Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Zakład Karny Zaręba

Jednostka

Zakład Karny Zaręba

Adres

Zakład Karny Zaręba
ul. Leśna 4
59 - 800 Lubań
 
Tel. centrala (75) 722-93-70
Fax (75) 722-93-98
 

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Wrocław

Status

Zakład Karny w Zarębie został utworzony Zarządzeniem Nr 1/72/CZZK Ministra Sprawiedliwości z dnia 08.01.1972r. w sprawie utworzenia Zakładu Karnego w Zarębie. Jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej nieposiadającą osobowości prawnej i działa na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej. (Dz. U. Nr 79, poz. 523).

Kierownictwo

Dyrektor zakładu karnego 
mjr Marek Kaczmarski 
Tel./Fax: (75) 722-93-99 / (75) 722-93-98
 
Zastępca dyrektora zakładu karnego 
mjr Mariusz Socha  
Tel./Fax: (75) 722-93-99 / (75) 722-93-98
 
Zastępca dyrektora zakładu karnego
kpt. Daniel Workun 
Tel./Fax: (75) 722-93-79 / (75) 722-93-98
E-mail: daniel.workun@sw.gov.pl

Rzecznik prasowy
kpt. Piotr Nowak
Tel./Fax: (75) 722-93-94 kom. 697 072 305 / 75 722 93 98

Struktura Organizacyjna

Zakładem Karnym w Zarębie kieruje Dyrektor Zakładu Karnego przy pomocy dwóch zastępców, głównego księgowego oraz kierowników komórek organizacyjnych.
W skład Zakładu Karnego w Zarębie wchodzą następujące komórki organizacyjne: dział ewidencji, dział finansowy, dział kwatermistrzowski, dział ochrony, dział penitencjarny (w tym zatrudnienie osadzonych), ambulatorium z izbą chorych oraz samodzielne stanowiska do spraw kadr, bezpieczeństwa i higieny pracy, pion informacji niejawnych oraz oddziały penitencjarne nr 1 i nr 2.

Podmioty Współpracujące

Zakład Karny w Zarębie współpracuje z innymi jednostkami organizacyjnymi na zasadach określonych w Ustawie o Służbie Więziennej oraz innych powiązanych aktach prawnych, między innymi, na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz.U. z 2010 r. nr 79; poz. 523) i art. 38 par.1 K.K.W. Służba Więzienna współdziała z organami państwowymi i samorządu terytorialnego, stowarzyszeniami, fundacjami, organizacjami oraz instytucjami, których celem jest współpraca w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, jak również z kościołami, związkami wyznaniowymi, szkołami wyższymi i placówkami naukowymi oraz osobami godnymi zaufania.

Przedmiot działalności

Zakład Karny w Zarębie realizuje na zasadach określonych w KKW, zadania w zakresie wykonywania kary pozbawienia wolności, do których w szczególności należy: prowadzenie działalności resocjalizacyjnej wobec osób skazanych na kare pozbawienia wolności, przede wszystkim przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu umiejętności zawodowych, nauczania oraz zajęć kulturalno-oświatowych, zapewnienie osobom skazanym na karę pozbawienia wolności przestrzegania ich praw, zwłaszcza humanitarnych warunków, poszanowania godności, opieki zdrowotnej, posług religijnych, ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw, zapewnienia porządku i bezpieczeństwa.
 
 
 
 
 
 
 

Oświadczenie majątkowe

brak

Majątek Służby Więziennej

Majątek Zakładu Karnego stanowi kompleks budynków przy ulicy Leśnej 4 w Zarębie, który położony jest na powierzchni 5,43 ha. Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa i pozostaje w trwałym zarządzie Zakładu Karnego w Zarębie.

Zamówienia publiczne

test

Współpraca międzynarodowa

Zakład Karny w Zarębie współpracuje z:
- Zakładem Karnym w Hrnciarovce nad Parnou - Republika Słowacji. Porozumienie w tej sprawie zawarto 12 września 2013 roku, które podpisał dyrektor plk PhDr. Jaroslav Janos PhD. ze strony słowackiej i płk mgr Ryszard Godyla 
reprezentujący strone polską. Realizację zawartego porozumienia przejęły Zakład Karny w Hrnciarovce nad Parnou i Zakład Karny w Zarębie.
Wspólnie organizowane były, między innymi, turnieje piłkarskie, zawody wędkarskie, wzajemne wizyty funkcjonariuszy służb, ect..
- Z jednostkami Republiki Czeskiej współpraca rozpoczęła się w latach 90-ych. Wspólnie organizowane były, między innymi, turnieje piłkarskie, zawody wędkarskie, wzajemne wizyty działów służb, ect.. 12 września 2013 roku nastąpiło uroczyste podpisanie porozumienia o partnerstwie i współpracy pomiędzy Strażą Więzienną Republiki Czeskiej a Polską Służą Więzienną. Stronę naszych południowych sąsiadów reprezentował plk. Mgr. Simon Michailidis z naszej strony pod dokumentem podpis złożył płk Ryszard Godyla Dyrektor Okręgowy SW we Wrocławiu a realizację zawartego porozumienia w praktyce przejęły Zakłady Karne w Straży pod Ralskiem i Zarębie.

Fundusze unijne

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z programów operacyjnych, wdrażanych w latach 2007-2013. Środki finansowe na jego realizację pochodzą głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Całość kwoty, jaką przewidziano na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wynosi prawie 11,5 mld euro, w tym 9,7 mld euro (85%) to wszystkie środki Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce, na lata 2007-2013 a pozostałą część (15%) stanowią środki krajowe. Europejski Fundusz Społeczny wspiera politykę społeczną i finansuje działania państw członkowskich na dwóch płaszczyznach: przeciwdziałania bezrobociu oraz rozwoju zasobów ludzkich. Celem PO KL jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich, poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, poprawę stanu zdrowia osób pracujących, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa. PO KL służy przyspieszeniu rozwoju społeczno - gospodarczego Polski, wzrostowi zatrudnienia oraz zwiększeniu spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej z krajami Unii Europejskiej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi stawia odnowiona Strategia Lizbońska. Wyzwania te to: uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji i podejmowania pracy, rozwijanie wiedzy i innowacji dla wzrostu oraz tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy.

W 2008 roku Centralny Zarząd Służby Więziennej przystąpił do realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na mocy umów podpisanych z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzki realizowane są cztery projekty.

W Zakładzie Karnym Zaręba realizowany jest:

- „Cykl szkoleniowo – aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”.

- W ramach projektu organizowane są szkolenia oraz zajęcia aktywizacyjne dla skazanych. Wszystkie podejmowane działania mają na celu ułatwić znalezienie pracy osobom opuszczającym zakład karny po zakończaniu odbywania kary. Prowadzone działanie cieszą się dużym zainteresowaniem wśród skazanych.

W 2013 roku w Zakładzie Karnym Zaręba zrealizowano dziewięć kursy (w I półroczu - cztery), każdy dla dwunastoosobowej grupy, w tym dwa kursy technolog robót wykończeniowych, spawacza, brukarz. Kursanci uczestniczyli również w zajęciach aktywizacyjnych. Profil kursów dobierany jest pod kątem sprzętu zakupionego ze środków unijnych w 2008 roku, jak również pod kątem ofert pracy z Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu.

Największym zainteresowaniem wśród skazanych cieszy się kurs spawacza, który kończy się sprawdzeniem wiadomości teoretycznych i praktycznych przed egzaminatorem z Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Dla wielu skazanych, w szczególności młodocianych, jest to pierwszy poważny egzamin w życiu. Towarzyszący mu stres opłaca się, ponieważ pozytywny wynik zapewnia otrzymanie Książeczki Spawacza oraz Świadectwa Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza.

Dobry brukarz i pracownik zajmujący się wykańczaniem wnętrz zawsze znajdzie pracę - z takim przekonaniem grupa skazanych szkoliła się, pod okiem instruktora, w ciężkiej sztuce układania kostki brukowej oraz w nauce prac wykończeniowych we wnętrzach. Cierpliwość, wytrwałość, oraz chęć pracy, pozwoliły na zdobycie umiejętności, które w przyszłości pomogą w znalezieniu pracy na wolności. Szczególną motywacją przy tym kursie była możliwość samodzielnego zarobkowania w przyszłość - istnieje możliwość znalezienia pracy nawet po godzinach.

Po każdym z kursów zorganizowane zostały zajęcia aktywizacyjne.

Na wolność mało osób może sobie pozwolić na ukończenie kursu. Brak czasu i środków finansowych są barierą w zdobywaniu nowych kwalifikacji. Warto wykorzystać czas spędzony w zakładzie karnym na zdobycie umiejętność, które przydadzą się po opuszczeniu zakładu.

Od początku realizacji programu zorganizowaliśmy łącznie 30 kursów dla 360 skazanych

 

 

Norweski Mechanizm Finansowy

 

Zakład Karny w Zarębie w ramach „Wsparcia Służby Więziennej, w tym sankcji pozawięziennych” uczestniczy w realizacji szeregu projektów finansowanych z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, których realizacja stała się możliwa dzięki zawartemu w dniu 10 czerwca 2011 roku Memorandum of Understanding pomiędzy Polską i Norwegią.

Zakład Karny w Zarębie wystąpił o zakwalifikowanie do realizacji tego projektu widząc w tym możliwości podnoszenia kwalifikacji kadry jednostki. Zakwalifikowanie się do projektu dało nam również możliwość organizacji szkoleń osadzonym podnoszących ich kompetencje społeczno-zawodowe.

Aktualnie funkcjonariusze jednostki uczestniczą w kursach języka obcego w ramach Projektu 2, "Realizacja szkoleń kadry Służby Więziennej podnoszących kwalifikacje zawodowe w celu zapewnienia właściwego poziomu stosowania kary pozbawienia wolności zgodnie z międzynarodowymi zasadami praw człowieka" Moduł 2.3, 2.4, 2.5.

Funkcjonariuszka zakładu karnego zakwalifikowana została w ramach Projektu 3, "Realizacja szkoleń kadry Służby Więziennej ukierunkowanych na podniesienie umiejętności służących prawidłowemu wykonywaniu obowiązków służbowych", będzie słuchaczem studiów podyplomowych z zakresu zarządzania jednostkami opieki zdrowotnej, jest to Moduł 3.1 “Funkcjonariusz ratuje życie”.

Funkcjonariusze zakładu karnego zakwalifikowani zostali do realizacji projektu 248 “Wzmocnienie systemu działania GISW i grup konwojowych oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy działu ochrony, w ramach tego projektu realizujemy Moduł 4.2 “Szkolenie funkcjonariuszy odpowiedzialnych za czynności profilaktyczne i dowódców zmian oraz zakup urządzeń prewencyjnych”.

Innym obszarem będzie realizacja projektu 112, "Realizacja szkoleń podnoszących kompetencje społeczno-zawodowe więźniów oraz stwarzanie warunków ułatwiających podtrzymanie więzi rodzinnych w celu zwiększenia efektywności ich powrotu do społeczeństwa po zakończeniu odbywania kary” Moduł 1.1 - “Szkolenie osób pozbawionych wolności w ramach przygotowania do środowiska otwartego” oraz Moduł 1.3 tj. “Przyjazne miejsce - dostosowanie pokoi i sali widzeń do kontaktu skazanych z ich dziećmi”.

Akty prawne

Ustawy:

– USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy. (Dz. U. nr 90, poz. 557 z późn. zm.),

– USTAWA z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523 z późn. zm.),

– USTAWA z dnia 24 maja 2013 r. o Środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. Nr 0, poz. 628),

Rozporządzenia:

– ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu działań funkcjonariuszy Służby Więziennej podczas wykonywania czynności służbowych (Dz. U. Nr 147, poz. 984),

– ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz użycia broni palnej lub psa służbowego przez funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. Nr 147, poz. 983),

– ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie trybu składania oraz wzoru wniosku o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osobowych o osobie obecnie lub uprzednio pozbawionej wolności w areszcie śledczym lub zakładzie karnym (Dz. U. Nr 143, poz. 965),

– ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobów prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz. U. Nr 151, poz. 1409 z późn. zm. / Dz. U.2012, poz.1409),

– ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności (Dz. U. Nr 152, poz. 1493),

– ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania (Dz. U. z Nr 152, poz. 1494),

– ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 2 października 2012 roku w sprawie czynności administracyjne związane z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowanie tych czynności (Dz. U. poz. 1153),

– ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 2 września 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad wykonywania praktyk religijnych i korzystania z posług religijnych w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz. U. Nr 159, poz. 1546),

– ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 17 października 2003 r. w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz. U. Nr 186, poz. 1820),

– ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobów załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz. U. Nr 151, poz. 1467 z późn. zm.),

– ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 31 października 2003 r. w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej (Dz. U. Nr 194, poz. 1902 z późn. zm.),

– ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 31 października 2003 r. w sprawie obrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej (Dz. U. Nr 194, poz. 1903 z późn. zm.),

– ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu uczestnictwa podmiotów w wykonywaniu kar, środków karnych, zabezpieczających i zapobiegawczych, a także społecznej kontroli nad ich wykonywaniem (Dz. U. Nr 211, poz. 2051),

– ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych (Dz. U. Nr 27, poz. 242 z późn. zm.),

– ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu prowadzenia nauczania w zakładach karnych (Dz. U. Nr 37, poz. 337 z późn. zm.),

– ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze dla osób pozbawionych wolności (Dz. U. poz. 738),

Zarządzenia Dyrektora Generalnego:

Zarządzenie Nr 2/04 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia i organizacji pracy penitencjarnej oraz zakresów czynności funkcjonariuszy i pracowników działów penitencjarnych i terapeutycznych

 

Zarządzenie Nr 27/2010 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 13 sierpnia 2010r. w sprawie gospodarowania składnikami majątkowymi w zakresie obsługi osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczym

 

Zarządzenie nr 60/2010 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 3 września 2010r. w sprawie ustalenia metod gospodarowania paliwami i energią w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej

 

Zarządzenie Nr 1/2014 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 22 stycznia 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia metod gospodarowania paliwami i energią w jednostkach Służby Więziennej

 

Zarządzenie nr 66/2010 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 06-09-2010 w sprawie gospodarki żywnościowej w jednostkach organizacyjnych SW

 

Zarządzenie Nr 81/2010Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Centralnemu Zarządowi Służby Więziennej

 

Zarządzenie Nr 28/2011 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie określenia zasad udostępniania informacji publicznej w Centralnym

Zarządzie Służby Więziennej oraz sprawowania nadzoru nad udostępnianiem informacji publicznej w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej

 

Zarządzenie nr 7/2012 Dyrektora Generalnego SW z dn. 30.01.2012 w spr. ustalania pojemności jednostek penitencjarnych (tekst ujednolicony)

 

Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie realizacji uprawnień do wyżywienia osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych

 

Zarządzenie Nr 6/2013 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 18 lutego 2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarki żywnościowej w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej

 

Zarządzenie Nr 32/2013 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 18 lipca 2013r. w sprawie zapobiegania i przeciwdziałania zjawiskom mobbingu, dyskryminacji i molestowania w Służbie Więziennej

 

Zarządzenie Nr 43/2013 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 października 2013r. zamieniające zarządzenie w sprawie gospodarowania składnikami majątkowymi, w zakresie obsługi osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych

 

Zarządzenie Nr 1/2014 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 22 stycznia 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia metod gospodarowania paliwami i energią w jednostkach Służby Więziennej

 

Zarządzenie nr 29/2015 Dyrektora Generalnego SW z dnia 1 lipca 2015 w sprawie transportowania skazanych

Zarządzenie Nr 30/15 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie określenia przeznaczenia zakładów karnych i aresztów śledczych

Zarządzenie Nr 31/15 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 1 lipca 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji uprawnień do wyżywienia osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych

 

Zarządzenie Nr 32/15 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 2 lipca 2015r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Centralnemu Zarządowi Służby Więziennej

 

– REGULAMIN Nr 1/2013 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie ceremoniału Służby Więziennej oraz musztry ceremonialnej,

Instrukcje:

– Instrukcja Nr 5/2010 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu postępowania z korespondencją kierowaną przez osadzonych do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu i innych międzynarodowych organów ochrony praw człowieka

– Instrukcja Nr 6/2010 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalania pojemności jednostek penitencjarnych

– Instrukcja Nr 16/2010 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie zapobiegania samobójstwom osób pozbawionych wolności

– Instrukcja Nr 21/2010 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 6 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu organizowania nauczania w szkołach oraz szkolenia kursowego w zakładach karnych i aresztach śledczych

– Instrukcja Nr 2/2012Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie tworzenia i organizacji oddziałów penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych

Porządek wewnętrzny ustalony w Oddziale Penitencjarnym I i II Zakładu Karnego w Zarębie

Treść porządku wewnętrznego dla oddziału penitencjarnego I i II z dnia 31 maja 2017 roku.

zawarta w ZARZĄDZENIU WEWNĘTRZNYM Nr 44/2017 Dyrektora Zakładu Karnego w Zarębie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ustalenia porządku wewnętrznego w Oddziale Penitencjarnym I i II.

Sposób załatwiania spraw

Prośby i wnioski dotyczące działalności jednostek organizacyjnych Służby Więziennej tych jednostek w ramach swoich zadań. Skargi dotyczące działalności jednostek organizacyjnych oraz postępowania Służby Więziennej załatwiają: kierownik jednostki organizacyjnej – jeżeli skarga jest do niego adresowana, a nie dotyczy jego bezpośredniej działalności i podjętych przez niego decyzji, chyba, że w tym zakresie zakresie zostanie uznana za zasadną, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej jeżeli skarga dotyczy działalności nadzorowanej przez niego jednostki organizacyjnej i nie została załatwiona w trybie opisanym wyżej, Dyrektor Generalny Służby Więziennej lub osoba przez niego wyznaczona jeżeli skarga dotycz działalności Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej i nie została załatwiona przez Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej. Wnioski, prośby i skargi mogą być wnoszone pisemnie, osobiście lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
Dyrektor Zakładu Karnego w Zarębie lub wyznaczona przez niego osoba przyjmuje interesantów:
- poniedziałki w godzinach 9.00 – 17.00
- wtorki         w godzinach 7.30 – 15.00
- środy          w godzinach 7.30 – 15.00
- czwartki      w godzinach 7.30 – 15.00
- piątki          w godzinach 7.30 – 15.00.

Rejestry, ewidencje, archiwa

W Zakładzie Karnym w Zarębie tworzy rejestry i prowadzi ewidencję na potrzeby wykonywania kar i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności. W jednostce, zgodnie z Zarządzeniem Nr 13/2002 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwów zakładowych i składnic akt w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej, funkcjonuje zakładowa składnica akt.

Dokumenty urzędowe

Dokumenty urzędowe Zakładu Karnego w Zarębie są to dokumenty (w rozumieniu ustawy) w formie pisemnej, zawierające treść oświadczenia woli lub wiedzy, kierowane do innego podmiotu lub jednostki organizacyjnej, które zawierają w szczególności: dane teleadresowe Zakładu Karnego w Zarębie, imienną pieczęć z podpisem Dyrektora Zakładu Karnego w Zarębie lub upoważnionego funkcjonariusza.

Wzory druków

Wzór wniosku o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osobowych o osobie obecnie lub uprzednio pozbawionej wolności areszcie śledczym lub zakładzie Karnym stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2010 r.
(Dz. U. z 2010 r. Nr. 143  por. 965).

Ważne ogłoszenia

I Zasady przyjmowania paczek

 

Zasady korzystania przez osoby pozbawione wolności z uprawnień, między innymi, do otrzymywania paczek żywnościowych związku z wejściem w życie (z dniem 1 lipca 2015 roku) ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., poz. 396).

Szczegółowe informacje dotyczące zmian:

Z dniem 1 lipca 2015 roku wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., poz. 396), które wprowadzają zmiany m.in. w zasadach korzystania przez osoby pozbawione wolności z uprawnień do otrzymywania paczek żywnościowych oraz gromadzenia środków pieniężnych na tzw. „akumulacji”.

Znowelizowany art. 113a§3 Kodeksu karnego wykonawczego stanowi, że skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Aby otrzymać paczkę żywnościową osadzony jest zobowiązany złożyć zamówienie na piśmie oraz pokryć koszty przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.

Zgodnie z art. 115§11 kodeksu karnego osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu. W związku z powyższym jedynie takie osoby są uprawnione do złożenia zamówienia na realizację paczki żywnościowej dla skazanego.

Osoby najbliższe mogą składać zamówienia bezpośrednio w punkcie sprzedaży (w trakcie widzenia), prowadzonym przez Zachodnią Instytucję Gospodarki Budżetowej „PIAST” w Wołowie i tam dokonać płatności za paczkę, bądź też przesłać zamówienie drogą pocztową dokonując przy tym przelewu lub przekazania środków pieniężnych na konto ZIGB „PIAST”. Formularze zamówienia oraz wykazy produktów, które będzie można zamówić w paczce, będą dostępne w punkcie sprzedaży (w sali widzeń), oddziałach mieszkalnych (dyżurka oddziałowego i wychowawcy) oraz na stronie internetowej Zakładu Karnego w Zarębie. Przy sporządzaniu zamówienia należy wziąć pod uwagę okoliczność, że w myśl znowelizowanego art. 110a§1 Kodeksu karnego wykonawczego skazany może posiadać w celi mieszkalnej artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg. Łączna ilość i wymiary rzeczy, w tym żywności, znajdujących się w posiadaniu skazanego w trakcie pobytu w zakładzie karnym (w celi mieszkalnej i w magazynie) nie może przekroczyć 30 kg oraz pojemności torby transportowej o kubaturze 0,17 m³. Wymogi te (określone zarządzeniem Nr 19/2015 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej) nie obejmują posiadanych przez skazanego dokumentów związanych z postępowaniem, którego jest uczestnikiem oraz odbiornika TV. Ilość i wymiary rzeczy, które skazany może posiadać w celi w tym żywności nie mogą przekraczać :

1) kubatury szafki więziennej przypadającej na skazanego;

2) kubatury szuflady wysuwanej / pojemnika podłóżkowego lub odpowiadającej im objętości;

3) 9 litrów napojów.

W wypadku braku uprawnienia skazanego do otrzymania paczki żywnościowej zamówienie nie będzie realizowane a środki pieniężne przesłane przez osobę najbliższą na konto ZIGB „PIAST” zostaną zwrócone nadawcy (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu albo przekazu pieniężnego).

 

Nr konta ZIGB Piast: 71 1130 1033 0018 8181 4720 0011

Procedury związane ze sposobem realizacji E-paczek w Zakładzie Karnym w Zarębie

1. Paczki żywnościowe są dostarczane osadzonym przebywającym w Zakładzie Karnym w Zarębie na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę żywnościową, zwanego dalej "zamówieniem", przekazanego do punktu sprzedaży wraz z dowodem wpłaty; (wzór zamówienia określa Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu).
2. Zamówienie jest sporządzane na podstawie aktualnej listy produktów dostępnych :
a) w punkcie sprzedaży,
oraz na stronie internetowej : www.sw.gov.pl , zwanej dalej "listą" (Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu).
3. Zamówienie na dostawę paczki żywnościowej dla osadzonego, osoby zainteresowane mogą złożyć wraz z dowodem wpłaty :
a) w punkcie sprzedaży,
b) drogą pocztową.
4. Formularz zamówienia dostępny jest w punktach sprzedaży wymienionych w pkt. 2.
5. Zamówienie może być przyjęte do realizacji (przez punkt sprzedaży) po uprzednim potwierdzeniu przez adminstrację zakładu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki. W przypadku braku tego uprawnienia informacja o przyczynie odmowy realizacji paczki przekazywana jest do punktu sprzedaży.
6. Paczka, realizowana w drodze zamówienia przekazywana jest osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.
7. Paczka, otrzymana przez osadzonego w drodze realizacji zamówienia, podlega ewidencji w rejestrze paczek żywnościowych oraz w imiennym wykazie otrzymanych paczek. Pracownik punktu sprzedaży po realizacji paczki zobowiązany jest do przekazania tej informacji do administracji zakładu karnego.
8. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego) wraz z informacją o przyczynie odmowy przyjęcia zamówienia.
 

II. Zasady udzielania widzeń

Widzenia dla skazanych odbywają się we wtorki, czwartki i niedziele, w godz. 9.00 – 16.00.
Zgłoszenia na widzenia przyjmowane są od godz. 7.30 do godz. 14.50
.

W pierwszej kolejności odbywają się widzenia: kobietom w zaawansowanej ciąży, osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3, niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach) oraz powyżej 75 roku życia.

Dodatkowo widzenia dla skazanych odbywają się w następujące dni wolne - święta: (Trzech Króli, pierwszym dniu Wielkanocy, Boże Ciało, Zielone Świątki oraz drugim dniu Bożego Narodzenia - jeżeli pierwszy dzień nie jest dniem widzeń).
Ilość widzeń i sposób ich udzielania dla skazanych określa Ustawa - Kodeks Karny Wykonawczy.

 

III. Zasady gromadzenia środków pieniężnych
 
Od dnia 1 lipca 2015 roku zmianie ulegają zasady gromadzenia środków pieniężnych należących do skazanego, na tzw. „akumulację” tj. przeznaczonych na przejazd do miejsca zamieszkania i na utrzymanie po zwolnieniu z zakładu karnego. W następstwie nowelizacji będą one przekazywane na oprocentowany rachunek Banku Gospodarstwa Krajowego. Z uwagi na powyższe skazany nie będzie mógł ich przekazać na wybrany rachunek bankowy lub książeczkę oszczędnościową. Należy podkreślić, że środki pieniężne, zgromadzone na tzw. „akumulacji”, na wniosek skazanego przekazuje się na spłatę grzywny, która została zamieniona na zastępczą karę pozbawienia wolności lub zastępczą karę aresztu..

IV. Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego wg wzoru:.
Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej].
Wpłacający: [imię i nazwisko].
Wpłacający: [adres].

Tytuł przelewu:

dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego].

Konto bankowe:

NBP O/O WROCŁAW 84 1010 1674 0046 6213 9120 0000

 

 

 

 

 

 

 

 

Identyfikator Jednostki

169

StatusCreated

Utworzony przez Przemysław Żuławski o 2011-06-13 14:02

StatusModified

Zmodyfikowany przez Przemysław Żuławski o 2018-02-21 08:10

Struktura OrganizacyjnaCreated

Utworzony przez Przemysław Żuławski o 2011-06-13 14:02

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Przemysław Żuławski o 2018-02-21 08:10

Podmioty WspółpracująceCreated

Utworzony przez Przemysław Żuławski o 2011-06-13 14:02

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Przemysław Żuławski o 2018-02-21 08:10

Przedmiot działalnościCreated

Utworzony przez Przemysław Żuławski o 2011-06-13 14:02

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Przemysław Żuławski o 2018-02-21 08:10

Oświadczenie majątkoweCreated

Utworzony przez Przemysław Żuławski o 2011-06-13 14:02

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Przemysław Żuławski o 2018-02-21 08:10

Majątek Służby WięziennejCreated

Utworzony przez Przemysław Żuławski o 2011-06-13 14:02

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Przemysław Żuławski o 2018-02-21 08:10

Zamówienia publiczneCreated

Utworzony przez Przemysław Żuławski o 2011-06-13 14:02

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Przemysław Żuławski o 2018-02-21 08:10

Współpraca międzynarodowaCreated

Utworzony przez Przemysław Żuławski o 2011-06-13 14:02

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Przemysław Żuławski o 2018-02-21 08:10

Fundusze unijneCreated

Utworzony przez Przemysław Żuławski o 2011-06-13 14:02

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Przemysław Żuławski o 2018-02-21 08:10

Akty prawneCreated

Utworzony przez Przemysław Żuławski o 2011-06-13 14:02

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Przemysław Żuławski o 2018-02-21 08:10

Sposób załatwiania sprawCreated

Utworzony przez Przemysław Żuławski o 2011-06-13 14:02

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Przemysław Żuławski o 2018-02-21 08:10

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

Utworzony przez Przemysław Żuławski o 2011-06-13 14:02

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Przemysław Żuławski o 2018-02-21 08:10

Dokumenty urzędoweCreated

Utworzony przez Przemysław Żuławski o 2011-06-13 14:02

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Przemysław Żuławski o 2018-02-21 08:10

Wzory drukówCreated

Utworzony przez Przemysław Żuławski o 2011-06-13 14:02

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Przemysław Żuławski o 2018-02-21 08:10

Ważne ogłoszeniaCreated

Utworzony przez Przemysław Żuławski o 2011-01-04 11:35

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Przemysław Żuławski o 2018-02-21 08:10

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

 

AdresModified

Zmodyfikowany przez Przemysław Żuławski o 2018-02-21 08:10

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Przemysław Żuławski o 2018-02-21 08:10

Data wytworzenia

2011-06-13 14:10

Nabór

 

Projektowane akty prawne

brak

AdresWytwarzajacy

Piotr Nowak

Akty prawneWytwarzajacy

Piotr Nowak

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

Piotr Nowak

Fundusze unijneWytwarzajacy

Piotr Nowak

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

Piotr Nowak

NabórWytwarzajacy

Piotr Nowak

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

Piotr Nowak

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

Piotr Nowak

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

Piotr Nowak

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

Artur Ziółkowski

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

Piotr Nowak

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

Piotr Nowak

StatusWytwarzajacy

Piotr Nowak

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

Piotr Nowak

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

Piotr Nowak

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

Piotr Nowak

Wzory drukówWytwarzajacy

Piotr Nowak

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

Ryszard Leszczyński

KierownictwoWytwarzajacy

Piotr Nowak

Załączniki

Utworzony o 2011-02-09 12:47 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:23, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.