Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Bydgoszcz

Jednostka

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Bydgoszcz

Adres

   Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Bydgoszcz
 Wały Jagiellońskie 4
 85-128 Bydgoszcz
 (52) 585 52 52 / (52) 582 97 27

Inspektorat

Tak

Jednostka nadrzędna

Status

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Bydgoszczy działa na podstawie Ustawy z dnia 09.04.2010 roku o Służbie Więziennej (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1415). Został powołany do życia Zarządzeniem nr 39/96 CZSW Ministra Sprawiedliwości z dnia 20.08.1996 w sprawie siedzib, terytorialnego zasięgu i szczegółowego zakresu działania dyrektorów okręgowych oraz struktury organizacyjnej okręgowych inspektoratów służby więziennej. Aktualną siedzibę i zasięg terytorialny działania Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Bydgoszczy określa Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9.08.2010 roku w sprawie siedzib, terytorialnego zasięgu i szczegółowego zakresu działania dyrektorów okręgowych Służby Więziennej oraz struktury organizacyjnej okręgowych inspektoratów Służby Więziennej (Dz. Urz. MS 2010, nr 8, poz. 116).

Kierownictwo

Dyrektor okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy
płk Jacek Gościak
 
Rzecznik prasowy OISW w Bydgoszczy
mjr Mariusz Budny

Struktura Organizacyjna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Bydgoszczy jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej podległą Dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej. Inspektoratem kieruje Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy.

Struktura Okręgowego Inspektoratu SW w Bydgoszczy:
 -     dyrektor okręgowy SW, 
 -     główny księgowy,
 -     radca prawny,
 -     naczelny lekarz,
 -     specjaliści i inspektorzy służby: finansowej, kwatermistrzowskiej, penitencjarnej i zatrudnienia osadzonych, ochrony, kadrowej, ewidencyjnej, organizacyjno-prawnej, informatycznej, inwestycji, BHP,
 -     pracownicy Zakładu Opieki Zdrowotnej Medycyny Pracy Służby Więziennej. 

Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Bydgoszczy podlegają następujące jednostki organizacyjne:
 Areszt Śledczy w Bydgoszczy,
 Areszt Śledczy w Chojnicach,
 Areszt Śledczy w Toruniu,
 Zakład Karny w Bydgoszczy - Fordonie,
 Zakład Karny nr 1 w Grudziądzu,
 Zakład Karny nr 2 w Grudziądzu,
 Zakład Karny w Inowrocławiu,
 Zakład Karny w Koronowie,
 Zakład Karny w Potulicach,
 Zakład Karny we Włocławku.

Podmioty Współpracujące

Porozumienia podpisane przez Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Bydgoszczy o współdziałaniu w określonych szczegółowo obszarach.

Uczelnie Wyższe:
UKW w Bydgoszcz,
Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy,
Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie,
Toruńska Szkoła Wyższa,
UMK w Toruniu,
Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna „Pomerania” w Chojnicach,
Wyższa Szkoła Humanistyczno- Ekonomiczna we Włocławku,
Kujawsko- Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy (KPSW),
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku,
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy,
Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy,
Toruńska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości.
 
Inne podmioty:
Porozumienie z Nadwiślańskim Oddziałem Straży Granicznej z siedzibą w Warszawie,
Porozumienie z Generalną Dyrekcją  Dróg Krajowych i Autostrad,
W ramach ochrony przeciwpowodziowej z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki  Wodnej w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu,
Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego.
Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

Przedmiot działalności

Szczegółowy zakres działania dyrektora okręgowego Służby Więziennej określa Ustawa z dnia 09.04.2010 roku o Służbie Więziennej (Dz. U. 2010, nr 79, poz. 523) oraz Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 09.08.2010 roku w sprawie siedzib, terytorialnego zasięgu i szczegółowego zakresu działania dyrektorów okręgowych Służby Więziennej oraz struktury organizacyjnej okręgowych inspektoratów Służby Więziennej (Dz. Urz. MS 2010, nr 8, poz. 116).

 Do zadań dyrektora okręgowego Służby Więziennej należy między innymi:
-  koordynacja oddziaływań penitencjarnych prowadzonych w podległych jednostkach organizacyjnych i nadzór nad nimi,
- koordynacja sposobu i nadzór nad warunkami prawidłowego i praworządnego wykonywania kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania w podległych jednostkach organizacyjnych oraz kontrola przestrzegania w nich praw osób pozbawionych wolności,
- organizowanie systemu współdziałania podległych jednostek organizacyjnych w zakresie utrzymania w nich bezpieczeństwa i porządku oraz współpraca w tym zakresie z Policją i innymi służbami oraz instytucjami i organami ochrony państwa,
- sprawowanie nadzoru i koordynowanie działalności w zakresie ochrony i przygotowań obronnych w podległych jednostkach organizacyjnych,
- ustalanie rejonizacji osadzania tymczasowo aresztowanych w aresztach śledczych, sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem ustalonego przeznaczenia aresztów śledczych i zakładów karnych oraz organizowanie i koordynowanie transportu osób pozbawionych wolności,
- tworzenie poza obrębem podległych zakładów karnych i aresztów śledczych podporządkowanych im oddziałów tymczasowego zakwaterowania skazanych,
- opracowywanie planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych dla okręgowego inspektoratu Służby Więziennej i podległych jednostek organizacyjnych,
- nadzorowanie działalności podległych zakładów karnych i aresztów śledczych, ośrodków doskonalenia kadr Służby Więziennej oraz przywięziennych zakładów pracy funkcjonujących przy podległych jednostkach organizacyjnych,
- ustalanie liczby stanowisk w okręgowym inspektoracie Służby Więziennej oraz liczby etatów w podległych jednostkach organizacyjnych.

 

PLAN DZIAŁALNOŚCI

DLA OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W BYDGOSZCZY


Plan działalności dla OISW w Bydgoszczy za 2011 r.

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Bydgoszczy za rok 2011

Plan działalności dla OISW w Bydgoszczy na 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Bydgoszczy za rok 2012

Plan działalności dla Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Bydgoszczy na rok 2013

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej oraz sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2013

Plan działalności dla Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Bydgoszczy na rok 2014

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Bydgoszczy za rok 2014 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Bydgoszczy za rok 2014

Plan działalności dla Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Bydgoszczy na rok 2015

Plan działalności dla Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Bydgoszczy na rok 2016

Plan działalności dla Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Bydgoszczy na rok 2017

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Bydgoszczy za rok 2016 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Bydgoszczy za rok 2016

Plan działalności dla Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Bydgoszczy na rok 2018

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Bydgoszczy za rok 2017

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Bydgoszczy za rok 2017

Plan działalności dla Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Bydgoszczy na rok 2019

Oświadczenie majątkowe

Majątek Służby Więziennej

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Bydgoszczy użytkuje, nieodpłatnie, część nieruchomości położonej w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 4. Budynek pozostaje w trwałym zarządzie Aresztu Śledczego w Bydgoszczy. Jest własnością Skarbu Państwa, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr 4357 w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy.

Zamówienia publiczne

 

Współpraca międzynarodowa

Aktualnie nie prowadzi się współpracy międzynarodowej

Fundusze unijne

 Osiem jednostek podległych Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Bydgoszczy, od 2008 roku, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zrealizowało następujące projekty systemowe:

1. projekt nr 1.25 – „Podniesienie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej realizujących zadania związane z przywięziennymi Klubami Pracy” –  ZK Nr 1 w Grudziądzu, ZK w Potulicach, ZK we Włocławku,

2.projekt nr 1.26 – „Penitencjarny doradca zawodowy” – ZK w Potulicach,

3.projekt nr 1.27 – „Cykl szkoleniowo – aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” – AŚ w Bydgoszczy, AŚ w Inowrocławiu, ZK w Bydgoszczy – Fordonie, ZK Nr 1 i 2 w Grudziądzu, ZK w Koronowie, ZK w Potulicach, ZK we Włocławku,
 
4. projekt nr 1.28 – „Aktywizacja społeczno zawodowa skazanych niepełnosprawnych oraz osób skazanych na karę pozbawienia wolności na podstawie art. 209 § 1 i art. 207 § 1 kodeksu karnego” – ZK w Potulicach.

 W 2009 roku osiągnięto następujące wskaźniki:
projekt nr 1.25 – 11 funkcjonariuszy rozpoczęło studia podyplomowe, 8 funkcjonariuszy uczestniczyło w „Treningu Zastępowania Agresji”, w  ODK SW w Suchej przeprowadzono 2 edycje „Treningu zastępowania agresji”, odbyło się 15 Klubów Pracy dla 167 skazanych,
projekt nr 1.26 – w ramach doradztwa zawodowego objęto wsparciem 106 skazanych,
projekt nr 1.27 – przeprowadzono 30 szkoleń zawodowych dla 370 skazanych,
projekt nr 1.28 – przeprowadzono 2 szkolenia dla 19 skazanych. 


 W 2010 roku osiągnięto następujące wskaźniki:
projekt nr 1.25 – 17 funkcjonariuszy uczestniczyło w dwóch edycjach „Treningu Zastępowania Agresji” organizowanych przez ODK SW w Suchej. W zajęciach  Klubów Pracy – 20 edycji – uczestniczyło 252 skazanych,
projekt nr 1.26 – wsparciem w postaci doradztwa zawodowego objęto 252 skazanych,
projekt nr 1.27 – przeprowadzono 39 szkoleń zawodowych dla 519 skazanych,
projekt nr 1.28 – przeprowadzono 7 szkoleń dla 23 skazanych.

W 2011 roku osiągnięto następujące wskaźniki:
projekt 1.25 – 20 funkcjonariuszy uczestniczyło w „Treningu Zastępowania Agresji” organizowanym w OKD SW w Suchej, w 21 edycjach zajęć  Klubów Pracy uczestniczyło 253 skazanych
projekt 1.26 – wsparciem w postaci doradztwa zawodowego objęto 190 skazanych
projekt 1.27 – przeprowadzono 49 szkoleń zawodowych dla 587 skazanych
projekt 1.28 – przeprowadzono 4 szkolenia zawodowe dla 31 skazanych.

W 2012 roku osiągnięto następujące wskaźniki:
projekt 1.25 – w 27 edycjach zajęć Klubów Pracy uczestniczyło 293 skazanych
projekt 1.26 – wsparciem w postaci doradztwa zawodowego objęto 175 skazanych
projekt 1.27 – przeprowadzono 48 szkoleń zawodowych dla 574 skazanych
projekt 1.28 – przeprowadzono 2 szkolenia zawodowe dla 16 skazanych.

W 2013 roku osiągnięto następujące wskaźniki:
projekt 1.25 – w 24 edycjach zajęć Klubów Pracy uczestniczyło 266 skazanych
projekt 1.26 – wsparciem w postaci doradztwa zawodowego objęto 35 skazanych
projekt 1.27 – przeprowadzono 57 szkoleń zawodowych dla 577 skazanych
projekt 1.28 – przeprowadzono 4 szkolenia zawodowe dla 32 skazanych
W styczniu 2014 roku zakończono realizację w/w projektów.

Akty prawne

 

Sposób załatwiania spraw

Wnioski, skargi i prośby mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą faksu, poczty elektronicznej e-mail , a także ustnie do protokołu.
 Prośby i wnioski dotyczące działalności jednostek organizacyjnych Służby Więziennej załatwiają kierownicy tych jednostek w ramach swoich zadań.
 Skargi dotyczące działalności jednostek organizacyjnych oraz postępowania funkcjonariuszy jednostek załatwiają:
 - kierownik jednostki organizacyjnej - jeżeli skarga jest do niego adresowania, a nie dotyczy jego bezpośredniej działalności i podjętych przez niego decyzji, chyba że w tym zakresie zostanie uznana za zasadną,
 - dyrektor okręgowy Służby Więziennej jeżeli skarga dotyczy działalności nadzorowanej przez niego jednostki organizacyjnej i nie została załatwiona w trybie opisanym powyżej,
 - Dyrektor Generalny Służby Więziennej lub osoba przez niego wyznaczona jeżeli skarga dotyczy działalności okręgowego inspektoratu Służby Więziennej i nie została załatwiona przez dyrektora okręgowego Służby Więziennej,
 - Minister Sprawiedliwości lub osoba przez niego wyznaczona jeżeli skarga dotyczy działalności Centralnego Zarządu Służby Więziennej i nie została załatwiona przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

Rejestry, ewidencje, archiwa

 Szczegółowe zasady rejestracji, gromadzenia i obiegu dokumentów, a także organizację i zakres działania archiwów zakładowych i składnicy akt jednostek organizacyjnych SW określa Zarządzenie nr 13/2002 Dyrektora Generalnego SW z dnia 19.12.2002 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwów zakładowych i składnic akt w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej.

 W Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Bydgoszczy funkcjonuje archiwum zakładowe, gdzie  przechowywana jest dokumentacja aktowa własna prowadzona od 1996 roku.

Dokumenty urzędowe

Ten folder aktualnie nie zawiera żadnych elementów.

Wzory druków

 

Ważne ogłoszenia

Aktualnie brak ogłoszeń.

Identyfikator Jednostki

171

StatusCreated

 

StatusModified

Zmodyfikowany przez Dariusz Chmarzyński o 2018-12-07 09:52

Struktura OrganizacyjnaCreated

 

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Dariusz Chmarzyński o 2018-12-07 09:52

Podmioty WspółpracująceCreated

 

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Dariusz Chmarzyński o 2018-12-07 09:52

Przedmiot działalnościCreated

 

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Dariusz Chmarzyński o 2018-12-07 09:52

Oświadczenie majątkoweCreated

 

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Dariusz Chmarzyński o 2018-12-07 09:52

Majątek Służby WięziennejCreated

 

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Dariusz Chmarzyński o 2018-12-07 09:52

Zamówienia publiczneCreated

 

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Dariusz Chmarzyński o 2018-12-07 09:52

Współpraca międzynarodowaCreated

 

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Dariusz Chmarzyński o 2018-12-07 09:52

Fundusze unijneCreated

 

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Dariusz Chmarzyński o 2018-12-07 09:52

Akty prawneCreated

 

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Dariusz Chmarzyński o 2018-12-07 09:52

Sposób załatwiania sprawCreated

 

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Dariusz Chmarzyński o 2018-12-07 09:52

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

 

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Dariusz Chmarzyński o 2018-12-07 09:52

Dokumenty urzędoweCreated

 

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Dariusz Chmarzyński o 2018-12-07 09:52

Wzory drukówCreated

 

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Dariusz Chmarzyński o 2018-12-07 09:52

Ważne ogłoszeniaCreated

 

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Dariusz Chmarzyński o 2018-12-07 09:52

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

 

AdresModified

Zmodyfikowany przez Dariusz Chmarzyński o 2018-12-07 09:52

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Dariusz Chmarzyński o 2018-12-07 09:52

Data wytworzenia

 

Nabór

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy ogłasza nabór na stanowiska:

1. strażnik działu ochrony:

– Areszt Śledczy w Bydgoszczy – 3 stanowiska (służba w systemie wielozmianowym);

- Zakład Karny w Bydgoszczy – Fordonie – 1 stanowisko (służba w systemie wielozmianowym);

- Zakład Karny nr 2 w Grudziądzu – 2 stanowiska (służba w systemie wielozmianowym);

- Zakład Karny w Potulicach – 2 stanowiska (służba w systemie wielozmianowym);

2. młodsza pielęgniarka Szpitala i Ambulatorium z Izbą Chorych:

- Areszt Śledczy w Bydgoszczy – 3 stanowiska (służba w systemie jednozmianowym lub wielozmianowym);

- Zakład Karny nr 1 w Grudziądzu – 2 stanowiska (służba w systemie jednozmianowym lub wielozmianowym);

3. szef kuchni działu kwatermistrzowskiego:

- Areszt Śledczy w Bydgoszczy – 1 stanowisko (służba w systemie dwuzmianowym);

4. kierowca działu kwatermistrzowskiego:

- Areszt Śledczy w Bydgoszczy – 1 stanowisko (służba w systemie jednozmianowym);

 

Preferencje z tytułu posiadanego wykształcenia lub posiadanych umiejętności:

1. strażnik działu ochrony:

- wykształcenie min. średnie;

2. młodsza pielęgniarka Szpitala i Ambulatorium z Izbą Chorych:

- średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka, licencjat pielęgniarstwa lub tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo;

3. szef kuchni działu kwatermistrzowskiego:

- wykształcenie średnie gastronomiczne lub średnie i ukończone przeszkolenie z zakresu gastronomii;

4. kierowca działu kwatermistrzowskiego:

- wykształcenie min. średnie, prawo jazdy kategorii „B”;

 

Wymagania stawiane kandydatom:

Zgodnie z art. 38 ustawy o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 roku w Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba

1) posiadająca obywatelstwo polskie;

2) posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;

3) korzystająca z pełni praw publicznych;

4) która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;

5) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub  umyślne  przestępstwo  skarbowe  albo  wobec  której  nie  został  wydany prawomocny  wyrok  warunkowo  umarzający  postępowanie  karne  o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

6) dająca rękojmię zachowania tajemnicy  stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;

7) posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

8) posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoba zainteresowana winna złożyć w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 4, w godzinach 9 00 - 15 00 lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 31 października 2018 r. (liczy się data wpływu dokumentów do OISW w Bydgoszczy). Dokumenty powinny być składane w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko ……….”.

Rozpatrywane będą tylko kompletne zgłoszenia złożone w formie papierowej (dokumenty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane).

Nie zwracamy złożonych dokumentów.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 

Etapy postępowania kwalifikacyjnego:

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z:

1) etapu wstępnego obejmującego:

a) ocenę  złożonych  dokumentów  i wstępną  kwalifikację  kandydatów z podziałem na działy Służby Więziennej i stanowiska służbowe,

b) przeprowadzenie    rozmowy    kwalifikacyjnej, w trakcie  której  ocenie podlegają kompetencje personalne i społeczne kandydata,

c) przeprowadzenie    testu    wiedzy    w zakresie  funkcjonowania  władzy publicznej oraz bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego,

d) uzyskanie informacji o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego,

e) przeprowadzenie  testu  sprawności  fizycznej  kandydata,

f) sporządzenie arkusza oceny kandydata,

g) wyłonienie kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego;

2) etapu sprawdzającego obejmującego:

a) przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych, jeżeli kandydat ubiega się o stanowisko służbowe,  które  jest  związane  z dostępem  do  informacji  niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyższej, i nie ma odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa,

b) ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej przez komisję lekarską, 

3) etapu  końcowego  obejmującego  utworzenie  rankingu  kandydatów,  którzy pozytywnie ukończyli etap wstępny i sprawdzający, przez podmiot właściwy w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.

 

System oceny oraz punktacji w etapie sprawdzającym:

Komisja dokonuje oceny dokumentów, która polega na sprawdzeniu ich kompletności oraz spełnienia wszystkich wymogów określonych w ogłoszeniu.

1. Preferencje z tytułu posiadanego przez kandydata wykształcenia są oceniane w systemie punktowym w następujący sposób:

1) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny), o którym mowa w art. 39e ust. 2 pkt 4 lit. b i c ustawy - 30 punktów;

2) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku przydatnym do służby w Służbie Więziennej, związanym z kształceniem w zakresie prawa, resocjalizacji, profilaktyki społecznej, psychologii, ekonomii, bezpieczeństwa narodowego lub bezpieczeństwa wewnętrznego, informatyki, kierunku lekarskim, kierunku lekarsko-dentystycznym, farmacji, pielęgniarstwa, położnictwa lub ratownictwa medycznego oraz na kierunku związanym z kształceniem w zakresie nauk technicznych, w szczególności energetyki i budownictwa - 20 punktów;

3) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku innym niż wymieniony w pkt 1 i 2 - 15 punktów;

4) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny), o którym mowa w art. 39e ust. 2 pkt 4 lit. b i c ustawy - 30 punktów;

5) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny) - 15 punktów;

6) wykształcenie średnie lub średnie branżowe, o którym mowa w art. 39e ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy - 30 punktów;

7) wykształcenie średnie lub średnie branżowe - 10 punktów.

2. Preferencje z tytułu posiadanych przez kandydata umiejętności są oceniane w systemie punktowym w następujący sposób:

1) stopień naukowy lub tytuł naukowy - 30 punktów;

2) aplikacja radcowska, sędziowska, prokuratorska lub legislacyjna albo specjalizacja lekarska - 20 punktów;

3) posiadanie uprawnień budowlanych - 10 punktów;

4) posiadanie tytułu ratownika lub ratownika medycznego - 10 punktów;

5) posiadanie uprawnień instruktora sportów walki lub strzelectwa sportowego - 8 punktów;

6) posiadanie prawa jazdy kategorii „C” lub „D” - 10 punktów;

7) posiadanie kwalifikacji w zakresie dozoru i eksploatacji urządzeń, sieci i instalacji energetycznych - 1 punkt.

3. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej:

1) ocenie - w odniesieniu do kompetencji personalnych kandydata - podlega w szczególności:

a) motywacja do podjęcia służby w Służbie Więziennej, w tym racjonalne motywowanie chęci podjęcia służby w Służbie Więziennej, z odwoływaniem się do własnych predyspozycji, umiejętności, doświadczeń i zainteresowań,

b) wskazanie mocnych i słabych stron własnej osobowości w kontekście specyfiki służby w Służbie Więziennej,

c) przedstawienie własnej oceny zagrożeń, obciążeń i wymagań związanych ze służbą w Służbie Więziennej,

d) wykazywanie chęci rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji,

e) przedstawienie oczekiwań związanych ze swoją rolą w Służbie Więziennej

- w zakresie od 1 do 15 punktów;

2) ocenie - w odniesieniu do kompetencji społecznych kandydata - podlega w szczególności:

a) postawa wobec ludzi,

b) dostrzeganie i uwzględnianie odczuć oraz opinii innych ludzi, deklarowanie chęci współpracy z innymi osobami oraz przejawianie inicjatywy i aktywności w kontaktach międzyludzkich,

c) prezentowanie otwartości na różnorodność kulturową, pochodzenie, płeć, preferencje seksualne oraz przejawianie postawy tolerancyjnej wobec innych ludzi,

d) rozumienie obowiązku poszanowania godności ludzkiej oraz respektowania podstawowych zasad i wartości etycznych oraz norm moralnych

- w zakresie od 1 do 15 punktów.

4.  W zakresie testu wiedzy:

Test wiedzy składa się z 30 pytań, zwanych dalej „pytaniami testowymi”, i trwa 35 minut. Na pytanie testowe możliwa jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź, za którą kandydatowi przyznaje się 1 punkt. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi, udzielenia nieprawidłowej odpowiedzi albo udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi na pytanie testowe kandydatowi do służby nie przyznaje się punktu.

 

Wymagane dokumenty:

Kandydat  do  służby  w Służbie  Więziennej  składa  następujące dokumenty:

1) podanie   o przyjęcie  do  służby  ze  wskazaniem  działu  Służby  Więziennej i stanowiska służbowego,                  o które się ubiega;

2) wypełnioną ankietę personalną;

3) świadectwa pracy lub służby;

4) dokumenty  potwierdzające  posiadane  wykształcenie,  kwalifikacje  zawodowe i specjalistyczne;

5) wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego lub odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa  w

rozumieniu  przepisów  o ochronie  informacji  niejawnych, jeżeli  stanowisko  służbowe,  o które  ubiega  się  kandydat,  jest  związane z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyższej;

6) oświadczenie  kandydata  o zdolności  do przystąpienia  do  testu  sprawności fizycznej.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Bydgoszczy               ul. Wały Jagiellońskie 4 lub pod nr telefonu 52 58 55 337 lub 52 58 55 346.

 

Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do kolejnych etapów postępowania zostaną zarchiwizowane zgodnie z aktualnie obowiązująca instrukcją kancelaryjną.

Przewidywany termin zatrudnienia: - 5 grudnia 2018 roku

Ankieta personalna - proszę wydrukować i wypełnić

Projektowane akty prawne

AdresWytwarzajacy

Maciej Popławski

Akty prawneWytwarzajacy

Aleksandra Gapska

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

Aleksandra Gapska

Fundusze unijneWytwarzajacy

Ewa Sobczak

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

Aleksandra Gapska

NabórWytwarzajacy

Aleksandra Gapska

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

Aleksandra Gapska

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

Aleksandra Gapska

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

Marta Jakubowska

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

Maciej Popławski

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

Aleksandra Gapska

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

Maciej Popławski

StatusWytwarzajacy

Maciej Popławski

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

Marta Jakubowska

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

Aleksandra Gapska

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

Aleksandra Gapska

Wzory drukówWytwarzajacy

Aleksandra Gapska

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

Aleksandra Gapska

KierownictwoWytwarzajacy

Dariusz Chmarzyński

Załączniki

Utworzony o 2011-02-09 12:47 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-09 12:47, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.