Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Zakład Karny Zaręba

Historia wersjiHistoria wersji

Jednostka

Zakład Karny Zaręba

Adres

Zakład Karny Zaręba
ul. Leśna 4
59 - 800 Lubań
 
Tel. centrala (75) 722-93-70
Fax (75) 722-93-98
 

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Wrocław

Status

Zakład Karny w Zarębie został utworzony Zarządzeniem Nr 1/72/CZZK Ministra Sprawiedliwości z dnia 08.01.1972r. w sprawie utworzenia Zakładu Karnego w Zarębie. Jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej nieposiadającą osobowości prawnej i działa na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej. (Dz. U. Nr 79, poz. 523).

Kierownictwo

Dyrektor zakładu karnego 
mjr Andrzej Koszela 
Tel./Fax: (75) 722-93-99 / (75) 722-93-98
 
Zastępca dyrektora zakładu karnego 
kpt. Mariusz Socha  
Tel./Fax: (75) 722-93-99 / (75) 722-93-98
 
Zastępca dyrektora zakładu karnego / Oficer prasowy
mjr Ryszard Leszczyński  
Tel./Fax: (75) 722-93-79 / (75) 722-93-98

Struktura Organizacyjna

Zakładem Karnym w Zarębie kieruje Dyrektor Zakładu Karnego przy pomocy dwóch zastępców, głównego księgowego oraz kierowników komórek organizacyjnych.
W skład Zakładu Karnego w Zarębie wchodzą następujące komórki organizacyjne: dział ewidencji, dział finansowy, dział kwatermistrzowski, dział ochrony, dział penitencjarny, dział służby zdrowia oraz samodzielne stanowiska do spraw kadr, zatrudnienia osadzonych, bezpieczeństwa i higieny pracy, kancelarii tajnej, pion informacji niejawnych oraz oddziały penitencjarne nr 1 i nr 2.

Podmioty Współpracujące

Zakład Karny w Zarębie współpracuje z innymi jednostkami organizacyjnymi na zasadach określonych w Ustawie o Służbie Więziennej oraz innych powiązanych aktach prawnych, między innymi, na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz.U. z 2010 r. nr 79; poz. 523) i art. 38 par.1 K.K.W. Służba Więzienna współdziała z organami państwowymi i samorządu terytorialnego, stowarzyszeniami, fundacjami, organizacjami oraz instytucjami, których celem jest współpraca w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, jak również z kościołami, związkami wyznaniowymi, szkołami wyższymi i placówkami naukowymi oraz osobami godnymi zaufania.

Przedmiot działalności

Zakład Karny w Zarębie realizuje na zasadach określonych w KKW, zadania w zakresie wykonywania kary pozbawienia wolności, do których w szczególności należy: prowadzenie działalności resocjalizacyjnej wobec osób skazanych na kare pozbawienia wolności, przede wszystkim przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu umiejętności zawodowych, nauczania oraz zajęć kulturalno-oświatowych, zapewnienie osobom skazanym na karę pozbawienia wolności przestrzegania ich praw, zwłaszcza humanitarnych warunków, poszanowania godności, opieki zdrowotnej, posług religijnych, ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw, zapewnienia porządku i bezpieczeństwa.
 
 
 
 
 

Oświadczenie majątkowe

brak

Majątek Służby Więziennej

Majątek Zakładu Karnego stanowi kompleks budynków przy ulicy Leśnej 4 w Zarębie, który położony jest na powierzchni 5,43 ha. Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa i pozostaje w trwałym zarządzie Zakładu Karnego w Zarębie.

Zamówienia publiczne

test

Współpraca międzynarodowa

Zakład Karny w Zarębie współpracuje z:
- Zakładem Karnym w Hrnciarovce nad Parnou - Republika Słowacji. Porozumienie w tej sprawie zawarto 12 września 2013 roku, które podpisał dyrektor plk PhDr. Jaroslav Janos PhD. ze strony słowackiej i płk mgr Ryszard Godyla 
reprezentujący strone polską. Realizację zawartego porozumienia przejęły Zakład Karny w Hrnciarovce nad Parnou i Zakład Karny w Zarębie.
Wspólnie organizowane były, między innymi, turnieje piłkarskie, zawody wędkarskie, wzajemne wizyty funkcjonariuszy służb, ect..
- Z jednostkami Republiki Czeskiej współpraca rozpoczęła się w latach 90-ych. Wspólnie organizowane były, między innymi, turnieje piłkarskie, zawody wędkarskie, wzajemne wizyty działów służb, ect.. 12 września 2013 roku nastąpiło uroczyste podpisanie porozumienia o partnerstwie i współpracy pomiędzy Strażą Więzienną Republiki Czeskiej a Polską Służą Więzienną. Stronę naszych południowych sąsiadów reprezentował plk. Mgr. Simon Michailidis z naszej strony pod dokumentem podpis złożył płk Ryszard Godyla Dyrektor Okręgowy SW we Wrocławiu a realizację zawartego porozumienia w praktyce przejęły Zakłady Karne w Straży pod Ralskiem i Zarębie.

Fundusze unijne

Program Operacyjny Kapitał Ludzki: jest jednym z programów operacyjnych, wdrażanych w latach 2007-2013. Środki finansowe na jego realizację pochodzą głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Całość kwoty, jaką przewidziano na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wynosi prawie 11,5 mld euro, w tym 9,7 mld euro (85%) to wszystkie środki Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce, na lata 2007-2013 a pozostałą część (15%) stanowią środki krajowe. Europejski Fundusz Społeczny wspiera politykę społeczną i finansuje działania państw członkowskich na dwóch płaszczyznach: przeciwdziałania bezrobociu oraz rozwoju zasobów ludzkich. Celem PO KL jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich, poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, poprawę stanu zdrowia osób pracujących, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa. PO KL służy przyspieszeniu rozwoju społeczno - gospodarczego Polski, wzrostowi zatrudnienia oraz zwiększeniu spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej z krajami Unii Europejskiej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi stawia odnowiona Strategia Lizbońska. Wyzwania te to: uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji i podejmowania pracy, rozwijanie wiedzy i innowacji dla wzrostu oraz tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy.

W 2008 roku Centralny Zarząd Służby Więziennej przystąpił do realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na mocy umów podpisanych z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzki realizowane są cztery projekty.

W Zakładzie Karnym Zaręba realizowany jest:

- „Cykl szkoleniowo – aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”.

- W ramach projektu organizowane są szkolenia oraz zajęcia aktywizacyjne dla skazanych. Wszystkie podejmowane działania mają na celu ułatwić znalezienie pracy osobom opuszczającym zakład karny po zakończaniu odbywania kary. Prowadzone działanie cieszą się dużym zainteresowaniem wśród skazanych.

W 2013 roku w Zakładzie Karnym Zaręba zrealizowano dziewięć kursy (w I półroczu - cztery), każdy dla dwunastoosobowej grupy, w tym dwa kursy technolog robót wykończeniowych, spawacza, brukarz. Kursanci uczestniczyli również w zajęciach aktywizacyjnych. Profil kursów dobierany jest pod kątem sprzętu zakupionego ze środków unijnych w 2008 roku, jak również pod kątem ofert pracy z Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu.

Największym zainteresowaniem wśród skazanych cieszy się kurs spawacza, który kończy się sprawdzeniem wiadomości teoretycznych i praktycznych przed egzaminatorem z Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Dla wielu skazanych, w szczególności młodocianych, jest to pierwszy poważny egzamin w życiu. Towarzyszący mu stres opłaca się, ponieważ pozytywny wynik zapewnia otrzymanie Książeczki Spawacza oraz Świadectwa Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza.

Dobry brukarz i pracownik zajmujący się wykańczaniem wnętrz zawsze znajdzie pracę - z takim przekonaniem grupa skazanych szkoliła się, pod okiem instruktora, w ciężkiej sztuce układania kostki brukowej oraz w nauce prac wykończeniowych we wnętrzach. Cierpliwość, wytrwałość, oraz chęć pracy, pozwoliły na zdobycie umiejętności, które w przyszłości pomogą w znalezieniu pracy na wolności. Szczególną motywacją przy tym kursie była możliwość samodzielnego zarobkowania w przyszłość - istnieje możliwość znalezienia pracy nawet po godzinach.

Po każdym z kursów zorganizowane zostały zajęcia aktywizacyjne.

Na wolność mało osób może sobie pozwolić na ukończenie kursu. Brak czasu i środków finansowych są barierą w zdobywaniu nowych kwalifikacji. Warto wykorzystać czas spędzony w zakładzie karnym na zdobycie umiejętność, które przydadzą się po opuszczeniu zakładu.

Od początku realizacji programu zorganizowaliśmy łącznie 30 kursów dla 360 skazanych.
Norweski Mechanizm Finansowy:

Zakład Karny w Zarębie w ramach „Wsparcia Służby Więziennej, w tym sankcji pozawięziennych” uczestniczy w realizacji szeregu projektów finansowanych z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, których realizacja stała się możliwa dzięki zawartemu w dniu 10 czerwca 2011 roku Memorandum of Understanding pomiędzy Polską i Norwegią.

Zakład Karny w Zarębie wystąpił o zakwalifikowanie do relizacji tego projektu widząc w tym możliwości podnoszenia kwalifikacji kadry jednostki. Zakwalifikowanie się do projektu dało nam również możliwość organizacji szkoleń osadzonym podnoszących ich kompetencje społeczno-zawodowe.

Aktualnie funkcjonariusze jednostki uczestniczą w kursach języka obcego w ramach Projektu 2, "Realizacja szkoleń kadry Służby Więziennej podnoszących kwalifikacje zawodowe w celu zapewnienia właściwego poziomu stosowania kary pozbawienia wolności zgodnie z międzynarodowymi zasadami praw człowieka" Moduł 2.3, 2.4, 2.5.

Funkcjonariuszka zakładu karnego zakwalifikowana została w ramach Projektu 3, "Realizacja szkoleń kadry Służby Więziennej ukierunkowanych na podniesienie umiejętności służących prawidłowemu wykonywaniu obowiązków służbowych", będzie słuchaczem studiów podyplomowych z zakresu zarządzania jednostkami opieki zdrowotnej, jest to Moduł 3.1 “Funkcjonariusz ratuje życie”.

Funkcjonariusze zakładu karnego zakwalifikowani zostali do realizacji projektu 248 “Wzmocnienie systemu działania GISW i grup konwojowych oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy działu ochrony, w ramach tego projektu realizujemu Moduł 4.2 “Szkolenie funkcjonariuszy odpowiedzialnych za czynności profilaktyczne i dowódców zmian oraz akup urządzeń prewencyjnych”.

Innym obszarem będzie realizacja projektu 112, "Realizacja szkoleń podnoszących kompetencje społeczno-zawodowe więźniów oraz stwarzanie warunków ułatwiających podtrzymanie więzi rodzinnych w celu zwiększenia efektywności ich powrotu do społeczeństwa po zakończeniu odbywania kary” Moduł 1.1 - “Szkolenie osób pozbawionych wolności w ramach przygotowania do środowiska otwartego” oraz Moduł 1.3 tj. “Przyjazne miejsce - dostosowanie pokoi i sali widzeń do kontaktu skazanych z ich dziećmi”.

Akty prawne

Ustawy:

– USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy. (Dz. U. nr 90, poz. 557 z późn. zm.),

– USTAWA z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523 z późn. zm.),

– USTAWA z dnia 24 maja 2013 r. o Środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. Nr 0, poz. 628),

Rozporządzenia:

– ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu działań funkcjonariuszy Służby Więziennej podczas wykonywania czynności służbowych (Dz. U. Nr 147, poz. 984),

– ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz użycia broni palnej lub psa służbowego przez funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. Nr 147, poz. 983),

– ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie trybu składania oraz wzoru wniosku o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osobowych o osobie obecnie lub uprzednio pozbawionej wolności w areszcie śledczym lub zakładzie karnym (Dz. U. Nr 143, poz. 965),

– ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobów prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz. U. Nr 151, poz. 1409 z późn. zm. / Dz. U.2012, poz.1409),

– ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności (Dz. U. Nr 152, poz. 1493),

– ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania (Dz. U. z Nr 152, poz. 1494),

– ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 2 października 2012 roku w sprawie czynności administracyjne związane z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowanie tych czynności (Dz. U. poz. 1153),

– ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 2 września 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad wykonywania praktyk religijnych i korzystania z posług religijnych w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz. U. Nr 159, poz. 1546),

– ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 17 października 2003 r. w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz. U. Nr 186, poz. 1820),

– ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobów załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz. U. Nr 151, poz. 1467 z późn. zm.),

– ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 31 października 2003 r. w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej (Dz. U. Nr 194, poz. 1902 z późn. zm.),

– ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 31 października 2003 r. w sprawie obrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej (Dz. U. Nr 194, poz. 1903 z późn. zm.),

– ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu uczestnictwa podmiotów w wykonywaniu kar, środków karnych, zabezpieczających i zapobiegawczych, a także społecznej kontroli nad ich wykonywaniem (Dz. U. Nr 211, poz. 2051),

– ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych (Dz. U. Nr 27, poz. 242 z późn. zm.),

– ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu prowadzenia nauczania w zakładach karnych (Dz. U. Nr 37, poz. 337 z późn. zm.),

– ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze dla osób pozbawionych wolności (Dz. U. poz. 738),

Zarządzenia Dyrektora Generalnego:

– ZARZĄDZENIE Nr 2/04 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia i organizacji pracy penitencjarnej oraz zakresów czynności funkcjonariuszy i pracowników działów penitencjarnych i terapeutycznych (z późn. zm.),

– ZARZĄDZENIE Nr 27/10 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie gospodarowania składników majątkowych w zakresie obsługi osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych

– ZARZĄDZENIE Nr 18/13 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie określenia przeznaczenia zakładów karnych i aresztów śledczych

– ZARZĄDZENIE Nr 30/2010 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania dyrektorów oraz struktury organizacyjnej zakładów karnych i aresztów śledczych (z późn. zm.)

– REGULAMIN Nr 1/2013 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ z dnia  4 czerwca 2013 r. w sprawie ceremoniału Służby Więziennej oraz musztry ceremonialnej,

Instrukcje:

– INSTRUKCJA Nr 5/2010 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu postępowania z korespondencją kierowaną przez osadzonych do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu i innych międzynarodowych organów ochrony praw człowieka

– INSTRUKCJA Nr 6/2010 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalania pojemności jednostek penitencjarnych

– INSTRUKCJA Nr 7/2010 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie transportowania skazanych

– INSTRUKCJA Nr 16/2010 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie zapobiegania samobójstwom osób pozbawionych wolności

– INSTRUKCJA Nr 21/2010 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ z dnia 6 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu organizowania nauczania w szkołach oraz szkolenia kursowego w zakładach karnych i aresztach śledczych

– INSTRUKCJA Nr 2/2012 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie tworzenia i organizacji oddziałów penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych

Regulaminy:

– REGULAMIN Nr 1/2013 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie ceremoniału Służby Więziennej oraz musztry ceremonialnej,

Sposób załatwiania spraw

Prośby i wnioski dotyczące działalności jednostek organizacyjnych Służby Więziennej tych jednostek w ramach swoich zadań. Skargi dotyczące działalności jednostek organizacyjnych oraz postępowania Służby Więziennej załatwiają: kierownik jednostki organizacyjnej – jeżeli skarga jest do niego adresowana, a nie dotyczy jego bezpośredniej działalności i podjętych przez niego decyzji, chyba, że w tym zakresie zakresie zostanie uznana za zasadną, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej jeżeli skarga dotyczy działalności nadzorowanej przez niego jednostki organizacyjnej i nie została załatwiona w trybie opisanym wyżej, Dyrektor Generalny Służby Więziennej lub osoba przez niego wyznaczona jeżeli skarga dotycz działalności Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej i nie została załatwiona przez Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej. Wnioski, prośby i skargi mogą być wnoszone pisemnie, osobiście lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
Dyrektor Zakładu Karnego w Zarębie lub wyznaczona przez niego osoba przyjmuje interesantów:
- poniedziałki w godzinach 9.00 – 17.00
- wtorki         w godzinach 7.30 – 15.00
- środy          w godzinach 7.30 – 15.00
- czwartki      w godzinach 7.30 – 15.00
- piątki          w godzinach 7.30 – 15.00.

Rejestry, ewidencje, archiwa

W Zakładzie Karnym w Zarębie tworzy rejestry i prowadzi ewidencję na potrzeby wykonywania kar i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności. W jednostce, zgodnie z Zarządzeniem Nr 13/2002 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwów zakładowych i składnic akt w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej, funkcjonuje zakładowa składnica akt.

Dokumenty urzędowe

Dokumenty urzędowe Zakładu Karnego w Zarębie są to dokumenty (w rozumieniu ustawy) w formie pisemnej, zawierające treść oświadczenia woli lub wiedzy, kierowane do innego podmiotu lub jednostki organizacyjnej, które zawierają w szczególności: dane teleadresowe Zakładu Karnego w Zarębie, imienną pieczęć z podpisem Dyrektora Zakładu Karnego w Zarębie lub upoważnionego funkcjonariusza.

Wzory druków

Wzór wniosku o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osobowych o osobie obecnie lub uprzednio pozbawionej wolności areszcie śledczym lub zakładzie Karnym stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2010 r.
(Dz. U. z 2010 r. Nr. 143  por. 965).

Ważne ogłoszenia

Osadzony ma prawo otrzymać raz na kwartał paczkę żywnościową o wadze do 5kg, a za zezwoleniem Dyrektora paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny i lekami. Paczki przyjmowane są jedynie w twardym opakowaniu. .

Nie przyjmuje się paczek:

1.bez spisu zawartości,
2.żywnościowych których ciężar wraz z opakowaniem przekracza 5kg,
3.higienicznych, odzieżowych zawierających artykuły inne niż określone w zezwoleniu Dyrektora,
4.zawierających artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w sposób istotny ich zawartości.
.

Zabrania się wnoszenia na teren zakładu karnego broni, środków łączności, środków odurzających, psychotropowych, alkoholu i wyrobów tytoniowych.


Dodatkowy sposób realizacji uprawnień osadzonych do otrzymania paczek z żywnością,
za pośrednictwem punktu sprzedaży znajdującego się na terenie Zakładu Karnego w Zarębie.

Od 1 stycznia 2012 roku we wszystkich jednostkach penitencjarnych funkcjonował będzie dodatkowy sposób realizacji uprawnień osadzonych do otrzymywania paczek z żywnością, za pośrednictwem punktów sprzedaży znajdujących się na terenie jednostek.

I Procedury związane ze sposobem realizacji E-paczek w Zakładzie Karnym w Zarębie

1. Paczki żywnościowe są dostarczane osadzonym przebywającym w Zakładzie Karnym w Zarębie na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę żywnościową, zwanego dalej "zamówieniem", przekazanego do punktu sprzedaży wraz z dowodem wpłaty; (wzór zamówienia określa Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu).
2. Zamówienie jest sporządzane na podstawie aktualnej listy produktów dostępnych :
a) w punkcie sprzedaży,
oraz na stronie internetowej : www.sw.gov.pl , zwanej dalej "listą" (Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu).
3. Zamówienie na dostawę paczki żywnościowej dla osadzonego, osoby zainteresowane mogą złożyć wraz z dowodem wpłaty :
a) w punkcie sprzedaży,
b) drogą pocztową.
4. Formularz zamówienia dostępny jest w punktach sprzedaży wymienionych w pkt. 2.
5. Zamówienie może być przyjęte do realizacji (przez punkt sprzedaży) po uprzednim potwierdzeniu przez adminstrację zakładu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki. W przypadku braku tego uprawnienia informacja o przyczynie odmowy realizacji paczki przekazywana jest do punktu sprzedaży.
6. Paczka, realizowana w drodze zamówienia przekazywana jest osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.
7. Paczka, otrzymana przez osadzonego w drodze realizacji zamówienia, podlega ewidencji w rejestrze paczek żywnościowych oraz w imiennym wykazie otrzymanych paczek. Pracownik punktu sprzedaży po realizacji paczki zobowiązany jest do przekazania tej informacji do administracji zakładu karnego.
8. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego) wraz z informacją o przyczynie odmowy przyjęcia zamówienia.
.

II. Zasady udzielania widzeń

Widzenia dla skazanych odbywają się we wtorki, czwartki i niedziele, w godz. 9.00 – 16.00.
Zgłoszenia na widzenia przyjmowane są od godz. 7.30 do godz. 15.00
.

W pierwszej kolejności odbywają się widzenia: kobietom w zaawansowanej ciąży, osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3, niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach) oraz powyżej 75 roku życia.

Dodatkowo widzenia dla skazanych odbywają się w następujące dni wolne - święta: (Trzech Króli, pierwszym dniu Wielkanocy, Boże Ciało, Zielone Świątki oraz drugim dniu Bożego Narodzenia - jeżeli pierwszy dzień nie jest dniem widzeń).
Ilość widzeń i sposób ich udzielania dla skazanych określa Ustawa - Kodeks Karny Wykonawczy.


III. Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego wg wzoru:.
Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej].
Wpłacający: [imię i nazwisko].
Wpłacający: [adres].

Tytuł przelewu:

dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego].

Konto bankowe:

NBP O/O WROCŁAW 84 1010 1674 0046 6213 9120 0000

 

IV. INFORMACJA O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO W ZK ZARĘBA

 

Lista składników zbędnych i zużytychLp.

Nazwa (określenie)

Jednostka Miary

Ilość

Cena jednostkowa

Uwagi dot. składnika majątkowego

1

Biurko

szt.

5

20,00 zł

Zużyty, uszkodzony.

2

Biurko narożne z nadstawką

szt.

1

25,00 zł

Zużyty, uszkodzony.

3

Bluza kucharza

szt.

9

7,00 zł

Zużyty, uszkodzony.

4

Buty gumowe wysokie

par

1

2,00 zł

Zużyty, uszkodzony.

5

Chochla 0,25 l

szt.

1

1,00 zł

Zużyty, uszkodzony.

6

Chochla

szt.

2

1,00 zł

Zużyty, uszkodzony.

7

Czajnik bezprzewodowy

szt.

2

14,00 zł

Zużyty, uszkodzony.

8

Czapka kucharza

szt.

18

0,50 zł

Zużyty, uszkodzony.

9

Deska do krojenia

szt.

5

0,50 zł

Zużyty, uszkodzony.

10

Dłuto

szt.

1

0,20 zł

Zużyty, uszkodzony.

11

Fartuch fryzjerski

szt.

2

0,50 zł

Zużyty, uszkodzony.

12

Fartuch kucharza

szt.

30

0,50 zł

Zużyty, uszkodzony.

13

Fartuch ochronny

szt.

7

0,40 zł

Zużyty, uszkodzony.

14

Filiżanki + podstawki

szt.

1

0,10 zł

Zużyty, uszkodzony.

15

Fotel obrotowy (krzesło)

szt.

7

8,00 zł

Zużyty, uszkodzony.

16

Gra chińczyk

szt.

1

0,50 zł

Zużyty, uszkodzony.

17

Grzebień

szt.

1

0,10 zł

Zużyty, uszkodzony

18

Kamera sony z torbą

kpl.

1

40,00 zł

Zużyty, uszkodzony.

19

Klapek biały kuchnia

par

1

1,00 zł

Zużyty, uszkodzony.

20

Koc

szt.

215

1,00 zł

Zużyty, uszkodzony.

21

Komplet kawowy

szt.

1

6,00 zł

Zużyty, uszkodzony.

22

Komplet kuchenny

szt.

1

2,50 zł

Zużyty, uszkodzony.

23

Kontener

szt.

1

13,00 zł

Zużyty, uszkodzony.

24

Kosz na śmieci

szt.

1

2,00 zł

Zużyty, uszkodzony.

25

Koszula flanelowa

szt.

6

0,50 zł

Zużyty, uszkodzony.

26

Koszula więzienna

szt.

59

0,50 zł

Zużyty, uszkodzony.

27

Krzesło

szt.

42

6,00 zł

Zużyty, uszkodzony.

28

Krzesło biurowe

szt.

9

10,00 zł

Zużyty, uszkodzony.

29

Kuchenka mikrofalowa

szt.

1

10,00 zł

Zużyty, uszkodzony.

30

Kurtka ocieplana

szt.

44

6,00 zł

Zużyty, uszkodzony.

31

Kwiaty sztuczne

szt.

3

0,50 zł

Zużyty, uszkodzony.

32

Lampka biurowa

szt.

1

6,00 zł

Zużyty, uszkodzony.

33

Laptop

szt.

1

50,00 zł

Zużyty, uszkodzony.

34

Lutownica

szt.

1

5,00 zł

Zużyty, uszkodzony.

35

Ładowarka

szt.

1

14,00 zł

Zużyty, uszkodzony.

36

Ładowarka do baterii

szt.

1

13,00 zł

Zużyty, uszkodzony.

37

Łopatka do przewracania

szt.

1

1,00 zł

Zużyty, uszkodzony.

38

Łóżko więzienne

szt.

8

38,00 zł

Zużyty, uszkodzony.

39

Maska spawalnicza

szt.

1

8,00 zł

Zużyty, uszkodzony.

40

Maszynka do strzyżenia

szt.

3

13,00 zł

Zużyty, uszkodzony.

41

Materac 1-cz.

szt.

14

20,00 zł

Zużyty, uszkodzony.

42

Miara zwijana

szt.

3

0,50 zł

Zużyty, uszkodzony.

43

Miernik kuchenny

szt.

1

1,00 zł

Zużyty, uszkodzony.

44

Miseczki (duże salaterki)

szt.

4

1,00 zł

Zużyty, uszkodzony.

45

Miseczki (małe salaterki)

szt.

4

1,00 zł

Zużyty, uszkodzony.

46

Miska

szt.

8

1,00 zł

Zużyty, uszkodzony.

47

Niszczarka

szt.

1

17,00 zł

Zużyty, uszkodzony.

48

Nitownica

szt.

1

13,00 zł

Zużyty, uszkodzony.

49

Nożyczki

szt.

1

1,00 zł

Zużyty, uszkodzony.

50

Nóż krótki

szt.

25

1,00 zł

Zużyty, uszkodzony.

51

Nóż kuchenny

szt.

11

2,00 zł

Zużyty, uszkodzony.

52

Okulary ochronne

szt.

2

0,50 zł

Zużyty, uszkodzony.

53

Pałki do perkusji

szt.

3

1,00 zł

Zużyty, uszkodzony.

54

Patera na owoce

szt.

2

3,00 zł

Zużyty, uszkodzony.

55

Pistolet do silikonu

szt.

1

0,60 zł

Zużyty, uszkodzony.

56

Piżama bluza i spodnie

szt.

66

2,00 zł

Zużyty, uszkodzony.

57

Płaszcz płócienny biały

szt.

33

1,00 zł

Zużyty, uszkodzony.

58

Podgłówek

szt.

23

4,00 zł

Zużyty, uszkodzony.

59

Podstawka pod monitor

szt.

1

8,00 zł

Zużyty, uszkodzony.

60

Pokrowiec na rakietki

szt.

1

1,00 zł

Zużyty, uszkodzony.

61

Porcjoner

szt.

6

3,00 zł

Zużyty, uszkodzony.

62

Porcjoner 12

szt.

2

3,00 zł

Zużyty, uszkodzony.

63

Porcjoner 40

szt.

2

3,00 zł

Zużyty, uszkodzony.

64

Poszewka bawełniana mała

szt.

70

0,50 zł

Zużyty, uszkodzony.

65

Poszewka na poduszkę

szt.

84

0,50 zł

Zużyty, uszkodzony.

66

Pościel

szt.

2

1,00 zł

Zużyty, uszkodzony.

67

Półbuty białe

par

11

3,00 zł

Zużyty, uszkodzony.

68

Półbuty męskie robocze

par.

72

3,50 zł

Zużyty, uszkodzony.

69

Prostownik

szt.

1

18,00 zł

Zużyty, uszkodzony.

70

Przedłużacz

szt.

3

3,00 zł

Zużyty, uszkodzony.

71

Przedłużacz bębnowy

szt.

1

4,00 zł

Zużyty, uszkodzony.

72

Prześcieradło

szt.

54

0,50 zł

Zużyty, uszkodzony.

73

Radio

szt.

1

10,00 zł

Zużyty, uszkodzony.

74

Rakietki do tenisa

szt.

2

3,00 zł

Zużyty, uszkodzony.

75

Ręcznik

szt.

117

0,80 zł

Zużyty, uszkodzony.

76

Serwetniki

szt.

3

1,00 zł

Zużyty, uszkodzony.

77

Solniczki

szt.

1

1,00 zł

Zużyty, uszkodzony.

78

Sterylizator parowy

szt.

1

100,00 zł

Zużyty, zbędny.

79

Stół świetlicowy

szt.

1

13,00 zł

Zużyty, uszkodzony.

80

Stół więzienny duży

szt.

7

12,00 zł

Zużyty, uszkodzony.

81

Stół więzienny mały

szt.

5

10,50 zł

Zużyty, uszkodzony.

82

Szafa koszarowa

szt.

8

19,50 zł

Zużyty, uszkodzony.

83

Szafka więzienna duża

szt.

1

20,00 zł

Zużyty, uszkodzony.

84

Szafka więzienna mała

szt.

10

15,00 zł

Zużyty, uszkodzony.

85

Szczypce kuchenne

szt.

4

2,00 zł

Zużyty, uszkodzony.

86

Szlifierka kątowa

szt.

1

23,00 zł

Zużyty, uszkodzony.

87

Ścierka

szt.

6

0,50 zł

Zużyty, uszkodzony.

88

Ścierka do naczyń

szt.

148

0,50 zł

Zużyty, uszkodzony.

89

Tablica korkowa

szt.

1

2,00 zł

Zużyty, uszkodzony.

90

Taboret więzienny

szt.

131

6,00 zł

Zużyty, uszkodzony.

91

Talerz

szt.

12

0,50 zł

Zużyty, uszkodzony.

92

Telefon

szt.

10

11,00 zł

Zużyty, uszkodzony.

93

Telefon komórkowy

szt.

1

18,00 zł

Zużyty, uszkodzony.

94

Telefon panasonic

szt.

3

12,00 zł

Zużyty, uszkodzony.

95

Telewizor

szt.

1

40,00 zł

Zużyty, uszkodzony.

96

Termos 20l.

szt.

1

10,00 zł

Zużyty, uszkodzony.

97

Torba na laptop

szt.

1

5,50 zł

Zużyty, uszkodzony.

98

Torba transportowa

szt.

25

1,00 zł

Zużyty, uszkodzony.

99

Trzewiki

par.

71

2,50 zł

Zużyty, uszkodzony.

100

Ubrania robocze

szt.

12

9,00 zł

Zużyty, uszkodzony.

101

Ubranie kucharskie

kpl.

30

9,00 zł

Zużyty, uszkodzony.

102

Waga elektroniczna

szt.

1

8,00 zł

Zużyty, uszkodzony.

103

Wanienka do dezynfekcji

szt.

1

14,00 zł

Zużyty, uszkodzony.

104

Wazon

szt.

2

1,00 zł

Zużyty, uszkodzony.

105

Wiertarka

szt.

1

19,00 zł

Zużyty, uszkodzony.

106

Wieszak stojący

szt.

2

3,00 zł

Zużyty, uszkodzony.

107

Wkrętak

szt.

1

1,00 zł

Zużyty, uszkodzony.

108

Wkrętarka akumulatorowa

szt.

1

19,00 zł

Zużyty, uszkodzony.

109

Wycieraczka

szt.

1

1,00 zł

Zużyty, uszkodzony.

110

Wzmacniacz

szt.

2

16,00 zł

Zużyty, uszkodzony.

111

Zapaska

szt.

4

0,50 zł

Zużyty, uszkodzony.

112

Zestaw sprzątający

szt.

1

8,00 zł

Zużyty, uszkodzony.

113

Żaluzja

szt.

1

12,00 zł

Zużyty, uszkodzony.

114

Czapka polowa zimowa

szt.

4

33,88 zł

Zbędne

115

Ocieplacz polowy

szt.

5

175,59 zł

Zbędne

116

Spodnie polowe

szt.

2

121,43 zł

ZbędneUWAGA


1. Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w § 38 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 21.05.2010 r., w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U.10.114.761)

2. Darowizna składnika majątku ruchomego może zostać dokonana dla podmiotów określonych § 39 cytowanego wyżej rozporządzenia.

3. Wniosek o nieodpłatne przekazanie kierowany do dyrektora Zakładu Karnego w Zarębie winien zawierać elementy i dokumenty wymienione w §38 ust 4 i ust 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn 21.05.2010 r., w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U.10.114.761).

Zainteresowanych prosimy o składanie wniosków zgodnie z § 38 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn.. 21.05.2010 r., w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U.10.114.761) w nieprzekraczalnym terminie do 28.05.2015r. na adres: Zakład Karny w Zarębie ul. Leśna 4 Zaręba, 59-800 Lubań, tel. 75-722-93-86, 75-722-93-88 por. Wojciech Dragunowicz, por. Mateusz Jaraczewski.

 

Identyfikator Jednostki

169

StatusCreated

Utworzony przez Przemysław Żuławski o 2011-06-13 14:02

StatusModified

Zmodyfikowany przez Mateusz Jaraczewski o 2015-05-14 15:05

Struktura OrganizacyjnaCreated

Utworzony przez Przemysław Żuławski o 2011-06-13 14:02

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Mateusz Jaraczewski o 2015-05-14 15:05

Podmioty WspółpracująceCreated

Utworzony przez Przemysław Żuławski o 2011-06-13 14:02

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Mateusz Jaraczewski o 2015-05-14 15:05

Przedmiot działalnościCreated

Utworzony przez Przemysław Żuławski o 2011-06-13 14:02

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Mateusz Jaraczewski o 2015-05-14 15:05

Oświadczenie majątkoweCreated

Utworzony przez Przemysław Żuławski o 2011-06-13 14:02

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Mateusz Jaraczewski o 2015-05-14 15:05

Majątek Służby WięziennejCreated

Utworzony przez Przemysław Żuławski o 2011-06-13 14:02

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Mateusz Jaraczewski o 2015-05-14 15:05

Zamówienia publiczneCreated

Utworzony przez Przemysław Żuławski o 2011-06-13 14:02

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Mateusz Jaraczewski o 2015-05-14 15:05

Współpraca międzynarodowaCreated

Utworzony przez Przemysław Żuławski o 2011-06-13 14:02

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Mateusz Jaraczewski o 2015-05-14 15:05

Fundusze unijneCreated

Utworzony przez Przemysław Żuławski o 2011-06-13 14:02

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Mateusz Jaraczewski o 2015-05-14 15:05

Akty prawneCreated

Utworzony przez Przemysław Żuławski o 2011-06-13 14:02

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Mateusz Jaraczewski o 2015-05-14 15:05

Sposób załatwiania sprawCreated

Utworzony przez Przemysław Żuławski o 2011-06-13 14:02

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Mateusz Jaraczewski o 2015-05-14 15:05

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

Utworzony przez Przemysław Żuławski o 2011-06-13 14:02

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Mateusz Jaraczewski o 2015-05-14 15:05

Dokumenty urzędoweCreated

Utworzony przez Przemysław Żuławski o 2011-06-13 14:02

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Mateusz Jaraczewski o 2015-05-14 15:05

Wzory drukówCreated

Utworzony przez Przemysław Żuławski o 2011-06-13 14:02

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Mateusz Jaraczewski o 2015-05-14 15:05

Ważne ogłoszeniaCreated

Utworzony przez Przemysław Żuławski o 2011-01-04 11:35

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Mateusz Jaraczewski o 2015-05-14 15:05

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

 

AdresModified

Zmodyfikowany przez Mateusz Jaraczewski o 2015-05-14 15:05

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Ryszard Leszczyński o 2013-11-13 14:05

Data wytworzenia

2011-06-13 14:10

Nabór

 

Projektowane akty prawne

brak

AdresWytwarzajacy

Ryszard Leszczyński

Akty prawneWytwarzajacy

Ryszard Leszczyński

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

Ryszard Leszczyński

Fundusze unijneWytwarzajacy

Ryszard Leszczyński

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

Ryszard Leszczyński

NabórWytwarzajacy

Przemysław Żuławski

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

Ryszard Leszczyński

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

Ryszard Leszczyński

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

Ryszard Leszczyński

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

Mariusz Socha

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

Ryszard Leszczyński

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

Ryszard Leszczyński

StatusWytwarzajacy

Ryszard Leszczyński

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

Ryszard Leszczyński

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

Ryszard Leszczyński

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

Ryszard Leszczyński

Wzory drukówWytwarzajacy

Ryszard Leszczyński

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

Ryszard Leszczyński

KierownictwoWytwarzajacy

Ryszard Leszczyński

Załączniki

Wersja: 1.0
Utworzony o 2011-02-09 12:47 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:23, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.