Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Zakład Karny Nowogard

Jednostka

Zakład Karny Nowogard

Adres

Zakład Karny Nowogard
 Zamkowa 7
 72-200
 Nowogard
 91 432-66-00

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Szczecin

Status

Początki istnienia w Nowogardzie jednostki penitencjarnej sięgają 1817 roku. Funkcjonuje ona od tamtej pory niezmiennie przez cały czas pełniąc rolę zakładu karnego o różnej ( w zależności od okresu historycznego) specyfice. Obecnie Zakład Karny w Nowogardzie jest jednostką organizacyjną Skarbu Państwa nie posiadająca osobowości prawnej, funkcjonującą w oparciu o przepisy: ustawy z dnia 09 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 79, poz. 523). Podlega Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Szczecinie. Obecnie Zakład Karny w Nowogardzie jest jednostką penitencjarną typu zamkniętego przeznaczoną do odbywania kary przez mężczyzn recydywistów penitencjarnych. Ponadto wyznaczone są w zakładzie oddziały:  aresztu śledczego,  zakład karny typu zamkniętego dla odbywających karę po raz pierwszy,  skazanych recydywistów skierowanych do oddziału terapeutycznego dla osób uzależnionych od środków odurzających lub psychotropowych,  ponadto jednostka posiada cele przystosowane dla tymczasowo aresztowanych i skazanych poruszających się na wózku inwalidzkim, oraz Oddziałem Zewnętrznym w Płotach, który jest zakładem karnym typu otwartego dla odbywających kare po raz pierwszy z oddziałami: zakładu karnego typu półotwartego dla odbywających kare po raz pierwszy ,  zakładu karnego typu otwartego dla młodocianych,  zakładu karnego typu otwartego dla odbywających kare aresztu wojskowego.
   Pojemność ewidencyjna zakładu wynosi łącznie 1162 miejsca zakwaterowania ustalona na mocy decyzji Dyrektora Generalnego SW z dnia 15 marca 2018 roku.

Kierownictwo

  dyrektor - ppłk Mariusz Dominowski
  z-ca dyrektora - ppłk Edyta Gulbinowicz
  z-ca dyrektora - ppłk Luiza Wilczyska
  z-ca dyrektora - kpt. Henryk Łokaj
  rzecznik prasowy - por. Przemysław Sońtka
 

Struktura Organizacyjna

Strukturę organizacyjną jednostki określa Zarządzenie Organizacyjne nr 43/2011 Dyrektora Zakładu Karnego w Nowogardzie z dnia 25.05.2011r.  Na strukturę organizacyjną jednostki składają się:
 • kierownictwo i stanowiska samodzielne
 • Dział Penitencjarny
 • Dział Ochrony
 • Dział Ewidencji
 • Dział Finansowy
 • Dział Kwatermistrzowski
 • Oddział Terapeutyczny Dla Osób Uzależnionych Od Środków Odurzających i Psychotropowych
 • Zakład Opieki Zdrowotnej
 Ponadto na mocy zarządzenia MS z dnia 20 czerwca 2001r. „w sprawie zniesienia Zakładu Karnego w Płotach, utworzenia Zakładu Karnego w Czerwonym Borze oraz Oddziału Zewnętrznego w Płotach podległego Zakładowi Karnemu w Nowogardzie oraz zmiany zarządzenia w sprawie określenia przeznaczenia zakładów karnych” w skład Zakładu Karnego w Nowogardzie od lipca 2001 wchodzi Oddział Zewnętrzny w Płotach.

Podmioty Współpracujące

Zakład Karny w Nowogardzie współpracuje z:

 • samorządami lokalnymi miast: Nowogard, Płoty, Gryfice, Resko
 • Domami Pomocy Społecznej w ww. miejscowościach
 • kontrahentami poza więziennymi z ww. gmin w zakresie zatrudniania osadzonych i organizacji kursów zawodowych
 • Nowogardzkim Domem Kultury
 • Pełnomocnikiem Wojewody Zachodniopomorskiego ds. HIV/AIDS i Narkomani
 • Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowym Centrum ds. AIDS
 • Krajowym Biurem Przeciwdziałania Narkomanii
 • Punktem Poradnictwa Rodzinnego „Z Martwych Wstanie”
 • Fundacją „ Sławek” działającą w Warszawie
 • Punktem Konsultacyjnym Monar działającym w Szczecinie
 • przedstawicielami lokalnych, wojewódzkich i ogólnokrajowych mass mediów.

Przedmiot działalności

Zakres działalności Zakładu Karnego w Nowogardzie jako  jednostki organizacyjnej Służby Więziennej określa Kodeks Karny Wykonawczy, który zawiera statutowe zadania w zakresie wykonywania kar pozbawienia wolności, tymczasowego aresztowania oraz kary aresztu wojskowego. W myśl zawartych w nim założeń do priorytetowych zadań jednostki należy wzbudzanie w skazanych woli współdziałania w kształtowaniu ich społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa.  Osiągnięcie tego celu realizuje się poprzez prowadzenie zindywidualizowanych oddziaływanie na skazanych w ramach istniejących w Zakładzie Karnym w Nowogardzie i w Oddziale Zewnętrznym  w Płotach systemów wykonywania kary.
   Do zadań realizowanych w tym zakresie w szczególności należy : wykonywanie tymczasowego aresztowania w sposób zabezpieczający prawidłowy tok postępowania karnego,  ochrona społeczeństwa przed osobami osadzonymi w zakładzie karnym,  zapewnienie w zakładzie karnym porządku i bezpieczeństwa,  wykonywanie wszelkich czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności. Należy do nich również:  organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu umiejętności zawodowych,  nauczanie oraz zajęcia kulturalno – oświatowe i sportowe, wdrażanie skazanych do readaptacji społecznej poprzez stwarzanie warunków sprzyjających do utrzymywania przez nich kontaktów z bliskimi osobami z wolności, stosowanie oddziaływań terapeutycznych.  zapewnienie osobom skazanym na kary pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanym przestrzegania ich praw, a zwłaszcza humanitarnych warunków odbywania kary, poszanowania godności osobistej, zapewnienia opieki zdrowotnej i możliwości  korzystania z posług religijnych.
 
Sprawozdanie z wykonania planu działalności ZK Nowogard za 2017 - Sprawozdanie za 2017 r.
 
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2017 r. - Oświadczenie za 2017 r.
 
Plan działalności ZK Nowogard na 2018 r. - Plan na 2018 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oświadczenie majątkowe

Stan majątku Zakładu Karnego w Nowogardzie, zgodnie ze sprawozdaniem rocznym na dzień: 31 grudnia 2010 r. wyniósł - aktywa trwałe: 33 966 067, 92 złotych i aktywa obrotowe o wartości: 2 420 170, 99 złotych.

Majątek Służby Więziennej

Majątek Zakładu Karnego w Nowogardzie w postaci nieruchomości stanowią grunty, budynki i budowle znajdujące się w Nowogardzie przy ulicy Zamkowej 7 (wraz z przyległymi garażami) oraz grunty, budynki i budowle znajdujące się w Płotach przy ul. Koszalińskiej 2. W jego skład wchodzą:
 
ZK Nowogard
 • pawilon stanowiący budynek administracyjny wraz ze śluzą bramy głównej;
 • pawilon zakwaterowania osadzonych zawierający pomieszczenia Zakładu Opieki Zdrowotnej;
 • pawilony zakwaterowania osadzonych połączone przewiązką komunikacyjną;
 • pawilon zakwaterowania osadzonych zawierający kotłownię główną;
 • pawilon zakwaterowania osadzonych zawierający pomieszczenia Działu Ewidencji;
 • pawilon zawierający kuchnię oraz pralnię;
 • pawilon zawierający agregat prądotwórczy;
 • pawilon zawierający sale widzeń;
 • pawilon zawierający chlorownię, hydroforrnię;
 • pawilon zawierający warsztat remontowy i magazyn żywnościowy;
 • pawilon zawierających budynek ZOZ i magazyn mundurowy;
 • budynek zabytkowego (dawnego) kościoła ewangelickiego;
 • garaże.
 OZ Płoty
 • budynek administracyjny wraz z wartownią;
 • budynek zakwaterowania osadzonych z półotwartą podgrupa klasyfikacyjną;
 • budynek zakwaterowania osadzonych z otwartą podgrupą klasytfikacyjną zawierający pomieszczenia Zakładu Opieki Zdrowotnej;
 • budynek zaplecza logistycznego zawierający kuchnię,  magazyny, sale widzeń z kantyną, kaplicę;
 • budynek bramy głównej połączony z garażami;
 • piwnica ziemiopłodów;
 • budynek agregatu prądotwórczego.
 

Zamówienia publiczne

 

Współpraca międzynarodowa

Zakład Karny w Nowogardzie nie prowadzi żadnej współpracy międzynarodowej.

Fundusze unijne

Zakład Karny w Nowogardzie zrealizował dwa projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2008 - 2013.

Akty prawne

Porządek wewnętrzny - Zarządzenie nr 33/2018
 
 
Aneks do porządku wew. - Zarządzenie nr 34/2018
 
 
Porządek wewnętrzny. ZK typu półotwartego - Zarządzenie nr 35/2018
 
 
Porządek wewnętrzny. ZK typu otwartego - Zarządzenie nr 36/2018
 
Aneks do porządku wew. - Zarządzenie nr 44/2018
 
Aneks do porządku wew. - Zarządzenie nr 47/2018
 
 
Plan Działalności dla Zakładu Karnego w Nowogardzie na 2018 rok- Plan na 2018 rok
 
 

Sposób załatwiania spraw

Skargi, prośby i wnioski dotyczące działalności Zakładu Karnego w Nowogardzie załatwia Dyrektor jednostki w ramach swoich zadań na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2003r. „w sprawie sposobów załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych” oraz Kodeksie Postępowania Administracyjnego.
 
Wnioski, skargi i prośby na działalność zakładu mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
 
 • Dyrektor Zakładu Karnego, jego zastępcy bądź upoważnione prze nich osoby przyjmują interesantów w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 17.00, a od wtorku do piątku w godzinach pracy administracji tj. od 8.00 do 14.00.
 • Interesanci przyjmowani są przez Kierownika Oddziału Zewnętrznego w Płotach w poniedziałki od 9.00 do 17.00, a od wtorku do piątku w godzinach pracy administracji tj. od 7.00 do 15.00.
 • Interesanci przyjmowani są przez innych pracowników zakładu  od poniedziałku do piątku w godzinach pracy administracji tj. od 7.00 do 15.00.

Rejestry, ewidencje, archiwa

W zakładzie Karnym w Nowogardzie funkcjonuje archiwum zakładowe zawierające otwarty zbiór dokumentacji wytworzonej przez ZK w Nowogardzie oraz archiwum zakładowe zawierające zamknięty zbiór dokumentacji wytworzonej w dawnym ZK w Płotach. Zasady organizacji pracy w ww. składnicach oraz zasady udostępniania zgromadzonych w nich dokumentów szczegółowo określa zarządzenie nr. 13/02 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z 19 grudnia 2002r. „w sprawie instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwów zakładowych i składnic akt w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej”.

Dokumenty urzędowe

 

Wzory druków

 

Ważne ogłoszenia

 Paczki żywnościowe

Podstawa prawna: art. 113 a § 3 Ustawy Kodeks Karny Wykonawczy

I. Osadzony ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe za pośrednictwem zakładu karnego – kantyny; po złożeniu zamówienia na piśmie oraz pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być złożone przez osobę najbliższą.

 1. Zamówienie może być złożone podczas widzenia osadzonego z osobą najbliższą lub korespondencyjnie.

 2. Zamówienie na paczkę wraz z załączonym dowodem wpłaty można dostarczyć:

  a) bezpośrednio do punktu sprzedaży – kantyna ZK Nowogard,

  b) drogą pocztową na adres: Zakład Karny, ul. Zamkowa 7, 72-200 Nowogard.

 3. Środki pieniężne należy wpłacać na podany poniżej nr konta; w tytule przelewu należy podać imię, nazwisko oraz imię ojca osoby dla której paczka jest realizowana:

  27124038841111000042092500

 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży – kantynie.

 2. Formularz zamówienia oraz lista produktów dopuszczonych do sprzedaży dostępne są:

  a) w sali widzeń – punkcie sprzedaży,

  b) w poczekalni dla osób odwiedzających,

  c) na stronie internetowej ZK Nowogard,

  d) w oddziałach mieszkalnych,

  e) w bramie głównej jednostki.

 3. Zamówienie od osoby najbliższej osadzonego może być zrealizowane po potwierdzeniu, iż osadzony posiada uprawnienia do otrzymania paczki.

 4. Zamówienie zostanie zrealizowane po pokryciu kosztów przygotowania paczki.

 5. Dostarczenie paczki żywnościowej od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty realizowane jest w ciągu 5 dni roboczych.

 6. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczek, które nie mogą być zrealizowane z przyczyn niezależnych od administracji jednostki zwracane są osobie, która paczkę opłaciła w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego wraz z informacja o przyczynach odmowy realizacji zamówienia.

Paczki odzieżowe/ higieniczne/ leki

Podstawa prawna: art. 113 a § 4 Ustawy Kodeks Karny Wykonawczy

II. Osadzony może, za zezwoleniem dyrektora zakładu karnego, otrzymywać paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami oraz środkami higieny a po pozytywnym zaopiniowaniu przez lekarza – również z lekami.

Paczki odzieżowe i higieniczne mogą być dostarczane do zakładu za pośrednictwem poczty, gońca lub firmy kurierskiej a także dostarczane bezpośrednio przez nadawcę. Paczki przyjmowane są codzienne w godzinach od 800 do 1530. Wydawanie paczek higienicznych odbywa się codziennie od 800 do 1800, natomiast paczki odzieżowe wydawane są w dniach i godzinach pracy magazynu rzeczy własnych osadzonych.

 1. Paczki muszą być dostarczane w kartonowym pudełku, wewnątrz którego musi znajdować się spis zawartości paczki. Pudełko nie może przekraczać wymiarów 50 cm długości, 50 cm szerokości i 30 cm wysokości. Paczka nie może przekraczać wagi 5 kg wraz z opakowaniem.

 2. W przypadku dostarczenia paczek zawierających niedozwolone artykuły oraz paczek przekraczających dopuszczalny ciężar i wymiar nie będą one przyjmowane.

 3. Zezwolenie na otrzymanie ww. paczek zachowuje ważność przez okres dwóch miesięcy od daty zatwierdzenia przez dyrektora.

 4. Paczkę z lekami przekazuje się do ambulatorium a wydawanie leków odbywa się za pośrednictwem personelu medycznego według wskazań lekarza.

 5. Artykuły o których mowa w pkt. II powinny być dostarczone w oddzielnych paczkach. Nadawca paczki zobowiązany jest określić wyraźnym nadrukiem (napisem) na opakowaniu jej rodzaj: „HIGIENICZNA”; „ODZIEŻOWA”; „LEKI”.

 6. Paczki podlegają kontroli przy przyjęciu z wykorzystaniem do tego celu technicznych urządzeń i psa specjalnego oraz kontroli szczegółowej w obecności osadzonego. Dopuszcza się naruszenie przedmiotów w stopniu niezbędnym do przeprowadzenia kontroli.

 7. W przypadku dostarczenia paczki do zakładu bezpośrednio przez nadawcę paczka jest kontrolowana w obecności osoby dostarczającej poprzez m.in. sprawdzenie zgodności spisu zawartości z faktyczną zawartością także przy użyciu odpowiednich środków i urządzeń technicznych a w razie potrzeby specjalnie wyszkolonych psów, następnie szczegółowo w obecności osadzonego.

 8. Osadzony zobowiązany jest do informowania nadawcy paczki o zasadach postępowania z paczkami wynikającymi z porządku wewnętrznego jednostki i regulaminów.

 9. Dyrektor ZK N-d wyraża zgodę na możliwość sporządzenia paczki higienicznej w trakcie widzenia przez osoby odwiedzające. Zawartość paczki mogą stanowić wyłącznie artykuły dostępne do sprzedaży w kantynie. Oprócz artykułów higienicznych w jej skład mogą wchodzić artykuły piśmiennicze oraz karty telefoniczne i znaczki pocztowe. Ciężar paczki nie może przekraczać 5 kg.

 10. Osadzeni powracający z widzeń, zezwoleń oraz zatrudnienia zewnętrznego nie mają prawa wnosić do zakładu karnego artykułów żywnościowych, przemysłowych i wyrobów tytoniowych.

Powyższe regulacje zostały określone w: §30 zarządzenia nr 25/2015 Dyrektora Zakładu Karnego w Nowogardzie z dnia 15.06.2015 r. w sprawie porządku wewnętrznego, w §29 ust.1 zarządzenia nr 26/2015 Dyrektora Zakładu Karnego w Nowogardzie z dnia 15.06.2015 r. w sprawie porządku wewnętrznego w oddziale półotwartym i w §29 ust. 1 zarządzenia nr 27/2015 Dyrektora Zakładu Karnego w Nowogardzie z dnia 15.06.2015 r. w sprawie porządku wewnętrznego w oddziale otwartym.

 

ZASADY UDZIELANIA WIDZEŃ

ZASADY UDZIELANIA WIDZEŃ W ZK W NOWOGARDZIE

Zasady udzielania widzeń

1. Widzenia udzielane są we wtorek  w godz. od 10.00 do 17.00 (rejestracja od godz. 9.30 do godz. 16.00) oraz w niedzielę – od godz. 8.00 do 15.00 (rejestracja od godz. 7.30 do godz. 13.30) w wyznaczonych pomieszczeniach (salach widzeń).
Nie udziela się widzeń w następujące dni świąteczne i wolne od pracy:
1.W święta państwowe:

 • 1 stycznia – Nowy Rok,
 • 1 maja – Święto Państwowe,
 • 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,
 • 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,

2.W święta religijne:

 • 6 stycznia - Św. Trzech Króli,
 • drugi dzień Świąt Wielkanocy,
 • Święto Zesłania Ducha Świętego,
 • Święto Bożego Ciała,
 • 15 sierpnia – Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny,
 • 1 listopada – Wszystkich Świętych,
 • 26 grudnia – drugi dzień  Świąt Bożego Narodzenia.

2. Skazani odbywają widzenia w odzieży będącej własnością zakładu, z wyjątkiem wykorzystujących nagrody, o której mowa w art. 138 §1 p.12 kkw. Tymczasowo aresztowani odbywają widzenia w sposób określony przez organ dysponujący.
3. W czasie korzystania z widzenia należy ściśle stosować się do poleceń funkcjonariuszy dozorujących ich przebieg. W tym szczególnie:

 • nie wnosić na salę widzeń przedmiotów lub artykułów zabronionych,
 • swoim zachowaniem nie przeszkadzać innym w korzystaniu z widzenia.

4. Widzenie z art. 105a § 3 kkw nie podlega łączeniu z innymi i udzielane jest jeden raz w miesiącu po wykorzystaniu widzeń regulaminowych.
5. Skazany ma obowiązek udokumentować uprawnienia do widzenia z art. 105a§ 3 kkw.
6. Zezwolenie na widzenie udzielane w związku z art. 105a § 3 kkw uzyskuje opiekun wraz z dziećmi, których widzenie to dotyczy.
7. W czasie widzeń osadzeni oraz ich rodziny mogą prowadzić rozmowy z dyżurnym wychowawcą.
8. W czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych w bufecie na terenie zakładu.
9. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej.
10. Widzenia w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej odbywają się w wydzielonym pokoju widzeń.
11. W trakcie widzenia istnieje możliwość dokonania zakupu w bufecie (według wykazu artykułów dopuszczonych do sprzedaży w kantynie) przez osoby odwiedzające paczki higienicznej o wadze do 5 kg. bez potrzeby posiadania przez osadzonego (adresata paczki) pisemnej zgody dyrektora Zakładu Karnego.

ZASADY UDZIELANIA WIDZEŃ W OZ W PŁOTACH (oddział typu półotwartego)

 1. Widzenia osadzonych z osobami uprawnionymi odbywają się w niedziele w godzinach 8.00 – 15.00.

 2. Rejestracja widzeń odbywa się w godzinach 7.30 – 14.00.

 3. Widzenie trwa 60 minut. Skazany moze korzystać z 3 widzeń w miesiacu, które za zgodą dyrektora mogą byc połączone.

 4. W tym samym dniu skazanemu udziela się tylko jednego widzenia.

 

ZASADY UDZIELANIA WIDZEŃ W OZ W PŁOTACH (oddział typu otwartego)

 1. Widzenia osadzonych z osobami uprawnionymi odbywają się w niedziele w godzinach 8.00 – 15.00.

 2. Rejestracja widzeń odbywa się w godzinach 7.30 – 14.00.

 3. Widzenie trwa 60 minut. Skazany moze korzystać z nieograniczonej iliczby widzeń.

 4. W tym samym dniu skazanemu udziela się tylko jednego widzenia.

 

Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach majątku ruchomego  - Wykaz składników majątku ruchomego

Identyfikator Jednostki

143

StatusCreated

 

StatusModified

Zmodyfikowany przez Przemysław Sońtka o 2018-11-26 09:57

Struktura OrganizacyjnaCreated

 

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Przemysław Sońtka o 2018-11-26 09:57

Podmioty WspółpracująceCreated

 

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Przemysław Sońtka o 2018-11-26 09:57

Przedmiot działalnościCreated

 

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Przemysław Sońtka o 2018-11-26 09:57

Oświadczenie majątkoweCreated

 

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Przemysław Sońtka o 2018-11-26 09:57

Majątek Służby WięziennejCreated

 

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Przemysław Sońtka o 2018-11-26 09:57

Zamówienia publiczneCreated

 

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Przemysław Sońtka o 2018-11-26 09:57

Współpraca międzynarodowaCreated

 

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Przemysław Sońtka o 2018-11-26 09:57

Fundusze unijneCreated

Utworzony przez Artur Bojanowicz o 2011-06-17 10:26

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Przemysław Sońtka o 2018-11-26 09:57

Akty prawneCreated

 

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Przemysław Sońtka o 2018-11-26 09:57

Sposób załatwiania sprawCreated

 

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Przemysław Sońtka o 2018-11-26 09:57

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

 

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Przemysław Sońtka o 2018-11-26 09:57

Dokumenty urzędoweCreated

 

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Przemysław Sońtka o 2018-11-26 09:57

Wzory drukówCreated

Utworzony przez Artur Bojanowicz o 2011-08-29 12:20

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Przemysław Sońtka o 2018-11-26 09:57

Ważne ogłoszeniaCreated

 

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Przemysław Sońtka o 2018-11-26 09:57

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

 

AdresModified

Zmodyfikowany przez Przemysław Sońtka o 2018-11-26 09:57

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Przemysław Sońtka o 2018-11-26 09:57

Data wytworzenia

2011-06-17 00:00

Nabór

Ogłoszenie o naborze do służby w jednostkach okręgu szczecińskiego

ROZPOCZĘCIE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W SW NA TERENIE PODLEGŁYM DYREKTOROWI OKRĘGOWEMU SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W SZCZECINIE NA ROK 2019.

DYREKTOR OKRĘGOWY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W SZCZECINIE

zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1542 z późn. zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1631)

OGŁASZA ROZPOCZĘCIE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W SŁUŻBE WIĘZIENNEJ NA TERENIE PODLEGŁYM DYREKTOROWI OKRĘGOWEMU SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W SZCZECINIE NA ROK 2019

Nabór 2019

Zał. nr 1

Zał. nr 2

 

Projektowane akty prawne

AdresWytwarzajacy

Artur Bojanowicz

Akty prawneWytwarzajacy

Artur Bojanowicz

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

Artur Bojanowicz

Fundusze unijneWytwarzajacy

Przemysław Sońtka

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

 Artur Bojanowicz

NabórWytwarzajacy

Artur Bojanowicz

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

Artur Bojanowicz

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

Artur Bojanowicz

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

Artur Bojanowicz

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

Artur Bojanowicz

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

Artur Bojanowicz

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

Artur Bojanowicz

StatusWytwarzajacy

Artur Bojanowicz

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

Artur Bojanowicz

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

Artur Bojanowicz

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

Artur Bojanowicz

Wzory drukówWytwarzajacy

Artur Bojanowicz

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

Artur Bojanowicz

KierownictwoWytwarzajacy

Przemysław Sońtka

Załączniki

Utworzony o 2011-02-09 12:47 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:23, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.