Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Centralny Zarząd Służby Więziennej

Historia wersjiHistoria wersji

Jednostka

Centralny Zarząd Służby Więziennej

Adres

Centralny Zarząd Służby Więziennej 

02-521 Warszawa 

Rakowiecka 37a 

(22) 640 83 21 / (22) 640 83 22 ....

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Status

Służba Więzienna działa na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz.U.  Nr 79, poz. 523, z późn.zm.).
 Centralny Zarząd Służby Więziennej zgodnie z obwieszczeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie wykazu jednostek oranizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości (M.P. Nr 28, poz. 459), jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej podległą Ministrowi Sprawiedliwości.Służba Więzienna jest umundurowaną i uzbrojoną formacją apolityczną podległą Ministrowi Sprawiedliwości, posiadającą własną strukturę organizacyjną.
 Centralny Zarząd Służby Więziennej jest aparatem wykonawczym Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, działającym na podstawie statutu nadanego zarzadzeniem  Ministra Sprawiedliwości  z dnia 5 listopada 2010 r.( Dz.Urz. Min. Sprawiedl.Nr 12, poz. 153 i Nr 13, poz. 162) w sprawie nadania statutu Centralnemu Zarządowi Służby Więziennej.
 Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych Centralnego Zarządu Służby Więziennej określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej zarządzeniem Nr 81/2010 z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Centralnemu Zarządowi Służby Więziennej.

Kierownictwo

Dyrektor Generalny Służby Więziennej
gen. Jacek Kitliński
Tel./Fax: tel. +48 22 640 83 11 / fax +48 22 640 83 12
e-mail: dg@sw.gov.pl
 
Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej
płk Artur Dziadosz
Tel./Fax: tel. +48 22 640 84 01 / fax +48 22 640 83 12
e-mail: zd@sw.gov.pl
 
Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej
płk Jarosław Kardaś
Tel./Fax: tel. +48 22 640 85 01/ fax +48 22 640 83 22
 
Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej
płk Andrzej Pecka
Tel./Fax: (22) 640 83 11 / (22) 640 83 12

Struktura Organizacyjna

Dyrektor Generalny Służby Więziennej jest przełożonym wszystkich funkcjonariuszy Służby Więziennej. Jest on powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek Ministra Sprawiedliwości. Dyrektor Generalny kieruje pracą Centralnego Zarządu Służby Więziennej. W strukturze więziennictwa funkcjonuje 15 Okręgowych Inspektoratów Służby Więziennej (OISW), Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach, Ośrodek Szkolenia Słuzby Więziennej w Kulach-Oddział Zamiejscowy w Sulejowie,  Ośrodek Szkolenia Słuzby Więziennej w Popowie oraz Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Suchej, Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Suchej-Oddział Zamiejscowy w Zwartowie. Na czele każdego OISW stoi Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej powoływany przez Ministra Sprawiedliwości na wniosek Dyrektora Generalnego SW. W skład Okręgowych Inspektoratów SW wchodzą zakłady karne (88), areszty śledcze (69). 
  Struktura organizacyjna Centralnego Zarządu Służby Więziennej:
 Strukturę organizacyjną Centralnego Zarządu Służby Więziennej, tworzą:
 1) Kierownictwo:
 a) Dyrektor Generalny Służby Więziennej,
 b) zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej;
 2) Biuro Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, w którego skład wchodzą:
 a) Zespół Organizacji Współpracy Zewnętrznej,
 b) Zespół Redakcji „Przeglądu Więziennictwa Polskiego” i „Forum Penitencjarnego”;
 3) Biuro Dozoru Elektronicznego w skład którego wchodzi Zespół Obsługi Centrali Monitorowania;
 4) Biuro Kadr i Szkolenia;
 5) Biuro Penitencjarne, w skład którego wchodzi Zespół Funduszy Europejskich;
 6) Biuro Ochrony i Spraw Obronnych;
 7) Biuro Prawne, w skład którego wchodzą:
a) Zespół do Spraw Skarg Osób Pozbawionych Wolności,
b) Zespół Legislacyjny;
 8) Biuro Kwatermistrzowsko-Inwestycyjne, w skład którego wchodzą:
 a) Zespół Zamówień Publicznych,
 b) Inspekcja Gospodarki Energetycznej Służby Więziennej;
 9) Biuro Budżetu, w skład którego wchodzą:
 a) Zespół Kontroli Zarządczej,
 b) Zespół Rozliczeń Projektów Realizowanych z Funduszy Europejskich;
 10) Biuro Informacji i Statystyki, w skład którego wchodzą:
 a) Zespół Informacji,
 b) Zespół Operatorów Bazy Danych;
 11) Biuro Służby Zdrowia w skład którego wchodzi Zespół Służby Medycyny Pracy i Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
 12) Biuro Informatyki i Łączności;
 13) Zespół Ochrony Informacji Niejawnych;
 14) Zespół Audytu Wewnętrznego;
15) Zespół Kontroli.
 W skład Centralnego Zarządu wchodzi Rada Duszpasterstwa Więziennego.
 Przy Centralnym Zarządzie działa Biuro Emerytalne Służby Więziennej. Obsługę kadrową, finansową i kwatermistrzowską oraz realizację uprawnień funkcjonariuszy i pracowników Biura Emerytalnego sprawują właściwe merytorycznie komórki Centralnego Zarządu.
 

Podmioty Współpracujące

Uczestnictwo społeczeństwa w wykonywaniu orzeczeń pełni istotną rolę w społecznej readaptacji skazanych.
 Artykuł 38. Kodeksu karnego wykonawczego stanowi, iż w wykonywaniu kar, środków karnych, zabezpieczających i zapobiegawczych w szczególności związanych z pozbawieniem wolności, mogą współdziałać stowarzyszenia, fundacje, organizacje oraz instytucje, jak również kościoły i inne związki wyznaniowe oraz osoby godne zaufania.
 Przedstawiciele stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji, kościołów i innych związków wyznaniowych oraz osoby godne zaufania mogą uczestniczyć w radach oraz innych organach kolegialnych, powoływanych przez Prezesa Rady Ministrów, Ministra Sprawiedliwości lub podległe mu organy albo wojewodów, których zadaniem jest świadczenie pomocy skazanym i ich rodzinom albo koordynowanie współdziałania społeczeństwa z zakładami karnymi i aresztami śledczymi. Przedstawiciele ci oraz osoby godne zaufania mogą też uczestniczyć w społecznej kontroli nad wykonywaniem kar, środków karnych, zabezpieczających i zapobiegawczych.
 
 Na podstawie tego zapisu Dyrektor Generalny Służby Więziennej realizuje następujące porozumienia i umowy o współpracy:
 1. Porozumienie zawarte w Warszawie w dniu 13.06.2000 r. pomiędzy Centralnym Zarządem Służby Więziennej a Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasad współpracy w zakresie organizacji pomocy na rzecz osób zwalnianych z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz rodzin osób pozbawionych wolności;
 2. Porozumienie o współpracy zawarte w Warszawie w dniu 6.01.2009 r. pomiędzy Dyrektorem Generalnym Służby Więziennej a Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej;
 3. Porozumienie zawarte w Warszawie w dniu 19.06.2009 r. pomiędzy Dyrektorem Generalnym Służby Więziennej a Komendantem Głównym Policji;
 4. Porozumienie zawarte w Warszawie w dniu 8.04.2010 r. pomiędzy Centralnym Zarządem Służby Więziennej a Stowarzyszeniem „Bractwo Więzienne” w zakresie readaptacji społecznej oraz zapobiegania powrotowi do przestępstwa skazanych przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych;
 5. Porozumienie zawarte w Warszawie w dniu 21.07.2010 r. pomiędzy Skarbem Państwa Centralnym Zarządem Służby Więziennej a Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe w zakresie zatrudnienia skazanych przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych, w jednostkach organizacyjnych Lasów Polskich – Nadleśnictwach, przy pracach związanych z gospodarką leśną;
 6. List intencyjny Wspólnota Praktyk na rzecz (Re) Integracji (byłych) Skazanych (Cop) podpisany w dniu 9.09.2010 r.;
 7. Porozumienie zawarte w Warszawie w dniu 24.03.2011 r. pomiędzy Skarbem Państwa Centralnym Zarządem Sużby Więziennej a Skarbem Państwa Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej w zakresie zatrudniania skazanych przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych, w jednostkach podległych Krajowemu Zarządowi Gospodarki Wodnej - Regionalnych Zarządach Gospodarki Wodnej, przy pracach związanych z gospodarką wodną;

8. Porozumienie w sprawie współpracy naukowo-dydaktycznej zawarte w Warszawie w dniu 18.10.2011 r. pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie reprezentowanym przez Jej Magnificencję Rektor Uniwersytetu Warszawskiego a Centralnym Zarządem Służby Więziennej z siedzibą w Warszawie reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

9. Porozumienie w sprawie współpracy naukowo-dydaktycznej zawarte w dniu 31 grudnia 2012 r.pomiędzy Centralnym Zarządem Służby Więziennej reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej a Uniwersytetem Gdańskim reprezentowanym przez Jego Magnificencję Rektora Uniwersytetu.

Porozumienie w sprawie współpracy naukowo-badawczej nad karą dożywotniego pozbawienia wolności.

Wypis z pisma Dyrektora Generalnego z dnia 15 listopada 2013 r. Nr BDG-073-68/2013/618 w sprawie praktyk studenckich, wykonywania badań, udostępniania materiałów do celów naukowych oraz projektów kulturalno-oświatowych inicjowanych przez podmioty zewnętrzne w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej.

Porozumienie Nr 4/2013 w sprawie odbywania przez aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury praktyk w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej

Aneks do porozumienia w sprawie badań naukowych

Przedmiot działalności

Służba Więzienna jest umundurowaną i uzbrojoną formacją apolityczną podległą Ministrowi Sprawiedliwości, posiadającą własną strukturę organizacyjną. Służba Więzienna realizuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r.—Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.) zadania w zakresie wykonywania tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.
 Do podstawowych zadań Służby Więziennej zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz.U.  Nr 79, poz. 523 z późn. zm.) należy:
 1)prowadzenie oddziaływań penitencjarnych i resocjalizacyjnych wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności, przede wszystkim przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, nauczania, zajęć kulturalno-oświatowych, zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz specjalistycznych oddziaływań terapeutycznych;
 2)wykonywanie tymczasowego aresztowania w sposób zabezpieczający prawidłowy tok postępowania karnego o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 3)zapewnienie osobom skazanym na karę pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanym, a także osobom, wobec których są wykonywane kary pozbawienia wolności i środki przymusu skutkujące pozbawieniem wolności, przestrzegania ich praw, a zwłaszcza humanitarnych warunków bytowych, poszanowania godności, opieki zdrowotnej i religijnej;
 4)humanitarne traktowanie osób pozbawionych wolności;
 5)ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw lub przestępstw skarbowych osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych;
 6)zapewnienie w zakładach karnych i aresztach śledczych porządku i bezpieczeństwa;
 7)wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności jeżeli mają być wykonywane w zakładach karnych i aresztach śledczych i jeżeli wynikają z realizacji orzeczenia wydanego przez właściwy organ;
 8)współdziałanie z odpowiednimi formacjami innych państw oraz z organizacjami międzynarodowymi na podstawie umów i porozumień międzynarodowych.
 
 

Oświadczenie majątkowe

 

Majątek Służby Więziennej

Struktura aktywów trwałych Służby Więziennej wg  wartości netto 

stan na 31.12.2012 r.

Lp.

Wyszczególnienie

Wartość

1.

Grunty

323.220.622,35

2.

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

1.164.526.419,60

3.

Urządzenia techniczne i maszyny

85.154.954,70

4.

Środki transportu

16.402.209,89

5.

Inne środki trwałe

11.950.891,04

6.

Środki trwałe w budowie (inwestycje)

73.019.136,76

 

Rzeczowe aktywa trwałe razem:

1.674.274.234,34

7.

Wartości niematerialne i prawne

3.558.172,46

Zamówienia publiczne

Współpraca międzynarodowa

Współpraca międzynarodowa ma szczególne znaczenie w funkcjonowaniu Służby Więziennej i stanowi czynnik wpływający na jej rozwój oraz doskonalenie zawodowe funkcjonariuszy i pracowników.

Służba Więzienna jako instytucja paramilitarna, funkcjonująca w poprzednim systemie politycznym o specyficznym charakterze izolacyjnym, pozostawała przez wiele lat zamknięta nie tylko dla przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości instytucji zagranicznych, ale przede wszystkim pozostawała w izolacji od własnego społeczeństwa.

Transformacja systemowa państwa po roku 1989, spowodowała m.in. otwieranie się więziennictwa na świat zewnętrzny. Szczątkowo dotąd prowadzona współpraca zagraniczna, podobnie jak inne obszary działalności Służby Więziennej, zaczynała rozwijać się dynamiczniej i szerzej. W 1995, w Centralnym Zarządzie Zakładów Karnych (od 1996 r. Centralny Zarząd Służby Więziennej), powołano Zespół ds. Kontaktów Międzynarodowych. W 2001 r., w wyniku reformy strukturalnej CZSW, powstało Biuro Prezydialne, które przejęło m.in. zadania związane z organizowaniem współpracy międzynarodowej.

Obecnie, od 2007 r., zagadnieniami współpracy Służby Więziennej z zagranicą zajmuje się Biuro Dyrektora Generalnego SW.

Najważniejszymi zadaniami dla Służby Więziennej w zakresie współpracy międzynarodowej jest: nawiązywanie partnerskich stosunków z przedstawicielami innych systemów penitencjarnych, wymiana doświadczeń w zakresie wykonywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania, prezentowanie polskich rozwiązań stosowanych w pracy penitencjarnej, działania pomocowe na rzecz rozwijających się systemów penitencjarnych, promowanie polskiej myśli technicznej oraz intelektualnej, zbieranie informacji, które mogą  być wykorzystane dla wprowadzania nowych rozwiązań systemowych lub technicznych poprawiających skuteczność zadań, do jakich jest powołana Służba Więzienna.  

Działalność międzynarodowa oparta jest o ustalenia zawarte w podpisanych porozumieniach o współpracy pomiędzy jednostkami organizacyjnymi służb na szczeblach: centralnym, okręgowym oraz podstawowym.

W chwili obecnej polska Służba Więzienna realizuje porozumienia o współpracy międzynarodowej z:

 

    1.        Departamentem Służby Więziennej Republiki Litewskiej przy Ministerstwie Sprawiedliwości  (podpisano 19 września 2007 r. w Wilnie na lata 2007-2010,             z możliwością przedłużenia o kolejne 3 lata). 

    2.        Departamentem Więziennictwa Ministerstwa Sprawiedliwości Gruzji (podpisano           w marcu 2008 r. w Warszawie i Tbilisi na lata 2008 – 2010, z możliwością przedłużenia o kolejne 3 lata).

    3.        Wydziałem Instytucji Penitencjarnych Teksańskiego Departamentu Prawa Kryminalnego Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz Centrum Prawa Kryminalnego Uniwersytetu Stanowego Sama Houstona w Huntsville w Teksasie,     w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej (podpisano 28 maja 2008 r.                   w Warszawie).

    4.        Komitetem ds. Systemu Karno-Wykonawczego Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Kazachstanu (podpisano w Warszawie 2 kwietnia 2009 r. na czas nieokreślony, z możliwością odstąpienia przez każdą ze stron porozumienia                     w dowolnym czasie).

    5.        Głównym Zarządem Karno-Wykonawczym Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Kirgistanu (podpisano w Warszawie 18 maja 2009 r. na czas nieokreślony,                  z możliwością odstąpienia przez każdą ze stron porozumienia w dowolnym czasie).

    6.        Federalną Służbą Wykonania Kar Federacji Rosyjskiej (podpisano 10 sierpnia 2010 r. w Warszawie na czas nieokreślony, z możliwością odstąpienia przez każdą ze stron          w dowolnym czasie).

    7.        Generalnym Departamentem Wykonywania Wyroków Sądowych Mongolii (podpisano 29 sierpnia 2010 r. w Ułan Bator na 3 lata /2010 – 2013/ z możliwością przedłużenia na następne 3 lata, jeżeli żadna ze stron nie wymówi porozumienia          w okresie 6 miesięcy przed terminem jego obowiązywania).

    8.        Państwową Służbą Penitencjarną Ukrainy (podpisano 12 maja 2011 r. w Kijowie na czas nieokreślony z możliwością rozwiązania po 6 miesiącach od czasu poinformowania Strony o woli rozwiązania porozumienia przez drugą Stronę).

    9.        Krajową Szkołą Administracji Penitencjarnej (ENAP) w Agen we Francji (podpisano 8 września 2011 r. w Agen /Francja/ na 3 lata z możliwością przedłużenia odpowiednim aneksem, po wyrażeniu uprzedniej zgody przez Strony porozumienia).

  10.        Służbą Więzienną Republiki Czeskiej (podpisano w czerwcu 2012 r. w Warszawie        i w Pradze, bezterminowo, z możliwością wypowiedzenia przez każdą ze stron z trzymiesięcznym wyprzedzeniem).

 

Oprócz porozumień zawartych przez dyrektora generalnego Służby Więziennej funkcjonuje 39 podpisanych porozumień, z czego 6 zawartych jest na szczeblu okręgowym (Okręgowe Inspektoraty Służby Więziennej w Białymstoku, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Warszawie i Wrocławiu), 30 na szczeblu podstawowym (areszty śledcze, zakłady karne) oraz 2 zawarte przez Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu i 1 przez Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach.

Największą  ilość  porozumień o współpracy międzynarodowej jednostki organizacyjne więziennictwa realizowały w 2012 r. z partnerami z Czech (20 porozumień partnerskich), Niemiec (8)  i Słowacji (6).

W roku 2012 polskie więziennictwo prowadziło współpracę z systemami więziennymi lub partnerami działającymi na rzecz więziennictwa z: Austrii, Belgii, Białorusi, Czech, Danii, Estonii, Francji, Finlandii, Gruzji, Holandii, Izraela, Kirgistanu, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Niemiec, Norwegii, Federacji Rosyjskiej, Francji, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Tadżykistanu, Turcji, Ukrainy, USA, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch.

Zakres współpracy w ramach powyższych porozumień dotyczył: wymiany doświadczeń między służbami penitencjarnymi poszczególnych krajów, zwłaszcza stosowanych rozwiązań powodujących poprawę funkcjonowania instytucji penitencjarnych; zapoznawania się z nowoczesnymi rozwiązaniami ochronnymi jednostek penitencjarnych; wzbogacania form oddziaływań wychowawczych, stosowanych w innych systemach penitencjarnych, ich doskonalenia i zróżnicowania wobec różnych kategorii osób pozbawionych wolności; doskonalenia opieki psychologicznej nad osobami pozbawionymi wolności poprzez wymianę informacji na temat jej organizacji i uregulowań prawnych dotyczących działalności psychologów w jednostkach penitencjarnych; wymiany informacji naukowo-technicznej; realizacji wspólnych badań, analiz i programów dotyczących problemów penitencjarnych będących w polu zainteresowania stron porozumień; współpracy w przygotowaniu i podwyższaniu kwalifikacji kadr służb więziennych, z uwzględnieniem standardów międzynarodowych w zakresie traktowania osadzonych oraz opracowywania i udziału w programach finansowanych przez Unię Europejską.

 

 

Fundusze unijne

Centralny Zarząd Służby Więziennej uczestniczy w działaniach związanych z readaptacją społeczno-zawodową skazanych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej od 1998 r. W wyniku podpisanego w grudniu 1998 r. Memorandum Finansowego pomiędzy Rządem RP a Komisją Europejską, polska Służba Więzienna została zaproszona do udziału w programie przedakcesyjnym Unii Europejskiej PHARE w ramach programu Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczącego wzmocnienia polskiego wymiaru sprawiedliwości w perspektywie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. W ramach projektów PHARE 1998, PHARE 1999, PHARE 2001 i PHARE 2003 zrealizowano działania związane z: postępowaniem ze specjalnymi kategoriami więźniów, w tym z osadzonymi niebezpiecznymi, sprawcami przestępstw seksualnych i przestępstw skierowanych przeciwko rodzinie, zarządzaniem jednostkami penitencjarnymi, utworzono Centralną Bazę Danych Osób Pozbawionych Wolności Noe.NET, wzmocniono bazę dydaktyczną Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu oraz dokonano zakupu sprzętu do diagnozowania i leczenia osadzonych uzależnionych. W ramach projektów PHARE polska Służba Więzienna współpracowała na zasadach twinning’u z Francją, Hiszpanią i Holandią. Wartość całkowita projektów realizowanych w okresie przedakcesyjnym wyniosła ok. 780 tys. EUR.

 Od 2004 r. Centralny Zarząd Służby Więziennej koordynował realizację projektu „Nowa droga dla byłych więźniów” realizowanego ze środków Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Projekt został zakończony w marcu 2008 r. Jego całkowita wartość wyniosła ok. 2,5 mln EUR. Projekt realizowany był przy współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem, Krajową Radą Kuratorów, Ochotniczymi Hufcami Pracy, Polskim Komitetem Pomocy Społecznej oraz Stowarzyszeniem MONAR. Działania projektowe skierowane były do grupy 500 skazanych kobiet i mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności w 13 jednostkach penitencjarnych w całym kraju. Beneficjenci projektu uczestniczyli w ramach projektu w szkoleniach zawodowych, zajęciach aktywizacji zawodowej oraz szkoleniach języków obcych. Ponadto mieli możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej i zajęć terapii uzależnień. Cykl działań został zaplanowany w celu przygotowania skazanych do efektywnego powrotu do społeczeństwa po zakończeniu kary pozbawienia wolności.

Obecnie realizowane są 4 projekty, które są zaplanowane na lata 2008-2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Polski. Całkowita wartość projektów wyniesie ok. 35 mln EUR. Projekty są realizowane w ramach Poddziałania 1.3.4 „Centralny Zarząd Służby Więziennej - projekty systemowe” umieszczonego w centralnie realizowanym Priorytecie I „Zatrudnienia i integracja społeczna”, Działaniu 3 „Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej”. Ich założenia dotyczą:

- Projekt 1.25 pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej realizujących zadania związane z przywięziennymi Klubami Pracy” (umowa o dofinansowanie nr UDA-POKL.01.03.04-00-025/08 z dnia 25 lipca 2009 r.), w ramach którego prowadzi się działania zmierzające do przygotowania w 45 wytypowanych jednostkach penitencjarnych wyspecjalizowanej kadry do pełnienia funkcji tzw. lidera przywięziennego klubu pracy w celu podniesienia poziomu efektywności podejmowanych działań z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej i prowadzonych oddziaływań readaptacyjnych. Beneficjentami projektu są funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej, a także osoby odbywające karę pozbawienia wolności uczestniczące w zajęciach ww. klubów pracy.

- Projekt 1.26 pn. „Penitencjarny doradca zawodowy” (umowa o dofinansowanie nr UDA-POKL.01.03.04-00-026/08 z dnia 25 lipca 2009 r.), zgodnie z którego założeniami utworzono w 15 jednostkach penitencjarnych stanowiska penitencjarnego doradcy zawodowego. Osoby zatrudnione na tym stanowisku służą pomocą osobom odbywającym karę pozbawienia wolności w okresie przygotowania do zakończenia odbywania kary pozbawienia wolności w planowaniu i organizowaniu ich życia zawodowego po zakończeniu odbywanej kary. Istotnym założeniem systemu jest opracowanie broszury służącej kadrze penitencjarnej w pracy z osobami odbywającymi karę pozbawienia wolności w aspekcie przygotowania do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary..

- Projekt 1.27 pn. „Cykl szkoleniowo-aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” (umowa o dofinansowanie nr UDA-POKL.01.03.04-00-027/08 z dnia 25 lipca 2009 r.) zakłada wdrożenie systemowego, zintegrowanego cyklu szkoleniowo-aktywizacyjnego obejmującego prowadzenie wśród zainteresowanych skazanych powiązanych szkoleń o charakterze zawodowym oraz oddziaływań aktywizująco-wzmacniających. Przez cały okres trwania projektu przewiduje się udział w tych działaniach grupy ok. 38 tys. skazanych przebywających w 128 jednostkach penitencjarnych.

- Projekt 1.28 pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa skazanych niepełnosprawnych oraz osób skazanych na karę pozbawienia wolności na podstawie art. 209 § 1 lub art. 207 §1 Kodeksu karnego” (umowa o dofinansowanie nr UDA-POKL.01.03.04-00-028/08 z dnia 25 lipca 2009 r.) oparty jest na działaniach związanych z przygotowaniem do powrotu na rynek pracy skazanych szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach projektu wsparcie uzyska ponad 1 400 osób odbywających karę pozbawienia wolności.

 Wymienione powyżej projekty są przedsięwzięciami długoletnimi trwającymi od 2008 r. do 2014 r.

Rolę Instytucji Zarządzającej dla realizowanych w ramach POKL pełni Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego (DZF MRR). Działania Instytucji Pośredniczącej względem Priorytetu I POKL prowadzi Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (DWF MPiPS). Bezpośredni nadzór nad prawidłowością realizacji przez CZSW projektów systemowych prowadzi Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (IP II - pion Instytucji Pośredniczącej II stopnia).

Od 2010 r. trwały prace nad przygotowaniem do realizacji przez Służbę Więzienna programu w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W 2012 r. zapadła decyzja Biura Mechanizmów Finansowych o realizacji programu „Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji pozawięziennych”. W styczniu 2013 r. została zawarta umowa pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego i Dyrektorem Generalnym Służby Więziennej dotycząca realizacji przedmiotowego programu.

Założenia programu przewidują realizację siedmiu projektów przez beneficjentów, którymi będą zarówno przez jednostki organizacyjne Służby Więziennej, jak również Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości. Działania projektowe obejmować będą m.in. działania szkoleniowe skierowane do kadry wymiaru sprawiedliwości, probacji oraz Służby Więziennej, modernizację systemu szkolenia więziennictwa oraz wdrożenie informatycznych systemów zarządzania jednostkami organizacyjnymi więziennictwa. W ramach programu zaplanowano także cykl szkoleń zawodowych dla osób odbywających karę pozbawienia wolności umożliwiających przygotowanie ich do powrotu na rynek pracy i do społeczeństwa po zakończeniu kary. Łączna wartość programu na lata 2012-1015 została oszacowana w wysokości ponad 15 mln EUR.

Program ma charakter partnerski i obejmować będzie realizację zaplanowanych działań w kooperacji z norweskim więziennictwem. W ramach współpracy zaplanowane zostały także działania obejmujące m.in. wymianę doświadczeń opartą na wymianie kadry polskiego i norweskiego resortu sprawiedliwości.

Zadania Operatora Programu pełni Zespół ds. Funduszy Europejskich w Biurze Penitencjarnym Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

 

Akty prawne

Po kliknięciu na poniższy link użytkownik zostanie skierowany do skorowidza Rządowego Centrum Legislacji. Akty prawne dotyczące Służby Więziennej należy odnaleźć pod literą S (Służba Więzienna) lub/i pod literą W (więziennictwo).

http://skorowidz.rcl.gov.pl/

 

ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

ZARZĄDZENIE Nr 212/10/CZSW Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Zarządowi Służby Więziennej

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie siedzib, terytorialnego zasięgu i szczegółowego zakresu działania dyrektorów okręgowych Służby Więziennej oraz struktury organizacyjnej okręgowych inspektoratów Służby Więziennej (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 8, poz. 116, z późn. zm.)

ZARZĄDZENIA DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

ZARZĄDZENIE NR 2/04 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia i organizacji pracy penitencjarnej oraz zakresów czynności funkcjonariuszy i pracowników działów penitencjarnych i terapeutycznych

Zarządzenie Nr 27/2010 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 13 sierpnia 2010r. w sprawie gospodarowania składnikami majątkowymi w zakresie obsługi osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczym

Zarządzenie nr 66/2010 Dyrektora Generalnego Słuzby Więziennej z dnia 06-09-2010 w sprawie gospodarki żywnościowej w jendnostkach organizacyjnych SW

ZARZĄDZENIE Nr 81 /2010 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Centralnemu Zarządowi Służby Więziennej

ZARZĄDZENIE Nr 28/2011 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie określenia zasad udostępniania informacji publicznej w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej oraz sprawowania nadzoru nad udostępnianiem informacji publicznej w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej

Zarządzenie nr 7/2012 Dyrektora Generalnego SW z dn. 30.01.2012 w spr. ustalania pojemności jednostek penitencjarnych

Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Generalnego Słuzby Więziennej z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie realizacji uprawnień do wyzywienia osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach sledczych

Zarządzenie Nr 6/2013 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 18 lutego 2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarki żywnościowej w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej

ZARZĄDZENIE Nr 55/13 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie określenia przeznaczenia zakładów karnych i aresztów śledczych

Regulamin Nr 1/2013 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 4 czerwca 2013 r.w sprawie ceremoniału Służby Więziennej oraz musztry ceremonialnej

Zarządzenie Nr 32/2013 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 18 lipca 2013r. w sprawie zapobiegania i przeciwdziałania zjawiskom mobbingu, dyskryminacji i molestowania w Służbie Więziennej

Zarządzenie Nr 43/2013 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 października 2013r. zamieniające zarządzenie w sprawie gospodarowania składnikami majątkowymi, w zakresie obsługi osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych

INSTRUKCJE DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

INSTRUKCJA Nr 7/2010 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie transportowania skazanych

Instrukcja nr 15/2010 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 13 sierpnia 2010r. w sprawie zasad organizacji i warunków prowadzenia oddzaiływań penitencjarnych wobec skazanych, tymczasowo aresztowanych i ukaranych

Instrukcja nr 16 /2010 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie zapobiegania samobójstwom osób pozbawionych wolności

Instrukcja Nr 1/2011 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 13 lipca 2011r. w sprawie szczegółowego trybu organizowania nauczania w szkołach oraz szkolenia kursowego w zakładach karnych i aresztach śledczych

Instrukcja Nr 1/2012 Dyrektora Generalnego SW z dn. 18.01.2012 w spr. sposobu postępowania z korespondencją kierowaną Do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu i innych organów międzynarodowej ochrony praw człowieka.

Instrukcja Nr 2/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 29 luty 2012r. w sprawie tworzenia i organizacji oddziałów penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych

 

WYTYCZNE DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

Wytyczne nr 3/2011 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 4-10-2011r. w sprawie wymagań technicznych i ochronnych dla pawilonów zakwaterowania osadzonych

 

Zarządzenia, Decyzje, Instrukcje Dyrektora Generalnego Służby Więziennej od 2000 roku - Archiwum

Sposób załatwiania spraw

Podstawowym aktem prawnym określającym tryb przyjmowania i załatwiania spraw przez organa administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
 Sposób przyjmowania i załatwiania spraw dotyczących skarg i wniosków reguluje dodatkowo Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r w sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r. Nr 5 poz. 46).
 Sprawy osób realizujących prawo dostępu do informacji publicznej rozpatrywane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198).
 Sprawy osadzonych rozpatrywane są według odrębnych przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobów załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz.U. z 2003 r. Nr 151, poz. 1467, z późn. zm.).
 Udostępnianie informacji publicznej w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej reguluje zarządzenie Nr 28/2011 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie określenia zasad udostępniania informacji publicznej w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej oraz sprawowania nadzoru nad udostępnianiem informacji publicznej w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej.
 W CZSW informacji publicznej udziela Zespół Organizacji Współpracy Zewnętrznej w Biurze Dyrektora Generalnego Służby Więziennej na podstawie posiadanych informacji albo po uzyskaniu informacji od komórek merytorycznych CZSW.
 Funkcjonariusze i pracownicy Zespołu Organizacji Współpracy Zewnętrznej udzielają informacji publicznej, która nie została udostępniona w BIP, na pisemny wniosek o udostępnienie informacji publicznej, skierowany do CZSW.
 Informacje publiczne przekazane do Zespołu Organizacji Współpracy Zewnętrznej, opracowują zgodnie z ich kompetencjami komórki CZSW.
 Za udzielanie informacji publicznej na wniosek w formie ustnej odpowiadają kierownicy poszczególnych komórek CZSW w zakresie swoich kompetencji.
 
Przyjęcia interesantów w sprawach skarg, próśb i wniosków dotyczących osób pozbawionych wolności odbywają się w następujących dniach tygodnia:
poniedziałki w godz. 9.00 – 17.00
wtorki – piątki w godz. 9.00 – 15.00
  

Rejestry, ewidencje, archiwa

Szczegółowe zasady rejestracji, gromadzenia i obiegu dokumentów, a także organizację i zakres działania archiwów zakładowych i składnicy akt jednostek organizacyjnych SW określa Zarządzenie nr 13/2002 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwów zakładowych i składnic akt w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej.
 W Centralnym Zarządzie Służby Więziennej w Warszawie funkcjonuje archiwum, gdzie przechowywana jest dokumentacja aktowa własna.
 
 Rejestry, ewidencje, archiwa prowadzone w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej:
  
 1) Biuro Dyrektora Generalnego Służby Więziennej:
 - Ewidencja jednostek organizacyjnych;
 - Posiedzenia kierownictwa CZSW;
 - Narady i odprawy organizowane przez CZSW;
 - Opracowania CZSW;
 - Ewidencja sztandarów nadanych jednostkom organizacyjnym;
 - Rejestr współpracy z ministerstwami i urzędami centralnymi;
 - Współpraca z innymi instytucjami;
 - Współpraca między jednostkami SW;
 - Opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących Służby Więziennej i umów zawieranych przez jednostki organizacyjne SW;
 - Opiniowanie projektów innych aktów prawnych;
 - Prenumerata pism i czasopism;
 - Współpraca międzynarodowa;
 Zespół Kontroli i Inspekcji:
 - Rejestr przeprowadzonych kontroli zewnętrznych;
 - Książka kontroli.
  
 2) Biuro Dozoru Elektronicznego:
 - Współpraca z ministerstwami i urzędami centralnymi;
 - Współpraca z samorządem terytorialnym i administracją terenową;
 - Współpraca z innymi instytucjami;
 - Współpraca między jednostkami Służby Więziennej;
 - Nabór funkcjonariuszy i pracowników;
 - Akty prawne DG CZSW;
 - Opiniowanie projektów innych aktów prawnych;
 - Administrowanie oprogramowania systemowego i pomocniczego.
 
 3) Biuro Kadr i Szkolenia:
 - Archiwum akt osobowych funkcjonariuszy i pracowników;
  -Rejestr legitymacji służbowych funkcjonariuszy i pracowników;
 - Ewidencja czasu służby i pracy;
 - Dokumentacja doskonalenia zawodowego;
 - Rejestr próśb, skarg i wniosków funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej;
 - Dziennik korespondencyjny.
 Zespół Służby Medycyny Pracy i Bezpieczeństwa i Higieny Pracy:
 - Rejestr wypadków funkcjonariuszy Służby Więziennej;
 - Rejestr wypadków pracowników Służby Więziennej;
 - Dziennik korespondencyjny.
  
 4) Biuro Penitencjarne:
 Rejestry penitencjarne:
 - Miesięczne sprawozdanie o zatrudnieniu tymczasowo aresztowanych, skazanych;
 - Kwartalne sprawozdanie o tymczasowo aresztowanych, skazanych i ukaranych poddanych terapii w związku z uzależnieniami poddanych badaniom psychiatrycznym i psychologicznym według przyczyn samoagresji, wniosku o warunkowe zwolnienie;
 - Sprawozdanie zbiorcze o nauczaniu skazanych w zakładach karnych i poza ich obrębem;
 - Informacja o wysokości środków przyznanych przez Ministra Sprawiedliwości  w ramach planu finansowego funduszu pomocy postpenitencjarnej na rzecz więziennictwa;
 - Informacja o wysokości środków przyznanych przez Dyrektora Generalnego dla poszczególnych OISW na działalność w zakresie przygotowania skazanych do readaptacji społecznej i udzielania pomocy w chwili zwolnienia;
 - Przygotowywanie wniosków o wysokości kwot na rzecz OISW w ramach środków przekazywanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości i ich ewidencja;
 - Informacja (doroczna) o sposobie z wykorzystania środków finansowych z funduszu pomocy postpenitencjarnej przez CZSW i jednostki organizacyjne służby więziennej oraz oddziaływania w zakresie przygotowania do readaptacji społecznej skazanych realizowanej w danym roku sprawozdawczym.
 Rejestry Zespołu ds. Funduszy Europejskich:
 - Dziennik korespondencyjny nr ZE BP CZSW;
 - Rejestr kontroli jednostek podległych realizujących projekty zarządzane bezpośrednio z poziomu CZSW (projekty Poddziałania 1.3.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - POKL);
 - Rejestr upoważnień wydanych kadrze SW do przetwarzania danych w ramach projektów Poddziałania 1.3.4 POKL;
 - Baza danych uczestników projektów Poddziałania 1.3.4 POKL.
  
 5) Biuro Ochrony i Spraw Obronnych:
 - Dziennik korespondencyjny w formie elektronicznej;
 - Urządzenia ewidencyjne dla dokumentów niejawnych;
 - Rejestr wydanych przepustek stałych CZSW;
 - Rejestr upoważnień do wejścia w porze dziennej i nocnej na teren wszystkich jednostek organizacyjnych Służby Więziennej;
 - Rejestr upoważnień do zapoznawania się z planami ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej.
  
 6) Biuro Prawne:
 - Rejestr aktów prawnych Dyrektora Generalnego Służby Więziennej;
 - Rejestr umów cywilnoprawnych oraz wydawanych w obrocie gospodarczym przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.
 
 7) Biuro Kwatermistrzowsko-Inwestycyjne:
 - Rejestr prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 - Rejestr prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień podprogowych;
 - Rejestr wniosków o przyznanie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu.
  
 8) Biuro Budżetu:
 - Współpraca miedzy jednostkami Służby Więziennej;
 – Projekty zatwierdzonego budżetu jednostek Służby Więziennej;
 – Bilanse roczne jednostek Służby Więziennej.
  
 9) Biuro Informacji i Statystyki:
 - Narady i odprawy organizowane przez Okręgowe Inspektoraty Służby Więziennej (OISW);
 - Przygotowanie konferencji i seminariów organizowanych przez jednostki organizacyjne Służby Więziennej;
 - Współpraca z ministerstwami i urzędami centralnymi;
 - Współpraca z innymi instytucjami;
 - Współpraca między jednostkami Służby Więziennej;
 - Kontrole wewnętrzne;
 - Dokumentacja dot. rekrutacji i realizacji kursów doskonalenia zawodowego;
 - Akty prawne Ministra Sprawiedliwości dotyczące bezpośrednio Służby Więziennej;
 - Opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących Służby Więziennej i umów zawieranych przez jednostki organizacyjne Służby Więziennej;
 - Opracowania Centralnego Zarządu Służby Więziennej;
 - Statystyczne opracowania cząstkowe;
 - Informacje statystyczne o tymczasowo aresztowanych, skazanych i ukaranych;
 - Korespondencja związana z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków skutkujących pozbawienie wolności;
 - Przepisy dotyczące ustalenia pojemności jednostek penitencjarnych;
 - Korespondencja dotycząca pojemności jednostek penitencjarnych;
 - Decyzje w sprawie ustalania pojemności jednostek penitencjarnych;
 - Przepisy dotyczące transportowania osadzonych;
 - Korespondencja związana z transportowaniem osadzonych;
 - Przepisy w sprawie ustalenia przeznaczenia jednostek penitencjarnych;
 - Korespondencja związana z ustalaniem przeznaczenia jednostek penitencjarnych;
 - Prośby osadzonych;
 - Ustalenia dotyczące osób pozbawionych wolności;
 - Kontrole kompleksowe, problemowe i doraźne w jednostkach podległych w zakresie podstawowej działalności jednostek kontrolowanych;
 - Korespondencja związana z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków skutkujących pozbawienie wolności - zapytania o pobytach.
  
 10) Biuro Służby Zdrowia:
 – Obsługa kancelaryjna kierownictwa jednostek organizacyjnych SW;
 – Opiniowanie projektów innych aktów prawnych;
 – Sprawozdania i informacje statystyczne zbiorcze ( własnej jednostki i  jednostek podległych);
 – Skargi i wnioski osadzonych;
 - Współpraca z innymi  instytucjami;
 – Współpraca między jednostkami Służby Więziennej;
 – Kontrole  kompleksowe, problemowe i doraźne w zakresie podstawowej działalności jednostek kontrolowanych;
 - Kontrole przeprowadzone przez OISW;
 – Harmonogram szkół , kursów i szkoleń;
 - Rozliczenia z budżetem;
 - Korespondencja dotycząca pojemności jednostek penitencjarnych;
 – Postępowania  wyjaśniające dotyczące zgonów osadzonych.
 
 11) Biuro Informatyki i Łączności:
 - Rejestr – organizacja projektowania  i  programowania.
  
 12) Zespół Ochrony Informacji Niejawnych:
 - Posiedzenia kierownictwa Centralnego Zarządu Służby Więziennej (CZSW);
 - Narady i odprawy służbowe;
 - Narady i odprawy organizowane przez CZSW;
 - Prenumerata, zaopatrzenie biblioteki;
 - Akty prawne Ministra Sprawiedliwości dotyczące bezpośrednio Służby Więziennej;
 - Akty prawne Dyrektora Generalnego Służby Więziennej;
 - Opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących Służby Więziennej i umów zawieranych przez jednostki organizacyjne Służby Więziennej;
 - Metodyka i organizacja planowania i sprawozdawczości (opisowej i statystycznej);
 - Wytyczne i instrukcje własne;
 - Opracowania Centralnego Zarządu Służby Więziennej;
 - Plany roczne oraz sprawozdania z ich realizacji;
 - Opracowania Centralnego Zarządu Służby Więziennej;
 - Analizy działalności jednostek organizacyjnych Służby Więziennej;
 - Analizy podstawowej działalności własnej jednostki;
 - Analizy zbiorczej, ogólnokrajowe dotyczące działalności Służby Więziennej;
 - Analizy zbiorcze Okręgowych Inspektoratów Służby Więziennej;
 - Eksploatacja systemów informatycznych;
 - Zakupy i uruchomienie sprzętu oraz instalacji towarzyszących i oprogramowania;
 - Przygotowanie redakcyjne wydawnictw. Upowszechnianie wydawnictw;
 - Współpraca z ministerstwami i urzędami centralnymi;
 - Współpraca z innymi instytucjami;
 - Współpraca między jednostkami Służby Więziennej;
 - Reprezentacja;
 - Kontrole zewnętrzne w zakładach karnych, aresztach śledczych i ośrodkach doskonalenia kadr Służby Więziennej;
 - Kontrole kompleksowe, problemowe i doraźne w zakresie podstawowej działalności jednostek kontrolowanych;
 - Kontrole wewnętrzne;
 - Analizy materiałów z kontroli;
 - Dostęp do informacji niejawnych;
 - Inne sprawy osobowe;
 - Organizacja szkolenia i doskonalenia zawodowego;
 - Programy nauczania i szkolenia;
 - Harmonogram szkół kursów i szkoleń;
 - Pisemne prace egzaminów końcowych;
 - Rekrutacja, wykaz uczestników szkolenia i nauczania;
 - Sprawozdania końcowe z realizacji procesu nauczania, szkolenia;
 - Dokumentacja dotycząca rekrutacji realizacji kursów doskonalenia zawodowego;
 - Dowody obecności w pracy;
 - Listy obecności, raporty obecności, rejestry wyjść w czasie pracy;
 - Urlopy;
 - Wczasy i wypoczynek pracowników i funkcjonariuszy;
 - Kolonie i obozy wypoczynkowe dla dzieci funkcjonariuszy i pracowników;
 - Zapotrzebowania, zamówienia, rozdzielniki;
 - Inne dokumenty określające organizację i zakres służby ochronnej;
 - Imienny wykaz użytkowników kluczy specjalnych.
 
 13) Zespół Audytu Wewnętrznego:
 - Dziennik korespondencyjny.
  
 14) Biuro Emerytalne:
 - Archiwum dokumentacji emerytalno-rentowej;
 - Rejestr archiwalnych akt emerytalno-rentowych;
 - Rejestr formularzy zgłoszeniowych PŁATNIK;
 - Ewidencja upomnień;
 - Ewidencja tytułów wykonawczych;
 - Dziennik korespondencyjny.
 

Dokumenty urzędowe

Wzory druków

Ważne ogłoszenia

Informacja

 

o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

 

         Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U. z 2010 r., Nr 114, poz. 761), Centralny Zarząd Służby Więziennej w Warszawie informuje, iż posiada do zagospodarowania składniki rzeczowe majątku ruchomego (załączniki 1, 2).

 

 

  1. Zagospodarowanie zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego Centralnego Zarządu Służby Więziennej odbędzie się przez nieodpłatne przekazanie innej jednostce, sprzedaż lub darowiznę.
  2. Stosownie do § 7 ust. 3 rozporządzenia, przy gospodarowaniu zbędnymi składnikami rzeczowymi majątku ruchomego uwzględnia się, w pierwszej kolejności, potrzeby innych jednostek.
  3. Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w § 38 ust. 1 i 2 rozporządzenia.
  4. Darowizna składników majątku ruchomego może być dokonana na rzecz podmiotów określonych w § 39 ust. 1 rozporządzenia.
  5. Zainteresowani zbędnymi lub zużytymi składnikami rzeczowymi majątku ruchomego mogą składać pisemne wnioski, które odpowiadać będą zasadom określonym
    w rozporządzeniu.
  6. Wnioski należy przesyłać do dnia 5 stycznia 2015 r. do Dyrektora Biura Kwatermistrzowsko-Inwestycyjnego  na adres: Centralny Zarząd Służby Więziennej, Biuro Kwatermistrzowsko-Inwestycyjne, ul. Rakowiecka 37A, 02-521 Warszawa.
  7. Szczegółowych informacji na temat składników majątku udziela:

-          załącznik nr 1: Pan Paweł Pietras tel.: sekretariat (22) 640 85 11, bezpośredni
(22) 640 85 85,

-          załącznik nr 2: Pan Robert Olejniczak tel.: sekretariat (22) 640 85 11, bezpośredni (22) 640 85 24.

 

Identyfikator Jednostki

0

StatusCreated

 

StatusModified

Zmodyfikowany przez Mariusz Musialski o 2015-03-27 12:01

Struktura OrganizacyjnaCreated

 

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Mariusz Musialski o 2015-03-27 12:01

Podmioty WspółpracująceCreated

 

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Mariusz Musialski o 2015-03-27 12:01

Przedmiot działalnościCreated

 

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Mariusz Musialski o 2015-03-27 12:01

Oświadczenie majątkoweCreated

Utworzony przez Marcin Woldan o 2011-06-01 17:55

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Mariusz Musialski o 2015-03-27 12:01

Majątek Służby WięziennejCreated

 

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Mariusz Musialski o 2015-03-27 12:01

Zamówienia publiczneCreated

 

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Mariusz Musialski o 2015-03-27 12:01

Współpraca międzynarodowaCreated

 

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Mariusz Musialski o 2015-03-27 12:01

Fundusze unijneCreated

 

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Mariusz Musialski o 2015-03-27 12:01

Akty prawneCreated

Utworzony przez SWNET\001293pwoz o 2011-07-25 12:55

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Mariusz Musialski o 2015-03-27 12:01

Sposób załatwiania sprawCreated

Utworzony przez Przemysław Woźniak o 2010-12-23 10:10

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Mariusz Musialski o 2015-03-27 12:01

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

Utworzony przez Przemysław Woźniak o 2010-12-23 10:10

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Mariusz Musialski o 2015-03-27 12:01

Dokumenty urzędoweCreated

Utworzony przez Marta Sikoń-Łatka o 2011-01-20 16:03

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Mariusz Musialski o 2015-03-27 12:01

Wzory drukówCreated

Utworzony przez Marcin Woldan o 2011-06-09 14:43

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Mariusz Musialski o 2015-03-27 12:01

Ważne ogłoszeniaCreated

Utworzony przez: Administrator BIP   2011-02-10 15:00

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Mariusz Musialski o 2015-03-27 12:01

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

Utworzony przez: Administrator BIP   2011-02-10 15:00

AdresModified

Zmodyfikowany przez Mariusz Musialski o 2015-03-27 12:01

KierownictwoCreated

Utworzony przez: Administrator BIP   2011-02-10 15:00

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Mariusz Musialski o 2015-03-27 12:01

Data wytworzenia

 

Nabór

Centralny Zarząd Służby Więziennej nie prowadzi naboru kandydatów do zatrudnienia.

Projektowane akty prawne

AdresWytwarzajacy

Magdalena Brodzińska-Patalas

Akty prawneWytwarzajacy

Magdalena Brodzińska-Patalas

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

Magdalena Brodzińska-Patalas

Fundusze unijneWytwarzajacy

Magdalena Brodzińska-Patalas

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

Magdalena Brodzińska-Patalas

NabórWytwarzajacy

Magdalena Brodzińska-Patalas

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

Magdalena Brodzińska-Patalas

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

Magdalena Brodzińska-Patalas

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

Magdalena Brodzińska-Patalas

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

Magdalena Brodzińska-Patalas

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

Magdalena Brodzińska-Patalas

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

Magdalena Brodzińska-Patalas

StatusWytwarzajacy

Magdalena Brodzińska-Patalas

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

Magdalena Brodzińska-Patalas

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

Magdalena Brodzińska-Patalas

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

Magdalena Brodzińska-Patalas

Wzory drukówWytwarzajacy

Magdalena Brodzińska-Patalas

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

Marta Sikoń-Łatka

KierownictwoWytwarzajacy

Magdalena Brodzińska-Patalas

Załączniki

zbedny_CZSW.pdf    
STATUT CZSW_11_2010.doc    
Wersja: 1.0
Utworzony o 2011-02-09 12:48 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-08-26 06:57, autor ostatniej modyfikacji: Marcin Woldan
                                                                          Copyright © 2010 SŁUŻBA WIĘZIENNA. Wszystkie prawa zastrzeżone.