Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Areszt Śledczy Świnoujście

Jednostka

Areszt Śledczy Świnoujście

Adres

Areszt Śledczy Świnoujście
 Piłsudskiego 25 a
 72-600  Świnoujście
  Tel./Fax (91) 32-75-400 / (91) 32-75-401

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Szczecin

Status

Służba Więzienna działa na podstawie ustawy z dnia 09 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (Dz.U. z 2010 r. Nr 79, poz. 523).

Kierownictwo

p.o. Dyrektor Aresztu Śledczego
por. Grzegorz Boczkowski
Tel./Fax (91) 32-75-400 / (91) 32-75-401
 
Oficer prasowy
chor. Piotr Kamińśki
Tel./Fax (91) 32-75-403 / (91) 32-75-401

Struktura Organizacyjna

Strukturę organizacyjną Aresztu Śledczego w Świnoujściu stanowią następujące działy i służby:
stanowisko ds obsługi sekretariatu,
stanowisko ds kadr, 
dział finansowy,
dział kwatermistrzowski
stanowisko ds penitencjarnych,
dział ochrony, 
stanowisko ds ewidencji,
służba zdrowia

Podmioty Współpracujące

Z Aresztem Śledczym w Świnoujściu współpracują:
Urząd Miasta w Świnoujściu
Sąd Rejonowy w Świnoujściu
Prokuratura Rejonowa w Świnoujściu
8 Flotylla Obrony Wybrzeża
Wojskowa Komenda Uzupełenień w Świnoujściu
Parafia Wojskowa w Świnoujściu
Komenda Miejska Policji w Świnoujściu
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
Placówka Straży Granicznej w Świnoujściu
Pomorski Dywizjon Straży Granicznej
Placówka Żandarmerii Wojskowej w Świnoujściu
Oddział Celny w Świnoujściu
Szkoła Podstawowa Nr 1
Miejska Biblioteka Publiczna w Świnoujściu
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu
Parafia pw Gwiazdy Morza w Świnoujściu
Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu
Graniczna Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Świnoujsciu
 
 

Przedmiot działalności

Areszt Śledczy w Świnoujściu podlega Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Szczecinie.
Do zakresu działania dyrektora aresztu należy w szczególności:zapewnienie praworządnego wykonywania kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania, zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w podległej jednostce, racjonalne wykorzystywanie środków finansowych, zapewnienie odpowiedniego do potrzeb doboru i wykorzystania kadry, stałego podnoszenia jej kwalifikacji, właściwego wykonywania obowiązków i dyscypliny, nadzorowanie działających w ramach zakładu karnego i aresztu śledczego ambulatorium, wykonywanie poleceń wydawanych w ramach nadzoru penitencjarnego, współdziałanie w zakresie realizacji zadań zakładu lub aresztu z właściwymi instytucjami państwowymi, samorządowymi i społecznymi oraz kościołami, związkami wyznaniowymi i osobami godnymi zaufania.
Poza zadaniami wymienionych powyżej, wynikającymi z ustawy o Służbie Więziennej, należy w szczególności:organizowanie i nadzorowanie działalności resocjalizacyjnej w stosunku do osadzonych oraz oddziaływań specjalistycznych w stosunku do skazanych wymagających stosowania szczegółowych środków leczniczo- wychowawczych, organizowanie i nadzorowanie zatrudnienia oraz kształcenia i nauczania osadzonych oraz współdziałanie w tym zakresie z dyrektorami szkół, przedsiębiorstw przywięziennych i kierownikami innych podmiotów gospodarczych, wykonywanie tymczasowego aresztowania, kary pozbawienia wolności oraz kar porządkowych i środków przymusu związanych z pozbawieniem wolności, stosowanych na podstawie odrębnych przepisów, organizowanie systemu ochrony i obrony aresztu śledczego, zakładu karnego a także ochrony przeciwpożarowej zakładu karnego albo aresztu śledczego i działających przy nich gospodarstw pomocniczych oraz współdziałanie z dyrektorami przedsiębiorstw przywięziennych w tym zakresie, zapewnienie przestrzegania przepisów dotyczących przeznaczenia zakładu karnego i aresztu śledczego oraz obowiązujących w nich norm mieszkalnych, wykonywanie zadań związanych z transportowaniem osadzonych, organizowanie opieki lekarskiej oraz zapewnienie właściwych warunków sanitarnych osadzonym, zapewnienie osadzonym właściwego wyżywienia, odzieży oraz odpowiednich warunków w zakresie zakwaterowania i utrzymania higieny osobistej, racjonalne gospodarowanie składnikami majątkowymi oraz prowadzenie bieżących napraw i remontów, wykonywanie zadań dysponenta środków budżetowych III stopnia oraz prowadzenie działalności pozabudżetowej, organizowanie i nadzorowanie działalności oddziałów zewnętrznych oraz miejsc tymczasowego zakwaterowania osadzonych prowadzenie spraw osobowych w zakresie określonym odrębnymi przepisami oraz kształtowanie właściwych postaw zawodowych i etyczno – moralnych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, prowadzenie działalności socjalnej wśród funkcjonariuszy, pracowników, emerytów i rencistów oraz członków ich rodzin, prowadzenie spraw obronnych i obrony cywilnej w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami, wykonywanie zadań w zakresie ochrony tajemnicy państwowej i służbowej, zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy funkcjonariuszom i pracownikom w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami, organizowanie i nadzorowanie działalności gospodarstw pomocniczych, załatwianie próśb, skarg i wniosków w sprawach dotyczących funkcjonariuszy, pracowników cywilnych i osadzonych, wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa, wykonywanie poleceń i wytycznych wyższych przełożonych oraz organów nadzoru penitencjarnego
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oświadczenie majątkowe

Majątek Służby Więziennej

Areszt Śledczy w Świnoujściu położony jest na terenie miasta Świnoujścia, zajmuje nieruchomość zabudowaną o powierzchni całkowitej 0,1636 ha, która jest własnością Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Aresztu Śledczego w Świnoujściu. Nieruchomość będąca w zarządzie jest wymieniona w księdze wieczystej Nr 23673 w Wydziale Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Świnoujściu

Zamówienia publiczne

 

Współpraca międzynarodowa

Fundusze unijne

Akty prawne

Sposób załatwiania spraw

Prośby, skargi i wnioski dotyczące działalności aresztu załatwia Dyrektor Aresztu Śledczego w Świnoujściu w ramach swoich zadań.
Wnioski, skargi i prośby mogą być wnoszone pisemnie, telefonicznie, jak również ustnie do protokołu.
Dyrektor Aresztu Śledczego w Świnoujściu przyjmuje interesantów:
1) w poniedziałki od 7:30 – 17:00
2) w pozostałe dni pracy w godzinach pracy administracji 7:30 – 15:30.

Rejestry, ewidencje, archiwa

Archiwum zakładowe Aresztu Śledczego w Świnoujściu jest usytuowane w budynku administracyjnym.
Dostęp do danych zawartych w rejestrze podmiot może uzyskać po złożeniu stosownego wniosku, w którym określi interes prawny oraz uzasadni potrzebę uzyskania informacji.
Kontrolę nad postępowaniem z dokumentacją w archiwach zakładowych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej sprawują właściwe archiwa państwowe

Dokumenty urzędowe

Wzory druków

Ważne ogłoszenia

Konto depozytowe
Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego wg wzoru:
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Narodowy Bank Polski o/o w Szczecinie
Płk. T. A. Starzyńskiego 1
70-952 Szczecin
33101015990059041391200000
Dla: [imię i nazwisko], s. [imię ojca osadzonego]:
Dla interesantów
Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 9:00-17:00
Wtorek: 7:30-15:30
Środa: 7:30-15:30
Czwartek: 7:30-15:30
Piątek: 7:30-15:30
 
 
Zasady udzielania widzeń
1. Widzenia tymczasowo aresztowanych oraz skazanych i ukaranych, wobec których zastosowano tymczasowe aresztowanie udzielane są w soboty w godzinach 9:00 - 12:00, zaś dla skazanych i ukaranych w soboty w godzinach 12:00 - 17:00 oraz w niedziele od godziny 9:00 do 15:00 dla skazanych zaś dla tymczasowo aresztowanych od 15:00 do 17:00. W dniach wolnych, w których przypadają święta państwowe i kościelne widzenia nie odbywają się.
2. Widzenia odbywają się w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu - sala widzeń.
3. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może indywidualnie zezwolić osadzonemu na przedłużenie widzenia lub połączenie przysługujących widzeń.
4. Tymczasowo aresztowany odbywa widzenie w sposób określony przez organ dysponujący.
5. W czasie widzenia zabrania się :
a) zmiany wyznaczonego miejsca,
b) głośnego zachowywania się,
c) palenia wyrobów tytoniowych.
6. przekazywania i przyjmowania jakichkolwiek przedmiotów.
7. Po zakończonym widzeniu dopuszcza się, za pośrednictwem funkcjonariusza dozorującego widzenie, przekazanie zezwoleń na otrzymanie paczki odzieżowej lub higienicznej.  
8. W razie naruszenia przez osadzonego lub osobę odwiedzającą ustalonych zasad odbywania widzenia, może być ono przerwane lub zakończone przed czasem.
9. Widzenia bez dozoru, poza obrębem aresztu na okres nie przekraczający jednorazowo 30 godzin  oraz przepustki i inne zezwolenia skutkujące czasowym opuszczeniem aresztu śledczego realizowane są w terminach uzgodnionych z wychowawcą, pod warunkiem zgłoszenia się w celu odbioru osadzonego osoby najbliższej lub godnej zaufania.
10. Przepustka nie zostanie zrealizowana jeżeli osoba godna zaufania nie zgłosi się po odbiór osadzonego w terminie maksymalnie 1,5 godziny od wyznaczonego terminu z tym zastrzeżeniem, że odbędzie się to do godziny 18.00
11. Osadzeni powracający do aresztu z widzenia poza terenem jednostki (dot. także przepustek) nie mogą przynosić ze sobą jakichkolwiek artykułów żywnościowych,  przemysłowych i higienicznych w tym również paczek żywnościowych, odzieżowych i higienicznych z ważnymi potwierdzeniami oraz pieniędzy.
12. Udzielanie widzeń osadzonym z:
a) obrońcą,
b) pełnomocnikiem będącym adwokatem lub radcą prawnym,
c) urzędnikiem konsularnym,
13. pracownikami przedstawicielstw dyplomatycznych odbywa się również w  dni robocze w godzinach 8:00 do 15:00 w sali widzeń.
14. Kontakty z przedstawicielami podmiotów określonych w art. 38§1 kkw, odbywają się w terminach oraz miejscu uzgodnionym z dyrektorem aresztu.
 
 
                                                                          

Identyfikator Jednostki

140

StatusCreated

Utworzony przez Jacek Drogosz o 2011-06-17 11:03

StatusModified

Zmodyfikowany przez Piotr Kamiński o 2018-03-19 10:52

Struktura OrganizacyjnaCreated

Utworzony przez Jacek Drogosz o 2011-06-17 11:03

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Piotr Kamiński o 2018-03-19 10:52

Podmioty WspółpracująceCreated

Utworzony przez Jacek Drogosz o 2011-06-17 11:03

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Piotr Kamiński o 2018-03-19 10:52

Przedmiot działalnościCreated

Utworzony przez Jacek Drogosz o 2011-06-17 11:03

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Piotr Kamiński o 2018-03-19 10:52

Oświadczenie majątkoweCreated

 

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Piotr Kamiński o 2018-03-19 10:52

Majątek Służby WięziennejCreated

Utworzony przez Jacek Drogosz o 2011-06-17 11:03

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Piotr Kamiński o 2018-03-19 10:52

Zamówienia publiczneCreated

 

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Piotr Kamiński o 2018-03-19 10:52

Współpraca międzynarodowaCreated

 

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Piotr Kamiński o 2018-03-19 10:52

Fundusze unijneCreated

 

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Piotr Kamiński o 2018-03-19 10:52

Akty prawneCreated

 

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Piotr Kamiński o 2018-03-19 10:52

Sposób załatwiania sprawCreated

Utworzony przez Jacek Drogosz o 2011-06-17 11:03

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Piotr Kamiński o 2018-03-19 10:52

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

Utworzony przez Jacek Drogosz o 2011-06-17 11:03

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Piotr Kamiński o 2018-03-19 10:52

Dokumenty urzędoweCreated

 

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Piotr Kamiński o 2018-03-19 10:52

Wzory drukówCreated

 

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Piotr Kamiński o 2018-03-19 10:52

Ważne ogłoszeniaCreated

Utworzony przez Jacek Drogosz o 2011-06-17 11:03

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Piotr Kamiński o 2018-03-19 10:52

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

 

AdresModified

Zmodyfikowany przez Piotr Kamiński o 2018-03-19 10:52

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Piotr Kamiński o 2018-01-04 08:26

Data wytworzenia

 

Nabór

Projektowane akty prawne

AdresWytwarzajacy

Piotr Kamiński

Akty prawneWytwarzajacy

Piotr Kamiński

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

Piotr Kamiński

Fundusze unijneWytwarzajacy

Piotr Kamiński

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

Piotr Kamiński

NabórWytwarzajacy

Piotr Kamiński

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

Piotr Kamiński

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

Piotr Kamiński

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

Piotr Kamiński

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

Piotr Kamiński

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

Piotr Kamiński

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

Piotr Kamiński

StatusWytwarzajacy

Piotr Kamiński

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

Piotr Kamiński

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

Piotr Kamiński

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

Piotr Kamiński

Wzory drukówWytwarzajacy

Piotr Kamiński

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

Jacek Drogosz

KierownictwoWytwarzajacy

Piotr Kamiński

Załączniki

Utworzony o 2011-02-09 12:47 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:23, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.