Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Zakład Karny Braniewo

Jednostka

Zakład Karny Braniewo

Adres

Zakład Karny Braniewo
 Plac Grunwaldu 2a
 14-500
 Braniewo
 (55) 244 07 00 / (55) 244 10 20

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Gdańsk

Status

Służba Więzienna działa na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (Dz.U. z 2010r. Nr 79, pod poz. 523).
 Zakład Karny w Braniewie, zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 2004 r. w sprawie siedzib, terytorialnego zasięgu i szczegółowego zakresu działania dyrektorów okręgowych Służby Więziennej oraz struktury organizacyjnej okręgowych inspektoratów Służby Więziennej (Dz. Urz. Min. Spr. z dnia 15 marca 2004 r.) podlega Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Gdańsku.
 Zgodnie z Zarządzeniem nr 14/09 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 19 czerwca 2009r. w sprawie określenia przeznaczenia zakładów karnych i aresztów śledczych,  Zakład Karny w Braniewie jest zakładem karnym typu zamkniętego dla mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy z oddziałem aresztu śledczego oraz oddziałem dla skazanych młodocianych.
 Strukturę organizacyjną Zakładu Karnego w Braniewie określa Zarządzenie organizacyjne Nr 5/2010r. z dnia 26 października 2010r. w sprawie w sprawie wykazu stanowisk wydane przez Dyrektora braniewskiej jednostki.

Kierownictwo

Dyrektor
mjr Jarosław Witek
55 244 07 11
 
Rzecznik prasowy
por.  Marcin Tokarski
55 244 07 62

Struktura Organizacyjna

1. Zakładem Karnym w Braniewie kieruje Dyrektor przy pomocy kierowników komórek organizacyjnych oraz funkcjonariuszy zajmujących samodzielne stanowiska.
2. Na czas nieobecności Dyrektora kierowanie jednostką jest przekazywane wyznaczonemu funkcjonariuszowi.
3. Dyrektor może powoływać kolegialne organy doradcze lub opiniodawcze oraz tworzyć zespoły o charakterze stałym lub do wykonywania określonych zadań.
4. Dyrektor ustala zakresy czynności dla kierowników działów oraz dla funkcjonariuszy mianowanych na samodzielne stanowiska.

Podmioty Współpracujące

Zakład Karny w Braniewie podejmuje współpracę z szeregiem podmiotów zewnętrznych, głównie w zakresie zatrudnienia osób osadzonych, co ma bezpośredni wpływ na proces ich resocjalizacji oraz przygotowania skazanych do  życia w społeczeństwie przy jednoczesnym poszanowaniu porządku prawnego. Zatrudnienie ma zarówno charakter odpłatny poprzez świadczenie pracy osadzonych na rzecz podmiotów prywatnych oraz charakter nieodpłatny poprzez pracę na rzecz instytucji publicznych.  Do grupy tych podmiotów należy zaliczyć:
1.Komenda Powiatowa Policji w Braniewie, ul. Moniuszki 11a.
2.Powiatowe Centrum Medyczne Sp.Z.O.O. w Braniewie, ul. Moniuszki 13..
3.Szkoła Podstawowa Nr 3 w Braniewie,  ul. PCK 4.
4.Miejski Ośrodek Sportu „Zatoka”, ul. Botaniczna 4.
5.Zespół Szkół Zawodowych w Braniewie, ul. Gdańska 19.
6.Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie, ul. Wiejska 2.
7.Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Braniewie, ul. Królewiecka 35.
8.Liceum Ogólnokształcące w Braniewie, ul. Sikorskiego 15.
Ponadto administracja Zakładu Karnego w Braniewie w ramach podniesienia efektywności współpracy ze środowiskiem lokalnym zawarła porozumienia z następującymi podmiotami:
1.Starosta Powiatu Braniewskiego,
2.Burmistrz Miasta Braniewa,
3.Wspólnota Anonimowych Alkoholików - „Płomyk” w Braniewie,
4.Towarzystwo Przyjaciół Sztuki,
5.Związek Wyznania Świadków Jehowy
6.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie,
7.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie,
8.Braniewskie Centrum Kultury,
9.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie,
10.Miejska Biblioteka Publiczna w Braniewie.
11.Niepubliczna Agencja Poradnictwa Zawodowego Warmińsko - Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, Centrum Edukacji w Braniewie.
12.Nadleśnictwo Zaporowo.
Materia jaką regulują zawarte porozumienia ma bardzo szeroki zakres. Celem przewodnim podjętej współpracy jest współdziałanie w procesie readaptacji społecznej i zawodowej osób skazanych.

Przedmiot działalności

 

Zakład Karny w Braniewie realizuje na zasadach określonych w kodeksie karnym wykonawczym zadania w zakresie wykonywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania w szczególności poprzez:

-prowadzenie działalności resocjalizacyjnej wobec osób skazanych na kary pozbawienia wolności, przede wszystkim przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, nauczania oraz zajęć kulturalno-oświatowych,

-wykonywanie tymczasowego aresztowania w sposób zabezpieczający prawidłowy tok postępowania karnego,

-zapewnienie osobom skazanym na kary pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanym przestrzegania ich praw, a zwłaszcza humanitarnych warunków, poszanowania godności, zapewnienia opieki zdrowotnej i religijnej,

-ochronę społeczeństwa przed sprawcami przestępstw osadzonymi w zakładzie karnym,

-zapewnienie w zakładzie karnym porządku i bezpieczeństwa,

-wykonywanie aresztów zastosowanych na podstawie innych przepisów oraz pomocy prawnej z tytułu umów międzynarodowych.

Zakład Karny w Braniewie jest jednostką penitencjarną typu zamkniętego dla skazanych mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy. Ponadto Zakład posiada oddział dla skazanych mężczyzn młodocianych oraz oddział dla osób tymczasowo aresztowanych pozostających do dyspozycji Sądu Rejonowego w Braniewie oraz
Prokuratury Rejonowej w Braniewie. Ustalona pojemność jednostki wynosi 205 miejsc dla osób osadzonych.
 
Do pobrania:

Oświadczenie majątkowe

Od roku 2010, tj. od chwili wejścia w życie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, wszyscy funkcjonariusze co roku, do dnia 31 marca, składają oświadczenia majątkowe za rok ubiegły. Takowe oświadczenia odbierane są również przy nawiązaniu stosuku służbowego oraz jego rozwiązaniu. Wskazany obowiązek wynika z wyżej cytowanej ustawy. Oświadczenia składane sa wg poniższego wzoru:
 
WZÓR OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO
 
 Oświadczenie o stanie majątkowym
 Oświadczenie o stanie majątkowym jest składane:
 a* przy nawiązaniu stosunku służbowego,
 b* przy rozwiązaniu stosunku służbowego,
 c* za rok …………….
 Ja, niżej podpisany(a), ...................................................................................................
 (imiona i nazwisko)
 ......................................................................................................................................
 (w przypadku kobiet podać nazwisko panieńskie)
 urodzony(a) ................................... w ............................................................................
 pełniący(a) służbę w ......................................................................................................
 (miejsce pełnienia służby, stanowisko lub funkcja)
 zamieszkały(a) w ...........................................................................................................
 po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523, z późn. zm.), zgodnie z art. 161 tej ustawy, oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności ustawowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
 I
 1. Dom o powierzchni: ............. m2, położony ..............................................................
 adres: .......................................................................................................................
 tytuł prawny: .............................................................................................................
 2. Mieszkanie (własnościowe, spółdzielcze własnościowe lub inne): ………………..... …………………………………………………………………….....................................adres: .......................................................................................................................
 powierzchnia całkowita: ............................... m2
 tytuł prawny (własność, współwłasność, wielkość udziału):………………………….
 …………………….....................................................................................................
 …………………………………………………………………………………..................
 3. Gospodarstwo rolne:
 rodzaj gospodarstwa: .............................................., powierzchnia .................... m2
 adres: .......................................................................................................................
 rodzaj zabudowy: .....................................................................................................
 tytuł prawny (własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, dzierżawa, inny tytuł, podać jaki): ......................................................................................................
 Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ................................................................................................................................
 4. Inne nieruchomości (place, działki):
 powierzchnia: .................................. m2
 ................................................................................................................................
 (adres, tytuł prawny: własność, współwłasność, inny tytuł - podać jaki oraz inne dane)
 ................................................................................................................................ ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 5. Zasoby pieniężne:
 – środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ...............................................
 ................................................................................................................................
 – środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: …..............................................
 ................................................................................................................................
 – papiery wartościowe: ….........................................................................................
 .................................................................. na kwotę: ...............................................
 II
 Nabyłem(am) (nabył mój małżonek) mienie od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej, które podlegało zbyciu w drodze przetargu:
 tak* nie*
 Podać rodzaj mienia, datę nabycia, od kogo .................................................................
 ......................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................
 III
 1. a* Nie jestem członkiem zarządu ani rady nadzorczej, komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego, ani też członkiem zarządu fundacji prowadzącej działalność gospodarczą.
 b* Jestem członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego, członkiem zarządu fundacji prowadzącej działalność gospodarczą:
 ..........................................................................................................................
 (wymienić pełnione funkcje i stanowiska wraz z nazwami spółek i fundacji)
 ..........................................................................................................................
 ..........................................................................................................................
 ………………………………………………………………………………………...
 Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: …..…. …………………………………………………………………................................
 2. a* Nie jestem zatrudniony(a) ani też nie wykonuję innych zajęć w spółkach prawa handlowego, które mogłyby wywołać podejrzenie o moją stronniczość lub interesowność.
 b* W spółkach prawa handlowego wykonuje niżej wymienione zajęcia:…………
 ..........................................................................................................................
 ..........................................................................................................................
 ..........................................................................................................................
 ..........................................................................................................................
 Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..........
 …………………………………………………………………………………………
 3. a* Nie jestem członkiem zarządu, rady nadzorczej ani komisji rewizyjnej spółdzielni.1
 b* Jestem członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółdzielni:
 .............................................................................................................................
 .............................................................................................................................
 .............................................................................................................................
 .............................................................................................................................
 .............................................................................................................................
 (podać pełnioną funkcję, nazwę i adres spółdzielni)
 Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..……... …………………………………………………………………………………………..
 4. W następujących spółkach prawa handlowego posiadam niżej podane udziały lub akcje: ...…………………………………………………………………………………….
 ................................................................................................................................
 (nazwa spółki - adresy, wielkość udziałów, ilość akcji)
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...…………
 ……………………………………………………………………………………………….
 Równocześnie oświadczam, że w spółce ….............................................................
 ……………………………………………………………………………………………….
 ……………………………………………………………………………………………….
 ……………………………………………………………………………………………….
 moje udziały (lub akcje) przekraczają 10%.
 W pozostałych spółkach prawa handlowego posiadane udziały lub akcje nie stanowią 10% kapitału.
 IV
 1. Nie prowadzę działalności gospodarczej na własny rachunek, ani wspólnie z innymi osobami, nie zarządzam również taką działalnością ani nie jestem przedstawicielem czy też pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.2
 2. Prowadzę w wyżej określony sposób działalność polegająca na:…………………...
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..................
 ................................................................................................................................
 V
 Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): ...…………….. ......................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................
 VI
 Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): ...………………………………………………...
 ......................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................
 VII
 Inne dodatkowe dane o stanie majątkowym: ..……………………………………………. ...................................................................................................................................... ......................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................
 Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: …………..…... ......................................................................................................................................
 Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 14 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584, z późn. zm.) za podanie nieprawdy grozi kara pozbawienia wolności.
 ......................................... ............................
 (miejscowość, data) (podpis)
 1 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.
 2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie.
 __________________
 * Niewłaściwe skreślić i uzupełnić, wpisując w poszczególnych punktach odpowiednie dane.
 Wykonano egzemplarz pojedynczy
 
 Sporządził/wykonał: …………………………………………..….
                                                                    (imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie)

Majątek Służby Więziennej

 

Zakład Karny w Braniewie posiada majątek nieruchomy znajdujący się na ulicy Plac Grunwaldu 2a w Braniewie, do którego posiada tytuł prawny w postaci trwałego zarządu. Nieruchomości w skład których wchodzą pawilon mieszkalny, budynek administracyjny oraz grunt o powierzchni 5280 metrów kwadratowych, zostały przekazane przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej na mocy decyzji z 1950 r.

Zamówienia publiczne

 

Współpraca międzynarodowa

Zakład Karny w Braniewie nie prowadzi obecnie współpracy w wymiarze międzynarodowym. Wszystkich zainteresowanych wspólną realizacją działań serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Fundusze unijne

W okresie 2008 - 2014 r. osadzeni brali udział w Projekcie „Cykl szkoleniowo – aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowanym w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. We wskazanym czasie zrealizowano 23 kursy. Osadzani zdobyli kwalifikacje w takich zawodach jak spawacz, pracownik branży budowlanej w zakresie prac wykończeniowych, pracownik gospodarczy oraz konserwator terenów zieleni. Uzupełnienie dokształcania zawodowego stanowiły zajęcia aktywizacyjne służące nabyciu umiejętności poruszania się po rynku pracy oraz samozatrudnienia. Ze środków projektu został zakupiony sprzęt spawalniczy wykorzystywany do realizacji szkoleń.

Akty prawne

USTAWA z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z dnia 12 maja 2010 r.)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 18 października 2010 r. w sprawie odznaki "Za zasługi w pracy penitencjarnej" (Dz. U. z dnia 29 października 2010 r.)
USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy. (Dz. U. z dnia 5 sierpnia 1997 r.)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności (Dz. U. z dnia 29 sierpnia 2003 r.)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania (Dz. U. z dnia 29 sierpnia 2003 r.)
ZARZĄDZENIE Nr 81 /2010 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Centralnemu Zarządowi Służby Więziennej
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI w sprawie sposobów załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych
ZARZĄDZENIE Nr 212/10/CZSW Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Zarządowi Służby Więziennej
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRAWIEDLIWOŚCI z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie znaku graficznego Służby Więziennej (Dz. U. z dnia 6 lipca 2010 r.)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie określenia trybu przeprowadzania procedury określającej predyspozycje funkcjonariuszy do służby na określonych stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych w Służbie Więziennej (Dz. U. z dnia 10 sierpnia 2010 r.)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie pomocy finansowej na kształcenie dzieci funkcjonariuszy Służby Więziennej, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą (Dz. U. z dnia 9 sierpnia 2010 r.)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 20 września 2010 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z dnia 6 października 2010 r.)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 września 2010 r. w sprawie przekazywania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariuszy Służby Więziennej zwolnionych ze służby (Dz. U. z dnia 29 września 2010 r.)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów i wykazu stanowisk, na których pracownicy jednostek organizacyjnych Służby Więziennej są zatrudniani na zasadach określonych w przepisach o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z dnia 10 sierpnia 2010 r.)
ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie siedzib, terytorialnego zasięgu i szczegółowego zakresu działania dyrektorów okręgowych Służby Więziennej oraz struktury organizacyjnej okręgowych inspektoratów Służby Więziennej (Dz. Urz. MS z dnia 7 września 2010 r.)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie stosowania do funkcjonariuszy Służby Więziennej przepisów Kodeksu pracy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z dnia 11 sierpnia 2010 r.)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie szkolenia oraz doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. z dnia 10 sierpnia 2010 r.)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie sztandaru jednostek organizacyjnych Służby Więziennej (Dz. U. z dnia 10 sierpnia 2010 r.)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania zezwoleń na podjęcie zajęcia zarobkowego poza służbą przez funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. z dnia 7 lipca 2010 r.)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków i chorób pozostających w związku z pełnieniem służby w Służbie Więziennej (Dz. U. z dnia 11 sierpnia 2010 r.)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie wykazu chorób, z tytułu których funkcjonariuszowi Służby Więziennej przysługuje jednorazowe odszkodowanie (Dz. U. z dnia 12 sierpnia 2010 r.)
Zarządzenie nr 37/2017 Dyrektora Zakładu Karnego w Braniewie z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie porządku wewnętrznego.

Sposób załatwiania spraw

Zasady przyjmowania paczek.
 
Jak przesłać paczkę do Zakładu Karnego?
Paczki z żywnością można dostarczyć do Zakładu bezpośrednio na teren Zakładu albo za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji lub osoby, a w szczególności poprzez pocztę albo firmę kurierską. Wewnątrz paczki powinien być umieszczony spis jej zawartości. Nie wolno przesyłać w paczkach wyrobów tytoniowych oraz używek.
 
Jakie warunki techniczne powinien spełniać sprzęt kwaterunkowy RTV dostarczany na teren Zakładu?
Sprzęt RTV dostarczany do Zakładu Karnego powinien być sprawny technicznie, posiadać nieuszkodzoną i umożliwiająca oplombowanie obudowę, posiadać certyfikaty bezpieczeństwa „B” lub „CE” oraz oryginalne przewody zasilające. Osadzony wyraża również zgodę na ewentualne zerwanie plomb gwarancyjnych ze sprzętów RTV oraz naklejanie plomb kontroli technicznej, w sposób widoczny i uniemożliwiający otwarcie ich obudowy.
 
Do depozytów Zakładu Karnego nie mogą być przyjęte:
a) przedmioty, które ze względu na gabaryty lub ilość nie mogą być umieszczone w magazynie, lub które w istotny sposób mogą utrudnić konwoje,
b) odbiorniki TV o przekątnej ekranu powyżej 14", radiomagnetofony przekraczające gabaryty 60*20*20 cm. Posiadanie, przekazywanie do jednostki i użytkowanie przez osadzonych przedmiotów podlega kontroli, w trakcie których dopuszcza się w niezbędnym zakresie naruszanie plomb gwarancyjnych lub naruszanie struktury bądź obudowy przedmiotów sprawdzanych.

Zasady udzielania widzeń
 
Kiedy?
Widzenia dla osadzonych w Zakładzie udzielane są w każdą sobotę i niedzielę oraz w dni ustawowo wolne i dni świąteczne w salach widzeń w godzinach od 8:00-15:00. należy przy tym pamiętać, że prawo skazanego do widzenia z rodziną i osobami bliskimi dotyczy wyłącznie osób, o których mowa w art. 115 § 11 kodeksu karnego wykonawczego.
 
Jakie formalności należy spełnić aby uzyskać widzenie?
Przede wszystkim należy pamiętać, że obowiązek wykazania, że dana osoba jest osobą najbliższą dla skazanego, spoczywa na osobie odwiedzającej lub na skazanym. Kolejnym obowiązkiem jest udokumentowanie rodzicielstwa i wskazanie w prośbie skierowanej do Dyrektora imion i nazwisk dzieci, jeżeli macie Państwo zamiar skorzystać z dodatkowego widzenia z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem do 15 lat.
Przed rozpoczęciem widzeń skazani, ukarani, tymczasowo aresztowani oraz osoby odwiedzające muszą zająć miejsce w pomieszczeniach wyznaczonych przez funkcjonariusza prowadzącego widzenia. Samowolne zmiany wyznaczonego miejsca są zabronione.
 
Co należy zabrać na widzenie?
Należy bezwzględnie pamiętać o dokumentach niezbędnych do uzyskania zezwolenia na wejście na teren jednostki. Może to być: dowód osobisty, tymczasowy dowód osobisty, legitymacja służbowa, tymczasowe zaświadczenia tożsamości, dowód tożsamości cudzoziemca, paszport, inny nie budzący wątpliwości dokument wyposażony w zdjęcia. Dzieci w wieku szkolnym mogą uczestniczyć w widzeniu na podstawie legitymacji szkolnej.
 
Ilu odwiedzających może uczestniczyć w widzeniu?
W Widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby dorosłe. Liczba osób niepełnoletnich posiadających wymaganą zgodę na widzenie nie podlega ograniczeniu, z tym, że osoby do lat 15 mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób dorosłych posiadających zgodę na widzenie.
 
Czego może spodziewać się osoba odwiedzająca?
Wszyscy odwiedzający mogą zostać poddani kontroli. Jeżeli osoba odwiedzająca odmówi poddania się kontroli nie uzyska zgody na widzenie z osadzonym. Należy przy tym pamiętać, że zabronione jest przekazywanie osadzonym przedmiotów takich jak broń, amunicja, narzędzia do cięcia metalu, środki obezwładniające, sprzęt łączności, alkohol, środki odurzające lub substancje psychotropowe.
 
Co można kupić w czasie widzenia?
W czasie realizacji widzenia w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt, osoby przybyłe na widzenie mogą dokonywać w kantynie zakupów artykułów spożywczych będących w ofercie, przeznaczonych do konsumpcji w trakcie trwania widzenia. Kantyna czynna jest w godzinach od 8:00 do 15:00.
 
Na co należy zwrócić szczególną uwagę w czasie spotkania z bliskimi?
Jeżeli zauważycie Państwo niepokojące sygnały, nietypowe zachowanie, wszelkiego rodzaju oznaki mogące świadczyć, że bliska Państwu osoba ma jakieś problemy natury psychicznej lub czuje się zagrożona w inny sposób, prosimy o kontakt z wychowawcą dyżurnym. A za wszelkie spostrzeżenia serdecznie dziękujemy.

Rejestry, ewidencje, archiwa

Szczegółowe zasady rejestracji, gromadzenia i obiegu dokumentów, a także organizację i zakres działania archiwów zakładowych i składnicy akt jednostek organizacyjnych SW określa Zarządzenie nr 13/2002 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwów zakładowych i składnic akt w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej. W Zakładzie Karnym w Braniewie funkcjonuje archiwum, gdzie przechowywana jest dokumentacja aktowa własna.

Dokumenty urzędowe

Dokumentem urzędowym w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej (art. 6 ust. 2) jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy.

Wzory druków

Postępowanie kwalifikacyjne na funkcjonariuszy Służby Więziennej:
 ankieta personalna kandydata do Służby Więziennej:http://www.bip.sw.gov.pl/bip/Lists/Biuletyn/Attachments/31/ankieta_personalna.pdf.
 Postępowanie kwalifikacyjne na pracowników cywilnych Służby Więziennej: kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie:http://www.bip.sw.gov.pl/bip/Lists/Biuletyn/Attachments/31/Kwestionariusz_osobowy.pdf.

Ważne ogłoszenia

Konto depozytowe
Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego wg wzoru:
NBP Odział Okręgowy w Olsztynie
Nr rachunku: 02 1010 1397 0050 0513 9120 0000
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Dla: [imię i nazwisko], s. [imię ojca osadzonego]
  
Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w dni robocze w następujących godzinach:
poniedziałek: 9:00 – 15:00
wtorek: 9:00 – 15:00
środa: 9:00 – 15:00
czwartek: 9:00 – 15:00
piątek: 9:00 – 15:00
 
Wezwanie do odbioru depozytu:
 
Szulc Marek s. Konrada - Wezwanie
 

Identyfikator Jednostki

27

StatusCreated

 

StatusModified

Zmodyfikowany przez Justyna Tymczyna o 2018-03-30 15:12

Struktura OrganizacyjnaCreated

Utworzony przez Mariusz Pińkowski o 2011-01-14 13:54

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Justyna Tymczyna o 2018-03-30 15:12

Podmioty WspółpracująceCreated

Utworzony przez Mariusz Pińkowski o 2011-01-28 12:31

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Justyna Tymczyna o 2018-03-30 15:12

Przedmiot działalnościCreated

Utworzony przez Mariusz Pińkowski o 2011-01-14 13:54

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Justyna Tymczyna o 2018-03-30 15:12

Oświadczenie majątkoweCreated

 

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Justyna Tymczyna o 2018-03-30 15:12

Majątek Służby WięziennejCreated

 

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Justyna Tymczyna o 2018-03-30 15:12

Zamówienia publiczneCreated

 

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Justyna Tymczyna o 2018-03-30 15:12

Współpraca międzynarodowaCreated

Utworzony przez Mariusz Pińkowski o 2011-01-28 12:31

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Justyna Tymczyna o 2018-03-30 15:12

Fundusze unijneCreated

Utworzony przez Mariusz Pińkowski o 2011-01-28 12:31

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Justyna Tymczyna o 2018-03-30 15:12

Akty prawneCreated

 

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Justyna Tymczyna o 2018-03-30 15:12

Sposób załatwiania sprawCreated

Utworzony przez Mariusz Pińkowski o 2011-01-14 13:54

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Justyna Tymczyna o 2018-03-30 15:12

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

Utworzony przez Mariusz Pińkowski o 2011-01-28 12:31

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Justyna Tymczyna o 2018-03-30 15:12

Dokumenty urzędoweCreated

Utworzony przez Mariusz Pińkowski o 2011-01-28 12:31

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Justyna Tymczyna o 2018-03-30 15:12

Wzory drukówCreated

 

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Justyna Tymczyna o 2018-03-30 15:12

Ważne ogłoszeniaCreated

Utworzony przez Mariusz Pińkowski o 2011-01-28 12:31

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Justyna Tymczyna o 2018-03-30 15:12

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

 

AdresModified

Zmodyfikowany przez Justyna Tymczyna o 2018-03-30 15:12

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Justyna Tymczyna o 2018-03-30 15:12

Data wytworzenia

 

Nabór

Projektowane akty prawne

AdresWytwarzajacy

Mariusz Pińkowski

Akty prawneWytwarzajacy

Mariusz Pińkowski

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

Mariusz Pińkowski

Fundusze unijneWytwarzajacy

Mariusz Pińkowski

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

Mariusz Pińkowski

NabórWytwarzajacy

Mariusz Pińkowski

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

Mariusz Pińkowski

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

Mariusz Pińkowski

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

Mariusz Pińkowski

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

Mariusz Pińkowski

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

Mariusz Pińkowski

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

Mariusz Pińkowski

StatusWytwarzajacy

Mariusz Pińkowski

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

Mariusz Pińkowski

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

Mariusz Pińkowski

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

Mariusz Pińkowski

Wzory drukówWytwarzajacy

Mariusz Pińkowski

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

Mariusz Pińkowski

KierownictwoWytwarzajacy

Mariusz Pińkowski

Załączniki

Utworzony o 2011-02-09 12:48 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:22, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.