Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Areszt Śledczy Szczecin

Jednostka

Areszt Śledczy Szczecin

Adres

Areszt Śledczy Szczecin
 Kaszubska 28
70-226
 Szczecin
 91 480 91 00

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Szczecin

Status

Areszt Śledczy w Szczecinie jest jednostką organizacyjną Skarbu Państwa nie posiadająca osobowości prawnej, funkcjonującą w oparciu o przepisy: ustawy z dnia 09 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 79, poz. 523. Podlega Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Szczecinie.

Kierownictwo

Dyrektor ppłk Bogumiła Skorna Z-ca Dyrektora ppłk Piotr Ziemann Z-ca Dyrektora ppłk Remigiusz Szumiło

Struktura Organizacyjna

Dział Ewidencji Dział Finansowy Dział Kwatermistrzowski Dział Ochrony Dział Penitencjarny W zakładzie wyodrębnione są samodzielne stanowiska dla realizacji zadań dotyczących kadr, stosowania wymogów bhp, zatrudnienia osadzonych, opieki duszpasterskiej, organizacyjno – prawnych, łączności i informatyki.

Podmioty Współpracujące

Ośrodek Terapii Uzależnień w Szczecinie
Kościół Ewangelicznych Chrześcijan W Szczecinie
Wojewódzki Urząd Pracy
Uniwersytet Szczeciński
Zachodniopomoraka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
Stowarzyszenie Monar

Przedmiot działalności

Służba Więzienna jest umundurowaną i uzbrojoną formacją apolityczną podległą Ministrowi Sprawiedliwości, posiadającą własną strukturę organizacyjną. Służba Więzienna realizuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.) zadania w zakresie wykonywania tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności. Do podstawowych zadań Służby Więziennej należy: - prowadzenie oddziaływań penitencjarnych i resocjalizacyjnych wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności, przede wszystkim przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, nauczania, zajęć kulturalno-oświatowych, zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz specjalistycznych oddziaływań terapeutycznych; - wykonywanie tymczasowego aresztowania w sposób zabezpieczający prawidłowy tok postępowania karnego o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe; - zapewnienie osobom skazanym na karę pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanym, a także osobom, wobec których są wykonywane kary pozbawienia wolności i środki przymusu skutkujące pozbawieniem wolności, przestrzegania ich praw, a zwłaszcza humanitarnych warunków bytowych, poszanowania godności, opieki zdrowotnej i religijnej; - humanitarne traktowanie osób pozbawionych wolności; - ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw lub przestępstw skarbowych osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych; - zapewnienie w zakładach karnych i aresztach śledczych porządku i bezpieczeństwa; - wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności jeżeli mają być wykonywane w zakładach karnych i aresztach śledczych i jeżeli wynikają z realizacji orzeczenia wydanego przez właściwy organ;
 

Oświadczenie majątkowe

W Areszcie Śledczym w Szczecinie aktywa na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosiły 14 706 218 zł 95 gr

Majątek Służby Więziennej

W zakresie majątku nieruchomego Areszt Śledczy w Szczecinie zajmuje w formie trwałego zarządu zespół budynków zlokalizowanych w centrum miasta przy ul. Kaszubskiej. Ogólna powierzchnia gruntów, którymi włada zakład w formie trwałego zarządu wynosi 8226 m2.
 

Zamówienia publiczne

Przykładowy tekst

Współpraca międzynarodowa

Areszt Śledczy w Szczecinie nie prowadzi żadnej współpracy międzynarodowej

Fundusze unijne

 

 

Akty prawne

Przykładowy tekst

Sposób załatwiania spraw

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w godzinach 7.30 - 15.30 codziennie od poniedziałku do piątku.
Ważne telefony Sekretariat: 91-4809-130 Dowódca Zmiany: 91-4809-200 Dział Organizacyjny-prawny: 91-4809-136 Dział Kadr: 91-4809-135 Dział Penitencjarny: 91-4809-180 Dział Ochrony: 91-4809-201 Dział Ewidencji: 91-4809-160 Dział Kwatermistrzowski: 91-4809-150 Dział Zatrudnienia Osadzonych: 91-4809-139 Dział Łączności i Informatyki: 91-4809-250 Dział Finansowy: 91-4809-173 Służba Zdrowia: 91-4809-216

Rejestry, ewidencje, archiwa

Archiwum Aresztu Śledczego w Szczecinie działa na podstawie art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (j.t. Dz.U. z 2006 r., nr 97, poz. 673 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1375). Szczegółowe zasady rejestracji, gromadzenia i obiegu dokumentów, a także organizację i zakres działania archiwów zakładowych i składnicy akt jednostek organizacyjnych Służby Więziennej określa Zarządzenie nr 13/2002 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwów zakładowych i składnic akt w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej.

Dokumenty urzędowe

 
 

Wzory druków

Przykładowy tekst

Ważne ogłoszenia

 

Identyfikator Jednostki

139

StatusCreated

Utworzony przez Marcin Woldan o 2011-06-21 13:10

StatusModified

Zmodyfikowany przez Jacek Szumski o 2016-09-19 13:31

Struktura OrganizacyjnaCreated

Utworzony przez Marcin Woldan o 2011-06-21 13:10

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Jacek Szumski o 2016-09-19 13:31

Podmioty WspółpracująceCreated

Utworzony przez Marcin Woldan o 2011-06-21 13:10

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Jacek Szumski o 2016-09-19 13:31

Przedmiot działalnościCreated

Utworzony przez Marcin Woldan o 2011-06-21 13:10

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Jacek Szumski o 2016-09-19 13:31

Oświadczenie majątkoweCreated

Utworzony przez Marcin Woldan o 2011-06-21 13:10

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Jacek Szumski o 2016-09-19 13:31

Majątek Służby WięziennejCreated

Utworzony przez Marcin Woldan o 2011-06-21 13:10

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Jacek Szumski o 2016-09-19 13:31

Zamówienia publiczneCreated

Utworzony przez Marcin Woldan o 2011-06-21 13:10

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Jacek Szumski o 2016-09-19 13:31

Współpraca międzynarodowaCreated

Utworzony przez Marcin Woldan o 2011-06-21 13:10

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Jacek Szumski o 2016-09-19 13:31

Fundusze unijneCreated

Utworzony przez Marcin Woldan o 2011-06-21 13:10

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Jacek Szumski o 2016-09-19 13:31

Akty prawneCreated

Utworzony przez Marcin Woldan o 2011-06-21 13:10

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Jacek Szumski o 2016-09-19 13:31

Sposób załatwiania sprawCreated

Utworzony przez Marcin Woldan o 2011-06-21 13:10

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Jacek Szumski o 2016-09-19 13:31

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

Utworzony przez Marcin Woldan o 2011-06-21 13:10

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Jacek Szumski o 2016-09-19 13:31

Dokumenty urzędoweCreated

Utworzony przez Marcin Woldan o 2011-06-21 13:10

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Jacek Szumski o 2016-09-19 13:31

Wzory drukówCreated

Utworzony przez Marcin Woldan o 2011-06-21 13:10

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Jacek Szumski o 2016-09-19 13:31

Ważne ogłoszeniaCreated

Utworzony przez Marcin Woldan o 2011-06-21 13:10

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Jacek Szumski o 2016-09-19 13:31

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

 

AdresModified

Zmodyfikowany przez Jacek Szumski o 2016-09-19 13:31

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Jacek Szumski o 2014-12-03 12:49

Data wytworzenia

 

Nabór

AŚ Szczecin

Projektowane akty prawne

Przykładowy tekst

AdresWytwarzajacy

Osoba wytwrzająca dokument

Akty prawneWytwarzajacy

Osoba wytwrzająca dokument

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

Osoba wytwrzająca dokument

Fundusze unijneWytwarzajacy

Osoba wytwrzająca dokument

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

Osoba wytwrzająca dokument

NabórWytwarzajacy

Osoba wytwrzająca dokument

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

Paweł Nadobny

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

Osoba wytwrzająca dokument

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

Osoba wytwrzająca dokument

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

Osoba wytwrzająca dokument

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

Osoba wytwrzająca dokument

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

Osoba wytwrzająca dokument

StatusWytwarzajacy

Osoba wytwrzająca dokument

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

Osoba wytwrzająca dokument

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

Osoba wytwrzająca dokument

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

Osoba wytwrzająca dokument

Wzory drukówWytwarzajacy

Osoba wytwrzająca dokument

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

Osoba wytwrzająca dokument

KierownictwoWytwarzajacy

Osoba wytwrzająca dokument

Załączniki

Utworzony o 2011-02-09 12:47 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:23, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.