji dwóch projektów realizowanych w oparciu o Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013. Pierwszy projekt - „Podniesienie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej realizujących zadania związane z przywięziennymi „Klubami Pracy” - jest realizowany w celu przygotowania zawodowego funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej w ramach kursów, szkoleń oraz studiów podyplomowych z zakresu readaptacji społeczno-zawodowej do prowadzenia zajęć ze skazanymi. Zajęcia te są prowadzone w ramach przywięziennych Klubów Pracy. Mają one na celu nabycie przez osoby opuszczające jednostki penitencjarne umiejętności efektywnego poszukiwania pracy. W ramach tego projektu do listopada 2010r. przeprowadzono osiem cykli zajęć w ramach przywięziennych Klubów Pracy w których wzięło udział  109 osadzonych. Dwóch funkcjonariuszy ukończyło studia o kierunku „ Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”. Czterech funkcjonariuszy uczestniczyło w kursie „Trening Zastępowania Agresji”. Drugi projekt - „Cykl szkoleniowo-aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” ma na celu umożliwienie zdobywania pierwszych doświadczeń zawodowych, uzyskanie przez skazanych umiejętności zawodowych i społecznych do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.  W ramach projektu od 2008r. ZK w Kwidzynie zrealizował: -10 kursów przyuczających do zawodu „brukarz”, -2 kursy”elektroenergetyczny SEP”, -1 kurs„Fryzjer” -1 kurs „Technolog robót wykończeniowych w budownictwie”             Osoby biorące udział w kursach otrzymają dodatkowe wsparcie w postaci zajęć aktywizacyjnych, podczas których zdobywają wiedzę na temat podstawowych zagadnień związanych ze skutecznym radzeniem sobie na rynku pracy . W tych szkoleniach wzięło udział łącznie 166 skazanych.            Opieka duszpasterska        Opieka duszpasterska na terenie zakładu karnego  w Kwidzynie sprawowana jest przez przedstawicieli Kościoła Rzymsko-Katolickiego, Zielonoświątkowego oraz wyznania Świadków Jehowy. Najliczniejszą grupę wiernych skupiają nabożeństwa, katechezy i spotkania prowadzone w Kaplicy  przez  katolickiego kapelana więziennego. Zatrudnienie    Bardzo ważną dla administracji zakładu, a jednocześnie jedną z głównych określonych w Kodeksie Karnym Wykonawczym formą oddziaływań resocjalizacyjnych, do której przywiązuje się dużą wagę jest zatrudnienie. W warunkach  naszego zakładu ponad 50% populacji skazanych jest objętych zatrudnieniem. Na rzecz jednostki pracuje około 175 osadzonych,  min.: w kuchni, przy budowie i  remoncie obiektów zakładu karnego, w bibliotece, radiowęźle oraz przy pracach porządkowych.  W chwili obecnej również około 180 skazanych jest zatrudnionych poza murami więziennymi, w oparciu  o umowy zawierane z miejscowymi  i zamiejscowymi kontrahentami. Wykonywane przez osadzonych prace mają charakter ogólnobudowlany, stolarski, ślusarsko-spawalniczy, montażowy oraz masarniczy. Skazani są zatrudniani na terenie Kwidzyna, ale również w Suszu, Prabutach, Gurczu i innych okolicznych miejscowościach. Poszczególni kontrahenci zatrudniają od 2 do 60 osadzonych.   Osadzeni są oceniani przez pracodawców jako rzetelni i sumienni pracownicy. Wieloletnia współpraca z samorządem i  kontrahentami zatrudniającymi skazanych daje wszystkim stronom wiele satysfakcji i korzyści, w szczególności tych niewymiernych – wychowawczych. Prowadzone na terenie jednostki szkolenia kursowe pozwalają generować  dla skazanych dodatkowe miejsca pracy. Wykorzystują w ten sposób nabytą wiedzę i zdobywają praktykę. W sprawie zatrudnienia skazanych można się kontaktować bezpośrednio z Kierownictwem jednostki,  bądź inspektorem do spraw zatrudnienia pod numerem telefonu  048 55 645 89 00.
 
 

Oświadczenie majątkowe

Majątek Służby Więziennej

1. Powierzchnia działek będących w trwałym zarządzie jednostki: działka nr. 3/27 – 2,5527 ha działka nr. 24/2 – 0,0240 ha działka nr. 5/21 – 0,0610 ha łączna powierzchnia działek wynosi: 2,6377 ha

2. Rodzaj i powierzchnia użytkowa obiektów znajdujących się w trwałym zarządzie jednostki: Budynek mieszkalny – oddział I i II – 1 222,09 m2 Budynek mieszkalny z izba chorych – oddział III, IV, V, VI i izba chorych –    2 715,30 m2  Budynek administracji – 582,93 m2 Budynek socjalny – 570,25 m2 Budynek gospodarczy – 1 328,58 m2 Garaże wraz z piwnicą – 470,81 m2 Wieże – 52,26 m2 Łączna powierzchnia użytkowa budynków znajdujących się na terenie jednostki wynosi: 6 942,22 m2

3. Samochody służbowe będące w dyspozycji jednostki: Samochód operacyjno-konwojowy Ford Transit 2,0TD – rok produkcji 2005. Samochód ciężarowy Lublin 3 – rok produkcji 2000. Samochód osobowy Skoda Octavia 1.6 - rok produkcji 2002.

Zamówienia publiczne

W Zakładzie Karnym w Kwidzynie zamówienia publiczne realizowane są w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz w oparciu o akty wykonawcze wydane na podstawie w/w ustawy. Aktualnie toczące sie postępowania dostępne są na stronie www.sw.gov.pl w zakładce dotyczącej zamówień publicznych.

Współpraca międzynarodowa

 Zakład karny w Kwidzynie w chwili obecnej nie prowadzi współpracy z podmiotami zagranicznymi.

Fundusze unijne

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013.                                                                                                                                                    Od 2008r. ZK Kwidzyn uczestniczy w realizacji dwóch projektów realizowanych w oparciu o Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013. Pierwszy projekt - „Podniesienie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej realizujących zadania związane z przywięziennymi „Klubami Pracy” - jest realizowany w celu przygotowania zawodowego funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej w ramach kursów, szkoleń oraz studiów podyplomowych z zakresu readaptacji społeczno-zawodowej do prowadzenia zajęć ze skazanymi. Zajęcia te są prowadzone w ramach przywięziennych Klubów Pracy. Mają one na celu nabycie przez osoby opuszczające jednostki penitencjarne umiejętności efektywnego poszukiwania pracy. W ramach tego projektu do listopada 2010r. przeprowadzono osiem cykli zajęć w ramach przywięziennych Klubów Pracy w których wzięło udział  109 osadzonych. Dwóch funkcjonariuszy ukończyło studia o kierunku „ Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”. Czterech funkcjonariuszy uczestniczyło w kursie „Trening Zastępowania Agresji”. Drugi projekt - „Cykl szkoleniowo-aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” ma na celu umożliwienie zdobywania pierwszych doświadczeń zawodowych, uzyskanie przez skazanych umiejętności zawodowych i społecznych do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.  W ramach projektu od 2008r. ZK w Kwidzynie zrealizował: -10 kursów przyuczających do zawodu „brukarz”, -2 kursy”elektroenergetyczny SEP”, -1 kurs„Fryzjer” -1 kurs „Technolog robót wykończeniowych w budownictwie”             Osoby biorące udział w kursach otrzymają dodatkowe wsparcie w postaci zajęć aktywizacyjnych, podczas których zdobywają wiedzę na temat podstawowych zagadnień związanych ze skutecznym radzeniem sobie na rynku pracy . W tych szkoleniach wzięło udział łącznie 166 skazanych.

Akty prawne

Kodeks Karny Ustawa z dnia 06.07.1997r z późniejszymi zmianami. Kodeks Karny Wykonawczy USTAWA z dnia 9 kwietnia 2010 r.o Służbie Więziennej Kodeks Karny Wykonawczy

Sposób załatwiania spraw

 Zasady przyjmowania paczek  
Administracja Zakładu Karnego przyjmuje paczki  adresowane w sposób jak dla przekazu pocztowego codziennie w godzinach  od 08.00 do 16.00.  
Paczki z żywnością oraz higieniczno-odzieżowe mogą być doręczone do Zakładu Karnego bezpośrednio prze nadawcę paczki ,albo za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji lub osoby, a w szczególności poprzez pocztę, firmę kurierską , gońca dysponującego zleceniem nadania.  Osadzony ma prawo otrzymać raz na kwartał paczkę z żywnością o ciężarze nieprzekraczającym wraz z opakowaniem 5 kg. Na podstawie odrębnego zezwolenia dyrektora (talon na otrzymanie paczki higieniczno – odzieżowej który winien być naklejony przez nadawcę na jej opakowanie), osadzony może otrzymywać paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny.  W paczce nie mogą być dostarczane wyroby tytoniowe , cukier puder , mąka , mleko w proszku , śmietanka do kawy w proszku , środki odurzające , psychotropowe , alkohol , wyroby zawierające alkohol , drożdze , środki łączności oraz przedmioty i dokumenty , które mogą stanowić zagrożenie , dla porządku lub bezpieczeństwa w zakładzie. Paczki przekraczające dopuszczalną wagę  zostaną zwrócone nadawcy na jego koszt.


Zasady udzielania widzeń  

Dla skazanych odbywających karę w Zakładzie  Karnym  typu  półotwartego   - Widzenia dla skazanych odbywają się w soboty i niedziele oraz święta w godzinach od 8.00 do 16.00.

Dla skazanych odbywających karę w Zakładzie  Karnym  typu  otwartego  - Widzenia dla skazanych odbywają się  środy i czwartki w godz. 10.00 do 13.00  oraz w soboty i niedziele oraz święta w godzinach od 8.00 do 16.00.   

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 08 - 15
Wtorek: 08 - 15
Środa: 08 - 15
Czwartek: 08 - 15
Piątek: 08 - 15

Rejestry, ewidencje, archiwa

Zakład Karny w Kwidzynie  gromadzi dokumentację archiwalną w oparciu o przepisy:
art. 6 ust 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2006 r., nr 97, poz. 673 wraz z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych oraz załącznika nr 3 do Zarządzenia nr 13 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia: 19 grudnia 2002 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwów zakładowych składnic akt jednostek organizacyjnych Służby Więziennej.   Zakład Karny w Kwidzynie  prowadzi również rejestr osadzonych przebywających w jednostce. Dostęp do danych zawartych w rejestrze zainteresowany podmiot może uzyskać po złożeniu stosownego wniosku, w którym określi interes prawny oraz uzasadni potrzebę uzyskania informacji, zgodnie z wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 29 lipca r. (Dz. U. Nr 143; Poz. 965) w sprawie trybu składania oraz wzoru wniosku o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osobowych o osobie obecnie lub uprzednio pozbawionej wolności w areszcie śledczym lub zakładzie karnym.   W archiwum Zakładu Karnego w Kwidzynie  przechowywanych jest ponad 407,25 metrów bieżących dokumentów spraw ostatecznie załatwionych (kategoria „B”) oraz 5,50 metra bieżących materiałów archiwalnych (kategoria „A”).  Do Instytutu Pamięci Narodowej przekazano 5  tomów akt.

Dokumenty urzędowe


 
 
 
Dokumenty urzędowe Zakładu Karnego w Kwidzynie to, w rozumieniu ustawy, dokumenty w formie pisemnej, zawierające treść oświadczenia woli lub wiedzy kierowane do innego podmiotu lub jednostki organizacyjnej, które zawierają w szczególności dane teleadresowe Zakładu Karnego w Kwidzynie, imienną pieczęć z podpisem Dyrektora Zakładu Karnego w Kwidzynie  lub upoważnionego funkcjonariusza tej jednostki.

Wzory druków

 Postępowanie kwalifikacyjne na funkcjonariuszy Służby Więziennej:
 
  - ankieta personalna kandydata do Służby Więziennej:
 ankieta_personalna.pdf
 
  - ankieta bezpieczeństwa osobowego:
 ankieta_bezpieczenstwa.pdf
 
    Postępowanie kwalifikacyjne na pracowników cywilnych Służby Więziennej:
 
   - kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie:
 Kwestionariusz_osobowy.pdf
 

Ważne ogłoszenia

Kwidzyn dn. 05- 02- 2015 r

ZASTĘPCA DYREKTORA

Zakładu Karnego w Kwidzynie

mjr mgr inż. Olgierd TrzaskaInformacja o zbędnych składnikach majątku ruchomego


  1. Zgodnie z § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe- zwane dalej rozporządzeniem, Zakład Karny w Kwidzynie informuje, iż posiada zbędne składniki majątku ruchomego (Dz. U. z 2010 r. Nr 114, poz. 761).

  2. Darowizna składników majątku ruchomego może zostać dokonana dla podmiotów określonych w § 39 ust. 1 rozporządzenia

  3. Nieodpłatne przekazanie majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w § 38 ust. 1 rozporządzenia.

  4. Wniosek o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę, kierowany do Dyrektora Zakładu Karnego w Kwidzynie, powinien zawierać elementy i dokumenty wymienione w § 38 ust. 4 i § 39 ust. 4 rozporządzenia.

  5. Szczegółowe informacje dotyczące stanu technicznego zbędnych przedmiotów majątku ruchomego można uzyskać w dni robocze w godzinach 8:00-15:00 pod numerem telefonu 55/645-89-90 - kierownik Dkw mjr Arkadiusz Omernik,

    55/645-89-91 – st. szer. Maciej Grabowski

  6. Termin składania wniosków upływa z dniem 12.02.2015 r.

  7. Zakład Karny w Kwidzynie posiada dokumentację fotograficzną n/w składników majątku ruchomego, istnieje możliwość udostępnienia zdjęć jednostkom zainteresowanym.


Lp

Nazwa przedmiotu

Jm

Ilość

zużyte / zbędne

OPRAWY OŚWIETLENIOWE

1

System TRIO 2xT5 28W ES SYSTEM 6733001

szt.

38

zbędne

2

System SR 418. P-A EVG AW 4xT8 18W 8362001

szt.

18

zbędne

3

System SR SRE 418.V-AD EVG 4xT818W 7376001

szt.

8

zbędne

4

System SR SR236 2xT8 36W P-A EVG 7212001

szt.

13

zbędne

5

LUXMAT 2xFH 28W PBAB typ POD 228

szt.

7

zbędne

6

System COSMO2 CO2 228AW 8822000

szt.

8

zbędne

7

POWERLUG Symmetrical 150 W Rx7s-24

szt.

4

zbędne

8

Kanlux MTH 473/150W

szt.

1

zbędne

9

Polam-rem /SA Oprawa przeciwwybuchowa typ 203-236 Ex

szt.

2

zbędne

10

Farel OPK 240N PR 2x36W

szt.

2

zbędne

11

Kanlux MAH PLUS 236 ABS .PS 2x36W EVG IP65

szt.

4

zbędne

12

FAREL OKN 236 \NP 2x36W

szt.

2

zbędne

13

FAREL OPK 236 N FTCW36

szt.

4

zbędne

14

Kanlux MAH 1236 EVG/A-PS

szt.

6

zbędne

15

SYSTEM OMEGA2 POZ 236 PC-N 130300

szt.

42

zbędne

16

SYSTEM COSMO5 CO5 235AL 237000

szt.

15

zbędne

17

SYSTEM COSMO5 CO5 128AL 6876000

szt.

68

zbędne

18

SYSTEM COSMO5 CO5 128AL AW 8918120

szt.

30

zbędne

19

SYSTEM QUADRA DK 216 T 2350006

szt.

5

zbędne

20

SYSTEM QUATRO DQ 218 T AW 8264006

szt.

2

zbędne

21

SYSTEM PF 75/2 BL 007805

szt.

39

zbędne

22

SYSTEM PF 100/1 BL 0072005

szt.

52

zbędne

23

SYSTEM PF 75/1 BL 007005

szt.

46

zbędne

24

Kanlux SANGA DL 100

szt.

2

zbędne

25

Oprawa oświetleniowa Selenia ROUND 100W OS090016

szt.

19

zbędne

26

Oprawa lampy CAMEA 2x9W

szt.

5

zbędne

GRZEJNIKI STALOWE

1

Grzejnik stalowy V22 600/400

szt.

4

zbędne

2

Grzejnik stalowy V22 600/600

szt.

3

zbędne

3

Grzejnik stalowy V22 600/800

szt.

1

zbędne

4

Grzejnik stalowy V22 600/1000

szt.

24

zbędne

5

Grzejnik stalowy V22 600/1100

szt.

1

zbędne

6

Grzejnik stalowy V22 600/1200

szt.

3

zbędne

BLACHA TRAPEZOWA

1

Blacha trapezowa T-13/ rozbiórkowa/ - szerokość arkusza 0,86 m, - długość arkusza od 1.5 m do 6 m

m²

ok 1600

zbędne


Identyfikator Jednostki

29

StatusCreated

 

StatusModified

Zmodyfikowany przez Robert Jakimczuk o 2015-03-23 15:32

Struktura OrganizacyjnaCreated

 

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Robert Jakimczuk o 2015-03-23 15:32

Podmioty WspółpracująceCreated

 

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Robert Jakimczuk o 2015-03-23 15:32

Przedmiot działalnościCreated

 

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Robert Jakimczuk o 2015-03-23 15:32

Oświadczenie majątkoweCreated

 

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Robert Jakimczuk o 2015-03-23 15:32

Majątek Służby WięziennejCreated

Utworzony przez Jarosław Kichciak o 2011-01-26 15:07

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Robert Jakimczuk o 2015-03-23 15:32

Zamówienia publiczneCreated

 

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Robert Jakimczuk o 2015-03-23 15:32

Współpraca międzynarodowaCreated

Utworzony przez Jarosław Kichciak o 2011-01-26 08:37

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Robert Jakimczuk o 2015-03-23 15:32

Fundusze unijneCreated

 

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Robert Jakimczuk o 2015-03-23 15:32

Akty prawneCreated

 

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Robert Jakimczuk o 2015-03-23 15:32

Sposób załatwiania sprawCreated

 

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Robert Jakimczuk o 2015-03-23 15:32

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

Utworzony przez Jarosław Kichciak o 2011-01-26 13:06

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Robert Jakimczuk o 2015-03-23 15:32

Dokumenty urzędoweCreated

Utworzony przez Jarosław Kichciak o 2011-01-26 13:06

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Robert Jakimczuk o 2015-03-23 15:32

Wzory drukówCreated

Utworzony przez Jarosław Kichciak o 2011-01-26 13:11

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Robert Jakimczuk o 2015-03-23 15:32

Ważne ogłoszeniaCreated

Utworzony przez Marek Kiryluk o 2015-02-09 15:25

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Robert Jakimczuk o 2015-03-23 15:32

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

 

AdresModified

Zmodyfikowany przez Robert Jakimczuk o 2015-03-23 15:32

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Robert Jakimczuk o 2015-03-23 15:32

Data wytworzenia

 

Nabór

 

Dyrektor Zakładu Karnego w Kwidzynie ogłasza nabór na stanowisko:

strażnika działu ochrony.


I. Planowana liczba osób do przyjęcia do służby w 2015 roku: 5.


II. Wymagania:

W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:

- posiadająca obywatelstwo polskie,

- posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej,

- korzystająca z pełni praw publicznych,

- która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,

- która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo,

- dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

- posiadająca co najmniej średnie wykształcenie,

- posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.


Praca w Zakładzie Karnym wiąże się z pracą w bezpośrednim kontakcie z osadzonymi, z bronią, a służba na w/w stanowisku nie ma charakteru pracy biurowej.


III. W pierwszym etapie postępowania kwalifikacyjnego kandydat do służby winien złożyć następujące dokumenty:

1. Podanie o przyjęcie do służby.

2. Curriculum Vitae (CV).

3. Wypełniona ankieta personalna (do pobrania ze strony http://www.sw.gov.pl/pl/praca/zasady-przyjecia-do-sluzby-wieziennej/ lub z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej, Załącznik nr 1, Dz. U. Nr 186, poz. 1247).

4. Kserokopia dowodu osobistego.

5. Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie - kserokopie.


Wymagane dokumenty winny zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.


W przypadku podjęcia decyzji o wszczęciu dalszego postępowania kwalifikacyjnego, kandydat zobowiązany będzie do dostarczenia, w wyznaczonym przez kierownika jednostki terminie, pozostałych dokumentów, o których mowa w art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 09 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej.


IV. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:

1. Oceny złożonych dokumentów.

2. Przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

3. Uzyskania informacji o kandydacie w rejestrach skazanych i ukaranych.

4. Testu sprawności fizycznej kandydata.

5. Przeprowadzenia postępowania sprawdzającego w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych, jeżeli kandydat nie posiada aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego.

6. Ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej.

7. Sporządzenia arkusza oceny predyspozycji kandydata.

8. Zatwierdzenia listy kandydatów przez Dyrektora ZK w Kwidzynie.


Dyrektor Zakładu Karnego w Kwidzynie może odmówić poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu, albo przerwać to postępowanie, w szczególności jeżeli prowadzenie postępowania nie znajduje uzasadnienia w potrzebach kadrowych Służby Więziennej.

Pozytywne zakończenie procedury postępowania kwalifikacyjnego nie gwarantuje przyjęcia do służby w Zakładzie Karnym w Kwidzynie.


Wymagane dokumenty należy przesłać na adres: Zakład Karny w Kwidzynie, ul. Lotnicza 1, 82-500 Kwidzyn lub składać osobiście w dziale kadr jednostki, w terminie do dnia 12 listopada 2014 r. Wszelkich informacji w sprawie postępowania kwalifikacyjnego udziela komórka kadrowa ZK w Kwidzynie tel. (55) 645 89 09. Dokumenty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Każdy z kandydatów zostanie poinformowany o wynikach naboru.

Projektowane akty prawne

AdresWytwarzajacy

.

Akty prawneWytwarzajacy

.

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

.

Fundusze unijneWytwarzajacy

.

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

.

NabórWytwarzajacy

Marek Kiryluk

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

.

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

.

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

.

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

.

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

.

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

.

StatusWytwarzajacy

.

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

.

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

.

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

.

Wzory drukówWytwarzajacy

.

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

 

KierownictwoWytwarzajacy

.

Załączniki

Wersja: 1.0
Utworzony o 2011-02-09 12:48 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:22, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SŁUŻBA WIĘZIENNA. Wszystkie prawa zastrzeżone.