Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Zakład Karny Wrocław Nr 1

Jednostka

Zakład Karny Wrocław Nr 1

Adres

Zakład Karny Wrocław Nr 1
 
ul. Kleczkowska 35
50 - 211 Wrocław
 
 
 

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Wrocław

Status

Zakład Karny Nr 1 we Wrocławiu jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej podległą Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej we Wrocławiu. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych jednostki określa Zarządzenie Nr 103/2014 Dyrektora Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu z dnia 3.11.2014 r. w sprawie określenia organizacji wewnętrznej i szczegółowego zakresu działania komórek organizacyjnych ZK Nr 1 we Wrocławiu.

Kierownictwo

Dyrektor Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu:
płk Andrzej Stanejko
 
p.o. Zastępca Dyrektora - kieruje Oddziałem Penitencjarnym Nr I - mjr Krzysztof Anders
 
Zastępca Dyrektora - kieruje Oddziałem Penitencjarnym Nr II - ppłk Edward Muzeja
  
Zastępca Dyrektora - kieruje Oddziałem Penitencjarnym Nr III - por. Jakub Szachnowski

 
Zastępca Dyrektora - kieruje Oddziałem Penitencjarnym Nr IV - ppłk Dariusz Kulesz
 
Rzecznik prasowy:
por. Tomasz Wołkowski
 

Struktura Organizacyjna

 1. Zakładem kieruje Dyrektor. Dyrektor podlega Dyrektorowi Okręgowemu i odpowiada wobec niego za całokształt spraw objętych działaniem Zakładu.
 2. Powołani zastępcy dyrektora, kierownicy Oddziałów Penitencjarnych i główny księgowy za powierzone im zadania są odpowiedzialni przed Dyrektorem Zakładu.
 3. Dyrektor Zakładu określa zarządzeniem wewnętrznym podział kompetencji swoich zastępców i kierowników Oddziałów Penitencjarnych.
 4. Dyrektor Zakładu ustala i aktualizuje zakresy czynności podległych funkcjonariuszy.
 W skład Zakładu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
 1. Oddziały Penitencjarne Nr I, II, III, IV,
 2. Dział penitencjarny
 3. Dział kadr,
 4. Dział ochrony,
 5. Dział finansowy,
 6. Dział kwatermistrzowski,
 7. Dział ewidencji,
 8. Dział organizacyjno-prawny,
 9. Dział inwestycji,
 10. Dział terapeutyczny dla uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych,
 11. Dział terapeutyczny dla uzależnionych od alkoholu,
 12. Dział służby zdrowia,
 13. Dział informatyki, techniki i łączności,
 14. Samodzielne stanowisko ds. bhp,
 15. Centrum Kształcenia Ustawicznego,
 16. Pion ochrony informacji niejawnych.
 

Podmioty Współpracujące

Podmioty wspópracujące z Zakładem Karnym Nr 1 we Wrocławiu:
 - stowarzyszenia,
 - szkoły wyższe,
 - komendy policji,
 - kościoły i związki wyznaniowe,
 - radio i telewizja.
 
- Stowarzyszenie "Bractwo Więzienne" z siedzibą w 
  Warszawie,
- Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i
  Ekonomii,
- Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu,
- Fundacja Centrum Praw Kobiet - Oddział we Wrocławiu,
- Gmina Wrocław,
- Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu - placówka 
  samorządowa Urzędu  Marszałkowskiego Województwa
  Dolnośląskiego,
- Urząd Marszałkowski we Wrocławiu,
- Urząd Miejski we Wrocławiu,
- Związek "Garuda" w Polsce z siedzibą w Wildze,
- Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego,
- Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu,
- Kościół Zielonoświątkowy Zbór "Na Miłej"
- Wspólnota Kościołów Chrystusowych w RP,
- Gmina Wyznaniowa Żydowska we Wrocławiu,
- Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy z/s w Wałbrzychu,
- Ośrodek Leczenia Uzależnień "Monar",
- Stowarzyszenie Buddyjskie "Sangha Kandzeon",
- Świecki Ruch Misyjny "Epitafia",
- Wrocławskie Towarzystwo Opieki nad Więźniami,
- Misja Kanoniczna Kościoła Prawosławnego,
- Kościół Chrześcijan Baptystów - I Zbór we Wrocławiu,
- PZU S.A.
- Kościół Rzymsko-Katolicki,
- Stowarzyszenie „Ludzie-Ludziom”.   
 
 

 

Przedmiot działalności

 Przeznaczenie Płeć Od
 oddział aresztu przy zk Mężczyzna (07-08-2006)
 zk typu zamkniętego Mężczyzna (07-08-2006)
 zk typu półotwartego Mężczyzna (07-08-2006)
 oddz.terapeutyczny dla uzależnionych od alkoholu    Mężczyzna (07-08-2006)
 oddz.terapeutyczny dla uzależn. od śr. psychotropowych Mężczyzna (07-08-2006)
 natychmiastowa pomoc lekarska Mężczyzna 07-08-2006
 natychmiastowa pomoc lekarska Kobieta 07-08-2006
 leczenie lub rehabilitacja Kobieta 07-08-2006
 leczenie lub rehabilitacja Mężczyzna 07-08-2006
 zapewnienie specjalistycznej opieki medycznej (chorzy na cukrzycę insulinozależną) Kobieta 07-08-2006
 zapewnienie specjalistycznej opieki medycznej (chorzy na cukrzycę insulinozależną) Mężczyzna 07-08-2006
 areszt, zakład dla zakwalifikowanych do "N" Mężczyzna 07- 08-2006
 całodobowa opieka lekarska Mężczyzna 07-08-2006
 niepełnosprawny fizycznie Mężczyzna 07-08-2006
 zakład dla osób, o których mowa w § 88 ust.4 i § 212a ust.3 Mężczyzna 07-08-2006
 areszt, zakład dla zakwalifikowanych do "N" Kobieta 07-08-2006
 całodobowa opieka lekarska Kobieta 07-08-2006
 niepełnosprawny fizycznie Kobieta 07-08-2006
 zakład dla osób, o których mowa w § 88 ust.4 i § 212a ust.3 Kobieta 07-08-2006
 tymczasowy areszt Kobieta 09-06-2008
 tymczasowy areszt Mężczyzna 09-06-2008
 
 
Plan działalności
 
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2016
 
 
 
 

Oświadczenie majątkowe

   Funkcjonariusz jest obowiązany złożyć oświadczenie o swoim stanie majątkowym, obejmującym majątek stanowiący małżeńską wspólność majątkową i jego majątek osobisty, przy nawiązaniu stosunku służbowego, a następnie co roku do dnia 31 marca, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, a także przy rozwiązaniu stosunku służbowego.

Majątek Służby Więziennej

 

Zamówienia publiczne

 

Współpraca międzynarodowa

Współpraca międzynarodowa:
 Porozumienie zawarte przez Zakład Karny Nr 1  we Wrocławiu z Zakładem Karnym w Valdicach w Republice Czeskiej.
 

Fundusze unijne

Zakład Karny Nr 1 we Wrocławiu uczestniczył, na podstawie umowy zawartej przez Centralny Zarząd Służby Więziennej z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (nr UDA-POKL.01.03.04-00-027/08 z dnia 25 lipca 2008 r.), w realizacji projektu systemowego 1.27 „Cykl szkoleniowo – aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedsięwzięcia realizowane są w ramach Poddziałania 1.3.4 „Centralny Zarząd Służby Więziennej - projekty systemowe” umieszczonego w centralnie realizowanym Priorytecie I „Zatrudnienia i integracja społeczna” Działaniu 3 „Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej”.

Jednostka była liderem okręgu wrocławskiego pod względem osiągniętych wskaźników realizacji projektu. Administracja zakładu aktywnie pozyskiwała i wydatkowała środki w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Obecnie jednostka jest beneficjentem Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. 

Akty prawne

1. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy,
2. Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej,
3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności,
4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania
 
 
 
 

Sposób załatwiania spraw

Skargi dotyczące działalności jednostek organizacyjnych oraz postępowania funkcjonariusza i pracownika Służby Więziennej, załatwiają:
  1) Dyrektor Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu - jeżeli skarga jest do niego adresowana, a nie dotyczy jego bezpośredniej działalności lub bezpośredniej działalności jego zastępcy i podjętych przez nich decyzji, chyba że w tym zakresie zostanie uznana za zasadną;
 2) Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej we Wrocławiu - jeżeli skarga dotyczy działalności nadzorowanej przez niego jednostki organizacyjnej i nie została załatwiona w trybie określonym wyżej
 Wnioski, skargi i prośby mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
 
Przyjmowanie interesantów z zewnątrz przez Dyrektora zakładu lub osobę przez niego upoważnioną odbywa się od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00. Po uprzednim ustaleniu, przyjęcie może odbyć się w innym czasie.
 

Rejestry, ewidencje, archiwa

 W archiwum tutejszej jednostki przechowywana jest m.in. dokumentacja dotycząca osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu przy ul. Kleczkowskiej 35, Zakładzie Karnym we Wrocławiu przy ul. Fiołkowej 38, Zakładzie Karnym w Wilkowie k/ Złotoryi, Zakładzie Karnym w Jaroszowie, Areszcie Śledczym w Lwówku Śląskim oraz Oddziale Zewnętrznym w Lasowie.
  Zakład Karny Nr 1 we Wrocławiu, ul. Kleczkowska 35:
 1)akta osobowe osadzonych zwolnionych w latach 1967-2005 (akta z roku 1965 zachowały się w stanie niekompletnym)
 2)skorowidze archiwalne osób zwolnionych w latach 1961-2005
 3)skorowidze osadzonych przebywająch wl atach 1957-1999 (niekompletny skorowidz za 1959 r
  Zakład Karny we Wrocławiu, ul. Fiołkowa 38
 1)akta osobowe osadzonych zwolnionych z ZK Wrocław, ul. Fiołkowa 38 w latach 1967-1975 oraz z OZ Wrocław,ul. Fiołkowa 38 od 1975 r do 23.10.1995 r
 2)skorowidze archiwalne osób zwolnionych w latach 1965-1975
 3)skorowidze osadzonych przebywająch w latach 1965-1974
  Zakład Karny w Wilkowie  k/ Złotoryi
 1)akta osobowe osadzonych zwolnionych w latach 1968-1979
 2)skorowidze archiwalne osób zwolnionych w latach 1951-1979
 3)skorowidze osadzonych przebywająch w latach 1957-1979
  Areszt Śledczy w Lwówku Śląskim
 1)akta osobowe osadzonych zwolnionych w latach 1967-1976 (stan niekompletny, zachowało się 712 akt)
 2)skorowidze osadzonych przebywająch w latach 1958-1965, 1967-1969 oraz 1971-1978
  Zakład Karny w Jaroszowie
 1)skorowidze archiwalne osób zwolnionych w latach 1960-1964
 2)skorowidze osadzonych przebywająch w latach 1960-1965
  Oddział Zewnętrzny w Lasowie
 1)skorowidze osadzonych przebywająch w latach 1968-1969 oraz 1972-1974
 Materiały archiwalne przekazane do innych instytucji:
  Na podstawie art 25 ust. 1 pkt.3 Ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej-Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z dnia 18 grudnia 1998 r  przekazano do Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej-Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu wszelką zachowana dokumentację wytworzoną do dnia 31.12.1956 r., a także dokumentację osób represjonowanych z motywów politycznych osadzonych w latach 1965-1989 w Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu, Zakładzie Karnym Nr 2 we Wrocławiu, Zakładzie Karnym w Wilkowie oraz akta osób internowanych w latach 1981-1982 w Ośrodkach Odosobnienia przy Areszcie Śledczy w Świdnicy, Zakładzie Karnym w Głogowie, Zakładzie Karnym w Grodkowie, Zakładzie Karnym w Kamiennej Górze, Zakładzie Karnym w Nysie, Zakładzie Karnym w Strzelcach Opolskich, Zakładzie Karnym w Strzelinie, Zakładzie Karnym we Wrocławiu.
  

Dokumenty urzędowe

Dokumenty urzędowe Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu są to dokumenty w formie pisemnej, zawierające treść, oświadczenia woli lub wiedzy, kierowane do innego podmiotu lub jednostki organizacyjnej, które zawierają w szczególności: dane teleadresowe Zakładu, imienną pieczęć Zakładu, imienną pieczęć z podpisem Dyrektora Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu lub upoważnionego funkcjonariusza

Wzory druków

Wzór wniosku o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osobowych o osobie obecnie lub uprzednio pozbawionej wolności  areszcie śledczym lub zakładzie Karnym stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2010 r.

Ważne ogłoszenia

Ważne ogłoszenia

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

Ogłoszenie wyniku konkursu ofert

Ogłoszenie konkursu ofert w zakresie opieki medycznej

Ogłoszenie wyniku konkursu ofert (unieważnienie postępowania)

 

 

Ogłoszenie specjalista medycyny pracy:

Ogłoszenie wyniku konkursu ofert

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

 

 

ARCHIWALNE OGŁOSZENIA:

Informacja o zbędnym składniku rzeczowym majątku ruchomego oraz zbędnych prawach na dobrach materialnych

Ogłoszenie specjalista medycyny pracy:

Ogłoszenie wyniku konkursu ofert

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

 

Ogłoszenie specjalista radiodiagnosta:

Ogłoszenie wyniku konkursu ofert

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

 

Ogłoszenie specjalista medycyny pracy:

Ogłoszenie wyniku konkursu ofert (unieważnienie postępowania)

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

 

Ogłoszenie specjalista psychiatra:

Ogłoszenie wyniku konkursu ofert

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

 

Ogłoszenie specjalista internista – diabetolog :

Ogłoszenie wyniku konkursu ofert

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

 

Ogłoszenie specjalista medycyny pracy:

Ogłoszenie wyniku konkursu ofert (unieważnienie postępowania)

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

 

Ogłoszenie specjalista neurolog:

Ogłoszenie wyniku konkursu ofert

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

 

Ogłoszenie specjalista okulista:

Ogłoszenie wyniku konkursu ofert

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

 

Ogłoszenie specjalista otolaryngolog:

Ogłoszenie wyniku konkursu ofert

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

 

Ogłoszenie Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej:

Ogłoszenie wyniku konkursu ofert

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

 

Ogłoszenie specjalista psychiatra:

szenie wyniku konkursu ofert (unieważnienie postępowania)

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

 

Ogłoszenie specjalista Radiolog:

szenie wyniku konkursu ofert (unieważnienie postępowania)

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

 

Ogłoszenie Lekarz specjalista internista Diabetolog:

Ogłoszenie wyniku konkursu ofert

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

 

Ogłoszenie Lekarz POZ:

Ogłoszenie wyniku konkursu ofert (unieważnienie postępowania)

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

 

Ogłoszenie Lekarz specjalista internista Diabetolog:

Ogłoszenie wyniku konkursu ofert (unieważnienie postępowania)

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

 

Ogłoszenie Pielęgniarka specjalność pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących:

Ogłoszenie wyniku konkursu ofert

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

 

Ogłoszenie DIABETOLOG:

Ogłoszenie wyniku konkursu ofert (unieważnienie postępowania)

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

SWKO - DIABETOLOG 2017

kontrakt wzór DIABETOLOG

 

Ogłoszenie POZ:

Ogłoszenie wyniku konkursu ofert

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

SWKO - POZ 2017

kontrakt wzór POZ

 

Ogłoszenie PIELĘGNIARKA:

Ogłoszenie wyniku konkursu ofert (unieważnienie postępowania)

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

SWKO - PIELĘGNIARKA 2017

kontrakt wzór PIELĘGNIARKA

 

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

SWKO - POZ VI 2017

kontrakt wzór POZ

 Wrocław, dnia 23 czerwca 2017 r.

  

OGŁOSZENIE

 

            Komisja powołana przez Dyrektora Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu w dniu 23 czerwca 2017 r. rozstrzygnęła konkurs ofert i przyjęła oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Podstawowej opieki zdrowotnej.

                    

oferta: Beata Wagner

 

W toku konkursu wpłynęła tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu. Komisja przyjęła tę ofertę na podstawie art. 150 ust. 2 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych tj. z dnia 19 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.), gdyż z okoliczności wynika, że na ogłoszony ponownie na tych samych warunkach konkurs ofert nie wpłynie więcej ofert. 

Dziękuję za złożone oferty. Podpisanie umów nastąpi w dniu 1 lipca 2017 r.

 

 

Kontrakt - psycholog terapeuta

Terapeuta uzależnień - nabór czerwiec 2017

SWKO - czerwiec 2017

Wrocław, dnia 19 czerwca 2017 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

            Komisja powołana przez Dyrektora Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu w dniu 19 czerwca 2017 r. rozstrzygnęła konkurs ofert i przyjęła oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie

1)    Psycholog – certyfikowany terapeuta uzależnień

 

oferta: Iwona Krzywicka

 

     W toku konkursu wpłynęła tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu. Komisja przyjęła tę ofertę na podstawie art. 150 ust. 2 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych tj. z dnia 19 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.), gdyż z okoliczności wynika, że na ogłoszony ponownie na tych samych warunkach konkurs ofert nie wpłynie więcej ofert. 

            Dziękuję za złożone oferty. Podpisanie umów nastąpi w dniu 26 czerwca 2017 r.

 

Identyfikator Jednostki

167

StatusCreated

 

StatusModified

Zmodyfikowany przez Piotr Polanowski o 2018-06-08 15:05

Struktura OrganizacyjnaCreated

 

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Piotr Polanowski o 2018-06-08 15:05

Podmioty WspółpracująceCreated

 

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Piotr Polanowski o 2018-06-08 15:05

Przedmiot działalnościCreated

 

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Piotr Polanowski o 2018-06-08 15:05

Oświadczenie majątkoweCreated

Utworzony przez Monika Majewska o 2011-06-16 11:55

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Piotr Polanowski o 2018-06-08 15:05

Majątek Służby WięziennejCreated

 

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Piotr Polanowski o 2018-06-08 15:05

Zamówienia publiczneCreated

 

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Piotr Polanowski o 2018-06-08 15:05

Współpraca międzynarodowaCreated

 

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Piotr Polanowski o 2018-06-08 15:05

Fundusze unijneCreated

 

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Piotr Polanowski o 2018-06-08 15:05

Akty prawneCreated

 

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Piotr Polanowski o 2018-06-08 15:05

Sposób załatwiania sprawCreated

 

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Piotr Polanowski o 2018-06-08 15:05

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

 

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Piotr Polanowski o 2018-06-08 15:05

Dokumenty urzędoweCreated

 

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Piotr Polanowski o 2018-06-08 15:05

Wzory drukówCreated

 

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Piotr Polanowski o 2018-06-08 15:05

Ważne ogłoszeniaCreated

Utworzony przez Andrzej Juryniec o 2011-08-24 09:57

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Piotr Polanowski o 2018-06-08 15:05

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

 

AdresModified

Zmodyfikowany przez Piotr Polanowski o 2018-06-08 15:05

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Piotr Polanowski o 2018-06-08 15:05

Data wytworzenia

 

Nabór

Projektowane akty prawne

AdresWytwarzajacy

Wrocław ul. Kleczkowska 35

Akty prawneWytwarzajacy

Ustawa o Służbie Więziennej

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

Określone

Fundusze unijneWytwarzajacy

Tak

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

Skarb Państwa

NabórWytwarzajacy

Tak

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

Nie

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

TAK

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

Jednostki nadrzędne

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

Służby mundurowe

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

Określone

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

Określony

StatusWytwarzajacy

otwarty

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

Zakład Karny

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

Tak

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

Tak

Wzory drukówWytwarzajacy

Określone

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

Tak

KierownictwoWytwarzajacy

płk Andrzej Stanejko

Załączniki

Utworzony o 2011-02-09 12:47 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:23, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.