Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Zakład Karny Grudziądz Nr 1

Historia wersjiHistoria wersji

Jednostka

Zakład Karny Grudziądz Nr 1

Adres

Zakład Karny Grudziądz Nr 1
 Wybickiego 10 do 22
 86-300
 Grudziądz
 (56) 64 40 400 / (56) 64 40 499
 

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Bydgoszcz

Status

Zakład Karny Nr 1 w Grudziądzu zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 2OO4 r. w sprawie siedzib, terytorialnego zasięgu i szczegółowego zakresu działania dyrektorów okręgowych Służby Więziennej oraz struktury organizacyjnej okręgowych inspektoratów Służby Więziennej ( Dz . Urz. Min.Spraw. z dnia 15 marca 2OO4 r.) jest jednostką organizacyjną, podległą Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Bydgoszczy.
 
Organizację wewnętrzną Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu określa Zarządzenie organizacyjne Nr 1/2OO9 Dyrektora Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu z dnia 10 lutego 2OO9 r. w sprawie ustalenia wykazu stanowisk dla Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu. Jednostka nie posiada własnego statutu.
 

Kierownictwo

Dyrektor zakładu karnego:
płk Krzysztof Janiszewski Tel./Fax: (56) 64 40 401 / (56) 64 40 499
Zastępca dyrektora zakładu karnego / Oficer prasowy:
ppłk Helena Reczek Tel./Fax: (56) 64 40 402 / (56) 64 40 499
Zastępca dyrektora zakładu karnego:
mjr Małgorzata Gajdus-Ciborowska Tel./Fax: (56) 64 40 433 / (56) 64 40 499
Zastępca dyrektora zakładu karnego:
mjr Andrzej Gniot Tel./Fax: (56) 64 40 400 wewn.399 / (56) 64 40 499
Zastępca dyrektora zakładu karnego:
por. Karol Krakowiak Tel./Fax: (56) 64 40 480 / (56) 64 40 499

Struktura Organizacyjna

Zakładem Karnym Nr 1 w Grudziądzu kieruje Dyrektor, podległy Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Bydgoszczy.
 
W skład Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu wchodząnastępujące komórki organizacyjne:
- Dział Kadr i Organizacyjno-Prawny,
- Dział Ewidencji,
- Dział Kwatermistrzowski,
- Dział Finansowy,
- Dział Penitencjarny,
- Dział Ochrony,
- Dział terapeutyczny dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upoledzonych umysowo,
- Dział terapeutyczny dla skazanych kobiet uzaleznionych od alkoholu,
- Zespół Opieki Zdrowotnej,
- Zamiejscowy oddział ginekologiczno-położniczy Aresztu Śledczego w Bydgoszczy przy Zakładzie Karnym Nr 1 w Grudziądzu,
- Dom dla Matki i Dziecka,
- Zespół Szkół dla Dorosłych.  
  

Podmioty Współpracujące

W ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym osadzeni przebywający w tutejszym zakładzie karnym wykonują nieodpłtnie prace na rzecz samorządu lokalnego w ramach odrebnych umów aktualnie w następujących instytucjach:
- Lokalna Organizacja "Caritas" Diecezji Toruńskiej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego("Caritas"ul. Marcinkowskiego,
- "Caritas" ul. Klasztorna, Bursa "Caritas" ul. Chełmińska),
- Odział Medycyny Paliatywnej i Opieki Długoterminowej (Hospicjum) Regionalny Szpital Specjalistyczny w Grudziądzu,
- Dom Pomocy Społecznej Nr 1 i 2 w Grudziądzu,
- Gimnazjum nr 7,
- Szkoła Podstawowa nr 5,
- Grudziądzki Klub Sportowy"Olimpia",
- Stadion Miejski "GTŻ",
- Sąd Rejonowy w Grudziądzu,
- Biuro porad Obywatelskich w Kijewie Królewskim,
- Centrum kultury Teatr,
- Muzeum Im. DR Władysława Łęgi w Grudziądzu,
- Polskie Towarzystwo Historyczne - Oddział w Grudziądzu,
- Ośrodek Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej,
- Stowarzyszenie na rzecz bezdomnych Dom Modlitwy "AGAPE" w Nowym Stawie,
- Ośrodek Informacjiu dla Niepełnosprawnych przy UM w Grudziądzu,
- Stowarzyszenie "Zawsze Razem",
- Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym i Ofiarom Wypadków w Grudziądzu, Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Innych Uzależnień w Grudziądzu,
- Kujawsko - Pomorska Wojewódzka Komenda OHP
- Urząd Pracy.

Przedmiot działalności

Zakład Karny Nr 1 w Grudziądzu realizuje, na zasadach okreslonych w Kodeksie Karnym Wykonawczym, zadania w zakresie wykonania kary pozbawienia wolności wobec skazanych kobiet w zakładzie karnym typu zamkniętego i półotwartego i wobec skazanych mężczyzn w zakładzie karnym typu półotwartego oraz w zakresie wykonywania tymczasowego aresztowania wobec kobiet. W jednostce odbywają karę pozbawienia wolności kobiety młodociane, pierwszy raz karane i recydywistki oraz młodociani i pierwszy raz karanimężczyźni. Zakład Karny Nr 1 w Grudziądzu realizuje zadania wobec szczególnych grup podopiecznychosadzonych: skazanych kobiet z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo, skazanych kobiet uzależnionych od alkoholu, skazanych i tymczasowo aresztowanych kobiet ciężarnych i pacjętek ginekologicznych, skazanych i tymczasowo aresztowanych matek i ich dzieci, skazanych uczennic, skazanych kobiet na karę dożywotniego pozbawienia wolności.
 
 
 
 

Oświadczenie majątkowe

W zakresie gospodarki budżetowej jednostka działa na podstawie ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) oraz ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości ( t.j. Z 2009r. Nr 152, poz. 1223) wykonując zadania dysponenta środków budżetowych III stopnia.

Majątek Służby Więziennej

W zakresie majątku nieruchomego Zakład karny Nr 1 w Grudziadzu zajmuje budynki przy ul. Wybickiego 10/22, wobec których posiada tytuł prawny w postaci trwałego zarządu.

Zamówienia publiczne

Załad Karny Nr 1 w Grudziądzu realizuje zamówienia publiczne zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.sw.gov.pl w zakładce dotyczącej zamówień publicznych.

Współpraca międzynarodowa

Wizyty stażowe pracowników i funkcjonariuszy więziennictwa z Gruzji z ramienia fundacji im. Stefana Batorego w ramach Regionalnego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom jest realizowane w oddziale terapeutycznym dla skazanych kobiet uzależnionych od alkoholu.

Fundusze unijne

    
 
 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
 
Regionalny Program Operacyjny - Zapytanie Ofertowe - na wykonanie tablicy informacyjnej - Wyniki
 
Reginalny Program Operacyjny - Zapytanie Ofertowe - na wykonanie materiałów promocyjnych i tablicy pamiątkowej - Wyniki

Akty prawne

Ustawa zdnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny wykonawczy.
 
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010r. o Służbie Więziennej.
 
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności.
 
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania.

Sposób załatwiania spraw

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
- Poniedziałek: 10:00-17:00
- Wtorek: 08:00-15:00
- Środa: 08:00-15:00
- Czwartek: 08:00-15:00
- Piątek: 08:00-15:00
 
Prośby i wnioski, dotyczące działalności Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu załatwia Dyrektor jednostki w ramach swoich zadań. Skargi dotyczące działalnosci jednostki oraz postępowania funkcjonariusza Słuzby Więziennej załatwiają: Dyrektor Zakładu Karnego nr 1 w Grudziadzu - jeżeli skarga jest do niego adresowana, a nie dotyczy jego bezposredniej działalności i podjętych przez niego decyzji, chyba że w tym zakresie zostanie uznana za zasadną Dyrektor Okręgowy Słuzby Więziennej w Bydgoszczy, jeżeli skarga dotyczy działalności Zakładu karnego Nr 1 w grudziądzu i nie została załatwiona w trybie opisanym powyżej. Wnioski, skargi i prośby mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą faksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

Rejestry, ewidencje, archiwa

W zakładzie Karnym Nr 1 istnieje archiwum zakładowe, w którym jest przechowywana dokumentacja własna aktowa kategorii A i kategorii B. Udostępnianie zasobów archiwalnych następuje na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, za zgodą Dyrektora jednostki.

Dokumenty urzędowe

Dział nie zawiera obecnie informacji

Wzory druków

Ważne ogłoszenia

Identyfikator Jednostki

17

StatusCreated

 

StatusModified

Zmodyfikowany przez Arkadiusz Kilichowski o 2014-07-15 15:05

Struktura OrganizacyjnaCreated

 

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Arkadiusz Kilichowski o 2014-07-15 15:05

Podmioty WspółpracująceCreated

 

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Arkadiusz Kilichowski o 2014-07-15 15:05

Przedmiot działalnościCreated

 

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Arkadiusz Kilichowski o 2014-07-15 15:05

Oświadczenie majątkoweCreated

 

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Arkadiusz Kilichowski o 2014-07-15 15:05

Majątek Służby WięziennejCreated

 

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Arkadiusz Kilichowski o 2014-07-15 15:05

Zamówienia publiczneCreated

 

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Arkadiusz Kilichowski o 2014-07-15 15:05

Współpraca międzynarodowaCreated

 

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Arkadiusz Kilichowski o 2014-07-15 15:05

Fundusze unijneCreated

 

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Arkadiusz Kilichowski o 2014-07-15 15:05

Akty prawneCreated

 

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Arkadiusz Kilichowski o 2014-07-15 15:05

Sposób załatwiania sprawCreated

 

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Arkadiusz Kilichowski o 2014-07-15 15:05

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

 

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Arkadiusz Kilichowski o 2014-07-15 15:05

Dokumenty urzędoweCreated

 

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Arkadiusz Kilichowski o 2014-07-15 15:05

Wzory drukówCreated

 

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Arkadiusz Kilichowski o 2014-07-15 15:05

Ważne ogłoszeniaCreated

 

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Arkadiusz Kilichowski o 2014-07-15 15:05

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

Utworzony przez Administrator BIP o 2011-04-20 13:29

AdresModified

Zmodyfikowany przez Arkadiusz Kilichowski o 2014-07-15 15:05

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Arkadiusz Kilichowski o 2014-07-15 15:05

Data wytworzenia

 

Nabór

Brak informacji

Projektowane akty prawne

Brak informacji

AdresWytwarzajacy

ppłk Helena Reczek

Akty prawneWytwarzajacy

ppłk Helena Reczek

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

ppłk Helena Reczek

Fundusze unijneWytwarzajacy

ppłk Helena Reczek

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

ppłk Helena Reczek

NabórWytwarzajacy

ppłk Helena Reczek

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

ppłk Helena Reczek

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

ppłk Helena Reczek

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

ppłk Helena Reczek

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

ppłk Helena Reczek

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

ppłk Helena Reczek

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

ppłk Helena Reczek

StatusWytwarzajacy

ppłk Helena Reczek

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

ppłk Helena Reczek

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

ppłk Helena Reczek

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

ppłk Helena Reczek

Wzory drukówWytwarzajacy

ppłk Helena Reczek

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

mjr mgr Helena Reczek

KierownictwoWytwarzajacy

ppłk Helena Reczek

Załączniki

Wersja: 1.0
Utworzony o 2011-02-09 12:47 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:22, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SŁUŻBA WIĘZIENNA. Wszystkie prawa zastrzeżone.