Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Zakład Karny Włocławek

Historia wersjiHistoria wersji

Jednostka

Zakład Karny Włocławek

Adres

Zakład Karny Włocławek
 Bartnicka 10
 87-809
 Włocławek
 54 235 03 00 / 54 235 55 34

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Bydgoszcz

Status

Jednostka budżetowa.
  
 Zakład Karny we Włocławku jest jednostką penitencjarną, której przeznaczenie zostało określone przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej Zarządzeniem nr 14/09 z dnia 19 czerwca 2009r. w sprawie określenia przeznaczenia zakładów karnych i aresztów śledczych.
 Zakład Karny we Włocławku podlega Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Bydgoszczy na mocy Zarządzenia nr 6/04/CZSW Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 2004 r. w sprawie siedzib, terytorialnego zasięgu i szczegółowego zakresu działania dyrektorów okręgowych Służby Więziennej oraz struktury organizacyjnej okręgowych inspektoratów Służby Więziennej.

Kierownictwo

ppłk Przemysław Gasiński
Dyrektor Zakładu Karnego we Włocławku
 
ppłk Mariusz Skibicki
Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego we Włocławku
 
ppłk Jacek Gościak
Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego we Włocławku
 
mjr Grzegorz Łupina
Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego we Włocławku

por. Grzegorz Kobielski
Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego we Włocławku
 
 
 

Struktura Organizacyjna

W ramach struktury organizacyjnej Zakładu Karnego we Włocławku funkcjonują następujące działy i stanowiska:
  
 DZIAŁ KADR
 
 DZIAŁ FINANSOWY
 
  
 DZIAŁ OCHRONY
 
  
 DZIAŁ PENITENCJARNY
 
 DZIAŁ TERAPEUTYCZNY DLA SKAZANYCH UZALEŻNIONYCH OD ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH LUB SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH
 
  
 DZIAŁ EWIDENCJI
 
  
 DZIAŁ KWATERMISTRZOWSKI
 
  
 DZIAŁ TECHNIKI, ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI
 
  
 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
 
  
 SAMODZIELNE STANOWISKA:
 INSPEKTOR D/S ORGANIZACYJNO-PRAWNYCH
  
 NSPEKTOR D/S ZATRUDNIENIA
  
 INSPEKTOR D/S BHP
  
 RADCA PRAWNY
  
 Ponadto w strukturę Zakładu Karnego we Włocławku włączone jest
  
 CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NR 2

Podmioty Współpracujące

Działalność resocjalizacyjna wspomagana jest przez szereg organizacji, instytucji, kościołów i związków wyznaniowych, szkół   i uczelni wyższych, placówek kulturalnych na co dzień współpracujących z zakładem karnym.

Przedmiot działalności

Zakład Karny realizuje, na zasadach określonych w Kodeksie karnym wykonawczym, zadania  w zakresie wykonywania kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania.
  
 Do jego zadań w szczególności należy:
  
 •   prowadzenie działalności resocjalizacyjnej wobec osób skazanych na kary pozbawienia wolności, przede wszystkim przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, nauczania oraz zajęć kulturalno-oświatowych,
 •   wykonywanie tymczasowego aresztowania w sposób zabezpieczający prawidłowy tok postępowania karnego,
 •   zapewnienie osobom skazanym na kary pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanym przestrzegania ich praw, a zwłaszcza humanitarnych warunków, poszanowania godności, opieki zdrowotnej i religijnej,
 •   ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw,
 •   zapewnienie w zakładzie porządku i bezpieczeństwa,
 •   wykonywanie aresztów zastosowanych na podstawie innych przepisów oraz pomocy prawnej z tytułu umów międzynarodowych.
 
 
 

Oświadczenie majątkowe

W zakresie gospodarki budżetowej jednostka działa na podstawie ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) oraz ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości ( t.j. Z 2009r. Nr 152, poz. 1223) wykonując zadania dysponenta środków budżetowych III stopnia.

Majątek Służby Więziennej

W zakresie majątku nieruchomego Zakład Karny we Włocławku zajmuje w formie trwałego zarządu nieruchomość położoną we Włocławku przy ul. Bartnickiej 10, stanowiącą grunt wraz z budynkami  / Decyzja Prezydenta Miasta Włocławka z dnia 11.08.2003roku nr GN/SP 72822-1/9/02/03 /.

Zamówienia publiczne

W Zakładzie Karnym we Włocławku zamówienia publiczne realizowane są w oparciu o ustawę  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz w oparciu o akty wykonwcze wydane  na podstawie w/w ustawy. Aktualnie toczące sie postępowania dotępne są na stronie www.sw.gov.pl w zakładce dotyczącej zamówień publicznych.

Współpraca międzynarodowa

Zakład Karny we Włocławku nie prowadzi współpracy międzynarodowej.

Fundusze unijne

 
 W Zakładzie Karnym we Włocławku od 01.08.2008r. realizowane są dwa projekty systemowe  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:
 1. Podniesienie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej realizujących zadania związane z przywięziennymi „ Klubami Pracy”
 2. Cykl szkoleniowo - aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu na rynek pracy, po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności.

Akty prawne

Ustawa zdnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny wykonawczy.
 
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010r. o Służbie Więziennej.
 
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawwienia wolności
 
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania.

Sposób załatwiania spraw

Dyrektor Zakładu Karnego we Włocławku w ramach posiadanych kompetencji i realizowanych zadań załatwia prośby, wnioski i skargi dotyczące działalności jednostki oraz funkcjonariuszy i pracowników zatrudnionych w zakładzie karnym.
 Wnioski, skargi i prośby mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
 Dyrektor Zakładu Karnego przyjmuje interesantów w następujących dniach:
  
 Poniedziałek   8-17
 Wtorek         8-15
 Środa           8-15
 Czwartek      8-15
 Piątek          8-15
               

Rejestry, ewidencje, archiwa

Szczegółowe zasady rejestracji, gromadzenia i obiegu dokumentów, a także organizację i zakres działania archiwów zakładowych i składnic akt jednostek organizacyjnych Służby Więziennej określa Zarządzenie nr 13/2002 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 19.12.2002r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwów zakładowych i składnic akt w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej.
 Dostęp do zasobów archiwalnych można uzyskać po złożeniu stosownego wniosku, w którym wnioskodawca określi interes prawny oraz uzasadni potrzebę uzyskania informacji.
 Archiwum gromadzi dokumenty wytworzone przez Zakład Karny we Włocławku ( wcześniej Mielęcin). Akta osobowe osób zwolnionych z jednostek przechowywane są od roku 1970.
 Spisy zdawczo-odbiorcze osób zwolnionych obejmują okres od 1950r. do chwili obecnej.
 Akta osobowe osób internowanych w czasie stanu wojennego zostały przekazane do IPN w Bydgoszczy.
 Nadzór archiwalny nad archiwum zakładowym sprawuje Archiwum Państwowe w Toruniu Oddział we Włocławku.

Dokumenty urzędowe

Nabór kandydatów do Służby Więziennej
 Podstawa prawna:
 ustawa z dnia 9 kwietnia 2010r.o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79 poz. 523)
 rozporządzenie Minitra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej ( Dz. U. Nr 186 poz. 1247)
 
 
 

Wzory druków

Ankieta Personalna Kandydata do Służby WięziennejZałącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010r.
 (Dz. U. nr 186, poz. 1247)

Ważne ogłoszenia

Identyfikator Jednostki

21

StatusCreated

 

StatusModified

Zmodyfikowany przez Jacek Trawiński o 2014-11-03 11:25

Struktura OrganizacyjnaCreated

 

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Jacek Trawiński o 2014-11-03 11:25

Podmioty WspółpracująceCreated

 

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Jacek Trawiński o 2014-11-03 11:25

Przedmiot działalnościCreated

 

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Jacek Trawiński o 2014-11-03 11:25

Oświadczenie majątkoweCreated

 

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Jacek Trawiński o 2014-11-03 11:25

Majątek Służby WięziennejCreated

 

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Jacek Trawiński o 2014-11-03 11:25

Zamówienia publiczneCreated

 

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Jacek Trawiński o 2014-11-03 11:25

Współpraca międzynarodowaCreated

 

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Jacek Trawiński o 2014-11-03 11:25

Fundusze unijneCreated

 

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Jacek Trawiński o 2014-11-03 11:25

Akty prawneCreated

 

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Jacek Trawiński o 2014-11-03 11:25

Sposób załatwiania sprawCreated

 

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Jacek Trawiński o 2014-11-03 11:25

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

 

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Jacek Trawiński o 2014-11-03 11:25

Dokumenty urzędoweCreated

 

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Jacek Trawiński o 2014-11-03 11:25

Wzory drukówCreated

 

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Jacek Trawiński o 2014-11-03 11:25

Ważne ogłoszeniaCreated

 

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Jacek Trawiński o 2014-11-03 11:25

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

 

AdresModified

Zmodyfikowany przez Jacek Trawiński o 2014-11-03 11:25

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Jacek Trawiński o 2014-11-03 11:25

Data wytworzenia

 

Nabór

Projektowane akty prawne

AdresWytwarzajacy

Anżelika Suska 2011-08-19 9:20

Akty prawneWytwarzajacy

Anżelika Suska 2011-08-19 9:20

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

Anżelika Suska 2011-08-19 9:20

Fundusze unijneWytwarzajacy

Anżelika Suska 2011-08-19 9:20

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

Anżelika Suska 2011-08-19 9:20

NabórWytwarzajacy

Anżelika Suska 2011-08-19 9:20

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

Anżelika Suska 2011-08-19 9:20

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

Anżelika Suska 2011-08-19 9:20

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

Anżelika Suska 2011-08-19 9:20

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

Anżelika Suska 2011-08-22 8:50

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

Anżelika Suska 2011-08-19 9:20

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

Anżelika Suska 2011-08-19 9:20

StatusWytwarzajacy

Anżelika Suska 2011-08-19 9:20

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

Anżelika Suska 2011-08-19 9:20

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

Anżelika Suska 2011-08-19 9:20

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

Anżelika Suska 2011-08-19 9:20

Wzory drukówWytwarzajacy

Anżelika Suska 2011-08-19 9:20

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

 

KierownictwoWytwarzajacy

Anżelika Suska 2011-08-19 9:20

Załączniki

Wersja: 1.0
Utworzony o 2011-02-09 12:48 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:22, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SŁUŻBA WIĘZIENNA. Wszystkie prawa zastrzeżone.