Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Zakład Karny Strzelin

Historia wersjiHistoria wersji

Jednostka

Zakład Karny Strzelin

Adres

Zakład Karny Strzelin
 
57-100 Strzelin
ul. Ząbkowicka 68
 
 
 

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Wrocław

Status

Zakład Karny  w Strzelinie Zarządzeniem Dyrektora Generalnego  z dnia 01.09.2003r.określono jako zakład karny typu zamkniętego dla odbywających karę po raz pierwszy z oddziałami :
 • zakładu karnego typu zamkniętego dla młodocianych,
 • zakładu karnego typu półotwartego dla odbywających karę po raz pierwszy
 • zakładu karnego typu półotwartego dla młodocianych.
 Zakład Karny w Strzelinie został utworzony zarządzeniem   Nr 24/79/CZZK Ministra Sprawiedliwości z dnia 19.10.1979r. Za rzeczywistą datę powstania i rozpoczęcia funkcjonowania zakładu przyjmuje się dzień 23.06.1980r.tj. dzień przeprowadzki administracji i osadzonych z terenu Ośrodka Zewnętrznego Aresztu Śledczego
 we Wrocławiu, który miał siedzibę  w budynkach znajdujących się przy kopalni granitu
 w Strzelinie do nowego zakładu. Oddany do użytku nowy zakład od samego początku wymagał zmian, ulepszeń i modernizacji w celu dostosowania go do zmieniających się przepisów i wymogów– co trwa do dnia dzisiejszego. Głównym inwestorem budowy zakładu karnego były Kopalnie Skalnych Surowców Drogowych w Strzelinie, które chciały sobie zapewnić na stałe pracowników spośród odbywających tu karę osadzonych.   W 1982r. KSSD przekazały cały zakład karny na własność Ministerstwu Sprawiedliwości
 i od tamtej pory jednostka mogła liczyć już jedynie na pomoc Centralnego Zarządu Zakładów Karnych w Warszawie. Zakład nasz wielokrotnie zmieniał przeznaczenie                 - od zakładu dla pierwszy raz karanych , poprzez wtórnie karanych,recydywistów  do oskazanych pierwszy raz karanych dorosłych i młodocianych. Obecnie największą populację osadzonych stanowią skazani dorośli odbywający karę po raz pierwszy.  W dniu 7 listopada 2003r. w Zakładzie Karnym w Strzelinie odbyła się wyjątkowa uroczystość Nadania Sztandaru, w której uczestniczyli funkcjonariusze, pracownicy, emeryci i renciści Służby Więziennej Zakładu Karnego w Strzelinie. Wszystko co zostało dokonane w ciągu minionych 25 lat istnienia naszej jednostki zawdzięczamy w głównej mierze wysiłkom byłych i obecnych funkcjonariuszy i pracowników zarówno naszego zakładu   jak  i wszechstronnej pomocy i życzliwości ze strony przełożonych z okręgu wrocławskiego.
 W dniu 06.08.2004 r. dostąpiliśmy wielkiego zaszczytu błogosławieństwa Papieża Jana Pawła II dla funkcjonariuszy i pracowników Zakładu Karnego w Strzelinie.  W ramach rządowego projektu pozyskania 17 tys. miejsc dla skazanych w 2008 roku wybudowano nowy pawilon mieszkalny dla 258 osadzonych, przez co pojemność jednostki wzrosła do 803 skazanych.                   
 

Kierownictwo

ppłk mgr Zdzisław Rataj
Dyrektor Zakładu  Karnego w Strzelinie
  
ppłk mgr Stanisław Furdykoń
Zastępca Dyrektora Zakładu  Karnego w Strzelinie
  
kpt mgr Jan Rykieta
Zastępca Dyrektora Zakładu  Karnego w Strzelinie
 
 
  

Struktura Organizacyjna

Podmioty Współpracujące

Przedmiot działalności

http://www.bip.sw.gov.pl/Lists/Biuletyn0/Attachments/165/plan%20dzia%C5%82alnosci%20ZK%20STRZELIN.pdf http://www.bip.sw.gov.pl/Lists/Biuletyn0/Attachments/165/plan%20dzia%C5%82alnosci%20%20ZK%20Strzelin%20str%202.pdf http://www.bip.sw.gov.pl/Lists/Biuletyn0/Attachments/165/plan%20dzia%C5%82alno%C5%9Bci%202013.jpeg

Oświadczenie majątkowe

Majątek Służby Więziennej

Majątek nieruchomy Zakładu Karnego w Strzelinie stanowią grunty, budynki i budowle znajdujące się w Strzelinie przy ul. Ząbkowickiej 68. Nieruchomości będące w naszym zarządzie a stanowiące własność Skarbu Państwa są wymienione w Księdze Wieczystej Nr 14598 wydanej przez Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie. Na terenie zakładu obejmującym powierzchnię ponad 3 ha znajdują się:
 1. dwa pawilony mieszkalne (po 3 oddziały) przesunięte względem siebie i połączone tzw. łącznikiem,
 2. wolnostojący nowo wybudowany pawilon mieszkalny  ( 3 oddziały),
 3. budynek administracyjny,
 4. budynki gospodarcze (magazyny, pralnia, kuchnia, sale widzeń, kantyna),
 5. budynek kotłowni olejowo – gazowej,
 6. budynek przepompowni
 

Zamówienia publiczne

 

Współpraca międzynarodowa

Fundusze unijne

Akty prawne

 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny Wykonawczy, Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, 
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1996 r. w sprawie szczegółowych warunków stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz użycia broni palnej lub psa służbowego przez funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz sposobu postępowania w tym zakresie, 
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1996 r. w sprawie szczegółowego trybu działań funkcjonariuszy Służby Więziennej podczas wykonywania czynności służbowych, 
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu uczestnictwa podmiotów w wykonywaniu kar, środków karnych zabezpieczających i zapobiegawczych, a także społecznej kontroli nad ich wykonywaniem, 
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności, 
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobów prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych, 
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej, - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobów załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych,
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2003 r. w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych,
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 września 2003 r. w sprawie określenia wartości dziennej normy wyżywienia oraz rodzaju diet wydawanych osobom osadzonym w zakładach karnych i aresztach śledczych,
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 września 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonywania praktyk religijnych i korzystania z posług religijnych w zakładach karnych i aresztach śledczych,
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności oraz dokumentowania tych czynności,
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 października 2003 r. w sprawie czynności administracyjnych i rozliczeń finansowych związanych z prowadzeniem depozytu przedmiotów wartościowych i środków pieniężnych osób pozbawionych wolności, 
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu prowadzenia nauczania w zakładach karnych, 
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych, 
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 2003 r. w sprawie obrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej, 
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 2003 r. w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej, 
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności przez zakłady opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności,
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 2003 r. w sprawie warunków i sposobu zaopatrzenia osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych w protezy, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, 
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie trybu postępowania właściwych organów w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekroczy w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów, 
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie trybu składania oraz wzoru wniosku o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osobowych o osobie obecnie lub uprzednio pozbawionej wolności w areszcie śledczym lub zakładzie karnym.

Sposób załatwiania spraw

Dyrektor
 Zakładu Karnego w Strzelinie
 ul. Ząbkowicka 68
  
 przyjmuje interesantów:
  
 Poniedziałek  godz. 9ºº - 17ºº
 Wtorek- Piątek  godz. 7³º – 15³º
 
  
 ZASADY PRZYJMOWANIA PACZEK
  
 1. Skazany ma prawo otrzymywać raz w kwartale paczkę z żywnością  na zasadach określonych w Kodeksie karnym wykonawczym (art.113a §3) o ciężarze nie przekraczającym wraz z opakowaniem 5 kg.
 2. W paczce należy umieścić spis jej zawartości.
 3. Paczki mogą być przesyłane drogą pocztową lub dostarczane bezpośrednio do zakładu karnego w dni powszednie i w dni widzeń w godz. 8ºº – 16ºº.
 4. Paczki bezpośrednio dostarczone do zakładu karnego powinny być tak opakowane jak przesyłane drogą pocztową na adres: ZAKŁAD KARNY  WSTRZELINIE, ul. Ząbkowicka 68, 57-100 Strzelin
 5. Paczki w formie luźno zapakowanych toreb, siatek, itp. nie będą przyjmowane.
 6. W paczce nie mogą być dostarczane artykuły żywnościowe, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykułów w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości  (np. konserwy, tubki, słoiki, itp.)
 7. Paczka zawierająca artykuły, o których mowa w punkcie 6 będzie zwrócona nadawcy na koszt osadzonego.
 8. Artykuły żywnościowe dostarczane w paczce, uznane przez lekarza lub innego upoważnionego pracownika służby zdrowia za nie nadające się do spożycia, podlegają zniszczeniu w obecności osadzonego.
 9. Przesłanie osadzonemu odzieży, bielizny, obuwia, przedmiotów osobistego użytku, środków higieny osobistej i lekarstw ) po pozytywnym zaopiniowaniu przez lekarza) może nastąpić na podstawie odrębnego zezwolenia dyrektora.
 

Rejestry, ewidencje, archiwa

Dokumenty urzędowe

Wzory druków

Ważne ogłoszenia

 
OGŁOSZENIE O ZBEDNYCH SKLADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO
 
 
PLAN DZIAŁALNOSCI  ZK  STRZELIN
 
 
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU  DZIAŁALNOŚCI  W 2015r.
 

Identyfikator Jednostki

165

StatusCreated

 

StatusModified

Zmodyfikowany przez Anna Gąsior o 2016-06-09 10:51

Struktura OrganizacyjnaCreated

 

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Anna Gąsior o 2016-06-09 10:51

Podmioty WspółpracująceCreated

 

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Anna Gąsior o 2016-06-09 10:51

Przedmiot działalnościCreated

 

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Anna Gąsior o 2016-06-09 10:51

Oświadczenie majątkoweCreated

 

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Anna Gąsior o 2016-06-09 10:51

Majątek Służby WięziennejCreated

 

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Anna Gąsior o 2016-06-09 10:51

Zamówienia publiczneCreated

 

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Anna Gąsior o 2016-06-09 10:51

Współpraca międzynarodowaCreated

 

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Anna Gąsior o 2016-06-09 10:51

Fundusze unijneCreated

 

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Anna Gąsior o 2016-06-09 10:51

Akty prawneCreated

 

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Anna Gąsior o 2016-06-09 10:51

Sposób załatwiania sprawCreated

 

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Anna Gąsior o 2016-06-09 10:51

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

 

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Anna Gąsior o 2016-06-09 10:51

Dokumenty urzędoweCreated

 

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Anna Gąsior o 2016-06-09 10:51

Wzory drukówCreated

 

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Anna Gąsior o 2016-06-09 10:51

Ważne ogłoszeniaCreated

Utworzony przez Jan Rykieta o 2011-08-18 10:56

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Anna Gąsior o 2016-06-09 10:51

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

 

AdresModified

Zmodyfikowany przez Anna Gąsior o 2016-06-09 10:51

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Anna Gąsior o 2016-06-09 10:51

Data wytworzenia

 

Nabór

Projektowane akty prawne

AdresWytwarzajacy

57-100 Strzelin

Akty prawneWytwarzajacy

Zakład Karny  w Strzelinie

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

Zakład Karny  w Strzelinie

Fundusze unijneWytwarzajacy

Zakład Karny  w Strzelinie

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

Zakład Karny  w Strzelinie 

NabórWytwarzajacy

Zakład Karny  w Strzelinie

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

Zakład Karny 

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

Zakład Karny  w Strzelinie

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

Zakład Karny  w Strzelinie

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

Zakład Karny  w Strzelinie

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

Zakład Karny  w Strzelinie 

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

Zakład Karny  w Strzelinie

StatusWytwarzajacy

Zakład Karny  w Strzelinie

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

Zakład Karny  w Strzelinie

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

Zakład Karny  w Strzelinie

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

Zakład Karny  w Strzelinie

Wzory drukówWytwarzajacy

Zakład Karny  w Strzelinie

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

 

KierownictwoWytwarzajacy

Zakład Karny  w Strzelinie

Załączniki

FIN01.jpg    
FIN02.jpg    
Wersja: 1.0
Utworzony o 2011-02-09 12:47 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:23, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.