Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Zakład Karny Kwidzyn

Historia wersjiHistoria wersji

Jednostka

Zakład Karny Kwidzyn

Adres

Zakład Karny w Kwidzyn
 Lotnicza 1
 82-500
 Kwidzyn
 (55) 645 89 00 / (55) 645 05 65

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Gdańsk

Status

Służba Więzienna działa na podstawie ustawy z dnia 09 kwietnia 2010r o Służbie Więziennej ( Dz.U. Nr 79, poz. 523) . Zakład Karny w Kwidzynie jest jednostką organizacyjną więziennictwa polskiego podległą terytorialnie Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Gdańsku. Organizację wewnętrzną Zakładu Karnego w Kwidzynie określa Zarządzenie Organizacyjne Nr1/2005 Dyrektora Zakładu Karnego w Kwidzynie z dnia 29 kwietnia 2005r. Zakład Karny w Kwidzynie funkcjonuje jako zakład typu półotwartego i otwartego dla recydywistów penitencjarnych- mężczyzn na podstawie Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 maja 1999r w sprawie określenia przeznaczenia zakładów karnych (Dz.Urz. MS. Nr2, poz.14 z późn.zm .).

Kierownictwo

Dyrektor zakładu karnego płk Jan Komoszyński
Tel./Fax: (055) 645-89-01 / (055) 645-0565 
Zastępca dyrektora zakładu karnego / Oficer prasowy ppłk  Olgierd Trzaska
Tel./Fax: (055) 645-89-03 / (055) 645-05-65 
Zastępca dyrektora zakładu karnego mjr Marek Chodorowski 
Tel./Fax:  (055) 645-89-04 / (055) 645-05-65

 

Struktura Organizacyjna

 Ogólna struktura  organizacyjna Zakładu Karnego w Kwidzynie  
•dyrekcja
•dział ochrony
•dział penitencjarny
•dział kwatermistrzowski
•dział ewidencji
•dział finansowy
•dział służby zdrowia
•samodzielne stanowiska np. zatrudnienie, inspektor BHP, informatyk, kadrowy, kapelan, organizacyjno prawny.
  Zakład karny w Kwidzynie podzielony jest na dwa oddziały penitencjarne zarządzane przez Kierujących Oddziałami Penitencjarnymi.
Oddział I Kierujący - ppłk  Olgiert Trzaska
Oddział II Kierujący - mjr  Marek Chodorowski

Podmioty Współpracujące

  Współpraca jednostki ze społeczeństwem opiera się na podpisanych porozumieniach ze Starostą Powiatowym i Burmistrzem Miasta i Gminy Kwidzyn. Płaszczyzny współpracy i formy współdziałania dotyczą pomocy w organizowaniu artystycznych imprez plenerowych, występów więziennego zespołu muzycznego, a w szczególności wykonywania nieodpłatnych prac remontowych i porządkowych w obiektach użyteczności publicznej oraz m.in. na rzecz Domów Pomocy Społecznej, Caritas, PCK, szkół i przedszkoli miejskich.

Skazani z zakładu karnego w Kwidzynie w przypadku powstania klęsk żywiołowych chętnie i ofiarnie udzielają pomocy  okolicznej ludności. Uczestniczyli w pracach zabezpieczających mienie  II Gimnazjum gdy kilka lat temu w nocy burza  zerwała dach na hali sportowej. Ofiarnie ratowali  mienie po pożarze Urzędu Miasta –  wynieśli i zabezpieczyli tony mebli, sprzętu i dokumentacji. Dzięki temu udało się zminimalizować powstające na skutek pożaru i akcji gaśniczej straty. Potem uczestniczyli w przeprowadzkach przenosząc dokumentację i wyposażenie biur do nowych i wyremontowanych obiektów.

  W czasie ostatniej zimy skazani pośpieszyli  z pomocą mieszkańcom miasta przy odśnieżaniu, a potem sprzątaniu śniegu i błota pośniegowego.
 Osadzeni także chętnie i aktywnie  włączają się w akcje charytatywne.
  W prowadzonych oddziaływaniach penitencjarnych  ogromną wagę przywiązuje się do inicjowania i podtrzymywania kontaktów skazanych z rodzinami. W tym celu, oprócz przysługujących widzeń, kilka razy w roku organizowane są uroczyste widzenia skazanych z najbliższymi, szczególnie w okresach świątecznych. Skazani, co do których sformułowano pozytywną prognozę kryminologiczno - społeczną mogą korzystać z najwyższych  nagród  tj. z widzeń poza obrębem zakładu karnego i przepustek w celu zacieśnienia więzi z osobami najbliższymi.

Przedmiot działalności

  Prowadzenie oddziaływań wychowawczych wobec osadzonych koordynuje dział penitencjarny, składający się z wykwalifikowanej kadry tj.: kierownika i jego zastępcy oraz 15 wychowawców i 2 psychologów. Oddziaływania penitencjarne są ukierunkowane na wzbudzenie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się do powrotu do przestępstwa. W oddziaływaniach na skazanych uwzględnia się przede wszystkim pracę, zwłaszcza sprzyjającą zdobywaniu odpowiednich kwalifikacji zawodowych, nauczanie, zajęcia kulturalno-oświatowe i sportowe, podtrzymywanie kontaktów z rodzina i światem zewnętrznym oraz środki terapeutyczne. .  Przeprowadzone na terenie zakładu karnego w Kwidzynie badania,  wykazały że dominującym czynnikiem powodującym powrotność do przestępstwa jest u osadzonych  alkoholizm w różnym stopniu zaawansowania począwszy od picia szkodliwego a skończywszy na  ciężkim uzależnieniu. Skazani po przybyciu do tutejszej jednostki są poddawani analizie pod tym kątem i w zależności od stopnia uzależnienia są kierowani na zajęcia edukacyjno motywacyjne prowadzone na terenie jednostki lub na stacjonarne leczenie odwykowe prowadzone w oddziałach terapeutycznych w innych jednostkach penitencjarnych. Ponadto osoby posiadające skłonności do nadużywania alkoholu mogą spotykać się w ramach grupy samopomocowej AA “Jaśmin”. Biorą także udział w mitingach AA poza terenem jednostki, a nawet w wielodniowych spotkaniach i pielgrzymkach pieszych organizowanych przez miejską grupę AA. Należy zaznaczyć, że w dużej mierze to od osadzonego zależy czy skorzysta z przedstawionej oferty udzielenia mu pomocy. Skazani którzy aktywnie uczestniczą w swoim procesie naprawy poprzez  uczestnictwo systemie programowego oddziaływania są obejmowani programem dostosowanym indywidualnie do każdego skazanego – z uwzględnieniem jego problemów i potrzeb.  Bazę kulturalno – oświatową i sportową jednostki stanowią boiska sportowe, sala rekreacji fizycznej, świetlice, radiowęzeł i biblioteka z księgozbiorem wielkości około 10 tys. woluminów. Skazani oprócz udziału w licznych zajęciach i turniejach sportowych organizowanych na terenie zakładu, uczestniczą także w życiu kulturalnym  i sportowym miasta.       Nauczanie W jednostce prowadzi się nauczanie zawodu w systemie kursowym. Organizowane kursy przyuczające do zawodu montera sieci sanitarnej, kierowcy wózków jezdniowych, energetyczne z uprawnieniami SEP , brukarz , malarza gromadzą liczne grupy skazanych. Kierunek kształcenia odpowiada aktualnym potrzebom rynku pracy, a także możliwościom technicznym jakimi jednostka penitencjarna dysponuje. Należy wyróżnić dwa źródła finansowania kursów :                                                                  -  z funduszu postpenitencjarnego,   - współfinansowane przez UE w ramach Programu Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013.                                                                                                                                                    W 2009r. z funduszu pomocy postpenitencjarnej zrealizowano 4 kursy i łącznie przeszkolono 51 skazanych w  zawodzie montera instalacji sanitarnej i deszczowej  oraz w zawodzie „malarz- szpachlarz”. Od 2008r. ZK Kwidzyn uczestniczy w realizacji dwóch projektów realizowanych w oparciu o Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013. Pierwszy projekt - „Podniesienie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej realizujących zadania związane z przywięziennymi „Klubami Pracy” - jest realizowany w celu przygotowania zawodowego funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej w ramach kursów, szkoleń oraz studiów podyplomowych z zakresu readaptacji społeczno-zawodowej do prowadzenia zajęć ze skazanymi. Zajęcia te są prowadzone w ramach przywięziennych Klubów Pracy. Mają one na celu nabycie przez osoby opuszczające jednostki penitencjarne umiejętności efektywnego poszukiwania pracy. W ramach tego projektu do listopada 2010r. przeprowadzono osiem cykli zajęć w ramach przywięziennych Klubów Pracy w których wzięło udział  109 osadzonych. Dwóch funkcjonariuszy ukończyło studia o kierunku „ Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”. Czterech funkcjonariuszy uczestniczyło w kursie „Trening Zastępowania Agresji”. Drugi projekt - „Cykl szkoleniowo-aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” ma na celu umożliwienie zdobywania pierwszych doświadczeń zawodowych, uzyskanie przez skazanych umiejętności zawodowych i społecznych do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.  W ramach projektu od 2008r. ZK w Kwidzynie zrealizował: -10 kursów przyuczających do zawodu „brukarz”, -2 kursy”elektroenergetyczny SEP”, -1 kurs „Fryzjer” -1 kurs „Technolog robót wykończeniowych w budownictwie”             Osoby biorące udział w kursach otrzymają dodatkowe wsparcie w postaci zajęć aktywizacyjnych, podczas których zdobywają wiedzę na temat podstawowych zagadnień związanych ze skutecznym radzeniem sobie na rynku pracy . W tych szkoleniach wzięło udział łącznie 166 skazanych.

           Opieka duszpasterska        
Opieka duszpasterska na terenie zakładu karnego  w Kwidzynie sprawowana jest przez przedstawicieli Kościoła Rzymsko-Katolickiego, Zielonoświątkowego oraz wyznania Świadków Jehowy. Najliczniejszą grupę wiernych skupiają nabożeństwa, katechezy i spotkania prowadzone w Kaplicy  przez  katolickiego kapelana więziennego.

Zatrudnienie    Bardzo ważną dla administracji zakładu, a jednocześnie jedną z głównych określonych w Kodeksie Karnym Wykonawczym formą oddziaływań resocjalizacyjnych, do której przywiązuje się dużą wagę jest zatrudnienie. W warunkach  naszego zakładu ponad 50% populacji skazanych jest objętych zatrudnieniem. Na rzecz jednostki pracuje około 175 osadzonych,  min.: w kuchni, przy budowie i  remoncie obiektów zakładu karnego, w bibliotece, radiowęźle oraz przy pracach porządkowych.  W chwili obecnej również około 180 skazanych jest zatrudnionych poza murami więziennymi, w oparciu  o umowy zawierane z miejscowymi  i zamiejscowymi kontrahentami. Wykonywane przez osadzonych prace mają charakter ogólnobudowlany, stolarski, ślusarsko-spawalniczy, montażowy oraz masarniczy. Skazani są zatrudniani na terenie Kwidzyna, ale również w Suszu, Prabutach, Gurczu i innych okolicznych miejscowościach. Poszczególni kontrahenci zatrudniają od 2 do 60 osadzonych.   Osadzeni są oceniani przez pracodawców jako rzetelni i sumienni pracownicy. Wieloletnia współpraca z samorządem i  kontrahentami zatrudniającymi skazanych daje wszystkim stronom wiele satysfakcji i korzyści, w szczególności tych niewymiernych – wychowawczych. Prowadzone na terenie jednostki szkolenia kursowe pozwalają generować  dla skazanych dodatkowe miejsca pracy. Wykorzystują w ten sposób nabytą wiedzę i zdobywają praktykę. W sprawie zatrudnienia skazanych można się kontaktować bezpośrednio z Kierownictwem jednostki,  bądź inspektorem do spraw zatrudnienia pod numerem telefonu  048 55 645 89 00.
 
 
 
 

Oświadczenie majątkowe

Majątek Służby Więziennej

1. Powierzchnia działek będących w trwałym zarządzie jednostki: działka nr. 3/27 – 2,5527 ha działka nr. 24/2 – 0,0240 ha działka nr. 5/21 – 0,0610 ha łączna powierzchnia działek wynosi: 2,6377 ha

2. Rodzaj i powierzchnia użytkowa obiektów znajdujących się w trwałym zarządzie jednostki: Budynek mieszkalny – oddział I i II – 1 222,09 m2 Budynek mieszkalny z izba chorych – oddział III, IV, V, VI i izba chorych –    2 715,30 m2  Budynek administracji – 582,93 m2 Budynek socjalny – 570,25 m2 Budynek gospodarczy – 1 328,58 m2 Garaże wraz z piwnicą – 470,81 m2 Wieże – 52,26 m2 Łączna powierzchnia użytkowa budynków znajdujących się na terenie jednostki wynosi: 6 942,22 m2

3. Samochody służbowe będące w dyspozycji jednostki: Samochód operacyjno-konwojowy Ford Transit 2,0TD – rok produkcji 2005. Samochód ciężarowy VW Caddy – rok produkcji 2014. Samochód osobowy Skoda Octavia 1.6 - rok produkcji 2002.

Zamówienia publiczne

W Zakładzie Karnym w Kwidzynie zamówienia publiczne realizowane są w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz w oparciu o akty wykonawcze wydane na podstawie w/w ustawy. Aktualnie toczące sie postępowania dostępne są na stronie www.sw.gov.pl w zakładce dotyczącej zamówień publicznych.

Współpraca międzynarodowa

 Zakład karny w Kwidzynie w chwili obecnej nie prowadzi współpracy z podmiotami zagranicznymi.

Fundusze unijne

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013.                                                                                                                                                    Od 2008r. ZK Kwidzyn uczestniczy w realizacji dwóch projektów realizowanych w oparciu o Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013. Pierwszy projekt - „Podniesienie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej realizujących zadania związane z przywięziennymi „Klubami Pracy” - jest realizowany w celu przygotowania zawodowego funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej w ramach kursów, szkoleń oraz studiów podyplomowych z zakresu readaptacji społeczno-zawodowej do prowadzenia zajęć ze skazanymi. Zajęcia te są prowadzone w ramach przywięziennych Klubów Pracy. Mają one na celu nabycie przez osoby opuszczające jednostki penitencjarne umiejętności efektywnego poszukiwania pracy. W ramach tego projektu do listopada 2010r. przeprowadzono osiem cykli zajęć w ramach przywięziennych Klubów Pracy w których wzięło udział  109 osadzonych. Dwóch funkcjonariuszy ukończyło studia o kierunku „ Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”. Czterech funkcjonariuszy uczestniczyło w kursie „Trening Zastępowania Agresji”. Drugi projekt - „Cykl szkoleniowo-aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” ma na celu umożliwienie zdobywania pierwszych doświadczeń zawodowych, uzyskanie przez skazanych umiejętności zawodowych i społecznych do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.  W ramach projektu od 2008r. ZK w Kwidzynie zrealizował: -10 kursów przyuczających do zawodu „brukarz”, -2 kursy”elektroenergetyczny SEP”, -1 kurs„Fryzjer” -1 kurs „Technolog robót wykończeniowych w budownictwie”             Osoby biorące udział w kursach otrzymają dodatkowe wsparcie w postaci zajęć aktywizacyjnych, podczas których zdobywają wiedzę na temat podstawowych zagadnień związanych ze skutecznym radzeniem sobie na rynku pracy . W tych szkoleniach wzięło udział łącznie 166 skazanych.

Akty prawne

Kodeks Karny Ustawa z dnia 06.07.1997r z późniejszymi zmianami. Kodeks Karny Wykonawczy USTAWA z dnia 9 kwietnia 2010 r.o Służbie Więziennej Kodeks Karny Wykonawczy

Sposób załatwiania spraw

Zasady przyjmowania paczek

Osadzoni mają prawo do otrzymywania paczki żywnościowej jeden raz w miesiącu. W paczce będą mogły znajdować się również wyroby tytoniowe i napoje Sposoby realizacji paczek żywnościowych przez osadzonych

1) e-paczka – procedura jest już opisana na stronie internetowej zakładu.

2) zlecenie i opłacenie sporządzenia paczki żywnościowej przez kantynę w czasie widzenia na terenie jednostki.

3) z kwot pieniężnych do dyspozycji na koncie depozytowym skazanego, który zleci kantynie sporządzenie paczki żywnościowej.

Zamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej może być złożone przez skazanego lub osobę najbliższą. Paczkę z żywnością można zrealizować na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę z żywnością, który przekazuje się do punktu sprzedaży wraz z dowodem wpłaty. Wzór zamówienia znajduje się w punkcie sprzedaży, w sali widzeń, przy wejściu do jednostki penitencjarnej oraz na stronie internetowej Zakładu Karnego. Zamówienie należy sporządzić na podstawie listy produktów dostępnej w punkcie sprzedaży, w sali widzeń, przy wejściu do jednostki penitencjarnej oraz na stronie internetowej Zakładu Karnego oraz złożyć w punkcie sprzedaży lub dostarczyć drogą pocztową. Zamówienie może zostać zrealizowane przez punkt sprzedaży po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki. Paczka zostanie przekazana osadzonemu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki z żywnością, która nie może być zrealizowana, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego.

Administracja Zakładu Karnego przyjmuje paczki adresowane w sposób jak dla przekazu pocztowego codziennie w godzinach  od 08.00 do 16.00.  
Paczki higieniczno-odzieżowe mogą być doręczone do Zakładu Karnego bezpośrednio prze nadawcę paczki ,albo za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji lub osoby, a w szczególności poprzez pocztę, firmę kurierską , gońca dysponującego zleceniem nadania. Na podstawie odrębnego zezwolenia dyrektora (talon na otrzymanie paczki higieniczno – odzieżowej który winien być naklejony przez nadawcę na jej opakowanie), osadzony może otrzymywać paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny.  W paczce nie mogą być dostarczane wyroby tytoniowe , cukier puder , mąka , mleko w proszku , śmietanka do kawy w proszku , środki odurzające , psychotropowe , alkohol , wyroby zawierające alkohol , drożdze , środki łączności oraz przedmioty i dokumenty , które mogą stanowić zagrożenie , dla porządku lub bezpieczeństwa w zakładzie.

Zasady udzielania widzeń.

Informuję, iż widzenia osobom odwiedzającym skazanych na terenie Zakładu Karnego w Kwidzynie udzielane są w pierwszej kolejności: kobietom w zaawansowanej ciąży, osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3, niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach) oraz powyżej 75 roku życia

Dla skazanych odbywających karę w Zakładzie Karnym typu półotwartego:

Widzenia dla skazanych odbywają się w soboty i niedziele (za wyjątkiem świąt przypadających w tych dniach) w godzinach od 8.00 do 15.45. Zapisy na widzenia przyjmowane są do godziny 14.30.

Dla skazanych odbywających karę w Zakładzie Karnym typu otwartego:

Widzenia dla skazanych odbywają się  środy i czwartki (za wyjątkiem świąt przypadających w tych dniach) w godz. 09.00 do 12.00  oraz w soboty i niedziele (za wyjątkiem świąt przypadających w tych dniach) w godzinach od 8.00 do 15.45. Zapisy na widzenia w soboty i niedziele przyjmowane są do godziny 14.30, w środy i czwartki do godz. 10.30.


Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 08 - 15
Wtorek: 08 - 15
Środa: 08 - 15
Czwartek: 08 - 15
Piątek: 08 - 15

Rejestry, ewidencje, archiwa

Zakład Karny w Kwidzynie  gromadzi dokumentację archiwalną w oparciu o przepisy:
art. 6 ust 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2006 r., nr 97, poz. 673 wraz z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych oraz załącznika nr 3 do Zarządzenia nr 13 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia: 19 grudnia 2002 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwów zakładowych składnic akt jednostek organizacyjnych Służby Więziennej.   Zakład Karny w Kwidzynie  prowadzi również rejestr osadzonych przebywających w jednostce. Dostęp do danych zawartych w rejestrze zainteresowany podmiot może uzyskać po złożeniu stosownego wniosku, w którym określi interes prawny oraz uzasadni potrzebę uzyskania informacji, zgodnie z wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 29 lipca r. (Dz. U. Nr 143; Poz. 965) w sprawie trybu składania oraz wzoru wniosku o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osobowych o osobie obecnie lub uprzednio pozbawionej wolności w areszcie śledczym lub zakładzie karnym.   W archiwum Zakładu Karnego w Kwidzynie  przechowywanych jest ponad 407,25 metrów bieżących dokumentów spraw ostatecznie załatwionych (kategoria „B”) oraz 5,50 metra bieżących materiałów archiwalnych (kategoria „A”).  Do Instytutu Pamięci Narodowej przekazano 5  tomów akt.

Dokumenty urzędowe


 
 
 
Dokumenty urzędowe Zakładu Karnego w Kwidzynie to, w rozumieniu ustawy, dokumenty w formie pisemnej, zawierające treść oświadczenia woli lub wiedzy kierowane do innego podmiotu lub jednostki organizacyjnej, które zawierają w szczególności dane teleadresowe Zakładu Karnego w Kwidzynie, imienną pieczęć z podpisem Dyrektora Zakładu Karnego w Kwidzynie  lub upoważnionego funkcjonariusza tej jednostki.

Wzory druków

 Postępowanie kwalifikacyjne na funkcjonariuszy Służby Więziennej:
 
  - ankieta personalna kandydata do Służby Więziennej:
 ankieta_personalna.pdf
 
  - ankieta bezpieczeństwa osobowego:
 ankieta_bezpieczenstwa.pdf
 
    Postępowanie kwalifikacyjne na pracowników cywilnych Służby Więziennej:
 
   - kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie:
 Kwestionariusz_osobowy.pdf
 

Ważne ogłoszenia

.

Identyfikator Jednostki

29

StatusCreated

 

StatusModified

Zmodyfikowany przez Robert Jakimczuk o 2016-06-13 09:11

Struktura OrganizacyjnaCreated

 

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Marek Kiryluk o 2016-07-04 08:04

Podmioty WspółpracująceCreated

 

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Marek Kiryluk o 2016-07-04 08:04

Przedmiot działalnościCreated

 

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Marek Kiryluk o 2016-07-04 08:04

Oświadczenie majątkoweCreated

 

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Robert Jakimczuk o 2016-06-13 09:11

Majątek Służby WięziennejCreated

Utworzony przez Jarosław Kichciak o 2011-01-26 15:07

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Marek Kiryluk o 2016-07-04 08:04

Zamówienia publiczneCreated

 

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Marek Kiryluk o 2016-07-04 08:04

Współpraca międzynarodowaCreated

Utworzony przez Jarosław Kichciak o 2011-01-26 08:37

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Marek Kiryluk o 2016-07-04 08:04

Fundusze unijneCreated

 

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Marek Kiryluk o 2016-07-04 08:04

Akty prawneCreated

 

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Robert Jakimczuk o 2016-06-13 09:11

Sposób załatwiania sprawCreated

 

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Marek Kiryluk o 2016-07-04 08:04

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

Utworzony przez Jarosław Kichciak o 2011-01-26 13:06

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Marek Kiryluk o 2016-07-04 08:04

Dokumenty urzędoweCreated

Utworzony przez Jarosław Kichciak o 2011-01-26 13:06

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Marek Kiryluk o 2016-07-04 08:04

Wzory drukówCreated

Utworzony przez Jarosław Kichciak o 2011-01-26 13:11

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Marek Kiryluk o 2016-07-04 08:04

Ważne ogłoszeniaCreated

Utworzony przez Marek Kiryluk o 2015-02-09 15:25

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Robert Jakimczuk o 2016-06-13 09:11

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

 

AdresModified

Zmodyfikowany przez Robert Jakimczuk o 2016-06-13 09:11

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Robert Jakimczuk o 2016-06-13 09:11

Data wytworzenia

 

Nabór

 

Dyrektor Zakładu Karnego w Kwidzynie ogłasza nabór na stanowisko:


Lekarz – kierownik ambulatorium z izbą chorych – etat pracownik cywilny


 1. Przewidywana liczba osób do przyjęcia do pracy: 1

Przewidywany termin przyjęcia: sierpień 2016 r.


 1. Charakter pracy:

- opieka medyczna nad osobami pozbawionymi wolności, organizowanie pracy ambulatorium.


 1. Wymagania:

 • wykształcenie wyższe medyczne z dyplomem lekarza oraz aktualne prawo wykonywania zawodu

 • mile widziana specjalizacja II stopnia i 5 lat pracy w zawodzie

 • ponadto pracownikiem Zakładu Karnego może być osoba, która:

- ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

- daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,

- nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo,

- dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

- posiadająca zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy.


 1. Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie do Zakładu Karnego w Kwidzynie – do dnia 15 lipca 2016 r., niżej wymienionych dokumentów:

1. Podanie.

2. Curriculum Vitae (CV).

3. Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

4. Kserokopie świadectw pracy.

5. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.

6. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne.

7. Kserokopia dowodu osobistego.Wymagane dokumenty powinny zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.


 1. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:

1. Oceny złożonych dokumentów.

2. Przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

3. Uzyskania informacji o kandydacie w rejestrach skazanych i ukaranych.


 1. Dodatkowe informacje.

- wymagane dokumenty należy przesłać na adres: Zakład Karny w Kwidzynie, ul. Lotnicza 1, 82-500 Kwidzyn lub składać osobiście w dziale kadr jednostki, w terminie do dnia 15 lipca 2016 r.,

- wszelkich informacji w sprawie postępowania kwalifikacyjnego udziela komórka kadrowa ZK w Kwidzynie tel. 55 645 89 10,

- dokumenty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane,

- każdy z kandydatów zostanie poinformowany o wynikach naboru.

 

 

Dyrektor Zakładu Karnego w Kwidzynie ogłasza nabór na stanowisko:


Młodszy psycholog działu penitencjarnego – etat mundurowy (funkcjonariusz).


 1. Przewidywana liczba osób do przyjęcia do służby: 1

Przewidywany termin przyjęcia: lipiec 2016 r.


 1. Charakter pracy:

- prowadzenie badań psychologicznych oraz oddziaływań psychokorekcyjnych wobec skazanych osadzonych w Zakładzie Karnym w Kwidzynie.


 1. Wymagania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku psychologia

 • ponadto w Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:

- posiadająca obywatelstwo polskie,

- posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej,

- korzystająca z pełni praw publicznych,

- która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,

- która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo,

- dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

- posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.


 1. Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie do Zakładu Karnego w Kwidzynie – do dnia 17 czerwca 2016 r., niżej wymienionych dokumentów:

1. Pisemne podanie o przyjęcie do służby.

2. Curriculum Vitae (CV).

3. Wypełniona ankieta personalna (do pobrania ze strony http://www.sw.gov.pl/pl/praca/zasady-przyjecia-do-sluzby-wieziennej/ lub z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej, Załącznik nr 1, Dz. U. Nr 186, poz. 1247).

4. Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne - kserokopie.

5. Kserokopia dowodu osobistego.

6. Kserokopia książeczki wojskowej.


Wymagane dokumenty powinny zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.


W przypadku podjęcia decyzji o wszczęciu dalszego postępowania kwalifikacyjnego, kandydat/ka zobowiązany/a będzie do dostarczenia, w wyznaczonym przez kierownika jednostki terminie, pozostałych dokumentów, o których mowa w art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 09 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej.


 1. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:

1. Oceny złożonych dokumentów.

2. Przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

3. Uzyskania informacji o kandydacie w rejestrach skazanych i ukaranych.

4. Testu sprawności fizycznej kandydata.

5. Ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej.

7. Sporządzenia arkusza oceny predyspozycji kandydata.

8. Zatwierdzenia listy kandydatów przez Dyrektora ZK w Kwidzynie.


 1. Dodatkowe informacje.

- wymagane dokumenty należy przesłać na adres: Zakład Karny w Kwidzynie, ul. Lotnicza 1, 82-500 Kwidzyn lub składać osobiście w dziale kadr jednostki, w terminie do dnia 17 czerwca 2016 r.

- wszelkich informacji w sprawie postępowania kwalifikacyjnego udziela komórka kadrowa ZK w Kwidzynie tel. 55 645 89 10

- dokumenty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane

- każdy z kandydatów zostanie poinformowany o wynikach naboru

- Dyrektor Zakładu Karnego w Kwidzynie może odmówić poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu, albo przerwać to postępowanie, w szczególności jeżeli prowadzenie postępowania nie znajduje uzasadnienia w potrzebach kadrowych Służby Więziennej.

- pozytywne zakończenie procedury postępowania kwalifikacyjnego nie gwarantuje przyjęcia do służby w Zakładzie Karnym w Kwidzynie.Projektowane akty prawne

AdresWytwarzajacy

.

Akty prawneWytwarzajacy

.

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

.

Fundusze unijneWytwarzajacy

.

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

.

NabórWytwarzajacy

Marek Kiryluk

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

.

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

.

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

.

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

.

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

.

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

.

StatusWytwarzajacy

.

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

.

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

.

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

.

Wzory drukówWytwarzajacy

.

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

 

KierownictwoWytwarzajacy

.

Załączniki

Wersja: 1.0
Utworzony o 2011-02-09 12:48 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:22, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.