Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Zakład Karny Koronowo

Historia wersjiHistoria wersji

Jednostka

Zakład Karny Koronowo

Adres

Zakład Karny Koronowo
 Bydgoska 27
 86-010
 Koronowo
 (52) 382 09 00; fax (52) 382 09 19

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Bydgoszcz

Status

Zakład Karny w Koronowie jest jednostką typu zamkniętego z oddziałem zakładu karnego typu półotwartego dla mężczyzn będących recydywistami penitencjarnymi oraz oddziałem zewnętrznym typu półotwartego. Pojemność jednostki wynosi 910 miejsc. W zakładzie realizuje się nauczanie w liceum ogólnokształcącym, zasadniczej szkole zawodowej przygotowującej do zawodu kucharza małej gastronomii oraz gimnazjum. Zakład podlega Okręgowemu Inspektoratowi SW w Bydgoszczy. Położony jest na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Zakład Karny w Koronowie utworzony został w 1819 roku na mocy reskryptu króla Fryderyka Wilhelma III, kiedy to władze pruskie przejęły majątek Zakonu Cystersów wraz z klasztorem i kościołem. Klasztor pochodzi z XIV wieku. W chwili przejęcia miał zabudowę typowo barokową, której elementy architektoniczne i dekoracyjne pozostały do dzisiaj. Podporządkowane władzom policyjnym więzienie (tzw. dom poprawczy - Zuchthaus) zaludnione zostało przestępcami kryminalnymi z terenu Prus Zachodnich. W II połowie XIX wieku, zgodnie z ówczesnymi trendami penitencjarnymi, władze pruskie wybudowały pawilon celkowy. W dwudziestoleciu międzywojennym koronowskie więzienie było polskim miejscem odosobnienia dla przestępców kryminalnych. W okresie II wojny światowej jednostka służyła niemieckiemu okupantowi. W latach 1939-1945 zmarło lub zginęło w Koronowie 600 więźniów. Zakładowi Karnemu w Koronowie od dnia 1 października 2012 roku podlega Oddział Zewnętrzny w Strzelewie. Oddział powstał w połowie lat 60-tych jako ośrodek pracy. Ideą powstania ośrodka było zapewnienie siły roboczej dla potrzeb istniejącego wówczas w Strzelewie Państwowego Gospodarstwa Rolnego, realizując przy tym resocjalizacyjny aspekt pracy skazanych. Na przełomie lat 60-tych i 70-tych miała miejsce przebudowa obiektów wchodzących w skład ośrodka, nadając im obecny kształt i funkcjonalność. W takiej formie oddział funkcjonował do lat osiemdziesiątych, wówczas nastąpiła przerwa w eksploatacji pomieszczeń oddziału, co było związane ze zmniejszającą się liczbą osadzonych w jednostkach penitencjarnych. Ponowne uruchomienie Oddziału Zewnętrznego w Strzelewie jako oddziału podlegającego Zakładowi Karnemu w Potulicach nastąpiło w latach dziewięćdziesiątych. Do dnia 30 wrześnie 2012 r. funkcjonował on na ustalonych wówczas zasadach.

Kierownictwo

Dyrektor Zakładu Karnego w Koronowie
mjr Jerzy Żurek
Tel./Fax: (52) 382-09-00 / (52) 382-09-19
E-mail: zk_koronowo@sw.gov.pl
Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Koronowie
mjr Marek Oppermann
Tel./Fax: Tel./Fax: (52) 382-09-00 / (52) 382-09-19
E-mail: zk_koronowo@sw.gov.pl
Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Koronowie
mjr Tomasz Janowski
Tel./Fax: Tel./Fax: (52) 382-09-00 / (52) 382-09-19
E-mail: zk_koronowo@sw.gov.pl
Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Koronowie
mjr Maciej Stupczyński
Tel./Fax: Tel./Fax: (52) 344-16-68
E-mail: zk_koronowo@sw.gov.pl
Oficer prasowy
kpt. Piotr Klonowski
Tel./Fax: (52) 382-09-23 / (52) 382-09-19
E-mail: piotr.klonowski@sw.gov.pl

Struktura Organizacyjna

W zakładzie aktualnie zatrudnia się ponad 200 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Opiekę medyczną zapewnia więźniom Zakład Opieki Zdrowotnej zatrudniający lekarzy oraz średni personel medyczny. Izba chorych może pomieścić 7 pacjentów.
 W trakcie odbywania kary osadzeni mogą korzystać ze świetlic, biblioteki oraz pracowni artystycznej. Pola spacerowe umożliwiają grę w siatkówkę i koszykówkę. Miejscem kultu religijnego jest kaplica więzienna.
 W zakładzie realizuje się nauczanie na poziomie liceum ogólnokształcącego oraz zasadniczej szkoły zawodowej przygotowującej do zawodu kucharza małej gastronomii. Średnio w ciągu roku uczy się ok. 60 skazanych.
 

Podmioty Współpracujące

Współorganizatorami oddziaływań penitencjarnych realizowanych w Zakładzie Karnym w Koronowie jest Stowarzyszenie Penitencjarne "Patronat" oraz Kościół Zielonoświątkowy.
 Administracja Zakładu Karnego w Koronowie aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym. Więzienie otacza opieką Miejsca Pamięci Narodowej, świadczy nieodpłatnie prace na rzecz obiektów użyteczności publicznej, współdziała z miejscową Ochotniczą Strażą Pożarną na rzecz ochrony przeciwpożarowej.
 

Przedmiot działalności

W ramach oddziaływań penitencjarnych w tutejszej jednostce stworzono dla skazanych ofertę programową z zakresu:
 profilaktyki uzależnień - grupa edukacyjno - terapeutyczna oparta na 12-u krokach i 12-tu tradycjach ruchu anonimowych alkoholików,
 profilaktyki agresji - "Stop Autoagresji" - zasady postępowania ze skazanymi, przejawiającymi skłonności do zachowań autoagresywnych,
 edukacji kulturalnej i oświatowej - Program edukacji kulturalnej, oświatowej i obywatelskiej - Gazeta Więzienna " Za Żelazną Bramą";
 program - "Wychowanie przez sztukę";
 kultury fizycznej i sportu - "Żyj aktywnie" program aktywności sportowo-rekreacyjnej.
 Działalność przeciwalkoholowa i edukacyjna prowadzona jest przy aktywnym udziale, również finansowym, środowiska lokalneg
 
 
 
 
 
 
 

Oświadczenie majątkowe

Majątek Służby Więziennej

Zamówienia publiczne

 

Współpraca międzynarodowa

Fundusze unijne

Akty prawne

Sposób załatwiania spraw

Zasady przyjmowania paczek
 
1. Paczki żywnościowe i odzieżowo - higieniczne dla skazanych, mogą być dostarczane we wszystkie dni tygodnia za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej, gońca lub przez inne osoby, w godzinach 7.45 -16.30. Paczki dostarczane  osobiście  przez osoby prywatne podlegają kontroli w obecności tych osób.
2. Wewnątrz paczki powinien znajdować się spis artykułów, które paczka zawiera.
 
3. Paczka żywnościowa przekraczająca ciężar 5 kg wraz z opakowaniem, nie będzie do zakładu karnego przyjęta.
 
4. W paczce nie mogą być dostarczane artykuły żywnościowe, których sprawdzenie nie jest możliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości.
 
5. Paczki odzieżowo – higieniczne oraz z lekami, skazany może otrzymać na podstawie odrębnego zezwolenia Dyrektora Zakładu Karnego w Koronowie.
 
Zasady udzielania widzeń
Widzenia odbywają się:

Dla skazanych odbywających karę w zakładzie typu zamkniętego:
 
- w soboty i niedziele w godzinach od 8:00 - 15:30
 
Dla skazanych zakwalifikowanych do odbywania kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu półotwartego:
 
- w niedziele w godzinach od 8:00 - 15:30
 
W dni świąteczne przypadające w sobotę i niedzielę widzeń nie udziela się (święta państwowe i kościelne ).
 
Osoba ubiegająca się o wstęp na teren jednostki powinna posiadać aktualny dokument pozwalający ustalić tożsamość tj.
 
1) dowód osobisty,
2) legitymacja służbowa,
3) dowód tożsamości cudzoziemca,
4) dokoment paszportowy,
5) prawo jazdy.

Tożsamość osoby niepełnoletniej w wieku szkolnym ustala się na podstawie ważnej legitymacji szkolnej, a dzieci w wieku przedszkolnym - na podstawie oświadczenia opiekuna.

Rejestry, ewidencje, archiwa

Dokumenty urzędowe

Wzory druków

Ważne ogłoszenia

Z A T W I E R D Z A M
..................................

data i podpis

Ogłoszenie przetargu na sprzedaż składników majątku ruchomego będącego

na stanie Zakładu Karnego w Koronowie (znak sprawy 1/2014)


I. Nazwa oraz adres zamawiającego:


ZAKŁAD KARNY

Adres: 86-010 Koronowo, ul. Bydgoska 27

Telefon: +48 52  3820-900, faks +48 52 3820-938

www.sw.gov.pl e-mail: zp_ koronowo@sw.gov.pl

REGON 000319629, NIP 967-00-69-091


II. Tryb udzielania zamówienia


1. Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu, na podstawie § 8 i 9 ust 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania skałdnikami rzeczowymi majatku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe w związku z zakwalifikowaniem tych składników do kategorii składników zbędnych przeznaczonych do sprzedaży.

2. Użyte w Ogłoszeniu terminy mają następujące znaczenie:

1) „Sprzedający” – Zakład Karny z siedzibą w Koronowie

2) „Nabywca” – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna.


III. Przedmiot przetargu:

Lp.

Przedmiot

sprzedaży

Opis

Cena wywoławcza brutto

(zł)

Wadium (zł)


1.

Zespół prądotwórczy TYP TRK-125

Rok produkcji

1979

2 100,00

150,00 zl

2.


Unit stomatologiczny z kompresorem bezolejowym

Rok produkcji

2006


1 960,00

130,00 zł


UWAGA: Każda z w/w pozycji stanowi odrębny przedmiot sprzedaży. Przed przystąpieniem do przetargu umożliwia się dokonania oględzin zespołu prądotwórczego i unitu stomatologicznego w siedzibie Zakładu Karnego w Koronowie w godzinach pracy administracji Zakładu Karnego w Koronowie tj.: od 7:30 do 15:30 godz. od dnia ogłoszenia do 12.02.2015 r.


IV. Sprzedający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.


1. Nabywca składa oferty częściowe na wszystkie lub poszczególne skłądniki majatku ruchomego określone w ogłoszeniu w rozdziale III poz. 1-2.

2. Sprzedający zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.


3. Wyjaśnienia:

1) Wszystkie dokumenty mają być złożone w formie oryginału lub kserokopii. Jeżeli nabywca przedłoży kserokopię dokumentu to potwierdza go i podpisuje na każdej stronie przez osobę(y) uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

2) Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są do oferty wraz z tłumaczeniem na język polski.


V. Sposób porozumiewania się sprzedającego z nabywcami oraz przekazywanie oświadczeń i dokumentów.


1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia oraz inne informacje sprzedający i nabywcy przekazują pisemnie lub faksem. Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do sprzedającego przed upływem terminu (do godz. 15:30).

2. Każdy nabywca ma prawo zwrócić się do sprzedającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia. Pytania nabywców muszą być skierowane na adres sprzedającego.

3. Sprzedający nie przewiduje zorganizowania zebrania z nabywcami.


VI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z nabywcami.


1. Iwona Maćkowska, z-ca kierownika działu kwatermistrzowskiego – tel. +48 52 3820-903

2. Andrzej Zagozdon elektryk dz. kwatermistrzowskiego – tel. +48 52 3820-900 wew. 403

3. Informacje i wyjaśnienia można uzyskać w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.


VII. Wadium.

Sprzedający zobowiązuje do wniesienia wadium przez nabywców.

1. Wadium, na nabywany lub nabywane składniki majątku ruchomego (pozycja 1-2), należy wnieść w pieniądzu (PLN), przelewem środków pieniężnych lub gotówką na nieoprocentowane konto sprzedającego – NBP O/O Bydgoszcz numer konta: BGK O/TORUŃ 44 1130 1075 0002 6135 4720 0004

Termin wniesienia wadium upływa dnia 12.02.2015 r. godz. 12:00.

Przelew należy opisać jakiego składnika dotyczy ( określić rodzaj i numer sprawy DKw: 1/2015).

2. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia składników.

3. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia ofert. UWAGA: Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży.


VIII. Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od ostatecznego terminu składania ofert.

IX. Opis sposobu przygotowania oferty.


1. Pisemna oferta powinna zawierać:

1) imię i nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,

2) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,

3)oświadczenie oferenta, ze zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu
lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

4) dokumenty wskazane w rozdziale IX pkt 9

2.Nabywcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi
w ogłoszeniu i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

3. Nabywcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4. Oferta ma być napisana czytelnie, w języku polskim, a wszystkie wymagane dokumenty i załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

5. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były spięte (zszyte) w sposób zapobiegający dekompletacji zawartości oferty oraz opatrzone kolejnym numerem. W treści oferty winna znajdować się informacja o ilości stron.

6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być czytelne oraz parafowane własnoręcznie przez osobę(y) podpisującą ofertę.

7. Ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

Koperta ma być zaadresowana według wzoru:

ZAKŁAD KARNY

UL. BYDGOSKA 27, 86-010 Koronowo

OFERTA NA SPRZEDAŻ:

1. zespół prądotwórczy

2. unit stomatologiczny

W przypadku braku powyższego opisu na kopercie, sprzedający będzie traktował taką ofertę jako „zwykłą” korespondencję i nie ponosi odpowiedzialności za jej otwarcie przed terminem otwarcia ofert.

Ofertę składaną do sprzedającego za pośrednictwem np. Poczty Polskiej, przesyłki kurierskiej należy przygotować i zaadresować w sposób określony wyżej. Koperta poza oznakowaniem jak wyżej ma być opisana nazwą i adresem nabywcy, by umożliwić zwrot nieotwartej oferty w przypadku dostarczenia jej sprzedającemu po terminie.

8. Oferta składana jest przez wykonawcę wyłącznie w formie pisemnej, zamawiający odrzuci ofertę złożoną w innej formie, np. za pomocą faksu lub w formie elektronicznej.

9. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

1) poprawnie wypełniony i podpisany przez nabywcę formularz cenowy (załącznik nr 1/1-2
do ogłoszenia);

2) oświadczenie nabywcy (załącznik nr 2 do ogłoszenia)

3) dowodu wpłaty wadium.

10. Wyjaśnienie:

1) W formularzu cenowym (załącznik nr 1/1-2 do ogłoszenia) nabywca wpisuje wszystkie informację, jakich żąda w nim sprzedający.


X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Termin składania ofert:

12.02.2015 r. do godziny 1200 w siedzibie sprzedającego, w sekretariacie.

Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do sprzedającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

2. Termin otwarcia ofert:

12.02.2015 r. o godzinie 1215 w siedzibie sprzedającego, w budynku administracji.

Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba nabywcy, którego oferta jest otwierana oraz cena.

    1. Waluta, w jakiej prowadzone będą rozliczenia miedzy sprzedający a nabywcą.

Polski złoty (PLN).

3. Nabywca, który zaoferuje najwyższą cenę za poszczególny składnik majatku ruchomego dokona zapłaty przelewam na konto Zakładu Karnego na rachunek Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Bydgoszczy 96 1010 1078 0014 6922 3000 0000 lub gotówka w kasie Zakładu Karnego w Koronowie. Nabywca przedstawia w formularzu cenowym warunki zapłaty dotyczące terminu zapłaty od dnia podpisania umowy sprzedaży jednak nie dłuższy niż 7 dni. Za datę dokonania wpłaty całej kwoty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zakładu Karnego w Koronowie.

XII. Kryteria oraz sposób oceny oferty.

1. Wybór ofert, odbędzie się w oparciu o następujące kryterium:

1) nazwa kryterium: CENA (najwyższa wartość brutto za składnik majatku ruchomego

2) waga kryterium: 100%;

1. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich nabywców, którzy złożyli oferty.

2. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

1) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który
nie wniósł wadium,

2) nie zawiera danych wymaganych przez sprzedającego,

3) nie zawiera dokumentów, o których mowa w rozdziale IX pkt 9 lub są one niekomletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość , zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.


XIII. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

1. Wybranemu nabywcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą tj. z najwyższa ceną sprzedający wskaże termin podpisania umowy sprzedaży.

2.Zawarcie umowy z wybranym nabywcą następuje w terminie wskazanym
przez sprzedającego i nastąpi w Zakładzie Karnym w Koronowie.


XIV . Ogłoszenia wyników przetargu.


Wynik postępowania zostanie ogłoszony w biuletynie Informacji publicznej oraz w siedzibie sprzedającego.

    1. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie 30 dni od dnia otwarcia ofert tj. 12.02.2015 r.


XVII. Integralną część stanowią:


1. załącznik nr 1 (od 1-2) – formularz cenowy dla poszczególnych pozycji z tabeli w rozdziale III;

2. załącznik nr 2 – druk oświadczenia nabywcy, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu
lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;


załącznik nr 1/1


.......................................

miejscowość, data


FORMULARZ CENOWYdotyczący sprzedaż składników majątku ruchomego będącego na stanie Zakładu Karnego
w Koronowie

Nazwa nabywcy:............................................................................................................................


......................................................................................................................................................


Adres (siedziba) nabywcy:......................................................................................................................


NIP:.............................................................................../woj. ...............................


tel.:................................................................................/faks:.......................................................


e-mail:............................................................................/www. .......................................................


Adres do korespondencji:............................................................................................................................


Lp.

Przedmiot

sprzedaży

Opis

Cena wywoławcza brutto

(zł)

Data przekazania wadium (zł)

Cena oferowana brutto

(zł)

Warunki zapłaty

 

1.

Zespół prądotwórczy TYP TRK-125

Rok produkcji

1979

2 100,00

Data………..

w wysokości: 150,00 zl

Słownie: cena oferowana przez nabywcę …………………………………..………..………………………… w zł (PLN).......................................................................................

podpisy i pieczęcie osób uprawnionych do reprezentowania nabywcyzałącznik nr 1/2

.......................................

miejscowość, data


FORMULARZ CENOWYdotyczący sprzedaż składników majątku ruchomego będącego na stanie Zakładu Karnego
w Koronowie

Nazwa nabywcy:.....................................................................................................................................


.....................................................................................................................................................................


Adres (siedziba) nabywcy:......................................................................................................................


NIP:.............................................................................../woj. ...............................……………………………


tel.:................................................................................/faks:......................................................................


e-mail:............................................................................/www. ...................................................................


Adres do korespondencji:............................................................................................................................


Lp.

Przedmiot

sprzedaży

Opis

Cena wywoławcza brutto

(zł)

Data przekazania wadium (zł)

Cena oferowana brutto

(zł)

Warunki zapłaty

2.


Unit stomatologiczny z kompresorem bezolejowym

Rok produkcji

2006


1 960,00

Data………..

w wysokości: 130,00 zł

Słownie: cena oferowana przez nabywcę …………………………………..………..………………………… w zł (PLN)

.......................................................................................

podpisy i pieczęcie osób uprawnionych do reprezentowania nabywcy
załącznik nr 2.....................................

miejscowość, data
OŚWIADCZENIEdotyczące sprzedaży składników majątku rychomego będącego

na stanie Zakałdu Karnego w Koronowie

Oświadczam, że ........................................................................................................................

...................................................................................................................

(Nazwa i adres nabywcy)zapoznałem się ze stanem przedmiotu przetargu tj.: ……………………………………. i że ponoszę odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin...........................................................................................

podpisy i pieczęcie osób uprawnionych do reprezentowania nabywcy
Identyfikator Jednostki

19

StatusCreated

 

StatusModified

Zmodyfikowany przez Marcin Kapelewski o 2015-05-11 08:01

Struktura OrganizacyjnaCreated

 

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Marcin Kapelewski o 2015-05-11 08:01

Podmioty WspółpracująceCreated

 

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Marcin Kapelewski o 2015-05-11 08:01

Przedmiot działalnościCreated

 

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Marcin Kapelewski o 2015-05-11 08:01

Oświadczenie majątkoweCreated

 

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Marcin Kapelewski o 2015-05-11 08:01

Majątek Służby WięziennejCreated

 

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Marcin Kapelewski o 2015-05-11 08:01

Zamówienia publiczneCreated

 

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Marcin Kapelewski o 2015-05-11 08:01

Współpraca międzynarodowaCreated

 

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Marcin Kapelewski o 2015-05-11 08:01

Fundusze unijneCreated

 

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Marcin Kapelewski o 2015-05-11 08:01

Akty prawneCreated

 

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Marcin Kapelewski o 2015-05-11 08:01

Sposób załatwiania sprawCreated

Utworzony przez Justyna Sulej o 2011-06-16 10:32

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Marcin Kapelewski o 2015-05-11 08:01

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

 

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Marcin Kapelewski o 2015-05-11 08:01

Dokumenty urzędoweCreated

 

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Marcin Kapelewski o 2015-05-11 08:01

Wzory drukówCreated

 

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Marcin Kapelewski o 2015-05-11 08:01

Ważne ogłoszeniaCreated

 

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Marcin Kapelewski o 2015-05-11 08:01

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

Utworzony przez Administrator BIP o 2011-04-27 12:48

AdresModified

Zmodyfikowany przez Marcin Kapelewski o 2015-05-11 08:01

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Marcin Kapelewski o 2015-05-11 08:01

Data wytworzenia

 

Nabór

Projektowane akty prawne

AdresWytwarzajacy

Piotr Klonowski

Akty prawneWytwarzajacy

Piotr Klonowski

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

Piotr Klonowski

Fundusze unijneWytwarzajacy

Piotr Klonowski

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

Piotr Klonowski

NabórWytwarzajacy

Piotr Klonowski

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

Piotr Klonowski

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

Piotr Klonowski

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

Piotr Klonowski

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

Piotr Klonowski

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

Piotr Klonowski

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

Piotr Klonowski

StatusWytwarzajacy

Piotr Klonowski

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

Piotr Klonowski

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

Piotr Klonowski

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

Piotr Klonowski

Wzory drukówWytwarzajacy

Piotr Klonowski

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

Piotr Klonowski

KierownictwoWytwarzajacy

Piotr Klonowski

Załączniki

Wersja: 1.0
Utworzony o 2011-02-09 12:48 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:22, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SŁUŻBA WIĘZIENNA. Wszystkie prawa zastrzeżone.