Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Zakład Karny Strzelin

Jednostka

Zakład Karny Strzelin

Adres

Zakład Karny Strzelin
 
57-100 Strzelin
ul. Ząbkowicka 68
 
 
 

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Wrocław

Status

Zakład Karny w Strzelinie Zarządzeniem Dyrektora Generalnego  z dnia 01.09.2003r.określono jako zakład karny typu zamkniętego dla odbywających karę po raz pierwszy z oddziałami :
 • zakładu karnego typu zamkniętego dla młodocianych,
 • zakładu karnego typu półotwartego dla odbywających karę po raz pierwszy
 • zakładu karnego typu półotwartego dla młodocianych.
 Zakład Karny w Strzelinie został utworzony zarządzeniem   Nr 24/79/CZZK Ministra Sprawiedliwości z dnia 19.10.1979r. Za rzeczywistą datę powstania i rozpoczęcia funkcjonowania zakładu przyjmuje się dzień 23.06.1980r.tj. dzień przeprowadzki administracji i osadzonych z terenu Ośrodka Zewnętrznego Aresztu Śledczego we Wrocławiu, który miał siedzibę  w budynkach znajdujących się przy kopalni granitu
 w Strzelinie do nowego zakładu. Oddany do użytku nowy zakład od samego początku wymagał zmian, ulepszeń i modernizacji w celu dostosowania go do zmieniających się przepisów i wymogów – co trwa do dnia dzisiejszego. Głównym inwestorem budowy zakładu karnego były Kopalnie Skalnych Surowców Drogowych w Strzelinie, które chciały sobie zapewnić na stałe pracowników spośród odbywających tu karę osadzonych. W 1982r. KSSD przekazały cały zakład karny na własność Ministerstwu Sprawiedliwości  i od tamtej pory jednostka mogła liczyć już jedynie na pomoc Centralnego Zarządu Zakładów Karnych w Warszawie. Zakład nasz wielokrotnie zmieniał przeznaczenie               
 - od zakładu dla pierwszy raz karanych, poprzez wtórnie karanych, recydywistów  do oskazanych pierwszy raz karanych dorosłych i młodocianych. Obecnie największą populację osadzonych stanowią skazani dorośli odbywający karę po raz pierwszy.  W dniu 7 listopada 2003r. w Zakładzie Karnym w Strzelinie odbyła się wyjątkowa uroczystość Nadania Sztandaru, w której uczestniczyli funkcjonariusze, pracownicy, emeryci i renciści Służby Więziennej Zakładu Karnego w Strzelinie. Wszystko co zostało dokonane w ciągu minionych 25 lat istnienia naszej jednostki zawdzięczamy w głównej mierze wysiłkom byłych i obecnych funkcjonariuszy i pracowników zarówno naszego zakładu   jak  i wszechstronnej pomocy i życzliwości ze strony przełożonych z okręgu wrocławskiego.
 W dniu 06.08.2004 r. dostąpiliśmy wielkiego zaszczytu błogosławieństwa Papieża Jana Pawła II dla funkcjonariuszy i pracowników Zakładu Karnego w Strzelinie.  W ramach rządowego projektu pozyskania 17 tys. miejsc dla skazanych w 2008 roku wybudowano nowy pawilon mieszkalny dla 258 osadzonych, przez co pojemność jednostki wzrosła do 805 skazanych.                   
 

Kierownictwo

ppłk Robert Stasz
Dyrektor Zakładu  Karnego w Strzelinie
  
mjr Jan Rykieta
Zastępca Dyrektora Zakładu  Karnego w Strzelinie
 
kpt. Zbigniew Stasiak
p.o Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Strzelinie
 

 
 
  

Struktura Organizacyjna

  Jednostką kieruje dyrektor przy pomocy zastępców oraz kierowników komórek organizacyjnych. W skład struktury Zakładu Karnego w Strzelinie wchodzą:

dział ewidencji,
– dział finansowy,
– dział informatyki, techniki i łączności,
– dział kwatermistrzowski,
– dział ochrony,
– dział organizacyjno-prawny i kadr,
– dział penitencjarny,
– dział służby zdrowia,
– samodzielne stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny służby i pracy,
– pion ochrony informacji niejawnych.

W Zakładzie Karnym w Strzelinie funkcjonują trzy Oddziały Penitencjarne.

Podmioty Współpracujące

  Zakład Karny w Strzelinie współpracuje z sądami, jednostkami organizacyjnymi Służby Więziennej, stowarzyszeniami, organizacjami i instytucjami samorządowymi, Kościołami i związkami wyznaniowymi, placówkami oświaty i wychowania, w tym między innymi z:

Sądem Okręgowym V Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych we Wrocławiu,
Sądem Rejonowym w Strzelinie,
Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej we Wrocławiu,
Starostwem Powiatowym w Strzelinie,
Urzędem Miasta i Gminy w Strzelinie,
– Zespołami Kuratorskiej Służby Sądowej
– Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
– Urzędem Stanu Cywilnego,
– Ośrodkami Pomocy Społecznej,
– Strzelińskim Ośrodkiem Kultury,
– Strzelińskim Stowarzyszeniem Sportowym ,,Extreme'',
– Strzelińskim Centrum Sportowo-Edukacyjnym.

Przedmiot działalności

 Wykonywanie prawomocnej kary pozbawienia wolności, kar zastępczych, prowadzenie oddziaływań resocjalizacyjnych wśród osadzonych oraz przygotowanie ich do społecznej readaptacji.
 

Oświadczenie majątkowe

 Obowiązek składania przez funkcjonariuszy Służby Więziennej oświadczeń o stanie majątkowym wynika z art. 161. ust. 1. ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2016 r., poz. 713 z późn. zm.). Zasady składania oraz postępowania z oświadczeniami o stanie majątkowym w Zakładzie Karnym w Strzelinie określają:

- Zarządzenie Wewnętrzne Nr 29/2017 Dyrektora Zakładu Karnego w Strzelinie z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie organizacji w Zakładzie Karnym w Strzelinie załatwiania spraw dotyczących obowiązku składania oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy Służby Więziennej, zobowiązanych do składania tych oświadczeń Dyrektorowi Zakładu Karnego w Strzelinie.

- Zarządzenie Wewnętrzne Nr 28/2017 Dyrektora Zakładu Karnego w Strzelinie z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie organizacji w Zakładzie Karnym w Strzelinie załatwiania spraw dotyczących obowiązku składania oświadczeń o stanie majątkowym pracowników Służby Więziennej, zobowiązanych do składania tych oświadczeń Dyrektorowi Zakładu Karnego w Strzelinie.

Majątek Służby Więziennej

Majątek nieruchomy Zakładu Karnego w Strzelinie stanowią grunty, budynki i budowle znajdujące się w Strzelinie przy ul. Ząbkowickiej 68. Nieruchomości będące w naszym zarządzie a stanowiące własność Skarbu Państwa są wymienione w Księdze Wieczystej Nr 14598 wydanej przez Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie. Na terenie zakładu obejmującym powierzchnię ponad 3 ha znajdują się:
 1. dwa pawilony mieszkalne (po 3 oddziały) przesunięte względem siebie i połączone tzw. łącznikiem,
 2. wolnostojący nowo wybudowany pawilon mieszkalny  ( 3 oddziały),
 3. budynek administracyjny,
 4. budynki gospodarcze (magazyny, pralnia, kuchnia, sale widzeń, kantyna),
 5. budynek kotłowni olejowo – gazowej,
 6. budynek przepompowni
 

Zamówienia publiczne

 

Współpraca międzynarodowa

Fundusze unijne

  Służba Więzienna w Polsce otrzymała wsparcie Unii Europejskiej, poprzez sfinansowanie projektu mającego na celu zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w szczególnym stopniu zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt pn. "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności" realizowany będzie do końca 2020 roku. Celem głównym projektu jest m.in. przygotowanie ponad 46 tyś. więźniów do powrotu do społeczeństwa po zakończeniu przez nich odbywania kary pozbawienia wolności. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez kształcenie i praktyczne szkolenia, dzięki którym skazani nabędą zarówno kompetencje zawodowe, jak i umiejętności społeczne umożliwiające im powrót na rynek pracy.

Akty prawne

  Ustawy

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy. (Dz. U. nr 90, poz. 557 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523 z późn. zm.), tekst ujednolicony z dnia 25.05.2016 r.

Rozporządzenia

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu uczestnictwa podmiotów w wykonywaniu kar, środków karnych, zabezpieczających i zapobiegawczych, a także społecznej kontroli nad ich wykonywaniem (Dz. U. Nr 211, poz. 2051),

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu działań funkcjonariuszy Służby Więziennej podczas wykonywania czynności służbowych (Dz. U. Nr 147, poz. 984),

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz użycia broni palnej lub psa służbowego przez funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. Nr 147, poz. 983),

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie trybu składania oraz wzoru wniosku o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osobowych o osobie obecnie lub uprzednio pozbawionej wolności w areszcie śledczym lub zakładzie karnym (Dz. U. Nr 143, poz. 965),

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobów prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz. U. Nr 151, poz. 1409 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności (Dz. U. Nr 152, poz. 1493),

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania (Dz. U. z Nr 152, poz. 1494),

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 października 2012 roku w sprawie czynności administracyjne związane z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowanie tych czynności (Dz. U. poz. 1153),

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 września 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad wykonywania praktyk religijnych i korzystania z posług religijnych w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz. U. Nr 159, poz. 1546),

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2003 r. w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz. U. Nr 186, poz. 1820),

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobów załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz. U. Nr 151, poz. 1467 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 2003 r. w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej (Dz. U. Nr 194, poz. 1902 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 2003 r. w sprawie obrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej (Dz. U. Nr 194, poz. 1903 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych (Dz. U. Nr 27, poz. 242 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu prowadzenia nauczania w zakładach karnych (Dz. U. Nr 37, poz. 337 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze dla osób pozbawionych wolności (Dz. U. poz. 738),

Zarządzenia Dyrektora Generalnego

Zarządzenie Nr 2/04 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia i organizacji pracy penitencjarnej oraz zakresów czynności funkcjonariuszy i pracowników działów penitencjarnych i terapeutycznych (z późn. zm.),

Zarządzenie Nr 14/09 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 19 czerwca 2009 r. w sprawie określenia przeznaczenia zakładów karnych i aresztów śledczych,

Zarządzenie Nr 30/2010 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania dyrektorów oraz struktury organizacyjnej zakładów karnych i aresztów śledczych (z późn. zm.).

Instrukcje

Instrukcja Nr 5/2010 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu postępowania z korespondencją kierowaną przez osadzonych do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu i innych międzynarodowych organów ochrony praw człowieka

Instrukcja Nr 6/2010 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalania pojemności jednostek penitencjarnych

Instrukcja Nr 7/2010 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie transportowania skazanych

Instrukcja Nr 16/2010 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie zapobiegania samobójstwom osób pozbawionych wolności

Instrukcja Nr 21/2010 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 6 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu organizowania nauczania w szkołach oraz szkolenia kursowego w zakładach karnych i aresztach śledczych

Instrukcja Nr 2/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie tworzenia i organizacji oddziałów penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych

-- Zarządzenie Nr 38/2016 Dyrektora Zakładu Karnego w Strzelinie z dnia 30.12.2016 r. w sprawie porządku wewnętrznego zakładu karnego typu zamkniętego,

- Załacznik nr 1 do Zarządzenia Nr 38/2016 Dyrektora Zakładu Karnego w Strzelinie z dnia 30.12.2016 r. w sprawie porządku wewnętrznego zakładu karnego typu zamkniętego

- Aneks do załącznika do Zarządzenia nr 38/2016 Dyrektora Zakładu Karnego w Strzelinie

- Zarządzenie Nr 39/2016 Dyrektora Zakładu Karnego w Strzelinie z dnia 30.12.2016 r. w sprawie porządku wewnętrznego zakładu karnego typu półotwartego

-Załacznik nr 1 do Zarządzenie Nr 39/2016 Dyrektora Zakładu Karnego w Strzelinie z dnia 30.12.2016 r. w sprawie porządku wewnętrznego zakładu karnego typu półotwartego

- Aneks do załacznika do zarządzenia Nr 39/2016 Dyrektora Zakładu Karnego w Strzelinie

Sposób załatwiania spraw

  Skargi dotyczące działalności Zakładu Karnego w Strzelinie oraz postępowania funkcjonariuszy Służby Więziennej załatwiają:
Dyrektor Zakładu Karnego w Strzelinie – jeżeli skarga jest do niego adresowana, a nie dotyczy jego bezpośredniej działalności i podjętych przez niego decyzji, chyba że w tym zakresie zostanie uznana za zasadną,
Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej we Wrocławiu – jeżeli skarga dotyczy działalności Zakładu Karnego w Strzelinie i nie została załatwiona w trybie opisanym wyżej,
Wnioski, skargi i prośby mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.


Dyrektor Zakładu Karnego w Strzelinie ul. Ząbkowicka 68 przyjmuje interesantów:

Poniedziałek godz. 9ºº - 17ºº

Wtorek - Piątek godz. 7³º – 15³º

Dni, godziny i sposób przyjmowania i wydawania paczek, o których mowa w art. 113a § 4 Kodeksu karnego wykonawczego.

Przesłanie osadzonemu odzieży, bielizny, obuwia, przedmiotów osobistego użytku, środków higieny osobistej i lekarstw może nastąpić na podstawie odrębnego zezwolenia dyrektora. Nie przyjmuje się paczek higienicznych, odzieżowych zawierających artykuły inne niż określone w zezwoleniu dyrektora. Paczki przyjmowane są do zakładu karnego codziennie, w godz. 800 do 1400, a wydawane skazanemu w oddziale mieszkalnym w dni robocze w godzinach od 730 do 1530.

Sposób zamawiania i otrzymywania paczek żywnościowych.

Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienia na paczki żywnościowe są przyjmowane w każdym dniu roboczym. Paczki z żywnością dla osadzonych mogą być realizowane wyłącznie za pośrednictwem punktu sprzedaży, znajdującego się na terenie Zakładu Karnego w Strzelinie (kantyna). Zamówienie na paczkę żywnościową osadzony przekazuje na piśmie funkcjonariuszowi oddziałowemu.

Zamówienie realizowane przez osobę najbliższą dla skazanego składane jest bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę. Zamówienie to może być złożone w dni robocze, podczas widzenia skazanego z osobą najbliższą w Zakładzie Karnym w Strzelinie lub przesłane bezpośrednio do tego podmiotu. Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży Zakładu Karnego w Strzelinie. Formularz zamówienia oraz lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży są dostępne:

 • w oddziałach mieszkalnych,

 • w punkcie sprzedaży ( kantyna Zakładu Karnego w Strzelinie ),

 • w sali widzeń,

 • na stronie internetowej Zakładu Karnego w Strzelinie (http://e-paka.igbpiast.pl/),

Zamówienie na paczkę żywnościową może być zrealizowane wyłącznie po potwierdzeniu, że skazany posiada uprawnienie do otrzymania paczki oraz że zamówienie na paczkę złożyła osoba dla niego najbliższa. Czas dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty wynosi do 5 dni roboczych. W przypadku konieczności wytransportowania skazanego paczkę przygotowuje się niezwłocznie, a jeżeli nie jest to możliwe odstępuje się od przygotowania paczki. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji Zakładu Karnego w Strzelinie, przekazywane są niezwłocznie przez podmiot przygotowujący paczkę osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia. Paczki wydaje oddziałowy pełniący służbę w danym oddziale mieszkalnym lub inny wyznaczony funkcjonariusz, w godzinach od 730 do 1830.

Ponadto informujemy, że osoby najbliższe mogą zamówić paczkę:

 • przesyłając zamówienie na adres ZIGB Piast w Wołowie,

 • za pośrednictwem systemu E-paka (http://e-paka.igbpiast.pl/).

 • podczas widzenia, składając pisemne zamówienie na paczkę na terenie zakładu karnego (kantyna w sali widzeń).

Paczka zostanie przygotowana i przekazana skazanemu po pokryciu przez osobę zamawiającą kosztów zakupionych artykułów oraz kosztów przygotowania paczki.

KONTO KANTYNY ZK STRZELIN:

RACHUNEK E-PAKA: 39 1130 1033 0018 8181 4720 0005

telefon: 690908097

ZAMÓWIENIA NA E-PACZKĘ: http://e-paka.igbpiast.pl/

ZACHODNIA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ PIAST

ul. Cicha 8, WOŁÓW

Rejestry, ewidencje, archiwa

  W Zakładzie Karnym w Strzelinie funkcjonuje archiwum zakładowe, w którym przechowuje się dokumentację Zakładu Karnego w Strzelinie i częściową dokumentację zlikwidowanego Zakładu Karnego w Kamiennej Górze.

W skład zasobów archiwum wchodzą m. in. :

- dokumentacja archiwalna kat. A w ilości: około 15 mb. ZK Strzelin, 1,5 mb. ZK Kamienna Góra
-
akta osobowe osadzonych zwalnianych z Zakładu Karnego w Strzelinie od 1980 r. ( 301 mb.), - akta osobowe osadzonych zwalnianych z Zakładu Karnego w Kamiennej Górze od 1968r. do 1983r. (49,10 mb)
- skorowidze archiwalne osób zwalnianych w latach: 1980 – 1999 (ZK Strzelin), 1969 – 1983 (ZK Kamienna Góra)
- dokumentacja działowa kat. arch. B w ilości: 103 mb. ZK Strzelin, 3,8 mb. ZK Kamienna Góra


Dostęp do dokumentów przechowywanych w archiwum uprawnione podmioty mogą uzyskać po złożeniu stosownego wniosku.

Dokumenty urzędowe

  Dokumenty urzędowe Zakładu Karnego w Strzelinie są to dokumenty w formie pisemnej, zawierające treść oświadczenia woli lub wiedzy, kierowane do innego podmiotu lub jednostki organizacyjnej, które zawierają w szczególności: dane teleadresowe Zakładu Karnego w Strzelinie, imienną pieczęć z podpisem Dyrektora Zakładu Karnego w Strzelinie lub upoważnionego funkcjonariusza.

Wzory druków

  Ankieta personalna kandydata do służby więziennej,

Ankieta bezpieczeństwa kandydata do służby więziennej,

Kwestionariusz osobowy - pracownik cywilny,

Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie - pracownik cywilny.

Ważne ogłoszenia

 
OGŁOSZENIE O ZBEDNYCH SKLADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO
 
 
PLAN DZIAŁALNOSCI  ZK  STRZELIN
 
 
 
 
 
 
 
 
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU  DZIAŁALNOŚCI:
 
 
 
 
 
 
 
 
RAPORT Z SAMOOCENYKONTROLI  ZARZĄDCZEJ:
 
 

Identyfikator Jednostki

165

StatusCreated

 

StatusModified

Zmodyfikowany przez Anna Gąsior o 2017-08-21 10:43

Struktura OrganizacyjnaCreated

 

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Anna Gąsior o 2017-08-21 10:43

Podmioty WspółpracująceCreated

 

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Anna Gąsior o 2017-08-21 10:43

Przedmiot działalnościCreated

 

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Anna Gąsior o 2017-08-21 10:43

Oświadczenie majątkoweCreated

 

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Anna Gąsior o 2017-08-21 10:43

Majątek Służby WięziennejCreated

 

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Anna Gąsior o 2017-08-21 10:43

Zamówienia publiczneCreated

 

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Anna Gąsior o 2017-08-21 10:43

Współpraca międzynarodowaCreated

 

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Anna Gąsior o 2017-08-21 10:43

Fundusze unijneCreated

 

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Anna Gąsior o 2017-08-21 10:43

Akty prawneCreated

 

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Anna Gąsior o 2017-08-21 10:43

Sposób załatwiania sprawCreated

 

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Anna Gąsior o 2017-08-21 10:43

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

 

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Anna Gąsior o 2017-08-21 10:43

Dokumenty urzędoweCreated

 

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Anna Gąsior o 2017-08-21 10:43

Wzory drukówCreated

 

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Anna Gąsior o 2017-08-21 10:43

Ważne ogłoszeniaCreated

Utworzony przez Jan Rykieta o 2011-08-18 10:56

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Anna Gąsior o 2017-08-21 10:43

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

 

AdresModified

Zmodyfikowany przez Anna Gąsior o 2017-08-21 10:43

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Anna Gąsior o 2017-08-21 10:43

Data wytworzenia

 

Nabór

 

Dyrektor Zakładu Karnego w Strzelinie ogłasza nabór kandydatów do służby na stanowisko młodszego instruktora działu penitencjarnego ds. zatrudnienia osadzonych.


liczba osób przewidzianych do przyjęcia – 1 etat funkcjonariusza,

uposażenie miesięczne: ok 2800 zł brutto


Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 • wykształcenie wyższe zawodowe lub wyższe magisterskieCharakter pracy:

Praca w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. Planowanie, koordynowanie, monitorowanie i realizacja działań związanych z procedurą kierowania osadzonych do zatrudnienia. Sprawdzanie pod względem merytorycznym i formalnym list płac osadzonych oraz przygotowanie niezbędnej dokumentacji dla osadzonych kierowanych do zatrudnienia. Sporządzanie umów, redagowanie pism urzędowych.


Preferencje:

Preferowane doświadczenie w ww. charakterze pracy. Predyspozycje do pracy w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, odporność na stres, opanowanie, umiejętność planowania i analitycznego myślenia, dyspozycyjność z racji charakteru służby, sprawność fizyczna.


Wymagania stawiane kandydatom określone w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2017 poz. 631).


"Art. 38 w służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:

 1. posiadająca obywatelstwo polskie;

 2. posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;

 3. korzystająca z pełni praw publicznych;

 4. która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;

 5. która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

 6. dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;

 7. posiadająca co najmniej średnie wykształcenie;

 8. posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby"


Wymagane dokumenty:

 1. pisemne podanie o przyjęcie do służby

 2. wypełnioną ankietę personalną – wzór ankiety personalnej dostępny na stronie internetowej http://www.sw.gov.pl/strona/warunki-przyjecia-do-sluzby-wieziennej

 3. CV

 4. aktualna fotografia kolorowa w formacie wymaganym do dowodu osobistego


Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:

 1. oceny złożonych dokumentów;

 2. przeprowadzenia jednej lub kilku rozmów kwalifikacyjnych;

 3. uzyskania informacji o kandydacie w rejestrach skazanych i ukaranych;

 4. testu sprawności fizycznej kandydata;

 5. ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej;

 6. sporządzenia arkusza oceny predyspozycji kandydata;

 7. zatwierdzenia listy kandydatów przez kierownika jednostki organizacyjnej;


W przypadku wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego kandydata/kandydatki obowiązany/na jest do dostarczenia następujących dokumentów (osoby zakwalifikowane, na podstawie złożonych dokumentów, zostaną poinformowane telefonicznie):

 1. świadectwo lub dyplomy potwierdzające posiadane wykształcenie (kserokopia-oryginał do wglądu);

 2. kserokopia dowodu osobistego i książeczki wojskowej;

 3. inne dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności, osiągnięcia naukowe, itd. (kserokopia – oryginał do wglądu);

 4. zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do przystąpienia do testu sprawności fizycznej;

 5. aktualny odpis skrócony aktu urodzenia własny, małżonki/małżonka, dzieci, aktu małżeństwa;


Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty.


Adres:

Zakład Karny w Strzelinie

ul. Ząbkowicka 68

57-100 Strzelin


Termin nadsyłania ofert upływa z dniem 19.04.2017 r.Szczegółowe informacje odnośnie postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać pod numerem telefonu: 71 39 27 504. Zgłoszenia niespełniające wymogów ogłoszenia lub złożone po wyznaczonym terminie oraz przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej nie będą rozpatrywane.


POZYTYWNE ZAKOŃCZENIE PROCEDURY POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO NIE GWARANTUJE PRZYJĘCIA DO SŁUŻBY W ZAKŁADZIE KARNYM W STRZELINIE


Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (Dz. U. 2017, poz. 631)

 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. Nr 186, poz. 1247)

Projektowane akty prawne

AdresWytwarzajacy

57-100 Strzelin

Akty prawneWytwarzajacy

Zakład Karny  w Strzelinie

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

Zakład Karny  w Strzelinie

Fundusze unijneWytwarzajacy

Zakład Karny  w Strzelinie

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

Zakład Karny  w Strzelinie 

NabórWytwarzajacy

Zakład Karny  w Strzelinie

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

Zakład Karny 

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

Zakład Karny  w Strzelinie

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

Zakład Karny  w Strzelinie

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

Zakład Karny  w Strzelinie

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

Zakład Karny  w Strzelinie 

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

Zakład Karny  w Strzelinie

StatusWytwarzajacy

Zakład Karny  w Strzelinie

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

Zakład Karny  w Strzelinie

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

Zakład Karny  w Strzelinie

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

Zakład Karny  w Strzelinie

Wzory drukówWytwarzajacy

Zakład Karny  w Strzelinie

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

 

KierownictwoWytwarzajacy

Zakład Karny  w Strzelinie

Załączniki

FIN01.jpg    
FIN02.jpg    
Utworzony o 2011-02-09 12:47 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:23, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.