Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Zakład Karny Kłodzko

Jednostka

Zakład Karny Kłodzko

Adres

Zakład Karny
ul. Bohaterów Getta 16
57-300 Kłodzko
tel. 74 86 51 800
faks: 74 86 73 017

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Wrocław

Status

Zakład Kamy w Kłodzku podlega zgodnie z zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie siedzib, terytorialnego zasięgu i szczegółowego zakresu działania dyrektorów okręgowych Służby Więziennej oraz struktury organizacyjnej okręgowych Inspektoratów Służby Więziennej (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. nr 8, poz. 117) Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej we Wrocławiu.

Kierownictwo

Dyrektor Zakładu Karnego 
ppłk Krzysztof Krasowski 
Tel. 74 865-18-00 Fax 74 867-30-17

Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego 
ppłk Marzena Miszkiewicz 
Tel. 74 865-18-00 Fax 74 867-30-17

Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego
kpt. Aleksander Macherzyński
Tel. 74 865-18-00 Fax 74 867-30-17


 

 

Struktura Organizacyjna

Zakład Karny w Kłodzku jest zakładem typu zamkniętego dla recydywistów penitencjarnych. W skład zakładu wchodzą ponadto:
·         oddział aresztu śledczego,
·         oddział typu półotwartego dla recydywistów penitencjarnych,
·         oddział terapeutyczny dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo,
·         oddział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych.
Podział pracy w kierownictwie określa Zarządzenie nr 43 Dyrektora Zakładu Karnego w kłodzku z dnia 13 sierpnia 2010 roku w sprawie podziału pracy w kierownictwie Zakładu Karnego w Kłodzku.
Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres czynności komórek organizacyjnych określa zarządzenie Nr 45 Dyrektora Zakładu Karnego w Kłodzku z dnia 13 sierpnia 2010 w sprawie ustalenia organizacji wewnętrznej i szczegółowego zakresu czynności komórek organizacyjnych w Zakładzie Karnym w Kłodzko.

Podmioty Współpracujące

Przedmiot działalności

Zakład Karny w Kłodzku realizuje zadania przypisane Służbie Więziennej w zakresie wykonywania kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania na zasadach określonych w Kodeksie karnym wykonawczym. W szczególności do podstawowych zadań jednostki należy:
- prowadzenie działalności resocjalizacyjnej wobec osób skazanych na kary pozbawienia wolności, przede wszystkim przez: organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, nauczania oraz zajęć kulturalno-oświatowych i z zakresu kultury fizycznej i sportu;
- zapewnienie osobom skazanym na kary pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanym przestrzegania ich praw, a zwłaszcza humanitarnych warunków, poszanowania godności, opieki zdrowotnej i religijnej;
- ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw osadzonymi w jednostce;
- zapewnienie bezpieczeństwa osobom pozbawionym wolności.
 
Plan działalności:
 
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
 
Sprawozdanie z wykonania planu działalności
 

Oświadczenie majątkowe

Majątek Służby Więziennej

Zamówienia publiczne

 

Współpraca międzynarodowa

Fundusze unijne

Akty prawne

Sposób załatwiania spraw

Skargi dotyczące działalności Zakładu Karnego w Kłodzku oraz postępowania funkcjonariuszy Służby Więziennej załatwiają: Dyrektor Zakładu Karnego w Kłodzku – jeżeli skarga jest do niego adresowana, a nie dotyczy jego bezpośredniej działalności i podjętych przez niego decyzji, chyba że w tym zakresie zostanie uznana za zasadną, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej we Wrocławiu – jeżeli skarga dotyczy działalności Zakładu Karnego w Kłodzku i nie została załatwiona w trybie opisanym wyżej, Wnioski, skargi i prośby mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
 Dyrektor Zakładu Karnego w Kłodzku przyjmuje interesantów od poniedziałku do piatku  w godzinach 8.00 – 15.00.

Rejestry, ewidencje, archiwa

W Zakładzie Karnym w Kłodzku funkcjonuje zakładowa składnica akt.

Dokumenty urzędowe

Wzory druków

Ważne ogłoszenia

Identyfikator Jednostki

163

StatusCreated

 

StatusModified

Zmodyfikowany przez Artur Potoczny o 2018-05-30 15:38

Struktura OrganizacyjnaCreated

 

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Artur Potoczny o 2018-12-06 13:58

Podmioty WspółpracująceCreated

 

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Artur Potoczny o 2018-05-30 15:38

Przedmiot działalnościCreated

 

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Artur Potoczny o 2018-12-06 13:58

Oświadczenie majątkoweCreated

 

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Artur Potoczny o 2018-05-30 15:38

Majątek Służby WięziennejCreated

 

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Artur Potoczny o 2018-05-30 15:38

Zamówienia publiczneCreated

 

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Artur Potoczny o 2018-12-06 13:58

Współpraca międzynarodowaCreated

 

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Artur Potoczny o 2018-05-30 15:38

Fundusze unijneCreated

 

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Artur Potoczny o 2018-05-30 15:38

Akty prawneCreated

 

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Artur Potoczny o 2018-12-06 13:58

Sposób załatwiania sprawCreated

 

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Artur Potoczny o 2018-12-06 13:58

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

 

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Artur Potoczny o 2018-12-06 13:58

Dokumenty urzędoweCreated

 

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Artur Potoczny o 2018-05-30 15:38

Wzory drukówCreated

 

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Artur Potoczny o 2018-05-30 15:38

Ważne ogłoszeniaCreated

 

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Artur Potoczny o 2018-12-06 13:58

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

 

AdresModified

Zmodyfikowany przez Artur Potoczny o 2018-05-30 15:38

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Artur Potoczny o 2018-05-30 15:38

Data wytworzenia

 

Nabór

Projektowane akty prawne

AdresWytwarzajacy

Artur Potoczny

Akty prawneWytwarzajacy

Artur Potoczny

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

Artur Potoczny

Fundusze unijneWytwarzajacy

Artur Potoczny

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

Artur Potoczny

NabórWytwarzajacy

Artur Potoczny

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

Artur Potoczny

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

Artur Potoczny

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

Artur Potoczny

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

Artur Potoczny

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

Artur Potoczny

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

Artur Potoczny

StatusWytwarzajacy

Artur Potoczny

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

Artur Potoczny

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

Artur Potoczny

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

Artur Potoczny

Wzory drukówWytwarzajacy

Artur Potoczny

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

Artur Potoczny

KierownictwoWytwarzajacy

Artur Potoczny

Załączniki

Utworzony o 2011-02-09 12:47 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:23, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.