Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Areszt Śledczy Dzierżoniów

Jednostka

Areszt Śledczy Dzierżoniów

Adres

Areszt Śledczy Dzierżoniów
 
 
 
 
 

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Wrocław

Status

Areszt Śledczy w Dzierżoniowie jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej. Służba Więzienna działa na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej. (Dz. U. Nr 79, poz. 523). Jednostka budżetowa.
 Przeznaczenie Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie wraz z podległym Oddziałem Zewnętrznym w Piławie Dolnej zostało określone przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej Zarządzeniem nr 14/09 z dnia 19 czerwca 2009r. w sprawie określenia przeznaczenia zakładów karnych i aresztów śledczych.
 Areszt Śledczy w Dzierżoniowie podlega Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej we Wrocławiu na mocy Zarządzenia nr 6/04/CZSW Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 2004 r. w sprawie siedzib, terytorialnego zasięgu i szczegółowego zakresu działania dyrektorów okręgowych Służby Więziennej oraz struktury organizacyjnej okręgowych inspektoratów Służby Więziennej.
  

Kierownictwo

Dyrektor mjr Ryszard Kospa
Tel./Fax: (74) 832-48-51/(74) 832-48-52
Kierownik Oddziału Zewnętrznego w Piławie Dolnej 
mjr Stanisław Horożaniecki
Tel. (74) 837-09-41
Rzecznik prasowy por Przemysław Przybyszewski ; szer Agata Dudek
Tel. (74) 832-48-67

Struktura Organizacyjna

Organizację wewnętrzną  Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie ustala Zarządzenie Nr 14/2011 Dyrektora AŚ w Dzierżoniowie z dnia 09.02.2011 roku w sprawie określenia organizacji wewnętrznej i szczegółowego zakresu działania komórek organizacyjnych Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie.
 W skład Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie wchodzą następujące komórki organizacyjne:
 dział penitencjarny
 dział ochrony;
 dział kwatermistrzowski;
 dział ewidencji;
 dział finansowy;
 dział służby zdrowia;
 dział organizacyjno-prawny i kadr;
 Oddział Zewnętrzny w Piławie Dolnej;
 Pion Ochrony Informacji Niejawnych.

Podmioty Współpracujące

Areszt Śledczy w Dzierżoniowie realizując ustawowe zdania współpracuje z organizacjami i instytucjami państwowymi, samorządowymi, w tym między innymi z:
 Urzędem Miasta w Dzierżoniowie;
 Urzędem Gminy w Dzierżoniowie;
 Sądem Rejonowym w Dzierżoniowie;
 Sądem Okręgowym w Świdnicy;
 Prokuraturą Rejonową w Dzierżoniowie
 Prokuraturą Okręgową w Świdnicy;
 Komendą Powiatową Policji w Dzierżoniowie i jednostkami podległymi;
 Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie
 Prowadząc oddziaływania penitencjarne w ramach umów lub porozumień współpracuje z następującymi podmiotami:
 Dzierżoniowski Ośrodek Kultury w Dzierżoniowie;
 Miejski Ośrodek Kultury w Piławie Górnej;
 Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie;
 Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Wałbrzychu;
 Dom Dziecka w Dzierżoniowie;
 Dom Dziecka w Pieszycach;
 Dom Dziecka w Piławie Górnej;
 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Piławie Górnej;
 Zespół Gimnazjów nr 3 w Dzierżoniowie;
 Gimnazjum Gminne w Dzierżoniowie;
 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piławie Dolnej;
 Przedszkola Publiczne nr 2 i 5 w Bielawie;
 Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień Essere w Dzierżoniowie;
 Chrześcijańska Misja Pomocy Osobom Uzależnionym i Członkom ich Rodzin Oddział w Bielawie;
 Stowarzyszenie Klub Abstynenta Kalenica w Dzierżoniowie;
 Stowarzyszenie Wspólna Sprawa – Euromedica w Bielawie;
 Fundacja BEITEINU CHAJ – 2004 w Dzierżoniowie;
 Klub Sportowy Piławianka w Piławie Górnej;
 Polski Związek Wędkarski Oddział w Dzierżoniowie;
 Koło Łowieckie Bażant w Dzierżoniowie
 Koło Łowieckie  Ponowa w Niemczy

Przedmiot działalności

Areszt Śledczy w Dzierżoniowie realizuje, na zasadach określonych w Kodeksie karnym wykonawczym, zadania  w zakresie wykonywania kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania.
  
 Do jego zadań w szczególności należy:
  
 prowadzenie działalności resocjalizacyjnej wobec osób skazanych na kary pozbawienia wolności, przede wszystkim przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, nauczania oraz zajęć kulturalno-oświatowych,
  
 wykonywanie tymczasowego aresztowania w sposób zabezpieczający prawidłowy tok postępowania karnego,
  
 zapewnienie osobom skazanym na kary pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanym przestrzegania ich praw, a zwłaszcza humanitarnych warunków, poszanowania godności, opieki zdrowotnej i religijnej,
  
 ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw,
  
 zapewnienie w zakładzie porządku i bezpieczeństwa,
  
 wykonywanie aresztów zastosowanych na podstawie innych przepisów oraz pomocy prawnej z tytułu umów międzynarodowych.

Oświadczenie majątkowe

brak

Majątek Służby Więziennej

Areszt Śledczy w Dzierżoniowie położony jest przy ulicy Ząbkowickiej 53.  Położony jest na działce o powierzchni  6456 m2  stanowiącej własność skarbu państwa, pozostającej w trwałym zarządzie Aresztu Śledczego. W skład nieruchomości wchodzi: budynek penitencjarny, budynek administracyjny, budynek magazynowy oraz plac parkingowy z garażami.
 Oddział Zewnętrzny w Piławie Dolnej wchodzący w skład Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie położony jest przy ulicy Błotnistej 12. Położony jest na działce o powierzchni 8430 m2,  stanowiącej własność skarbu państwa, pozostającej w trwałym zarządzie Aresztu Śledczego. W skład nieruchomości wchodzi: budynek penitencjarny, budynek gospodarczy oraz budynek bramowy.

Zamówienia publiczne

 

Współpraca międzynarodowa

Jednostka nie prowadzi współpracy międzynarodowej.

Fundusze unijne

Areszt Śledczy w Dzierżoniowie, począwszy od 2008 roku realizuje projekt systemowy Cykl szkoleniowo – aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013 (Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna; Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej; Poddziałanie 1.3.4 Centralny Zarząd Służby Więziennej - projekty systemowe). W ramach projektu prowadzone są szkolenia zawodowe i zajęcia z aktywnego poszukiwania pracy. Szkoleniami objętych będzie łącznie do 2012 roku 240 osadzonych.
 W maju 2010 roku jednostka rozpoczęła współpracę ze Stowarzyszeniem Wspólna Sprawa – Euromedica w Bielawie przy realizacji projektu Razem w przyszłość współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013 (Priorytet VII Promocja integracji społecznej; Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji). W ramach projektu 15 osadzonych uczestniczy w zajęciach warsztatowych podnoszących ich kompetencje społeczne.

Akty prawne

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 1997 r. Nr 90, poz. 557 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 79, poz. 523) .
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności (Dz. U. z 2003 r. Nr 152, poz. 1493 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania (Dz. U. z 2003 r. Nr 152, poz. 1494 z późn. zm.).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2010r. w sprawie szczegółowego trybu działań funkcjonariuszy Służby Więziennej podczas wykonywania czynności służbowych.

Sposób załatwiania spraw

Skargi dotyczące działalności Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie oraz postępowania Służby Więziennej załatwiają:
 kierownik jednostki organizacyjnej (Dyrektor Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie) – jeżeli skarga jest do niego adresowana, a nie dotyczy jego bezpośredniej działalności i podjętych przez niego decyzji, chyba, że w tym zakresie zostanie uznana za zasadną;
 Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej we Wrocławiu, jeżeli skarga dotyczy działalności Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie i nie została załatwiona w trybie opisanym wyżej.
 Wnioski, prośby i skargi mogą być wnoszone pisemnie, osobiście lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
 Dyrektor Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie przyjmuje interesantów codziennie w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.

Rejestry, ewidencje, archiwa

Areszt Śledczy w Dzierżoniowie tworzy rejestry i prowadzi ewidencję na potrzeby wykonywania tymczasowego aresztowania  oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności. W jednostce, zgodnie z Zarządzeniem Nr 13/2002 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwów zakładowych i składnic akt w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej, funkcjonuje zakładowa składnica akt.

Dokumenty urzędowe

Dokumenty urzędowe Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie są to dokumenty - w rozumieniu ustawy- w formie pisemnej, zawierające treść oświadczenia woli lub wiedzy, kierowane do innego podmiotu lub jednostki organizacyjnej, które zawierają w szczególności: dane teleadresowe Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie, imienną pieczęć z podpisem Dyrektora Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie lub upoważnionego funkcjonariusza.

Wzory druków

brak

Ważne ogłoszenia

 

Identyfikator Jednostki

155

StatusCreated

 

StatusModified

Zmodyfikowany przez Jacek Gładysz o 2018-01-31 15:05

Struktura OrganizacyjnaCreated

 

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Jacek Gładysz o 2018-01-31 15:05

Podmioty WspółpracująceCreated

 

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Jacek Gładysz o 2018-01-31 15:05

Przedmiot działalnościCreated

 

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Jacek Gładysz o 2018-01-31 15:05

Oświadczenie majątkoweCreated

 

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Jacek Gładysz o 2018-01-31 15:05

Majątek Służby WięziennejCreated

 

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Jacek Gładysz o 2018-01-31 15:05

Zamówienia publiczneCreated

 

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Jacek Gładysz o 2018-01-31 15:05

Współpraca międzynarodowaCreated

 

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Jacek Gładysz o 2018-01-31 15:05

Fundusze unijneCreated

 

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Jacek Gładysz o 2018-01-31 15:05

Akty prawneCreated

 

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Jacek Gładysz o 2018-01-31 15:05

Sposób załatwiania sprawCreated

 

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Jacek Gładysz o 2018-01-31 15:05

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

 

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Jacek Gładysz o 2018-01-31 15:05

Dokumenty urzędoweCreated

 

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Jacek Gładysz o 2018-01-31 15:05

Wzory drukówCreated

 

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Jacek Gładysz o 2018-01-31 15:05

Ważne ogłoszeniaCreated

 

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Jacek Gładysz o 2018-01-31 15:05

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

 

AdresModified

Zmodyfikowany przez Jacek Gładysz o 2018-01-31 15:05

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Jacek Gładysz o 2018-01-31 15:05

Data wytworzenia

 

Nabór

Projektowane akty prawne

AdresWytwarzajacy

Jacek Gładysz

Akty prawneWytwarzajacy

Jacek Gładysz

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

Jacek Gładysz

Fundusze unijneWytwarzajacy

jacek Gładysz

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

jacek Gładysz

NabórWytwarzajacy

Jacek Gładysz

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

Jacek Gładysz

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

jacek Gładysz

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

Jacek Gładysz

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

Jacek Gładysz

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

Jacek Gładysz

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

Jacek Gładysz

StatusWytwarzajacy

Jacek Gładysz

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

Jacek Gładysz

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

Jacek Gładysz

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

jacek Gładysz

Wzory drukówWytwarzajacy

Jacek Gładysz

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

jacek Gładysz

KierownictwoWytwarzajacy

Jacek Gładysz

Załączniki

Utworzony o 2011-02-09 12:47 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:23, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.