Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Centralny Zarząd Służby Więziennej

Jednostka

Centralny Zarząd Służby Więziennej

Adres

Centralny Zarząd Służby Więziennej 

02-521 Warszawa 

Rakowiecka 37a 

(22) 640 83 21 / (22) 640 83 22

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Status

Służba Więzienna działa na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz.U.  Nr 79, poz. 523, z późn.zm.).
 Centralny Zarząd Służby Więziennej zgodnie z obwieszczeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie wykazu jednostek oranizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości (M.P. Nr 28, poz. 459), jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej podległą Ministrowi Sprawiedliwości.Służba Więzienna jest umundurowaną i uzbrojoną formacją apolityczną podległą Ministrowi Sprawiedliwości, posiadającą własną strukturę organizacyjną.
 Centralny Zarząd Służby Więziennej jest aparatem wykonawczym Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, działającym na podstawie statutu nadanego zarzadzeniem  Ministra Sprawiedliwości  z dnia 1 lipca 2015 r.( Dz.Urz. Min. Sprawiedl. poz. 174 ) w sprawie nadania statutu Centralnemu Zarządowi Służby Więziennej.
 Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych Centralnego Zarządu Służby Więziennej określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej zarządzeniem Nr 32/15 z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Centralnemu Zarządowi Służby Więziennej.
 

Kierownictwo

Dyrektor Generalny Służby Więziennej
gen. Jacek Kitliński
Tel./Fax: tel. +48 22 640 83 21 / fax +48 22 640 83 22
e-mail: dg@sw.gov.pl
 
Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej
płk Artur Dziadosz
Tel./Fax: tel. +48 22 640 84 01 / fax +48 22 640 83 12
e-mail: zd@sw.gov.pl
 
Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej
płk Grzegorz Federowicz 
Tel./Fax: tel. +48 22 640 85 01/ fax +48 22 848 83 65
e-mail:
zd@sw.gov.pl
 
Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej
mjr Marcin Strzelec 
Tel.+48 22 640 85 01/ fax +48 22 848 83 65
e-mail: zd@sw.gov.pl

Struktura Organizacyjna

Dyrektor Generalny Służby Więziennej jest przełożonym wszystkich funkcjonariuszy Służby Więziennej. Jest on powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek Ministra Sprawiedliwości. Dyrektor Generalny kieruje pracą Centralnego Zarządu Służby Więziennej. W strukturze więziennictwa funkcjonuje 15 Okręgowych Inspektoratów Służby Więziennej (OISW), Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach, Ośrodek Szkolenia Słuzby Więziennej w Kulach-Oddział Zamiejscowy w Sulejowie,  Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Popowie oraz Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Suchej, Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Suchej-Oddział Zamiejscowy w Zwartowie. Na czele każdego OISW stoi Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej powoływany przez Ministra Sprawiedliwości na wniosek Dyrektora Generalnego SW. W skład Okręgowych Inspektoratów SW wchodzą zakłady karne (87), areszty śledcze (67), łącznie 154 jednostki penitencjarne.
 Strukturę organizacyjną Centralnego Zarządu Służby Więziennej, tworzą:
 1) Kierownictwo:
 a) Dyrektor Generalny Służby Więziennej;
 b) zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej;
 2) Biuro Dyrektora Generalnego Służby Więziennej;
 3) Biuro Dozoru Elektronicznego, w skład którego wchodzi Zespół Obsługi Centrali Monitorowania;
4) Biuro Edukacji Historycznej-Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL;
 5) Biuro Kadr i Szkolenia;
 6) Biuro Penitencjarne, w skład którego wchodzi Zespół   Funduszy Europejskich;
 7) Biuro Spraw Wewnetrznych, w skład którego wchodzi Zespół ds. Skarg Osób Pozbawionych Wolności;
 8) Biuro Ochrony i Spraw Obronnych;
 9) Biuro Prawne, w skład którego wchodzi:Zespół  Legislacyjny;
 10) Biuro Kwatermistrzowsko-Inwestycyjne, w skład którego  wchodzi Inspekcja Gospodarki Energetycznej Służby Więziennej;
 11) Biuro Budżetu, w skład którego wchodzą:
 a) Zespół Kontroli Zarządczej;
 b) Zespół Rozliczeń Projektów Realizowanych z Funduszy Europejskich;
 12) Biuro Informacji i Statystyki, w skład którego wchodzą:
 a) Zespół Informacji;
 b) Zespół Operatorów Bazy Danych;
 13) Biuro Służby Zdrowia;
 14) Biuro Informatyki i Łączności;
 15) Zespół Komunikacji Medialnej i Promocji;
 16) Zespół Ochrony Informacji Niejawnych;
 17) Audytor Wewnętrzny;
 W skład Centralnego Zarządu wchodzi Rada Duszpasterstwa Więziennego.
 Przy Centralnym Zarządzie działa Biuro Emerytalne Służby  Więziennej. Obsługę kadrową, finansową i kwatermistrzowską oraz realizację uprawnień funkcjonariuszy i pracowników Biura Emerytalnego sprawują właściwe merytorycznie komórki Centralnego Zarządu.
 

Podmioty Współpracujące

Uczestnictwo społeczeństwa w wykonywaniu orzeczeń pełni istotną rolę w społecznej readaptacji skazanych.
 Artykuł 38. Kodeksu karnego wykonawczego stanowi, iż w wykonywaniu kar, środków karnych, zabezpieczających i zapobiegawczych w szczególności związanych z pozbawieniem wolności, mogą współdziałać stowarzyszenia, fundacje, organizacje oraz instytucje, jak również kościoły i inne związki wyznaniowe oraz osoby godne zaufania.
 Przedstawiciele stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji, kościołów i innych związków wyznaniowych oraz osoby godne zaufania mogą uczestniczyć w radach oraz innych organach kolegialnych, powoływanych przez Prezesa Rady Ministrów, Ministra Sprawiedliwości lub podległe mu organy albo wojewodów, których zadaniem jest świadczenie pomocy skazanym i ich rodzinom albo koordynowanie współdziałania społeczeństwa z zakładami karnymi i aresztami śledczymi. Przedstawiciele ci oraz osoby godne zaufania mogą też uczestniczyć w społecznej kontroli nad wykonywaniem kar, środków karnych, zabezpieczających i zapobiegawczych.
 
 Na podstawie tego zapisu Dyrektor Generalny Służby Więziennej realizuje następujące porozumienia i umowy o współpracy:
 1. Porozumienie zawarte w Warszawie w dniu 13.06.2000 r. pomiędzy Centralnym Zarządem Służby Więziennej a Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasad współpracy w zakresie organizacji pomocy na rzecz osób zwalnianych z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz rodzin osób pozbawionych wolności;
 2. Porozumienie o współpracy zawarte w Warszawie w dniu 6.01.2009 r. pomiędzy Dyrektorem Generalnym Służby Więziennej a Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej;
 3. Porozumienie zawarte w Warszawie w dniu 19.06.2009 r. pomiędzy Dyrektorem Generalnym Służby Więziennej a Komendantem Głównym Policji;
 4. Porozumienie zawarte w Warszawie w dniu 8.04.2010 r. pomiędzy Centralnym Zarządem Służby Więziennej a Stowarzyszeniem „Bractwo Więzienne” w zakresie readaptacji społecznej oraz zapobiegania powrotowi do przestępstwa skazanych przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych;
 5. Porozumienie zawarte w Warszawie w dniu 21.07.2010 r. pomiędzy Skarbem Państwa Centralnym Zarządem Służby Więziennej a Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe w zakresie zatrudnienia skazanych przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych, w jednostkach organizacyjnych Lasów Polskich – Nadleśnictwach, przy pracach związanych z gospodarką leśną;
 6. List intencyjny Wspólnota Praktyk na rzecz (Re) Integracji (byłych) Skazanych (Cop) podpisany w dniu 9.09.2010 r.;
 7. Porozumienie zawarte w Warszawie w dniu 24.03.2011 r. pomiędzy Skarbem Państwa Centralnym Zarządem Sużby Więziennej a Skarbem Państwa Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej w zakresie zatrudniania skazanych przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych, w jednostkach podległych Krajowemu Zarządowi Gospodarki Wodnej - Regionalnych Zarządach Gospodarki Wodnej, przy pracach związanych z gospodarką wodną;

8. Porozumienie w sprawie współpracy naukowo-dydaktycznej zawarte w Warszawie w dniu 18.10.2011 r. pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie reprezentowanym przez Jej Magnificencję Rektor Uniwersytetu Warszawskiego a Centralnym Zarządem Służby Więziennej z siedzibą w Warszawie reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

9. Porozumienie w sprawie współpracy naukowo-dydaktycznej zawarte w dniu 31 grudnia 2012 r.pomiędzy Centralnym Zarządem Służby Więziennej reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej a Uniwersytetem Gdańskim reprezentowanym przez Jego Magnificencję Rektora Uniwersytetu.

Porozumienie w sprawie współpracy naukowo-badawczej nad karą dożywotniego pozbawienia wolności.

Wypis z pisma Dyrektora Generalnego z dnia 15 listopada 2013 r. Nr BDG-073-68/2013/618 w sprawie praktyk studenckich, wykonywania badań, udostępniania materiałów do celów naukowych oraz projektów kulturalno-oświatowych inicjowanych przez podmioty zewnętrzne w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej.

Porozumienie Nr 4/2013 w sprawie odbywania przez aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury praktyk w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej

Aneks do porozumienia w sprawie badań naukowych

Aneks Nr 2 do porozumienia w sprawie współpracy naukowo-badawczej nad karą dożywotniego pozbawienia wolności

Przedmiot działalności

Służba Więzienna jest umundurowaną i uzbrojoną formacją apolityczną podległą Ministrowi Sprawiedliwości, posiadającą własną strukturę organizacyjną. Służba Więzienna realizuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r.—Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.) zadania w zakresie wykonywania tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.
 Do podstawowych zadań Służby Więziennej zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz.U.  Nr 79, poz. 523 z późn. zm.) należy:
 1)prowadzenie oddziaływań penitencjarnych i resocjalizacyjnych wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności, przede wszystkim przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, nauczania, zajęć kulturalno-oświatowych, zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz specjalistycznych oddziaływań terapeutycznych;
 2)wykonywanie tymczasowego aresztowania w sposób zabezpieczający prawidłowy tok postępowania karnego o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 3)zapewnienie osobom skazanym na karę pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanym, a także osobom, wobec których są wykonywane kary pozbawienia wolności i środki przymusu skutkujące pozbawieniem wolności, przestrzegania ich praw, a zwłaszcza humanitarnych warunków bytowych, poszanowania godności, opieki zdrowotnej i religijnej;
 4)humanitarne traktowanie osób pozbawionych wolności;
 5)ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw lub przestępstw skarbowych osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych;
 6)zapewnienie w zakładach karnych i aresztach śledczych porządku i bezpieczeństwa;
 7)wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności jeżeli mają być wykonywane w zakładach karnych i aresztach śledczych i jeżeli wynikają z realizacji orzeczenia wydanego przez właściwy organ;
 8)współdziałanie z odpowiednimi formacjami innych państw oraz z organizacjami międzynarodowymi na podstawie umów i porozumień międzynarodowych.
 
 

Oświadczenie majątkowe

 

Art. 161. 1. Funkcjonariusz jest obowiązany złożyć oświadczenie o swoim stanie majątkowym, obejmującym majątek stanowiący małżeńską wspólność majatkową i jego majątek osobisty, przy nawiazaniu stosunku służbowego, a nastepnie co roku do dnia 31 marca wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, a także przy rozwiązaniu stosunku służbowego

5. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust.1, stanowią tajemnicę służbową w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych, chyba że funkcjonariusz, który złożył oświadczenie, wyraził pisemną zgodę na ich ujawnienie. Oświadczenie przechowuje się przez 6 lat. Po upływie tego okresu oświadczenie o stanie majątkowym podlega zniszczeniu.

Ustawa o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Słuzbie Więziennej (Dz.U. z 2016 r. poz. 713 z późn.zm.)

Majątek Służby Więziennej

Struktura aktywów trwałych Służby Więziennej wg wartości netto:

Stan na 31.12.2016 r.

L.p.

Wyszczególnienie

Wartość

1

Grunty

362 826 598,89

2

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej
i wodnej

1 363 894 578,49

3

Urządzenia techniczne i maszyny

109 480 418,40

4

Środki transportu

39 286 512,22

5

Inne środki trwałe

14 880 496,89

6

Środki trwałe w budowie (inwestycje)

18 799 347,43

 

Rzeczowe aktywa trwałe razem:

1 909 167 952,32

7

Wartości niematerialne i prawne

2 278 077,09

 

Zamówienia publiczne

Współpraca międzynarodowa

Współpraca międzynarodowa ma szczególne znaczenie w funkcjonowaniu Służby Więziennej i stanowi czynnik wpływający na jej rozwój oraz doskonalenie zawodowe funkcjonariuszy i pracowników.

Służba Więzienna jako instytucja paramilitarna, funkcjonująca w poprzednim systemie politycznym o specyficznym charakterze izolacyjnym, pozostawała przez wiele lat zamknięta nie tylko dla przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości instytucji zagranicznych, ale przede wszystkim pozostawała w izolacji od własnego społeczeństwa.

Transformacja systemowa państwa po roku 1989, spowodowała m.in. otwieranie się więziennictwa na świat zewnętrzny. Szczątkowo dotąd prowadzona współpraca zagraniczna, podobnie jak inne obszary działalności Służby Więziennej, zaczynała rozwijać się dynamiczniej i szerzej. W 1995, w Centralnym Zarządzie Zakładów Karnych (od 1996 r. Centralny Zarząd Służby Więziennej), powołano Zespół ds. Kontaktów Międzynarodowych. W 2001 r., w wyniku reformy strukturalnej CZSW, powstało Biuro Prezydialne, które przejęło m.in. zadania związane z organizowaniem współpracy międzynarodowej.

Obecnie, od 2007 r., zagadnieniami współpracy Służby Więziennej z zagranicą zajmuje się Biuro Dyrektora Generalnego SW.

Najważniejszymi zadaniami dla Służby Więziennej w zakresie współpracy międzynarodowej jest: nawiązywanie partnerskich stosunków z przedstawicielami innych systemów penitencjarnych, wymiana doświadczeń w zakresie wykonywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania, prezentowanie polskich rozwiązań stosowanych w pracy penitencjarnej, działania pomocowe na rzecz rozwijających się systemów penitencjarnych, promowanie polskiej myśli technicznej oraz intelektualnej, zbieranie informacji, które mogą  być wykorzystane dla wprowadzania nowych rozwiązań systemowych lub technicznych poprawiających skuteczność zadań, do jakich jest powołana Służba Więzienna.  

Działalność międzynarodowa oparta jest o ustalenia zawarte w podpisanych porozumieniach o współpracy pomiędzy jednostkami organizacyjnymi służb na szczeblach: centralnym, okręgowym oraz podstawowym.

W chwili obecnej polska Służba Więzienna realizuje porozumienia o współpracy międzynarodowej, zawarte przez Centralny Zarząd Służby Więziennej z:

 

 1.              Departamentem Służby Więziennej Republiki   Litewskiej przy Ministerstwie Sprawiedliwości  (zawarto w 2014 r. - bezterminowo). 
 2.               Wydziałem Instytucji Penitencjarnych Teksańskiego Departamentu Prawa Kryminalnego Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz Centrum Prawa Kryminalnego Uniwersytetu Stanowego Sama Houstona w Huntsville w Teksasie,    w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej (zawarto 28 maja 2008 r. w Warszawie - bezterminowo).
 3.               Komitetem ds. Systemu Karno-Wykonawczego Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Kazachstanu (zawarto w Warszawie 2 kwietnia 2009 r. - bezterminowo).
 4.                 Głównym Zarządem Karno-Wykonawczym Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Kirgistanu (zawarto w Warszawie 18 maja 2009 r. - bezterminowo).
 5.               Federalną Służbą Wykonania Kar Federacji Rosyjskiej (zawarto 10 sierpnia 2010 r. w Warszawie - bezterminowo).
 6.                Państwową Służbą Penitencjarną Ukrainy (podpisano 12 maja 2011 r. w Kijowie - bezterminowo).
 7.                Krajową Szkołą Administracji Penitencjarnej (ENAP) w Agen we Francji (zawarte 1 lipca 2015 r. w Warszawie na okres 3 lat z możliwością przedłużenia porozumienia).
 8.                Służbą Więzienną Republiki Czeskiej (podpisano w czerwcu 2012 r. w Warszawie  i w Pradze, bezterminowo).
 9.            Departamentem Administracji Penitencjarnej Republiki Włoskiej  (zawarte 7 lutego 2014 r. w Warszawie - bezterminowo)
 10.              Centralnym Zarządem Węgierskiej Służby Więziennej ( zawarte w maju 2014 r. w Budapeszcie- bezterminowo)

Oprócz ww. porozumień zawartych przez dyrektora generalnego Służby Więziennej, funkcjonuje 60 podpisanych porozumień, z czego 9 zawartych jest na szczeblu okręgowym (Okręgowe Inspektoraty Służby Więziennej w Białymstoku, Łodzi,  Rzeszowie, Wrocławiu (3), Krakowie, Lublinie, Poznaniu), 33 na szczeblu podstawowym (areszty śledcze, zakłady karne) oraz 7 zawarte przez Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu i 1 przez Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach.

Największą aktywność we współpracy  w odnotowuje się  z administracjami penitencjarnymi Czech, Słowacji, Ukrainy oraz Węgier.

Polskie więziennictwo prowadzi również współpracę z systemami więziennymi lub partnerami działającymi na rzecz więziennictwa m.in. z Łotwy, Niemiec, Norwegii.

Zakres współpracy w ramach powyższych porozumień dotyczy: wymiany doświadczeń między służbami penitencjarnymi poszczególnych krajów, zwłaszcza stosowanych rozwiązań powodujących poprawę funkcjonowania instytucji penitencjarnych; zapoznawania się z nowoczesnymi rozwiązaniami ochronnymi jednostek penitencjarnych; wzbogacania form oddziaływań wychowawczych, stosowanych w innych systemach penitencjarnych, ich doskonalenia i zróżnicowania wobec różnych kategorii osób pozbawionych wolności; doskonalenia opieki psychologicznej nad osobami pozbawionymi wolności poprzez wymianę informacji na temat jej organizacji i uregulowań prawnych dotyczących działalności psychologów w jednostkach penitencjarnych; wymiany informacji naukowo-technicznej; realizacji wspólnych badań, analiz i programów dotyczących problemów penitencjarnych będących w polu zainteresowania stron porozumień; współpracy w przygotowaniu i podwyższaniu kwalifikacji kadr służb więziennych, z uwzględnieniem standardów międzynarodowych w zakresie traktowania osadzonych oraz opracowywania i udziału w programach finansowanych przez Unię Europejską.

 

 

Fundusze unijne

W okresie przed akcesją Polski do Unii Europejskiej więziennictwo korzystało ze wsparcia środków unijnych ukierunkowanych na m.in. wzmocnienie struktur wymiaru sprawiedliwości i podniesienie efektywności wykonania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania. Podejmowane wówczas działania współfinansowane były ze środków programów PHARE 1998-2003, którymi zarządzał Minister Sprawiedliwości.

W latach 2005-2008 Centralny Zarząd Służby Więziennej był samodzielnym administratorem projektu „Nowa droga dla byłych więźniów”, który realizowany był w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL na lata 2004-2006 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt obejmował realizację działań ukierunkowanych na zbudowanie spójnego systemu służącego readaptacji społecznej więźniów i przywracaniu ich na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary. Wsparcie w ramach projektu uzyskało łącznie ponad 500 kobiet i mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności w 13 jednostkach penitencjarnych. Wartość udzielonego wsparcia wyniosła blisko 8 mln zł. Centralny Zarząd Służby Więziennej pełnił funkcję Administratora Partnerstwa na Rzecz Rozwoju, w którym uczestniczyli także: Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy, Rada Naczelna Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża, Krajowa Rada Kuratorów oraz Stowarzyszenie MONAR. Szczegółowe informacje o realizacji projektów znajdują się na oficjalnej stronie internetowej poświęconej Programowi Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL www.equal.org.pl.

W latach 2008-2014 realizowane były przez Centralny Zarząd Służby Więziennej działania w ramach Poddziałania 1.3.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Działania te prowadzone były w ramach 4 projektów systemowych nazwanych jako: „Podniesienie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej realizujących zadania związane z przywięziennymi Klubami Pracy”, „Penitencjarny doradca zawodowy”, „Cykl szkoleniowo-aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” oraz „Aktywizacja społeczno-zawodowa skazanych niepełnosprawnych oraz osób skazanych na karę pozbawienia wolności na podstawie art. 209 § 1 lub 207 § 1 Kodeksu karnego”. Celem głównym projektów było udzielenie wsparcia osobom odbywającym karę pozbawienia wolności w celu przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu poprzez przekazywanie umiejętności zawodowych i prospołecznych ukierunkowanych na ułatwienie powrotu do społeczeństwa po zakończeniu odbywania kary. Wsparcie w ramach projektu uzyskało łącznie ponad 75 tys. kobiet i mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności w 128 jednostkach penitencjarnych. Wartość udzielonego wsparcia wyniosła ponad 104 mln zł. Szczegółowe informacje o realizacji projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki znajdują się na oficjalnych stronach internetowych poświęconych Programowi: www.funduszestrukturalne.gov.pl oraz www.crzl.gov.pl.

Od 2012 r. do końca 2017 w Służbie Więziennej realizowane są przedsięwzięcia wspieranie finansowo ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 w ramach Programu PL17 pn. „Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji pozawięziennych” . Działania te ukierunkowane głównie na udzielanie wsparcia kadrze wymiaru sprawiedliwości w zakresie podniesienia umiejętności zawodowych służących właściwemu wykonywaniu obowiązków służbowych w celu przestrzegania zasad humanitarnego wykonania kary pozbawienia wolności. Działania prowadzone są we współpracy z norweską służbą penitencjarną. Zakończenie realizacji Programu planowane jest w 2017 r. Szczegółowe informacje o realizacji projektów w ramach Programu PL17 Norweskiego Mechanizmu Finansowego znajdują się na oficjalnych stronach internetowych poświęconych Programowi: www.eog.gov.pl oraz www.sw.gov.pl.

Od lipca 2016 r. na mocy porozumienia zawartego z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Centralny Zarząd Służby Więziennej przystąpił do realizacji kolejnego projektu systemowego pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności. Przedmiotowy projekt realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020. Głównym celem realizowanego przez Służbę Więzienną projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej więźniów oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia. Nabycie przez skazanych nowych umiejętności zawodowych przyczyni się do wzrostu ich szans na wyjście z obszaru szczególnie zagrożonego wykluczeniem społecznym i spowoduje płynne oraz aktywne odnalezienie się na rynku pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej. Wartość projektu opiewa na kwotę 132 300 000 zł. Szczegółowe informacje o realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój znajdują się obecnie na oficjalnych stronach internetowych poświęconych projektowi: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz http://www.sw.gov.pl.

Akty prawne

Po kliknięciu na poniższy link użytkownik zostanie skierowany do skorowidza Rządowego Centrum Legislacji. Akty prawne dotyczące Służby Więziennej należy odnaleźć pod literą S (Służba Więzienna) lub/i pod literą W (więziennictwo).

http://skorowidz.rcl.gov.pl/

 

ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

ZARZĄDZENIE Nr 212/10/CZSW Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Zarządowi Służby Więziennej

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie siedzib, terytorialnego zasięgu i szczegółowego zakresu działania dyrektorów okręgowych Służby Więziennej oraz struktury organizacyjnej okręgowych inspektoratów Służby Więziennej (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 8, poz. 116, z późn. zm.)

ZARZĄDZENIA DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

ZARZĄDZENIE NR 2/04 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia i organizacji pracy penitencjarnej oraz zakresów czynności funkcjonariuszy i pracowników działów penitencjarnych i terapeutycznych

Zarządzenie Nr 27/2010 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 13 sierpnia 2010r. w sprawie gospodarowania składnikami majątkowymi w zakresie obsługi osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczym

Zarządzenie nr 60/2010 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 3 września 2010r. w sprawie ustalenia metod gospodarowania paliwami i energią w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej

Zarządzenie nr 66/2010 Dyrektora Generalnego Słuzby Więziennej z dnia 06-09-2010 w sprawie gospodarki żywnościowej w jendnostkach organizacyjnych SW

ZARZĄDZENIE Nr 81 /2010 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Centralnemu Zarządowi Służby Więziennej

ZARZĄDZENIE Nr 28/2011 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie określenia zasad udostępniania informacji publicznej w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej oraz sprawowania nadzoru nad udostępnianiem informacji publicznej w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej

Zarządzenie nr 7/2012 Dyrektora Generalnego SW z dn. 30.01.2012 w spr. ustalania pojemności jednostek penitencjarnych (tekst ujednolicony)

Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Generalnego Słuzby Więziennej z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie realizacji uprawnień do wyzywienia osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach sledczych

Zarządzenie Nr 6/2013 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 18 lutego 2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarki żywnościowej w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej

Regulamin Nr 1/2013 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 4 czerwca 2013 r.w sprawie ceremoniału Służby Więziennej oraz musztry ceremonialnej

Zarządzenie Nr 32/2013 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 18 lipca 2013r. w sprawie zapobiegania i przeciwdziałania zjawiskom mobbingu, dyskryminacji i molestowania w Służbie Więziennej

Zarządzenie Nr 43/2013 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 października 2013r. zamieniające zarządzenie w sprawie gospodarowania składnikami majątkowymi, w zakresie obsługi osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych

Zarządzenie Nr 1/2014 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 22 stycznia 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia metod gospodarowania paliwami i energią w jednostkach Służby Więziennej

Zarządzenie Nr 19/2015 Dyrektora Generalnego SW z dnia 12 czerwca 2015 w sprawie określenia dopuszczalnej ilości i wymiarów rzeczy, w tym żywności, znajdujących się w posiadaniu skazanego w zakładzie karnym

Zarządzenie nr 27/2015 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 30 czerwca 2015r w sprawie wzorów dokumentów i druków ewidencyjnych

Zarządzenie nr 28/2015 Dyrektora Generalnego Słuzby Więziennej z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie prowadzenia akt ewidencyjnych

Zarządzenie nr 29/2015 Dyrektora Generalnego SW z dnia 1 lipca 2015 w sprawie transportowania skazanych

Zarządzenie Nr 30/15 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie określenia przeznaczenia zakładów karnych i aresztów śledczych

Zarządzenie Nr 31/15 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 1 lipca 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji uprawnień do wyżywienia osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych

Zarządzenie Nr 32/15 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 2 lipca 2015r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Centralnemu Zarządowi Służby Więziennej

Zarządzenie Nr 13/2016 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 1 marca 2016r zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Centralnemu Zarządowi Służby Więziennej

Zarządzenie nr 19/16 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 14 kwietnia 2016r w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia i organizacji pracy penitencjarnej oraz zakresów czynności funkcjonariuszy i pracowników penitencjarnych i terapeutycznych oraz oddziałów penitencjarnych

Zarządzenie nr 32/16 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 14 lipca 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia dopuszczalnej ilości i wymiarów rzezcy, w tym żywności, znajdujących się w posiadaniu skazanego w zakładzie karnym oraz sposobu postępowania z przedmiotami i żywnością, którą wymiary lub ilość naruszają obowiązujący porządek lub utrudniają konwojowanie

Zarządzenie nr 42 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 5 lipca 2017 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej Księgi Identyfikacji Wizualnej Służby Więziennej

INSTRUKCJE DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

Instrukcja nr 15/2010 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 13 sierpnia 2010r. w sprawie zasad organizacji i warunków prowadzenia oddzaiływań penitencjarnych wobec skazanych, tymczasowo aresztowanych i ukaranych

Instrukcja nr 16 /2010 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie zapobiegania samobójstwom osób pozbawionych wolności

Instrukcja Nr 1/2011 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 13 lipca 2011r. w sprawie szczegółowego trybu organizowania nauczania w szkołach oraz szkolenia kursowego w zakładach karnych i aresztach śledczych

Instrukcja Nr 1/2012 Dyrektora Generalnego SW z dn. 18.01.2012 w spr. sposobu postępowania z korespondencją kierowaną Do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu i innych organów międzynarodowej ochrony praw człowieka.

Instrukcja Nr 2/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 29 luty 2012r. w sprawie tworzenia i organizacji oddziałów penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych

Instrukcja nr 2/2013 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 13 sierpnia 2013r w sprawie szczegółowego trybu organizowania nauczania w szkołach oraz szkolenia kursowego w zakładach karnych i aresztach śledczych

 

WYTYCZNE DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

Wytyczne nr 3/2011 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 4-10-2011r. w sprawie wymagań technicznych i ochronnych dla pawilonów zakwaterowania osadzonych

 

Zarządzenia, Decyzje, Instrukcje Dyrektora Generalnego Służby Więziennej od 2000 roku - Archiwum

Sposób załatwiania spraw

Podstawowym aktem prawnym określającym tryb przyjmowania i załatwiania spraw przez organa administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
 Sposób przyjmowania i załatwiania spraw dotyczących skarg i wniosków reguluje dodatkowo Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r w sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r. Nr 5 poz. 46).
 Sprawy osób realizujących prawo dostępu do informacji publicznej rozpatrywane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198).
 Sprawy osadzonych rozpatrywane są według odrębnych przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobów załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz.U. z 2003 r. Nr 151, poz. 1467, z późn. zm.).
 Udostępnianie informacji publicznej w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej reguluje zarządzenie Nr 28/2011 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie określenia zasad udostępniania informacji publicznej w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej oraz sprawowania nadzoru nad udostępnianiem informacji publicznej w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej.
 W CZSW informacji publicznej udziela  Biuro Dyrektora Generalnego Służby Więziennej na podstawie posiadanych informacji albo po uzyskaniu informacji od komórek merytorycznych CZSW.
 Funkcjonariusze i pracownicy Biura Dyrektora Generalnego Służby Więziennej udzielają informacji publicznej, która nie została udostępniona w BIP, na pisemny wniosek o udostępnienie informacji publicznej, skierowany do CZSW.
 Informacje publiczne przekazane do Biura Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, opracowują zgodnie z ich kompetencjami komórki CZSW.
 Za udzielanie informacji publicznej na wniosek w formie ustnej odpowiadają kierownicy poszczególnych komórek CZSW w zakresie swoich kompetencji.
 
Przyjęcia interesantów w sprawach skarg, próśb i wniosków dotyczących osób pozbawionych wolności odbywają się w następujących dniach tygodnia:
poniedziałki w godz. 9.00 – 17.00
wtorki – piątki w godz. 9.00 – 15.00
  

Rejestry, ewidencje, archiwa

Szczegółowe zasady rejestracji, gromadzenia i obiegu dokumentów, a także organizację i zakres działania archiwów zakładowych i składnicy akt jednostek organizacyjnych SW określa Zarządzenie nr 13/2002 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwów zakładowych i składnic akt w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej.
 W Centralnym Zarządzie Służby Więziennej w Warszawie funkcjonuje archiwum, gdzie przechowywana jest dokumentacja aktowa własna.
 
 Rejestry, ewidencje, archiwa prowadzone w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej:
  
 1) Biuro Dyrektora Generalnego Służby Więziennej:
 - Ewidencja jednostek organizacyjnych;
 - Posiedzenia kierownictwa CZSW;
 - Narady i odprawy organizowane przez CZSW;
 - Opracowania CZSW;
 - Ewidencja sztandarów nadanych jednostkom organizacyjnym;
 - Rejestr współpracy z ministerstwami i urzędami centralnymi;
 - Współpraca z innymi instytucjami;
 - Współpraca między jednostkami SW;
 - Opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących Służby Więziennej i umów zawieranych przez jednostki organizacyjne SW;
 - Opiniowanie projektów innych aktów prawnych;
 - Prenumerata pism i czasopism;
 - Współpraca międzynarodowa.
 
 2) Biuro Spraw Wewnętrznych:
 - Rejestr przeprowadzonych kontroli zewnętrznych;
 - Książka kontroli.
  
 3) Biuro Dozoru Elektronicznego:
 - Współpraca z ministerstwami i urzędami centralnymi;
 - Współpraca z samorządem terytorialnym i administracją terenową;
 - Współpraca z innymi instytucjami;
 - Współpraca między jednostkami Służby Więziennej;
 - Nabór funkcjonariuszy i pracowników;
 - Akty prawne DG CZSW;
 - Opiniowanie projektów innych aktów prawnych;
 - Administrowanie oprogramowania systemowego i pomocniczego.
 
 3) Biuro Kadr i Szkolenia:
 - Archiwum akt osobowych funkcjonariuszy i pracowników;
  -Rejestr legitymacji służbowych funkcjonariuszy i pracowników;
 - Ewidencja czasu służby i pracy;
 - Dokumentacja doskonalenia zawodowego;
 - Rejestr próśb, skarg i wniosków funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej;
 - Dziennik korespondencyjny.
 
 4) Zespół Służby Medycyny Pracy i Bezpieczeństwa i Higieny Pracy:
 - Rejestr wypadków funkcjonariuszy Służby Więziennej;
 - Rejestr wypadków pracowników Służby Więziennej;
 - Dziennik korespondencyjny.
  
 5) Biuro Penitencjarne:
 Rejestry penitencjarne:
 - Miesięczne sprawozdanie o zatrudnieniu tymczasowo aresztowanych, skazanych;
 - Kwartalne sprawozdanie o tymczasowo aresztowanych, skazanych i ukaranych poddanych terapii w związku z uzależnieniami poddanych badaniom psychiatrycznym i psychologicznym według przyczyn samoagresji, wniosku o warunkowe zwolnienie;
 - Sprawozdanie zbiorcze o nauczaniu skazanych w zakładach karnych i poza ich obrębem;
 - Informacja o wysokości środków przyznanych przez Ministra Sprawiedliwości  w ramach planu finansowego funduszu pomocy postpenitencjarnej na rzecz więziennictwa;
 - Informacja o wysokości środków przyznanych przez Dyrektora Generalnego dla poszczególnych OISW na działalność w zakresie przygotowania skazanych do readaptacji społecznej i udzielania pomocy w chwili zwolnienia;
 - Przygotowywanie wniosków o wysokości kwot na rzecz OISW w ramach środków przekazywanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości i ich ewidencja;
 - Informacja (doroczna) o sposobie z wykorzystania środków finansowych z funduszu pomocy postpenitencjarnej przez CZSW i jednostki organizacyjne służby więziennej oraz oddziaływania w zakresie przygotowania do readaptacji społecznej skazanych realizowanej w danym roku sprawozdawczym.
 Rejestry Zespołu ds. Funduszy Europejskich:
 - Dziennik korespondencyjny nr ZE BP CZSW;
 - Rejestr kontroli jednostek podległych realizujących projekty zarządzane bezpośrednio z poziomu CZSW (projekty Poddziałania 1.3.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - POKL);
 - Rejestr upoważnień wydanych kadrze SW do przetwarzania danych w ramach projektów Poddziałania 1.3.4 POKL;
 - Baza danych uczestników projektów Poddziałania 1.3.4 POKL.
  
 6) Biuro Ochrony i Spraw Obronnych:
 - Dziennik korespondencyjny w formie elektronicznej;
 - Urządzenia ewidencyjne dla dokumentów niejawnych;
 - Rejestr wydanych przepustek stałych CZSW;
 - Rejestr upoważnień do wejścia w porze dziennej i nocnej na teren wszystkich jednostek organizacyjnych Służby Więziennej;
 - Rejestr upoważnień do zapoznawania się z planami ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej.
  
 7) Biuro Prawne:
 - Rejestr aktów prawnych Dyrektora Generalnego Służby Więziennej;
 - Rejestr umów cywilnoprawnych oraz wydawanych w obrocie gospodarczym przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.
 
 8) Biuro Kwatermistrzowsko-Inwestycyjne:
 - Rejestr prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 - Rejestr prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień podprogowych;
 - Rejestr wniosków o przyznanie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu.
  
 9) Biuro Budżetu:
 - Współpraca miedzy jednostkami Służby Więziennej;
 – Projekty zatwierdzonego budżetu jednostek Służby Więziennej;
 – Bilanse roczne jednostek Służby Więziennej.
  
 10) Biuro Informacji i Statystyki:
      - Współpraca z ministerstwami i urzędami centralnymi;
      - Współpraca z innymi instytucjami;
      - Współpraca między jednostkami Słuzby Więziennej;
      - Informacje stytystyczne o tymczasowo    aresztowanych,  skazanych i ukaranych;
      - Korespondencja związana z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków skutkujących pozbawieniem wolności;
       - Korespondencja związana z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków skutkujących pozbawieniem wolności-zapytania o pobytach;
       - Korespondencja dotycząca pojemności jednostek penitencjarnych;
        - Decyzje w sprawie ustalania pojemności jednostek penitencjarnych;
         - Korespondencja związana z transportowaniem osadzonych; 
          -Korespondencja związana z ustalaniem przeznaczenia jednostek penitencjarnych.
 
  11) Biuro Służby Zdrowia:
 – Obsługa kancelaryjna kierownictwa jednostek organizacyjnych SW;
 – Opiniowanie projektów innych aktów prawnych;
 – Sprawozdania i informacje statystyczne zbiorcze ( własnej jednostki i  jednostek podległych);
 – Skargi i wnioski osadzonych;
 - Współpraca z innymi  instytucjami;
 – Współpraca między jednostkami Służby Więziennej;
 – Kontrole  kompleksowe, problemowe i doraźne w zakresie podstawowej działalności jednostek kontrolowanych;
 - Kontrole przeprowadzone przez OISW;
 – Harmonogram szkół , kursów i szkoleń;
 - Rozliczenia z budżetem;
 - Korespondencja dotycząca pojemności jednostek penitencjarnych;
 – Postępowania  wyjaśniające dotyczące zgonów osadzonych.
 
 12) Biuro Informatyki i Łączności:
 - Rejestr – organizacja projektowania  i  programowania.
  
 13) Zespół Ochrony Informacji Niejawnych:
 - Posiedzenia kierownictwa Centralnego Zarządu Służby Więziennej (CZSW);
 - Narady i odprawy służbowe;
 - Narady i odprawy organizowane przez CZSW;
 - Prenumerata, zaopatrzenie biblioteki;
 - Akty prawne Ministra Sprawiedliwości dotyczące bezpośrednio Służby Więziennej;
 - Akty prawne Dyrektora Generalnego Służby Więziennej;
 - Opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących Służby Więziennej i umów zawieranych przez jednostki organizacyjne Służby Więziennej;
 - Metodyka i organizacja planowania i sprawozdawczości (opisowej i statystycznej);
 - Wytyczne i instrukcje własne;
 - Opracowania Centralnego Zarządu Służby Więziennej;
 - Plany roczne oraz sprawozdania z ich realizacji;
 - Opracowania Centralnego Zarządu Służby Więziennej;
 - Analizy działalności jednostek organizacyjnych Służby Więziennej;
 - Analizy podstawowej działalności własnej jednostki;
 - Analizy zbiorczej, ogólnokrajowe dotyczące działalności Służby Więziennej;
 - Analizy zbiorcze Okręgowych Inspektoratów Służby Więziennej;
 - Eksploatacja systemów informatycznych;
 - Zakupy i uruchomienie sprzętu oraz instalacji towarzyszących i oprogramowania;
 - Przygotowanie redakcyjne wydawnictw. Upowszechnianie wydawnictw;
 - Współpraca z ministerstwami i urzędami centralnymi;
 - Współpraca z innymi instytucjami;
 - Współpraca między jednostkami Służby Więziennej;
 - Reprezentacja;
 - Kontrole zewnętrzne w zakładach karnych, aresztach śledczych i ośrodkach doskonalenia kadr Służby Więziennej;
 - Kontrole kompleksowe, problemowe i doraźne w zakresie podstawowej działalności jednostek kontrolowanych;
 - Kontrole wewnętrzne;
 - Analizy materiałów z kontroli;
 - Dostęp do informacji niejawnych;
 - Inne sprawy osobowe;
 - Organizacja szkolenia i doskonalenia zawodowego;
 - Programy nauczania i szkolenia;
 - Harmonogram szkół kursów i szkoleń;
 - Pisemne prace egzaminów końcowych;
 - Rekrutacja, wykaz uczestników szkolenia i nauczania;
 - Sprawozdania końcowe z realizacji procesu nauczania, szkolenia;
 - Dokumentacja dotycząca rekrutacji realizacji kursów doskonalenia zawodowego;
 - Dowody obecności w pracy;
 - Listy obecności, raporty obecności, rejestry wyjść w czasie pracy;
 - Urlopy;
 - Wczasy i wypoczynek pracowników i funkcjonariuszy;
 - Kolonie i obozy wypoczynkowe dla dzieci funkcjonariuszy i pracowników;
 - Zapotrzebowania, zamówienia, rozdzielniki;
 - Inne dokumenty określające organizację i zakres służby ochronnej;
 - Imienny wykaz użytkowników kluczy specjalnych.
 
 14) Audytor Wewnętrzny:
 - Dziennik korespondencyjny.
  
 15) Biuro Emerytalne:
 - Archiwum dokumentacji emerytalno-rentowej;
 - Rejestr archiwalnych akt emerytalno-rentowych;
 - Rejestr formularzy zgłoszeniowych PŁATNIK;
 - Ewidencja upomnień;
 - Ewidencja tytułów wykonawczych;
 - Dziennik korespondencyjny.
 

Dokumenty urzędowe

 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------
 
 
 
 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Genralnego Służby Więziennej za rok 2011

Wzory druków

Ważne ogłoszenia

Informacja

 

o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

 

         Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 r., poz. 729), Centralny Zarząd Służby Więziennej w Warszawie informuje, iż posiada do zagospodarowania składniki rzeczowe majątku ruchomego (załączniki 1 ÷ 4).

 

 

 1. Zagospodarowanie zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego Centralnego Zarządu Służby Więziennej odbędzie się przez nieodpłatne przekazanie innej jednostce, sprzedaż lub darowiznę.
 2. Stosownie do § 8 ust. 3 rozporządzenia, przy gospodarowaniu zbędnymi składnikami rzeczowymi majątku ruchomego uwzględnia się, w pierwszej kolejności, potrzeby innych jednostek.
 3. Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w § 38 ust. 1 i 2 rozporządzenia.
 4. Darowizna składników majątku ruchomego może być dokonana na rzecz podmiotów określonych w § 39 ust. 1 i 2 rozporządzenia.
 5. Zainteresowani zbędnymi lub zużytymi składnikami rzeczowymi majątku ruchomego mogą składać pisemne wnioski, które odpowiadać będą zasadom określonym
  w rozporządzeniu.
 6. Wnioski należy przesyłać do dnia 6 marca 2018 r. do Dyrektora Biura Kwatermistrzowsko-Inwestycyjnego  na adres: Centralny Zarząd Służby Więziennej, Biuro Kwatermistrzowsko-Inwestycyjne, ul. Rakowiecka 37A, 02-521 Warszawa.
 7. Szczegółowych informacji na temat składników majątku udziela Pan Robert Olejniczak, tel.: (22) 640 85 24.

Załącznik

 

Identyfikator Jednostki

0

StatusCreated

 

StatusModified

Zmodyfikowany przez Marcin Woldan o 2018-04-09 09:45

Struktura OrganizacyjnaCreated

 

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Marcin Woldan o 2018-04-09 09:45

Podmioty WspółpracująceCreated

 

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Marcin Woldan o 2018-04-09 09:45

Przedmiot działalnościCreated

 

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Marcin Woldan o 2018-04-09 09:45

Oświadczenie majątkoweCreated

Utworzony przez Marcin Woldan o 2011-06-01 17:55

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Marcin Woldan o 2018-04-09 09:45

Majątek Służby WięziennejCreated

 

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Marcin Woldan o 2018-04-09 09:45

Zamówienia publiczneCreated

 

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Marcin Woldan o 2018-04-09 09:45

Współpraca międzynarodowaCreated

 

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Marcin Woldan o 2018-04-09 09:45

Fundusze unijneCreated

 

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Marcin Woldan o 2018-04-09 09:45

Akty prawneCreated

Utworzony przez SWNET\001293pwoz o 2011-07-25 12:55

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Marcin Woldan o 2018-04-09 09:45

Sposób załatwiania sprawCreated

Utworzony przez Przemysław Woźniak o 2010-12-23 10:10

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Marcin Woldan o 2018-04-09 09:45

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

Utworzony przez Przemysław Woźniak o 2010-12-23 10:10

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Marcin Woldan o 2018-04-09 09:45

Dokumenty urzędoweCreated

Utworzony przez Marta Sikoń-Łatka o 2011-01-20 16:03

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Marcin Woldan o 2018-04-09 09:45

Wzory drukówCreated

Utworzony przez Marcin Woldan o 2011-06-09 14:43

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Marcin Woldan o 2018-04-09 09:45

Ważne ogłoszeniaCreated

Utworzony przez: Administrator BIP   2011-02-10 15:00

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Marcin Woldan o 2018-04-09 09:45

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

Utworzony przez: Administrator BIP   2011-02-10 15:00

AdresModified

Zmodyfikowany przez Marcin Woldan o 2018-04-09 09:45

KierownictwoCreated

Utworzony przez: Administrator BIP   2011-02-10 15:00

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Marcin Woldan o 2018-04-09 09:45

Data wytworzenia

 

Nabór

Centralny Zarząd Służby Więziennej nie prowadzi naboru kandydatów do zatrudnienia.

Projektowane akty prawne

 

AdresWytwarzajacy

Magdalena Brodzińska-Patalas

Akty prawneWytwarzajacy

Magdalena Brodzińska-Patalas

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

Magdalena Brodzińska-Patalas

Fundusze unijneWytwarzajacy

Magdalena Brodzińska-Patalas

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

Magdalena Brodzińska-Patalas

NabórWytwarzajacy

Magdalena Brodzińska-Patalas

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

Magdalena Brodzińska-Patalas

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

Magdalena Brodzińska-Patalas

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

Magdalena Brodzińska-Patalas

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

Magdalena Brodzińska-Patalas

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

Magdalena Brodzińska-Patalas

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

Magdalena Brodzińska-Patalas

StatusWytwarzajacy

Magdalena Brodzińska-Patalas

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

Magdalena Brodzińska-Patalas

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

Magdalena Brodzińska-Patalas

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

Magdalena Brodzińska-Patalas

Wzory drukówWytwarzajacy

Magdalena Brodzińska-Patalas

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

Marta Sikoń-Łatka

KierownictwoWytwarzajacy

Magdalena Brodzińska-Patalas

Załączniki

zbedny_CZSW.pdf    
STATUT CZSW_11_2010.doc    
Utworzony o 2011-02-09 12:48 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-08-26 06:57, autor ostatniej modyfikacji: Marcin Woldan
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.