Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Areszt Śledczy Wejherowo

Jednostka

Areszt Śledczy Wejherowo

Adres

Areszt Śledczy Wejherowo
 Sobieskiego 302
 84-200
 Wejherowo
 (58) 778 79 00 / (58) 778 79 04

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Gdańsk

Status

Służba Więzienna działa na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (Dzienniku Ustaw Nr 79, pod poz. 523).
 Areszt Śledczy w Wejherowie, zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 2004 r. w sprawie siedzib, terytorialnego zasięgu i szczegółowego zakresu działania dyrektorów okręgowych Służby Więziennej oraz struktury organizacyjnej okręgowych inspektoratów Służby Więziennej (Dz. Urz. Min. Spr. z dnia 15 marca 2004 r.) podlega Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Gdańsku.
 Zgodnie z Zarządzeniem nr 15/05 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 1 grudnia 2005r. w sprawie określenia przeznaczenia aresztów śledczych i zakładów karnych, Areszt Śledczy w Wejherowie przeznaczony jest dla mężczyzn.
 Strukturę organizacyjną Aresztu Śledczego w Wejherowie określa Zarządzenie Organizacyjne nr DD -111-4/05/19000 Dyrektora Aresztu Śledczego w Wejherowie z dnia 8 grudnia 2005r. w sprawie wykazu stanowisk.
 Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych Aresztu Śledczego w Wejherowie określa Zarządzenie nr 40/2004 Dyrektora Aresztu Śledczego w Wejherowie z dnia 13.12.2004r. w sprawie podziału czynności związanych z realizacją zadań wynikających z Kodeksu karnego wykonawczego, Ustawy o Służbie Więziennej i innych przepisów prawa oraz ustalenia struktury organizacyjnej Aresztu Śledczego w Wejherowie i podstawowych zadań kierowników komórek organizacyjnych oraz zakresu działania komórek organizacyjnych.
 

Kierownictwo

Dyrektor
 ppłk mgr Maciej  Uchmann
 tel. 58 778 79 03
 fax. 58 778 79 04
  
 Zastępca Dyrektora
 
  kpt. mgr  Radosław  Mrozewski 
  tel   58 778 79 03
  fax  58 778 79 04
 
 Oficer prasowy
 
 mjr  mgr  Robert Nitkowski
 tel. 58 779 79 30
 tel.  kom. 606304377

Struktura Organizacyjna

1. Aresztem Śledczym w Wejherowie kieruje dyrektor przy pomocy zastępcy dyrektora oraz  kierowników komórek organizacyjnych.
2. Na czas nieobecności dyrektora kierowanie jednostką jest przekazywane zastępcy dyrektora .
3. Dyrektor może powoływać kolegialne organy doradcze lub opiniodawcze oraz tworzyć zespoły o charakterze stałym lub do wykonywania określonych zadań.
4. Dyrektor ustala zakresy czynności dla zastępcy dyrektora , kierowników działów, kierującego oddziałem penitencjarnym oraz dla funkcjonariuszy mianowanych na samodzielne stanowiska.

Strukturę organizacyjną Aresztu Śledczego w Wejherowie tworzą: 


 Oddział penitencjarny nr I , którego personel stanowią
:
1) zastępca  dyrektora  jako kierujący oddziałem penitencjarnym,
2) koordynator  oddziału  penitencjarnego,
3) starsi oddziałowi  i oddziałowi,
4) doprowadzający,
5)  kwatermistrz oddziału.


Oddział penitencjarny nr II , którego personel stanowią :
1)  dyrektor  jako kierujący oddziałem penitencjarnym,
2) koordynator  oddziału  penitencjarnego,
3) starsi oddziałowi  i oddziałowi,
4) doprowadzający,
5) kwatermistrz oddziału.

  Działy, którymi kierują kierownicy działów:
1)  dział penitencjarny,
2)  dział ochrony,
3)  dział ewidencji,
4)  dział finansowy,
5)  dział kwatermistrzowski,
6)  dział służby zdrowia (ambulatorium).

  Samodzielne stanowiska:
1)  do spraw zatrudnienia i bhp,
2)  do spraw informatyki i łączności
3)  do spraw kadr ,
4)  do spraw organizacyjno –prawnych ,

5) do spraw obronności.

.

Podmioty Współpracujące

Areszt Śledczy w Wejherowie w ramach art.38§1 kkw oraz art.41§2 kkw  współpracuje z następującymi podmiotami :
 1.Pomorska Wojewódzka Komenda OHP w Gdańsku ;
 2. Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie ;
 3.  Społeczny Komitet Pamięci Ofiar Piaśnicy w Wejherowie ;
 4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie ;
 5. Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat”;
 6. Kościół Rzymsko –Katolicki , parafia w Nowym Dworze Wejherowskim ;
 7. Chrześcijański Zbór Świadków Jehowy w Wejherowie .
 

Przedmiot działalności

Służba Więzienna realizuje, na zasadach określonych w Kodeksie karnym wykonawczym, zadania w zakresie wykonywania kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania.
 Do zadań Służby Więziennej w szczególności należy:
 - prowadzenie działalności resocjalizacyjnej wobec osób skazanych na kary pozbawienia wolności, przede wszystkim przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zaowodowych, nauczania oraz zajęć kulturalno-oświatowych,
 - wykonywanie tymczasowego aresztowania w sposób zabezpieczający prawidłowy tok postępowania karnego,
 - zapewnienie osobom skazanym na kary pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanym przestrzegania ich praw, a zwłaszcza humanitarnych warunków, poszanowania godności, opieki zdrowotnej i religijnej,
 - ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych,
 - zapewnienie w zakładach karnych i aresztach śledczych porządku i bezpieczeństwa,
 - wykonywanie aresztów zastosowanych na podstawie innych przepisów oraz pomocy prawnej z tytułu umów międzynarodowych.
 

    

 

 

Plan działalności

Aresztu Śledczego w  Wejherowie

na rok 2011

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2011

Lp.

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

 

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym

Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan

1

2

3

4

5

6

1

Zwiększenie skuteczności i bezpieczeństwa wykonywania kary pozbawienia wolności oraz resocjalizacji i readaptacji społecznej osób skazanych na kary ograniczenia i pozbawienia wolności ( z uwzględnieniem osób poddanych probacji)

Odsetek osadzonych, którzy mają zapewnioną kodeksową  normę  3m2 powierzchni celi mieszkalnej

100%

Zapewnienie osadzonym kodeksowej normy 3 m 2

 

Cel oraz zadania służące jego realizacji odnoszą się do  zapisów:

 

- Projektu strategii „Sprawne państwo 2011-2020”

 

-Dokumentu „Skuteczny wymiar sprawiedliwości- działania Ministerstwa Sprawiedliwości na 500 dni’ z sierpnia 2010 roku

 

-Planu działalności Ministra sprawiedliwości na rok 2011 dla działu administracji rządowej Sprawiedliwość

 

-Planu działalności Centralnego Zarządu Służby Więziennej na rok 2011

% zaludnienia w zakładach karnych i aresztach śledczych

98%

2

Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na kare pozbawienia wolności

Liczba skazanych objętych systemem programowanego oddziaływania

90

1.        Wykonywanie w obowiązków statutowych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej

2.        System dozoru elektronicznego.

3.        Resocjalizacja osób pozbawionych wolności poprzez pracę

4.        Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z aresztu śledczego w Wejherowie, rodzinom tych osób

                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                            Dyrektor Aresztu Śledczego w Wejherowie

WEJHEROWO, DN. 30.06.2011                                                                                                                                                        ppłk mgr Maciej Uchman

 

 

Plan działalności

Aresztu Śledczego w  Wejherowie

na rok 2012

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2012

Lp.

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

 

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym

Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan

1

2

3

4

5

6

1

Zwiększenie skuteczności i bezpieczeństwa wykonywania kary pozbawienia wolności oraz resocjalizacji i readaptacji społecznej osób skazanych na kary ograniczenia i pozbawienia wolności ( z uwzględnieniem osób poddanych probacji)

Odsetek osadzonych, którzy mają zapewnioną kodeksową  normę  3m2 powierzchni celi mieszkalnej

100%

1.        Wzmocnienie ochrony wewnętrznej w jednostkach penitencjarnych poprzez kontynuację działań obejmujących przesuwanie funkcjonariuszy z likwidowanych posterunków zewnętrznych uzbrojonych w wyniku zastosowania elektronicznych systemów bezpieczeństwa

 

2.        Rozmieszczenie zakresu i możliwości stosowania systemu Dozoru Elektronicznego- umożliwienie orzekania w  wyroku przez sad jurysdykcyjny, iż kara pozbawienia wolności odbywana będzie w systemie dozoru elektronicznego

 

 

 

3.        Uszczelnienie systemów ochrony jednostek penitencjarnych. Wykonanie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

 

 

 

Cel oraz zadania służące jego realizacji odnoszą się do  zapisów:

 

- Projektu strategii „Sprawne państwo 2011-2020”

 

-Dokumentu „Skuteczny wymiar sprawiedliwości- działania Ministerstwa Sprawiedliwości na 500 dni’ z sierpnia 2010 roku

 

 

 

% zaludnienia w zakładach karnych i aresztach śledczych

98%

Liczba dodatkowych etatów funkcjonariuszy SW skierowanych do realizacji zadań ochrony wewnętrznej, pozyskanych w wyniku przeniesienia funkcjonariuszy z likwidowanych posterunków uzbrojonych

1

Liczba urządzeń służących do wykrywania przedmiotów niebezpiecznych i niedozwolonych w szczególności narkotyków i substancji psychotropowych

0

 

                WEJHEROWO, DN. 28.12.2011                  Podpisał :

Zastępca  Dyrektora Aresztu Śledczego  mjr mgr Grzegorz Skelnik                                                                                                      


PLAN DZIAŁALNOŚCI

dla Aresztu Śledczego w Wejherowie

na rok 2013


CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2013


Lp.

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze zadania służące do realizacji celu

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym

Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan

1

2

3

4

5

6

1


Zwiększenie skuteczności i bezpieczeństwa wykonania kary pozbawienia wolności oraz resocjalizacji i readaptacji społecznej osób skazanych na kary ograniczenia i pozbawienia wolności
Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi50,00%

1. Rozwój systemu alternatywnych wobec izolacji więziennej metod kar – System Dozoru Elektronicznego, prace społecznie użyteczne, system kar mieszanych.

2. Upowszechnianie efektywnych oddziaływań probacyjnych umożliwiających kuratorom sądowym skuteczne sprawowanie dozoru nad skazanymi (wdrożenie rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości do Kodeksu Karnego Wykonawczego w odniesieniu do skazanych poddanych dozorowi kuratora sądowego).

3. Przeprowadzenie prac legislacyjnych związanych z projektem ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych

1. „Sprawne Państwo 2011 – 2020”
2. „Strategia Rozwoju Kraju 2020”


Liczba osób objętych świadczeniami udzielonymi w ramach pomocy postpenitencjarnej


450


Wejherowo dnia 31.12.2012 r.       

 Podpisał : Dyrektor  Aresztu Śledczego w Wejherowie

SPRAWOZDANIE  Z  WYKONANIA  PLANU  DZIAŁALNOŚCI

ARESZTU ŚLEDCZEGO w WEJHEROWIE

ZA ROK 2012

 

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku  2012

 

 

Lp.

 

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

 

Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu

 

Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu

Nazwa

Planowana  wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie

Osiągnięta  wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie

1

2

3

4

5

6

7

1

 

 Zwiększenie skuteczności  i bezpieczeństwa wykonywania  kary pozbawienia wolności oraz resocjalizacji i readaptacji społecznej osób skazanych na kary ograniczenia i pozbawienia wolności ( z uwzględnieniem osób poddanych probacji )

 

 Odsetek osadzonych, którzy mają zapewnioną kodeksową normę 3m2 powierzchni celi mieszkalnej

100%

100%

 1. Wzmocnienie ochrony wewnętrznej w jednostce poprzez kontynuację działań obejmujących przesuwanie funkcjonariuszy z likwidowanych posterunków zewnętrznych uzbrojonych w wyniku zastosowania elektronicznych systemów bezpieczeństwa
 2. Rozmieszczenie zakresu i możliwości stosowania systemu Dozoru Elektronicznego – umożliwienie orzekania w wyroku przez sąd jurysdykcyjny, iż kara pozbawienia wolności  odbywana będzie w systemie dozoru elektronicznego
 3. Uszczelnienie systemów ochrony jednostek penitencjarnych . Wykonywanie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Poprzez ciągły monitoring i analizę zasadności pobytu osadzonych zapewniono osadzonym kodeksową normę 3 m  . Natomiast  nadzór  nad strukturą zakwaterowania osadzonych w oddziałach mieszkalnych  i reagowanie na każdą możliwość zaburzenia prawidłowego osadzenia doprowadził do osiągnięcia wyznaczonego miernika.

 % zaludnienia w zakładzie karnym

98%

96,70%

Liczba dodatkowych etatów funkcjonariuszy SW skierowanych do realizacji zadań ochrony wewnętrznej, pozyskanej w wyniku przeniesienia funkcjonariuszy z likwidowanych posterunków uzbrojonych

1

2

W wyniku likwidacji  posterunków uzbrojonych 2 etaty przesunięto do ochrony wewnętrznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba urządzeń służących do wykrywania przedmiotów niebezpiecznych i niedozwolonych w szczególności narkotyków i substancji psychotropowych

0

1

Otrzymano wykrywacz metalu – 1 szt.

Dodatkowo otrzymano 255 sztuk „narkotestów”

 

 

 

 

CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2012

Cele zostały osiągnięte .

 

 

 

 

 31.01.2013r.                                                       ppłk  mgr  Maciej  Uchman

      (data)                                                                    (podpis kierownika jednostki)

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO W WEJHEROWIE1)

za rok  2012

                                             (rok, za który składane jest oświadczenie)

Dział I2)

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

-           zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,

-           skuteczności i efektywności działania,

-           wiarygodności sprawozdań,

-           ochrony zasobów,

-           przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

-           efektywności i skuteczności przepływu informacji,

-           zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej3)/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*

 

            ARESZT ŚLEDCZY W WEJHEROWIE

.......................................................................................................................................................

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych*)

Część A4)

   w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B5)

    w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część C6)

    nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:7)

         monitoringu realizacji celów i zadań,

         samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych8),

         procesu zarządzania ryzykiem,

         audytu wewnętrznego,

         kontroli wewnętrznych,

         kontroli zewnętrznych,

         innych źródeł informacji: czynności doradcze (badanie wstępne)

        ......................................................................................................................................

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

 

Wejherowo, dn. 08.02.2013                                                        ...........................................................                                              ppłk  mgr  Maciej  Uchman

(miejscowość, data)                                        (podpis kierownika jednostki)

______*            Niepotrzebne skreślić.

 

Dział II9)

1.     Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Brak zespołu d/s kontroli zarządczej

Braki w dokumentacji kontroli zarządczej

Przepływ informacji między poszczególnymi służbami w areszcie nie zawsze jest efektywny

 

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem.

2.    Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

Aktualizacja i uzupełnienie dokumentacji kontroli zarządczej

Szkolenie kierowniczej kadry w zakresie kontroli zarządczej

.......................................................................................................................................................

Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

Dział III10)

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1.    Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

......................................................................................................................................................

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie. W oświadczeniu za rok 2010 nie wypełnia się tego punktu.

2.    Pozostałe działania:

Powołanie zespołu d/s kontroli zarządczej

Ustalenie zasad zarządzania ryzykiem oraz podział zadań między kierowniczą kadrę jednostki

Ustalenie wzorów dokumentów z zakresu kontroli zarządczej obowiązujących w jednostce

......................................................................................................................................................

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objaśnienia:

1)    Należy podać nazwę ministra, ustaloną przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354), a w przypadku gdy oświadczenie sporządzane jest przez kierownika jednostki, nazwę pełnionej przez niego funkcji.

2)         W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jedną część z części A albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie części wykreśla się. Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.

3)         Minister kierujący więcej niż jednym działem administracji rządowej składa jedno oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w zakresie wszystkich kierowanych przez niego działów, obejmujące również urząd obsługujący ministra. Oświadczenie nie obejmuje jednostek, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578).

4)         Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie następujące elementy: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.

5)         Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z wymienionych elementów: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem, z zastrzeżeniem przypisu 6.

6)         Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z wymienionych elementów: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji oraz zarządzania ryzykiem.

7)         Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy je wymienić.

8)         Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

9)         Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.

10)       Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była zaznaczona część B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.

 

PLAN DZIAŁALNOŚCI

dla Aresztu Śledczego w Wejherowie

na rok 2014


CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2014


Lp.

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze zadania służące do realizacji celu

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym

Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan

1

2

3

4

5

61


Zapewnienie stopnia realizacji praw obywatelskich poprzez system wymiaru sprawiedliwości
Odsetek skazanych którzy mają zapewnioną kodeksową normę powierzchni w celi mieszkalnej
100,00%


1. Zarządzanie stopniem zaludnienia Aresztu Śledczego poprzez realizację projektów:

a) Centralna Baza Danych Osób Pozbawionych Wolności NeoNET

b) Pozyskiwanie miejsc zakwaterowania dla obywateli polskich , skazanych na karę pozbawienia wolności lub inny środek skutkujący pozbawieniem wolności w państwach członkowskich Unii Europejskiej, transferowanych do odbycia tej kary w Polsce.

2. Realizacja projektów związanych z readaptacją społeczną:

a) Realizacja szkoleń podnoszących kompetencje społeczno – zawodowe więźniów oraz stworzenie warunków ułatwiających podtrzymanie więzi rodzinnych w celu zwiększenia efektywności ich powrotu do społeczeństwa po zakończeniu odbywania kary

b) Stop przemocy DRUGA SZANSA


1. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030
2. „Strategia Sprawne Państwo 2020”

3. Strategia Rozwoju Kraju 2020


Wskaźnik readaptacji osadzonych rozumiany jako stosunek liczby skazanych objętych nauczaniem, zatrudnieniem, terapią i programami readaptacji, którzy uzyskali warunkowe przedterminowe zwolnienie do ogólnej liczby skazanych uzyskujących warunkowe przedterminowe zwolnienie
90,00%

2Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności oraz resocjalizację osadzonych


Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi

75,00%


1. Wykonywanie obowiązków statutowych Aresztu Śledczego

2. Resocjalizacja osób pozbawionych wolności poprzez pracę

3. Udzielenie pomocy osobą pozbawionym wolności, zwalnianym z Aresztu Śledczego , rodzinom tych osób, pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzin.


Wejherowo dnia 11.12.2013 r.

 

PLAN DZIAŁALNOŚCI

dla Aresztu Śledczego w Wejherowie

na rok 2015


CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2015


Lp.

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze zadania służące do realizacji celu

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym

Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan

1

2

3

4

5

61


Zapewnienie stopnia realizacji praw obywatelskich poprzez system wymiaru sprawiedliwości
Odsetek skazanych którzy mają zapewnioną kodeksową normę powierzchni w celi mieszkalnej
100,00%


1. Adaptacja pomieszczeń niemieszkalnych w celu pozyskania dodatkowych miejsc zakwaterowania więźniów.

2. Pozyskanie nowych miejsc zakwaterowania osadzonych w wyniku realizowanych prac remontowych i inwestycyjnych.

3. Wnioskowanie o zmianę przeznaczenia jednostek penitencjarnych, uwzględniającą potrzeby w zakresie zakwaterowania poszczególnych kategorii osadzonych.

4. Realizacja projektów związanych z readaptacją społeczną: szkolenia podnoszące kompetencje społeczno -zawodowe więźniów oraz stworzenie warunków ułatwiających podtrzymanie więzi rodzinnych w celu zwiększenia efektywności ich powrotu do społeczeństwa po zakończeniu odbywania kary: projekt „Stop przemocy DRUGA SZANSA”.
1. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności

2. „Strategia Sprawne Państwo 2020”

3.Strategia Rozwoju Kraju 2020.

4. Strategia Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości w Polsce na lata 2014-2020

Wskaźnik readaptacji osadzonych rozumiany jako stosunek liczby skazanych objętych nauczaniem, zatrudnieniem, terapią i programami readaptacji, którzy uzyskali warunkowe przedterminowe zwolnienie do ogólnej liczby skazanych uzyskujących warunkowe przedterminowe zwolnienie
90,00%

2Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności oraz resocjalizację osadzonych


Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi

70,00%


1. Wykonywanie kary pozbawienia wolności w warunkach izolacji więziennej oraz tymczasowego aresztu.

2. Kary alternatywne wobec kar pozbawienia wolności.

3. Resocjalizacja osób pozbawionych wolności poprzez pracę i pomoc postpenitencjarną


Wejherowo dnia 17.12.2014 r.

 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO W WEJHEROWIE1)

za rok 2014

(rok, za który składane jest oświadczenie)

Dział I2)

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,

- skuteczności i efektywności działania,

- wiarygodności sprawozdań,

- ochrony zasobów,

- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

- efektywności i skuteczności przepływu informacji,

- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej3)/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*


ARESZT ŚLEDCZY W WEJHEROWIE

.......................................................................................................................................................

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych*)

Część A4)

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B5)

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część C6)

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:7)

monitoringu realizacji celów i zadań,

samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych8),

procesu zarządzania ryzykiem,

audytu wewnętrznego,

kontroli wewnętrznych,

kontroli zewnętrznych,

innych źródeł informacji: czynności doradcze (badanie wstępne)

......................................................................................................................................

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Wejherowie

Wejherowo, dn. 17.02.2015 .............................................................

(miejscowość, data) (podpis kierownika jednostki)

______* Niepotrzebne skreślić.Dział II9)

 1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.


Niewystarczająca znajomość zasad funkcjonowania mechanizmów kontroli zarządczej przez część kierowniczej kadry.

Reakcja na pojawiające się nowe ryzyka jest prawidłowa jednak nie zawsze opisywane jest to w postaci analizy ryzyka.

Przepływ informacji między poszczególnymi służbami w areszcie nie zawsze jest efektywny


Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem.


 1. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.


Pełne wdrożenie programu komputerowego do realizacji zadań w ramach kontroli zarządczej

Szkolenie kierowniczej kadry w zakresie kontroli zarządczej – luty 2015


Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

Dział III10)

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.


 1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

Szkolenie kierowniczej kadry - styczeń 2014


Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie. W oświadczeniu za rok 2010 nie wypełnia się tego punktu.


2. Pozostałe działania:

Wdrożenie programu komputerowego do realizacji zadań kontroli zarządczej.


Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.SPRAWOZDANIE  Z  WYKONANIA  PLANU  DZIAŁALNOŚCI

ARESZTU ŚLEDCZEGO w WEJHEROWIE

ZA ROK 2014

 

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku  2014

 

 

Lp.

 

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

 

Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu

 

Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu

Nazwa

Planowana  wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie

Osiągnięta  wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie

1

2

3

4

5

6

7

1

Zapewnienie stopnia realizacji praw obywatelskich poprzez system wymiaru sprawiedliwości

Odsetek skazanych którzy mają zapewnioną kodeksowa normę powierzchni w celi mieszkalnej 

100,00%

100,00%

1.     Zarządzanie stopniem zaludnienia Aresztu Śledczego poprzez realizację projektów:  a) Centralna Baza Danych Osób Pozbawionych Wolności NeoNET                                   b) Pozyskiwanie miejsc zakwaterowania dla obywateli polskich, skazanych na karę pozbawienia wolności lub inny środek skutkujący pozbawieniem wolności w państwach członkowskich Unii Europejskiej transferowanych do odbycia kary w Polsce.

Poprzez ciągły monitoring i analizę zasadności pobytu osadzonych zapewniono osadzonym kodeksową normę 3 m  . Natomiast  nadzór  nad strukturą zakwaterowania osadzonych w oddziałach mieszkalnych  i reagowanie na każdą możliwość zaburzenia prawidłowego osadzenia doprowadził do osiągnięcia wyznaczonego miernika.

Wskaźnik readaptacji osadzonych rozumiany jako stosunek liczby skazanych objętych nauczaniem, zatrudnieniem, terapią

 i programami readaptacji którzy uzyskali warunkowe przedterminowe zwolnienie do ogólnej liczby skazanych uzyskujących warunkowe przedterminowe zwolnienie

 

90,00%

 

96,30%

1.     Realizacja projektów związanych z readaptacją społeczną:                                a) Realizacja szkoleń podnoszących kompetencje społeczno – zawodowe więźniów oraz stworzenie warunków ułatwiających podtrzymanie więzi rodzinnych w celu zwiększenia efektywności ich powrotu do społeczeństwa po zakończeniu odbywania kary                        b) Stop przemocy DRUGA SZANSA

Rozszerzenie oferty możliwych stanowisk pracy co skutkowało zwiększeniem zatrudnienia, szeroka oferta grupowych programów readaptacji społecznej skazanych, aktywny udział w ofercie Norweskiego Mechanizmu Finansowego        ( 4 szkolenia kursowe – 2 w cyklach 3 szkoleń oraz 2 w cyklach 4 szkoleń). Skuteczne rozpoznania u osadzonych deficytów skutkujących skierowaniem do odbywania kary w systemie terapeutycznym

2

Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na kare pozbawienia wolności oraz resocjalizację osadzonych

Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi

75,00%

81,79%

1.      Wykonywanie obowiązków statutowych Aresztu Śledczego

2.     Resocjalizacja osób pozbawionych wolności poprzez pracę

3.     Udzielanie pomocy osobą pozbawionym wolności, zwalnianym z Aresztu Śledczego, rodzinom tych osób, pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzin

Podjęcie starań w celu wczesnego rozpoznania deficytów u osadzonych (skuteczna współpraca z poszczególnymi działami służb) Właściwa ocena celowości wydatkowania środków na wskazany cel, maksymalne rozszerzenia oferty pomocowej w ramach określonych przez Ministra Sprawiedliwości z dnia 06.02.2014 r w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

 

 

 

 

CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2014

Cele zostały osiągnięte .

.

 

 

 

 

...17.02.2015.........................                                       ...Dyrektor Aresztu Śledczego w Wejherowie.............................

      (data)                                                                                            (podpis kierownika jednostki)

 

 

PLAN DZIAŁALNOŚCI

dla Aresztu Śledczego w Wejherowie

na rok 2016


CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2016


Lp.

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze zadania służące do realizacji celu

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym

Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan

1

2

3

4

5

61


Zwiększenie stopnia realizacji praw obywatelskich przez system wymiaru sprawiedliwości
Odsetek skazanych którzy mają zapewnioną kodeksową normę powierzchni w celi mieszkalnej
100,00%


1. Zapewnienie właściwego stanu technicznego bazy zakwaterowania dla osadzonych.

2. Dostosowanie przeznaczenia jednostki penitencjarnej do kategorii osadzonych.

3. Szkolenia kadry penitencjarnej.

4. Szkolenia skazanych (POWER 2014-2020; Fundusze Europejskie).
1. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności

2. „Strategia Sprawne Państwo 2020”

3.Strategia Rozwoju Kraju 2020.

4. Strategia Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości w Polsce na lata 2014-2020

Wskaźnik readaptacji osadzonych rozumiany jako stosunek liczby skazanych objętych nauczaniem, zatrudnieniem, terapią i programami readaptacji, którzy uzyskali warunkowe przedterminowe zwolnienie do ogólnej liczby skazanych uzyskujących warunkowe przedterminowe zwolnienie90,00%

2Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności oraz resocjalizację osadzonych


Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi

75,00%


1. Wykonywanie kary pozbawienia wolności w warunkach izolacji więziennej oraz tymczasowego aresztu.

2. Kary alternatywne wobec kar pozbawienia wolności.

3. Resocjalizacja osób pozbawionych wolności poprzez pracę i pomoc postpenitencjarną


Wejherowo dnia 16.12.2015 r.

 

 

PLAN DZIAŁALNOŚCI

dla Aresztu Śledczego w Wejherowie

na rok 2017


CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2017


Lp.

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze zadania służące do realizacji celu

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym

Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan

1

2

3

4

5

61


Zwiększenie stopnia realizacji praw obywatelskich przez system wymiaru sprawiedliwości


Wskaźnik readaptacji osadzonych rozumiany jako stosunek liczby skazanych objętych nauczaniem, zatrudnieniem, terapią i programami readaptacji, którzy uzyskali warunkowe przedterminowe zwolnienie do ogólnej liczby skazanych uzyskujących warunkowe przedterminowe zwolnienie90,00%


1. Zwiększenie powszechności zatrudnienia w grupie skazanych i ukaranych ,którzy mogą podjąć pracę.

2. Zwiększenie efektywności wykorzystania Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.


1. Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju - projekt2


Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności oraz resocjalizację osadzonych

Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi


70,00%


1. Wykonywanie kary pozbawienia wolności w warunkach izolacji więziennej oraz tymczasowego aresztowania.

2. Wykonywanie kar alternatywnych wobec kary pozbawienia wolności

3. Resocjalizacja osób pozbawionych wolności poprzez pracę i pomoc postpenitencjarną


Wejherowo dnia 13.12.2016 r.

 

Oświadczenie majątkowe

WZÓR OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO
 
 Oświadczenie o stanie majątkowym
 Oświadczenie o stanie majątkowym jest składane:
 a* przy nawiązaniu stosunku służbowego,
 b* przy rozwiązaniu stosunku służbowego,
 c* za rok …………….
 Ja, niżej podpisany(a), ...................................................................................................
 (imiona i nazwisko)
 ......................................................................................................................................
 (w przypadku kobiet podać nazwisko panieńskie)
 urodzony(a) ................................... w ............................................................................
 pełniący(a) służbę w ......................................................................................................
 (miejsce pełnienia służby, stanowisko lub funkcja)
 zamieszkały(a) w ...........................................................................................................
 po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523, z późn. zm.), zgodnie z art. 161 tej ustawy, oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności ustawowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
 I
 1. Dom o powierzchni: ............. m2, położony ..............................................................
 adres: .......................................................................................................................
 tytuł prawny: .............................................................................................................
 2. Mieszkanie (własnościowe, spółdzielcze własnościowe lub inne): ………………..... …………………………………………………………………….....................................adres: .......................................................................................................................
 powierzchnia całkowita: ............................... m2
 tytuł prawny (własność, współwłasność, wielkość udziału):………………………….
 …………………….....................................................................................................
 …………………………………………………………………………………..................
 3. Gospodarstwo rolne:
 rodzaj gospodarstwa: .............................................., powierzchnia .................... m2
 adres: .......................................................................................................................
 rodzaj zabudowy: .....................................................................................................
 tytuł prawny (własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, dzierżawa, inny tytuł, podać jaki): ......................................................................................................
 Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ................................................................................................................................
 4. Inne nieruchomości (place, działki):
 powierzchnia: .................................. m2
 ................................................................................................................................
 (adres, tytuł prawny: własność, współwłasność, inny tytuł - podać jaki oraz inne dane)
 ................................................................................................................................ ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 5. Zasoby pieniężne:
 – środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ...............................................
 ................................................................................................................................
 – środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: …..............................................
 ................................................................................................................................
 – papiery wartościowe: ….........................................................................................
 .................................................................. na kwotę: ...............................................
 II
 Nabyłem(am) (nabył mój małżonek) mienie od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej, które podlegało zbyciu w drodze przetargu:
 tak* nie*
 Podać rodzaj mienia, datę nabycia, od kogo .................................................................
 ......................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................
 III
 1. a* Nie jestem członkiem zarządu ani rady nadzorczej, komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego, ani też członkiem zarządu fundacji prowadzącej działalność gospodarczą.
 b* Jestem członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego, członkiem zarządu fundacji prowadzącej działalność gospodarczą:
 ..........................................................................................................................
 (wymienić pełnione funkcje i stanowiska wraz z nazwami spółek i fundacji)
 ..........................................................................................................................
 ..........................................................................................................................
 ………………………………………………………………………………………...
 Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: …..…. …………………………………………………………………................................
 2. a* Nie jestem zatrudniony(a) ani też nie wykonuję innych zajęć w spółkach prawa handlowego, które mogłyby wywołać podejrzenie o moją stronniczość lub interesowność.
 b* W spółkach prawa handlowego wykonuje niżej wymienione zajęcia:…………
 ..........................................................................................................................
 ..........................................................................................................................
 ..........................................................................................................................
 ..........................................................................................................................
 Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..........
 …………………………………………………………………………………………
 3. a* Nie jestem członkiem zarządu, rady nadzorczej ani komisji rewizyjnej spółdzielni.1
 b* Jestem członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółdzielni:
 .............................................................................................................................
 .............................................................................................................................
 .............................................................................................................................
 .............................................................................................................................
 .............................................................................................................................
 (podać pełnioną funkcję, nazwę i adres spółdzielni)
 Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..……... …………………………………………………………………………………………..
 4. W następujących spółkach prawa handlowego posiadam niżej podane udziały lub akcje: ...…………………………………………………………………………………….
 ................................................................................................................................
 (nazwa spółki - adresy, wielkość udziałów, ilość akcji)
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...…………
 ……………………………………………………………………………………………….
 Równocześnie oświadczam, że w spółce ….............................................................
 ……………………………………………………………………………………………….
 ……………………………………………………………………………………………….
 ……………………………………………………………………………………………….
 moje udziały (lub akcje) przekraczają 10%.
 W pozostałych spółkach prawa handlowego posiadane udziały lub akcje nie stanowią 10% kapitału.
 IV
 1. Nie prowadzę działalności gospodarczej na własny rachunek, ani wspólnie z innymi osobami, nie zarządzam również taką działalnością ani nie jestem przedstawicielem czy też pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.2
 2. Prowadzę w wyżej określony sposób działalność polegająca na:…………………...
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..................
 ................................................................................................................................
 V
 Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): ...…………….. ......................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................
 VI
 Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): ...………………………………………………...
 ......................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................
 VII
 Inne dodatkowe dane o stanie majątkowym: ..……………………………………………. ...................................................................................................................................... ......................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................
 Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: …………..…... ......................................................................................................................................
 Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 14 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584, z późn. zm.) za podanie nieprawdy grozi kara pozbawienia wolności.
 ......................................... ............................
 (miejscowość, data) (podpis)
 1 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.
 2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie.
 __________________
 * Niewłaściwe skreślić i uzupełnić, wpisując w poszczególnych punktach odpowiednie dane.
 Wykonano egzemplarz pojedynczy
 
 Sporządził/wykonał: …………………………………………..….
                                                                    (imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie)
        
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Majątek Służby Więziennej

Zamówienia publiczne

W Areszcie Śledczym w Wejherowie  zamówienia publiczne realizowane są w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz w oparciu o akty wykonwcze wydane na podstawie w/w ustawy. Aktualnie toczące sie postępowania dostępne są na stronie:
http://sw.gov.pl/

Współpraca międzynarodowa

We współczesnym świecie współpraca międzynarodowa instytucji państwowy ma istotne znaczenie dla ich rozwoju. Zdobywanie nowych doświadczeń i dzielenie się osiągnięciami podnosi rangę i znaczenie tych instytucji, które otwierają się na nieznane dotąd obszary działania.
 Wraz z przystąpieniem w 2004 r. Polski do Unii Europejskiej nawiązanie kontaktów z instytucjami penitencjarnymi  tych państw stało się priorytetem polskiej Służby Więziennej. Drugim obszarem zainteresowania polskiego więziennictwa stały się kraje powstałe po rozpadzie Związku Radzieckiego, takie jak np. Ukraina, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan. W ostatnich latach zacieśniła się współpraca z więziennictwem Izraela oraz Stanu Teksas (USA).
 Polska Służba Więzienna aktualnie realizuje 60 podpisanych porozumień o współpracy z systemami więziennymi krajów europejskich i pozaeuropejskich.
 Centralny Zarząd Służby Więziennej zawarł dziewięć porozumień lub listów intencyjnych z centralnymi organami więziennictwa innych krajów: Państwowym Departamentem Ukrainy do Spraw Wykonywania Kar, Departamentem Służby Więziennej Republiki Litewskiej przy Ministerstwie Sprawiedliwości, Departamentem Więziennictwa Ministerstwa Sprawiedliwości Gruzji, Teksaskim Departamentem Prawa Kryminalnego oraz Uniwersytetem Stanowym Sama Houstona w Huntsville w USA, Komitetem ds. Systemu Karno-Wykonawczego Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Kazachstanu, Służbą Więzienną Republiki Czech, Głównym Zarządem Karno-Wykonawczym Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Kirgistanu, Federalną Służbą Wykonania Kar Rosji, Generalnym Departamentem Wykonywania Wyroków Sądowych Mongolii.
 Dzięki podpisanym porozumieniom oraz nawiązanym kontaktom w ostatnich latach funkcjonariusze i pracownicy polskiej Służby Więziennej uczestniczyli w międzynarodowych wizytach organizowanych w Czechach, Finlandii, Francji, Holandii, Izraelu, Kazachstanie, Litwie, Niemczech, Słowacji, Ukrainie, USA, Węgrzech, Wielkiej Brytanii oraz Mongolii.
 Nasze dwustronne kontakty z partnerami z różnych krajów Europy i świata, państw o różnej historii, kulturze i doświadczeniu w wykonywaniu kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania pozwalają nie tylko na promowanie naszych najlepszych doświadczeń i rozwiązań penitencjarnych, ale również na zapoznawanie naszych partnerów z historią i kulturą Polski. Kierownictwa wymiaru sprawiedliwości wielu krajów, zwłaszcza państw byłego Związku Radzieckiego (np. Gruzja, Kirgistan, Kazachstan) reformują swoje systemy penitencjarne w oparciu o polskie doświadczenia.
 Polska Służba Więzienna szeroko wykorzystuje kontakty międzynarodowe między innymi do wprowadzania nowych technik ochronnych, szkoleniowych i penitencjarnych dostosowując je do naszych rozwiązań systemowych.
 
  
 

Fundusze unijne

W związku z realizacją projektu „Cykl szkoleniowo – aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności„ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na terenie Aresztu Śledczego w Wejherowie w ramach w/w projektu w roku 2010 przeprowadzono:
 • kurs fryzjerski,
 • dwa kursy malarsko – szpachlarskie,
 • kurs tynkarski,
 Każdy z w/w kursów był połączony z zajęciami aktywizacji zawodowej, podczas których osadzeni zdobyli wiedzę z zakresu zagadnień związanych z „odnalezieniem się” na rynku pracy.
 Łącznie w roku 2010 pełną formę wsparcia w tutejszej jednostce ukończyło 49 beneficjentów, którzy zdobyli kwalifikacje w zawodzie:
 • fryzjer; 14 osadzonych,
 • malarz – szpachlarz; 24 osadzonych,
 • tynkarz; 11 osadzonych.
 W ramach w/w projektu w roku 2011 przeprowadzono:
 • kurs fryzjerski,
 • dwa kursy brukarskie,
 • kurs pracownika ogólnobudowlanego - wykończenie 
  wnętrz,
 Każdy z w/w kursów był połączony z zajęciami aktywizacji zawodowej, podczas których osadzeni zdobyli wiedzę z zakresu zagadnień związanych z „odnalezieniem się” na rynku pracy.
 Łącznie w roku 2011 pełną formę wsparcia w tutejszej jednostce ukończyło 48 beneficjentów, którzy zdobyli kwalifikacje w zawodzie:
 • fryzjer- 12 osadzonych,
 • brukarz- 24 osadzonych,
 • pracownik ogólnobudowlany -12 osadzonych.
W  2012r. zrealizowano trzy kursy tj. kurs glazurnika, kurs  fryzjerski, kurs malarza . Aktualnie  realizowany jest drugi kurs  malarza  oraz  rozpoczęła się procedura przetargowa na zorganizowanie kolejnego kursu glazurnika.
 

Akty prawne

USTAWA z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z dnia 12 maja 2010 r.)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 18 października 2010 r. w sprawie odznaki "Za zasługi w pracy penitencjarnej" (Dz. U. z dnia 29 października 2010 r.)
USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy. (Dz. U. z dnia 5 sierpnia 1997 r.)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności (Dz. U. z dnia 29 sierpnia 2003 r.)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania (Dz. U. z dnia 29 sierpnia 2003 r.)
ZARZĄDZENIE Nr 81 /2010 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Centralnemu Zarządowi Służby Więziennej
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI w sprawie sposobów załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych
ZARZĄDZENIE Nr 212/10/CZSW Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Zarządowi Służby Więziennej
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRAWIEDLIWOŚCI z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie znaku graficznego Służby Więziennej (Dz. U. z dnia 6 lipca 2010 r.)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie określenia trybu przeprowadzania procedury określającej predyspozycje funkcjonariuszy do służby na określonych stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych w Służbie Więziennej (Dz. U. z dnia 10 sierpnia 2010 r.)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie pomocy finansowej na kształcenie dzieci funkcjonariuszy Służby Więziennej, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą (Dz. U. z dnia 9 sierpnia 2010 r.)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 20 września 2010 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z dnia 6 października 2010 r.)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 września 2010 r. w sprawie przekazywania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariuszy Służby Więziennej zwolnionych ze służby (Dz. U. z dnia 29 września 2010 r.)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów i wykazu stanowisk, na których pracownicy jednostek organizacyjnych Służby Więziennej są zatrudniani na zasadach określonych w przepisach o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z dnia 10 sierpnia 2010 r.)
ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie siedzib, terytorialnego zasięgu i szczegółowego zakresu działania dyrektorów okręgowych Służby Więziennej oraz struktury organizacyjnej okręgowych inspektoratów Służby Więziennej (Dz. Urz. MS z dnia 7 września 2010 r.)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie stosowania do funkcjonariuszy Służby Więziennej przepisów Kodeksu pracy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z dnia 11 sierpnia 2010 r.)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie szkolenia oraz doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. z dnia 10 sierpnia 2010 r.)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie sztandaru jednostek organizacyjnych Służby Więziennej (Dz. U. z dnia 10 sierpnia 2010 r.)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania zezwoleń na podjęcie zajęcia zarobkowego poza służbą przez funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. z dnia 7 lipca 2010 r.)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków i chorób pozostających w związku z pełnieniem służby w Służbie Więziennej (Dz. U. z dnia 11 sierpnia 2010 r.)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie wykazu chorób, z tytułu których funkcjonariuszowi Służby Więziennej przysługuje jednorazowe odszkodowanie (Dz. U. z dnia 12 sierpnia 2010 r.)
 
 
  
  
  
 
  
    
                          

Sposób załatwiania spraw

Zasady przyjmowania paczek
  
  Osadzony ma prawo otrzymać raz na kwartał paczkę żywnościową o wadze do 5kg, a za zezwoleniem Dyrektora paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny i lekami. Paczki odzieżowe i higieniczne przyjmowane są jedynie w twardym opakowaniu.
  
 Nie przyjmuje się paczek:
 bez spisu zawartości;
 (Wewnątrz paczki winien znajdować się spis jej zawartości.
 W paczce nie mogą znajdować się artykuły żywnościowe, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniu utrudniającym kontrolę ich zawartości ( np. puszki, słoiki, kartony).
 Artykuły żywnościowe nadesłane w paczce a uznane przez lekarza lub innego uprawnionego pracownika służby zdrowia za nienadające się do spożycia podlegają zniszczeniu w obecności osadzonego)
  
 żywnościowych których ciężar wraz z opakowaniem przekracza 5kg;
 higienicznych, odzieżowych zawierających artykuły inne niż określone w zezwoleniu Dyrektora;
 
 

K O M U N I K A TINFORMUJĘ, ŻE W ARESZCIE ŚLEDCZYM W WEJHEROWIE ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DODATKOWEGO SPOSPOBU REALIZACJI PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH DLA OSADZONYCH ZA POŚREDNICTWEM PUNKTU SPRZEDAŻY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA TERENIE JEDNOSTKI WG NASTĘPUJĄCYCH ZASAD:

 1. PACZKI ŻYWNOŚCIOWE BĘDĄ DOSTARCZANE OSADZONYM PRZEBYWAJĄCYM W TUTEJSZYM ARESZCIE NA PODSTAWIE WYPEŁNIONEGO FORMULARZA ZAMÓWIENIA NA PACZKĘ ŻYWNOŚCIOWĄ WG WZORU ZAMÓWIENIA I DOKONANEJ WPŁATY, PRZEKAZANEGO DO PUNKTU SPRZEDAŻY WRAZ Z DOWODEM WPŁATY. W TYTULE PRZELEWU NALEŻY KONIECZNIE ZAWRZEĆ INFORMACJĘ WG WZORU: AŚ WEJHEROWO NAZWISKO, IMIĘ I IMIĘ OJCA OSADZONEGO.

 2. ZAMÓWIENIE SPORZĄDZA SIĘ NA PODSTAWIE ZATWIERDZONEJ LISTY PRODUKTÓW DOSTĘPNYCH DO SPRZEDAŻY W ARESZCIE:

  - W PUNKCIE SPRZEDAŻY

  - W SALI WIDZEŃ

  - W POMIESZCZENIU POCZEKALNI

  - NA STRONIE INTERNETOWEJ WWW.SW.GOV.PL – JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - WEJHEROWO – WIDZENIA I PRZYJMOWANIE PACZEK.

 3. ZAMÓWIENIE NA DOSTARCZENIE PACZKI ŻYWNOŚCIOWEJ DLA OSADZONEGO OSOBY ZAINTERESOWANE MOGĄ ZŁOŻYĆ:

  - W PUNKCIE SPRZEDAŻY

  - DROGĄ POCZTOWĄ – NA ADRES: "KANTYNA" ARESZT ŚLEDCZY UL. SOBIESKIEGO 302 84-200 WEJHEROWO

 4. FORMULARZ ZAMÓWIENIA ORAZ LISTA PRODUKTÓW SĄ DOSTĘPNE W ARESZCIE:

  - W PUNKCIE SPRZEDAŻY

  - W SALI WIDZEŃ

  - W POMIESZCZENIU POCZEKALNI

  - NA STRONIE INTERNETOWEJ WWW.SW.GOV.PL– JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - WEJHEROWO – WIDZENIA I PRZYJMOWANIE PACZEK.

 5. ZAMÓWIENIE MOŻE BYĆ PRZYJĘTE DO REALIZACJI PO UPRZEDNIM POTWIERDZENIU UPRAWNIENIA OSADZONEGO DO OTRZYMANIA PACZKI

 6. PACZKA REALIZOWANA W DRODZE ZAMÓWIENIA JEST PRZEKAZYWANA OSADZONEMU NIEZWŁOCZNIE NIE POŹNIEJ NIŻ W TERMINIE 5 DNI ROBOCZYCH OD DNIA ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA Z DOWODEM WPŁATY

 7. ŚRDOKI PIENIĘŻNE WPŁACONE NA ZAKUP PACZKI ŻYWNOŚCIOWEJ, KTÓRA NIE MOŻE BYĆ ZREALIZOWANA Z PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH OD ADMINISTRACJI ARESZTU PRZEKAZYWANE SĄ NIEZWŁOCZNIE PRZEZ PUNKT SPRZEDAŻY OSOBIE, KTÓRA PACZKĘ OPŁACIŁA (W KWOCIE POMNIEJSZONEJ O KSZT PRZELEWU LUB PRZEKAZU POCZTOWEGO) WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZYCZYNACH ODMOWY PRZYJĘCIA ZAMÓWIENIA.

 8. JEDNOCZEŚNIE INFORMUJĘ, ŻE NADAL MOŻNA DOSTARCZAĆ PACZKI ŻYWNOŚCIOWE NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH OKREŚLONYCH W PORZĄDKU WEWNĘTRZNYM.

                                                           DYREKTOR

                              ARESZTU ŚLEDCZEGO W WEJHEROWIE

  
 Zasady udzielania widzeń
  
 Widzenia dla osadzonych odbywają się w soboty oraz w niedziele od godziny 08:00 do 15:00 w sali widzeń.
 Rejestracja osób odwiedzających odbywa się od godziny 07:30 do godziny 13:00 w soboty i w niedziele.
 Osoby zgłaszające się na widzenia muszą okazać dokument, na podstawie którego można bez wątpliwości potwierdzić ich tożsamość.
 W przypadku gdy osoba będąca członkiem rodziny posiada inne nazwisko aniżeli osoba odwiedzana, winna ona być wpisana do karty widzeń z podaniem stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa.
 

Rejestry, ewidencje, archiwa

 W Areszcie Śledczym w Wejherowie funkcjonuje archiwum zakadowe , posiadające w swoim zasobie archiwalnym dokumenty, na podstawie których można uzyskać informacje o wszystkich osadzonych, którzy zostali zwolnieni z AŚ Wejherowo  od 1966 roku do dnia dzisiejszego. Ewentualne wnioski o udzielenie w/w informacji można składać do Dyrektora AŚ  Wejherowo, zgodnie z wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 29 lipca 2010r. ( Dz. U. Nr 143; Poz. 965 ) w sprawie trybu składania oraz wzoru wniosku o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osobowych o osobie obecnie lub uprzednio pozbawionej wolności w areszcie śledczym lub zakładzie karnym.

Dokumenty urzędowe

Szczegółowe zasady rejestracji, gromadzenia i obiegu dokumentów, a także organizację i zakres działania archiwów zakładowych i składnicy akt jednostek organizacyjnych SW określa Zarządzenie nr 13/2002 Dyrektora Generalnego SW z dnia 19.12.2002 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwów zakładowych i składnic akt w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej.

 Nabór kandydatów do Służby Więziennej

 Podstawa prawna: - ustawa z dnia 09 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz.523), Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej ( Dz. U. nr 186 poz.1247).

 Służbę w Służbie Więziennej zgodnie z ustawą o Służbie Więziennej może pełnić osoba będąca obywatelem polskim: o nieposzlakowanej opinii, nie karana, korzystająca z pełni praw publicznych i cywilnych, posiadająca co najmniej średnie wykształcenie oraz odpowiednie kwalifikacje zawodowe, posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów: oceny złożonych dokumentów, przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej mającej na celu w szczególności ocenę umiejętności formułowania myśli, nawiązywania i podtrzymywania kontaktu, autoprezentacji oraz motywacji kandydata do służby, badania psychologicznego, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 października 2005 r. w sprawie wymagań w zakresie zdolności fizycznej i psychicznej do Służby Więziennej (Dz.U. Nr 233, poz. 1986 oraz z 2006r. Nr 61, poz.434), określającego predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata, przeprowadzonego przez psychologa w ramach komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, zwanej dalej "komisją lekarską", testu sprawności fizycznej kandydata według kryteriów określonych w rozporządzeniu, o którym mowa wyżej, sprawdzenia kandydata w rejestrach skazanych i ukaranych, przeprowadzenia postępowania sprawdzającego, o ile kandydat nie posiada aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego, sprawdzenia w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w ankiecie personalnej, ustalenia przez właściwą miejscowo komisję lekarską, w drodze orzeczenia, zdolności fizycznej i psychicznej kandydata, sporządzenia arkusza oceny predyspozycji kandydata, zatwierdzenia listy kandydatów przez kierownika jednostki organizacyjnej.

 Kierownik jednostki organizacyjnej odmawia poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu albo przerywa to postępowanie w przypadku: niezłożenia dokumentów, w wyznaczonym terminie lub nieusunięcia braków w wyznaczonym dodatkowym terminie, niepoddania się przez kandydata czynnościom lub badaniom przewidzianym w postępowaniu kwalifikacyjnym, negatywnego wyniku choćby jednego z etapów postępowania kwalifikacyjnego.

 Pozytywne zakończenie procedury postępowania kwalifikacyjnego nie gwarantuje przyjęcia do Służby Więziennej.

 Wzory niezbędnych dokumentów tj. ankiety personalnej oraz ankiety bezpieczeństwa osobowego, znajdują się w dziale 'Wzory druków'.

  

  

 

       Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

 DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO W WEJHEROWIE

                         za rok  2010

  

  

 

 Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

 - zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,

 - skuteczności i efektywności działania,

 - wiarygodności sprawozdań,

 - ochrony zasobów,

 - przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

 - efektywności i skuteczności przepływu informacji,

 - zarządzania ryzykiem,

 oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*

          

           ARESZT ŚLEDCZY W WEJHEROWIE

 Część A4)

 x- w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

 Część B5)

 - w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

 Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

 Część C6)

 -nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

 Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

 Część D

 Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:7)

 x- monitoringu realizacji celów i zadań,

 x- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych

 x- procesu zarządzania ryzykiem,

 - audytu wewnętrznego,

 x-kontroli wewnętrznych,

 x- kontroli zewnętrznych,

 -innych źródeł informacji:

  

 Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

 

 Wejherowo, dn.25.03.2011           ppłk  mgr  Maciej  Uchman

 

Plan działalności

Aresztu Śledczego w  Wejherowie

na rok 2012

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2012

Lp.

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

 

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym

Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan

1

2

3

4

5

6

1

Zwiększenie skuteczności i bezpieczeństwa wykonywania kary pozbawienia wolności oraz resocjalizacji i readaptacji społecznej osób skazanych na kary ograniczenia i pozbawienia wolności ( z uwzględnieniem osób poddanych probacji)

Odsetek osadzonych, którzy mają zapewnioną kodeksową  normę  3m2 powierzchni celi mieszkalnej

100%

1.        Wzmocnienie ochrony wewnętrznej w jednostkach penitencjarnych poprzez kontynuację działań obejmujących przesuwanie funkcjonariuszy z likwidowanych posterunków zewnętrznych uzbrojonych w wyniku zastosowania elektronicznych systemów bezpieczeństwa

 

2.        Rozmieszczenie zakresu i możliwości stosowania systemu Dozoru Elektronicznego- umożliwienie orzekania w  wyroku przez sad jurysdykcyjny, iż kara pozbawienia wolności odbywana będzie w systemie dozoru elektronicznego

 

 

 

3.        Uszczelnienie systemów ochrony jednostek penitencjarnych. Wykonanie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

 

 

 

Cel oraz zadania służące jego realizacji odnoszą się do  zapisów:

 

- Projektu strategii „Sprawne państwo 2011-2020”

 

-Dokumentu „Skuteczny wymiar sprawiedliwości- działania Ministerstwa Sprawiedliwości na 500 dni’ z sierpnia 2010 roku

 

 

 

% zaludnienia w zakładach karnych i aresztach śledczych

98%

Liczba dodatkowych etatów funkcjonariuszy SW skierowanych do realizacji zadań ochrony wewnętrznej, pozyskanych w wyniku przeniesienia funkcjonariuszy z likwidowanych posterunków uzbrojonych

1

Liczba urządzeń służących do wykrywania przedmiotów niebezpiecznych i niedozwolonych w szczególności narkotyków i substancji psychotropowych

0

 

                WEJHEROWO, DN. 28.12.2011                  Podpisał :

Zastępca  Dyrektora Aresztu Śledczego  mjr mgr Grzegorz Skelnik                                                                                                      

 

Wzory druków

Postępowanie kwalifikacyjne na funkcjonariuszy Służby Więziennej:
 ankieta personalna kandydata do Służby Więziennej:http://www.bip.sw.gov.pl/bip/Lists/Biuletyn/Attachments/31/ankieta_personalna.pdf.
 Postępowanie kwalifikacyjne na pracowników cywilnych Służby Więziennej: kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie:http://www.bip.sw.gov.pl/bip/Lists/Biuletyn/Attachments/31/Kwestionariusz_osobowy.pdf.
  

Ważne ogłoszenia

Konto depozytowe
 Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego wg wzoru:
 Wpłacający: [imię i nazwisko]
 NBP o/o Gdańsk
 ul: Sobieskiego 302
 84-200 Wejherowo
 18101011400071971391200000
 Dla: [imię i nazwisko], s. [imię ojca osadzonego]:
 Dla interesantów
 
 Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
 Poniedziałek: 8.00- 17.00
 Wtorek: 8.00-15.00
 Środa: 8.00-15.00
 Czwartek: 8.00-15.00
 Piątek: 8.00-15.00
 
 Ważne telefony:
 
 Sekretariat: +48 58 778 79 03
 Dowódca Zmiany: +48 58 778 79 00
 Dział Organizacyjny: +48 58 778 79 09
 Dział Kadr: +48 58 778 79 07
 Dział Penitencjarny: +48 58 778 79 30
 Dział Ochrony: +48 58 778 79 40
 Dział Ewidencji: +48 58 778 79 15
 Dział Kwatermistrzowski: +48 58 778 79 20
 Dział Zatrudnienia Osadzonych: +48 58 778 79 06
 Dział Łączności i Informatyki: +48 58 778 79 48
 Dział Finansowy: +48 58 778 79 10
 Służba Zdrowia: +48 58 778 79 46
 

 

 

Informacja o zbędnych składnikach majątku ruchomego Aresztu Śledczego w Wejherowie 2016  Pobierz

 

 

Identyfikator Jednostki

25

StatusCreated

 

StatusModified

Zmodyfikowany przez Urszula Obroślak o 2016-12-28 13:01

Struktura OrganizacyjnaCreated

 

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Urszula Obroślak o 2016-12-28 13:01

Podmioty WspółpracująceCreated

Utworzony przez Waldemar Wróbel o 2011-01-27 13:00

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Urszula Obroślak o 2016-12-28 13:01

Przedmiot działalnościCreated

 

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Urszula Obroślak o 2016-12-28 13:01

Oświadczenie majątkoweCreated

Utworzony przez Waldemar Wróbel o 2011-01-27 13:00

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Urszula Obroślak o 2016-12-28 13:01

Majątek Służby WięziennejCreated

 

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Urszula Obroślak o 2016-12-28 13:01

Zamówienia publiczneCreated

 

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Urszula Obroślak o 2016-12-28 13:01

Współpraca międzynarodowaCreated

Utworzony przez Waldemar Wróbel o 2011-01-17 14:42

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Urszula Obroślak o 2016-12-28 13:01

Fundusze unijneCreated

Utworzony przez Waldemar Wróbel o 2011-01-27 13:00

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Urszula Obroślak o 2016-12-28 13:01

Akty prawneCreated

Utworzony przez Waldemar Wróbel o 2011-01-17 14:42

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Urszula Obroślak o 2016-12-28 13:01

Sposób załatwiania sprawCreated

 

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Urszula Obroślak o 2016-12-28 13:01

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

Utworzony przez Waldemar Wróbel o 2011-01-17 14:42

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Urszula Obroślak o 2016-12-28 13:01

Dokumenty urzędoweCreated

Utworzony przez Waldemar Wróbel o 2011-01-17 14:42

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Urszula Obroślak o 2016-12-28 13:01

Wzory drukówCreated

Utworzony przez Waldemar Wróbel o 2011-01-17 14:42

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Urszula Obroślak o 2016-12-28 13:01

Ważne ogłoszeniaCreated

 

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Urszula Obroślak o 2016-12-28 13:01

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

 

AdresModified

Zmodyfikowany przez Urszula Obroślak o 2016-12-28 13:01

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Urszula Obroślak o 2016-12-28 13:01

Data wytworzenia

2011-06-16 00:00

Nabór

Projektowane akty prawne

AdresWytwarzajacy

Grzegorz Gawron

Akty prawneWytwarzajacy

Grzegorz Gawron

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

Grzegorz Gawron

Fundusze unijneWytwarzajacy

Grzegorz Gawron

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

Grzegorz Gawron

NabórWytwarzajacy

Grzegorz Gawron

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

Grzegorz Gawron

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

Grzegorz Gawron

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

Grzegorz Gawron

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

Urszula Obroślak

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

Grzegorz Gawron

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

Grzegorz Gawron

StatusWytwarzajacy

Grzegorz Gawron

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

Grzegorz Gawron

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

Urszula Obroślak

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

Grzegorz Gawron

Wzory drukówWytwarzajacy

Grzegorz Gawron

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

Waldemar  Wróbel

KierownictwoWytwarzajacy

Grzegorz Gawron

Załączniki

Utworzony o 2011-02-09 12:48 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:22, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.