Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Zakład Karny Uherce Mineralne

Jednostka

Zakład Karny Uherce Mineralne

Adres

Zakład Karny Uherce Mineralne
 Uherce Mineralne 156
 38-623
 Uherce Mineralne
 48134618346

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Rzeszów

Status

Zarządzeniem Nr 13/72/CZZK Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 kwietnia 1971 roku w sprawie zniesienia i utworzenia zakładu karnego. W 1972 roku zniesiono Zakład Karny w Olszanicy, a utworzono Zakład Karny w Uhercach z przeznaczeniem dla skazanych mężczyzn.

Kierownictwo

ppłk mgr Mariusz Kocaj – Dyrektor Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych
mjr mgr Marek Filipowicz - Z-ca Dyrektora Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych
mjr Jerzy Kmietowicz - Z-ca Dyrektora Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych

Struktura Organizacyjna

W skład Zakładu Karnego Uherce Mineralne wchodzą samodzielne stanowiska pracy, działy oraz oddziały zewnętrzne.
 1 Dyrektor
 2 Zastępca dyrektora
 3 Pełnomocnik Do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
 4 Dwa samodzielne stanowiska ds. kadr
 5 Samodzielne stanowisko BHP
 6 Dwa samodzielne stanowisko ds. informatyki
 7 Samodzielne stanowisko ds. sekretariatu
 8 Samodzielne stanowisko ds. próśb, skarg i wniosków
 9 Samodzielne stanowisko ds. archiwum
 10 Dział penitencjarny
 11 Dział ochrony
 12 Dział ewidencji
 13 Dział finansowy
 14 Dział kwatermistrzowski
 15 Dział służby zdrowia
 16 Dział terapeutyczny
 17 Oddział Zewnętrzny Średnia Wieś
 18 Oddział Zewnętrzny Jabłonki

Podmioty Współpracujące

Zakład Karny w Uhercach Mineralnych współpracuje ze społecznością lokalną w celu usprawnienia i umocnienia prowadzonych oddziaływań oraz w społecznej readaptacji skazanych.
 Do tej pory nawiązano wspólpracę między innymi z:
 • Powiatowym Urzędem Pracy w Lesku - spotkania ze skazanymi w celu przybliżenia obowiązujących przepisów dotyczących zatrudnienia, form pomocy ze stronu PUP oraz sytuacji na aktualnym rynku pracy, szkolenia z zakresu aktywizacji zawodowej;
 • Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Olszanicy – porady oraz spotkania ze skazanymi w sprawach związanych z szeroko rozumianą pomocą społeczną i wymiana doświadczeń z zakresu udzielania pomocy skazanym i zwalnianym z ZK;
 • Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta w Sanoku – pomoc w znalezieniu schroniena dla skazanych bezdomnych po zwolnieniu z ZK;
 • Mobilne Centrum Informacji Zawodowej OHP w Krośnie – szkolenia z zakresu aktywizacji zawodowej, promocja zatrudnienia;
 • Zakład Karny w Uhercach Mineralnych uczestniczy w realizacji projektu "Nowa Droga" realizaowanego w ramach inicjatywy wspólnotowej EQUALwww.nowadroga.europa.pl . Terenowymi partnerami w realizacji tego projektu są: Mobilne Centrum Informacji Zawodowej OHP w Krośnie, Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Lesku, Stowarzyszenie "Monar" w Stalowej Woli, Polski Komitet Pomocy Społecznej w Krośnie, PCK Ustrzyki Dolne;
 • Intergrupa Podkarpacie – zabezpieczenie bieżących informacji o działalności wolnościowych grup Anonimowych Alkoholików oraz pomoc, za pośrednictwem łączników, działającej w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych grupie AA "Wolność";
 • Fundacja Art of Living Polska.
 • Biblioteka Publiczna w Lesku.
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Olszanicy.
 • Ludowo-Uczniowski Klub Sportowy Pamoplast Olszanica.
 • Uczniowski Klub Sportowy San Lesko.
 • SOS – wsparcie dla ofiar przemocy w rodzinie w Lesku.
 • Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Lesku.
 • Zatrudnienie skazanych, przy pracach na rzecz środowiska lokalnego na terenie gmin Olszanica, Ustrzyki Dolne, Lesko, Solina, Baligród;
 • Piłkarski Ludowy Klub Sportowy "Szarotka" Uherce Mineralne – udostepnia obiekt sportowy, do prowadzenia grupowych zajęć sportowo – rekreacyjnych dla skazanych w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych.

Przedmiot działalności

Zakład Karny w Uhercach Mineralnych realizuje, na zasadach określonych w kodeksie karnym wykonawczym, zadania w zakresie wykonania kary pozbawienia wolności.
 Do podstawowych zadań Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych należy:
 zapewnienie osobom osadzonym i skazanym na karę pozbawienia wolności przestrzegania ich praw , w szczególności humanitarnych warunków, opieki zdrowotnej i religijnej, poszanowania godności, zapewnienie porządku i bezpieczeństwa w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych, resocjalizowanie osób pozbawionych wolności przez nauczanie , zajęcia kulturalno-oświatowe i sportowe, organizowanie pracy prowadzącej do zdobycia odpowiednich kwalifikacji zawodowych oraz ogólnych, ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych.
 Do przedmiotu działalności należy zaliczyć również współdziałanie z organami państwowymi i samorządowymi, organizacjami oraz instytucjami, których celem jest współudział w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, oraz z kościołami i związkami wyznaniowymi.
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------

Plan działalności Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych na rok 2017r.


Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2016r.

Plan działalności Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych na rok 2015.

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych za rok 2014.

Oświadczenie majątkowe

BRAK

Majątek Służby Więziennej

Majątek nieruchomości zakładu karnego zajmuje obszar o ogólnej powierzchni 426,28 ha jako obszar użytkowy w skład czego wchodzą Zakład Karny w Uhercach Mineralnych zajmuje obszar o powierzchni 4,16ha na którym znajduje się 16 budynków w tym trzy jednopiętrowe pawilony mieszkalne I pawilon - 155 miejsc, II pawilon - 94 miejsca i III pawilon -178 miejsc oraz obszar o powierzchni 5,83ha grunty rolne. Oddział Zewnętrzny w Średniej Wsi zajmuje obszar o powierzchni 0,54ha na którym znajdują się 3 budynki w tym parterowy pawilon – 96 miejsc, Oddział Zewnętrzny w Jabłonkach zajmuje obszar o powierzchni 0,44ha na którym również znajdują się 3 budynki w tym parterowy pawilon – 86 miejsc, ponadto Tymczasowe Miejsce Zakwaterowania Skazanych w ODK SW w Olszanicy parterowy pawilon – 25 miejsc – Całkowite zaludnienie wynosi 634 miejsca . Gospodarstwo Pomocnicze w Średniej Wsi przy Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych zajmuje obszar o ogólnej powierzchni 554,69 ha w tym pola orne 173,49ha , łąki i pastwiska 215,61ha lasy i tereny leśne 29,07ha , zadrzewienia i zakrzaczenia 116,47ha ,
 nieużytki i zabudowa 20,05ha.
 Zakład Karny w Uhercach Mineralnych sprawuje trwały zarząd nieruchomością, która jest własnością Skarbu Państwa.

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne realizowane są na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U z 2010.Nr 113, poz.759 j.t.).

Współpraca międzynarodowa

Brak

Fundusze unijne

Od 2012 r. w Służbie Więziennej, w tym także w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych, realizowane są przedsięwzięcia wspierane finansowo ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 w ramach Programu PL17 pn. „Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji pozawięziennych”. Działania te ukierunkowane są głównie na udzielanie wsparcia kadrze wymiaru sprawiedliwości w zakresie podniesienia umiejętności zawodowych służących właściwemu wykonywaniu obowiązków służbowych, w celu przestrzegania zasad humanitarnego wykonania kary pozbawienia wolności. Działania prowadzone są we współpracy z norweską służbą penitencjarną. Zakończenie realizacji Programu planowane jest w 2017 r.
Szczegółowe informacje o realizacji projektów w ramach Programu PL17 Norweskiego Mechanizmu Finansowego znajdują się na oficjalnych stronach internetowych poświęconych Programowi:
www.eog.gov.pl, www.sw.gov.pl.
 
Zakład Karny w Uhercach Mineralnych realizował zadania w ramach  projektów systemowych współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 Projekt II: „Penitencjarny doradca zawodowy”.
 Projekt III: „Cykl szkoleniowo – aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”.
 Projekt IV: „Aktywizacja społeczno – zawodowa skazanych niepełnosprawnych oraz skazanych na karę pozbawienia wolności na podst. art. 207 i art. 209 § 1 Kodeksu Karnego”.
 

Akty prawne

Podstawowe akty prawne regulujące działalność Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych:
- Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej wraz z aktami wykonawczymi (Dz. U. z 2014r. poz. 1415 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny wykonawczy (Dz. U. nr 90, poz. 557 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności (Dz. U. Nr 152, poz.1493)
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 2003 r. w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej (Dz. U. Nr 194, poz.1902 z późn. zm.),
- Zarządzenie Dyrektora ZK Uherce Mineralne - Porządek wewnętrzny obowiązujący w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych.

 
---------------------------------------------------------
 

Porządek wewnętrzny.

Sposób załatwiania spraw

Dyrektor Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych załatwia prośby i wnioski dotyczące działalności zakładu w godzinach urzędowania.
 Wnioski, skargi i prośby mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą faksu, pocztą elektroniczną e-mail a także ustnie do protokołu.

Rejestry, ewidencje, archiwa

Komputerowy system ewidencji skazanych ma za zadanie między innymi prowadzenie rejestru osób pozbawionych wolności .
 W Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych funkcjonuje zakładowa składnica akt.

Dokumenty urzędowe

BRAK

Wzory druków

BRAK

Ważne ogłoszenia

Informacja o zbędnym składniku majątku - agregat.

 

--------------------------------------------------

Informacja o zbędnym składniku majątku ruchomego.

Całość dokumentu tutaj.

-----------------------------------------------------------------------

 

Zawiadomienie o nieudzieleniu zamówienia.

 

-----------------------------------------------------------

 

Identyfikator Jednostki

134

StatusCreated

 

StatusModified

Zmodyfikowany przez Ewelina Wyszatycka-Wojtas o 2018-04-05 09:42

Struktura OrganizacyjnaCreated

 

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Ewelina Wyszatycka-Wojtas o 2018-04-05 09:42

Podmioty WspółpracująceCreated

 

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Ewelina Wyszatycka-Wojtas o 2018-04-05 09:42

Przedmiot działalnościCreated

 

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Ewelina Wyszatycka-Wojtas o 2018-04-05 09:42

Oświadczenie majątkoweCreated

 

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Ewelina Wyszatycka-Wojtas o 2018-04-05 09:42

Majątek Służby WięziennejCreated

 

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Ewelina Wyszatycka-Wojtas o 2018-04-05 09:42

Zamówienia publiczneCreated

 

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Ewelina Wyszatycka-Wojtas o 2018-04-05 09:42

Współpraca międzynarodowaCreated

 

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Ewelina Wyszatycka-Wojtas o 2018-04-05 09:42

Fundusze unijneCreated

 

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Ewelina Wyszatycka-Wojtas o 2018-04-05 09:42

Akty prawneCreated

 

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Ewelina Wyszatycka-Wojtas o 2018-04-05 09:42

Sposób załatwiania sprawCreated

 

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Ewelina Wyszatycka-Wojtas o 2018-04-05 09:42

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

 

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Ewelina Wyszatycka-Wojtas o 2018-04-05 09:42

Dokumenty urzędoweCreated

 

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Ewelina Wyszatycka-Wojtas o 2018-04-05 09:42

Wzory drukówCreated

 

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Ewelina Wyszatycka-Wojtas o 2018-04-05 09:42

Ważne ogłoszeniaCreated

Utworzony przez Ewelina Wyszatycka-Wojtas o 2013-03-27 11:34

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Ewelina Wyszatycka-Wojtas o 2018-04-05 09:42

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

 

AdresModified

Zmodyfikowany przez Ewelina Wyszatycka-Wojtas o 2018-04-05 09:42

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Ewelina Wyszatycka-Wojtas o 2018-04-05 09:42

Data wytworzenia

 

Nabór

Brak

Projektowane akty prawne

Brak

AdresWytwarzajacy

Ewelina Wyszatycka-Wojtas

Akty prawneWytwarzajacy

Ewelina Wyszatycka-Wojtas

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

Ewelina Wyszatycka-Wojtas

Fundusze unijneWytwarzajacy

Ewelina Wyszatycka-Wojtas

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

Ewelina Wyszatycka-Wojtas

NabórWytwarzajacy

Ewelina Wyszatycka-Wojtas

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

Ewelina Wyszatycka-Wojtas

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

Ewelina Wyszatycka-Wojtas

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

Ewelina Wyszatycka-Wojtas

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

Ewelina Wyszatycka-Wojtas

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

Ewelina Wyszatycka-Wojtas

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

Ewelina Wyszatycka-Wojtas

StatusWytwarzajacy

Ewelina Wyszatycka-Wojtas

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

Ewelina Wyszatycka-Wojtas

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

Ewelina Wyszatycka-Wojtas

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

Ewelina Wyszatycka-Wojtas

Wzory drukówWytwarzajacy

Ewelina Wyszatycka-Wojtas

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

Ewelina Wyszatycka-Wojtas

KierownictwoWytwarzajacy

Ewelina Wyszatycka-Wojtas

Załączniki

Utworzony o 2011-02-09 12:47 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:23, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.