Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Zakład Karny Strzelin

Jednostka

Zakład Karny Strzelin

Adres

Zakład Karny Strzelin
 
57-100 Strzelin
ul. Ząbkowicka 68
 
 
 

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Wrocław

Status

Zakład Karny w Strzelinie Zarządzeniem Dyrektora Generalnego  z dnia 01.09.2003r.określono jako zakład karny typu zamkniętego dla odbywających karę po raz pierwszy z oddziałami :
 • zakładu karnego typu zamkniętego dla młodocianych,
 • zakładu karnego typu półotwartego dla odbywających karę po raz pierwszy
 • zakładu karnego typu półotwartego dla młodocianych.
 Zakład Karny w Strzelinie został utworzony zarządzeniem   Nr 24/79/CZZK Ministra Sprawiedliwości z dnia 19.10.1979r. Za rzeczywistą datę powstania i rozpoczęcia funkcjonowania zakładu przyjmuje się dzień 23.06.1980r.tj. dzień przeprowadzki administracji i osadzonych z terenu Ośrodka Zewnętrznego Aresztu Śledczego we Wrocławiu, który miał siedzibę  w budynkach znajdujących się przy kopalni granitu
 w Strzelinie do nowego zakładu. Oddany do użytku nowy zakład od samego początku wymagał zmian, ulepszeń i modernizacji w celu dostosowania go do zmieniających się przepisów i wymogów – co trwa do dnia dzisiejszego. Głównym inwestorem budowy zakładu karnego były Kopalnie Skalnych Surowców Drogowych w Strzelinie, które chciały sobie zapewnić na stałe pracowników spośród odbywających tu karę osadzonych. W 1982r. KSSD przekazały cały zakład karny na własność Ministerstwu Sprawiedliwości  i od tamtej pory jednostka mogła liczyć już jedynie na pomoc Centralnego Zarządu Zakładów Karnych w Warszawie. Zakład nasz wielokrotnie zmieniał przeznaczenie               
 - od zakładu dla pierwszy raz karanych, poprzez wtórnie karanych, recydywistów  do oskazanych pierwszy raz karanych dorosłych i młodocianych. Obecnie największą populację osadzonych stanowią skazani dorośli odbywający karę po raz pierwszy.  W dniu 7 listopada 2003r. w Zakładzie Karnym w Strzelinie odbyła się wyjątkowa uroczystość Nadania Sztandaru, w której uczestniczyli funkcjonariusze, pracownicy, emeryci i renciści Służby Więziennej Zakładu Karnego w Strzelinie. Wszystko co zostało dokonane w ciągu minionych 25 lat istnienia naszej jednostki zawdzięczamy w głównej mierze wysiłkom byłych i obecnych funkcjonariuszy i pracowników zarówno naszego zakładu   jak  i wszechstronnej pomocy i życzliwości ze strony przełożonych z okręgu wrocławskiego.
 W dniu 06.08.2004 r. dostąpiliśmy wielkiego zaszczytu błogosławieństwa Papieża Jana Pawła II dla funkcjonariuszy i pracowników Zakładu Karnego w Strzelinie.  W ramach rządowego projektu pozyskania 17 tys. miejsc dla skazanych w 2008 roku wybudowano nowy pawilon mieszkalny dla 258 osadzonych, przez co pojemność jednostki wzrosła do 805 skazanych.                   
 

Kierownictwo

płk mgr Zdzisław Rataj
Dyrektor Zakładu  Karnego w Strzelinie
  
ppłk mgr Stanisław Furdykoń
Zastępca Dyrektora Zakładu  Karnego w Strzelinie
  
kpt mgr Jan Rykieta
Zastępca Dyrektora Zakładu  Karnego w Strzelinie
 
ppłk mgr Marek  Geciów
Zastępca Dyrektora Zakładu  Karnego w Strzelinie
 
  

Struktura Organizacyjna

Podmioty Współpracujące

Przedmiot działalności

http://www.bip.sw.gov.pl/Lists/Biuletyn0/Attachments/165/plan%20dzia%C5%82alnosci%20ZK%20STRZELIN.pdf http://www.bip.sw.gov.pl/Lists/Biuletyn0/Attachments/165/plan%20dzia%C5%82alnosci%20%20ZK%20Strzelin%20str%202.pdf http://www.bip.sw.gov.pl/Lists/Biuletyn0/Attachments/165/plan%20dzia%C5%82alno%C5%9Bci%202013.jpeg

Oświadczenie majątkowe

Majątek Służby Więziennej

Majątek nieruchomy Zakładu Karnego w Strzelinie stanowią grunty, budynki i budowle znajdujące się w Strzelinie przy ul. Ząbkowickiej 68. Nieruchomości będące w naszym zarządzie a stanowiące własność Skarbu Państwa są wymienione w Księdze Wieczystej Nr 14598 wydanej przez Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie. Na terenie zakładu obejmującym powierzchnię ponad 3 ha znajdują się:
 1. dwa pawilony mieszkalne (po 3 oddziały) przesunięte względem siebie i połączone tzw. łącznikiem,
 2. wolnostojący nowo wybudowany pawilon mieszkalny  ( 3 oddziały),
 3. budynek administracyjny,
 4. budynki gospodarcze (magazyny, pralnia, kuchnia, sale widzeń, kantyna),
 5. budynek kotłowni olejowo – gazowej,
 6. budynek przepompowni
 

Zamówienia publiczne

 

Współpraca międzynarodowa

Fundusze unijne

Akty prawne

 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny Wykonawczy, Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, 
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1996 r. w sprawie szczegółowych warunków stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz użycia broni palnej lub psa służbowego przez funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz sposobu postępowania w tym zakresie, 
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1996 r. w sprawie szczegółowego trybu działań funkcjonariuszy Służby Więziennej podczas wykonywania czynności służbowych, 
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu uczestnictwa podmiotów w wykonywaniu kar, środków karnych zabezpieczających i zapobiegawczych, a także społecznej kontroli nad ich wykonywaniem, 
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności, 
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobów prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych, 
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej, - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobów załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych,
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2003 r. w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych,
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 września 2003 r. w sprawie określenia wartości dziennej normy wyżywienia oraz rodzaju diet wydawanych osobom osadzonym w zakładach karnych i aresztach śledczych,
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 września 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonywania praktyk religijnych i korzystania z posług religijnych w zakładach karnych i aresztach śledczych,
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności oraz dokumentowania tych czynności,
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 października 2003 r. w sprawie czynności administracyjnych i rozliczeń finansowych związanych z prowadzeniem depozytu przedmiotów wartościowych i środków pieniężnych osób pozbawionych wolności, 
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu prowadzenia nauczania w zakładach karnych, 
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych, 
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 2003 r. w sprawie obrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej, 
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 2003 r. w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej, 
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności przez zakłady opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności,
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 2003 r. w sprawie warunków i sposobu zaopatrzenia osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych w protezy, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, 
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie trybu postępowania właściwych organów w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekroczy w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów, 
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie trybu składania oraz wzoru wniosku o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osobowych o osobie obecnie lub uprzednio pozbawionej wolności w areszcie śledczym lub zakładzie karnym.
 • Zarządzenie Nr 4/2016 Dyrektora Zakładu Karnego w Strzelinie z dnia 09.02.2016r w sprawie porządku wewnętrznego zakładu karnego typu zamkniętego
 • Zarządzenie nr 5/2016 Dyrektora Zakładu Karnego w Strzelinie z dnia 09.02.2016r. w sprawie porządku wewnętrznego zakładu typu półotwartego

Sposób załatwiania spraw

Dyrektor
 Zakładu Karnego w Strzelinie
 ul. Ząbkowicka 68
  
 przyjmuje interesantów:
  
 Poniedziałek  godz. 9ºº - 17ºº
 Wtorek- Piątek  godz. 7³º – 15³º
 
  
 ZASADY PRZYJMOWANIA PACZEK
 
 Informuję, że z dniem 01.07.2015r. weszła w życie nowelizacja ustawy Kodeks karny wykonawczy. Jedną ze zmian jest zmiana brzmienia art. 113a, dotyczącego paczek żywnościowych przekazywanych osadzonym.

Artykuł ten otrzymuje brzmienie:

 art.113a § 3 „Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową (przed nowelizacją raz na trzy miesiące), w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.”

 W związku z powyższym, od dnia 01.07.2015r paczki przynoszone do zakładu w trakcie widzeń albo przekazywane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego podmiotu świadczącego podobne usługi
nie będą przyjmowane.

 Nowelizacja przepisów powoduje, że osobami uprawnionymi do zamówienia i opłacenia paczki dla skazanego będą jedynie osoby zaliczone do grona osób najbliższych. Zamówienia złożone przez inne osoby nie będą realizowane.

 Osoba najbliższe będą mogły zamówić paczkę:

 • przesyłając zamówienie na adres ZIGB Piast w Wołowie,

 • za pośrednictwem systemu E-paka (http://e-paka.igbpiast.pl/).

 • podczas widzenia, składając pisemne zamówienie na paczkę
  na terenie zakładu karnego (kantyna w sali widzeń).

Paczka zostanie przygotowana i przekazana skazanemu po pokryciu przez osobę zamawiającą kosztów zakupionych artykułów oraz kosztów przygotowania paczki.Rejestry, ewidencje, archiwa

Dokumenty urzędowe

Wzory druków

Ważne ogłoszenia

 
OGŁOSZENIE O ZBEDNYCH SKLADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO
 
 
PLAN DZIAŁALNOSCI  ZK  STRZELIN
 
 
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU  DZIAŁALNOŚCI  W 2015r.
 

Identyfikator Jednostki

165

StatusCreated

 

StatusModified

Zmodyfikowany przez Anna Gąsior o 2016-09-09 10:27

Struktura OrganizacyjnaCreated

 

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Anna Gąsior o 2016-09-09 10:27

Podmioty WspółpracująceCreated

 

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Anna Gąsior o 2016-09-09 10:27

Przedmiot działalnościCreated

 

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Anna Gąsior o 2016-09-09 10:27

Oświadczenie majątkoweCreated

 

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Anna Gąsior o 2016-09-09 10:27

Majątek Służby WięziennejCreated

 

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Anna Gąsior o 2016-09-09 10:27

Zamówienia publiczneCreated

 

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Anna Gąsior o 2016-09-09 10:27

Współpraca międzynarodowaCreated

 

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Anna Gąsior o 2016-09-09 10:27

Fundusze unijneCreated

 

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Anna Gąsior o 2016-09-09 10:27

Akty prawneCreated

 

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Anna Gąsior o 2016-09-09 10:27

Sposób załatwiania sprawCreated

 

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Anna Gąsior o 2016-09-09 10:27

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

 

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Anna Gąsior o 2016-09-09 10:27

Dokumenty urzędoweCreated

 

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Anna Gąsior o 2016-09-09 10:27

Wzory drukówCreated

 

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Anna Gąsior o 2016-09-09 10:27

Ważne ogłoszeniaCreated

Utworzony przez Jan Rykieta o 2011-08-18 10:56

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Anna Gąsior o 2016-09-09 10:27

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

 

AdresModified

Zmodyfikowany przez Anna Gąsior o 2016-09-09 10:27

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Anna Gąsior o 2016-09-09 10:27

Data wytworzenia

 

Nabór

Projektowane akty prawne

AdresWytwarzajacy

57-100 Strzelin

Akty prawneWytwarzajacy

Zakład Karny  w Strzelinie

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

Zakład Karny  w Strzelinie

Fundusze unijneWytwarzajacy

Zakład Karny  w Strzelinie

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

Zakład Karny  w Strzelinie 

NabórWytwarzajacy

Zakład Karny  w Strzelinie

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

Zakład Karny 

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

Zakład Karny  w Strzelinie

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

Zakład Karny  w Strzelinie

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

Zakład Karny  w Strzelinie

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

Zakład Karny  w Strzelinie 

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

Zakład Karny  w Strzelinie

StatusWytwarzajacy

Zakład Karny  w Strzelinie

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

Zakład Karny  w Strzelinie

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

Zakład Karny  w Strzelinie

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

Zakład Karny  w Strzelinie

Wzory drukówWytwarzajacy

Zakład Karny  w Strzelinie

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

 

KierownictwoWytwarzajacy

Zakład Karny  w Strzelinie

Załączniki

FIN01.jpg    
FIN02.jpg    
Utworzony o 2011-02-09 12:47 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:23, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.