Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Zakład Karny Stargard Szczeciński

Jednostka

Zakład Karny Stargard Szczeciński

Adres

Zakład Karny Stargard Szczeciński
 Al. Żołnierza 42
 73-110
 Stargard Szczeciński
 915763100 / 915763169

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Szczecin

Status

Zakład Karny w Stargardzie Szczecińskim jest jednostką podlegającą Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Szczecinie. Znajduje się na terenie województwa zachodniopomorskiego i jest zakładem karnym typu zamkniętego przeznaczonym dla skazanych mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy z oddziałami:
aresztu śledczego,
zakładu karnego typu zamkniętego dla młodocianych,
zakładu karnego typu półotwartego dla odbywających karę po raz pierwszy,
zakładu karnego typu półotwartego dla młodocianych.
Zakład Karny w Stargardzie Szczecińskim swoją powierzchnią obejmuje fragment byłego obozu dla polskich jeńców wojennych “Dulag L” (Durchgangsleger) – czyli obozu przejściowego. Obóz ten, zajmujący teren o powierzchni około 600 ha ogrodzony był drutem kolczastym z wieżami strażniczymi. Z końcem roku 1939 obóz otrzymał nazwę “Stalag II D”. Pierwsi jeńcy polscy, którzy przybyli jesienią 1939 roku zastali na pustym niemalże terenie jedynie barak kuchenny i gospodarczy, w którym mieszkała załoga obozowa. Dopiero w połowie 1940 roku polscy jeńcy zbudowali w Stalagu baraki drewniane i murowane przeznaczone dla jeńców zachodnich. Po wyzwoleniu miasta obiekty byłego obozu przejęło WP, gdyż znajdowały się na terenie poligonu. Z uwagi na małą przydatność tych obiektów Dowództwo Garnizonu wyraziło gotowość przekazania tego terenu i obiektów na potrzeby miasta. Okoliczność ta zbiegła się z faktem poszukiwania przez Więziennictwo odpowiednich obiektów na ośrodki pracy więźniów po likwidacji wielu tego typów zakładów przy górnictwie węglowym. W związku z sąsiedztwem dużego garnizonu WP, Centralne Władze Więziennictwa podjęły decyzję o wyodrębnieniu w byłym obozie, specjalnego zakładu dla skazanych wojskowych i innych służb paramilitarnych. Pod koniec 1957 roku obiekty poobozowe zostały przekazane do dyspozycji więziennictwa. Pod koniec pierwszego kwartału 1958 roku przygotowano pierwszy barak dla skazanych. W dniu 30 kwietnia 1958 roku przyjęto na ewidencję pierwszą grupę skazanych.
W Zakładzie Karnym w Stargardzie Szczec. funkcjonuje Zespół Szkół nr 1 dla Dorosłych. Cykl kształcenia o profilu ślusarz trwa 2 lata. Szkoła posiada m.in. dobrze wyposażoną pracownię komputerową. Szkoła ma upoważnienie do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
Zakład Karny w Stargardzie Szczecińskim współpracuje ze społeczeństwem lokalnym w społecznej readaptacji osób wchodzących w konflikt z prawem. Nawiązano stałą współpracę ze Związkiem Harcerstwa Polskiego, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Młodzieżowym Domem Kultury, Stargardzkim Centrum Kultury. Na terenie jednostki działa grupa samopomocowa anonimowych alkoholików. Prowadzone są zajęcia w ramach aktywizacji zawodowej Klubu Pracy.
Na terenie jednostki działają również różnorodne koła zainteresowań w których skazani mogą aktywnie zdobywać nowe lub rozwijać swoje umiejętności.

Kierownictwo

Dyrektor - ppłk Leszek Kucyrka
Z-ca Dyrektora - mjr Zbigniew Kulczycki
Z-ca Dyrektora - mjr Elżbieta Kaźmierczak

Struktura Organizacyjna

Na strukturę organizacyjną jednostki składają się:
  kierownictwo i stanowiska samodzielne
  Dział Penitencjarny
  Dział Ochrony
  Dział Ewidencji
  Dział Finansowy
  Dział Kwatermistrzowski
  Zakład Opieki Zdrowotnej
W Zakładzie Karnym w Stargardzie Szczec. funkcjonuje ponadto Zespół Szkół nr 1 dla Dorosłych. Cykl kształcenia o profilu ślusarz trwa 2 lata. Szkoła posiada upoważnienie do prze-prowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Podmioty Współpracujące

Brak informacji w tym zakresie.

Przedmiot działalności

Zakres działalności Zakładu Karnego w Stargardzie Szczec. jako jednostki organizacyjnej Służby Więziennej określa Kodeks Karny Wykonawczy, który zawiera statutowe zadania w zakresie wykonywania kar pozbawienia wolności, tymczasowego aresztowania oraz kary aresztu wojskowego. W myśl zawartych w nim założeń do priorytetowych zadań jednostki należy wzbudzanie w skazanych woli współdziałania w kształtowaniu ich społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa.
Osiągnięcie tego celu realizuje się poprzez prowadzenie zindywidualizowanych oddziaływa-nie na skazanych w ramach istniejących w Zakładzie Karnym w Stargardzie Szczec. systemów wykonywania kary.
Do zadań realizowanych w tym zakresie w szczególności należy:
• wykonywanie tymczasowego aresztowania w sposób zabezpieczający prawidłowy tok postępowania karnego,
• ochrona społeczeństwa przed osobami osadzonymi w zakładzie karnym,
• zapewnienie w zakładzie karnym porządku i bezpieczeństwa,
• wykonywanie wszelkich czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności.
Należy do nich również:
• organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu umiejętności zawodowych,
• nauczanie oraz zajęcia kulturalno – oświatowe i sportowe,
• wdrażanie skazanych do readaptacji społecznej poprzez stwarzanie warunków sprzyja-jących do utrzymywania przez nich kontaktów z bliskimi osobami z wolności,
• zapewnienie osobom skazanym na kary pozbawienia wolności lub tymczasowo aresz-towanym przestrzegania ich praw, a zwłaszcza humanitarnych warunków odbywania kary, poszanowania godności osobistej, zapewnienia opieki zdrowotnej i możliwości  korzystania z posług religijnych.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oświadczenie majątkowe

Brak informacji w tym zakresie.

Majątek Służby Więziennej

Majątek Zakładu Karnego w Stargardzie Szczec. w postaci nieruchomości stanowią grunty, budynki i budowle znajdujące się w Stargardzie Szczec przy Alei Żołnierza 42 (wraz z przy-ległymi budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi i garażami).
W jego skład wchodzą:
• budynek administracyjny,
• pawilon zakwaterowania osadzonych oraz pomieszczenia Zakładu Opieki Zdrowotnej;
• pawilony zakwaterowania osadzonych,
• łaźnia, pralnia oraz kotłownia główna;
• magazyn mundurowy i archiwym zakładowe,
• zespół szkól i kuchnia,
• sale widzeń i szatnie funkcjonariuszy,
• biblioteka, pokoje przesłuchań,
• warsztaty szkolne, warsztaty działu kwatermistrzowskiego,
• i inne.

Zamówienia publiczne

Brak informacji w tym zakresie.

Współpraca międzynarodowa

Brak informacji w tym zakresie.

Fundusze unijne

Brak informacji w tym zakresie.

Akty prawne

USTAWY
 
USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy. (Dz. U. z dnia 5 sierpnia 1997 r.)
USTAWA z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (tekst jednolity)
USTAWA z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z dnia 12 maja 2010 r.)
 
 
 
ROZPORZĄDZENIA
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie zasad organizacji i warunków przeprowadzania badań psychologicznych i psychiatrycznych w ośrodkach diagnostycznych. (Dz. U. z dnia 18 kwietnia 2000 r.)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobów załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz. U. z dnia 29 sierpnia 2003 r.)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobów prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz. U. z dnia 29 sierpnia 2003 r.)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności (Dz. U. z dnia 29 sierpnia 2003 r.)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania (Dz. U. z dnia 29 sierpnia 2003 r.)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 17 września 2003 r. w sprawie trybu przyjmowania dzieci matek pozbawionych wolności do domów dla matki i dziecka przy wskazanych zakładach karnych oraz szczegółowych zasad organizowania i działania tych placówek (Dz. U. z dnia 8 października 2003 r.)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 17 września 2003 r. w sprawie trybu przyjmowania dzieci matek pozbawionych wolności do domów dla matki i dziecka przy wskazanych zakładach karnych oraz szczegółowych zasad organizowania i działania tych placówek (Dz. U. z dnia 8 października 2003 r.)
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu uczestnictwa podmiotów w wykonywaniu kar, środków karnych, zabezpieczających i zapobiegawczych, a także społecznej kontroli nad ich wykonywaniem (Dz. U. z dnia 12 grudnia 2003 r.)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych (Dz. U. z dnia 25 lutego 2004 r.)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu prowadzenia nauczania w zakładach karnych (Dz. U. z dnia 9 marca 2004 r.)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej (Dz. U. z dnia 26 kwietnia 2005 r.)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu sprawowania nadzoru nad wykonywaniem kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (Dz. U. z dnia 20 marca 2009 r.)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie znaku graficznego Służby Więziennej (Dz. U. z dnia 6 lipca 2010 r.)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania zezwoleń na podjęcie zajęcia zarobkowego poza służbą przez funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. z dnia 7 lipca 2010 r.)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania ze zwłokami osób pozbawionych wolności zmarłych w zakładach karnych i aresztach śledczych
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie pomocy finansowej na kształcenie dzieci funkcjonariuszy Służby Więziennej, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą (Dz. U. z dnia 9 sierpnia 2010 r.)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie szkolenia oraz doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. z dnia 10 sierpnia 2010 r.)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków i chorób pozostających w związku z pełnieniem służby w Służbie Więziennej (Dz. U. z dnia 11 sierpnia 2010 r.)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie określenia trybu przeprowadzania procedury określającej predyspozycje funkcjonariuszy do służby na określonych stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych w Służbie Więziennej (Dz. U. z dnia 10 sierpnia 2010 r.)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 2 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu oraz szczegółowych warunków wykonywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (Dz. U. z dnia 16 sierpnia 2010 r.)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie sztandaru jednostek organizacyjnych Służby Więziennej (Dz. U. z dnia 10 sierpnia 2010 r.)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie stosowania do funkcjonariuszy Służby Więziennej przepisów Kodeksu pracy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z dnia 11 sierpnia 2010 r.)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie wykazu chorób, z tytułu których funkcjonariuszowi Służby Więziennej przysługuje jednorazowe odszkodowanie (Dz. U. z dnia 12 sierpnia 2010 r.)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 września 2010 r. w sprawie przekazywania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariuszy Służby Więziennej zwolnionych ze służby (Dz. U. z dnia 29 września 2010 r.)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 20 września 2010 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z dnia 6 października 2010 r.)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 18 października 2010 r. w sprawie odznaki "Za zasługi w pracy penitencjarnej" (Dz. U. z dnia 29 października 2010 r.)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności przez zakłady opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności (Dz. U. z dnia 3 stycznia 2011 r.)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej prowadzonej w zakładach opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z dnia 23 lutego 2011 r.)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej prowadzonej w zakładach opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z dnia 23 lutego 2011 r.)
 
 
ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
 
ZARZĄDZENIE Nr 212/10/CZSW Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Zarządowi Służby Więziennej
ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie siedzib, terytorialnego zasięgu i szczegółowego zakresu działania dyrektorów okręgowych Służby Więziennej oraz struktury organizacyjnej okręgowych inspektoratów Służby Więziennej (Dz. Urz. MS z dnia 7 września 2010 r.)
 
 
ZARZĄDZENIA DYREKTORA GENERALNEGO
 
ZARZĄDZENIE NR 2/04 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia i organizacji pracy penitencjarnej oraz zakresów czynności funkcjonariuszy i pracowników działów penitencjarnych i terapeutycznych
ZARZĄDZENIE Nr14/09 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ z dnia 19 czerwca 2009 r. w sprawie okrselenia przeznaczenia zakadów karnych i aresztów ledczych
ZARZĄDZENIE NR 48/2010 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie realizacji uprawnień osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych do wyżywienia
ZARZĄDZENIE Nr 81 /2010 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Centralnemu Zarządowi Służby Więziennej
ZARZĄDZENIE Nr 28/2011 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie określenia zasad udostępniania informacji publicznej w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej oraz sprawowania nadzoru nad udostępnianiem informacji publicznej w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej
 
 
INSTRUKCJE
 
INSTRUKCJA Nr 5 /2010 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu postępowania z korespondencją kierowaną przez osadzonych do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu i innych międzynarodowych organów ochrony praw człowieka
INSTRUKCJA NR 6/2010 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalania pojemności jednostek penitencjarnych
INSTRUKCJA Nr 7/2010 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie transportowania skazanych
Instrukcja nr 16 /2010 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie zapobiegania samobójstwom osób pozbawionych wolności
INSTRUKCJA Nr 21/2010 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ z dnia 6 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu organizowania nauczania w szkołach oraz szkolenia kursowego w zakładach karnych i aresztach śledczych
INSTRUKCJA Nr 27/2010 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie tworzenia i organizacji oddziałów penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych
 
 
 

Sposób załatwiania spraw

Skargi, prośby i wnioski dotyczące działalności Zakładu Karnego w Stargardzie Szczec. załatwia Dyrektor jednostki w ramach swoich zadań na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2003r. „w sprawie sposobów załatwiania wnio-sków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych” oraz Ko-deksie Postępowania Administracyjnego.
Wnioski, skargi i prośby na działalność zakładu mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
Dyrektor Zakładu Karnego, jego zastępca bądź upoważnione przez nich osoby przyjmują in-teresantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, a we środy od godziny 7.00 do 17.00.
Interesanci przyjmowani są przez innych pracowników zakładu od poniedziałku do piątku w godzinach pracy administracji tj. od 7.00 do 15.00.

Rejestry, ewidencje, archiwa

W Zakładzie Karnym w Stargardzie Szczec. funkcjonuje archiwum zakładowe zawierające otwarty zbiór dokumentacji wytworzonej przez tut. jednostkę oraz rozwiązanego w 1976 roku Aresztu Śledczego w Stargardzie Szczec.
Zasady organizacji pracy w ww. składnicach oraz zasady udostępniania zgromadzonych w nich dokumentów szczegółowo określa zarządzenie nr 13/02 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z 19 grudnia 2002r. „w sprawie instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwów zakładowych i składnic akt w jed-nostkach organizacyjnych Służby Więziennej”.

Dokumenty urzędowe

Dokumenty urzędowe Zakładu Karnego w Stargardzie Szczecińskim to, w rozumieniu Ustawy, dokumenty w formie pisemnej, zawierające treść oświadczenia woli lub wiedzy kierowane do innego podmiotu lub jednostki organizacyjnej, które zawierają w szczególności dane teleadresowe Zakładu Karnego w Stargardzie Szczecińskim, imienną pieczęć z podpisem Dyrektora Zakładu Karnego w Stargardzie Szczecińskim lub upoważnionego funkcjonariusza tej jednostki.

Wzory druków

Brak informacji w tym zakresie.

Ważne ogłoszenia

Brak informacji w tym zakresie.

Identyfikator Jednostki

144

StatusCreated

Utworzony przez Patryk Pruński o 2011-06-17 07:40

StatusModified

Zmodyfikowany przez Krzysztof Kurzelowski o 2015-10-08 08:28

Struktura OrganizacyjnaCreated

Utworzony przez Patryk Pruński o 2011-06-17 07:40

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Krzysztof Kurzelowski o 2015-10-08 08:28

Podmioty WspółpracująceCreated

Utworzony przez Patryk Pruński o 2011-06-17 07:40

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Krzysztof Kurzelowski o 2015-10-08 08:28

Przedmiot działalnościCreated

Utworzony przez Patryk Pruński o 2011-06-17 07:40

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Krzysztof Kurzelowski o 2015-10-08 08:28

Oświadczenie majątkoweCreated

Utworzony przez Patryk Pruński o 2011-06-17 07:40

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Krzysztof Kurzelowski o 2015-10-08 08:28

Majątek Służby WięziennejCreated

Utworzony przez Patryk Pruński o 2011-06-17 07:40

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Krzysztof Kurzelowski o 2015-10-08 08:28

Zamówienia publiczneCreated

Utworzony przez Patryk Pruński o 2011-06-17 07:40

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Krzysztof Kurzelowski o 2015-10-08 08:28

Współpraca międzynarodowaCreated

Utworzony przez Patryk Pruński o 2011-06-17 07:40

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Krzysztof Kurzelowski o 2015-10-08 08:28

Fundusze unijneCreated

Utworzony przez Patryk Pruński o 2011-06-17 07:40

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Krzysztof Kurzelowski o 2015-10-08 08:28

Akty prawneCreated

Utworzony przez Patryk Pruński o 2011-06-17 07:40

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Krzysztof Kurzelowski o 2015-10-08 08:28

Sposób załatwiania sprawCreated

Utworzony przez Patryk Pruński o 2011-06-17 07:40

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Krzysztof Kurzelowski o 2015-10-08 08:28

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

Utworzony przez Patryk Pruński o 2011-06-17 07:40

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Krzysztof Kurzelowski o 2015-10-08 08:28

Dokumenty urzędoweCreated

Utworzony przez Patryk Pruński o 2011-06-17 07:40

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Krzysztof Kurzelowski o 2015-10-08 08:28

Wzory drukówCreated

Utworzony przez Patryk Pruński o 2011-06-17 07:40

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Krzysztof Kurzelowski o 2015-10-08 08:28

Ważne ogłoszeniaCreated

Utworzony przez Patryk Pruński o 2011-06-17 07:40

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Krzysztof Kurzelowski o 2015-10-08 08:28

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

 

AdresModified

Zmodyfikowany przez Krzysztof Kurzelowski o 2015-10-08 08:28

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Patryk Pruński o 2013-03-01 14:20

Data wytworzenia

 

Nabór

Brak informacji w tym zakresie.

Projektowane akty prawne

Brak informacji w tym zakresie.

AdresWytwarzajacy

P. Pruński

Akty prawneWytwarzajacy

P. Pruński

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

P. Pruński

Fundusze unijneWytwarzajacy

P. Pruński

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

P. Pruński

NabórWytwarzajacy

P. Pruński

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

P. Pruński

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

P. Pruński

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

P. Pruński

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

P. Pruński

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

P. Pruński

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

P. Pruński

StatusWytwarzajacy

P. Pruński

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

P. Pruński

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

P. Pruński

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

P. Pruński

Wzory drukówWytwarzajacy

P. Pruński

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

P. Pruński

KierownictwoWytwarzajacy

P. Pruński

Załączniki

Utworzony o 2011-02-09 12:47 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:23, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.