Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Areszt Śledczy Gdańsk

Historia wersjiHistoria wersji

Jednostka

Areszt Śledczy Gdańsk

Adres

Areszt Śledczy Gdańsk
 Kurkowa 12
 80-803
 Gdańsk
 (58) 323-10-00 / (58) 302-51-25

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Gdańsk

Status

Areszt Śledczy w Gdańsku jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia: 09 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 79, poz. 523).
 Został Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 1996 r. w sprawie zniesienia rejonowych aresztów śledczych i rejonowych zakładów karnych oraz utworzenia w ich miejsce aresztów śledczych i zakładów karnych (Dz. Urz. MS Nr 5, poz.27.)
 

Kierownictwo

Dyrektor – płk Piotr Witkowski
 Tel./Fax.: (58) 323-13-00 / (58) 302-51-25
 
Zastępca Dyrektora - mjr Ewa Baranowska
Kierująca Oddziałem Penitencjarnym I-szym.
Tel./Fax.: (58) 323-13-01 / (58) 302-51-25

  
Zastępca Dyrektora - ppłk Dariusz Urbański
Kierujący Oddziałem Penitencjarnym II-gim.
Tel./Fax.: (58) 323-12-30 / (58) 302-51-25
 
 Zastępca Dyrektora – ppłk Leszek Urbanowicz
 Kierujący Oddziałem Penitencjarnym III-cim.
 Tel./Fax.: (58) 323-13-02 / (58) 302-51-25  
  
 Oficer prasowy – mjr Ireneusz Łepkowski
 Kierownik działu penitencjarnego
 Tel./Fax.: (58) 323-12-40 / (58) 302-51-25 

Struktura Organizacyjna

Areszt Śledczy w Gdańsku jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej podległą Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Gdańsku. Jednostką kieruje Dyrektor Aresztu Śledczego w Gdańsku, mający trzech zastępców. Podlegają mu funkcjonariusze i pracownicy Aresztu Śledczego w Gdańsku następujących działów:
 - działu ochrony
 - działu penitencjarnego
 - ośrodka diagnostycznego
 - działu ewidencji
 - działu kwatermistrzowskiego
 - działu łączności i informatyki
 - działu finansowego
 - działu kadr
 - działu organizacyjno – prawnego
 - służby zdrowia
 Ponadto funkcjonariusze i pracownicy na samodzielnych stanowiskach, tj. inspektor ds. obronności oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
        Na terenie Aresztu Śledczego w Gdańsku znajduje się również funkcjonujące całodobowo ambulatorium, a także szpital.  Aktualnie na szpital składają się: oddział leczenia gruźlicy i oddział wieloprofilowy zachowawczy.
 
        Od dnia 6 października 2010 r. w ramach nowych rozwiązań organizacyjnych w Areszcie Śledczym w Gdańsku utworzone zostały trzy odrębne oddziały penitencjarne.
 I Oddziałem Penitencjarnym kieruje – Zastępca Dyrektora, mjr Ewa Baranowska
 II Oddziałem Penitencjarnym kieruje – Zastępca Dyrektora, ppłk Dariusz Urbański.
 III Oddziałem Penitencjarnym kieruje – Zastępca Dyrektora, ppłk Leszek Urbanowicz.

Podmioty Współpracujące

W zakresie współdziałania z podmiotami realizującymi zatrudnienie odpłatne  osadzonych Areszt Śledczy w Gdańsku współpracuje z przedsiębiorstwem: Rusztowania „Bud – Bau” w Kartuzach.
  Natomiast zezwalając skazanym na zatrudnienie nieodpłatne w trybie art. 123a § 2 Kodeksu karnego wykonawczego aktualnie areszt współdziała z następującymi podmiotami zewnętrznymi:
 1. Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Gdańsku – w zakresie zatrudnienia skazanych przy pracach remontowych i adaptacyjnych lokali mieszkalnych,
 2. Gimnazjum Nr 2 w Gdańsku – w przedmiocie zatrudnienia skazanych do prac konserwatorskich i porządkowych,
 3. oraz Stowarzyszenie Hospicjum im. Św. Wawrzyńca w Gdyni, ul. Dickmana 6.  
  Nadmienić należy również, że administracja aresztu współpracuje z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku w zakresie udzielania pomocy w naprawie uszkodzonych książek i tomów czasopism przeznaczonych do oprawy. Prace w tym przedmiocie realizowane są także przez zatrudnionych osadzonych.
  
  W kontekście realizowanych posług religijnych wobec
 przebywających w Areszcie Śledczym tymczasowo aresztowanych i skazanych administracja współdziała okresowo, w zależności od zgłaszanych potrzeb spotkań ze strony osadzonych z  następującymi Kościołami i Związkami Wyznaniowymi:
 1. Kościołem Zielonoświątkowym RP,
 2. Kościołem Adwentystów Dnia Siódmego,
 3. Kościołem Chrześcijan Baptystów w RP,
 4. Kościołem Chrześcijańskim „Słowo Wiary”,
 5. Międzynarodowym Stowarzyszeniem Gedeonitów w Polsce,
 6. Związkiem Gmin Wyznaniowych Żydowskich,
 7. Związek Wyznaniowy Świadków Jehowy.
 Ponadto w areszcie  odbywają się stałe posługi religijne realizowane przez Księdza Kościoła Rzymskokatolickiego oraz Księdza Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.
  
  Mając na uwadze przeciwdziałanie pogłębianiu się zjawiska izolacji osób opuszczających zakłady karne i areszty śledcze, a także w celu bardziej sprawnej koordynacji działań instytucji i organów udzielających pomocy społecznej oraz pomocy postpenitencjarnej osobom pozbawionym wolności, a także ich rodzinom prowadzona jest stała współpraca z ośrodkami pomocy społecznej w Gdańsku.
  
  Okresowo w rezultacie dokonywanego wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego organizowane są dla skazanych mężczyzn kursy szkoleniowe eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym, niż 1 kv, kończące się egzaminem wewnętrznym. Natomiast dla skazanych kobiet kursy wizażu, makijażu i stylizacji.
  
  Podobnie cyklicznie w porozumieniu z Powiatowym oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku realizowany jest Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy. Program służy aktywizacji zawodowej osób opuszczających areszt. Realizacja programu ma na celu określenie preferencji zawodowych przy wykorzystywaniu różnych metod diagnozy, a w konsekwencji ma to być pomocne we właściwym doborze szkoleń zawodowych. Celem tych szkoleń jest także wykreowanie wśród wybranych skazanych, którzy w niedalekiej przyszłości udadzą się na wolność, aktywnej postawy w poszukiwaniu pracy, odkrywaniu własnych umiejętności i możliwości prezentowania siebie. Kursy mają również na celu poznanie praw rządzących na rynku pracy, umiejętności samodzielnego poruszania się w zagadnieniach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych oraz sporządzania niezbędnej dokumentacji motywacyjno – zawodowej.
 
  

Przedmiot działalności

W Areszcie Śledczym w Gdańsku wykonywane jest przede wszystkim tymczasowe aresztowanie wobec osób pozostających do dyspozycji następujących organów dysponujących:
 1. Prokuratury Apelacyjnej i Sądu Apelacyjnego w Gdańsku,
 2. Prokuratury Okręgowej i Sądu Okręgowego w Gdańsku,
 3. Prokuratur Rejonowych i Sądu Rejonowego w Gdańsku,
 4. Prokuratury Rejonowej i Sądu Rejonowego w Sopocie,
 5. Prokuratury Rejonowej i Sądu Rejonowego w Kartuzach
 6. Prokuratury Rejonowej i Sądu Rejonowego w Tczewie
 7. Prokuratury Rejonowej w Pruszczu Gd.
  
 Ponadto wobec kobiet pozostających do dyspozycji w/w organów oraz:
 1. Prokuratury i Sądu Rejonowego w Gdyni
 2. Prokuratury Rejonowej i Sądu Rejonowego w Wejherowie
 3. Prokuratury Rejonowej i Sądu Rejonowego w Kościerzynie
 4. Prokuratury Rejonowej i Sądu Rejonowego w Malborku
 5. Prokuratury Rejonowej i Sądu Rejonowego w Kwidzynie
 6. Prokuratury Rejonowej i Sądu Rejonowego w Starogardzie Gd.
 7. Prokuratury Rejonowej i Sądu Rejonowego w Lęborku
 8. Prokuratury Rejonowej i Sądu Rejonowego w Bytowie
 9. Wojskowej Prokuratury i Sądu Garnizonowego w Gdyni
 10. Prokuratury Rejonowej w Pucku
 
 Areszt jest przeznaczony dla:
 1. tymczasowo aresztowanych kobiet i mężczyzn;
 2. tymczasowo aresztowanych i skazanych, kobiet i mężczyzn zakwalifikowanych jako niebezpieczny (w tym zakwalifikowanych do systemu terapeutycznego poza oddziałem);
 3. tymczasowo aresztowanych kobiet i mężczyzn podlegających leczeniu szpitalnemu, a także chorych na cukrzycę insulino zależną;
 4. skazanych kobiet i mężczyzn skierowanych do ośrodka diagnostycznego;
 5. tymczasowo aresztowanych i skazanych, kobiet i mężczyzn wymagających całodobowej opieki lekarskiej;
 6. tymczasowo aresztowanych i skazanych, kobiet i mężczyzn chorych na gruźlicę (niezakaźni dla otoczenia), po zakończeniu pierwszej fazy leczenia w oddziale przeciwgruźliczym tutejszego szpitala;
 7. tymczasowo aresztowanych poruszających się na wózku inwalidzkim.
 

Oświadczenie majątkowe

Stan majątku Aresztu Śledczego w Gdańsku, zgodnie ze sprawozdaniem rocznym na dzień: 31 grudnia 2012 r. wyniósł: 21 286 957,92 złotych, w tym aktywa trwałe: 18 847 763,69 złotych i aktywa obrotowe o wartości: 2 439 194,23 złotych.

Majątek Służby Więziennej

Areszt Śledczy w Gdańsku usytuowany jest przy ulicy Kurkowej 12 w obrębie ewidencyjnym 80 miasta Gdańsk, na następujących działkach:
 51,
 38/10,
 38/12,
 38/13,
 43/1
 zewidencjonowanych pod numerami ksiąg wieczystych: KW 32326 i 32333.
 Jednostka zajmuje grunt o łącznej powierzchni 27 886 m2 i mieszczą się na niej 22 budynki oraz 3 budynki w dyspozycji Zakładu Remontowo–Budowlanego w Gdańsku (od 01 stycznia 2011 r. – Bałtyckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Baltica”) o łącznej powierzchni 25 578 m2 .

Zamówienia publiczne

W Areszcie Śledczym w Gdańsku zamówienia publiczne realizowane są w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz w oparciu o akty wykonawcze wydane na podstawie wymienionej ustawy. Aktualnie toczące się postępowania dostępne są na stronie: http://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-gdansk/areszt-sledczy-gdansk/index.html

Współpraca międzynarodowa

Areszt Śledczy w Gdańsku nie prowadzi żadnej współpracy międzynarodowej.

Fundusze unijne

Areszt Śledczy w Gdańsku uczestniczy w trzecim projekcie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I, Działanie 1.3 cyklu szkoleniowo–aktywizacyjnego służącego podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności. Program ten współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  
 W roku 2009 w Areszcie Śledczym w Gdańsku zrealizowane zostały 4 kursy wraz z seminarium aktywizacji zawodowej w zawodach: stolarz (dwie edycje), brukarz oraz sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej.
  
 W roku 2010 natomiast zrealizowanych zostało 5 kursów wraz z seminarium aktywizacji zawodowej w następującym zawodzie: stolarz (dwie edycje), brukarz oraz sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej (dwie edycje).

Akty prawne

1. USTAWA z dnia 09 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej.
2. USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.
3. ROZPORZĄDZENIE Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobów prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych.
4. ROZPORZĄDZENIE Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 2003 r. w sprawie obrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej.
5. ROZPORZĄDZENIE Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 2003 r. w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej.
6. ROZPORZĄDZENIE Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno – porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności.
7. ROZPORZĄDZENIE Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno – porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania.
8. ROZPORZĄDZENIE Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej.
9. ROZPORZĄDZENIE Ministra sprawiedliwości z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie szkolenia oraz doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Więziennej.
10. ROZPORZĄDZENIE Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków i chorób pozostających w związku z pełnieniem służby w Służbie Więziennej.
11. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz użycia broni palnej lub psa służbowego przez funkcjonariuszy Służby Więziennej.
12. ROZPORZĄDZENIE Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie trybu składania oraz wzoru wniosku o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osobowych o osobie obecnie lub uprzednio pozbawionej wolności w areszcie śledczym lub zakładzie karnym.
13. ROZPORZĄDZENIE Ministra sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie przyznawania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego funkcjonariuszowi Służby Więziennej.
14. ROZPORZĄDZENIE Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie czynności związanych z postępowaniem dyscyplinarnym funkcjonariuszy Służby więziennej.
15. ROZPORZĄDZENIE Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie rodzaju zadań zleconych, za które funkcjonariusz Służby Więziennej otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie.
16. ROZPORZĄDZENIE Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie trybu oraz terminów zwrotu funkcjonariuszowi Służby Więziennej kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby i z powrotem, wzorów wymaganych dokumentów, a także sposobu dokumentowani poniesionych kosztów.
17. ROZPORZĄDZENIE Ministra Sprawiedliwości z dnia 02 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu oraz szczegółowych warunków wykonywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego.
18. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 04 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu działań funkcjonariuszy Służby Więziennej podczas wykonywania czynności służbowych.
19. ROZPORZĄDZENIE Ministra Sprawiedliwości z dnia 05 sierpnia 2010 r. w sprawie stosowania do funkcjonariuszy Służby Więziennej przepisów Kodeksu pracy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
20. ZARZĄDZENIE Nr 2/04 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia i organizacji pracy penitencjarnej oraz zakresów czynności funkcjonariuszy i pracowników działów penitencjarnych i terapeutycznych.
21. ZARZĄDZENIE Nr 27/10 Dyrektora Generalnego Służby więziennej z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie gospodarowania składnikami majątkowymi, w zakresie obsługi osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych.
22. ZARZĄDZENIE Nr 30/10 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania dyrektorów oraz struktury organizacyjnej zakładów karnych i aresztów śledczych.
23. ZARZĄDZENIE Nr 32/10 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie prowadzenia dokumentacji pełnienia służby w warunkach szczególnie zagrażających życiu i zdrowiu funkcjonariuszy Służby Więziennej.
24. ZARZĄDZENIE Nr 40/10 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie opracowania, uzgodnienia i aktualizowania planów szczególnej ochrony obiektów kategorii II jednostek organizacyjnych Służby Więziennej.
25. ZARZĄDZENIE Nr 42/10 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia wykazu zdarzeń nadzwyczajnych, sposobu postępowania w przypadku ich wystąpienia oraz trybu działania stanowisk dowodzenia.
26. ZARZĄDZENIE Nr 43/10 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalania metod i form działalności w zakresie ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej.
27. ZARZĄDZENIE Nr 83/10 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 19 listopada 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia i organizacji pracy penitencjarnej oraz zakresów czynności funkcjonariuszy i pracowników działów penitencjarnych i terapeutycznych.
28. INSTRUKCJA Nr 15/10 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie zasad organizacji i warunków prowadzenia oddziaływań penitencjarnych wobec skazanych, tymczasowo aresztowanych i ukaranych stwarzających poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu karnego lub aresztu śledczego osadzonych w warunkach zapewniających wzmożoną ochronę społeczeństwa i bezpieczeństwo zakładu karnego.
29. INSTRUKCJA Nr 16/10 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie zapobiegania samobójstwom osób pozbawionych wolności.
30. INSTRUKCJA Nr 27/10 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie tworzenia i organizacji oddziałów penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych.
 

 

Sposób załatwiania spraw

Zasady przyjmowania paczek.
  Administracja aresztu przyjmuje paczki dla skazanych i tymczasowo aresztowanych codziennie, w godzinach od 8:00 do 12:00, po uprzednim sprawdzeniu uprawnienia skazanego i tymczasowo aresztowanego do otrzymania paczki.
   Paczki żywnościowe oraz ze środkami higieny wydawane są skazanym i tymczasowo aresztowanym za pośrednictwem oddziałowego, po wykonaniu kontroli ich zawartości do godz. 17:45. Środki lecznicze znajdujące się w paczce przechowywane są przez służbę zdrowia i wydawane skazanemu lub tymczasowo aresztowanemu przez personel służby zdrowia. Paczki zawierające odzież, obuwie i bieliznę wydawane są nie później, niż w ciągu tygodnia, w godzinach pracy administracji.
   Potwierdzeniem uprawnienia do otrzymania paczki z odzieżą, bielizną, obuwiem, środkami higieny lub innymi przedmiotami jest wydanie przez wychowawcę talonu określającego rodzaj i ilość asortymentu, na który kierujący oddziałem penitencjarnym wyraził zgodę. Potwierdzeniem uprawnienia do otrzymania paczki ze środkami leczniczymi jest wydanie przez pracownika służby zdrowia talonu określającego rodzaj i ilość środków leczniczych, na które kierujący oddziałem penitencjarnym wyraził zgodę. Talon uprawniający do otrzymania paczki jest ważny przez 60 dni od daty jego wystawienia.
  W paczkach żywnościowych nie mogą być dostarczane wyroby tytoniowe, produkty zawierające alkohol, produkty spożywcze sproszkowane, produkty wymagające obróbki termicznej (z wyjątkiem kawy i herbaty), mrożonki, jaja i surowe mięso, napoje i płyny, słodziki oraz produkty w szklanych i metalowych opakowaniach. Ciężar paczki żywnościowej wraz z opakowaniem nie może przekraczać 5 kg.
  
 Zasady przyjmowania sprzętu radio – telewizyjnego.
 1. Sprzęt radio – telewizyjny przyjmowany jest tylko na podstawie pisemnej zgody kierującego oddziałem penitencjarnym we wtorki i piątki w godzinach od 8:00 do 12:00. Nie zezwala się na przyjmowanie sprzętu, jeżeli w celi znajduje się użytkowany odbiornik lub jeden z osadzonych zakwaterowanych w celi posiada sprawny odbiornik w depozycie.
 2. Po przetransportowaniu skazanego lub tymczasowo aresztowanego z innego zakładu albo aresztu śledczego sprzęt radio – telewizyjny podlega kontroli technicznej. Na posiadanie sprzętu radio – telewizyjnego w celi wymagana jest ponownie zgoda kierującego oddziałem penitencjarnym Aresztu Śledczego w Gdańsku, niezależnie od uprzedniej zgody wydanej przez dyrektora innej jednostki penitencjarnej.
 3. Pobieranie i zdawanie sprzętu przez skazanych i tymczasowo aresztowanych odbywa się we wtorki i piątki, w godzinach od 12:30 do 15:00. Skazany lub tymczasowo aresztowany pobranie sprzętu potwierdza podpisem w karcie depozytowej.
 4. Odbiorniki radiowe i telewizyjne przyjmowane są do aresztu tylko sprawne technicznie. Muszą posiadać oryginalne sieciowe przewody połączeniowe, a w przypadku odbiorników telewizyjnych wymagany jest przewód abonencki o długości od 1,5 do 5 m i posiadający dwa wtyki koncentryczne 75 ohm. Odbiorniki telewizyjne przyjmowane są z przekątną ekranu tylko do 15 cali (odbiorniki telewizyjne z ekranem LCD – do 19 cali). Odbiorniki telewizyjne muszą posiadać gniazdo antenowe przystosowane do wtyku koncentrycznego 75 ohm.
 5. Przyjęciu podlega wyłącznie sprzęt radio – telewizyjny, w którym sprawne pokrętła i przełączniki regulacji siły głosu i ustawienia kanałów są zamontowane w odbiorniku, a głośniki są zamontowane na stałe.
 6. Nie jest przyjmowany sprzęt radio – telewizyjny, w którym istnieje możliwość zapisu lub odczytu danych zewnętrznych poprzez płyty CD, DVD, porty USB lub karty pamięci.
 7. Odbiorniki telewizyjne winny być dostarczane na teren aresztu z pilotem. Po kontroli działania i dostrojeniu kanałów nadawanych w sieci jednostki, pilot pozostaje zdeponowany w depozycie radio – telewizyjnym.
 8. Plomby gwarancyjne sprzętu radio – telewizyjnego podczas kontroli ulegają naruszeniu. Osoba ubiegająca się o zgodę na posiadanie sprzętu radio – telewizyjnego wyraża na powyższe akceptację. Jej brak będzie przyczyną odmowy wydania zgody na posiadanie sprzętu. Po dokonanej kontroli sprzęt jest plombowany. W przypadku uszkodzenia plomb w sprzęcie radio - telewizyjnym przez skazanego lub tymczasowo aresztowanego traci ważność zgoda na jego posiadanie.
 9. Dysponentem sprzętu jest wyłącznie skazany lub tymczasowo aresztowany potwierdzający odbiór z depozytu. W przypadku zwolnienia z jednostki albo przetransportowania skazany lub tymczasowo aresztowany zobowiązany jest do zabrania posiadanego sprzętu ze sobą.
 10. Sprzęt uszkodzony bądź nie spełniający wymogów bezpieczeństwa zostaje przekazany do depozytu skazanego lub tymczasowo aresztowanego. Administracja aresztu nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia i koszty naprawy sprzętu. W sytuacji konieczności naprawy skazany lub tymczasowo aresztowany może zwrócić się z pisemną prośbą o wyrażenie zgody na przekazanie sprzętu osobie z zewnątrz (ze wskazaniem jej personaliów i adresu zamieszkania).
 11. Administracja Aresztu Śledczego w Gdańsku nie ponosi kosztów opłat abonamentowych za używane przez skazanych i tymczasowo aresztowanych odbiorniki radio – telewizyjne. Uregulowanie opłat abonamentowych jest obowiązkiem użytkownika odbiornika  radio – telewizyjnego.
 
 Zasady odwiedzin.
 1. Widzenia dla skazanych i tymczasowo aresztowanych odbywają się w sali widzeń, w następujących terminach:
  • od niedzieli do czwartku za wyjątkiem dni wolnych;
  • ponadto w następujące dni świąteczne: 6 stycznia, 3 maja, 11 listopada, Uroczystość Bożego Ciała, 2 dzień Świąt Wielkanocy, 2 dzień Świąt Bożego Narodzenia;
  • skazanym i tymczasowo aresztowanym zakwalifikowanym jako wymagający osadzenia w wyznaczonym oddziale lub celi aresztu śledczego lub zakładu karnego typu zamkniętego, w warunkach zapewniających wzmożoną ochronę społeczeństwa i bezpieczeństwo aresztu lub zakładu udziela się widzeń w pomieszczeniach pawilonu „N”. 

 2. Zapisy osób przybyłych na widzenia odbywają się w dniach widzeń, w godzinach od 7:00 do 12:00.

 3. Widzenia rozpoczynają się od godziny 7:30 i kończą się o godzinie 15:30.
 4. Skazani maja prawo korzystać z widzeń z osobami najbliższymi, a z innymi osobami – po uzyskaniu zgody kierującego oddziałem penitencjarnym. Do osób najbliższych zaliczane są:
 - małżonek;
 - wstępni: ojciec, matka, babka, dziadek, prababka,  pradziadek;
 - zstępni: dzieci, wnuki, prawnuki;
 - krewni w linii bocznej: brat, siostra, wuj, stryj, ciotka, kuzyn, kuzynka;
 - powinowaci w linii prostej: teść, teściowa, ojczym, macocha, zięć, synowa, pasierb;
 - powinowaci w linii bocznej: szwagier, szwagierka;
 - osoby pozostające w stosunku przysposobienia (adoptowani);
 - osoba pozostająca we wspólnym pożyciu (konkubina, konkubent).
 5. Przed rozpoczęciem widzenia osoby odwiedzające zajmują miejsca wskazane przez funkcjonariusza prowadzącego widzenia. Samowolne zmiany wyznaczonego miejsca są zabronione. Naruszenie porządku oraz nie wykonywanie poleceń funkcjonariusza stanowi podstawę do przerwania widzenia lub zakończenia go przed czasem. Decyzję w tym przedmiocie podejmuje funkcjonariusz prowadzący widzenia.
 6. Zabrania się przekazywania odzieży, obuwia i innych przedmiotów pomiędzy osobami odwiedzającymi, a skazanymi i tymczasowo aresztowanymi, bez uprzedniej zgody kierującego oddziałem penitencjarnym.

Rejestry, ewidencje, archiwa

Areszt Śledczy w Gdańsku gromadzi dokumentację archiwalną w oparciu o przepisy: art. 6 ust 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2006 r., nr 97, poz. 673 wraz z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych oraz załącznika nr 3 do Zarządzenia nr 13 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia: 19 grudnia 2002 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwów zakładowych składnic akt jednostek organizacyjnych Służby Więziennej.
  
 Areszt Śledczy w Gdańsku prowadzi również rejestr osadzonych przebywających w jednostce. Dostęp do danych zawartych w rejestrze zainteresowany podmiot może uzyskać po złożeniu stosownego wniosku, w którym określi interes prawny oraz uzasadni potrzebę uzyskania informacji, zgodnie z wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 29 lipca r. (Dz. U. Nr 143; Poz. 965) w sprawie trybu składania oraz wzoru wniosku o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osobowych o osobie obecnie lub uprzednio pozbawionej wolności w areszcie śledczym lub zakładzie karnym.  
 
 W archiwum Aresztu Śledczego w Gdańsku przechowywanych jest ponad 700 metrów bieżących dokumentów spraw ostatecznie załatwionych (kategoria „B”) oraz 9 metrów bieżących materiałów archiwalnych (kategoria „A”). Najstarsza przechowywana dokumentacja dotycząca osadzonych to alfabetyczne skorowidze osadzonych od roku 1957 do 1999 tj. do czasu wprowadzenia ewidencji osadzonych prowadzonej w formie zapisu elektronicznego. W zasobach archiwum znajdują się akta osobowe osadzonych od roku 1970.
 
 Do Instytutu Pamięci Narodowej przekazano 518 tomów akt. W wyniku przeprowadzonej z pracownikiem IPN kwerendy, w grudniu ubiegłego roku przekazanych zostało 202 tomów akt osobowych funkcjonariuszy i pracowników gdańskiego więzienia.

Dokumenty urzędowe

Oświadczenie o stanie kontroli zarzadczej 2015 Pobierz
 
Sprawozdanie z wykonania planu działalności 2015 Pobierz
 
Plan działalnosci AŚ Gdańsk na 2016 rok Pobierz
 
Sprawozdanie wykonania planu działalności 2014 Pobierz
 
Oświadczenie o stanie kontroli zarzadczej 2014 Pobierz
 
Plan działalnosci AŚ Gdańsk na 2015 rok  Pobierz
Plan działalności AŚ Gdańsk na 2014 rok Pobierz
 
Oświadczenie o stanie kontroli - 2013 Pobierz
 
Sprawozdanie z wykonania kontroli - 2013 Pobierz
 
Plan działalności AŚ Gdańsk na rok 2012  Pobierz
 
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora AŚ Gdańsk za rok 2012 Pobierz
 
Sprawozdanie o stanie kontroli zarządczej w AŚ Gdańsk za rok 2012 Pobierz
 
Sprawozdanie z wykonania planu działalności AŚ Gdańsk za 2012 rok Pobierz
 
Plan działalności AŚ Gdańsk na 2013 rok Pobierz
 
 
Dokumenty urzędowe Aresztu Śledczego w Gdańsku to, w rozumieniu ustawy, dokumenty w formie pisemnej, zawierające treść oświadczenia woli lub wiedzy kierowane do innego podmiotu lub jednostki organizacyjnej, które zawierają w szczególności dane teleadresowe Aresztu Śledczego w Gdańsku, imienną pieczęć z podpisem Dyrektora Aresztu Śledczego w Gdańsku lub upoważnionego funkcjonariusza tej jednostki.

Wzory druków

 

Ważne ogłoszenia

Ważne telefony
 Sekretariat: (58) 323-13-03
 Kierujący Oddziałem I-szym: (58) 323-13-01
 Kierujący Oddziałem II-gim: (58) 323-12-30
 Kierujący Oddziałem III-cim: (58) 323-13-02
 Dowódca Zmiany: (58) 323-12-00
 Dział Organizacyjny: (58) 323-13-40
 Dział Kadr: (58) 323-13-10
 Dział Penitencjarny: (58) 323-12-40
 Dział Ochrony: (58) 323-12-20
 Dział Ewidencji: (58) 323-12-80
 Dział Kwatermistrzowski: (58) 323-12-60
 Dział Zatrudnienia Osadzonych: (58) 323-12-88
 Dział Łączności i Informatyki: (58) 323-13-72
 Dział Finansowy: (58) 323-13-50
 Służba Zdrowia: (58) 323-11-51
 
 Konto depozytowe
 Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego wg wzoru:
 Wpłacający: [imię i nazwisko]
 Narodowy Bank Polski o/o Gdańsk
 Okopowa 1
 Gdańsk
 46 1010 1140 0068 6813 9120 0000
 Dla: [imię i nazwisko], s. [imię ojca osadzonego]:
 
  
 Dla interesantów
 Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
 Poniedziałek: 8:00-17:00
 Wtorek: 8:00-15:00
 Środa: 8:00-15:00
 Czwartek: 8:00-15:00
 Piątek: 8:00-15:00
 
 
  Informacja o zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego - ogłoszenie Pobierz

Identyfikator Jednostki

23

StatusCreated

 

StatusModified

Zmodyfikowany przez Adam Laskowski o 2016-08-12 12:48

Struktura OrganizacyjnaCreated

 

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Adam Laskowski o 2016-08-12 12:48

Podmioty WspółpracująceCreated

 

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Adam Laskowski o 2016-08-12 12:48

Przedmiot działalnościCreated

 

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Adam Laskowski o 2016-08-12 12:48

Oświadczenie majątkoweCreated

 

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Adam Laskowski o 2016-08-12 12:48

Majątek Służby WięziennejCreated

 

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Adam Laskowski o 2016-08-12 12:48

Zamówienia publiczneCreated

 

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Adam Laskowski o 2016-08-12 12:48

Współpraca międzynarodowaCreated

 

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Adam Laskowski o 2016-08-12 12:48

Fundusze unijneCreated

 

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Adam Laskowski o 2016-08-12 12:48

Akty prawneCreated

 

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Adam Laskowski o 2016-08-12 12:48

Sposób załatwiania sprawCreated

 

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Adam Laskowski o 2016-08-12 12:48

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

 

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Adam Laskowski o 2016-08-12 12:48

Dokumenty urzędoweCreated

 

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Adam Laskowski o 2016-08-12 12:48

Wzory drukówCreated

 

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Adam Laskowski o 2016-08-12 12:48

Ważne ogłoszeniaCreated

Utworzony przez Leszek Urbanowicz o 2011-01-10 14:10

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Adam Laskowski o 2016-08-12 12:48

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

 

AdresModified

Zmodyfikowany przez Adam Laskowski o 2016-08-12 12:48

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Adam Laskowski o 2016-08-12 12:48

Data wytworzenia

 

Nabór

 

Projektowane akty prawne

AdresWytwarzajacy

Ireneusz Łepkowski

Akty prawneWytwarzajacy

Ireneusz Łepkowski

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

Ireneusz Łepkowski

Fundusze unijneWytwarzajacy

Ireneusz Łepkowski

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

Ireneusz Łepkowski

NabórWytwarzajacy

Ireneusz Łepkowski

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

Ireneusz Łepkowski

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

Ireneusz Łepkowski

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

Ireneusz Łepkowski

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

Ireneusz Łepkowski

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

Ireneusz Łepkowski

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

Ireneusz Łepkowski

StatusWytwarzajacy

Ireneusz Łepkowski

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

Ireneusz Łepkowski

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

Ireneusz Łepkowski

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

Ireneusz Łepkowski

Wzory drukówWytwarzajacy

Ireneusz Łepkowski

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

 

KierownictwoWytwarzajacy

Ireneusz Łepkowski

Załączniki

Wersja: 1.0
Utworzony o 2011-02-09 12:48 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:22, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.