Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Rzeszów

Jednostka

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Rzeszów

Adres

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Rzeszów
 Załęska 76
 35-322
 Rzeszów
 (17) 858 0780 / (17) 8520 651

Inspektorat

Tak

Jednostka nadrzędna

Centralny Zarząd Służby Więziennej

Status

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie jest państwową jednostką budżetową, której działalność regulują przepisy: ustawy z dnia 9 kwietnia 2010r  o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 2004r. w sprawie siedzib, terytorialnego zasięgu i szczegółowego zakresu działania dyrektorów okręgowych Służby Więziennej oraz struktury organizacyjnej okręgowych inspektoratów Służby Więziennej (Dz. Urz. Min. Spr. z dnia 15 marca 2004r.).
  
 Okręgowy Inspektorat
 Służby Więziennej w Rzeszowie
 ul. Załeska 76, 35-322 Rzeszów
  
 Podległe Jednostki Organizacyjne:
 Zakład Karny Dębica
 Zakład Karny Jasło
 Zakład Karny Łupków
 Zakład Karny Medyka
 Zakład Karny Przemyśl
 Zakład Karny Rzeszów
 Zakład Karny w Uhercach Mineralnych
 
 

Kierownictwo

płk Marek Grabek    
Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej
  
mjr Jarosław Wójtowicz    
Oficer prasowy
telefon: (17) 858 07 79, lub 609 339 384

Struktura Organizacyjna

W skład struktury organizacyjnej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Rzeszowie wchodzą:
 Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie,
 Główny Księgowy
 Naczelny Lekarz
 Radca prawny
 Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
 oraz Specjaliści i Inspektorzy ds. kadr, finansowych ,spraw socjalnych i szkoleń, skarg, próśb osadzonych i archiwum, kontroli finansowej ,penitencjarnych, terapii uzależnień , współpracy zewnetrznej i międzynarodowej,  ochronnych, transportów , zatrudnienia i BHP, ewidencji, informatyki i łączności, kwatermistrzowskich, inwestycji i remontów.
 OISW w Rzeszowie podlega Centralnemu Zarzadowi Służby Więziennej w Warszawie.
Podlegaja mu nastepujące jednostki organizacyjne :
Zakłady Karne : w Rzeszowie, Przemyślu, Medyce, Jaśle, Dębicy z Oddziałem Zewnętrznym w Chmielowie, Uhercach Mineralnych z Oddziałami Zewnętrznym w Średniej Wsi i Jabłonkach  oraz Zakład Karny w Łupkowie z Oddziałem Zewnętrznym w Moszczańcu.

Podmioty Współpracujące

Służba Więzienna zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523, z późn. zm.) współdziała z organami państwowymi i samorządu terytorialnego, stowarzyszeniami, fundacjami, organizacjami oraz instytucjami, których celem jest współpraca w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, jak również z kościołami, związkami wyznaniowymi, szkołami wyższymi i placówkami naukowymi oraz osobami godnymi zaufania.
 
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowiew zakresie realizacji swoich zadań ustawowych współpracuje z następującymi organami i instytucjami państwowymi:
 
- Sąd Okręgowy w Rzeszowie,
- Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie,
- Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie,
- Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie,
- Bieszczadzki oddział Strazy Granicznej w Przemyślu
- Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie,
- Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
- Uniwersytet Rzeszowski
 
 
OISW w Rzeszowie współpracuje również z następującymi kościołami i związkami wyznaniowymi:
 
 - Kościół Rzymsko-Katolicki,
 - Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny,
 - Kościół Zielonoświątkowy,
 - Kościół Chrześcijan Baptystów,
 - Związek Wyznania Świadków Jehowy,
 - Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
 

Przedmiot działalności

Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523) do zakresu działania dyrektora okręgowego Służby Więziennej należy:
 1) koordynacja oddziaływań penitencjarnych prowadzonych w podległych jednostkach organizacyjnych i nadzór nad nimi;
 2) koordynacja sposobu i nadzór nad warunkami prawidłowego i praworządnego kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania w podległych jednostkach organizacyjnych oraz kontrola przestrzegania w nich praw osób pozbawionych wolności;
 3) organizowanie systemu współdziałania podległych jednostek organizacyjnych w zakresie utrzymania w nich bezpieczeństwa i porządku oraz współpraca w tym zakresie z Policją i innymi służbami oraz instytucjami i organami ochrony państwa;
 4) sprawowanie nadzoru i koordynowanie działalności w zakresie ochrony i przygotowań obronnych w podległych jednostkach organizacyjnych;
 5) ustalanie rejonizacji osadzania tymczasowo aresztowanych w aresztach śledczych, sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem ustalonego przeznaczenia aresztów śledczych i zakładów karnych oraz organizowanie i koordynowanie transportu osób pozbawionych wolności;
 6) tworzenie poza obrębem podlegych zakładów karnych i aresztów śledczych podporządkowanych im oddziałów tymczasowego zakwaterowania skazanych;
 7) opracowywanie planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych dla okręgowego inspektoratu Służby Więziennej i podległych jednostek organizacyjnych;
 8) nadzorowanie działalności podległych zakładów karnych i aresztów śledczych, ośrodków doskonalenia kadr Służby Więziennej oraz przywięziennych zakładów pracy funkcjonujących przy podległych jednostkach organizacyjnych;
 9) ustalanie liczby stanowisk w okręgowym inspektoracie Służby Więziennej oraz liczby etatów w podległych jednostkach organizacyjnych;
 10) realizacja zadań wynikających z innych ustaw.
  
 Szczegółowy zakres działania dyrektora okręgowego Służby Więziennej jest określony w § 2 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie siedzib, terytorialnego zasięgu i szczegółowego zakresu działania dyrektorów okręgowych Służby Więziennej oraz struktury organizacyjnej okręgowych inspektoratów Służby Więziennej ( Dz. Urz. MS z 2010 r. Nr. 8, poz. 116)
 
 
 
 
 

Oświadczenie majątkowe

Majątek Służby Więziennej

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie zlokalizowany jest na II pietrze budynku będącego własnością Zakładu Karnego w Rzeszowie, 35-322 Rzeszów, ul. Załęska 76

Zamówienia publiczne

Zamówienia przeprowadzane są zgodnie Ustawą z  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. Z 2010r. Nr 113, poz. 759 z poźn. zm.).  
Informacje na temat udzielanych zamówień można znaleźc na stronie gównej portalu Suzby Więziennej:
 
http://sw.gov.pl/pl/zamowienia-publiczne/
 

Współpraca międzynarodowa

Zgodnie z zaleceniami Rady Europy odnośnie rozwoju i wspierania współpracy regionalnej i integracji europejskiej oraz w celu rozszerzenia współpracy systemów penitencjarnych różnych państw w zakresie zapewnienia wykonania kar w sposób zgodny ze standardami międzynarodowymi dotyczącymi traktowania więźniów Centralny Zarząd Służby Więziennej zawarł dwustronne porozumienia o współpracy oraz listy intencyjne z więziennictwami następujących krajów:
 1. Centralnym Zarządem Więziennictwa Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Słowacji (podpisano 6 czerwca 2002 r. w Bratysławie na lata 2003-2005 + 3 lata).
 2. Służbą Więzienną Republiki Czeskiej (podpisano 24 czerwca 2004 r. w Pradze na lata 2005-2007).
 3. Federalną Służbą Wykonania Kar Federacji Rosyjskiej (podpisano 26 maja 2005 r. w Sankt Petersburgu na 3 lata 2005-2008).
 4. Estońskim Departamentem Więziennictwa (podpisano 23 września 2005 r. w Warszawie i 28 września 2005 r. w Tallinie na lata 2005 - 2008).
 5. Służbą Więzienną Republiki Węgierskiej (podpisano 6 maja 2006 r. w Warszawie i 15 czerwca 2006 r. w Budapeszcie na lata 2006-2009).
 6. Państwowym Departamentem Ukrainy do spraw Wykonywania Kar (podpisano 12 maja 2007 r. w Kijowie i 15 maja 2007 r. w Warszawie na lata 2007-2010).
 7. Departamentem Służby Więziennej Republiki Litewskiej przy Ministerstwie Sprawiedliwości (podpisano 19 września 2007 r. w Wilnie na lata 2007-2010).
 8. Wydziałem Instytucji Penitencjarnych Teksańskiego Departamentu Prawa Kryminalnego Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz Centrum Prawa Kryminalnego Uniwersytetu Stanowego Sama Houstona w Huntsville w Teksasie, w Stanach Zjednoczonych Ameryki (podpisano 28 maja 2008 r. w Warszawie).
 9. Departamentem Więziennictwa Ministerstwa Sprawiedliwości Gruzji (podpisano w marcu 2008 r. w Warszawie i Tibilisi na lata 2008 - 2010).
  
 OISW w Rzeszowie realizuje program długofalowej współpracy z Państwowym Departamentem Ukrainy ds. Wykonywania Kary w obwodzie lwowskim.
 Z racji położenia bezpośrednio przy wschodniej granicy państwa, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie od wielu lat prowadzi ścisłą współpracę z Państwowym Departamentem Ukrainy ds. Wykonywania Kary w Obwodzie Lwowskim. Historia współpracy podkarpackiej Służby Więziennej i ukraińskich funkcjonariuszy sięga roku 2003, kiedy to Okręgowy Inspektorat włączył się w organizację Międzynarodowych Konferencji Penitencjarnych. Lata 2009 i 2010 to intensyfikacja wzajemnych kontaktów. Projekt „Europejskie standardy więzienne – warunkiem przestrzegania praw osób pozbawionych wolności oraz demokratyzacji ukraińskiego systemu penitencjarnego” był pierwszym tak dużym przedsięwzięciem realizowanym w ramach programu pomocowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W 2010 roku – bogatsi o doświadczenia i lepszą znajomość ukraińskiego partnera – uzyskaliśmy z MSZ wsparcie w realizacji programu pod nazwą „Bez Granic – wsparcie Ukraińskiego Systemu Penitencjarnego w procesie integracji europejskiej”. W projekcie szczególny nacisk położono na poznanie systemów ochrony i zapewnienia bezpieczeństwa polskich jednostek oraz oddziaływań penitencjarnych i terapeutycznych w nich podejmowanych. Ukraińscy funkcjonariusze brali udział w seminariach i zajęciach organizowanych po obu stronach granicy, jak również odbywali staże w podkarpackich zakładach karnych i aresztach śledczych. Zasięg oddziaływania po stronie ukraińskiej obejmował około 260 funkcjonariuszy. Tegoroczny projekt - „Polska i Ukraina – razem wobec wyzwań przyszłości” to bezpośrednia kontynuacja działań z lat 2009 i 2010. Obejmie on sześć działań realizowanych na przestrzeni całego roku i adresowanych głównie do funkcjonariuszy pionu ewidencji, kwatermistrzostwa i służby zdrowia. Jego podstawowym założeniem jest przedstawienie obszarów polskiego więziennictwa, opartych na standardach europejskich, które regulują wykonywanie tymczasowego aresztowania - zwłaszcza wobec obcokrajowców. Na uwagę zasługuje fakt, że jest to jedyny projekt w ramach Resortu Sprawiedliwości, jaki znalazł w 2011 roku uznanie komisji Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Kontakty z Ukraińską Służbą Więzienną to nie tylko duże i rozbudowane projekty. To także bieżące spotkania robocze, wspólne zawody sportowe czy strzeleckie.
 

Fundusze unijne

W 9 jednostkach podległych Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Rzeszowie realizowany jest projekt pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Działania 2.7 „Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w szczególnym stopniu zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-20120. Tematyka szkoleń uzależniona jest od sytuacji na lokalnym rynku pracy, zapotrzebowania na zawody deficytowe oraz potrzeby lokalnych przedsiębiorców w zakresie zatrudnienia. Każde szkolenie wzbogacone jest o zakres dotyczący udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz aktywizacje zawodową.  Uczestnikami szkoleń są osoby dobrowolnie zgłaszający się do udziału w projekcie, posiadający nieodległy termin końca odbywania kary pozbawienia wolności ( nie więcej niż 2 lata) lub nie więcej niż 2 lata do nabycia uprawnień formalnych pozwalających do ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie z pozostałej części kary, posiadający pozytywną opinię Komisji Penitencjarnej w zakresie możliwości udziału w projekcie. Ponadto są to osoby, które przeważnie nie posiadają żadnego wykształcenia, lub posiadają wykształcenie podstawowe oraz mający przerwę w wykonywaniu wyuczonego zawodu. Łącznie w OISW Rzeszów planowanych do przeszkolenia w ramach PO WER jest 3096 osób.
 

Akty prawne

Podstawowe akty prawne okrelające sposób dzialania Służby Więziennej to:
- Ustawa z dnia 9.04.2010 roku o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2010, nr 79, poz. 523),
- Ustawa z dnia 06.06.1997 roku Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 1997, nr 90, poz. 557, z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25.08.2003 roku w sprawie regulaminu organizacyjno – porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności (Dz. U. nr 152, poz. 1493),
-  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25.08.2003 roku w sprawie regulaminu organizacyjno – porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania (Dz. U. nr 152, poz. 1494).

Sposób załatwiania spraw

Wnioski, skargi i prośby mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą faksu, poczty elektronicznej e-mail , a także ustnie do protokołu.
 Prośby i wnioski dotyczące działalności jednostek organizacyjnych Służby Więziennej załatwiają kierownicy tych jednostek w ramach swoich zadań.
 Skargi dotyczące działalności jednostek organizacyjnych oraz postępowania funkcjonariuszy jednostek załatwiają:
 - kierownik jednostki organizacyjnej - jeżeli skarga jest do niego adresowania, a nie dotyczy jego bezpośredniej działalności i podjętych przez niego decyzji, chyba że w tym zakresie zostanie uznana za zasadną,
 - dyrektor okręgowy Służby Więziennej jeżeli skarga dotyczy działalności nadzorowanej przez niego jednostki organizacyjnej i nie została załatwiona w trybie opisanym powyżej,
 - Dyrektor Generalny Służby Więziennej lub osoba przez niego wyznaczona jeżeli skarga dotyczy działalności okręgowego inspektoratu Służby Więziennej i nie została załatwiona przez dyrektora okręgowego Służby Więziennej,
 -  Minister Sprawiedliwości lub osoba przez niego wyznaczona jeżeli skarga dotyczy działalności Centralnego Zarządu Służby Więziennej i nie została załatwiona przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.
  
 Dyrektor Okręgowy SW w Rzeszowie lub osoba przez niego wyznaczona przyjmuje interesantów w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania od 8 do 15.30  (w poniedziałek od 8 do 17).
  

Rejestry, ewidencje, archiwa

Dokumentacja archiwalna jest gromadzona w oparciu o przepisy: art. 6 ust 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698) oraz Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1375).
 
Szczegółowe zasady rejestracji, gromadzenia i obiegu dokumentów, a także organizację i zakres działania archiwów zakładowych i składnicy akt jednostek organizacyjnych Służby Więziennej określa zarządzenie Nr 13/2002 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwów zakładowych i składnic akt w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej.
 
W Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Rzeszowie funkcjonuje archiwum zlokalizowane w pomieszczeniach administrowanych przez Zakład Karny w Rzeszowie. Przechowywana jest tam dokumentacja aktowa własna prowadzona od 1.09.1996 roku.

Dokumenty urzędowe

Szczegółowe zasady rejestracji, gromadzenia i obiegu dokumentów, a także organizację i zakres działania archiwów zakładowych i składnicy akt jednostek organizacyjnych SW określa Zarządzenie nr 13/2002 Dyrektora Generalnego SW z dnia 19.12.2002 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwów zakładowych i składnic akt w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej.
 W Okręgowym Inspektoracie w Rzeszowie funkcjonuje archiwum zakładowe, gdzie  przechowywana jest dokumentacja aktowa Okregowego Inspektoratu prowadzona od 1996 roku.
 
 

Wzory druków

 

Ważne ogłoszenia

Aktualnie brak ogłoszeń.
 

Identyfikator Jednostki

181

StatusCreated

 

StatusModified

Zmodyfikowany przez Grzegorz Data o 2018-12-06 11:42

Struktura OrganizacyjnaCreated

 

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Grzegorz Data o 2018-12-06 11:42

Podmioty WspółpracująceCreated

 

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Grzegorz Data o 2018-12-06 11:42

Przedmiot działalnościCreated

 

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Grzegorz Data o 2018-12-06 11:42

Oświadczenie majątkoweCreated

 

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Grzegorz Data o 2018-12-06 11:42

Majątek Służby WięziennejCreated

 

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Grzegorz Data o 2018-12-06 11:42

Zamówienia publiczneCreated

 

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Grzegorz Data o 2018-12-06 11:42

Współpraca międzynarodowaCreated

 

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Grzegorz Data o 2018-12-06 11:42

Fundusze unijneCreated

 

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Grzegorz Data o 2018-12-06 11:42

Akty prawneCreated

 

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Grzegorz Data o 2018-12-06 11:42

Sposób załatwiania sprawCreated

 

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Grzegorz Data o 2018-12-06 11:42

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

 

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Grzegorz Data o 2018-12-06 11:42

Dokumenty urzędoweCreated

 

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Grzegorz Data o 2018-12-06 11:42

Wzory drukówCreated

 

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Grzegorz Data o 2018-12-06 11:42

Ważne ogłoszeniaCreated

 

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Grzegorz Data o 2018-12-06 11:42

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

 

AdresModified

Zmodyfikowany przez Grzegorz Data o 2018-12-06 11:42

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Grzegorz Data o 2018-12-06 11:42

Data wytworzenia

 

Nabór

DYREKTOR OKRĘGOWY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W RZESZOWIE

 

zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1542 z późn. zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1631), a także Zarządzeniem Nr 26/2015 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 30 czerwca 2015 r. w  sprawie wymagań kwalifikacyjnych do zajmowania stanowisk w działach penitencjarnych i terapeutycznych oraz Domach Matki i Dziecka

 

OGŁASZA ROZPOCZĘCIE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH DYREKTOROWI OKRĘGOWEMU SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W RZESZOWIE NA ROK 2018

 

zarządzając wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko:

1.     młodszego psychologa działu penitencjarnego Zakład Karny w Przemyślu ul. Rokitniańska 1, 37-700 Przemyśl – 1 etat.

 

Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.

 

Termin przyjęcia kandydatów do służby w Służbie Więziennej w 2018 roku został określony przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej na dzień 5 grudnia 2018 r.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r, poz. 1542 z późn. zm.) oraz z § 1 ust. 1 pkt 4 Zarządzenia Nr 26/2015 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 30 czerwca 2015 r. w  sprawie wymagań kwalifikacyjnych do zajmowania stanowisk w działach penitencjarnych i  terapeutycznych oraz Domach Matki i Dziecka może pełnić służbę osoba:

·        posiadająca obywatelstwo polskie;

·        posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;

·        korzystająca z pełni praw publicznych;

·        która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;

·        która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

·        dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;

 • posiadająca wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku psychologia;

·        posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Zgodnie z art. 39c ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r, poz. 1542 z późn. zm.) kandydat do służby składa następujące dokumenty:

·        podanie o przyjęcie do służby ze wskazaniem działu służby i stanowiska, o które się ubiega;

·        wypełnioną ankietę personalną, która stanowi załącznik nr 1 do z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1631) bądź będącą załącznikiem nr 1 do ogłoszenia. UWAGA – proszę odpowiadać pełnym zdaniem na wszystkie pytania zawarte w ankiecie;

·        kserokopie świadectw pracy lub służby (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);

·        kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);

·        oświadczenie kandydata o zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych.

Oraz oświadczenie w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2 do ogłoszenia).

 

TERMIN SKŁADANIA WYŻEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW I MIEJSCE UZYSKANIA INFORMACJI:

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 16 listopada 2018 r. osobiście w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Rzeszowie ul. Załęska 76, 35-322 Rzeszów, od poniedziałku do piątku (godz. 7.30 – 14.00) lub tradycyjną drogą pocztową (liczy się data wpływu do Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Rzeszowie) z dopiskiem „Nabór na stanowisko młodszego psychologa działu penitencjarnego”.

W przypadku niezłożenia wyżej wymienionych wymaganych dokumentów do 16 listopada 2018 r. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie odmówi poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu. UWAGA – nie będą uwzględniane dokumenty przesłane za pomocą poczty elektronicznej oraz faxem.

 

ETAPY POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO I ICH KOLEJNOŚĆ:

I. Etap wstępny obejmujący:

 1. ocenę złożonych dokumentów (pod względem ich kompletności, spełnienia wszystkich wymogów określonych w ogłoszeniu) oraz wstępną kwalifikację kandydatów z podziałem na działy Służby Więziennej i stanowiska służbowe,
 2. przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której ocenie podlegają kompetencje personalne i społeczne kandydata (czas trwania rozmowy – do 30 minut, możliwość uzyskania od 2 do 30 punktów),
 1. przeprowadzenie testu wiedzy w zakresie funkcjonowania władzy publicznej oraz bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego (test jednokrotnego wyboru składający się z  30 pytań – na pytanie testowe możliwa jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź, za którą kandydatowi przyznaje się 1 punkt; w przypadku nieudzielenia odpowiedzi, udzielenia nieprawidłowej odpowiedzi albo udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi na pytanie testowe kandydatowi do służby nie przyznaje się punktu; czas trwania testu – 35 minut),
 1. uzyskanie informacji o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego,
 2. przeprowadzenie testu sprawności fizycznej kandydata w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2015 r. w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej w Służbie Więziennej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1580, z 2018 r. poz. 1573) (liczba punktów z testu sprawności fizycznej możliwa do uzyskania wynosi: od 0 do 30 punktów),
 1. sporządzenie arkusza oceny kandydata,
 2. wyłonienie kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego.

II. Etap sprawdzający obejmujący: ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej przez komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (na podstawie skierowania na badania wydanego kandydatowi przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie).

III. Etap końcowy obejmujący utworzenie rankingu kandydatów, którzy pozytywnie ukończyli etap wstępny i sprawdzający.

 

Ranking publikowany będzie na stronie internetowej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Rzeszowie w sposób zapewniający anonimizację danych kandydatów uwzględniający liczbę punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

Kandydatom wymienionym w rankingu przysługuje wybór jednostki organizacyjnej, w której istnieje wakat na stanowisku zgodnym z ich kwalifikacjami i potrzebami Służby Więziennej, według kolejności miejsca zajmowanego w rankingu.

 

Kandydat dokonuje wyboru zakładu karnego w terminie 3 dni ogłaszając listy rankingowe kandydatów i informuje o tym przesyłając skan stosownego oświadczenia na adres elektronicznej skrzynki pocztowej oisw_rzeszow@sw.gov.pl .

 

W przypadku braku wakatów na stanowiska służbowe zgodne z kwalifikacjami danego kandydata i  potrzebami służby kandydata informuje się o braku możliwości przyjęcia do służby w Służbie Więziennej.

 

PREFERENCJE Z TYTUŁU POSIADANEGO PRZEZ KANDYDATA WYKSZTAŁCENIA SĄ OCENIANE W SYSTEMIE PUNKTOWYM W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

1)     wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny uzyskany w uczelni wojskowej lub uczelni służb państwowych) – 30 punktów;

2)     wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku przydatnym do służby w Służbie Więziennej, związanym z kształceniem w zakresie prawa, resocjalizacji, profilaktyki społecznej, psychologii, ekonomii, bezpieczeństwa narodowego lub bezpieczeństwa wewnętrznego, informatyki, kierunku lekarskim, kierunku lekarsko-dentystycznym, farmacji, pielęgniarstwa, położnictwa lub ratownictwa medycznego oraz na kierunku związanym z kształceniem w zakresie nauk technicznych, w szczególności energetyki i budownictwa - 20 punktów;

3)     wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku innym niż wymieniony w pkt 1 i 2 - 15 punktów;

4)     wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny uzyskany w uczelni wojskowej lub uczelni służb państwowych) – 30 punktów;

5)     wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny) – 15 punktów;

6)     wykształcenie średnie lub średnie branżowe uzyskane w szkole ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, w której kandydat zrealizował programy nauczania, o których mowa w art. 3 pkt 13b lub 13c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361), uwzględniające cele kształcenia i treści nauczania związane ze służbą, w szczególności w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Służbie Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej – 30 punktów;

7)     wykształcenie średnie lub średnie branżowe – 10 punktów.

 

W przypadku posiadania przez kandydata preferowanego wykształcenia na kilku kierunkach punkty uzyskane przez kandydata z tytułu posiadanego wykształcenia przyznaje się tylko raz w liczbie najkorzystniejszej dla kandydata.

 

PREFERENCJE Z TYTUŁU POSIADANYCH PRZEZ KANDYDATA UMIEJĘTNOŚCI SĄ OCENIANE W SYSTEMIE PUNKTOWYM W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

1)       posiadanie tytułu ratownika lub  ratownika medycznego – 10 punktów;

2)       posiadanie uprawnień instruktora sportów walki lub strzelectwa sportowego – 8 punktów;

3)       posiadanie prawa jazdy kategorii „C” lub „D” – 10 punktów.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO:

I. Przebieg postępowania opisują szczegółowo następujące akty prawne:

 • art. 38 – 39g ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1542 z poźn. zm.);
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1631),
 • Zarządzenie Nr 26/2015 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 30 czerwca 2015 r.  w sprawie wymagań kwalifikacyjnych do zajmowania stanowisk w działach penitencjarnych i terapeutycznych oraz Domach Matki i Dziecka

II. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Rzeszowie ul. Załęska 76 w Rzeszowie lub pod numer telefonu (17) 85 80 782.

 

 

Administratorem danych osobowych kandydatów jest Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej, z  siedzibą w Rzeszowie, ul. Załęska 76 (tel. 17 85 80 780).

Inspektorem ochrony danych jest funkcjonariusz Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej, e-mail: iod_oisw_rzeszow@sw.gov.pl, tel. 17 85 80 795.

Dane osobowe kandydatów są przetwarzane w celu realizacji stosunku służbowego zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b oraz h RODO.

Dane osobowe kandydatów będą udostępniane na podstawie przepisów prawa takim podmiotom, jak: jednostki organizacyjne Służby Więziennej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, urzędy skarbowe, podmioty wykonujące usługi wynikające z obowiązkowej profilaktyki zdrowotnej w zakresie medycyny pracy.

Kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec przetwarzania, z ograniczeniami wynikającymi z przepisów odrębnych,  w szczególności przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i  archiwach.

Dane osobowe kandydatów, którzy nie zostaną przyjęci do służby będą przechowywane przez czas archiwizacji dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kandydatom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dane kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

 

DYREKTOR OKRĘGOWY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W RZESZOWIE

 

zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1542 z późn. zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1631), a także Zarządzeniem Nr 26/2015 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 30 czerwca 2015 r. w  sprawie wymagań kwalifikacyjnych do zajmowania stanowisk w działach penitencjarnych i terapeutycznych oraz Domach Matki i Dziecka

 

OGŁASZA ROZPOCZĘCIE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH DYREKTOROWI OKRĘGOWEMU SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W RZESZOWIE NA ROK 2018

 

zarządzając wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko:

1.     młodszego psychologa działu terapeutycznego Zakład Karny w Przemyślu ul. Rokitniańska 1, 37-700 Przemyśl – 1 etat,

 

Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.

 

Termin przyjęcia kandydatów do służby w Służbie Więziennej w 2018 roku został określony przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej na dzień 5 grudnia 2018 r.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r, poz. 1542 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 26/2015 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych do zajmowania stanowisk w działach penitencjarnych i terapeutycznych oraz Domach Matki i Dziecka może pełnić służbę osoba:

·        posiadająca obywatelstwo polskie;

·        posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;

·        korzystająca z pełni praw publicznych;

·        która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;

·        która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

·        dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o  ochronie informacji niejawnych;

 • posiadająca wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku psychologia;

·        posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby,

 • Zgodnie z § 2 ust 2 Zarządzenia Nr 26/2015 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych do zajmowania stanowisk w działach penitencjarnych i terapeutycznych oraz Domach Matki i Dziecka  kandydat do służby na stanowisko młodszego psychologa działu terapeutycznego powinien posiadać jedno z poniższych :

1.      Certyfikat psychoterapeuty;

2.      Zaświadczenie potwierdzające status osoby uczestniczącej w programie szkoleniowym do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty;

3.      Zaświadczenie potwierdzające status osoby uczestniczącej w programie szkoleniowym dla specjalisty psychoterapii uzależnień.

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Zgodnie z art. 39c ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r, poz. 1542 z późn. zm.) kandydat do służby składa następujące dokumenty:

·        podanie o przyjęcie do służby ze wskazaniem działu służby i stanowiska, o które się ubiega;

·        wypełnioną ankietę personalną, która stanowi załącznik nr 1 do z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1631) bądź będącą załącznikiem nr 1 do ogłoszenia. UWAGA – proszę odpowiadać pełnym zdaniem na wszystkie pytania zawarte w ankiecie);

·        kserokopie świadectw pracy lub służby (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);

·        kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);

·        oświadczenie kandydata o zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych.

Oraz oświadczenie w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2  do ogłoszenia).

 

TERMIN SKŁADANIA WYŻEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW I MIEJSCE UZYSKANIA INFORMACJI:

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 16 listopada 2018 r. osobiście w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Rzeszowie ul. Załęska 76, 35-322 Rzeszów, od poniedziałku do piątku (godz. 7.30 – 14.00) lub tradycyjną drogą pocztową (liczy się data wpływu do Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Rzeszowie) z dopiskiem „Nabór na stanowisko młodszego psychologa działu terapeutycznego”.

W przypadku niezłożenia wyżej wymienionych wymaganych dokumentów do 16 listopada 2018 r. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie odmówi poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu. UWAGA – nie będą uwzględniane dokumenty przesłane za pomocą poczty elektronicznej oraz faxem.

 

ETAPY POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO I ICH KOLEJNOŚĆ:

I. Etap wstępny obejmujący:

 1. ocenę złożonych dokumentów (pod względem ich kompletności, spełnienia wszystkich wymogów określonych w ogłoszeniu) oraz wstępną kwalifikację kandydatów z podziałem na działy Służby Więziennej i stanowiska służbowe,
 2. przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której ocenie podlegają kompetencje personalne i społeczne kandydata (czas trwania rozmowy – do 30 minut, możliwość uzyskania od 2 do 30 punktów),
 1. przeprowadzenie testu wiedzy w zakresie funkcjonowania władzy publicznej oraz bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego (test jednokrotnego wyboru składający się z 30 pytań – na pytanie testowe możliwa jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź, za którą kandydatowi przyznaje się 1 punkt; w przypadku nieudzielenia odpowiedzi, udzielenia nieprawidłowej odpowiedzi albo udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi na pytanie testowe kandydatowi do służby nie przyznaje się punktu; czas trwania testu – 35 minut),
 1. uzyskanie informacji o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego,
 2. przeprowadzenie testu sprawności fizycznej kandydata w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2015 r. w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej w Służbie Więziennej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1580, z 2018 r. poz. 1573) (liczba punktów z testu sprawności fizycznej możliwa do uzyskania wynosi: od 0 do 30 punktów),
 1. sporządzenie arkusza oceny kandydata,
 2. wyłonienie kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego.

II. Etap sprawdzający obejmujący: ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej przez komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (na podstawie skierowania na badania wydanego kandydatowi przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie).

III. Etap końcowy obejmujący utworzenie rankingu kandydatów, którzy pozytywnie ukończyli etap wstępny i sprawdzający.

 

Ranking publikowany będzie na stronie internetowej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Rzeszowie w sposób zapewniający anonimizację danych kandydatów uwzględniający liczbę punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

Kandydatom wymienionym w rankingu przysługuje wybór jednostki organizacyjnej, w której istnieje wakat na stanowisku zgodnym z ich kwalifikacjami i potrzebami Służby Więziennej, według kolejności miejsca zajmowanego w rankingu.

 

Kandydat dokonuje wyboru zakładu karnego w terminie 3 dni ogłaszając listy rankingowe kandydatów i informuje o tym przesyłając skan stosownego oświadczenia na adres elektronicznej skrzynki pocztowej oisw_rzeszow@sw.gov.pl .

 

W przypadku braku wakatów na stanowiska służbowe zgodne z kwalifikacjami danego kandydata i potrzebami służby kandydata informuje się o braku możliwości przyjęcia do służby w Służbie Więziennej.

 

PREFERENCJE Z TYTUŁU POSIADANEGO PRZEZ KANDYDATA WYKSZTAŁCENIA SĄ OCENIANE W SYSTEMIE PUNKTOWYM W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

1)     wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny uzyskany w uczelni wojskowej lub uczelni służb państwowych) – 30 punktów;

2)     wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku przydatnym do służby w Służbie Więziennej, związanym z kształceniem w zakresie prawa, resocjalizacji, profilaktyki społecznej, psychologii, ekonomii, bezpieczeństwa narodowego lub bezpieczeństwa wewnętrznego, informatyki, kierunku lekarskim, kierunku lekarsko-dentystycznym, farmacji, pielęgniarstwa, położnictwa lub ratownictwa medycznego oraz na kierunku związanym z kształceniem w zakresie nauk technicznych, w szczególności energetyki i budownictwa - 20 punktów;

3)      wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku innym niż wymieniony w pkt 1 i 2 - 15 punktów;

4)     wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny uzyskany w uczelni wojskowej lub uczelni służb państwowych) – 30 punktów;

5)     wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny) – 15 punktów;

6)     wykształcenie średnie lub średnie branżowe uzyskane w szkole ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, w której kandydat zrealizował programy nauczania, o których mowa w art. 3 pkt 13b lub 13c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361), uwzględniające cele kształcenia i treści nauczania związane ze służbą, w szczególności w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Służbie Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej – 30 punktów;

7)     wykształcenie średnie lub średnie branżowe – 10 punktów.

 

W przypadku posiadania przez kandydata preferowanego wykształcenia na kilku kierunkach punkty uzyskane przez kandydata z tytułu posiadanego wykształcenia przyznaje się tylko raz w liczbie najkorzystniejszej dla kandydata.

 

PREFERENCJE Z TYTUŁU POSIADANYCH PRZEZ KANDYDATA UMIEJĘTNOŚCI SĄ OCENIANE W SYSTEMIE PUNKTOWYM W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

1)       posiadanie tytułu ratownika lub  ratownika medycznego – 10 punktów;

2)       posiadanie uprawnień instruktora sportów walki lub strzelectwa sportowego – 8 punktów;

3)       posiadanie prawa jazdy kategorii „C” lub „D” – 10 punktów.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO:

I. Przebieg postępowania opisują szczegółowo następujące akty prawne:

 • art. 38 – 39g ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1542 z poźn. zm.);
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1631),
 • Zarządzeniem Nr 26/2015 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych do zajmowania stanowisk w działach penitencjarnych i terapeutycznych oraz Domach Matki i Dziecka

II. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Rzeszowie ul. Załęska 76 w Rzeszowie lub pod numer telefonu (17) 85 80 782.

 

 

Administratorem danych osobowych kandydatów jest Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Załęska 76 (tel. 17 85 80 780).

Inspektorem ochrony danych jest funkcjonariusz Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej, e-mail: iod_oisw_rzeszow@sw.gov.pl, tel. 17 85 80 795.

Dane osobowe kandydatów są przetwarzane w celu realizacji stosunku służbowego zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b oraz h RODO.

Dane osobowe kandydatów będą udostępniane na podstawie przepisów prawa takim podmiotom, jak: jednostki organizacyjne Służby Więziennej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, urzędy skarbowe, podmioty wykonujące usługi wynikające z obowiązkowej profilaktyki zdrowotnej w zakresie medycyny pracy.

Kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec przetwarzania, z ograniczeniami wynikającymi z przepisów odrębnych,  w szczególności przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Dane osobowe kandydatów, którzy nie zostaną przyjęci do służby będą przechowywane przez czas archiwizacji dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kandydatom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dane kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

 

 

DYREKTOR OKRĘGOWY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W RZESZOWIE

 

zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1542 z późn. zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1631), a także Zarządzeniem Nr 26/2015 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych do zajmowania stanowisk w działach penitencjarnych i terapeutycznych oraz Domach Matki i Dziecka

 

OGŁASZA ROZPOCZĘCIE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH DYREKTOROWI OKRĘGOWEMU SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W RZESZOWIE NA ROK 2018

 

zarządzając wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko:

1.     młodszego inspektora działu terapeutycznego (terapeuta ds. uzależnień) Zakład Karny w Przemyślu ul. Rokitniańska 1, 37-700 Przemyśl – 1 etat.

 

Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.

 

Termin przyjęcia kandydatów do służby w Służbie Więziennej w 2018 roku został określony przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej na dzień 5 grudnia 2018 r.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r, poz. 1542 z późn. zm.) może pełnić służbę osoba:

·        posiadająca obywatelstwo polskie;

·        posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;

·        korzystająca z pełni praw publicznych;

·        która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;

·        która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

·        dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;

 • posiadająca wykształcenie wyższe magisterskie humanistyczne o kierunku mającym zastosowanie w resocjalizacji, w szczególności: resocjalizacji, profilaktyki społecznej, pedagogiki, psychologii, socjologii, kryminologii, prawa;

·        posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby;

 • Zgodnie z § 2 ust 2 Zarządzenia Nr 26/2015 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych do zajmowania stanowisk w działach penitencjarnych i terapeutycznych oraz Domach Matki i Dziecka  kandydat do służby na stanowisko terapeuty ds. uzależnień powinien posiadać jedno z poniższych :

1.      Certyfikat psychoterapeuty;

2.      Zaświadczenie potwierdzające status osoby uczestniczącej w programie szkoleniowym do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty;

3.      Zaświadczenie potwierdzające status osoby uczestniczącej w programie szkoleniowym dla specjalisty psychoterapii uzależnień.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Zgodnie z art. 39c ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r, poz. 1542 z późn. zm.) kandydat do służby składa następujące dokumenty:

·        podanie o przyjęcie do służby ze wskazaniem działu służby i stanowiska, o które się ubiega;

·        wypełnioną ankietę personalną, która stanowi załącznik nr 1 do z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1631) bądź będącą załącznikiem nr 1 do ogłoszenia. UWAGA – proszę odpowiadać pełnym zdaniem na wszystkie pytania zawarte w ankiecie);

·        kserokopie świadectw pracy lub służby (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);

·        kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);

·        oświadczenie kandydata o zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych.

Oraz oświadczenie w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2 do ogłoszenia).

 

TERMIN SKŁADANIA WYŻEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW I MIEJSCE UZYSKANIA INFORMACJI:

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 16 listopada 2018 r. osobiście w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Rzeszowie ul. Załęska 76, 35-322 Rzeszów, od poniedziałku do piątku (godz. 7.30 – 14.00) lub tradycyjną drogą pocztową (liczy się data wpływu do Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Rzeszowie) z dopiskiem „Nabór na stanowisko młodszego inspektora działu terapeutycznego”.

W przypadku niezłożenia wyżej wymienionych wymaganych dokumentów do 16 listopada 2018 r. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie odmówi poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu. UWAGA – nie będą uwzględniane dokumenty przesłane za pomocą poczty elektronicznej oraz faxem.

 

ETAPY POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO I ICH KOLEJNOŚĆ:

I. Etap wstępny obejmujący:

 1. ocenę złożonych dokumentów (pod względem ich kompletności, spełnienia wszystkich wymogów określonych w ogłoszeniu) oraz wstępną kwalifikację kandydatów z podziałem na działy Służby Więziennej i stanowiska służbowe,
 2. przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której ocenie podlegają kompetencje personalne i społeczne kandydata (czas trwania rozmowy – do 30 minut, możliwość uzyskania od 2 do 30 punktów),
 1. przeprowadzenie testu wiedzy w zakresie funkcjonowania władzy publicznej oraz bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego (test jednokrotnego wyboru składający się z 30 pytań – na pytanie testowe możliwa jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź, za którą kandydatowi przyznaje się 1 punkt; w przypadku nieudzielenia odpowiedzi, udzielenia nieprawidłowej odpowiedzi albo udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi na pytanie testowe kandydatowi do służby nie przyznaje się punktu; czas trwania testu – 35 minut),
 1. uzyskanie informacji o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego,
 2. przeprowadzenie testu sprawności fizycznej kandydata w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2015 r. w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej w Służbie Więziennej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1580, z 2018 r. poz. 1573) (liczba punktów z testu sprawności fizycznej możliwa do uzyskania wynosi: od 0 do 30 punktów),
 1. sporządzenie arkusza oceny kandydata,
 2. wyłonienie kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego.

II. Etap sprawdzający obejmujący: ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej przez komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (na podstawie skierowania na badania wydanego kandydatowi przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie).

III. Etap końcowy obejmujący utworzenie rankingu kandydatów, którzy pozytywnie ukończyli etap wstępny i sprawdzający.

 

Ranking publikowany będzie na stronie internetowej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Rzeszowie w sposób zapewniający anonimizację danych kandydatów uwzględniający liczbę punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

Kandydatom wymienionym w rankingu przysługuje wybór jednostki organizacyjnej, w której istnieje wakat na stanowisku zgodnym z ich kwalifikacjami i potrzebami Służby Więziennej, według kolejności miejsca zajmowanego w rankingu.

 

Kandydat dokonuje wyboru zakładu karnego w terminie 3 dni ogłaszając listy rankingowe kandydatów i informuje o tym przesyłając skan stosownego oświadczenia na adres elektronicznej skrzynki pocztowej oisw_rzeszow@sw.gov.pl .

 

W przypadku braku wakatów na stanowiska służbowe zgodne z kwalifikacjami danego kandydata i potrzebami służby kandydata informuje się o braku możliwości przyjęcia do służby w Służbie Więziennej.

 

PREFERENCJE Z TYTUŁU POSIADANEGO PRZEZ KANDYDATA WYKSZTAŁCENIA SĄ OCENIANE W SYSTEMIE PUNKTOWYM W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

1)     wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny uzyskany w uczelni wojskowej lub uczelni służb państwowych) – 30 punktów;

2)     wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku przydatnym do służby w Służbie Więziennej, związanym z kształceniem w zakresie prawa, resocjalizacji, profilaktyki społecznej, psychologii, ekonomii, bezpieczeństwa narodowego lub bezpieczeństwa wewnętrznego, informatyki, kierunku lekarskim, kierunku lekarsko-dentystycznym, farmacji, pielęgniarstwa, położnictwa lub ratownictwa medycznego oraz na kierunku związanym z kształceniem w zakresie nauk technicznych, w szczególności energetyki i budownictwa - 20 punktów;

3)     wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku innym niż wymieniony w pkt 1 i 2 - 15 punktów;

4)     wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny uzyskany w uczelni wojskowej lub uczelni służb państwowych) – 30 punktów;

5)     wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny) – 15 punktów;

6)     wykształcenie średnie lub średnie branżowe uzyskane w szkole ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, w której kandydat zrealizował programy nauczania, o których mowa w art. 3 pkt 13b lub 13c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361), uwzględniające cele kształcenia i treści nauczania związane ze służbą, w szczególności w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Służbie Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej – 30 punktów;

7)     wykształcenie średnie lub średnie branżowe – 10 punktów.

 

W przypadku posiadania przez kandydata preferowanego wykształcenia na kilku kierunkach punkty uzyskane przez kandydata z tytułu posiadanego wykształcenia przyznaje się tylko raz w liczbie najkorzystniejszej dla kandydata.

 

PREFERENCJE Z TYTUŁU POSIADANYCH PRZEZ KANDYDATA UMIEJĘTNOŚCI SĄ OCENIANE W SYSTEMIE PUNKTOWYM W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

1)       posiadanie tytułu ratownika lub  ratownika medycznego – 10 punktów;

2)       posiadanie uprawnień instruktora sportów walki lub strzelectwa sportowego – 8 punktów;

3)       posiadanie prawa jazdy kategorii „C” lub „D” – 10 punktów.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO:

I. Przebieg postępowania opisują szczegółowo następujące akty prawne:

 • art. 38 – 39g ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1542 z poźn. zm.);
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1631).

II. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Rzeszowie ul. Załęska 76 w Rzeszowie lub pod numer telefonu (17) 85 80 782.

 

 

Administratorem danych osobowych kandydatów jest Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej, z  siedzibą w Rzeszowie, ul. Załęska 76 (tel. 17 85 80 780).

Inspektorem ochrony danych jest funkcjonariusz Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej, e-mail: iod_oisw_rzeszow@sw.gov.pl, tel. 17 85 80 795.

Dane osobowe kandydatów są przetwarzane w celu realizacji stosunku służbowego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b oraz h RODO.

Dane osobowe kandydatów będą udostępniane na podstawie przepisów prawa takim podmiotom, jak: jednostki organizacyjne Służby Więziennej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, urzędy skarbowe, podmioty wykonujące usługi wynikające z obowiązkowej profilaktyki zdrowotnej w zakresie medycyny pracy.

Kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec przetwarzania, z ograniczeniami wynikającymi z przepisów odrębnych,  w szczególności przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Dane osobowe kandydatów, którzy nie zostaną przyjęci do służby będą przechowywane przez czas archiwizacji dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kandydatom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dane kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

 

Załączniki:

Ankieta Personalna

Zgoda RODO

Projektowane akty prawne

AdresWytwarzajacy

Jarosław Wójtowicz

Akty prawneWytwarzajacy

Jarosław Wójtowicz

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

Jarosław Wójtowicz

Fundusze unijneWytwarzajacy

Jarosław Wójtowicz

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

Jarosław Wójtowicz

NabórWytwarzajacy

Jarosław Wójtowicz

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

Jarosław Wójtowicz

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

Jarosław Wójtowicz

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

Jarosław Wójtowicz

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

Jarosław Wójtowicz

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

Jarosław Wójtowicz

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

JArosław Wójtowicz

StatusWytwarzajacy

Jarosław Wójtowicz

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

Jarosław Wójtowicz

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

Jarosław Wójtowicz

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

Jarosław Wójtowicz

Wzory drukówWytwarzajacy

Jarosław Wójtowicz

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

Artur Bury

KierownictwoWytwarzajacy

Jarosław Wójtowicz

Załączniki

Utworzony o 2011-02-09 12:47 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:23, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.