Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Zakład Karny Koronowo

Jednostka

Zakład Karny Koronowo

Adres

Zakład Karny Koronowo
 Bydgoska 27
 86-010
 Koronowo
 (52) 382 09 00; fax (52) 382 09 19

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Bydgoszcz

Status

Zakład Karny w Koronowie jest jednostką typu zamkniętego z oddziałem zakładu karnego typu półotwartego dla mężczyzn będących recydywistami penitencjarnymi oraz oddziałem zewnętrznym typu półotwartego. Pojemność jednostki wynosi 910 miejsc. W zakładzie realizuje się nauczanie w liceum ogólnokształcącym, zasadniczej szkole zawodowej przygotowującej do zawodu kucharza małej gastronomii oraz gimnazjum. Zakład podlega Okręgowemu Inspektoratowi SW w Bydgoszczy. Położony jest na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Zakład Karny w Koronowie utworzony został w 1819 roku na mocy reskryptu króla Fryderyka Wilhelma III, kiedy to władze pruskie przejęły majątek Zakonu Cystersów wraz z klasztorem i kościołem. Klasztor pochodzi z XIV wieku. W chwili przejęcia miał zabudowę typowo barokową, której elementy architektoniczne i dekoracyjne pozostały do dzisiaj. Podporządkowane władzom policyjnym więzienie (tzw. dom poprawczy - Zuchthaus) zaludnione zostało przestępcami kryminalnymi z terenu Prus Zachodnich. W II połowie XIX wieku, zgodnie z ówczesnymi trendami penitencjarnymi, władze pruskie wybudowały pawilon celkowy. W dwudziestoleciu międzywojennym koronowskie więzienie było polskim miejscem odosobnienia dla przestępców kryminalnych. W okresie II wojny światowej jednostka służyła niemieckiemu okupantowi. W latach 1939-1945 zmarło lub zginęło w Koronowie 600 więźniów. Zakładowi Karnemu w Koronowie od dnia 1 października 2012 roku podlega Oddział Zewnętrzny w Strzelewie. Oddział powstał w połowie lat 60-tych jako ośrodek pracy. Ideą powstania ośrodka było zapewnienie siły roboczej dla potrzeb istniejącego wówczas w Strzelewie Państwowego Gospodarstwa Rolnego, realizując przy tym resocjalizacyjny aspekt pracy skazanych. Na przełomie lat 60-tych i 70-tych miała miejsce przebudowa obiektów wchodzących w skład ośrodka, nadając im obecny kształt i funkcjonalność. W takiej formie oddział funkcjonował do lat osiemdziesiątych, wówczas nastąpiła przerwa w eksploatacji pomieszczeń oddziału, co było związane ze zmniejszającą się liczbą osadzonych w jednostkach penitencjarnych. Ponowne uruchomienie Oddziału Zewnętrznego w Strzelewie jako oddziału podlegającego Zakładowi Karnemu w Potulicach nastąpiło w latach dziewięćdziesiątych. Do dnia 30 wrześnie 2012 r. funkcjonował on na ustalonych wówczas zasadach.

Kierownictwo

Dyrektor Zakładu Karnego w Koronowie
mjr Jerzy Żurek
Tel./Fax: (52) 382-09-00 / (52) 382-09-19
E-mail: zk_koronowo@sw.gov.pl
Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Koronowie
mjr Tomasz Janowski
Tel./Fax: Tel./Fax: (52) 382-09-00 / (52) 382-09-19
E-mail: zk_koronowo@sw.gov.pl
Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Koronowie
mjr Maciej Stupczyński
Tel./Fax: Tel./Fax: (52) 344-16-68
E-mail: zk_koronowo@sw.gov.pl
Oficer prasowy
kpt. Piotr Klonowski
Tel./Fax: (52) 382-09-23 / (52) 382-09-19
E-mail: piotr.klonowski@sw.gov.pl

Struktura Organizacyjna

W zakładzie aktualnie zatrudnia się ponad 200 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Opiekę medyczną zapewnia więźniom Zakład Opieki Zdrowotnej zatrudniający lekarzy oraz średni personel medyczny. Izba chorych może pomieścić 7 pacjentów.
 W trakcie odbywania kary osadzeni mogą korzystać ze świetlic, biblioteki oraz pracowni artystycznej. Pola spacerowe umożliwiają grę w siatkówkę i koszykówkę. Miejscem kultu religijnego jest kaplica więzienna.
 W zakładzie realizuje się nauczanie na poziomie liceum ogólnokształcącego oraz zasadniczej szkoły zawodowej przygotowującej do zawodu kucharza małej gastronomii. Średnio w ciągu roku uczy się ok. 60 skazanych.
 

Podmioty Współpracujące

Współorganizatorami oddziaływań penitencjarnych realizowanych w Zakładzie Karnym w Koronowie jest Stowarzyszenie Penitencjarne "Patronat" oraz Kościół Zielonoświątkowy.
 Administracja Zakładu Karnego w Koronowie aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym. Więzienie otacza opieką Miejsca Pamięci Narodowej, świadczy nieodpłatnie prace na rzecz obiektów użyteczności publicznej, współdziała z miejscową Ochotniczą Strażą Pożarną na rzecz ochrony przeciwpożarowej.
 

Przedmiot działalności

W ramach oddziaływań penitencjarnych w tutejszej jednostce stworzono dla skazanych ofertę programową z zakresu:
 profilaktyki uzależnień - grupa edukacyjno - terapeutyczna oparta na 12-u krokach i 12-tu tradycjach ruchu anonimowych alkoholików,
 profilaktyki agresji - "Stop Autoagresji" - zasady postępowania ze skazanymi, przejawiającymi skłonności do zachowań autoagresywnych,
 edukacji kulturalnej i oświatowej - Program edukacji kulturalnej, oświatowej i obywatelskiej - Gazeta Więzienna " Za Żelazną Bramą";
 program - "Wychowanie przez sztukę";
 kultury fizycznej i sportu - "Żyj aktywnie" program aktywności sportowo-rekreacyjnej.
 Działalność przeciwalkoholowa i edukacyjna prowadzona jest przy aktywnym udziale, również finansowym, środowiska lokalneg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oświadczenie majątkowe

Majątek Służby Więziennej

Zamówienia publiczne

 

Współpraca międzynarodowa

Fundusze unijne

Akty prawne

Sposób załatwiania spraw

Zasady przyjmowania paczek
 
1. Paczki żywnościowe i odzieżowo - higieniczne dla skazanych, mogą być dostarczane we wszystkie dni tygodnia za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej, gońca lub przez inne osoby, w godzinach 7.45 -16.30. Paczki dostarczane  osobiście  przez osoby prywatne podlegają kontroli w obecności tych osób.
2. Wewnątrz paczki powinien znajdować się spis artykułów, które paczka zawiera.
 
3. Paczka żywnościowa przekraczająca ciężar 5 kg wraz z opakowaniem, nie będzie do zakładu karnego przyjęta.
 
4. W paczce nie mogą być dostarczane artykuły żywnościowe, których sprawdzenie nie jest możliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości.
 
5. Paczki odzieżowo – higieniczne oraz z lekami, skazany może otrzymać na podstawie odrębnego zezwolenia Dyrektora Zakładu Karnego w Koronowie.
 
Zasady udzielania widzeń
Widzenia odbywają się:

Dla skazanych odbywających karę w zakładzie typu zamkniętego:
 
- w soboty i niedziele w godzinach od 8:00 - 15:30
 
Dla skazanych zakwalifikowanych do odbywania kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu półotwartego:
 
- w niedziele w godzinach od 8:00 - 15:30
 
W dni świąteczne przypadające w sobotę i niedzielę widzeń nie udziela się (święta państwowe i kościelne ).
 
Osoba ubiegająca się o wstęp na teren jednostki powinna posiadać aktualny dokument pozwalający ustalić tożsamość tj.
 
1) dowód osobisty,
2) legitymacja służbowa,
3) dowód tożsamości cudzoziemca,
4) dokoment paszportowy,
5) prawo jazdy.

Tożsamość osoby niepełnoletniej w wieku szkolnym ustala się na podstawie ważnej legitymacji szkolnej, a dzieci w wieku przedszkolnym - na podstawie oświadczenia opiekuna.

Rejestry, ewidencje, archiwa

Dokumenty urzędowe

Wzory druków

Ważne ogłoszenia

 

Koronowo, dnia 15.04.2016 r.


INFORMACJA O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO


Na podstawie § 7 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U.2010 r.Nr 114, poz. 761) Zakład Karny w Koronowie informuje, że posiada zbędny składnik majątku ruchomego do zagospodarowania w postaci samochodu osobowego marki Daewoo Nubira , który może być przedmiotem nieodpłatnego przekazania.


ŚRODEK TRWAŁY

WYKAZ ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO

lp

nazwa składnika

j. m .

ilość

stopień zużycia

w %

cena jednostkowa w zł. (brutto)

1

samochód osobowy

Daewoo Nubira,

numer rejestracyjny CBY NU61,

rok produkcji 1999

nr vin: KLAJF696EXK279176


szt.

1

77,00%

2.400,00 zł.


Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w § 38 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe.

Darowizna składników majątku ruchomego może zostać dokonana dla potrzeb podmiotów określonych w § 39 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku.

Wniosek o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę kierowany do Dyrektora Zakładu Karnego w Koronowie powinien zawierać elementy i dokumenty wymienione w § 38 ust. 4 wyżej cytowanego Rozporządzenia.

Zainteresowani proszeni proszeni są o przesyłanie wniosków do dnia 29.04.2016 r. w sekretariacie do godz. 1500 na adres j. w.

Szczegółowe informacje dotyczące zbędnego składnika majątku ruchomego można uzyskać pod nr telefonu (052) 3820 909 - por. Walczak D., (052) 3820 934 - sierż. Tatar T.

Identyfikator Jednostki

19

StatusCreated

 

StatusModified

Zmodyfikowany przez Marcin Kapelewski o 2016-12-12 11:44

Struktura OrganizacyjnaCreated

 

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Marcin Kapelewski o 2016-12-12 11:44

Podmioty WspółpracująceCreated

 

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Marcin Kapelewski o 2016-12-12 11:44

Przedmiot działalnościCreated

 

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Marcin Kapelewski o 2016-12-12 11:44

Oświadczenie majątkoweCreated

 

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Marcin Kapelewski o 2016-12-12 11:44

Majątek Służby WięziennejCreated

 

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Marcin Kapelewski o 2016-12-12 11:44

Zamówienia publiczneCreated

 

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Marcin Kapelewski o 2016-12-12 11:44

Współpraca międzynarodowaCreated

 

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Marcin Kapelewski o 2016-12-12 11:44

Fundusze unijneCreated

 

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Marcin Kapelewski o 2016-12-12 11:44

Akty prawneCreated

 

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Marcin Kapelewski o 2016-12-12 11:44

Sposób załatwiania sprawCreated

Utworzony przez Justyna Sulej o 2011-06-16 10:32

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Marcin Kapelewski o 2016-12-12 11:44

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

 

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Marcin Kapelewski o 2016-12-12 11:44

Dokumenty urzędoweCreated

 

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Marcin Kapelewski o 2016-12-12 11:44

Wzory drukówCreated

 

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Marcin Kapelewski o 2016-12-12 11:44

Ważne ogłoszeniaCreated

 

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Marcin Kapelewski o 2016-12-12 11:44

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

Utworzony przez Administrator BIP o 2011-04-27 12:48

AdresModified

Zmodyfikowany przez Marcin Kapelewski o 2016-12-12 11:44

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Marcin Kapelewski o 2016-12-12 11:44

Data wytworzenia

 

Nabór

Projektowane akty prawne

AdresWytwarzajacy

Piotr Klonowski

Akty prawneWytwarzajacy

Piotr Klonowski

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

Piotr Klonowski

Fundusze unijneWytwarzajacy

Piotr Klonowski

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

Piotr Klonowski

NabórWytwarzajacy

Piotr Klonowski

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

Piotr Klonowski

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

Piotr Klonowski

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

Piotr Klonowski

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

Piotr Klonowski

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

Piotr Klonowski

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

Piotr Klonowski

StatusWytwarzajacy

Piotr Klonowski

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

Piotr Klonowski

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

Piotr Klonowski

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

Piotr Klonowski

Wzory drukówWytwarzajacy

Piotr Klonowski

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

Piotr Klonowski

KierownictwoWytwarzajacy

Piotr Klonowski

Załączniki

Utworzony o 2011-02-09 12:48 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:22, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.