Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Zakład Karny Gorzów Wlkp.

Jednostka

Zakład Karny Gorzów Wlkp.

Adres

Zakład Karny Gorzów Wielkopolski
ul. Podmiejska 17
66-400 Gorzów Wielkopolski
95 733 45 00

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Szczecin

Status

Zakład Karny w Gorzowie Wielkopolskim jest jednostką organizacyjną Skarbu Państwa nie posiadająca osobowości prawnej, funkcjonującą w oparciu o przepisy: Ustawa z dnia 09 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 79, poz. 523.
Jednostka penitencjarna w Gorzowie Wielkopolskim podlega Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Szczecinie.

Kierownictwo

Dyrektor: płk Leszek Rzepka

Z-ca Dyrektora: ppłk Paweł Olczykowski
Z-ca Dyrektora: kpt Piotr Marciniak

Struktura Organizacyjna

- Dział Ewidencji
- Dział Finansowy
- Dział Kwatermistrzowski
- Dział Ochrony
- Dział Penitencjarny
- Oddział Terapeutyczny dla Osób Uzależnionych od Alkoholu
W zakładzie wyodrębnione są samodzielne stanowiska dla realizacji zadań dotyczących kadr, stosowania wymogów bhp, zatrudnienia osadzonych, organizacyjno – prawnych, łączności i informatyki, opieki duszpasterskiej.
Ponadto w struktury Zakładu Karnego w Gorzowie Wielkopolskim włączony jest Zakład Opieki Zdrowotnej z ambulatorium oraz gabinetem stomatologicznym, które mają za zadanie wykonywanie niezbędnych badań i świadczeń medycznych przez lekarzy specjalistów dla osadzonych.
 
Jednostce penitencjarnej w Gorzowie Wielkopolskim podlega Oddział Zewnętrzny w Słońsku.

Podmioty Współpracujące

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz.U. z 2010 r. nr 79; poz. 523) Służba Więzienna współdziała z organami państwowymi i samorządu terytorialnego, stowarzyszeniami, fundacjami, organizacjami oraz instytucjami, których celem jest współpraca w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, jak również z kościołami, związkami wyznaniowymi, szkołami wyższymi i placówkami naukowymi oraz osobami godnymi zaufania.
Podmioty współpracujące z Zakładem Karnym w Gorzowie Wielkopolskim:
1) Stowarzyszenie "Człowiek w Potrzebie - Wolontariat Gorzowski"
2) Dom Pomocy Społecznej nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim
3) Dom Pomocy Społecznej nr 2 w Gorzowie Wielkopolskim
4) Środowiskowy Dom Samopomocy w Witnicy
5) Zespół Kształcenia Specjalnego nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim
6) Pogotowie Opiekuńcze w Gorzowie Wielkopolskim
7) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wielkopolskim
8) Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzowie Wielkopolskim
9) Ośrodek dla Osób Uzależnionych SP ZOZ "Nowy Dworek"
10) Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie
11) Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wielkopolskim
12) Mobilne Centrum Informcaji Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim
13) Fundacja "Art of Living"
14) Kościół Rzymsko-Katolicki - Parafia w Wawrowie
15) Kościół Zielonoświątkowy
16) Świadkowie Jehowy

Przedmiot działalności

Służba Więzienna jest umundurowaną i uzbrojoną formacją apolityczną podległą Ministrowi Sprawiedliwości, posiadającą własną strukturę organizacyjną. Służba Więzienna realizuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.) zadania w zakresie wykonywania tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.
Do podstawowych zadań Służby Więziennej należy:
- prowadzenie oddziaływań penitencjarnych i resocjalizacyjnych wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności, przede wszystkim przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, nauczania, zajęć kulturalno-oświatowych, zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz specjalistycznych oddziaływań terapeutycznych;
- wykonywanie tymczasowego aresztowania w sposób zabezpieczający prawidłowy tok postępowania karnego o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
- zapewnienie osobom skazanym na karę pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanym, a także osobom, wobec których są wykonywane kary pozbawienia wolności i środki przymusu skutkujące pozbawieniem wolności, przestrzegania ich praw, a zwłaszcza humanitarnych warunków bytowych, poszanowania godności, opieki zdrowotnej i religijnej;
- humanitarne traktowanie osób pozbawionych wolności; - ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw lub przestępstw skarbowych osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych;
- zapewnienie w zakładach karnych i aresztach śledczych porządku i bezpieczeństwa;
- wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności jeżeli mają być wykonywane w zakładach karnych i aresztach śledczych i jeżeli wynikają z realizacji orzeczenia wydanego przez właściwy organ;
- współdziałanie z odpowiednimi formacjami innych państw oraz z organizacjami międzynarodowymi na podstawie umów i porozumień międzynarodowych.
 

Oświadczenie majątkowe

Majątek Służby Więziennej

Zamówienia publiczne

 

Współpraca międzynarodowa

 

Fundusze unijne

Zakład Karny w Gorzowie Wielkopolskim uczestniczy w realizacji czterech projektów systemowych, które współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Projekt 1.25 - „Podniesienie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej realizujących zadania związane z przywięziennymi „Klubami Pracy”
Projekt 1.26 - „Penitencjarny doradca zawodowy"
Projekt 1.27 - „Cykl szkoleniowo-aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”
Projekt 1.28 - „Aktywizacja społeczno-zawodowa skazanych niepełnosprawnych oraz osób skazanych na karę pozbawienia wolności na podstawie art. 209 § 1 i art.. 207 § 1 Kodeksu karnego”

Akty prawne

Dyrektora Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp.
z dnia 25 września 2017 roku
w sprawie porządku wewnętrznego w oddziale dla młodocianych i dorosłych odbywających karę wolności po raz pierwszy
 
Dyrektora Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp.
z dnia 25 września 2017 roku
w sprawie porządku wewnętrznego w oddziale aresztu śledczego
 
Dyrektora Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp.
z dnia 25 września 2017 roku
w sprawie porządku wewnętrznego dla Oddziału Zewnętrznego w Słońsku podległego Zakładowie Karnego w Gorzowie Wlkp.
 
 

Sposób załatwiania spraw

Rejestry, ewidencje, archiwa

Archiwum Zakładu Karnego w Gorzowie Wielkopolskim działa na podstawie art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (j.t. Dz.U. z 2006 r., nr 97, poz. 673 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1375).
Szczegółowe zasady rejestracji, gromadzenia i obiegu dokumentów, a także organizację i zakres działania archiwów zakładowych i składnicy akt jednostek organizacyjnych Służby Więziennej określa Zarządzenie nr 13/2002 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwów zakładowych i składnic akt w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej.

Dokumenty urzędowe

Wzory druków

Ważne ogłoszenia

 Ogłoszenie I przetargu na sprzedaż składnika majątku ruchomego Zakładu Karnego w Gorzowie Wielkopolskim

1) Nazwa i siedziba jednostki:

Zakład Karny w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Podmiejska 17, 66-400 Gorzow Wlkp.

2) Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie organizatora przetargu przez komisję przetargową w dniu 03.04.2018r o godzinie 10:10

3) Miejsce i termin, w ktorym można obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowe majątku ruchomego:
Skladnik będący przedmiotem sprzedaży można obejrzeć na terenie Zakładu Karnego w Gorzowie Wielkopolskim każdego dnia roboczego w godzinach od 7:00 do 15:00. Szczegółowe informacje na temat składnika można uzyskać pod numerami telefonu:
(95) 733 45 32 i (95) 733 45 33

4) Rodzaj, typ i ilość sprzedawanych składników majątku ruchomego:

LP.

Nazwa

Numer

Rok zakupu

Cena wywoławcza

1.

Autosan H7-10

SUADW2AVT5S130203

2005

15 300,00 PLN


5) Wysokość wadium oraz formę, termin i miejsce jego wniesienia:
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, wyłącznie w gotówce w kasie Zakładu Karnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Podmiejska 17, do dnia zakończenia przetargu.

6) Cena wywoławcza:

15 300 PLN

7) Wymagania, jakim powinna odpowiedać oferta:
Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:
a)
imię i nazwisko, dokładny adres i telefon kontaktowy lub nazwę (firma) i adres siedziby Oferenta, Regon, NIP, fax.
b) data sporządzenia dokumentów na przetarg

c)
Oświadczenie, że uczestnik przetargu zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu przetargu i nie wnosi zastrzeżeń
d)
Dowód wniesienia wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej
e)
Oświadczenie,że uczestnik przetargu zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje jego warunki
f) Numer konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium


8) Termin, miejsce i tryb złożenia ofert oraz okres, w którym oferta jest wiążąca
Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie, wg poniższego wzoru:

Zakład Karny w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Podmiejska 17
66-400 Gorzow Wielkopolski
„Oferta przetargowa na zakup Autosan H7-10. Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 03.04.2018r o godz. 10:10”


Ofert pisemne należy składać do dnia 03.04.2018r. do godziny 10:00. W sekretariacie Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp. (pok. 205)


9) Organizatorowi przetargu przysługuje prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

10) Oferent powinien zapoznać się z treścią przepisów zawartych w § 16, § 17 i § 19 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017r. W sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. Poz 729)

11) Zawarcie umowy sprzedaży składnika majątku nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty.

Formularz

Umowa

Identyfikator Jednostki

142

StatusCreated

Utworzony przez Piotr Melinis o 2011-08-25 07:55

StatusModified

Zmodyfikowany przez Piotr Melinis o 2018-04-20 14:29

Struktura OrganizacyjnaCreated

Utworzony przez Piotr Melinis o 2011-08-25 07:55

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Piotr Melinis o 2018-04-20 14:29

Podmioty WspółpracująceCreated

 

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Piotr Melinis o 2018-04-20 14:29

Przedmiot działalnościCreated

 

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Piotr Melinis o 2018-04-20 14:29

Oświadczenie majątkoweCreated

 

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Piotr Melinis o 2018-04-20 14:29

Majątek Służby WięziennejCreated

 

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Piotr Melinis o 2018-04-20 14:29

Zamówienia publiczneCreated

 

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Piotr Melinis o 2018-04-20 14:29

Współpraca międzynarodowaCreated

 

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Piotr Melinis o 2018-04-20 14:29

Fundusze unijneCreated

 

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Piotr Melinis o 2018-04-20 14:29

Akty prawneCreated

 

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Piotr Melinis o 2018-04-20 14:29

Sposób załatwiania sprawCreated

 

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Piotr Melinis o 2018-04-20 14:29

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

 

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Piotr Melinis o 2018-04-20 14:29

Dokumenty urzędoweCreated

 

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Piotr Melinis o 2018-04-20 14:29

Wzory drukówCreated

 

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Piotr Melinis o 2018-04-20 14:29

Ważne ogłoszeniaCreated

 

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Piotr Melinis o 2018-04-20 14:29

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

 

AdresModified

Zmodyfikowany przez Piotr Melinis o 2018-04-20 14:29

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Piotr Melinis o 2018-04-20 14:29

Data wytworzenia

 

Nabór

Projektowane akty prawne

AdresWytwarzajacy

pmel

Akty prawneWytwarzajacy

11

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

14

Fundusze unijneWytwarzajacy

pmel

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

8

NabórWytwarzajacy

17

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

18

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

7

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

pmel

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

6

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

13

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

12

StatusWytwarzajacy

pmel

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

pmel

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

16

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

9

Wzory drukówWytwarzajacy

15

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

 

KierownictwoWytwarzajacy

PMEL

Załączniki

Utworzony o 2011-02-09 12:47 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:23, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.