Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Zakład Karny Grudziądz Nr 1

Jednostka

Zakład Karny Grudziądz Nr 1

Adres

Zakład Karny Grudziądz Nr 1
 Wybickiego 10/22
 86-300
 Grudziądz
 tel. (56) 64 40 400
fax (56) 64 40 499
 

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Bydgoszcz

Status

Zakład Karny Nr 1 w Grudziądzu zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 sierpnia 2010 roku w sprawie siedzib, terytorialnego zasięgu i szczegółowego zakresu działania dyrektorów okręgowych Służby Więziennej oraz struktury organizacyjnej okręgowych inspektoratów Służby Więziennej (Dziennik Urzędowy Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 2010 roku Nr 8 poz. 116 z późn. zm.) jest jednostką organizacyjną, podległą Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Bydgoszczy.
 
Zmiany Zarządzenia zostały ogłoszone w:
 
1) Dziennik Urzędowy Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 grudnia 2010 roku Nr 12 poz.155,
2) Dziennik Urzędowy Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 stycznia 2013 roku poz. 2,
3) Dziennik Urzędowy Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 stycznia 2014 roku poz. 35.
 
Organizację wewnętrzną Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu określa Zarządzenie organizacyjne Nr 5/2018 Dyrektora Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia wykazu stanowisk dla Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu. Jednostka nie posiada własnego statutu.
 

Kierownictwo

Dyrektor zakładu karnego:
ppłk Andrzej Gniot
Tel./Fax: (56) 64 40 401 / (56) 64 40 499
 
Zastępca dyrektora zakładu karnego:
ppłk Małgorzata Gajdus-Ciborowska
Tel./Fax: (56) 64 40 402 / (56) 64 40 499
 
Zastępca dyrektora zakładu karnego:
ppłk Małgorzata Chorąży
Tel./Fax: (56) 64 40 433 / (56) 64 40 499

Zastępca dyrektora zakładu karnego:
ppłk Anna Kryczka
Tel./Fax: (56) 64 40 400 wew.399 / (56) 64 40 499
 
Zastępca dyrektora zakładu karnego:
mjr Tomasz Korytowski
Tel./Fax: (56) 64 40 480 / (56) 64 40 499
 
Zastępca dyrektora zakładu karnego:
kpt. Krystian Wasiński
Tel./Fax: (56) 64 40 475 / (56) 64 40 499

Struktura Organizacyjna

Zakładem Karnym Nr 1 w Grudziądzu kieruje Dyrektor, podległy Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Bydgoszczy.
 
W skład Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
 
- Dział Kadr i Organizacyjno-Prawny,
- Dział Ewidencji,
- Dział Kwatermistrzowski,
- Dział Finansowy,
- Dział Penitencjarny,
- Dział Ochrony,
- Dział terapeutyczny dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo,
- Dział terapeutyczny dla skazanych kobiet uzależnionych od alkoholu ATLANTIS,
- Ambulatorium z Izbą Chorych,
- Dom dla Matki i Dziecka,
- Zespół ds. Informatyki i Łączności,
- Centrum Kształcenia Ustawicznego.
 
Ponadto na terenie jednostki penitencjarnej funkcjonuje Zamiejscowy oddział ginekologiczno - położniczy Aresztu Śledczego w Bydgoszczy.
  

Podmioty Współpracujące

 W ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym osadzeni przebywający w tutejszym zakładzie karnym wykonują nieodpłatnie prace na rzecz samorządu lokalnego w ramach odrębnych umów aktualnie w następujących instytucjach na podstawie art. 123 a § 1 i 2 kodeksu karnego wykonawczego, Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 2004 roku w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych
 
- Bursa Szkolna "Caritas" Diecezji Toruńskiej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego "Caritas"ul. Chełmińska,
- Grudziądzkie Centrum"Caritas" ul. Klasztorna,
- Odział Medycyny Paliatywnej i Opieki Długoterminowej (Hospicjum) Regionalny Szpital Specjalistyczny w Grudziądzu,
- Dom Pomocy Społecznej w Grudziądzu,
- Dom Dziennego Pobytu,
- Gimnazjum nr 7 w Grudziądzu,
- Szkoła Podstawowa nr 5 w Grudziądzu,
- Grudziądzki Klub Sportowy"Olimpia",
- Stadion Miejski "GKM" Grudziądz,
- Sąd Rejonowy w Grudziądzu,
- Zespół Placówek Rewalidacyjno – Edukacyjnych w Grudziądzu,
- Szkoła Podstawowa Nr 12 w Grudziądzu,
- Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu,
- Urząd Miejski w Grudziądzu.
 
 
W ramach kontaktów ze środowiskiem lokalnym Zakład Karny Nr 1 w Grudziądzu współpracuje:
 
- Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu,
- Muzeum Im. Dr Władysława Łęgi w Grudziądzu,
- Polskie Towarzystwo Historyczne - Oddział w Grudziądzu,
- Ośrodek Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej,
- Stowarzyszenie "Zawsze Razem",
- Kujawsko - Pomorska Wojewódzka Komenda OHP,
- Stowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji "Mateusz".
 
W ramach współdziałania z pozawięziennymi placówkami terapeutycznymi, instytucjami, organizacjami społecznymi o profilu zgodnym ze specjalizacją działu terapeutycznego dla skazanych kobiet uzależnionych od alkoholu:
 
- Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Innych Uzależnień w Grudziądzu,
- Komenda Miejska Policji w Grudziądzu w zakresie szerzenia wiedzy w zakresie możliwości uzyskania pomocy przez ofiary przemocy domowej i konsekwencji ponoszonych przez sprawców przemocy domowej,
- Wspólnota AA - uczestnictwo przedstawicieli w mitingach i mitingu speakerskim.
 

Przedmiot działalności

Zakład Karny Nr 1 w Grudziądzu realizuje, na zasadach okreslonych w Kodeksie Karnym Wykonawczym, zadania w zakresie wykonania kary pozbawienia wolności wobec skazanych kobiet w zakładzie karnym typu zamkniętego i półotwartego i wobec skazanych mężczyzn w zakładzie karnym typu półotwartego oraz w zakresie wykonywania tymczasowego aresztowania wobec kobiet. W jednostce odbywają karę pozbawienia wolności kobiety młodociane, pierwszy raz karane i recydywistki oraz młodociani i pierwszy raz karani mężczyźni. Zakład Karny Nr 1 w Grudziądzu realizuje zadania wobec szczególnych grup podopiecznych osadzonych: skazanych kobiet z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo, skazanych kobiet uzależnionych od alkoholu, skazanych i tymczasowo aresztowanych kobiet ciężarnych i pacjentek ginekologicznych, skazanych i tymczasowo aresztowanych matek i ich dzieci, skazanych uczennic, skazanych kobiet na karę dożywotniego pozbawienia wolności.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oświadczenie majątkowe

W zakresie gospodarki budżetowej jednostka działa na podstawie ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885) oraz ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1047) wykonując zadania dysponenta środków budżetowych III stopnia.

Majątek Służby Więziennej

W zakresie majątku nieruchomego Zakład Karny Nr 1 w Grudziadzu zajmuje budynki przy ul. Wybickiego 10/22, wobec których posiada tytuł prawny w postaci trwałego zarządu.

Zamówienia publiczne

Załad Karny Nr 1 w Grudziądzu realizuje zamówienia publiczne zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.sw.gov.pl w zakładce dotyczącej zamówień publicznych.

Współpraca międzynarodowa

Wizyty stażowe pracowników i funkcjonariuszy więziennictwa z Rosji z ramienia fundacji im. Stefana Batorego w ramach Regionalnego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom jest realizowane w oddziale terapeutycznym dla skazanych kobiet uzależnionych od alkoholu.

Fundusze unijne

    
 
 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
 
Regionalny Program Operacyjny - Zapytanie Ofertowe - na wykonanie tablicy informacyjnej - Wyniki
 
Reginalny Program Operacyjny - Zapytanie Ofertowe - na wykonanie materiałów promocyjnych i tablicy pamiątkowej - Wyniki

Akty prawne

Sposób załatwiania spraw

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
- Poniedziałek: 10:00-17:00
- Wtorek: 08:00-15:00
- Środa: 08:00-15:00
- Czwartek: 08:00-15:00
- Piątek: 08:00-15:00
 
Prośby i wnioski, dotyczące działalności Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu załatwia Dyrektor jednostki w ramach swoich zadań. Skargi dotyczące działalności jednostki oraz postępowania funkcjonariusza Służby Więziennej załatwiają: Dyrektor Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziadzu - jeżeli skarga jest do niego adresowana, a nie dotyczy jego bezpośredniej działalności i podjętych przez niego decyzji, chyba że w tym zakresie zostanie uznana za zasadną. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy, jeżeli skarga dotyczy działalności Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu i nie została załatwiona w trybie opisanym powyżej. Wnioski, skargi i prośby mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą faksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

Rejestry, ewidencje, archiwa

W Zakładzie Karnym Nr 1 istnieje archiwum zakładowe, w którym jest przechowywana dokumentacja własna aktowa kategorii A i kategorii B. Udostępnianie zasobów archiwalnych następuje na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, za zgodą Dyrektora jednostki.

Dokumenty urzędowe

 

Wzory druków

Ważne ogłoszenia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ogłoszenie przetargu publicznego na sprzedaż składników majątku ruchomego będącego na stanie Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu (znak sprawy D/Kw-2231/2/2016) - Agregat prądotwórczy
 
 
 
 
 
 
 
Ogłoszenie przetargu publicznego na sprzedaż składników majątku ruchomego będącego na stanie Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu (znak sprawy D/Kw-2231/1/2016) - Agregat prądotwórczy
 
 
 
 
Ogłoszenie przetargu publicznego na sprzedaż składników majątku ruchomego będącego na stanie Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu (znak sprawy D/Kw-2231/1/2015) - Agregat prądotwórczy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identyfikator Jednostki

17

StatusCreated

 

StatusModified

Zmodyfikowany przez Radosław Kulwicki o 2018-06-18 11:17

Struktura OrganizacyjnaCreated

 

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Radosław Kulwicki o 2018-06-18 11:17

Podmioty WspółpracująceCreated

 

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Radosław Kulwicki o 2018-06-18 11:17

Przedmiot działalnościCreated

 

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Radosław Kulwicki o 2018-06-18 11:17

Oświadczenie majątkoweCreated

 

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Radosław Kulwicki o 2018-06-18 11:17

Majątek Służby WięziennejCreated

 

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Radosław Kulwicki o 2018-06-18 11:17

Zamówienia publiczneCreated

 

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Radosław Kulwicki o 2018-06-18 11:17

Współpraca międzynarodowaCreated

 

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Radosław Kulwicki o 2018-06-18 11:17

Fundusze unijneCreated

 

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Radosław Kulwicki o 2018-06-18 11:17

Akty prawneCreated

 

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Radosław Kulwicki o 2018-06-18 11:17

Sposób załatwiania sprawCreated

 

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Radosław Kulwicki o 2018-06-18 11:17

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

 

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Radosław Kulwicki o 2018-06-18 11:17

Dokumenty urzędoweCreated

 

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Radosław Kulwicki o 2018-06-18 11:17

Wzory drukówCreated

 

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Radosław Kulwicki o 2018-06-18 11:17

Ważne ogłoszeniaCreated

 

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Radosław Kulwicki o 2018-06-18 11:17

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

Utworzony przez Administrator BIP o 2011-04-20 13:29

AdresModified

Zmodyfikowany przez Radosław Kulwicki o 2018-06-18 11:17

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Radosław Kulwicki o 2018-06-18 11:17

Data wytworzenia

 

Nabór

Brak informacji

Projektowane akty prawne

Brak informacji

AdresWytwarzajacy

ppłk Helena Reczek

Akty prawneWytwarzajacy

ppłk Helena Reczek

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

ppłk Helena Reczek

Fundusze unijneWytwarzajacy

ppłk Helena Reczek

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

ppłk Helena Reczek

NabórWytwarzajacy

ppłk Helena Reczek

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

ppłk Helena Reczek

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

ppłk Helena Reczek

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

ppłk Helena Reczek

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

ppłk Helena Reczek

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

ppłk Helena Reczek

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

ppłk Helena Reczek

StatusWytwarzajacy

ppłk Helena Reczek

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

ppłk Helena Reczek

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

ppłk Helena Reczek

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

ppłk Helena Reczek

Wzory drukówWytwarzajacy

ppłk Helena Reczek

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

mjr mgr Helena Reczek

KierownictwoWytwarzajacy

ppłk Helena Reczek

Załączniki

Utworzony o 2011-02-09 12:47 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:22, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.