Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Zakład Karny Włocławek

Jednostka

Zakład Karny Włocławek

Adres

Zakład Karny Włocławek
 Bartnicka 10
 87-809
 Włocławek
 54 235 03 00 / 54 235 55 34

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Bydgoszcz

Status

Jednostka budżetowa.
  
Zakład Karny we Włocławku jest jednostką penitencjarną, której przeznaczenie zostało określone przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej Zarządzeniem nr 55/13 z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie określenia przeznaczenia zakładów karnych i aresztów śledczych.
Zakład Karny we Włocławku podlega Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Bydgoszczy.

Kierownictwo

 
mjr Krzysztof Ziętara
Dyrektor Zakładu Karnego we Włocławku

ppłk Grzegorz Łupina
Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego we Włocławku

kpt. Andrzej Wieczorek
Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego we Włocławku

mjr Jakub Iwanicki
Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego we Włocławku

mjr Mariusz Grunt
Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego we Włocławku

plut. Tomasz Seroczyński
Rzecznik Prasowy Zakładu Karnego we Włocławku

 
 

Struktura Organizacyjna

W ramach struktury organizacyjnej Zakładu Karnego we Włocławku funkcjonują następujące działy i stanowiska:
  
DZIAŁ KADR
 
DZIAŁ FINANSOWY
 
DZIAŁ OCHRONY
  
DZIAŁ PENITENCJARNY
 
DZIAŁ TERAPEUTYCZNY DLA SKAZANYCH  UZALEŻNIONYCH OD ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH LUB SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH
  
DZIAŁ EWIDENCJI
  
DZIAŁ KWATERMISTRZOWSKI
  
DZIAŁ TECHNIKI, ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI  

AMUBLATORIUM Z IZBĄ CHORYCH

 
Samodzielne Stanowiska:
 
INSPEKTOR / INSTRUKTOR D/S ORGANIZACYJNO-PRAWNYCH
  
INSPEKTOR D/S BHP
  
RADCA PRAWNY 

INSPEKTOR / INSTRUKTOR D/S ADMINISTRACYJNYCH

 
Ponadto w strukturę Zakładu Karnego we Włocławku  włączone jest
  
CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NR 2

Podmioty Współpracujące

Działalność resocjalizacyjna wspomagana jest przez szereg organizacji, instytucji, kościołów i związków wyznaniowych, szkół   i uczelni wyższych, placówek kulturalnych na co dzień współpracujących z zakładem karnym.

Przedmiot działalności

Zakład Karny realizuje, na zasadach określonych w Kodeksie karnym wykonawczym, zadania  w zakresie wykonywania kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania.
  
 Do jego zadań w szczególności należy:
  
 •   prowadzenie działalności resocjalizacyjnej wobec osób skazanych na kary pozbawienia wolności, przede wszystkim przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, nauczania oraz zajęć kulturalno-oświatowych,
 •   wykonywanie tymczasowego aresztowania w sposób zabezpieczający prawidłowy tok postępowania karnego,
 •   zapewnienie osobom skazanym na kary pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanym przestrzegania ich praw, a zwłaszcza humanitarnych warunków, poszanowania godności, opieki zdrowotnej i religijnej,
 •   ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw,
 •   zapewnienie w zakładzie porządku i bezpieczeństwa,
 •   wykonywanie aresztów zastosowanych na podstawie innych przepisów oraz pomocy prawnej z tytułu umów międzynarodowych.
 
 
 
 
 
 
 

Oświadczenie majątkowe

W zakresie gospodarki budżetowej jednostka działa na podstawie ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) oraz ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości ( t.j. Z 2009r. Nr 152, poz. 1223) wykonując zadania dysponenta środków budżetowych III stopnia.

Majątek Służby Więziennej

W zakresie majątku nieruchomego Zakład Karny we Włocławku zajmuje w formie trwałego zarządu nieruchomość położoną we Włocławku przy ul. Bartnickiej 10,  stanowiącą grunt wraz budynkami / Decyzja Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11.08.2003 roku nr GN/SP. 72822-1/9/02/03 / oraz nieruchomość położoną we Włocławku przy ul. Bartnickiej 8a, stanowiącą grunt wraz budynkiem /Decyzja Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23.05.2007 roku nr GN.72822-4/2007 /, a także nieruchomość położoną we Włocławku przy ul. Skrajnej, stanowiącą grunt wraz budynkiem / Decyzja Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23.01.2014 roku nr GMK.GN. 6844.2.1.2014/.

Zamówienia publiczne

W Zakładzie Karnym we Włocławku zamówienia publiczne realizowane są w oparciu o ustawę  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz w oparciu o akty wykonwcze wydane  na podstawie w/w ustawy. Aktualnie toczące sie postępowania dotępne są na stronie www.sw.gov.pl w zakładce dotyczącej zamówień publicznych.

Współpraca międzynarodowa

Zakład Karny we Włocławku nie prowadzi współpracy międzynarodowej.

Fundusze unijne

 
 W Zakładzie Karnym we Włocławku od 01.08.2008r. realizowane są dwa projekty systemowe  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:
 1. Podniesienie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej realizujących zadania związane z przywięziennymi „ Klubami Pracy”
 2. Cykl szkoleniowo - aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu na rynek pracy, po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności.

Akty prawne

 
  1. Ustawa o Służbie Więziennej z dnia 09.04.2010r. (Dz. U. z 2017r. poz. 631)

  2. Ustawa z dnia 06.06.1997r. Kodeks karny wykonawczy ( Dz. U. Nr 90, poz. 557 z późn.zm.

  3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21.12.2016r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności ( Dz. U. z 2016r. poz. 2231)

  4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.12.2016r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania ( Dz. U. z 2016r. poz. 2290)

  5. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20.09.2010r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej ( Dz. U. Nr 186, poz. 1247)

  6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 04.08.2010r. w sprawie szczegółowego trybu działań funkcjonariuszy Służby Więziennej podczas wykonywania czynności służbowych ( Dz. U. Nr 147, poz. 984)

  7. Zarządzenie nr. 28/2011 Dyrektora Generalnego SW z dnia 16.05.2011r. w sprawie określenia zasad udostępniania informacji publicznej w CZSW oraz sprawowania nadzoru nad udostępnianiem informacji publicznej w jednostkach organizacyjnych SW

  8.  

Sposób załatwiania spraw

Dyrektor Zakładu Karnego we Włocławku w ramach posiadanych kompetencji i realizowanych zadań załatwia prośby, wnioski i skargi dotyczące działalności jednostki oraz funkcjonariuszy i pracowników zatrudnionych w zakładzie karnym.
 Wnioski, skargi i prośby mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
 Dyrektor Zakładu Karnego przyjmuje interesantów w następujących dniach:
  
 Poniedziałek   8-17
 Wtorek         8-15
 Środa           8-15
 Czwartek      8-15
 Piątek          8-15
               

Rejestry, ewidencje, archiwa

Szczegółowe zasady rejestracji, gromadzenia i obiegu dokumentów, a także organizację i zakres działania archiwów zakładowych i składnic akt jednostek organizacyjnych Służby Więziennej określa Zarządzenie nr 13/2002 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 19.12.2002r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwów zakładowych i składnic akt w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej.
 Dostęp do zasobów archiwalnych można uzyskać po złożeniu stosownego wniosku, w którym wnioskodawca określi interes prawny oraz uzasadni potrzebę uzyskania informacji.
 Archiwum gromadzi dokumenty wytworzone przez Zakład Karny we Włocławku ( wcześniej Mielęcin). Akta osobowe osób zwolnionych z jednostek przechowywane są od roku 1970.
 Spisy zdawczo-odbiorcze osób zwolnionych obejmują okres od 1950r. do chwili obecnej.
 Akta osobowe osób internowanych w czasie stanu wojennego zostały przekazane do IPN w Bydgoszczy.
 Nadzór archiwalny nad archiwum zakładowym sprawuje Archiwum Państwowe w Toruniu Oddział we Włocławku.

Dokumenty urzędowe

Wzory druków

Ważne ogłoszenia

OGŁOSZENIE

o wszczęciu procedury wyboru dzierżawcy

 części nieruchomości będących

w trwałym zarządzie Zakładu Karnego we Włocławku

o powierzchni 27 252 m2   położonych we Włocławku.

-Ogłoszenie dzierżawa nieruchomości 

- Zalącznik nr 1 - formularz ofertowy (wersja .pdf)

- Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (wersja .odt)

Identyfikator Jednostki

21

StatusCreated

 

StatusModified

Zmodyfikowany przez Jacek Trawiński o 2018-06-15 15:34

Struktura OrganizacyjnaCreated

 

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Jacek Trawiński o 2018-06-15 15:34

Podmioty WspółpracująceCreated

 

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Jacek Trawiński o 2018-06-15 15:34

Przedmiot działalnościCreated

 

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Jacek Trawiński o 2018-06-15 15:34

Oświadczenie majątkoweCreated

 

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Jacek Trawiński o 2018-06-15 15:34

Majątek Służby WięziennejCreated

 

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Jacek Trawiński o 2018-06-15 15:34

Zamówienia publiczneCreated

 

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Jacek Trawiński o 2018-06-15 15:34

Współpraca międzynarodowaCreated

 

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Jacek Trawiński o 2018-06-15 15:34

Fundusze unijneCreated

 

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Jacek Trawiński o 2018-06-15 15:34

Akty prawneCreated

 

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Jacek Trawiński o 2018-06-15 15:34

Sposób załatwiania sprawCreated

 

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Jacek Trawiński o 2018-06-15 15:34

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

 

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Jacek Trawiński o 2018-06-15 15:34

Dokumenty urzędoweCreated

 

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Jacek Trawiński o 2018-06-15 15:34

Wzory drukówCreated

 

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Jacek Trawiński o 2018-06-15 15:34

Ważne ogłoszeniaCreated

 

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Jacek Trawiński o 2018-06-15 15:34

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

 

AdresModified

Zmodyfikowany przez Jacek Trawiński o 2018-06-15 15:34

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Jacek Trawiński o 2018-06-15 15:34

Data wytworzenia

 

Nabór

Projektowane akty prawne

AdresWytwarzajacy

Tomasz Seroczyński

Akty prawneWytwarzajacy

Tomasz Seroczyński

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

Tomasz Seroczyński

Fundusze unijneWytwarzajacy

Tomasz Seroczyński

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

Tomasz Seroczyński

NabórWytwarzajacy

Tomasz Seroczyński

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

Tomasz Seroczyński

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

Tomasz Seroczyński

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

Tomasz Seroczyński

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

Tomasz Seroczyński

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

Tomasz Seroczyński

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

Tomasz Seroczyński

StatusWytwarzajacy

Tomasz Seroczyński

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

Tomasz Seroczyński

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

Tomasz Seroczyński

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

Tomasz Seroczyński

Wzory drukówWytwarzajacy

Tomasz Seroczyński

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

 

KierownictwoWytwarzajacy

Tomasz Seroczyński

Załączniki

Utworzony o 2011-02-09 12:48 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:22, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.