Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Zakład Karny Koronowo

Jednostka

Zakład Karny Koronowo

Adres

Zakład Karny Koronowo
 Bydgoska 27
 86-010
 Koronowo
 (52) 382 09 00; fax (52) 382 09 19

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Bydgoszcz

Status

Zakład Karny w Koronowie jest jednostką typu zamkniętego z oddziałem zakładu karnego typu półotwartego dla mężczyzn będących recydywistami penitencjarnymi oraz oddziałem zewnętrznym typu półotwartego. Pojemność jednostki wynosi 910 miejsc. W zakładzie realizuje się nauczanie w liceum ogólnokształcącym, zasadniczej szkole zawodowej przygotowującej do zawodu kucharza małej gastronomii oraz gimnazjum. Zakład podlega Okręgowemu Inspektoratowi SW w Bydgoszczy. Położony jest na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Zakład Karny w Koronowie utworzony został w 1819 roku na mocy reskryptu króla Fryderyka Wilhelma III, kiedy to władze pruskie przejęły majątek Zakonu Cystersów wraz z klasztorem i kościołem. Klasztor pochodzi z XIV wieku. W chwili przejęcia miał zabudowę typowo barokową, której elementy architektoniczne i dekoracyjne pozostały do dzisiaj. Podporządkowane władzom policyjnym więzienie (tzw. dom poprawczy - Zuchthaus) zaludnione zostało przestępcami kryminalnymi z terenu Prus Zachodnich. W II połowie XIX wieku, zgodnie z ówczesnymi trendami penitencjarnymi, władze pruskie wybudowały pawilon celkowy. W dwudziestoleciu międzywojennym koronowskie więzienie było polskim miejscem odosobnienia dla przestępców kryminalnych. W okresie II wojny światowej jednostka służyła niemieckiemu okupantowi. W latach 1939-1945 zmarło lub zginęło w Koronowie 600 więźniów. Zakładowi Karnemu w Koronowie od dnia 1 października 2012 roku podlega Oddział Zewnętrzny w Strzelewie. Oddział powstał w połowie lat 60-tych jako ośrodek pracy. Ideą powstania ośrodka było zapewnienie siły roboczej dla potrzeb istniejącego wówczas w Strzelewie Państwowego Gospodarstwa Rolnego, realizując przy tym resocjalizacyjny aspekt pracy skazanych. Na przełomie lat 60-tych i 70-tych miała miejsce przebudowa obiektów wchodzących w skład ośrodka, nadając im obecny kształt i funkcjonalność. W takiej formie oddział funkcjonował do lat osiemdziesiątych, wówczas nastąpiła przerwa w eksploatacji pomieszczeń oddziału, co było związane ze zmniejszającą się liczbą osadzonych w jednostkach penitencjarnych. Ponowne uruchomienie Oddziału Zewnętrznego w Strzelewie jako oddziału podlegającego Zakładowi Karnemu w Potulicach nastąpiło w latach dziewięćdziesiątych. Do dnia 30 wrześnie 2012 r. funkcjonował on na ustalonych wówczas zasadach.

Kierownictwo

Dyrektor Zakładu Karnego w Koronowie 
ppłk Tomasz Sitkiewicz
Tel./Fax: (52) 382-09-00 / (52) 382-09-19
E-mail:
zk_koronowo@sw.gov.pl
Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Koronowie 
ppłk Maciej Stupczyński
Tel./Fax: Tel./Fax: (52) 382-09-00 / (52) 382-09-19
E-mail: zk_koronowo@sw.gov.pl
 

Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Koronowie
ppłk Mariusz Markiewicz
Tel./Fax: Tel./Fax: (52) 382-09-00 / (52) 382-09-19
E-mail:
zk_koronowo@sw.gov.pl
 
Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Koronowie 
kpt. Waldemar Nowak
Tel. : (52) 344-16-68
Fax : (52) 588-81-68
E-mail: zk_koronowo@sw.gov.pl

Oficer prasowy 
kpt Arkadiusz Bargieł
Tel./Fax: (52) 382-09-00 w. 323 / (52) 382-09-19
E-mail:
arkadiusz.bargiel@sw.gov.pl

Struktura Organizacyjna

W zakładzie aktualnie zatrudnia się ponad 230 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Opiekę medyczną zapewnia więźniom Zakład Opieki Zdrowotnej zatrudniający lekarzy oraz średni personel medyczny. Izba chorych może pomieścić 7 pacjentów.
 W trakcie odbywania kary osadzeni mogą korzystać ze świetlic, biblioteki oraz pracowni artystycznej. Pola spacerowe umożliwiają grę w siatkówkę i koszykówkę. Miejscem kultu religijnego jest kaplica więzienna.
 W zakładzie realizuje się nauczanie na poziomie liceum ogólnokształcącego oraz zasadniczej szkoły zawodowej przygotowującej do zawodu kucharza małej gastronomii. Średnio w ciągu roku uczy się ok. 60 skazanych.
 

Podmioty Współpracujące

Współorganizatorami oddziaływań penitencjarnych realizowanych w Zakładzie Karnym w Koronowie jest Stowarzyszenie Penitencjarne "Patronat" oraz Kościół Zielonoświątkowy.
 Administracja Zakładu Karnego w Koronowie aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym. Więzienie otacza opieką Miejsca Pamięci Narodowej, świadczy nieodpłatnie prace na rzecz obiektów użyteczności publicznej, współdziała z miejscową Ochotniczą Strażą Pożarną na rzecz ochrony przeciwpożarowej.
 

Przedmiot działalności

W ramach oddziaływań penitencjarnych w tutejszej jednostce stworzono dla skazanych ofertę programową z zakresu:
 profilaktyki uzależnień - grupa edukacyjno - terapeutyczna oparta na 12-u krokach i 12-tu tradycjach ruchu anonimowych alkoholików,
 profilaktyki agresji - "Stop Autoagresji" - zasady postępowania ze skazanymi, przejawiającymi skłonności do zachowań autoagresywnych,
 edukacji kulturalnej i oświatowej - Program edukacji kulturalnej, oświatowej i obywatelskiej - Gazeta Więzienna " Za Żelazną Bramą";
 program - "Wychowanie przez sztukę";
 kultury fizycznej i sportu - "Żyj aktywnie" program aktywności sportowo-rekreacyjnej.
 Działalność przeciwalkoholowa i edukacyjna prowadzona jest przy aktywnym udziale, również finansowym, środowiska lokalneg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oświadczenie majątkowe

Majątek Służby Więziennej

Zamówienia publiczne

 

Współpraca międzynarodowa

Fundusze unijne

Akty prawne

Sposób załatwiania spraw

I. Paczka żywnościowa.

Zgodnie z brzmieniem nowych uregulowań Art. 113a § 3 kkw – "Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą".

1. Zamówienie realizowane przez osobę najbliższą dla skazanego składane jest bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę. Zamówienie może być złożone podczas widzenia skazanego z osobą najbliższą w jednostce penitencjarnej lub przesłane bezpośrednio do tego podmiotu.


2.Środki pieniężne za paczkę dla skazanego zainteresowany z wolności wpłaca bezpośrednio na konto punktu sprzedaży, nie podlegają podziałowi o którym mowa w art. 126 KKW.

Nr. konta: 10 1130 1121 0006 5624 1620 0022

3. Do limitu wagi paczki realizowanej przez punkt sprzedaży – kantynę nie wlicza się napojów oraz wyrobów tytoniowych.

4. Formularz zamówienia oraz lista produktów w punkcie sprzedaży dostępne są:
a) w punkcie sprzedaży,
b) w biurze przepustek,
c) w sali widzeń
d) na stronie internetowej ZK w Koronowie.

5.Zamówienie musi zostać sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży lub na stronie internetowej.

6.Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji po uprzednim potwierdzeniu uprawnień osadzonego do otrzymania paczki.

7.Paczka, realizowana w drodze zamówienia, będzie przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia i wpływu gotówki na konto podmiotu realizującego.

8.Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnym od administracji jednostki penitencjarnej, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

II. Paczki odzieżowo – higieniczne oraz z lekami, skazany może otrzymać na podstawie odrębnego zezwolenia Dyrektora Zakładu Karnego w Koronowie.

1. Paczki odzieżowo - higieniczne dla skazanych, mogą być dostarczane we wszystkie dni tygodnia za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej, gońca lub przez inne osoby, w godzinach 7.45 -16.30.

2. Paczki dostarczane osobiście przez osoby prywatne podlegają kontroli w obecności tych osób.

3. Na zewnątrz paczki powinien znajdować się odcinek „talonu” wydawanego przez administrację zakładu karnego ze spisem artykułów, które paczka może zawierać.

4. Paczka niezawierająca na zewnątrz odcinka „talonu”, lub zawierająca przedmioty inne niż określone na talonie nie będzie do zakładu karnego przyjęta. Paczka będzie zwrócona na koszt skazanego lub bezpośrednio osobie dostarczającej.

5. Umożliwia się realizacji uprawnienia skazanych do otrzymania paczki odzieżowo - higienicznej, o której mowa w art.113 a§4 KKW za pośrednictwem punktu sprzedaży (kantyny w sali widzeń).

6. Paczka będzie mogła zostać zakupiona w punkcie sprzedaży, przez osobę odwiedzającą skazanego tylko i wyłącznie na podstawie wcześniej uzyskanego zezwolenia od Dyrektora Zakładu Karnego, potwierdzonego wystawionym talonem odzieżowo - higienicznym.

Rejestry, ewidencje, archiwa

Dokumenty urzędowe

Wzory druków

Ważne ogłoszenia

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO


W związku z zapytaniem ofertowym na prowadzenie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu: Wykonanie - w trybie „zaprojektuj i wybuduj” robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynków w ramach zmniejszenia energochłonności obiektów jednostki penitencjarnej Oddział Zewnętrzny w Chojnicach Zakładu Karnego w Koronowie.

Zakład Karny w Koronowie informuje, iż do upływu terminu składania ofert cenowych tj, do dnia 28.05.2018 r. godz. 9:00 oferty cenowe złożyło 3 oferentów tj:


1. Piasecki Maciej ul. Sienkiewicza 23/4, 88-100 Inowrocław - na kwotę 68 000,00 zł brutto; oferta wpłynęła w dniu 24.05.2018 r. o godzinie 15:00


2. Biuro Projektowo-Inżynierskie Wacław Pikulik ul. Armii Ludowej 71D/48, 87-100 Toruń - na kwotę 71 340,00 zł brutto; oferta wpłynęła w dniu 28.05.2018 r. o godzinie 8:50


3. Biuro Rzeczoznawcy Budowlanego Grzegorz Kasprzak ul. Kołobrzeska 4, 86-031 Wilcze - na kwotę 244 500,00 zł brutto; oferta wpłynęła w dniu 28.05.2018 r. o godzinie 8:50


Oferta firmy Pana Macieja Piaseckiego z siedzibą przy ulicy Sienkiewicza 23/4, 88-100 Inowrocław jest najkorzystniejsza cenowo spośród złożonych ofert.


Oferta wybranego wykonawcy odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o ustalone kryteria wyboru ofert tj. cena brutto za całość usługi (uzyskał najwyższą ilość punktów).

 

ZAPYTANIE OFERTOWE O PROWADZENIE NADZORU INWESTORSKIEGO

Zakład Karny w Koronowie zaprasza do złożenia oferty na prowadzenie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu: Wykonanie - w trybie „zaprojektuj i wybuduj” robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynków w ramach zmniejszenia energochłonności obiektów jednostki penitencjarnej Oddział Zewnętrzny w Chojnicach Zakładu Karnego w Koronowie.

 Dokumentacja w załączonych plikach

 

 
 
 
 
 
 
Zawiadomienie o wyniku zapytanai ofertowego na prowadzenie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu: Wykonanie - w trybie „zaprojektuj i wybuduj” robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynków w ramach zmniejszenia energochłonności obiektów jednostki penitencjarnej Oddział Zewnętrzny w Chojnicach Zakładu Karnego w Koronowie
 
 
 
 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE O PROWADZENIE NADZORU INWESTORSKIEGO

Zakład Karny w Koronowie zaprasza do złożenia oferty na prowadzenie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu: Wykonanie - w trybie „zaprojektuj i wybuduj” robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynków w ramach zmniejszenia energochłonności obiektów jednostki penitencjarnej Oddział Zewnętrzny w Chojnicach Zakładu Karnego w Koronowie.

Dokumentacja w załączonych plikach

 

Identyfikator Jednostki

19

StatusCreated

 

StatusModified

Zmodyfikowany przez Marcin Kapelewski o 2018-05-29 14:16

Struktura OrganizacyjnaCreated

 

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Marcin Kapelewski o 2018-05-29 14:16

Podmioty WspółpracująceCreated

 

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Marcin Kapelewski o 2018-05-29 14:16

Przedmiot działalnościCreated

 

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Marcin Kapelewski o 2018-05-29 14:16

Oświadczenie majątkoweCreated

 

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Marcin Kapelewski o 2018-05-29 14:16

Majątek Służby WięziennejCreated

 

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Marcin Kapelewski o 2018-05-29 14:16

Zamówienia publiczneCreated

 

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Marcin Kapelewski o 2018-05-29 14:16

Współpraca międzynarodowaCreated

 

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Marcin Kapelewski o 2018-05-29 14:16

Fundusze unijneCreated

 

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Marcin Kapelewski o 2018-05-29 14:16

Akty prawneCreated

 

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Marcin Kapelewski o 2018-05-29 14:16

Sposób załatwiania sprawCreated

Utworzony przez Justyna Sulej o 2011-06-16 10:32

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Marcin Kapelewski o 2018-05-29 14:16

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

 

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Marcin Kapelewski o 2018-05-29 14:16

Dokumenty urzędoweCreated

 

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Marcin Kapelewski o 2018-05-29 14:16

Wzory drukówCreated

 

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Marcin Kapelewski o 2018-05-29 14:16

Ważne ogłoszeniaCreated

 

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Marcin Kapelewski o 2018-05-29 14:16

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

Utworzony przez Administrator BIP o 2011-04-27 12:48

AdresModified

Zmodyfikowany przez Marcin Kapelewski o 2018-05-29 14:16

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Marcin Kapelewski o 2018-05-29 14:16

Data wytworzenia

 

Nabór

Projektowane akty prawne

AdresWytwarzajacy

Piotr Klonowski

Akty prawneWytwarzajacy

Piotr Klonowski

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

Piotr Klonowski

Fundusze unijneWytwarzajacy

Piotr Klonowski

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

Piotr Klonowski

NabórWytwarzajacy

Piotr Klonowski

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

Piotr Klonowski

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

Piotr Klonowski

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

Piotr Klonowski

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

Piotr Klonowski

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

Piotr Klonowski

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

Piotr Klonowski

StatusWytwarzajacy

Piotr Klonowski

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

Piotr Klonowski

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

Piotr Klonowski

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

Piotr Klonowski

Wzory drukówWytwarzajacy

Piotr Klonowski

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

Piotr Klonowski

KierownictwoWytwarzajacy

Piotr Klonowski

Załączniki

Utworzony o 2011-02-09 12:48 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:22, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.