Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Zakład Karny Gorzów Wlkp.

Jednostka

Zakład Karny Gorzów Wlkp.

Adres

Zakład Karny Gorzów Wielkopolski
ul. Podmiejska 17
66-400 Gorzów Wielkopolski
95 733 45 00

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Szczecin

Status

Zakład Karny w Gorzowie Wielkopolskim jest jednostką organizacyjną Skarbu Państwa nie posiadająca osobowości prawnej, funkcjonującą w oparciu o przepisy: Ustawa z dnia 09 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 79, poz. 523.
Jednostka penitencjarna w Gorzowie Wielkopolskim podlega Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Szczecinie.

Kierownictwo

Dyrektor: płk Leszek Rzepka

Z-ca Dyrektora: ppłk Paweł Olczykowski
Z-ca Dyrektora: ppłk Wojciech Łopaciński
Z-ca Dyrektora: kpt Piotr Marciniak

Struktura Organizacyjna

- Dział Ewidencji
- Dział Finansowy
- Dział Kwatermistrzowski
- Dział Ochrony
- Dział Penitencjarny
- Oddział Terapeutyczny dla Osób Uzależnionych od Alkoholu
W zakładzie wyodrębnione są samodzielne stanowiska dla realizacji zadań dotyczących kadr, stosowania wymogów bhp, zatrudnienia osadzonych, organizacyjno – prawnych, łączności i informatyki, opieki duszpasterskiej.
Ponadto w struktury Zakładu Karnego w Gorzowie Wielkopolskim włączony jest Zakład Opieki Zdrowotnej z ambulatorium oraz gabinetem stomatologicznym, które mają za zadanie wykonywanie niezbędnych badań i świadczeń medycznych przez lekarzy specjalistów dla osadzonych.
 
Jednostce penitencjarnej w Gorzowie Wielkopolskim podlega Oddział Zewnętrzny w Słońsku.

Podmioty Współpracujące

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz.U. z 2010 r. nr 79; poz. 523) Służba Więzienna współdziała z organami państwowymi i samorządu terytorialnego, stowarzyszeniami, fundacjami, organizacjami oraz instytucjami, których celem jest współpraca w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, jak również z kościołami, związkami wyznaniowymi, szkołami wyższymi i placówkami naukowymi oraz osobami godnymi zaufania.
Podmioty współpracujące z Zakładem Karnym w Gorzowie Wielkopolskim:
1) Stowarzyszenie "Człowiek w Potrzebie - Wolontariat Gorzowski"
2) Dom Pomocy Społecznej nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim
3) Dom Pomocy Społecznej nr 2 w Gorzowie Wielkopolskim
4) Środowiskowy Dom Samopomocy w Witnicy
5) Zespół Kształcenia Specjalnego nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim
6) Pogotowie Opiekuńcze w Gorzowie Wielkopolskim
7) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wielkopolskim
8) Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzowie Wielkopolskim
9) Ośrodek dla Osób Uzależnionych SP ZOZ "Nowy Dworek"
10) Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie
11) Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wielkopolskim
12) Mobilne Centrum Informcaji Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim
13) Fundacja "Art of Living"
14) Kościół Rzymsko-Katolicki - Parafia w Wawrowie
15) Kościół Zielonoświątkowy
16) Świadkowie Jehowy

Przedmiot działalności

Służba Więzienna jest umundurowaną i uzbrojoną formacją apolityczną podległą Ministrowi Sprawiedliwości, posiadającą własną strukturę organizacyjną. Służba Więzienna realizuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.) zadania w zakresie wykonywania tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.
Do podstawowych zadań Służby Więziennej należy:
- prowadzenie oddziaływań penitencjarnych i resocjalizacyjnych wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności, przede wszystkim przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, nauczania, zajęć kulturalno-oświatowych, zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz specjalistycznych oddziaływań terapeutycznych;
- wykonywanie tymczasowego aresztowania w sposób zabezpieczający prawidłowy tok postępowania karnego o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
- zapewnienie osobom skazanym na karę pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanym, a także osobom, wobec których są wykonywane kary pozbawienia wolności i środki przymusu skutkujące pozbawieniem wolności, przestrzegania ich praw, a zwłaszcza humanitarnych warunków bytowych, poszanowania godności, opieki zdrowotnej i religijnej;
- humanitarne traktowanie osób pozbawionych wolności; - ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw lub przestępstw skarbowych osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych;
- zapewnienie w zakładach karnych i aresztach śledczych porządku i bezpieczeństwa;
- wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności jeżeli mają być wykonywane w zakładach karnych i aresztach śledczych i jeżeli wynikają z realizacji orzeczenia wydanego przez właściwy organ;
- współdziałanie z odpowiednimi formacjami innych państw oraz z organizacjami międzynarodowymi na podstawie umów i porozumień międzynarodowych.
 

Oświadczenie majątkowe

Majątek Służby Więziennej

Zamówienia publiczne

 

Współpraca międzynarodowa

 

Fundusze unijne

Zakład Karny w Gorzowie Wielkopolskim uczestniczy w realizacji czterech projektów systemowych, które współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Projekt 1.25 - „Podniesienie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej realizujących zadania związane z przywięziennymi „Klubami Pracy”
Projekt 1.26 - „Penitencjarny doradca zawodowy"
Projekt 1.27 - „Cykl szkoleniowo-aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”
Projekt 1.28 - „Aktywizacja społeczno-zawodowa skazanych niepełnosprawnych oraz osób skazanych na karę pozbawienia wolności na podstawie art. 209 § 1 i art.. 207 § 1 Kodeksu karnego”

Akty prawne

Dyrektora Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp.
z dnia 25 września 2017 roku
w sprawie porządku wewnętrznego w oddziale dla młodocianych i dorosłych odbywających karę wolności po raz pierwszy
 
Dyrektora Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp.
z dnia 25 września 2017 roku
w sprawie porządku wewnętrznego w oddziale aresztu śledczego
 
Dyrektora Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp.
z dnia 25 września 2017 roku
w sprawie porządku wewnętrznego dla Oddziału Zewnętrznego w Słońsku podległego Zakładowie Karnego w Gorzowie Wlkp.
 
 

Sposób załatwiania spraw

Rejestry, ewidencje, archiwa

Archiwum Zakładu Karnego w Gorzowie Wielkopolskim działa na podstawie art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (j.t. Dz.U. z 2006 r., nr 97, poz. 673 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1375).
Szczegółowe zasady rejestracji, gromadzenia i obiegu dokumentów, a także organizację i zakres działania archiwów zakładowych i składnicy akt jednostek organizacyjnych Służby Więziennej określa Zarządzenie nr 13/2002 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwów zakładowych i składnic akt w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej.

Dokumenty urzędowe

Wzory druków

Ważne ogłoszenia

Identyfikator Jednostki

142

StatusCreated

Utworzony przez Piotr Melinis o 2011-08-25 07:55

StatusModified

Zmodyfikowany przez Piotr Melinis o 2018-02-05 15:47

Struktura OrganizacyjnaCreated

Utworzony przez Piotr Melinis o 2011-08-25 07:55

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Piotr Melinis o 2018-02-05 15:47

Podmioty WspółpracująceCreated

 

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Piotr Melinis o 2018-02-05 15:47

Przedmiot działalnościCreated

 

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Piotr Melinis o 2018-02-05 15:47

Oświadczenie majątkoweCreated

 

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Piotr Melinis o 2018-02-05 15:47

Majątek Służby WięziennejCreated

 

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Piotr Melinis o 2018-02-05 15:47

Zamówienia publiczneCreated

 

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Piotr Melinis o 2018-02-05 15:47

Współpraca międzynarodowaCreated

 

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Piotr Melinis o 2018-02-05 15:47

Fundusze unijneCreated

 

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Piotr Melinis o 2018-02-05 15:47

Akty prawneCreated

 

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Piotr Melinis o 2018-02-05 15:47

Sposób załatwiania sprawCreated

 

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Piotr Melinis o 2018-02-05 15:47

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

 

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Piotr Melinis o 2018-02-05 15:47

Dokumenty urzędoweCreated

 

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Piotr Melinis o 2018-02-05 15:47

Wzory drukówCreated

 

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Piotr Melinis o 2018-02-05 15:47

Ważne ogłoszeniaCreated

 

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Piotr Melinis o 2018-02-05 15:47

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

 

AdresModified

Zmodyfikowany przez Piotr Melinis o 2018-02-05 15:47

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Piotr Melinis o 2018-02-05 15:47

Data wytworzenia

 

Nabór

Projektowane akty prawne

AdresWytwarzajacy

pmel

Akty prawneWytwarzajacy

11

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

14

Fundusze unijneWytwarzajacy

pmel

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

8

NabórWytwarzajacy

17

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

18

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

7

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

pmel

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

6

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

13

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

12

StatusWytwarzajacy

pmel

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

pmel

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

16

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

9

Wzory drukówWytwarzajacy

15

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

 

KierownictwoWytwarzajacy

PMEL

Załączniki

Utworzony o 2011-02-09 12:47 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:23, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.