Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Zakład Karny Potulice

Jednostka

Zakład Karny Potulice

Adres

Zakład Karny Potulice
 Al. Parkowa 1
 89-120
 Potulice
 (52) 587 44 40 / (52) 587 44 00

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Bydgoszcz

Status

Zakład  Karny w Potulicach działa zgodnie z  ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79 poz. 523). oraz ustawą z  dnia 6 czerwca 1997 r. ( Dz.U. Nr 90, poz. 557 z poźn. zm. ). Zakład Karny w Potulicach został utworzony zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 września 1990. w sprawie utworzenia rejonowych zakładów karnych oraz wykazu podległych im jednostek organizacyjnych ( Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 5, poz. 52 z późn. zm.). Przeznaczenie zakładu określa zarządzenie Nr 14/09 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 19 czerwca 2009 r. w sprawie określenia przeznaczenia zakładów karnych i aresztów śledczych.

Kierownictwo

Dyrektor zakładu karnego
 płk Jan Maternowski
 Tel./Fax: (52) 587-43-10
 
Zastępca dyrektora zakładu karnego
 ppłk Mariola Kotwica
 Tel./Fax: (52) 587-44-40
 
Zastępca dyrektora zakładu karnego, oficer prasowy
 mjr Paweł Granowski
 Tel./Fax: (52) 587-44-40
Zastępca dyrektora zakładu karnego
 mjr Tomasz Sitkiewicz
 Tel./Fax: (52) 587-44-40
 
Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Wojciech Dziuban
Tel./Fax: (52) 587-44-40
 
Kierownik oddziału zewnętrznego
kpt. Krzysztof Porażyński
Tel./Fax: (52) 587-43-62
 
 

Struktura Organizacyjna

W ramach struktury organizacyjnej Zakładu Karnego w Potulicach funkcjonują następujące działy i stanowiska:
  
 DZIAŁ KADR
  
 DZIAŁ FINANSOWY
 
 DZIAŁ OCHRONY
 
 DZIAŁ PENITENCJARNY
  
 DZIAŁ TERAPEUTYCZNY DLA SKAZANYCH UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
 
 DZIAŁ TERAPEUTYCZNY DLA SKAZANYCH Z NIEPSYCHOTYCZNYMI ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI LUB UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO
  
 DZIAŁ EWIDENCJI
 
 DZIAŁ KWATERMISTRZOWSKI
 
 DZIAŁ TECHNIKI i ŁĄCZNOŚCI  
 
 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
  
 OZ POTULICE  
 
 CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
 
 samodzielne stanowiska:
 
 INSPEKTOR D/S ORGANIZACYJNO-PRAWNYCH
  
 KAPELAN
  
 INSPEKTOR D/S BHP
  
 RADCA PRAWNY
   
 

Podmioty Współpracujące

Zakład karny w Potulicach w ramach podpisanych porozumień współpracuje z:
 1.Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią
 2.Nakielskim Ośrodkiem Kultury w Nakle nad Notecią
 3.Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią
 4.Powiatowym Urzędem Pracy w Nakle nad Notecią
 5.Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 6.Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bydgoszczy
 oraz w ramach opieki religijnej z:
 1.Kościołem Rzymsko-Katolickim
 2.Zborem Świadków Jehowy
 W ramach współpracy lokalnej współdziała także z miejscową szkołą oraz sołectwem.

Przedmiot działalności

Zakład Karny realizuje, na zasadach określonych w Kodeksie karnym wykonawczym, zadania  w zakresie wykonywania kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania.
  
 Do jego zadań w szczególności należy:
  
 •   prowadzenie działalności resocjalizacyjnej wobec osób skazanych na kary pozbawienia wolności, przede wszystkim przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, nauczania oraz zajęć kulturalno-oświatowych,
 •   wykonywanie tymczasowego aresztowania w sposób zabezpieczający prawidłowy tok postępowania karnego,
 •   zapewnienie osobom skazanym na kary pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanym przestrzegania ich praw, a zwłaszcza humanitarnych warunków, poszanowania godności, opieki zdrowotnej i religijnej,
 •   ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw,
 •   zapewnienie w zakładzie porządku i bezpieczeństwa,
 •   wykonywanie aresztów zastosowanych na podstawie innych przepisów oraz pomocy prawnej z tytułu umów międzynarodowych.
 
 
 
 

Oświadczenie majątkowe

W zakresie gospodarki budżetowej jednostka działa na podstawie ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) oraz ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości ( t.j. Z 2009r. Nr 152, poz. 1223) wykonując zadania dysponenta środków budżetowych III stopnia.

Majątek Służby Więziennej

W zakresie majątku nieruchomego Zakład Karny w Potulicach zajmuje w formie trwałego zarządu nieruchomość położoną w Potulicach przy ul. Aleja Parkowa 1, stanowiącą grunt wraz z budynkami. Decyzja Starosty Nakielskiego z dnia 22.02.2010 roku nr SWG.N.7012/1/2000/2010. Działka ta ma założoną Księgę Wieczystą numer KW19227.
  
  
  
 

Zamówienia publiczne

W Zakładzie Karnym w Potulicach zamówienia publiczne realizowane są w oparciu o ustawę  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz w oparciu o akty wykonawcze wydane  na podstawie w/w ustawy. Aktualnie toczące się postępowania dostępne są na stronie www.sw.gov.pl w zakładce dotyczącej zamówień publicznych.

Współpraca międzynarodowa

Zakład Karny w Potulicach nie prowadzi współpracy międzynarodowej

Fundusze unijne

W Zakładzie Karnym w Potulicach od 01.08.2008 realizowane są cztery projekty systemowe  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:
  
 1. Podniesienie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej realizujących zadania związane z przywięziennymi „ Klubami Pracy”
 2. Penitencjarny doradca zawodowy
 3. Cykl szkoleniowo - aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu na rynek pracy, po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności.
 4. Aktywizacja społeczno - zawodowa skazanych niepełnosprawnych oraz osób skazanych na karę pozbawienia wolności na podstawie art.209 paragraf 1 i art. 207 paragraf 1
  
  
 

Akty prawne

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny wykonawczy.
 
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010r. o Służbie Więziennej.
 
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności
 
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania.

Sposób załatwiania spraw

Dyrektor Zakładu Karnego w Potulicach w ramach posiadanych kompetencji i realizowanych zadań załatwia prośby, wnioski i skargi dotyczące działalności jednostki oraz funkcjonariuszy i pracowników zatrudnionych w zakładzie karnym.
 Wnioski, skargi i prośby mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
 Dyrektor Zakładu Karnego przyjmuje interesantów w następujących dniach:
  
 Poniedziałek:     7.00-17.00
 Wtorek:            7.00-15.00
 Środa:              7.00-15.00
 Czwartek:         7.00-15.00
 Piątek:              7.00-15.00
 

Rejestry, ewidencje, archiwa

Szczegółowe zasady rejestracji, gromadzenia i obiegu dokumentów, a także organizację i zakres działania archiwów zakładowych i składnic akt jednostek organizacyjnych Służby Więziennej określa Zarządzenie nr 13/2002 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 19.12.2002r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwów zakładowych i składnic akt w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej.
 Dostęp do zasobów archiwalnych można uzyskać po złożeniu stosownego wniosku, w którym wnioskodawca określi interes prawny oraz uzasadni potrzebę uzyskania informacji.
 Archiwum gromadzi dokumenty wytworzone przez Zakład Karny w Potulicach. Akta osobowe osób zwolnionych z jednostek przechowywane są od roku 1970.
 Spisy zdawczo-odbiorcze osób zwolnionych obejmują okres od 1945r. do chwili obecnej.
 Akta osobowe osób internowanych w czasie stanu wojennego zostały przekazane do IPN w Bydgoszczy.
 Nadzór archiwalny nad archiwum zakładowym sprawuje Archiwum Państwowe w Bydgoszczy.

Dokumenty urzędowe

Nabór kandydatów do Służby Więziennej
 Podstawa prawna:
 ustawa z dnia 9 kwietnia 2010r.o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79 poz. 523)
 rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej ( Dz. U. Nr 186 poz. 1247)

Wzory druków

Ważne ogłoszenia

   ZAKŁAD KARNY
    89-120 POTULICE
*********************************************************************

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
Nr sprawy II/K/2012
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. nr 112 poz. 654 ze zm.)
Udzielający zamówienie:
Zakład Karny w Potulicach
ul. Aleja Parkowa 1, 89-120  Potulice
tel. 052-58-74-440 faks 052-58-74-400
NIP 558-13-74-293
ogłasza konkurs ofert
na świadczenia zdrowotne realizowane na rzecz osób pozbawionych wolności osadzonych w Zakładzie Karnym w Potulicach (około 1400 uprawnionych) w zakresie opieki stomatologicznej w zakresie protetyki stomatologicznej.
Czas trwania umowy od  dnia 1 lutego 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.
Informacje o Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert wraz z załącznikami udostępniane są nieodpłatnie w siedzibie Zakładu Karnego w Potulicach ul. Al. Parkowa 1, Dział Kadr, w  godz. od 9:00 do 14:00.
Miejsce i termin składania ofert: Zakład Karny w Potulicach ul. Al. Parkowa 1, sekretariat  do dnia 15 stycznia 2013 r. do godz. 14:00.
Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: Zakład Karny w Potulicach ul. Al. Parkowa 1, dnia 15 stycznia 2013 r. o godz. 14:15.
Kryterium oceny ofert będzie cena za usługi zdrowotne.
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.
Wymagane warunki, które muszą spełnić Oferenci:
1. są podmiotami określonymi w art. 26 ust. 1 ustawy,
2. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
3. posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia,
4. znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
5. złożą wraz z ofertą dokumenty wymienione w pkt. V.2. Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert.
W toku postępowania konkursowego Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o działalności leczniczej.

Załączniki do ogłoszenia o konkursie ofert:
1. Załącznik Nr 1 do ogłoszenia – Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
2. Załącznik Nr 2 do ogłoszenia – Formularz ofertowy
3. Załącznik Nr 3 do ogłoszenia – Oświadczenie
4. Załącznik Nr 4 do ogłoszenia – Wzór umowy
 
 
Potulice, dnia 24 grudnia 2012 r. 
DYREKTOR
Zakładu Karnego w Potulicach
płk mgr Adam Roś
......................................................
 Udzielający zamówienie

Identyfikator Jednostki

20

StatusCreated

 

StatusModified

Zmodyfikowany przez Daniel Dyszkiewicz o 2012-12-24 12:56

Struktura OrganizacyjnaCreated

 

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Daniel Dyszkiewicz o 2012-12-24 12:56

Podmioty WspółpracująceCreated

 

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Daniel Dyszkiewicz o 2012-12-24 12:56

Przedmiot działalnościCreated

 

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Daniel Dyszkiewicz o 2012-12-24 12:56

Oświadczenie majątkoweCreated

 

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Daniel Dyszkiewicz o 2012-12-24 12:56

Majątek Służby WięziennejCreated

 

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Daniel Dyszkiewicz o 2012-12-24 12:56

Zamówienia publiczneCreated

 

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Daniel Dyszkiewicz o 2012-12-24 12:56

Współpraca międzynarodowaCreated

 

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Daniel Dyszkiewicz o 2012-12-24 12:56

Fundusze unijneCreated

 

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Daniel Dyszkiewicz o 2012-12-24 12:56

Akty prawneCreated

 

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Daniel Dyszkiewicz o 2012-12-24 12:56

Sposób załatwiania sprawCreated

 

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Daniel Dyszkiewicz o 2012-12-24 12:56

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

 

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Daniel Dyszkiewicz o 2012-12-24 12:56

Dokumenty urzędoweCreated

 

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Daniel Dyszkiewicz o 2012-12-24 12:56

Wzory drukówCreated

 

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Daniel Dyszkiewicz o 2012-12-24 12:56

Ważne ogłoszeniaCreated

 

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Daniel Dyszkiewicz o 2012-12-24 12:56

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

Utworzony przez Administrator BIP o 2011-04-18 13:49

AdresModified

Zmodyfikowany przez Daniel Dyszkiewicz o 2012-12-24 12:56

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Daniel Dyszkiewicz o 2012-12-24 12:56

Data wytworzenia

 

Nabór

I.
 
DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO W POTULICACH
OGŁASZA ROZPOCZĘCIE PROCEDURY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W WIĘZIENNICTWIE
w  roku   2013
Planowane przyjęcie do służby:  1 osoba – lekarz - etat  mundurowy
W SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ MOŻE PEŁNIĆ SŁUŻBĘ OSOBA:
- posiadająca obywatelstwo polskie,
- posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej,
- korzystająca z pełni praw publicznych,
- która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,
- która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo  wobec której nie został wydany prawomocny wyrok  warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a  także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo,
- dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji  niejawnych,
- posiadająca co najmniej średnie wykształcenie,
- posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.
OSOBY ZAINTERESOWANE PRACĄ W SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ  POWINNY ZŁOŻYĆ w Zakładzie Karnym w Potulicach,  Al. Parkowa 1, w dziale kadr  NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:
1.  wypełnioną ankietę personalną,
2.  pisemne podanie o  przyjęcie do służby kierowane do Dyrektora Zakładu Karnego w Potulicach,
Osoby, wobec których kierownik jednostki podejmie decyzję o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego złożą w wyznaczonym terminie, o którym zostaną poinformowane, pozostałe dokumenty tj:
1. jedna aktualna fotografia kolorowa w formacie wymaganym do dowodu osobistego,
2. świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, zaświadczenia o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych (kserokopie – oryginały do wglądu),
3. dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne (kserokopie – oryginały do wglądu),
4. zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do przystąpienia do testu sprawności fizycznej,
5. odpis skrócony aktu urodzenia własny, małżonka i dzieci oraz odpis skrócony aktu małżeństwa,
6. kserokopia dowodu osobistego,
7. zaświadczenie z Wojskowej Komendy Uzupełnień  stwierdzające uregulowany stosunek do służby wojskowej.
Formularz ankiety personalnej można pobrać w Zakładzie Karnym – dział kadr od dnia  18.12.2012  r. lub na stronie  www.sw.gov.pl.
Dokumenty należy składać w Zakładzie Karnym w Potulicach – dział kadr do dnia   09.01.2013 r.
Złożone dokumenty nie będą odsyłane.
Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowić będzie ustawa o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 r. oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej ( Dz. U. Nr 186  poz. 1247 ).
Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:
1. oceny złożonych dokumentów,
2. przeprowadzenia jednej lub kilku rozmów kwalifikacyjnych,
3. uzyskania informacji o kandydacie w rejestrach skazanych i ukaranych,
4. testu sprawności fizycznej,
5. ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w SW,
6. sporządzenia arkusza oceny predyspozycji kandydata,
7. zatwierdzenia listy kandydatów przez kierownika jednostki organizacyjnej.
Szczegółowe informacje dot. postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać w terminie od dnia  18.12.2012 r. do dnia   09 01.2013 r.                   w dziale kadr Zakładu Karnego w Potulicach, nr telefonu – 052 5874434, 052 5874433
 
II.
 
OGŁOSZENIE
DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO W POTULICACH
ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko:

pielęgniarka ZOZ przy Zakładzie Karnym w  Potulicach – ½  etatu
 Pracownikiem może być osoba, która :
1. ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
2. daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,
3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne a o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo
4. posiada wykształcenie minimum średnie,
5. posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy.
6. daje rękojmię zachowania tajemnicy, stosownie do wymogów określonych w przepisach
ustawy z dnia 05 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych,
Kandydat wraz z pisemnym zgłoszeniem chęci do podjęcia pracy winien w terminie                              do 09.01.2013r. złożyć w kadrach Zakładu Karnego w Potulicach:
pisemne zgłoszenie chęci podjęcia pracy,
cv,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
oświadczenie o niekaralności,
jedna aktualna fotografia kolorowa w formacie wymaganym do dowodu osobistego,
świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (kserokopie – oryginały do wglądu),
dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie ( świadectwo lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych ), (kserokopie – oryginały do wglądu),
dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne (kserokopie – oryginały do wglądu),
odpis skrócony aktu urodzenia własny, małżonka i dzieci oraz odpis skrócony aktu małżeństwa (kserokopie – oryginały do wglądu),
prawo wykonywania zawodu (kserokopia – oryginał do wglądu),
Złożone dokumenty nie będą odsyłane
Podstawy prawne:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami z dnia 20.07.2011 r. (Dz.U.Nr 151 poz.896).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników niektórych podmiotów leczniczych               z dnia  29.07.2011 r. (Dz.U.Nr 159 poz. 954).
Szczegółowe informacje dot. konkursu można uzyskać w terminie od dnia 18.12.2012 r. do dnia  09.01.2013 r.  w dziale kadr Zakładu Karnego w Potulicach, nr telefonu – 052 5874434, 052 5874433
 
 
III.
 
OGŁOSZENIE
DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO W POTULICACH
ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowiska:

technik / inspektor  radiologii – ½  etatu
 Pracownikiem może być osoba, która :
1. ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
2. daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,
3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne a o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo
4. posiada wykształcenie minimum średnie (szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy technik elektroradiolog lub technik elektroradiologii lub dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik elektroradiolog) lub studia wyższe na kierunku lub w specjalności elektroradiologia obejmujące co najmniej 1.700 godzin w zakresie elektroradiologii i uzyskała tytuł licencjata lub inżyniera)
5. posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy.
6. daje rękojmię zachowania tajemnicy, stosownie do wymogów określonych w przepisach
ustawy z dnia 05 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych,
Kandydat wraz z pisemnym zgłoszeniem chęci do podjęcia pracy winien w terminie                              do 09.01.2013r. złożyć w kadrach Zakładu Karnego w Potulicach:
pisemne zgłoszenie chęci podjęcia pracy,
cv,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
oświadczenie o niekaralności,
jedna aktualna fotografia kolorowa w formacie wymaganym do dowodu osobistego,
świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (kserokopie – oryginały do wglądu),
dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie (kserokopie – oryginały do wglądu),
dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne (kserokopie – oryginały do wglądu),
odpis skrócony aktu urodzenia własny, małżonka i dzieci oraz odpis skrócony aktu małżeństwa,
dokument potwierdzający uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej typu R, nadane przez Głównego Inspektora Sanitarnego (kserokopie – oryginały do wglądu),
certyfikat ukończenia szkolenia w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta,
Złożone dokumenty nie będą odsyłane
Szczegółowe informacje dot. konkursu można uzyskać w terminie od dnia 18.12.2012 r. do dnia  09.01.2013 r.  w dziale kadr Zakładu Karnego w Potulicach, nr telefonu – 052 5874434, 052 5874433
 
 
 

Projektowane akty prawne

 

AdresWytwarzajacy

Michał Hanzlik

Akty prawneWytwarzajacy

Adam Suchomski

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

Adam Suchomski

Fundusze unijneWytwarzajacy

Barbara Pokorska

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

Tomasz Adamczewski

NabórWytwarzajacy

Katarzyna Kopiszka

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

Adam Suchomski

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

Mariola Kotwica

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

Mariola Kotwica

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

Mariola Kotwica

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

Katarzyna Kopiszka

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

Adam Suchomski

StatusWytwarzajacy

Michał Hanzlik

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

Katarzyna Kopiszka

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

Michał Hanzlik

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

Mariola Kotwica

Wzory drukówWytwarzajacy

Adam Suchomski

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

Jakub Niekrasz

KierownictwoWytwarzajacy

Michał Hanzlik

Załączniki

Utworzony o 2011-02-09 12:48 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2014-08-08 10:51, autor ostatniej modyfikacji: Marcin Woldan
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.