Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Areszt Śledczy Warszawa- Grochów

Jednostka

Areszt Śledczy Warszawa- Grochów

Adres

Areszt Śledczy Warszawa- Grochów
 gen. Chłopickiego 71a
 04-275
 Warszawa
 22 610 55 41

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Warszawa

Status

Sużba Więzienna dziala na podstawie ustawy  z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Sużbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523). Areszt Śledczy w Warszawie - Grochowie jest jednostką organizacyjną Sużby Więziennej. Jako jednostka budżetowa dziala na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w rozumieniu przepisów z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240).

Kierownictwo

Dyrektor Aresztu Śledczego w Warszawie - Grochowie
ppłk mgr Zbigniew Królikowski
Tel./Fax: (22) 610-55-41 wewn.201
E-mail:
as_warszawa_grochow@sw.gov.pl
 
Z-ca Dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie - Grochowie
ppłk mgr Józef Soja
Tel./Fax: (22) 610-55-41
E-mail:
as_warszawa_grochow@sw.gov.pl
 
Z-ca Dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie - Grochowie
ppłk mgr Małgorzata Miśkiewicz
Tel./Fax: (22) 610-55-41
E-mail:
as_warszawa_grochow@sw.gov.pl
 
Rzecznik prasowy
por. Renata Izdebska
Tel./Fax: (22) 610 55 41 wewn. 248
E-mail:
Renata.Izdebska@sw.gov.pl

 

 

Struktura Organizacyjna

Kierownictwo Aresztu Śledczego w Warszawie - Grochowie
 Dyrektor Aresztu Śedczego w Warszawie - Grochowie
 Z-ca Dyrektora Aresztu Śedczego w Warszwawie - Grochowie
 Z-ca Dyrektora Aresztu Śedczego w Warszawie - Grochowie
  
 Samodzielne stanowiska
 ds.  BHP
 ds. Organizacyjno prawnych
 ds. Kadr
 Sekretarka
  
 Dzialy
 Dzial Ewidencji
 Dzial Finansowy
 Dzial Kwatermistrzowski
 Dzial Ochrony
 Dzial Penitencjarny
 Dzial Slużby Zdrowia
  
  

Podmioty Współpracujące

Instytucje współpracujące z Aresztem Śledczym w Warszawie Grochowie
 1. Urząd Pracy miasta stołecznego Warszawy ul. Ciołka 10a
 2. Ośrodek Pomocy Społecznej Warszawa Praga Południe ul. Wiatraczna 11.
 3. Fundacja „Sławek” al. Solidarności 17a.
 4. Związek Wyznania Świadków Jehowy.
 5. Kościół Zielonoświątkowy.
 6. Warszawska Misja Ochotnicza
 7. Biuro Służby Krajowej AA.
 8. Biuro Porad Obywatelskich.
 9. Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat”.
 10. Uniwersytet Warszawski wydział Prawa i Administracji.
 11. Urząd Gminy Warszawa Praga Południe.
 12.  Sąd Rejonowy Warszawa Praga Południe II Zespół Kuratorskiej Sądowej.
 13. „Pomoc Potrzebującym” Fundacja Pożytku Publicznego Dom Pielęgnacyjno-Opiekuńczy.
 14.  Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi.
  15. IGB Mazovia
  16. Fundacja "Dom Kultury"

Przedmiot działalności

Służba Więzienna realizuje, na zasadach określonych w Kodeksie karnym wykonawczym, zadania w zakresie wykonywania kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania.
 Do zadań Służby Więziennej w szczególności należy:
 - prowadzenie działalności resocjalizacyjnej wobec osób skazanych na kary pozbawienia wolności, przede wszystkim przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zaowodowych, nauczania oraz zajęć kulturalno-oświatowych,
 - wykonywanie tymczasowego aresztowania w sposób zabezpieczający prawidłowy tok postępowania karnego,
 - zapewnienie osobom skazanym na kary pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanym przestrzegania ich praw, a zwłaszcza humanitarnych warunków, poszanowania godności, opieki zdrowotnej i religijnej,
 - ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych,
 - zapewnienie w zakładach karnych i aresztach śledczych porządku i bezpieczeństwa,
 - wykonywanie aresztów zastosowanych na podstawie innych przepisów oraz pomocy prawnej z tytułu umów międzynarodowych.
 
 
 
 
 
 

Oświadczenie majątkowe

Areszt Śledczy Warszawa Grochów poożony jest przy ulicy Chłopickiego 71a i posiada liczne nieruchomoci, na które skadaja się między innymi: 6 pawilonów mieszkalnych, administracja, pralnia, kuchnia więzienna z magazynem żywnociowym, remiza ppoż oraz garaże.
W/w budynki są własnością Skarbu Państwa, natomiast jednostka jest tylko wladającym. Areśzt Śledczy wystąpił z wnioskiem o ustanowienie trwałego  zarządu.

Majątek Służby Więziennej

Zamówienia publiczne

W Areszcie Śledczym w Warszawie - Grochowie zamówienia publiczne realizowane są w oparciu o ustawę  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz w oparciu o akty wykonawcze wydane  na podstawie w/w ustawy. Aktualnie toczące sie postępowania dostępne są na stronie www.sw.gov.pl w zakładce dotyczącej Aresztu Śledczego Warszawa Grochów w zakładce zamówienia publiczne.

Współpraca międzynarodowa

 

Fundusze unijne

Ogoszenia dotyczące projektów z wykorzystaniem funduszy unijnych realizowanych w Areszcie Śledczym w Warszawie - Grochowie wraz ze szczególowym opisem znajdują się pod adresem:

Akty prawne

Akty prawne dotyczące Służby Więziennej  
 
USTAWY
 
USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy. (Dz. U. z dnia 5 sierpnia 1997 r.)
USTAWA z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (tekst jednolity)
USTAWA z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z dnia 12 maja 2010 r.)
 
ROZPORZĄDZENIA
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie zasad organizacji i warunków przeprowadzania badań psychologicznych i psychiatrycznych w ośrodkach diagnostycznych. (Dz. U. z dnia 18 kwietnia 2000 r.)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobów załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz. U. z dnia 29 sierpnia 2003 r.)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobów prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz. U. z dnia 29 sierpnia 2003 r.)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności (Dz. U. z dnia 29 sierpnia 2003 r.)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania (Dz. U. z dnia 29 sierpnia 2003 r.)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 17 września 2003 r. w sprawie trybu przyjmowania dzieci matek pozbawionych wolności do domów dla matki i dziecka przy wskazanych zakładach karnych oraz szczegółowych zasad organizowania i działania tych placówek (Dz. U. z dnia 8 października 2003 r.)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 17 września 2003 r. w sprawie trybu przyjmowania dzieci matek pozbawionych wolności do domów dla matki i dziecka przy wskazanych zakładach karnych oraz szczegółowych zasad organizowania i działania tych placówek (Dz. U. z dnia 8 października 2003 r.)
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu uczestnictwa podmiotów w wykonywaniu kar, środków karnych, zabezpieczających i zapobiegawczych, a także społecznej kontroli nad ich wykonywaniem (Dz. U. z dnia 12 grudnia 2003 r.)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych (Dz. U. z dnia 25 lutego 2004 r.)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu prowadzenia nauczania w zakładach karnych (Dz. U. z dnia 9 marca 2004 r.)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej (Dz. U. z dnia 26 kwietnia 2005 r.)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu sprawowania nadzoru nad wykonywaniem kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (Dz. U. z dnia 20 marca 2009 r.)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie znaku graficznego Służby Więziennej (Dz. U. z dnia 6 lipca 2010 r.)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania zezwoleń na podjęcie zajęcia zarobkowego poza służbą przez funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. z dnia 7 lipca 2010 r.)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania ze zwłokami osób pozbawionych wolności zmarłych w zakładach karnych i aresztach śledczych
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie pomocy finansowej na kształcenie dzieci funkcjonariuszy Służby Więziennej, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą (Dz. U. z dnia 9 sierpnia 2010 r.)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie szkolenia oraz doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. z dnia 10 sierpnia 2010 r.)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków i chorób pozostających w związku z pełnieniem służby w Służbie Więziennej (Dz. U. z dnia 11 sierpnia 2010 r.)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie określenia trybu przeprowadzania procedury określającej predyspozycje funkcjonariuszy do służby na określonych stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych w Służbie Więziennej (Dz. U. z dnia 10 sierpnia 2010 r.)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 2 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu oraz szczegółowych warunków wykonywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (Dz. U. z dnia 16 sierpnia 2010 r.)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie sztandaru jednostek organizacyjnych Służby Więziennej (Dz. U. z dnia 10 sierpnia 2010 r.)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie stosowania do funkcjonariuszy Służby Więziennej przepisów Kodeksu pracy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z dnia 11 sierpnia 2010 r.)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie wykazu chorób, z tytułu których funkcjonariuszowi Służby Więziennej przysługuje jednorazowe odszkodowanie (Dz. U. z dnia 12 sierpnia 2010 r.)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 września 2010 r. w sprawie przekazywania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariuszy Służby Więziennej zwolnionych ze służby (Dz. U. z dnia 29 września 2010 r.)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 20 września 2010 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z dnia 6 października 2010 r.)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 18 października 2010 r. w sprawie odznaki "Za zasługi w pracy penitencjarnej" (Dz. U. z dnia 29 października 2010 r.)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności przez zakłady opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności (Dz. U. z dnia 3 stycznia 2011 r.)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej prowadzonej w zakładach opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z dnia 23 lutego 2011 r.)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej prowadzonej w zakładach opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z dnia 23 lutego 2011 r.)
 
ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
 
ZARZĄDZENIE Nr 212/10/CZSW Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Zarządowi Służby Więziennej
ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie siedzib, terytorialnego zasięgu i szczegółowego zakresu działania dyrektorów okręgowych Służby Więziennej oraz struktury organizacyjnej okręgowych inspektoratów Służby Więziennej (Dz. Urz. MS z dnia 7 września 2010 r.)
  
ZARZĄDZENIA DYREKTORA GENERALNEGO
 
ZARZĄDZENIE NR 2/04 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia i organizacji pracy penitencjarnej oraz zakresów czynności funkcjonariuszy i pracowników działów penitencjarnych i terapeutycznych
ZARZĄDZENIE Nr14/09 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ z dnia 19 czerwca 2009 r. w sprawie okrselenia przeznaczenia zakadów karnych i aresztów ledczych
ZARZĄDZENIE NR 48/2010 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie realizacji uprawnień osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych do wyżywienia
ZARZĄDZENIE Nr 81 /2010 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Centralnemu Zarządowi Służby Więziennej
ZARZĄDZENIE Nr 28/2011 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie określenia zasad udostępniania informacji publicznej w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej oraz sprawowania nadzoru nad udostępnianiem informacji publicznej w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej
 
 
INSTRUKCJE
 
INSTRUKCJA Nr 5 /2010 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu postępowania z korespondencją kierowaną przez osadzonych do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu i innych międzynarodowych organów ochrony praw człowieka
INSTRUKCJA NR 6/2010 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalania pojemności jednostek penitencjarnych
INSTRUKCJA Nr 7/2010 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie transportowania skazanych
Instrukcja nr 16 /2010 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie zapobiegania samobójstwom osób pozbawionych wolności
INSTRUKCJA Nr 21/2010 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ z dnia 6 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu organizowania nauczania w szkołach oraz szkolenia kursowego w zakładach karnych i aresztach śledczych
INSTRUKCJA Nr 27/2010 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie tworzenia i organizacji oddziałów penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych
 
 
 
 
 
 

Sposób załatwiania spraw

Dyrektor aresztu przyjmuje interesantów, rodziny osadzonych i osoby godne zaufania na rozmowy w sprawach próśb, skarg i wniosków w:

poniedziałek w godz. 10:00 - 16:30

wtorek  w godz. 10:00 - 14:00

środa w godz. 10:00 - 14:00

czwartek w godz. 10:00 - 14:00

piątek w godz. 10:00 - 14:00

Udzielenie informacji o osadzonym wymaga jego pisemnej zgody.

Rejestry, ewidencje, archiwa

Zasady rejestracji, gromadzenia i obiegu dokumentów oraz organizację i zakres dziaania archiwów zakadowych i skladnic akt jednostek organizacyjnych Slużby Więziennej okresla Zarządzenie Nr 13/2002 Dyrektora Generalnego Slużby Więziennej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zkresie dziaania archiwów zakladowych i skladnic akt w jednostkach organizacyjnych Slużby Więziennej. Ewidencja zasobu archiwalnego i dokumentacja dotyczaca funkcjonowania archiwum Areszu Śledczego w Warszawie - Grochowie prowadzona jest od 1975 r.
 W archiwum tutejszej jednostki znajdują się m.in.:
 akta osobowe osadzonych zwolnionych od 1975 r.
 akta osobowe funkcjonariuszy i pracowników cywilnych
  

Dokumenty urzędowe

Dokumenty urzędowe Aresztu Śledczego w Warszawie - Grochowie sporzadzane są w formie pisemnej przez funkcjonariusza jednostki lub inną osobę do tego uprawnioną, zawierają owiadczenie woli oraz dane teleadresowe jednostki, pieczęć imienną z podpisem Dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie - Grochowie lub upoważnionego funkcjonariusza.

Wzory druków

Ważne ogłoszenia

OGŁOSZENIE nr 1

Od dnia 01.01.2012 r. w kantynie będzie można realizować paczki żywnościowe, o których mowa w art. 113a §3 kkw i art. 138 §1 pkt 13, oraz paczki z artykułami higienicznymi na podstawie wydanych talonów.


OGŁOSZENIE nr 2

Zasady udzielania widzeń od 01.07.2015r.

1. Widzenia dla osadzonych udzielane są w budynku sali widzeń w godz. 8:00 – 16:00 według następujących zasad:


1) Poniedziałek – tymczasowo aresztowani (bez ograniczeń literowych)
2) Wtorek - skazani których nazwisko rozpoczyna się literami A, B, C, Ć, D, E, F, G, H
3) Środa – skazani, których nazwisko rozpoczyna się literami I, J, K, L, Ł
4) Czwartek – skazani, których nazwisko rozpoczyna się literami M, N, O, P, R,
5) Piątek – skazani, których nazwisko rozpoczyna się literami S, Ś, T, U, W, X, Y, Z, Ź, Ż
6) Pierwsza niedziela miesiąca – tymczasowo aresztowani (bez ograniczeń literowych)
7) Druga niedziela miesiąca – skazani , których nazwisko rozpoczyna się literami A, B, C, Ć, D, E, F, G, H
8) Trzecia niedziela miesiąca – skazani , których nazwisko rozpoczyna się literami, I, J, K, L, Ł M, N, O, P, R,
9) Czwarta niedziela miesiąca – skazani , których nazwisko rozpoczyna się literami, S, Ś, T, U, W, X, Y, Z, Ź, Ż
10) Ponadto skazani pracujący, za zgodą Dyrektora mogą wykorzystać widzenia w II, III lub IV niedzielę miesiąca

2. Zgłoszenia na widzenia przyjmowane są w dni widzeń od poniedziałku do piątku i w niedziele w godz. 8:00 – 12:00
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Aresztu może wyrazić indywidualne zezwolenie na zmianę terminu widzeń.
4. Widzenia dla skazanych zakwalifikowanych do odbywania kary w ZK typu otwartego odbywają się w dni udzielania widzeń z wyłączeniem poniedziałków i pierwszej niedzieli miesiąca.
5.Widzenia winny odbywać się w odzieży stosownej do powagi instytucji.
6. Zezwalam osadzonym korzystającym z widzeń w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt z osobami odwiedzającymi na wspólne spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych wyłącznie w kantynie Aresztu Śledczego. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się wyłącznie osobie odwiedzającej.
7. Kantyna znajdująca się na terenie Aresztu Śledczego jest nieczynna w dni świąteczne ustawowo wolne od pracy.
8. Przekazanie na widzeniu jakichkolwiek przedmiotów wymaga pisemnego zezwolenia Dyrektora.
9. Skazani zatrudnieni korzystają z przepustek i widzeń poza terenem AŚ tylko w dni wolne od pracy, w trakcie urlopu wypoczynkowego lub zwolnienia od pracy przysługującego skazanemu po roku nieprzerwanej pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności.
W inne dni skazani mogą korzystać z przepustek i widzeń poza terenem aresztu tylko za indywidualnym zezwoleniem Dyrektora.
10. Zabrania się osadzonym powracającym z widzeń, przepustek oraz zatrudnienia w systemie bez konwojenta poza terenem jednostki przynoszenia jakichkolwiek przedmiotów, w tym produktów żywnościowych, higienicznych itp. bez wymaganej zgody Dyrektora.
11. Wnoszenie na widzenia przez osoby odwiedzające jakichkolwiek artykułów spożywczych i innych produktów lub przedmiotów jest niedozwolone.
12. Czynności procesowe na terenie jednostki realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach pracy administracji.

WIDZENIA UDZIELANE SĄ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI:

- kobietom w zaawansowanej ciąży;

- osobom dorosłym będącymi rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3;

- niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach)

- osobom powyżej 75 roku życiaOGŁOSZENIE nr 3

Areszt Śledczy w Warszawie Grochowie ogłasza sprzedaż w trybie przetargu zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w które wyposażone są jednostki budżetowe.(Dz.U.Nr 157, poz.1240 oraz z 2010 r. Nr 28,poz.146 i Nr 96,poz.620).zbędnych składników majątku ruchomego:

1 Agregat prądotwórczy typ 24 ZAP-16H6 rok produkcji 1974, moc prądnicy 100 kW typ TOA. Cena wywoławcza – 6000 zł.2025 moto godzin

2.Kocioł wodny VIESSMANN Paromat Simplex 285 kW wraz z palnikiem WEISHOUPT WL 30-Z-C.Przyjęty do eksploatacji w 2002 roku wycofany z eksploatacji w 2012 roku. Cena wywoławcza 8500 zł.

3. Kocioł wodny VIESSMANN Paromat Simplex 225 kW wraz z palnikiem WEISHOUPT

WL 30-Z-C Przyjęty do eksploatacji w 2002 roku wycofany z eksploatacji w 2012 roku. Cena wywoławcza 8200 zł.

Otwarcie ofert przetargowych odbędzie się w Areszcie Śledczym w Warszawie Grochowie przy ulicy Chłopickiego 71 a. W dniu 16 maja 2014 roku o godzinie 10.00.

Sprzedawane składniki rzeczowe można obejrzeć w Areszcie Śledczym w Warszawie Grochowie w dniach od 05.05 do 12.05 2014 roku w godzinach od 9.00 do 15.00 po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu pod nr tel 22 610 55 41 wew 259.

wadium w wysokości 10% wartości należy wpłacić na konto Aresztu Śledczego w Warszawie Grochowie.

Oferta powinna zawierać:

-imię ,nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta

-oferowaną cenę i warunki jej zapłaty

-oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin

-potwierdzenie wpłacenia wadium

Ofertę zawierającą kompletne dane składa się w zaklejonej kopercie do 16 maja 2014 roku do godziny 9.00 w siedzibie sprzedającego lub odpowiednio wcześnie pocztą lub kurierem.

Oferty nie kompletne lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.”


Identyfikator Jednostki

149

StatusCreated

 

StatusModified

Zmodyfikowany przez Renata Izdebska o 2016-10-03 13:33

Struktura OrganizacyjnaCreated

 

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Renata Izdebska o 2016-10-03 13:33

Podmioty WspółpracująceCreated

 

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Renata Izdebska o 2016-10-03 13:33

Przedmiot działalnościCreated

 

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Renata Izdebska o 2016-10-03 13:33

Oświadczenie majątkoweCreated

Utworzony przez Mariusz Godlewski o 2011-06-16 11:21

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Renata Izdebska o 2016-10-03 13:33

Majątek Służby WięziennejCreated

 

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Renata Izdebska o 2016-10-03 13:33

Zamówienia publiczneCreated

 

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Renata Izdebska o 2016-10-03 13:33

Współpraca międzynarodowaCreated

 

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Renata Izdebska o 2016-10-03 13:33

Fundusze unijneCreated

 

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Renata Izdebska o 2016-10-03 13:33

Akty prawneCreated

 

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Renata Izdebska o 2016-10-03 13:33

Sposób załatwiania sprawCreated

 

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Renata Izdebska o 2016-10-03 13:33

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

 

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Renata Izdebska o 2016-10-03 13:33

Dokumenty urzędoweCreated

 

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Renata Izdebska o 2016-10-03 13:33

Wzory drukówCreated

 

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Renata Izdebska o 2016-10-03 13:33

Ważne ogłoszeniaCreated

 

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Renata Izdebska o 2016-10-03 13:33

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

 

AdresModified

Zmodyfikowany przez Renata Izdebska o 2016-10-03 13:33

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Renata Izdebska o 2016-10-03 13:33

Data wytworzenia

2011-06-16 11:20

Nabór

 


Areszt Śledczy w Warszawie – Grochowie

04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 71 A

Dyrektor Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie zatrudni referenta na etat cywilny w Areszcie Śledczym w Warszawie-Grochowie.


Stanowisko:

- referent przy kierownictwie – 1 etat

Planowana liczba osób do przyjęcia: 1 (etat pracownika cywilnego, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę)


Charakter pracy:

Pracownik kancelarii jawnej odpowiedzialny będzie m. in. za: przyjmowanie, rejestrowanie, segregowanie, otwieranie i sprawdzanie zawartości wszelkiej korespondencji przysyłanej i wysyłanej z jednostki.


Wymagania:

- wykształcenie min. średnie

-nieposzlakowana opinia.


Wymagane dokumenty:

- CV,

- kwestionariusz osobowy,

- 1 fotografia,

- kserokopia świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy,

- kserokopia książeczki wojskowej,

- dokumenty potwierdzające wykształcenie,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.


Zgodnie z art. 29 Ustawy o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 roku pracę w Służbie Więziennej może podjąć osoba, która:


- ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

- daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,

- nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo,

- ma odpowiednie do zajmowanego stanowiska wykształcenie,

- daje rękojmie zachowania tajemnicy, stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy z dnia 05 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 10. 182. 1228),

- posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy.


Termin składania ofert do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Miejsce składania dokumentów:

- w siedzibie Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie

- listownie na adres: Areszt Śledczy w Warszawie-Grochowie, ul. Chłopickiego 71 A, 04-275 Warszawa.

Dodatkowe informacje w siedzibie Aresztu Śledczego w Warszawie – Grochowie –

ul. Chłopickiego 71 a, pod nr. tel. 22 610-55-41 wew. 208, 280 w godz. 08:00-16:00.

Projektowane akty prawne

AdresWytwarzajacy

241147mgod

Akty prawneWytwarzajacy

241147mgod

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

241147mgod

Fundusze unijneWytwarzajacy

241147mgod

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

241147mgod

NabórWytwarzajacy

241147mgod

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

241147mgod

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

241147mgod

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

241167apec

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

241147mgod

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

241147mgod

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

241167apec

StatusWytwarzajacy

241147mgod

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

241147mgod

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

241167apec

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

241147mgod

Wzory drukówWytwarzajacy

241167apec

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

241147mgod

KierownictwoWytwarzajacy

241147mgod

Załączniki

Utworzony o 2011-02-09 12:47 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:23, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.