Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Zakład Karny Strzelin

Jednostka

Zakład Karny Strzelin

Adres

Zakład Karny Strzelin
tel. 71/3927500
57-100 Strzelin
ul. Ząbkowicka 68
 
 
 

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Wrocław

Status

Zakład Karny w Strzelinie Zarządzeniem Dyrektora Generalnego  z dnia 01.09.2003r.określono jako zakład karny typu zamkniętego dla odbywających karę po raz pierwszy z oddziałami :
 • zakładu karnego typu zamkniętego dla młodocianych,
 • zakładu karnego typu półotwartego dla odbywających karę po raz pierwszy
 • zakładu karnego typu półotwartego dla młodocianych.
 Zakład Karny w Strzelinie został utworzony zarządzeniem   Nr 24/79/CZZK Ministra Sprawiedliwości z dnia 19.10.1979r. Za rzeczywistą datę powstania i rozpoczęcia funkcjonowania zakładu przyjmuje się dzień 23.06.1980r.tj. dzień przeprowadzki administracji i osadzonych z terenu Ośrodka Zewnętrznego Aresztu Śledczego we Wrocławiu, który miał siedzibę  w budynkach znajdujących się przy kopalni granitu
 w Strzelinie do nowego zakładu. Oddany do użytku nowy zakład od samego początku wymagał zmian, ulepszeń i modernizacji w celu dostosowania go do zmieniających się przepisów i wymogów – co trwa do dnia dzisiejszego. Głównym inwestorem budowy zakładu karnego były Kopalnie Skalnych Surowców Drogowych w Strzelinie, które chciały sobie zapewnić na stałe pracowników spośród odbywających tu karę osadzonych. W 1982r. KSSD przekazały cały zakład karny na własność Ministerstwu Sprawiedliwości  i od tamtej pory jednostka mogła liczyć już jedynie na pomoc Centralnego Zarządu Zakładów Karnych w Warszawie. Zakład nasz wielokrotnie zmieniał przeznaczenie               
 - od zakładu dla pierwszy raz karanych, poprzez wtórnie karanych, recydywistów  do oskazanych pierwszy raz karanych dorosłych i młodocianych. Obecnie największą populację osadzonych stanowią skazani dorośli odbywający karę po raz pierwszy.  W dniu 7 listopada 2003r. w Zakładzie Karnym w Strzelinie odbyła się wyjątkowa uroczystość Nadania Sztandaru, w której uczestniczyli funkcjonariusze, pracownicy, emeryci i renciści Służby Więziennej Zakładu Karnego w Strzelinie. Wszystko co zostało dokonane w ciągu minionych 25 lat istnienia naszej jednostki zawdzięczamy w głównej mierze wysiłkom byłych i obecnych funkcjonariuszy i pracowników zarówno naszego zakładu   jak  i wszechstronnej pomocy i życzliwości ze strony przełożonych z okręgu wrocławskiego.
 W dniu 06.08.2004 r. dostąpiliśmy wielkiego zaszczytu błogosławieństwa Papieża Jana Pawła II dla funkcjonariuszy i pracowników Zakładu Karnego w Strzelinie.  W ramach rządowego projektu pozyskania 17 tys. miejsc dla skazanych w 2008 roku wybudowano nowy pawilon mieszkalny dla 258 osadzonych, przez co pojemność jednostki wzrosła do 805 skazanych.                   
 

Kierownictwo

płk Robert Stasz
Dyrektor Zakładu  Karnego w Strzelinie
  
kpt. Zbigniew Stasiak
Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Strzelinie
 
kpt Daniel Pelczarski
Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Strzelinie

ppłk Wiesław Zwiefka

Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Strzelinie


 
 
  

Struktura Organizacyjna

  Jednostką kieruje dyrektor przy pomocy zastępców oraz kierowników komórek organizacyjnych. W skład struktury Zakładu Karnego w Strzelinie wchodzą:

dział ewidencji,
– dział finansowy,
– dział informatyki, techniki i łączności,
– dział kwatermistrzowski,
– dział ochrony,
– dział organizacyjno-prawny i kadr,
– dział penitencjarny,
– dział służby zdrowia,
– samodzielne stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny służby i pracy,
– pion ochrony informacji niejawnych.

W Zakładzie Karnym w Strzelinie funkcjonują trzy Oddziały Penitencjarne.

Podmioty Współpracujące

  Zakład Karny w Strzelinie współpracuje z sądami, jednostkami organizacyjnymi Służby Więziennej, stowarzyszeniami, organizacjami i instytucjami samorządowymi, Kościołami i związkami wyznaniowymi, placówkami oświaty i wychowania, w tym między innymi z:

Sądem Okręgowym V Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych we Wrocławiu,
Sądem Rejonowym w Strzelinie,
Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej we Wrocławiu,
Starostwem Powiatowym w Strzelinie,
Urzędem Miasta i Gminy w Strzelinie,
– Zespołami Kuratorskiej Służby Sądowej
– Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
– Urzędem Stanu Cywilnego,
– Ośrodkami Pomocy Społecznej,
– Strzelińskim Ośrodkiem Kultury,
– Strzelińskim Stowarzyszeniem Sportowym ,,Extreme'',
– Strzelińskim Centrum Sportowo-Edukacyjnym.

Przedmiot działalności

 Wykonywanie prawomocnej kary pozbawienia wolności, kar zastępczych, prowadzenie oddziaływań resocjalizacyjnych wśród osadzonych oraz przygotowanie ich do społecznej readaptacji.
 

Oświadczenie majątkowe

 Obowiązek składania przez funkcjonariuszy Służby Więziennej oświadczeń o stanie majątkowym wynika z art. 161. ust. 1. ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2016 r., poz. 713 z późn. zm.). Zasady składania oraz postępowania z oświadczeniami o stanie majątkowym w Zakładzie Karnym w Strzelinie określają:

- Zarządzenie Wewnętrzne Nr 29/2017 Dyrektora Zakładu Karnego w Strzelinie z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie organizacji w Zakładzie Karnym w Strzelinie załatwiania spraw dotyczących obowiązku składania oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy Służby Więziennej, zobowiązanych do składania tych oświadczeń Dyrektorowi Zakładu Karnego w Strzelinie.

- Zarządzenie Wewnętrzne Nr 28/2017 Dyrektora Zakładu Karnego w Strzelinie z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie organizacji w Zakładzie Karnym w Strzelinie załatwiania spraw dotyczących obowiązku składania oświadczeń o stanie majątkowym pracowników Służby Więziennej, zobowiązanych do składania tych oświadczeń Dyrektorowi Zakładu Karnego w Strzelinie.

Majątek Służby Więziennej

Majątek nieruchomy Zakładu Karnego w Strzelinie stanowią grunty, budynki i budowle znajdujące się w Strzelinie przy ul. Ząbkowickiej 68. Nieruchomości będące w naszym zarządzie a stanowiące własność Skarbu Państwa są wymienione w Księdze Wieczystej Nr 14598 wydanej przez Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie. Na terenie zakładu obejmującym powierzchnię ponad 3 ha znajdują się:
 1. dwa pawilony mieszkalne (po 3 oddziały) przesunięte względem siebie i połączone tzw. łącznikiem,
 2. wolnostojący nowo wybudowany pawilon mieszkalny  ( 3 oddziały),
 3. budynek administracyjny,
 4. budynki gospodarcze (magazyny, pralnia, kuchnia, sale widzeń, kantyna),
 5. budynek kotłowni olejowo – gazowej,
 6. budynek przepompowni
 

Zamówienia publiczne

 

Współpraca międzynarodowa

Fundusze unijne

  Służba Więzienna w Polsce otrzymała wsparcie Unii Europejskiej, poprzez sfinansowanie projektu mającego na celu zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w szczególnym stopniu zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt pn. "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności" realizowany będzie do końca 2020 roku. Celem głównym projektu jest m.in. przygotowanie ponad 46 tyś. więźniów do powrotu do społeczeństwa po zakończeniu przez nich odbywania kary pozbawienia wolności. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez kształcenie i praktyczne szkolenia, dzięki którym skazani nabędą zarówno kompetencje zawodowe, jak i umiejętności społeczne umożliwiające im powrót na rynek pracy.

Akty prawne

  Ustawy

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy. (Dz. U. nr 90, poz. 557 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523 z późn. zm.), tekst ujednolicony z dnia 25.05.2016 r.

Rozporządzenia

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu uczestnictwa podmiotów w wykonywaniu kar, środków karnych, zabezpieczających i zapobiegawczych, a także społecznej kontroli nad ich wykonywaniem (Dz. U. Nr 211, poz. 2051),

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu działań funkcjonariuszy Służby Więziennej podczas wykonywania czynności służbowych (Dz. U. Nr 147, poz. 984),

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz użycia broni palnej lub psa służbowego przez funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. Nr 147, poz. 983),

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie trybu składania oraz wzoru wniosku o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osobowych o osobie obecnie lub uprzednio pozbawionej wolności w areszcie śledczym lub zakładzie karnym (Dz. U. Nr 143, poz. 965),

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobów prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz. U. Nr 151, poz. 1409 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności (Dz. U. Nr 152, poz. 1493),

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania (Dz. U. z Nr 152, poz. 1494),

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 października 2012 roku w sprawie czynności administracyjne związane z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowanie tych czynności (Dz. U. poz. 1153),

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 września 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad wykonywania praktyk religijnych i korzystania z posług religijnych w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz. U. Nr 159, poz. 1546),

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2003 r. w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz. U. Nr 186, poz. 1820),

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobów załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz. U. Nr 151, poz. 1467 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 2003 r. w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej (Dz. U. Nr 194, poz. 1902 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 2003 r. w sprawie obrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej (Dz. U. Nr 194, poz. 1903 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych (Dz. U. Nr 27, poz. 242 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu prowadzenia nauczania w zakładach karnych (Dz. U. Nr 37, poz. 337 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze dla osób pozbawionych wolności (Dz. U. poz. 738),

Zarządzenia Dyrektora Generalnego

Zarządzenie Nr 2/04 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia i organizacji pracy penitencjarnej oraz zakresów czynności funkcjonariuszy i pracowników działów penitencjarnych i terapeutycznych (z późn. zm.),

Zarządzenie Nr 14/09 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 19 czerwca 2009 r. w sprawie określenia przeznaczenia zakładów karnych i aresztów śledczych,

Zarządzenie Nr 30/2010 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania dyrektorów oraz struktury organizacyjnej zakładów karnych i aresztów śledczych (z późn. zm.).

Instrukcje

Instrukcja Nr 5/2010 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu postępowania z korespondencją kierowaną przez osadzonych do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu i innych międzynarodowych organów ochrony praw człowieka

Instrukcja Nr 6/2010 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalania pojemności jednostek penitencjarnych

Instrukcja Nr 7/2010 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie transportowania skazanych

Instrukcja Nr 16/2010 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie zapobiegania samobójstwom osób pozbawionych wolności

Instrukcja Nr 21/2010 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 6 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu organizowania nauczania w szkołach oraz szkolenia kursowego w zakładach karnych i aresztach śledczych

Instrukcja Nr 2/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie tworzenia i organizacji oddziałów penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych

-- Zarządzenie Nr 38/2016 Dyrektora Zakładu Karnego w Strzelinie z dnia 30.12.2016 r. w sprawie porządku wewnętrznego zakładu karnego typu zamkniętego,

- Załacznik nr 1 do Zarządzenia Nr 38/2016 Dyrektora Zakładu Karnego w Strzelinie z dnia 30.12.2016 r. w sprawie porządku wewnętrznego zakładu karnego typu zamkniętego

- Aneks do załącznika do Zarządzenia nr 38/2016 Dyrektora Zakładu Karnego w Strzelinie

- Zarządzenie Nr 39/2016 Dyrektora Zakładu Karnego w Strzelinie z dnia 30.12.2016 r. w sprawie porządku wewnętrznego zakładu karnego typu półotwartego

-Załacznik nr 1 do Zarządzenie Nr 39/2016 Dyrektora Zakładu Karnego w Strzelinie z dnia 30.12.2016 r. w sprawie porządku wewnętrznego zakładu karnego typu półotwartego

- Aneks do załacznika do zarządzenia Nr 39/2016 Dyrektora Zakładu Karnego w Strzelinie

Sposób załatwiania spraw

  Skargi dotyczące działalności Zakładu Karnego w Strzelinie oraz postępowania funkcjonariuszy Służby Więziennej załatwiają:
Dyrektor Zakładu Karnego w Strzelinie – jeżeli skarga jest do niego adresowana, a nie dotyczy jego bezpośredniej działalności i podjętych przez niego decyzji, chyba że w tym zakresie zostanie uznana za zasadną,
Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej we Wrocławiu – jeżeli skarga dotyczy działalności Zakładu Karnego w Strzelinie i nie została załatwiona w trybie opisanym wyżej,
Wnioski, skargi i prośby mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.


Dyrektor Zakładu Karnego w Strzelinie ul. Ząbkowicka 68 przyjmuje interesantów:

Poniedziałek godz. 9ºº - 17ºº

Wtorek - Piątek godz. 7³º – 15³º

Dni, godziny i sposób przyjmowania i wydawania paczek, o których mowa w art. 113a § 4 Kodeksu karnego wykonawczego.

Przesłanie osadzonemu odzieży, bielizny, obuwia, przedmiotów osobistego użytku, środków higieny osobistej i lekarstw może nastąpić na podstawie odrębnego zezwolenia dyrektora. Nie przyjmuje się paczek higienicznych, odzieżowych zawierających artykuły inne niż określone w zezwoleniu dyrektora. Paczki przyjmowane są do zakładu karnego codziennie, w godz. 800 do 1400, a wydawane skazanemu w oddziale mieszkalnym w dni robocze w godzinach od 730 do 1530.

Sposób zamawiania i otrzymywania paczek żywnościowych.

Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienia na paczki żywnościowe są przyjmowane w każdym dniu roboczym. Paczki z żywnością dla osadzonych mogą być realizowane wyłącznie za pośrednictwem punktu sprzedaży, znajdującego się na terenie Zakładu Karnego w Strzelinie (kantyna). Zamówienie na paczkę żywnościową osadzony przekazuje na piśmie funkcjonariuszowi oddziałowemu.

Zamówienie realizowane przez osobę najbliższą dla skazanego składane jest bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę. Zamówienie to może być złożone w dni robocze, podczas widzenia skazanego z osobą najbliższą w Zakładzie Karnym w Strzelinie lub przesłane bezpośrednio do tego podmiotu. Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży Zakładu Karnego w Strzelinie. Formularz zamówienia oraz lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży są dostępne:

 • w oddziałach mieszkalnych,

 • w punkcie sprzedaży ( kantyna Zakładu Karnego w Strzelinie ),

 • w sali widzeń,

 • na stronie internetowej Zakładu Karnego w Strzelinie (http://e-paka.igbpiast.pl/),

Zamówienie na paczkę żywnościową może być zrealizowane wyłącznie po potwierdzeniu, że skazany posiada uprawnienie do otrzymania paczki oraz że zamówienie na paczkę złożyła osoba dla niego najbliższa. Czas dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty wynosi do 5 dni roboczych. W przypadku konieczności wytransportowania skazanego paczkę przygotowuje się niezwłocznie, a jeżeli nie jest to możliwe odstępuje się od przygotowania paczki. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji Zakładu Karnego w Strzelinie, przekazywane są niezwłocznie przez podmiot przygotowujący paczkę osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia. Paczki wydaje oddziałowy pełniący służbę w danym oddziale mieszkalnym lub inny wyznaczony funkcjonariusz, w godzinach od 730 do 1830.

Ponadto informujemy, że osoby najbliższe mogą zamówić paczkę:

 • przesyłając zamówienie na adres ZIGB Piast w Wołowie,

 • za pośrednictwem systemu E-paka (http://e-paka.igbpiast.pl/).

 • podczas widzenia, składając pisemne zamówienie na paczkę na terenie zakładu karnego (kantyna w sali widzeń).

Paczka zostanie przygotowana i przekazana skazanemu po pokryciu przez osobę zamawiającą kosztów zakupionych artykułów oraz kosztów przygotowania paczki.

KONTO KANTYNY ZK STRZELIN:

RACHUNEK E-PAKA: 39 1130 1033 0018 8181 4720 0005

telefon: 690908097

ZAMÓWIENIA NA E-PACZKĘ: http://e-paka.igbpiast.pl/

ZACHODNIA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ PIAST

ul. Cicha 8, WOŁÓW

Rejestry, ewidencje, archiwa

  W Zakładzie Karnym w Strzelinie funkcjonuje archiwum zakładowe, w którym przechowuje się dokumentację Zakładu Karnego w Strzelinie i częściową dokumentację zlikwidowanego Zakładu Karnego w Kamiennej Górze.

W skład zasobów archiwum wchodzą m. in. :

- dokumentacja archiwalna kat. A w ilości: około 15 mb. ZK Strzelin, 1,5 mb. ZK Kamienna Góra
-
akta osobowe osadzonych zwalnianych z Zakładu Karnego w Strzelinie od 1980 r. ( 301 mb.), - akta osobowe osadzonych zwalnianych z Zakładu Karnego w Kamiennej Górze od 1968r. do 1983r. (49,10 mb)
- skorowidze archiwalne osób zwalnianych w latach: 1980 – 1999 (ZK Strzelin), 1969 – 1983 (ZK Kamienna Góra)
- dokumentacja działowa kat. arch. B w ilości: 103 mb. ZK Strzelin, 3,8 mb. ZK Kamienna Góra


Dostęp do dokumentów przechowywanych w archiwum uprawnione podmioty mogą uzyskać po złożeniu stosownego wniosku.

Dokumenty urzędowe

  Dokumenty urzędowe Zakładu Karnego w Strzelinie są to dokumenty w formie pisemnej, zawierające treść oświadczenia woli lub wiedzy, kierowane do innego podmiotu lub jednostki organizacyjnej, które zawierają w szczególności: dane teleadresowe Zakładu Karnego w Strzelinie, imienną pieczęć z podpisem Dyrektora Zakładu Karnego w Strzelinie lub upoważnionego funkcjonariusza.

Wzory druków

  Ankieta personalna kandydata do służby więziennej,

Ankieta bezpieczeństwa kandydata do służby więziennej,

Kwestionariusz osobowy - pracownik cywilny,

Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie - pracownik cywilny.

Ważne ogłoszenia

OGŁOSZENIE W TRYBIE PRZETARGU PUBLICZNEGO
 
 

Strzelin, dn. 16.04.2018 r.

OGŁOSZENIE W TRYBIE PRZETARGU PUBLICZNEGO


 1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu:

  ZAKŁAD KARNY W STRZELINIE

  UL. ZĄBKOWICKA 68, 57-100 STRZELIN

  NIP:9141262497

  Tel. 0-71 3927500, Fax 0-71 3927507

  e-mail: zk_strzelin@sw.gov.pl

 2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

  Otwarcie ofert nastąpi przez komisje przetargową w siedzibie Zakładu Karnego w Strzelinie w budynku gospodarczym w pomieszczeniu sala widzeń w dniu 16.05.2018 roku o godzinie 12:00

 3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego:

  Przedmiot sprzedaży objęty postępowaniem przetargowym można obejrzeć:

  - w siedzibie Zakładu Karnego w Strzelinie przy ul. Ząbkowickiej 68 od poniedziałku do piątku, w godzinach: od 8.00 do 14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem tel. 0 -71 39 27 560 – mjr Tomasz Jakubiec, tel. 0-71 39 27 570 – por. Robert Michułka, tel. 0-71 39 27 561 st. sierż. Sobczyk Tomasz.

 4. Rodzaj, typ, ilość przedmiotu sprzedaży objętych postępowaniem przetargowym:

 • Zespół prądotwórczy nr inwentarzowy 300/27,1 szt, cena wywoławcza 1 200,00 zł,

 • Transformator olejowy ta06 400/15 400kVA nr inwentarzowy 630/46,1 szt, cena wywoławcza 1 200,00 zł,

 1. Wysokość wadium oraz formę, termin i miejsce jego wniesienia:

 • wysokość wadium dla Zespół prądotwórczy – 120,00 zł

 • wysokość wadium dla Transformator olejowy ta06 400/15 400 kVA – 120,00 zł,

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej w formie pieniężnej należy wpłacić do dnia 14.05.2018 roku do godz. 10.00 w kasie organizatora przetargu.


 1. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta:

  Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:

   1. imię i nazwisko, adres lub nazwę (firmę) i adres siedziby oferenta, telefon, fax, numer NIP oraz numer REGON w przypadku firmy,

   2. w przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do oferty dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składnia ofert, a przypadku przedsiębiorcy informacje o wpisie do CEIDG,

   3. oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,

   4. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,

   5. dowód wniesienia obowiązującego wadium,

   6. parafowany wzór umowy – załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

 2. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 3. Termin, miejsce i tryb złożenia ofert oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:

  1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie. Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru:

ZAKŁAD KARNY W STRZELINIE

UL. ZĄBKOWICKA 68, 57-100 STRZELIN

OFERTA PRZETARGOWA NA ZAKUP..........

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 16.05.2018 r. GODZINA 12.00”


Ofertę należy składać w siedzibie Zakładu Karnego w Strzelinie w sekretariacie pokój nr 3 do dnia 16.05.2018 r. do godz. 11.00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do siedziby organizatora przetargu, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. Termin związania z ofertą organizator przetargu określa na 30 dni.


 1. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

 2. Inne informacje:

  1. Przetarg jest prowadzony na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04.04.2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. Poz. 729).

  2. Przystąpienie do przetargu oznacza, że oferent akceptuje wszystkie warunki niniejszego ogłoszenia, a przypadku nabycia przedmiotu sprzedaży, nie będzie rościł żadnych pretensji do sprzedawcy związanych ze stanem technicznym zakupionego przedmiotu.

  3. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za przedmiot objęty przedmiotem przetargu. Cena sprzedaży nie może być niższa od ceny wywoławczej.

  4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości określonej w pkt. 5 niniejszego ogłoszenia.

  5. Wadium wnosi się wyłącznie w gotówce.

  6. Wadium wniesione przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

  7. Wadium złożone prze oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone zostanie zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

  8. Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

  9. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

   • została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,

   • nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 7 niniejszego ogłoszenia, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

 1. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

 2. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.

 3. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o tej samej najwyższej cenie na przedmiot sprzedaży, pomiędzy oferentami, którzy zaproponowali najwyższą cenę, zostanie przeprowadzona aukcja, której ceną wywoławczą będzie cena zaproponowana w ofertach.

 4. O terminie ewentualnej aukcji oferenci zostaną powiadomieni pisemnie, lub gdy byli obecni przy otwarciu ofert, o którym w pkt. 2, ustnie, podczas otwarcia.

 5. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą wyboru najkorzystniejszej oferty w przypadku przetargu lub z chwilą ostatniego przebicia niższej ceny w przypadku aukcji.

 6. Po otwarciu ofert organizator przetargu zamieści wyniki przeprowadzonego postępowania na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej na podstronie podmiotowej Zakładu Karnego w Strzelinie w zakładce ważne ogłoszenia.

 7. TERMIN ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY:

  1. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty.

  2. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wybraniu oferty zawierającej najwyższą cenę, bądź w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu, nie dłuższym niż 7 dni.

  3. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

  4. Sprzedawca zastrzega sobie własność przedmiotu do chwili uiszczenia przez Kupującego całkowitej ceny nabycia.

  5. Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi w całości Kupujący.

 1. Załączniki:

 • Formularz ofertowy – załącznik nr 1,

 • Projekt umowy – załącznik nr 2.

    Dyrektor

Zakładu Karnego w Strzelinie

załącznik nr 1

załącznik nr 2

ogłoszenie w trybie przetargu publicznego


 
 
 
 
OGŁOSZENIE W TRYBIE PRZETARGU PUBLICZNEGO
 
 

Strzelin, dn. 04.04.2018 r.OGŁOSZENIE W TRYBIE PRZETARGU PUBLICZNEGO 1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu:

  ZAKŁAD KARNY W STRZELINIE

  UL. ZĄBKOWICKA 68, 57-100 STRZELIN

  NIP:9141262497

  Tel. 0-71 3927500, Fax 0-71 3927507

  e-mail: zk_strzelin@sw.gov.pl

 2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

  Otwarcie ofert nastąpi przez komisje przetargową w siedzibie Zakładu Karnego w Strzelinie w budynku gospodarczym w pomieszczeniu sala widzeń w dniu 08.05.2018 roku o godzinie 12:00

 3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego:

  Przedmiot sprzedaży objęty postępowaniem przetargowym można obejrzeć:

  - w siedzibie Zakładu Karnego w Strzelinie przy ul. Ząbkowickiej 68 od poniedziałku do piątku, w godzinach: od 8.00 do 14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem tel. 0 -71 39 27 560 – mjr Tomasz Jakubiec, tel. 0-71 39 27 570 – por. Robert Michułka, tel. 0-71 39 27 561 st. sierż. Sobczyk Tomasz.

 4. Rodzaj, typ, ilość przedmiotu sprzedaży objętych postępowaniem przetargowym:

 • Kocioł wodny (palnik olejowo-gazowy Riello) Torus 600 kW nr inwentarzowy 310/164,1 szt, cena wywoławcza 1 500,00 zł,

 • Kocioł wodny (palnik olejowo-gazowy Riello) Torus 750 kW nr inwentarzowy 310/165,1 szt, cena wywoławcza 2 250,00 zł,

 • Węzeł centralnego ogrzewania,nr inwentarzowy 469/160, 1 szt, cena wywoławcza 2 505,00 zł w skład wchodzi:

  • zawór kulowy Dn 125 6 szt,

  • Filtr Dn 125 1 szt,

  • Zawór trójdrożny 2 szt,

  • Pompa Grudnfos TP 100-120 2 szt,

  • Pompa Grudnfos UPS 65-60 1 szt,

  • Pompa Grudnfos UPS 65-120 1 szt,

  • Pompa Grudnfos UPS 50-120 1 szt,

  • Pompa Grudnfos UPS 40-120 1 szt,

  • Reflex GG 1600-1000 (1600 l) 1 szt,

 • Węzeł ciepłej wody użytkowej,nr inwentarzowy 469/163, 1 szt, cena wywoławcza 5 058,75 zł, w skład wchodzi:

  • Zawór kulowy Dn 80 5 szt,

  • Zawór kulowy Dn 50 2 szt,

  • Pompa Grudnfos UPS 32-60 1 szt,

  • Pompa Grudnfos UPS 40-120 1 szt,

  • Pompa Grudnfos MAGNA 40-120 2 szt,

  • Pompa Grudnfos UPS 32-80 1 szt,

 • Magazyn oleju ze zbiornikami naziemnymi,nr inwentarzowy 604/161, 1 szt, cena wywoławcza 10 125,00 zł, w skład wchodzi:

  • Zbiornik typ URPT 97270 - 7 m³ 2 szt,

  • Zbiornik typ URPT 97270 - 25 m³ 1 szt.


 1. Wysokość wadium oraz formę, termin i miejsce jego wniesienia:

 • wysokość wadium dla kocioł wodny Torus 600 kW – 150,00 zł

 • wysokość wadium dla kocioł wodny Torus 750 kW – 225,00 zł,

 • wysokość wadium dla węzeł centralnego ogrzewania – 250,50 zł,

 • wysokość wadium dla ciepłej wody użytkowej – 505,88 zł,

 • wysokość wadium dla magazyn oleju ze zbiornikami naziemnymi – 1012,5 zł.

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej w formie pieniężnej należy wpłacić do dnia 07.05.2018 roku do godz. 10.00 w kasie organizatora przetargu.


 1. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta:

  Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:

   1. imię i nazwisko, adres lub nazwę (firmę) i adres siedziby oferenta, telefon, fax, numer NIP oraz numer REGON w przypadku firmy,

   2. w przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do oferty dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składnia ofert, a przypadku przedsiębiorcy informacje o wpisie do CEIDG,

   3. oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,

   4. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,

   5. dowód wniesienia obowiązującego wadium,

   6. parafowany wzór umowy – załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

 2. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 3. Termin, miejsce i tryb złożenia ofert oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:

  1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie. Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru:

ZAKŁAD KARNY W STRZELINIE

UL. ZĄBKOWICKA 68, 57-100 STRZELIN

OFERTA PRZETARGOWA NA ZAKUP..........

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 08.05.2018 r. GODZINA 12.00”


Ofertę należy składać w siedzibie Zakładu Karnego w Strzelinie w sekretariacie pokój nr 3 do dnia 08.05.2018 r. do godz. 11.00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do siedziby organizatora przetargu, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. Termin związania z ofertą organizator przetargu określa na 30 dni.


 1. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

 2. Inne informacje:

  1. Przetarg jest prowadzony na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04.04.2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. Poz. 729).

  2. Przystąpienie do przetargu oznacza, że oferent akceptuje wszystkie warunki niniejszego ogłoszenia, a przypadku nabycia przedmiotu sprzedaży, nie będzie rościł żadnych pretensji do sprzedawcy związanych ze stanem technicznym zakupionego przedmiotu.

  3. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za przedmiot objęty przedmiotem przetargu. Cena sprzedaży nie może być niższa od ceny wywoławczej.

  4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości określonej w pkt. 5 niniejszego ogłoszenia.

  5. Wadium wnosi się wyłącznie w gotówce.

  6. Wadium wniesione przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

  7. Wadium złożone prze oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone zostanie zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

  8. Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

  9. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

   • została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,

   • nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 7 niniejszego ogłoszenia, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

 1. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

 2. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.

 3. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o tej samej najwyższej cenie na przedmiot sprzedaży, pomiędzy oferentami, którzy zaproponowali najwyższą cenę, zostanie przeprowadzona aukcja, której ceną wywoławczą będzie cena zaproponowana w ofertach.

 4. O terminie ewentualnej aukcji oferenci zostaną powiadomieni pisemnie, lub gdy byli obecni przy otwarciu ofert, o którym w pkt. 2, ustnie, podczas otwarcia.

 5. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą wyboru najkorzystniejszej oferty w przypadku przetargu lub z chwilą ostatniego przebicia niższej ceny w przypadku aukcji.

 6. Po otwarciu ofert organizator przetargu zamieści wyniki przeprowadzonego postępowania na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej na podstronie podmiotowej Zakładu Karnego w Strzelinie w zakładce ważne ogłoszenia.

 7. TERMIN ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY:

  1. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty.

  2. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wybraniu oferty zawierającej najwyższą cenę, bądź w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu, nie dłuższym niż 7 dni.

  3. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

  4. Sprzedawca zastrzega sobie własność przedmiotu do chwili uiszczenia przez Kupującego całkowitej ceny nabycia.

  5. Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi w całości Kupujący.

 1. Załączniki:

 • Formularz ofertowy – załącznik nr 1,

 • Projekt umowy – załącznik nr 2.

    Dyrektor

Zakładu Karnego w Strzelinie


ogłoszenie w trybie przetargu publicznego

załącznik nr 1 - formularz ofertowy

załącznik nr 2 - projekt umowy

 
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 
 
 
 
OGŁOSZENIE W TRYBIE PRZETARGU PUBLICZNEGO
 
 

Strzelin, dn. 20.02.2018 r.OGŁOSZENIE W TRYBIE PRZETARGU PUBLICZNEGO 1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu:

  ZAKŁAD KARNY W STRZELINIE

  UL. ZĄBKOWICKA 68, 57-100 STRZELIN

  NIP:9141262497

  Tel. 0-71 3927500, Fax 0-71 3927507

  e-mail: zk_strzelin@sw.gov.pl

 2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

  Otwarcie ofert nastąpi przez komisje przetargową w siedzibie Zakładu Karnego w Strzelinie w budynku gospodarczym w pomieszczeniu sala widzeń w dniu 19.03.2018 roku o godzinie 12:00

 3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego:

  Przedmiot sprzedaży objęty postępowaniem przetargowym można obejrzeć:

  - w siedzibie Zakładu Karnego w Strzelinie przy ul. Ząbkowickiej 68 od poniedziałku do piątku, w godzinach: od 8.00 do 14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem tel. 0 -71 39 27 560 – mjr Tomasz Jakubiec, tel. 0-71 39 27 570 – por. Robert Michułka, tel. 0-71 39 27 561 st. sierż. Sobczyk Tomasz.

 4. Rodzaj, typ, ilość przedmiotu sprzedaży objętych postępowaniem przetargowym:

 • Kocioł wodny (palnik olejowo-gazowy Riello) Torus 600 kW nr inwentarzowy 310/164,1 szt, cena wywoławcza 2 000,00 zł,

 • Kocioł wodny (palnik olejowo-gazowy Riello) Torus 750 kW nr inwentarzowy 310/165,1 szt, cena wywoławcza 3 000,00 zł,

 • Węzeł centralnego ogrzewania,nr inwentarzowy 469/160, 1 szt, cena wywoławcza 3 340,00 zł w skład wchodzi:

  • zawór kulowy Dn 125 6 szt,

  • Filtr Dn 125 1 szt,

  • Zawór trójdrożny 2 szt,

  • Pompa Grudnfos TP 100-120 2 szt,

  • Pompa Grudnfos UPS 65-60 1 szt,

  • Pompa Grudnfos UPS 65-120 1 szt,

  • Pompa Grudnfos UPS 50-120 1 szt,

  • Pompa Grudnfos UPS 40-120 1 szt,

  • Reflex GG 1600-1000 (1600 l) 1 szt,

 • Węzeł ciepłej wody użytkowej,nr inwentarzowy 469/163, 1 szt, cena wywoławcza 6 745,00 zł, w skład wchodzi:

  • Zawór kulowy Dn 80 5 szt,

  • Zawór kulowy Dn 50 2 szt,

  • Pompa Grudnfos UPS 32-60 1 szt,

  • Pompa Grudnfos UPS 40-120 1 szt,

  • Pompa Grudnfos MAGNA 40-120 2 szt,

  • Pompa Grudnfos UPS 32-80 1 szt,

 • Magazyn oleju ze zbiornikami naziemnymi,nr inwentarzowy 604/161, 1 szt, cena wywoławcza 13 500,00 zł, w skład wchodzi:

  • Zbiornik typ URPT 97270 - 7 m³ 2 szt,

  • Zbiornik typ URPT 97270 - 25 m³ 1 szt.


 1. Wysokość wadium oraz formę, termin i miejsce jego wniesienia:

 • wysokość wadium dla kocioł wodny Torus 600 kW – 200,00 zł,

 • wysokość wadium dla kocioł wodny Torus 750 kW – 300,00 zł,

 • wysokość wadium dla węzeł centralnego ogrzewania – 334,00 zł,

 • wysokość wadium dla ciepłej wody użytkowej – 674,50 zł,

 • wysokość wadium dla magazyn oleju ze zbiornikami naziemnymi – 1 350,00 zł.

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej w formie pieniężnej należy wpłacić do dnia 14.03.2018 roku do godz. 10.00 w kasie organizatora przetargu.


 1. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta:

  Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:

   1. imię i nazwisko, adres lub nazwę (firmę) i adres siedziby oferenta, telefon, fax, numer NIP oraz numer REGON w przypadku firmy,

   2. w przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do oferty dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składnia ofert, a przypadku przedsiębiorcy informacje o wpisie do CEIDG,

   3. oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,

   4. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,

   5. dowód wniesienia obowiązującego wadium,

   6. parafowany wzór umowy – załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

 2. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 3. Termin, miejsce i tryb złożenia ofert oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:

  1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie. Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru:

ZAKŁAD KARNY W STRZELINIE

UL. ZĄBKOWICKA 68, 57-100 STRZELIN

OFERTA PRZETARGOWA NA ZAKUP..........

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 19.03.2018 r. GODZINA 12.00”


Ofertę należy składać w siedzibie Zakładu Karnego w Strzelinie w sekretariacie pokój nr 3 do dnia 19.03.2018 r. do godz. 11.00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do siedziby organizatora przetargu, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. Termin związania z ofertą organizator przetargu określa na 30 dni.


 1. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

 2. Inne informacje:

  1. Przetarg jest prowadzony na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04.04.2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. Poz. 729).

  2. Przystąpienie do przetargu oznacza, że oferent akceptuje wszystkie warunki niniejszego ogłoszenia, a przypadku nabycia przedmiotu sprzedaży, nie będzie rościł żadnych pretensji do sprzedawcy związanych ze stanem technicznym zakupionego przedmiotu.

  3. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za przedmiot objęty przedmiotem przetargu. Cena sprzedaży nie może być niższa od ceny wywoławczej.

  4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości określonej w pkt. 5 niniejszego ogłoszenia.

  5. Wadium wnosi się wyłącznie w gotówce.

  6. Wadium wniesione przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

  7. Wadium złożone prze oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone zostanie zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

  8. Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

  9. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

   • została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,

   • nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 7 niniejszego ogłoszenia, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

 1. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

 2. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.

 3. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o tej samej najwyższej cenie na przedmiot sprzedaży, pomiędzy oferentami, którzy zaproponowali najwyższą cenę, zostanie przeprowadzona aukcja, której ceną wywoławczą będzie cena zaproponowana w ofertach.

 4. O terminie ewentualnej aukcji oferenci zostaną powiadomieni pisemnie, lub gdy byli obecni przy otwarciu ofert, o którym w pkt. 2, ustnie, podczas otwarcia.

 5. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą wyboru najkorzystniejszej oferty w przypadku przetargu lub z chwilą ostatniego przebicia niższej ceny w przypadku aukcji.

 6. Po otwarciu ofert organizator przetargu zamieści wyniki przeprowadzonego postępowania na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej na podstronie podmiotowej Zakładu Karnego w Strzelinie w zakładce ważne ogłoszenia.

 7. TERMIN ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY:

  1. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty.

  2. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wybraniu oferty zawierającej najwyższą cenę, bądź w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu, nie dłuższym niż 7 dni.

  3. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

  4. Sprzedawca zastrzega sobie własność przedmiotu do chwili uiszczenia przez Kupującego całkowitej ceny nabycia.

  5. Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi w całości Kupujący.

 1. Załączniki:

 • Formularz ofertowy – załącznik nr 1,

 • Projekt umowy – załącznik nr 2.

    DYREKTOR

                       Zakładu Karnego w Strzelinie

Ogłoszenie w trybie przetargu publicznego

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

             Załacznik nr 2 Umowa 
 
 
OGŁOSZENIE O ZBEDNYCH SKLADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO
 
 
PLAN DZIAŁALNOSCI  ZK  STRZELIN
 
 
 
 
 
 
 
 
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU  DZIAŁALNOŚCI:
 
 
 
 
 
 
 
 
RAPORT Z SAMOOCENYKONTROLI  ZARZĄDCZEJ:
 
 

Identyfikator Jednostki

165

StatusCreated

 

StatusModified

Zmodyfikowany przez Tomasz Sobczyk o 2018-04-16 14:50

Struktura OrganizacyjnaCreated

 

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Tomasz Sobczyk o 2018-04-16 14:50

Podmioty WspółpracująceCreated

 

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Tomasz Sobczyk o 2018-04-16 14:50

Przedmiot działalnościCreated

 

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Tomasz Sobczyk o 2018-04-16 14:50

Oświadczenie majątkoweCreated

 

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Tomasz Sobczyk o 2018-04-16 14:50

Majątek Służby WięziennejCreated

 

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Tomasz Sobczyk o 2018-04-16 14:50

Zamówienia publiczneCreated

 

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Tomasz Sobczyk o 2018-04-16 14:50

Współpraca międzynarodowaCreated

 

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Tomasz Sobczyk o 2018-04-16 14:50

Fundusze unijneCreated

 

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Tomasz Sobczyk o 2018-04-16 14:50

Akty prawneCreated

 

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Tomasz Sobczyk o 2018-04-16 14:50

Sposób załatwiania sprawCreated

 

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Tomasz Sobczyk o 2018-04-16 14:50

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

 

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Tomasz Sobczyk o 2018-04-16 14:50

Dokumenty urzędoweCreated

 

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Tomasz Sobczyk o 2018-04-16 14:50

Wzory drukówCreated

 

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Tomasz Sobczyk o 2018-04-16 14:50

Ważne ogłoszeniaCreated

Utworzony przez Jan Rykieta o 2011-08-18 10:56

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Tomasz Sobczyk o 2018-04-16 14:50

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

 

AdresModified

Zmodyfikowany przez Tomasz Sobczyk o 2018-04-16 14:50

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Tomasz Sobczyk o 2018-04-16 14:50

Data wytworzenia

 

Nabór

 

Dyrektor Zakładu Karnego w Strzelinie ogłasza nabór kandydatów do służby na stanowisko młodszego instruktora działu penitencjarnego ds. zatrudnienia osadzonych.


liczba osób przewidzianych do przyjęcia – 1 etat funkcjonariusza,

uposażenie miesięczne: ok 2800 zł brutto


Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 • wykształcenie wyższe zawodowe lub wyższe magisterskieCharakter pracy:

Praca w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. Planowanie, koordynowanie, monitorowanie i realizacja działań związanych z procedurą kierowania osadzonych do zatrudnienia. Sprawdzanie pod względem merytorycznym i formalnym list płac osadzonych oraz przygotowanie niezbędnej dokumentacji dla osadzonych kierowanych do zatrudnienia. Sporządzanie umów, redagowanie pism urzędowych.


Preferencje:

Preferowane doświadczenie w ww. charakterze pracy. Predyspozycje do pracy w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, odporność na stres, opanowanie, umiejętność planowania i analitycznego myślenia, dyspozycyjność z racji charakteru służby, sprawność fizyczna.


Wymagania stawiane kandydatom określone w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2017 poz. 631).


"Art. 38 w służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:

 1. posiadająca obywatelstwo polskie;

 2. posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;

 3. korzystająca z pełni praw publicznych;

 4. która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;

 5. która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

 6. dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;

 7. posiadająca co najmniej średnie wykształcenie;

 8. posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby"


Wymagane dokumenty:

 1. pisemne podanie o przyjęcie do służby

 2. wypełnioną ankietę personalną – wzór ankiety personalnej dostępny na stronie internetowej http://www.sw.gov.pl/strona/warunki-przyjecia-do-sluzby-wieziennej

 3. CV

 4. aktualna fotografia kolorowa w formacie wymaganym do dowodu osobistego


Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:

 1. oceny złożonych dokumentów;

 2. przeprowadzenia jednej lub kilku rozmów kwalifikacyjnych;

 3. uzyskania informacji o kandydacie w rejestrach skazanych i ukaranych;

 4. testu sprawności fizycznej kandydata;

 5. ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej;

 6. sporządzenia arkusza oceny predyspozycji kandydata;

 7. zatwierdzenia listy kandydatów przez kierownika jednostki organizacyjnej;


W przypadku wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego kandydata/kandydatki obowiązany/na jest do dostarczenia następujących dokumentów (osoby zakwalifikowane, na podstawie złożonych dokumentów, zostaną poinformowane telefonicznie):

 1. świadectwo lub dyplomy potwierdzające posiadane wykształcenie (kserokopia-oryginał do wglądu);

 2. kserokopia dowodu osobistego i książeczki wojskowej;

 3. inne dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności, osiągnięcia naukowe, itd. (kserokopia – oryginał do wglądu);

 4. zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do przystąpienia do testu sprawności fizycznej;

 5. aktualny odpis skrócony aktu urodzenia własny, małżonki/małżonka, dzieci, aktu małżeństwa;


Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty.


Adres:

Zakład Karny w Strzelinie

ul. Ząbkowicka 68

57-100 Strzelin


Termin nadsyłania ofert upływa z dniem 19.04.2017 r.Szczegółowe informacje odnośnie postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać pod numerem telefonu: 71 39 27 504. Zgłoszenia niespełniające wymogów ogłoszenia lub złożone po wyznaczonym terminie oraz przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej nie będą rozpatrywane.


POZYTYWNE ZAKOŃCZENIE PROCEDURY POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO NIE GWARANTUJE PRZYJĘCIA DO SŁUŻBY W ZAKŁADZIE KARNYM W STRZELINIE


Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (Dz. U. 2017, poz. 631)

 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. Nr 186, poz. 1247)

Projektowane akty prawne

AdresWytwarzajacy

57-100 Strzelin

Akty prawneWytwarzajacy

Zakład Karny  w Strzelinie

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

Zakład Karny  w Strzelinie

Fundusze unijneWytwarzajacy

Zakład Karny  w Strzelinie

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

Zakład Karny  w Strzelinie 

NabórWytwarzajacy

Zakład Karny  w Strzelinie

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

Zakład Karny 

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

Zakład Karny  w Strzelinie

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

Zakład Karny  w Strzelinie

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

Zakład Karny  w Strzelinie

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

Zakład Karny  w Strzelinie 

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

Zakład Karny  w Strzelinie

StatusWytwarzajacy

Zakład Karny  w Strzelinie

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

Zakład Karny  w Strzelinie

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

Zakład Karny  w Strzelinie

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

Zakład Karny  w Strzelinie

Wzory drukówWytwarzajacy

Zakład Karny  w Strzelinie

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

 

KierownictwoWytwarzajacy

Zakład Karny  w Strzelinie

Załączniki

FIN01.jpg    
FIN02.jpg    
Utworzony o 2011-02-09 12:47 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:23, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.