Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Zakład Karny Żytkowice

Jednostka

Zakład Karny Żytkowice

Adres

Zakład Karny Żytkowice
 Żytkowice
 26-930
 Garbatka-Letnisko
 tel.: 486211250 fax: 486146030

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Warszawa

Status

Zakład karny w Żytkowicach jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej. Zakład  jest jednostką podległą terytorialnie Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Warszawie.
 

Kierownictwo

 • Dyrektor  - ppłk mgr Michał Lenard
 • Z-ca Dyrektora - kpt. mgr Bogdan Dudziński

Struktura Organizacyjna

Zakładem Karnym w Żytkowicach kieruje:
 • Dyrektor - ppłk mgr Michał Lenard
 • Z-ca Dyrektora - kpt. mgr Bogdan Dudziński
 • Rzecznik prasowy - por. mgr Daniel Janiszewski
 W strukturze jednostki funkcjonują działy:
 •  Ewidencji,
 •  Finansowy,
 •  Kwatermistrzowski,
 •  Ochrony,
 •  Penitencjarny
 •  Służby zdrowia

oraz samodzielne stanowiska.

Podmioty Współpracujące

Zakład Karny w Żytkowicach wspólpracuje z następującycmi instytucjami:
 • Starostwo Powiatowe w Kozienicach
 • Gmina Garbatka-Letnisko
 • Urząd Miasta w Pionkach
 • Gmina Pionki
 • Zespoł Szkół Samorządowych w Garbatce-Letnisko
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogucinie
 • Kozienicki Zespół parków Krajobrazowych
 • Dom Pomocy Społecznej w Kozienicach
 • Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Opactwie
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogucinie
 
 

Przedmiot działalności

Zakład Karny w Żytkowicach realizuje zadania przypisane Służbie Więziennej w zakresie wykonywania kar pozbawienia wolności na zasadach określonych w Kodeksie Karnym Wykonawczym. W szczególności do podstawowych zadań jednostki należy:

 • prowadzenie działalności resocjalizacyjnej wobec osób skazanych na kary pozbawienia wolności, przede wszystkim przez: organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, nauczania oraz zajęć kulturalno-oświatowych oraz sportowych;
 • zapewnienie osobom skazanym na kary pozbawienia wolności przestrzegania ich praw, a zwłaszcza humanitarnych warunków, poszanowania godności, opieki zdrowotnej i religijnej;
 • ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw przebywającymi w jednostce;
 • zapewnienie bezpieczeństwa osobom pozbawionym wolności.

Przedmiot działalności 2012

 

Oświadczenie majątkowe

Majątek Służby Więziennej

Zamówienia publiczne

W Zakładzie Karnym w Żytkowicach zamówienia publiczne realizowane są w oparciu o ustawę  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz w oparciu o akty wykonawcze wydane  na podstawie w/w ustawy. Aktualnie toczące sie postępowania dostępne są na stronie http://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-warszawa/zaklad-karny-zytkowice/index.html w zakładce dotyczącej zamówień publicznych.

Współpraca międzynarodowa

Zakład Karny w Żytkowicah w chwili obecnej nie prowadzi współpracy międzynarodowej z żadnymi instytucjami, podmiotami oraz osobami.

Fundusze unijne

W Zakładzie Karnym w Żytkowicach realizowany jest projekt systemowy w ramach programku operacyjnego Kapitał Ludzki 2008-2012 pt: "Cykl szkoleniowo -aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności."
 
Do głównych celów POKL należy m.in zwiększenie aktywności zawodowej grup o szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, zagrożonych wykluczeniem społecznym i z niego wykluczonych przez m.in aktywizację społeczno zawodową i podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz prowadzenie akcji informacyjnych promujących integrację społeczną i zatrudnienie osób osób odbywających karę pozbawienia wolności.
 
Po uczestnictwa w projekcie zakwalifikowane są osoby pozbawione wolności zainteresowane zdobyciem, podniesieniem lub zmianą kwalifikacji zawodowych, którym do zakończenia pobytu w jednostce penitencjarnej pozostał okres nie dłuższy niż dwa lata bądź nabyli prawa do ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie.       

Akty prawne

Sposób załatwiania spraw

Dla interesantów
Przyjmowanie interesantów w sprawach próśb, skarg i wniosków przez Dyrektora oraz pełniących funkcję kierujących I i II Oddziałem Penitencjarnym odbywa sie:
 • Codziennie w godzinach 9:00 - 11:00
 • Dodatkowo w środy w godzinach 14:00 - 17:00

Kierownik Oddziału Zewnętrznego w Pionkach, pełniący funkcję kierującego III Oddziałem Penitencjarnym przyjmuje interesantów w tych samych dniach i godzinach.

 
 
Konto depozytowe
Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego wg wzoru:
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Narodowy Bank Polski
o. Warszawa
70101010100023361391200000
Dla: [imię i nazwisko], s. [imię ojca osadzonego]
 
 
 
Kontakt telefoniczny:
 
Sekretariat: 48 62 11 250
Dowódca Zmiany: 48 62 11 257
Dział Kadr: 48 62 11 261
Dział Penitencjarny: 48 62 11 255
Dział Ochrony: 48 62 11 252
Dział Ewidencji: 48 62 11 259
Dział Kwatermistrzowski: 48 62 11 268
Dział Zatrudnienia Osadzonych: 48 62 11 263
Dział Łączności i Informatyki: 48 62 11 269
Dział Finansowy: 48 62 11 260
Służba Zdrowia: 48 62 11 264

Rejestry, ewidencje, archiwa

W Zakładzie Karnym w Żytkowicach archiwum funkcjonuje od 1976roku. Szczegółowe zasady rejestracji, gromadzenia i obiegu dokumentów, a także organizację i zakres działania archiwów zakładowych i składnicy akt jednostek organizacyjnych SW określa Zarządzenie nr 13/2002 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwów zakładowych i składnic akt w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej.
 
Osoby zainteresowane uzyskaniem informacji, powinny zgłosic ten fakt pisemnie do Dyrektora Zakładu Karnego w Żytkowicach.

Dokumenty urzędowe

Dokumenty urzędowe Zakładu Karnego w Żytkowicach to, w rozumieniu ustawy, dokumenty w formie pisemnej, zawierające treść oświadczenia woli lub wiedzy, kierowane do innego podmiotu lub jednostki organizacyjnej, które zawierają w szczególności dane teleadresowe Zakładu Karnego w Żytkowicach, imienną pieczęć z podpisem Zakładu Karnego w Żytkowicach lub upoważnionego funkcjonariusza tej jednostki.

Wzory druków

Ważne ogłoszenia

 • Od dnia 01.01.2012 r. osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.

 

Identyfikator Jednostki

154

StatusCreated

Utworzony przez Daniel Janiszewski o 2011-02-03 15:03

StatusModified

Zmodyfikowany przez Aleksander Szałabaj o 2012-12-18 21:36

Struktura OrganizacyjnaCreated

Utworzony przez Daniel Janiszewski o 2011-02-03 15:03

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Aleksander Szałabaj o 2012-12-18 21:36

Podmioty WspółpracująceCreated

 

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Aleksander Szałabaj o 2012-12-18 21:36

Przedmiot działalnościCreated

 

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Aleksander Szałabaj o 2012-12-18 21:36

Oświadczenie majątkoweCreated

 

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Aleksander Szałabaj o 2012-11-12 15:21

Majątek Służby WięziennejCreated

 

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Aleksander Szałabaj o 2012-11-12 15:21

Zamówienia publiczneCreated

Utworzony przez Daniel Janiszewski o 2011-02-03 14:53

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Aleksander Szałabaj o 2012-12-18 21:36

Współpraca międzynarodowaCreated

 

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Aleksander Szałabaj o 2012-11-12 15:21

Fundusze unijneCreated

 

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Aleksander Szałabaj o 2012-12-18 21:36

Akty prawneCreated

 

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Aleksander Szałabaj o 2012-11-12 15:21

Sposób załatwiania sprawCreated

 

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Aleksander Szałabaj o 2012-12-18 21:36

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

 

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Aleksander Szałabaj o 2012-12-18 21:36

Dokumenty urzędoweCreated

Utworzony przez Daniel Janiszewski o 2011-02-03 15:03

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Aleksander Szałabaj o 2012-11-12 15:21

Wzory drukówCreated

 

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Aleksander Szałabaj o 2012-12-18 21:36

Ważne ogłoszeniaCreated

 

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Aleksander Szałabaj o 2012-12-18 21:36

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

 

AdresModified

Zmodyfikowany przez Aleksander Szałabaj o 2012-11-12 15:21

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Aleksander Szałabaj o 2012-12-18 21:36

Data wytworzenia

 

Nabór

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące naboru dostępne są na stronie internetowej Zakładu Karnego w Żytkowicach w zakładce Praca.
 
Wszelkich informacji na temat naboru udziela rownież dział kadr pod numerem tel.: 48 62 11 261

Projektowane akty prawne

 

AdresWytwarzajacy

.

Akty prawneWytwarzajacy

.

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

.

Fundusze unijneWytwarzajacy

.

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

.

NabórWytwarzajacy

.

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

.

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

.

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

.

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

.

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

.

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

.

StatusWytwarzajacy

.

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

mł.chor.Aleksander Szałabaj

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

.

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

.

Wzory drukówWytwarzajacy

.

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

 

KierownictwoWytwarzajacy

mł.chor.Aleksander Szałabaj

Załączniki

Utworzony o 2011-02-09 12:47 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:23, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.