Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Zakład Karny Uherce Mineralne

Jednostka

Zakład Karny Uherce Mineralne

Adres

Zakład Karny Uherce Mineralne
 Uherce Mineralne 156
 38-623
 Uherce Mineralne
 48134618346

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Rzeszów

Status

Zarządzeniem Nr 13/72/CZZK Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 kwietnia 1971 roku w sprawie zniesienia i utworzenia zakładu karnego. W 1972 roku zniesiono Zakład Karny w Olszanicy, a utworzono Zakład Karny w Uhercach z przeznaczeniem dla skazanych mężczyzn.

Kierownictwo

ppłk mgr Mariusz Kocaj – Dyrektor Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych
mjr mgr Marek Filipowicz - Z-ca Dyrektora Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych

Struktura Organizacyjna

W skład Zakładu Karnego Uherce Mineralne wchodzą samodzielne stanowiska pracy, działy oraz oddziały zewnętrzne.
 1 Dyrektor
 2 Zastępca dyrektora
 3 Pełnomocnik Do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
 4 Dwa samodzielne stanowiska ds. kadr
 5 Samodzielne stanowisko BHP
 6 Dwa samodzielne stanowisko ds. informatyki
 7 Samodzielne stanowisko ds. sekretariatu
 8 Samodzielne stanowisko ds. próśb, skarg i wniosków
 9 Samodzielne stanowisko ds. archiwum
 10 Dział penitencjarny
 11 Dział ochrony
 12 Dział ewidencji
 13 Dział finansowy
 14 Dział kwatermistrzowski
 15 Dział służby zdrowia
 16 Dział terapeutyczny
 17 Oddział Zewnętrzny Średnia Wieś
 18 Oddział Zewnętrzny Jabłonki

Podmioty Współpracujące

Zakład Karny w Uhercach Mineralnych współpracuje ze społecznością lokalną w celu usprawnienia i umocnienia prowadzonych oddziaływań oraz w społecznej readaptacji skazanych.
 Do tej pory nawiązano wspólpracę między innymi z:
 • Powiatowym Urzędem Pracy w Lesku - spotkania ze skazanymi w celu przybliżenia obowiązujących przepisów dotyczących zatrudnienia, form pomocy ze stronu PUP oraz sytuacji na aktualnym rynku pracy, szkolenia z zakresu aktywizacji zawodowej;
 • Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Olszanicy – porady oraz spotkania ze skazanymi w sprawach związanych z szeroko rozumianą pomocą społeczną i wymiana doświadczeń z zakresu udzielania pomocy skazanym i zwalnianym z ZK;
 • Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta w Sanoku – pomoc w znalezieniu schroniena dla skazanych bezdomnych po zwolnieniu z ZK;
 • Mobilne Centrum Informacji Zawodowej OHP w Krośnie – szkolenia z zakresu aktywizacji zawodowej, promocja zatrudnienia;
 • Zakład Karny w Uhercach Mineralnych uczestniczy w realizacji projektu "Nowa Droga" realizaowanego w ramach inicjatywy wspólnotowej EQUALwww.nowadroga.europa.pl . Terenowymi partnerami w realizacji tego projektu są: Mobilne Centrum Informacji Zawodowej OHP w Krośnie, Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Lesku, Stowarzyszenie "Monar" w Stalowej Woli, Polski Komitet Pomocy Społecznej w Krośnie, PCK Ustrzyki Dolne;
 • Intergrupa Podkarpacie – zabezpieczenie bieżących informacji o działalności wolnościowych grup Anonimowych Alkoholików oraz pomoc, za pośrednictwem łączników, działającej w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych grupie AA "Wolność";
 • Fundacja Art of Living Polska.
 • Biblioteka Publiczna w Lesku.
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Olszanicy.
 • Ludowo-Uczniowski Klub Sportowy Pamoplast Olszanica.
 • Uczniowski Klub Sportowy San Lesko.
 • SOS – wsparcie dla ofiar przemocy w rodzinie w Lesku.
 • Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Lesku.
 • Zatrudnienie skazanych, przy pracach na rzecz środowiska lokalnego na terenie gmin Olszanica, Ustrzyki Dolne, Lesko, Solina, Baligród;
 • Piłkarski Ludowy Klub Sportowy "Szarotka" Uherce Mineralne – udostepnia obiekt sportowy, do prowadzenia grupowych zajęć sportowo – rekreacyjnych dla skazanych w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych.

Przedmiot działalności

Zakład Karny w Uhercach Mineralnych realizuje, na zasadach określonych w kodeksie karnym wykonawczym, zadania w zakresie wykonania kary pozbawienia wolności.
 Do podstawowych zadań Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych należy:
 zapewnienie osobom osadzonym i skazanym na karę pozbawienia wolności przestrzegania ich praw , w szczególności humanitarnych warunków, opieki zdrowotnej i religijnej, poszanowania godności, zapewnienie porządku i bezpieczeństwa w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych, resocjalizowanie osób pozbawionych wolności przez nauczanie , zajęcia kulturalno-oświatowe i sportowe, organizowanie pracy prowadzącej do zdobycia odpowiednich kwalifikacji zawodowych oraz ogólnych, ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych.
 Do przedmiotu działalności należy zaliczyć również współdziałanie z organami państwowymi i samorządowymi, organizacjami oraz instytucjami, których celem jest współudział w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, oraz z kościołami i związkami wyznaniowymi.

Plan działalności Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych na rok 2017r.


Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2016r.

Plan działalności Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych na rok 2015.

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych za rok 2014.

Oświadczenie majątkowe

BRAK

Majątek Służby Więziennej

Majątek nieruchomości zakładu karnego zajmuje obszar o ogólnej powierzchni 426,28 ha jako obszar użytkowy w skład czego wchodzą Zakład Karny w Uhercach Mineralnych zajmuje obszar o powierzchni 4,16ha na którym znajduje się 16 budynków w tym trzy jednopiętrowe pawilony mieszkalne I pawilon - 155 miejsc, II pawilon - 94 miejsca i III pawilon -178 miejsc oraz obszar o powierzchni 5,83ha grunty rolne. Oddział Zewnętrzny w Średniej Wsi zajmuje obszar o powierzchni 0,54ha na którym znajdują się 3 budynki w tym parterowy pawilon – 96 miejsc, Oddział Zewnętrzny w Jabłonkach zajmuje obszar o powierzchni 0,44ha na którym również znajdują się 3 budynki w tym parterowy pawilon – 86 miejsc, ponadto Tymczasowe Miejsce Zakwaterowania Skazanych w ODK SW w Olszanicy parterowy pawilon – 25 miejsc – Całkowite zaludnienie wynosi 634 miejsca . Gospodarstwo Pomocnicze w Średniej Wsi przy Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych zajmuje obszar o ogólnej powierzchni 554,69 ha w tym pola orne 173,49ha , łąki i pastwiska 215,61ha lasy i tereny leśne 29,07ha , zadrzewienia i zakrzaczenia 116,47ha ,
 nieużytki i zabudowa 20,05ha.
 Zakład Karny w Uhercach Mineralnych sprawuje trwały zarząd nieruchomością, która jest własnością Skarbu Państwa.

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne realizowane są na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U z 2010.Nr 113, poz.759 j.t.).

Współpraca międzynarodowa

Brak

Fundusze unijne

Od 2012 r. w Służbie Więziennej, w tym także w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych, realizowane są przedsięwzięcia wspierane finansowo ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 w ramach Programu PL17 pn. „Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji pozawięziennych”. Działania te ukierunkowane są głównie na udzielanie wsparcia kadrze wymiaru sprawiedliwości w zakresie podniesienia umiejętności zawodowych służących właściwemu wykonywaniu obowiązków służbowych, w celu przestrzegania zasad humanitarnego wykonania kary pozbawienia wolności. Działania prowadzone są we współpracy z norweską służbą penitencjarną. Zakończenie realizacji Programu planowane jest w 2017 r.
Szczegółowe informacje o realizacji projektów w ramach Programu PL17 Norweskiego Mechanizmu Finansowego znajdują się na oficjalnych stronach internetowych poświęconych Programowi:
www.eog.gov.pl, www.sw.gov.pl.
 
Zakład Karny w Uhercach Mineralnych realizował zadania w ramach  projektów systemowych współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 Projekt II: „Penitencjarny doradca zawodowy”.
 Projekt III: „Cykl szkoleniowo – aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”.
 Projekt IV: „Aktywizacja społeczno – zawodowa skazanych niepełnosprawnych oraz skazanych na karę pozbawienia wolności na podst. art. 207 i art. 209 § 1 Kodeksu Karnego”.
 

Akty prawne

Podstawowe akty prawne regulujące działalność Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych:
- Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej wraz z aktami wykonawczymi (Dz. U. z 2014r. poz. 1415 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny wykonawczy (Dz. U. nr 90, poz. 557 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności (Dz. U. Nr 152, poz.1493)
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 2003 r. w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej (Dz. U. Nr 194, poz.1902 z późn. zm.),
- Zarządzenie Dyrektora ZK Uherce Mineralne - Porządek wewnętrzny obowiązujący w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych.

 
---------------------------------------------------------
 
 

ZARZĄDZENIE NR 41/17

DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

w UHERCACH MINERALNYCH

z dnia 4 sierpnia 2017 r.


w sprawie ustalenia zasad porządku wewnętrznego

w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych.


Na podstawie art.73 §2 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy, z późn. zm. (Dz.U. Nr 90, poz. 557 z 2003 r. z późn. zm., Dz.U. Nr 240, poz. 1431 z 2011 r., Dz. U. z 2015 r. poz. 396) oraz §14.1 i 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dn. 29.12.2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnoporządkowego wykonania kary pozbawienia wolności (D.U. poz. 2231
z 2016 rok) ustalam:


P O R Z Ą D E K W E W N Ę T R Z N Y OBOWIĄZUJĄCY OSOBY ODBYWAJĄCE KARĘ POZBAWIENIA WOLNOSCI, KARĘ ARESZTU ORZECZONĄ ZA WYKROCZENIA LUB KARĘ PORZADKOWĄ, A TAKŻE OSOBY WOBEC KTÓRYCH JEST STOSOWANY ŚRODEK PRZYMUSU SKUTKUJĄCY POZBAWIENIEM WOLNOŚCI PRZEBYWAJACYCH W ZAKŁADZIE KARNYM UHERCACH MINERALNYCH


Rozdział I

Przepisy ogólne


Zarządzenie ustala porządek wewnętrzny obowiązujący skazanych

odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych


Rozdział II

Godziny oraz sposób przeprowadzania apelu porannego i wieczornego


§ 1. 1 Pobudkę ogłasza oddziałowy za pomocą dzwonka elektrycznego oraz zapowiedzią „pobudka”. Po ogłoszeniu pobudki skazani wstają, zaścielają łóżka i przygotowują się do apelu porannego.

2. Pobudka skazanych udających się do pracy przed godziną 700 odbywa się o czasie dostosowanym do czasu pracy na danym stanowisku pracy, w sposób nie zakłócający ciszy nocnej innym osadzonym.

§ 2.1 Rozpoczęcie i zakończenie apelu porannego i wieczornego ogłasza oddziałowy za pomocą dzwonka elektrycznego oraz zapowiedzią „apel” i „po apelu”.

2. Godziny przeprowadzania apelu porannego i wieczornego określa załącznik nr 1.

§ 3. W trakcie przeprowadzenia apelu skazani zobowiązani do:

- wyłączenia sprzętu audiowizualnego,

- przebywania w celach w których są zakwaterowani,

- występowania w stroju kompletnym, schludnym, stosownym do pory roku i okoliczności,

- ustawienia się w szyku zwartym, w sposób widoczny dla przeprowadzającego apel umożliwiającym sprawne przeliczenie,

- przekazania przez wyznaczonego skazanego lub skazanego stojącego najbliżej funkcjonariusza prowadzącego apel informacji zawierających:

- numer celi i liczbę mieszkańców,

- liczbę nieobecnych i przyczyny ich nieobecności,

- istotne wydarzenia, jakie miały miejsce w celi od ostatniego apelu.

§ 4. Skazany posiadający zalecenie lekarskie ze wskazaniem konieczności leżenia, podczas apelu może pozostać w łóżku.

§ 5. Zabrania się w trakcie apelu:

- wychodzenia z celi mieszkalnej,

- zakłócania ciszy,

- uczestniczenia w bieliźnie osobistej lub piżamie.

§ 6. W zależności od potrzeb apel może odbywać się w innych porach. Obowiązują wówczas zasady wymienione w § 2 – § 5.


Rozdział III

Godziny przeznaczone na sen, naukę, zajęcia kulturalno-oświatowe,

sportowe oraz zajęcia własne skazanego


§ 7. Rozkład dnia w dni robocze, święta i dni ustawowo wolne od pracy określa załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 8. Program telewizyjny, zgodnie z ustaleniami wychowawcy do spraw kulturalno - oświatowych, można oglądać w czasie wolnym, w świetlicach oddziałów, pod warunkiem, że nie są w tym czasie prowadzone planowe zajęcia kulturalno – oświatowe..

§ 9. Zezwala się na oglądanie telewizji w świetlicy, w godz. 715- 100 , z zachowaniem rygorów ciszy nocnej. W przypadku zakłócania ciszy nocnej dowódca zmiany, na wniosek oddziałowego, bądź z innych ważnych powodów, może podjąć decyzję o zakończeniu oglądania programu TV.

§ 10. Nieprzestrzeganie obowiązujących zasad będzie skutkowało sporządzeniem wniosków
o wymierzenie kary dyscyplinarnej.

§ 11. W celach mieszkalnych zezwala się na oglądanie telewizji w godzinach w godz. 715 - 2300 , z zachowaniem zasad ciszy nocnej.

§ 12. Skazani mogą korzystać ze zbiorów biblioteki zakładu karnego oraz z wybranych stron internetowych w bibliotece zakładu karnego. Zasady korzystania z biblioteki, czytelni, wybranych stron internetowych określa załącznik nr 2.

§ 13. Skazani mogą korzystać w celach mieszkalnych z prasy zakupionej przez zakład karny lub prywatnej o łącznej wadze do 0,5 kg.

§ 14. Zabrania się wykonywania ćwiczeń fizycznych z użyciem sprzętu kwaterunkowego, artykułów spożywczych i przedmiotów, które nie sprzętem sportowym.

§ 15. W trakcie spaceru skazani mogą korzystać z boiska sportowego, przeznaczonego do gry w siatkówkę, koszykówkę i placu do rekreacji.

§ 16.Zabrania się gry w piłkę nożną na boisku sportowym.

§ 17. W trakcie korzystania z zajęć sportowych na boisku osadzeni powinni być stosownie i odpowiednio ubrani, posiadać obuwie sportowe, przed przystąpieniem do gry powinni przeprowadzić rozgrzewkę.

§ 18. Używanie sprzętu sportowego powinno być zgodne z jego przeznaczeniem,

§ 19. Szczegółowe zasady i obowiązujący porządek korzystania ze świetlic pawilonowych, oraz wykaz znajdującego się tam sprzętu, określają Regulaminy znajdujące się w tych pomieszczeniach.

§ 20. Radiowęzeł w ramach swojej działalności nadaje program w godz. 715 2100,. Poza programem własnym, wybranymi audycjami radiowymi, podaje jadłospis na dzień następny, zapoznaje z programem TV, planem miesięcznym zajęć kulturalno - oświatowych, emituje komunikaty, itp.


Rozdział IV Godziny i miejsce spożywania posiłków dostarczanych przez administrację zakładu karnego


§ 21. Posiłki wydawane w oddziałach mieszkalnych, w miejscu do tego wyznaczonym, pod nadzorem i w kolejności ustalonej przez oddziałowego. Posiłki spożywane w celach mieszkalnych, w których zakwaterowani skazani, w godzinach ustalonych w rozkładzie dniazgodnie z planem wydawania posiłków – Załącznik nr 3.

§ 22. Posiłki dla skazanych zatrudnionych, którzy nie mogą spożyć ich w godzinach określonych w Załączniku nr 3 wydawane są z uwzględnieniem czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy.

§ 23. Wydawanie posiłków odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi. Przy wydawaniu posiłków należy przestrzegać zasad higieny. Skazani wydający posiłki powinni być ubrani w wymaganą odzież roboczą i ochronną.

§ 24. Pozostałe resztki żywnościowe, w tym fusy po kawie i herbacie składa się do wyznaczonych na ten cel pojemników na odpady pokonsumpcyjne.

§ 25. Posiłki powinny być skonsumowane w dniu ich otrzymania.

§ 26. Po spożyciu posiłków skazani zobowiązani do umycia i ułożenia naczyń w szafkach.

§ 27. Zezwala się skazanym zatrudnionym na zabranie do pracy żywności na drugie śniadanie.

§ 28. W trakcie wydawania i spożywania posiłków zabrania się przebywania poza celą wyznaczoną do zakwaterowania.


Rozdział V Godziny, miejsce i sposób poruszania się po terenie zakładu karnego


§ 29.1. Obowiązuje zakaz przebywania w czasie ciszy nocnej, w innej celi mieszkalnej niż ta, w której skazany jest zakwaterowany.

2. Zezwala się po ogłoszeniu ciszy nocnej na pobyt skazanych, w świetlicy danego oddziału celem oglądania audycji telewizyjnych do godziny 100 , celem skorzystania z aparatów telefonicznych do godz 2200 oraz na pobyt w sanitariatach lub pomieszczeniach wyznaczonych do palenia tytoniu na czas niezbędny.

§ 30. Przejścia do kantyny, na wokandę sądową, posługi religijne, zajęcia kulturalno oświatowe, sportowe, terapeutyczne, szkolenia, odbywają się w szyku zwartym.

§ 31.1. Skazanych obowiązuje odzież własna lub skarbowa, schludna, stosowna do pory roku i okoliczności.

2. W okresie letnim, który trwa od 1 marca do 31 października skazani mogą być ubrani na terenie oddziałów mieszkalnych i placu spacerowego w krótkie spodenki i koszulki z krótkim rękawem, także podczas apelu, pobierania posiłków.

3. W okresie zimowym, który trwa od 1 listopada do 28 lub 29 lutego skazani podczas apeli, pobierania posiłków, udawania się poza pawilon mieszkalny zobowiązani są do ubrania w długie spodnie, koszulę, bluzę lub kurtkę z długim rękawem oraz obuwie stosowne do pory roku.

4. Korzystając z krótkich spodenek i koszulek z krótkim rękawem zabrania się ich podwijania.

5. Zabrania się poruszania poza celą mieszkalną, za wyjątkiem uzasadnionych przypadków w bieliźnie osobistej.

6. W trakcie korzystania przez skazanych z posług religijnych, zgłoszenia się na rozmowy z przełożonymi , posiedzeń sądu, komisji penitencjarnej, wizyt u lekarza, zajęć terapeutycznych, kursowych, szkoleniowych, realizacji widzeń, zakupów w kantynie niezależnie od pory roku wymagane są długie spodnie i minimum koszulka z krótkim rękawem.

7. W porze letniej podczas korzystania ze spaceru dopuszcza się zdjęcie koszulki.

8. Zabrania się spacerowania bez obuwia.

9. Zabrania się skazanym zasłaniania twarzy w sposób uniemożliwiający identyfikację.

§ 32. Skazani skierowani do określonej celi mieszkalnej, grupy roboczej, pawilonu mieszkalnego lub oddziału zobowiązani do podporządkowania się temu poleceniu.

§ 33. Zabrania się samowolnej zmiany celi mieszkalnej i miejsca wyznaczonego do spania.

§ 34. Poruszanie się po korytarzu w pawilonach odbywa się środkiem korytarza, z zachowaniem ostrożności.

§ 35. W oddziale terapeutycznym, bez zgody przełożonego nie mogą przebywać skazani z innych oddziałów.

Rozdział VI Godziny, miejsce i sposób odbywania spacerów oraz korzystania z kąpieli


§ 36.1. Spacer odbywa się zgodnie z planem spacerów określonym w załączniku nr 4.

2. Oddziałowy ogłasza przygotowanie i wyjście na spacer dzwonkiem elektrycznym i zapowiedzią.

3. Spacer realizowany jest na placu spacerowym, w jego trakcie można korzystać z ławek, boiska sportowego i placu do rekreacji.

4. Podczas spaceru obowiązuje spokój, zabronione jest nawiązywanie kontaktów ze skazanymi nie wchodzącymi w skład grupy spacerowej oraz osobami postronnymi.

5. Bez zgody przełożonych niedozwolone jest zabieranie na plac spacerowy przedmiotów i artykułów posiadanych w celach.

6. W czasie spaceru dozwolone jest poruszanie się jedynie wokół placu spacerowego do wyznaczonej linii oraz w obrębie boiska sportowego. Przekroczenie linii placu spacerowego i bramki przy śluzie dopuszczalne jest jedynie pod dozorem funkcjonariusza.

7. Spacer skazanych chorych odbywa się według indywidualnych zaleceń lekarza.

8. Spacer na prośbę skazanego i w innych uzasadnionych przypadkach może zostać zakończony przed czasem.

§ 37.1. Skazani korzystają z kąpieli, w łaźniach poszczególnych pawilonów mieszkalnych, wg ustalonego planu kąpieli – załącznik nr 5.

2. Skazani chorzy korzystają z kąpieli wg zaleceń lekarza.

3. Skazani korzystają codziennie z ciepłej wody w umywalniach, wg planu dostarczania ciepłej wody do pawilonów załącznik nr 6.


Rozdział VII

Godziny i miejsce w którym jest dozwolone palenie wyrobów tytoniowych


§ 38.1. Palenie tytoniu odbywa się wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych, w pawilonach mieszkalnych A, B i C. Miejsca te oznaczone napisemPALARNIA.

2. Zabrania się palenia tytoniu w innych miejscach niż wyznaczone, a także w czasie wydawania i spożywania posiłków, porządkowania miejsc zakwaterowania, podczas przemarszu i konwojowania.

3. Skazani pracujący w grupach administracyjno - gospodarczych mogą palić tytoń przed szatnią osadzonych w miejscu do tego wyznaczonym.

4. W trakcie spaceru dozwolone jest palenie tytoniu w miejscach oznaczonych tabliczką z napisem TU WOLNO PALIĆ.


Rozdział VIII

Ilość i rodzaj własnej odzieży, bielizny i obuwia, które skazany może posiadać w celi mieszkalnej


§ 39. Skazany może posiadać w celi mieszkalnej, z uwzględnieniem pory roku, odpowiednie

rodzaje i ilości odzieży własnej, bielizny i obuwia, określone w załączniku nr 7

§ 40.1. Rozróżnia się następujące okresy użytkowania odzieży:

a/ okres letni – od 1 marca do 31 października,

b/ okres zimowy - od 1 listopada do 28 lub 29 lutego

2. W przypadku zniszczenia odzieży prywatnej, skazany jest zobowiązany do jej okazania kwatermistrzowi oddziału penitencjarnego lub innemu funkcjonariuszowi, który wnioskuje o jej likwidację i wykreślenie z ewidencji odzieży posiadanej w oddziale.

3. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie odzieży i obuwia posiadanego przez skazanego.

4. Odzież własną i bieliznę skazani piorą we własnym zakresie. Suszenie odzieży odbywa się na suszarkach sufitowych i suszarkach stojących.

5. Zabrania się prania i suszenia bielizny pościelowej oraz stanowiącej własność zakładu karnego w oddziałach mieszkalnych. Zabrania się osadzonym używania ręczników, ścierek, koców i prześcieradeł do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem.

6. Odzież powinna być zawieszona na wieszakach lub złożona na taborecie, w sposób nie utrudniający kontroli, a odzież nie użytkowana ułożona w szufladzie wysuwanej lub torbach turystycznych.

7. Pozostała odzież, bielizna i obuwie skazanego deponowane w magazynie. Odzież deponowana w magazynie musi być wyprana i niezniszczona. Pozostała odzież, bielizna i obuwie wydawana jest tylko na prośbę skazanego, za zgodą dyrektora zakładu, i tylko w uzasadnionych przypadkach, tj. ze względu na zmianę pory roku oraz z powodu zniszczenia dotychczas używanej.

8. Waga depozytu skazanego (odzież, bielizna, obuwie, drobny sprzęt elektroniczny, urządzenia elektryczne, środki łączności oraz inne przedmioty nie będące przedmiotami wartościowymi) nie może przekroczyć 12 kg.

9. Zabrania się wieszania odzieży i innych przedmiotów na kratach okiennych oraz w sposób ograniczający widoczność w celi.

10. Wymiany bielizny osobistej i pościelowej, odzieży, obuwia, sprzętu, przedmiotów własnych dokonuje się zgodnie z planem pracy magazynu – załącznik nr 8.

11. Skazany korzystający z zezwolenia na opuszczenie jednostki i nie powracający do jednostki w dniu jej opuszczenia, zobowiązany jest do spakowania swoich rzeczy i zabrania ich ze sobą lub przekazania do magazynu. W przypadku niepowrotu skazanego, przedmioty osobiste i otrzymane od administracji zakładu karnego pakowane są przez współosadzonych pod nadzorem oddziałowego. Sporządzany jest na tę okoliczność protokół, na podstawie którego rzeczy te przekazywane są do magazynu.

12. Skazany powracający z czasowego zezwolenia na opuszczenie zakładu karnego, który w czasie jego trwania dokonał zamiany elementów odzieży zobowiązany jest niezwłocznie do zgłoszenia tego faktu magazynierowi lub pod jego nieobecność oddziałowemu celem odnotowania w karcie depozytowej.

13. W przypadku zmiany miejsca pobytu skazanego, zobowiązany jest on do spakowania swoich rzeczy i zabrania ich ze sobą lub przekazania do magazynu.

14. Administracja zakładu nie świadczy osadzonym usług pralniczych i naprawczych odzieży prywatnej i obuwia.


Rozdział IX

Ilość i wymiary przedmiotów, które skazany może posiadać w celi mieszkalnej, oraz sposób ich przechowywania, a w razie potrzeby ich używania


§ 41.1 Osadzony może posiadać w celi mieszkalnej następujące ilości przedmiotów:

a/ artykuły żywnościowe, o wadze nie przekraczającej 6 kg

b/ napoje w ilości nie przekraczającej 9 litrów, (w postaci wody, napojów gazowanych i niegazowanych, soków, nektarów, mleka).

c/ przybory toaletowe niezbędne do utrzymania higieny,

d/ jeden komplet sztućców i naczyń plastikowych (nóż, widelec, łyżka, talerz głęboki, talerz płytki, kubek),

e/ papierosy lub tytoń,

f/ grzałka o mocy do 350W,

g/ czajnik elektryczny o mocy do 900Wza zgodą dyrektora zakładu karnego lub osoby upoważnionej – pod warunkiem możliwości odczytania danych na tabliczce znamionowej). W każdej celi może być używany tylko jeden czajnik.

h / jeden przedłużacz w celi o długości do 3 metrów, ze stykiem ochronnym (bolcem),

i/ listy, fotografie osób najbliższych, przedmioty kultu religijnego do 10 szt. o wymiarach 250x150 min., książki do 5 szt. oprócz wypożyczonych z biblioteki, materiały piśmienne, notatki osobiste, czasopisma w ilości do 0,5 kg, zegarek (pozbawiony funkcji telefonu komórkowego, łączności bezprzewodowej, nagrywania, odtwarzania dźwięku lub obrazu, przechowywania danych) i inne przedmioty osobistego użytku, w ilościach nie zagrażających porządkowi i bezpieczeństwu, a także stanowi sanitarnemu zakładu.

j/ dokumenty związane z postępowaniem, którego jest uczestnikiem,

2. Za indywidualną zgodą dyrektora skazany może posiadać:(nie wlicza się do limitu)

a/ jeden odbiornik telewizyjny LCD o przekątnej obrazu do 19 cali, lub CRT o przekątnej obrazu do 14 cali.

b/ jeden odbiornik radiowy lub jeden odtwarzacz CD, antenę pokojową, komputer z monitorem do 17 cali oraz urządzenia audiowizualne nie posiadające funkcji rejestracji dźwięku i obrazu, funkcji bezprzewodowej WiFi lub bluetooth.

c/ Jeżeli skazany posiada w/w sprzęt, może również mieć do 5 płyt typu CD/DVD łącznie.

d/ W przypadku zmiany miejsca zakwaterowania, wcześniej wydana zgoda na posiadanie sprzętu, o którym mowa w pkt. 3 traci moc, chyba, że dyrektor zakładu karnego postanowi inaczej.

e/ W celi mieszkalnej może być tylko po jednym sprzęcie wymienionym w pkt. 3.(nie dotyczy drobnego sprzętu typu discman, małe przenośne radio itp.)

f/skazany może posiadać w celi nie więcej niż 3 rodzaje sprzętu wymienione w literach a, b.

3. Korzystanie ze sprzętu wymienionego w pkt. 2 powinno odbywać się zgodnie z zasadami

współżycia społecznego, w sposób nie zakłócający spokoju, za zgodą mieszkańców celi.

4. Przedmioty, przed wydaniem do celi mieszkalnej, podlegają kontroli, sprzęt audiowizualny oplombowaniu. Wydawanie sprzętu odbywa się w wyznaczone dni.

§42. Posiadane przez skazanego artykuły żywnościowe, za wyjątkiem napojów powinny mieścić się w szafce.

§ 43. Łączna ilość (waga) i wymiary rzeczy wymienionych będących w posiadaniu skazanego w trakcie pobytu w zakładzie karnym w celi mieszkalnej i w magazynie rzeczy własnych osadzonych nie może przekraczać 30 kg oraz pojemności torby transportowej o kubaturze 0,17m3, o której mowa w przepisach określających warunki bytowe skazanych.

§ 44. Ilość i wymiary rzeczy, które skazany może posiadać w celi mieszkalnej, w tym żywności,

nie mogą przekraczać :

a/ kubatury szafki więziennej przypadającej na skazanego;

b/ kubatury szuflady wysuwanej/pojemnika podłóżkowego lub odpowiadającej im objętości;

§ 45. Zabrania się gromadzenia i przechowywania w celach w szczególności:

a/ nadmiernej ilości prasy,

b/ opakowań po napojach i żywności,

c/ zepsutej żywności, czerstwego chleba, itp.,

§ 46. Przedmioty przechowywane w szafkach powinny być posegregowane i ułożone według asortymentu. Obuwie, odzież, podręczne przybory toaletowe i środki do utrzymania czystości powinny być estetycznie ułożone.

§ 47. Zabrania się przechowywania przedmiotów osobistego użytku na wewnętrznych i zewnętrznych parapetach i kratach okiennych.

§ 48. Zabrania się naklejania na ściany lub sprzęt kwaterunkowy wycinków z gazet, fotografii, publikacji i innych przedmiotów.

§ 49. Zabrania się użytkowania sprzętu kwaterunkowego będącego na wyposażeniu celi mieszalnej i innych pomieszczeń niezgodnie z jego przeznaczeniem, np. wykorzystywania łóżek, taboretów do wykonywania ćwiczeń fizycznych. Skazany zobowiązany jest do dbałości o mienie zakładu.

§ 50. W zakładzie karnym obowiązuje sposób usytuowania sprzętu kwaterunkowego wskazany przez administrację. Zabrania się dokonywania zmian w tym zakresie, a w szczególności zmiany ustawiania łóżek, lub przenoszenia sprzętu kwaterunkowego do innych cel.

§ 51. Instalowanie przedmiotów bezpośrednio do ściany odbywa się wyłącznie za zgodą i pod dozorem funkcjonariusza działu kwatermistrzowskiego oraz oddziałowego.

§ 52 Użytkowanie w celi prywatnych prześcieradeł, poszew, ręczników, elektrycznych golarek, maszynek do włosów i szczoteczek możliwe jest wyłącznie w przypadku posiadania wyraźnych zaleceń lekarskich i uzyskanai zgody dyrektora.

§ 53. Zasady eksploatacji urządzeń elektrycznych określa załącznik nr 9.


Rozdział X

Dni, godziny, miejsce przyjmowania skazanych przez dyrektora i innych przełożonych, lekarzy oraz sposób składania pisemnych wniosków, skarg i próśb


§ 54. Dyrektor, kierujący oddziałami penitencjarnymi, kierownicy działów: penitencjarnego, ochrony, ewidencji, kwatermistrzowskiego, główny księgowy, instruktor ds. BHP, zatrudnienia przyjmują skazanych na rozmowy przynajmniej jeden raz w tygodniu.

§ 55. Osoby wymienione w § 54 przyjmują skazanych w oddziałach pawilonów, po uprzednim, pisemnym zgłoszeniu takiej potrzeby przez skazanego oddziałowemu lub wychowawcy.

§ 56. Skazani mogą być przyjęci w budynku administracji, o ile jest to uzasadnione.

§ 57. Prośby, skargi i wnioski można składać ustnie bądź pisemnie, także podczas wizytacji cel mieszkalnych przez przełożonych.

§ 58. Pisemne prośby, skargi, wnioski skazani mogą składać u wychowawcy lub do skrzynek na korespondencję.

§ 59. W dni świąteczne oraz w pozostałe dni wolne od pracy, skazanych w sprawach osobistych przyjmują wychowawcy dyżurni.

§ 60.1. Lekarz przyjmuje chorych w ambulatorium zakładu karnego od poniedziałku do piątku, w godz. 10001430.

2. Zgłoszenia do lekarza są przyjmowane codziennie przez oddziałowego lub pielęgniarkę.

3. Pilne przypadki chorobowe przyjmowane są codziennie.

4. Inne przypadki wymagające porady lekarskiej (badania kontrolne, wstępne, okresowe, profilaktyczne) obsługiwane są w następujących terminach, obowiązuje rejestracja:

- Pawilon Awtorek

- Pawilon Bśroda

- Pawilon Cczwartek

§ 61. Skazani przebywający w oddziale terapeutycznym korzystają z pomocy służby zdrowia w sposób nie kolidujący z zajęciami terapeutycznymi.

§ 62. Stomatolog przyjmuje skazanych w środy, w godz. 10001400.

§ 63. Wyjście z pawilonu do lekarza zapowiada oddziałowy, odbywa się w grupie.

§ 64.1. Leki dla skazanych wydaje się w zależności od potrzeb i według wskazań lekarza.

2. Leki wydawane przez pielęgniarkę w dyżurce oddziałowego, w godzinach ustalonych w rozkładzie dnia, a w godzinach nocnych - przez oddziałowego, na zlecenie lekarza.

3. Skazany zgłasza się do dyżurki oddziałowego przynosząc wodę do popicia, zażywa leki w obecności oddziałowego lub pielęgniarki.

4. Leki wydaje się w dawkach jednorazowych, określonych przez lekarza.

§ 65. Środki z grupy: suplementy diety (preparaty witaminowe, mikroelementy, itp.) mogą być przechowywane przez skazanych w salach mieszkalnych pod warunkiem, że zostały zakupione w kantynie.

§ 66.1 Na otrzymanie leków spoza zakładu karnego wymagana jest opinia lekarza i zgoda dyrektora. 2. Leki podlegają sprawdzeniu przez lekarza, są przechowywane w ambulatorium i wydawane w bieżących dawkach przez służbę zdrowia.

Rozdział XI Dni, godziny, miejsce i porządek przeprowadzania widzeń oraz korzystania z komunikatora SKYPE


§ 67. Widzenia odbywają się w soboty, niedziele i dni świąteczne – ustawowo wolne od pracy,

w godzinach 800- 1600, w sali widzeń Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych.

§ 68. Widzenie trwa 60 minut.

§ 69. W pierwszej kolejności udziela się widzeń następującym osobom odwiedzającym osadzonych:

kobietom w zaawansowanej ciąży,

osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3

niepełnosprawnym ze znaczą dysfunkcją ruchu (w szczególności poruszającym się na wózku lub

o kulach),

osobom powyżej 75 roku życia.

§ 70. Widzenia udzielane wg kolejności zgłoszeń i wolnych miejsc w sali widzeń (z wył. § 69)

§ 71. Zezwala się na jednorazowe wykorzystanie przez skazanego widzeń niezależnie od ich formy. Dowódca zmiany realizując powyższą zgodę, każdorazowo uwzględnia w szczególności: ilość odbywających się widzeń, liczbę wolnych miejsc w sali widzeń, ilość osób oczekujących na realizację widzenia.

§ 72. Na widzenie z większą liczbą osób odwiedzających wymagana jest zgoda dyrektora.

§ 73.1. Skazany, któremu udzielono nagrody w postaci zezwolenia na widzenie w odrębnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej, zobowiązany jest do wcześniejszego zgłoszenia zamiaru realizacji nagrody celem ustalenia terminu widzenia.

2. Przy opiniowaniu wniosku o udzielenie skazanemu nagrody w postaci zezwolenia na widzenie w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej, skazany jest zobowiązany podać dane osobowe osoby, z którą będzie realizował widzenie.

3. Warunkiem realizacji widzenia jest zgłoszenie się osoby, o której mowa w pkt. 8 oraz złożenie oświadczenia w formie pisemnej, wyrażającego zgodę na tę formę widzenia.

4. Zobowiązuje się skazanego oraz osobę, uczestniczącą w widzeniu do zachowania czystości w pomieszczeniu. W przypadku korzystania z pościeli po zakończonym widzeniu należy ją zdjąć i złożyć do pojemnika.

5. Zabrania się niszczenia pomieszczenia i jego wyposażenia.

6. W trakcie widzenia zabrania się przyjmowania przez skazanego jakichkolwiek przedmiotów od osób odwiedzających, zakłócania spokoju, palenia tytoniu.

§ 74. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej, niż dwie osoby pełnoletnie. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.

§ 75. Zezwolenie na widzenie z osobą nie będącą członkiem rodziny skazany może otrzymać tylko za

zgodą dyrektora zakładu karnego.

§ 76. Widzenia odbywają się pod nadzorem funkcjonariusza, w sposób umożliwiający bezpośredni

kontakt z osobą odwiedzającą, przy oddzielnym stoliku, wyznaczonym przez funkcjonariusza

dozorującego widzenie. Rozmowy w trakcie widzeń mogą podlegać kontroli.

§ 77. W razie naruszenia przez skazanego lub osobę go odwiedzającą ustalonych zasad widzenia,

może być ono przerwane lub zakończone przed czasem.

§ 78. Widzenie może być zakończone przed wyznaczonym czasem również na wniosek osoby odwiedzającej. Takie widzenie jest traktowane jako zrealizowane.

§ 79. W czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających w kantynie na terenie zakładu karnego. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej.

§ 80. Podczas widzeń osoby odwiedzające mogą zakupić w kantynie i przekazać odwiedzanym

skazanym:

- środki higieny osobistej,

- karty telefoniczne,

- papeterię, kartki i znaczki pocztowe, długopisy.

- w okresie od 1 maja do 30 września napoje w ilości do 9 litrów,

§ 81. 1. Podczas widzeń dopuszcza się możliwość wpłaty w kantynie przez osoby odwiedzające środków finansowych na poczet paczki żywnościowej oraz złożenie zamówienia na paczkę.

2. Paczka zostanie zrealizowana zgodnie z obowiązującymi zasadami otrzymywania paczek żywnościowych tj w terminie do 5 dni roboczych.

§ 82. Osoba najbliższa może w trakcie widzenia zasięgnąć od wychowawcy dyżurnego informacji o skazanym, związanych z jego pobytem w zakładzie karnym, po uprzednim wyrażeniu przez skazanego pisemnej zgody.

§ 83.1 W celu umożliwienia utrzymywania więzi z rodziną i innymi osobami bliskimi, istnieje możliwość korzystania przez skazanych z komunikatora internetowego SKYPE.

2. Pierwszeństwo w korzystaniu z komunikatora SKYPE mają skazani:

a/ będący rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci do lat 15,

b/ cudzoziemcy,

c/ których rodziny lub osoby najbliższe zamieszkują w znacznej odległości od miejsca ich przebywania,

d/ których sytuacja rodzinna, zdrowotna lub finansowa rodzin lub osób najbliższych uniemożliwia przyjazd na widzenie.

3. Komunikacja za pośrednictwem SKYPE jest możliwa do realizacji na indywidualny, pisemny wniosek skazanego, po uzyskaniu zgody dyrektora.

4. Zasady korzystania przez skazanych z komunikatora internetowego SKYPE określa załącznik nr 10.Rozdział XII

Godziny i miejsce korzystania z samoinkasujących aparatów telefonicznych


§ 84. 1 Aparaty samoinkasujące zainstalowane wewnątrz pawilonów mieszkalnych.

2. Skazani mogą korzystać z aparatów samoinkasujacych w godz.: 700- 2200 - o ile nie koliduje to z realizacją porządku dnia, np. apel kontrolny, wydawanie posiłków, itp., oraz nie zakłóca ciszy nocnej.

3. Z aparatu samoinkasującego w pawilonie mieszkalnym mogą korzystać wyłącznie skazani w nim

zakwaterowani.

4. Czas trwania rozmowy nie może być dłuższy, niż 5 minut. Ograniczenia nie stosuje się do rozmów z osobami wymienionymi w art. 8 § 3 Kkw.

5. W przypadku braku kolejki do skorzystania z aparatu dopuszcza się przedłużenie czasu trwania rozmowy, którą należy zakończyć przy pojawieniu się kolejnego oczekującego.

6. W celu przeprowadzenia rozmowy telefonicznej skazany oczekuje przy aparacie na swoją kolej. Nie zezwala się na rezerwowanie, zajmowanie miejsca w kolejce bez osobistego oczekiwania.

7. Rozmowy telefoniczne skazanych podlegają kontroli przez administrację zakładu karnego, za wyjątkiem rozmów prowadzonych przez skazanego z osobami wymienionymi w art 8 § 3 Kkw.


Rozdział XIII

Dni, godziny i miejsce odprawiania nabożeństw, odbywania spotkań religijnych oraz nauczania religii


§ 85. Nabożeństwa obrządku rzymskokatolickiego odbywają się w kaplicy ekumenicznej w Pawilonie A, w niedziele i dni świąteczne, w godz. 830930.

§ 86. W wyjątkowych sytuacjach nabożeństwo może odbywać się w sobotę lub innym dniu, w ustalonych godzinach. Zmianę stałego terminu ogłasza się w formie komunikatu. Przybycie księdza ogłaszane jest przez radiowęzeł lub przez oddziałowego.

§ 87. Radiowęzeł nadaje transmisję mszy św. w godzinach jej emisji przez polskie radio.

§ 88. Spotkania religijne odbywają się we wtorki, czwartki i sobotę, w godz. 1500-1600 w kaplicy Pawilonu A.

§ 89. Nabożeństwa obrządku greckokatolickiego odbywają się co drugi czwartek, w godz. 930-1130 w kaplicy Pawilonu A. Przybycie duchownego obrządku grecko-katolickiego ogłaszane jest przez radiowęzeł lub przez oddziałowego.

§ 90. Nabożeństwa obrządku prawosławnego odbywają się co drugą środę, w godz. 930-1130
w kaplicy Pawilonu
A. Przybycie duchownego obrządku prawosławnego ogłaszane jest przez radiowęzeł lub przez oddziałowego.

§ 91. Nabożeństwa Wspólnoty Zielonoświątkowców odbywają się w soboty, w godz. 1000-1400
w kaplicy Pawilonu A. Przybycie przedstawicieli wspólnoty ogłaszane jest w każdym pawilonie przez radiowęzeł lub przez oddziałowego.

§ 92. Nabożeństwa Świadków Jehowy odbywają się w niedziele, w kaplicy Pawilonu A, w godz.

15001700. Przybycie przedstawicieli wspólnoty ogłaszane jest w każdym pawilonie przez radiowęzeł lub przez oddziałowego.

§ 93. Korzystanie z posług religijnych lub odwiedzin osób duchownych w salach mieszkalnych może odbywać się w czasie wolnym skazanych, nie później, niż do godz. 1830 (do czasu rozpoczęcia apelu).


Rozdział XIV

Częstotliwość, terminy, miejsce i sposób dokonywania zakupów artykułów żywnościowych,

i wyrobów tytoniowych oraz przedmiotów dopuszczonych do sprzedaży w zakładzie karnym


§ 94. Skazani posiadający środki finansowe na swoim koncie mogą dokonywać zakupów artykułów żywnościowych i wyrobów tytoniowych oraz przedmiotów dopuszczonych do sprzedaży w kantynie zakładu karnego przez dyrektora zakładu karnego.

§ 95. 1. Zakup artykułów odbywa się trzy razy w miesiącu:

a/ I zakup - w dniach od 5 do 10 każdego miesiąca,

b/ II zakup - w dniach od 15 do 20 każdego miesiąca,

c/ III zakup - w dniach od 25 do 30 każdego miesiąca.

2. W uzasadnionych przypadkach termin realizacji zakupów art żywnościowych może ulec zmianie, o czym skazani będą informowani komunikatem.

§ 96. Zakupy realizowane w kantynie, osobiście przez skazanych, w godzinach 9001830, w dni robocze.

§ 97. Każdy artykuł dopuszczony do sprzedaży musi mieć w widocznym miejscu podaną cenę.

§ 98. Wykazy artykułów przeznaczonych do sprzedaży znajdują się w widocznych miejscach, w kantynie zakładu karnego, sali widzeń, i w pawilonach mieszkalnych.

§ 99. Wykaz artykułów wyłączonych ze sprzedaży ze względów ochronnych i sanitarnych stanowi załącznik nr 11.

§ 100. Skazany, dokonując zakupów artykułów, o których mowa w art. 113a § 1 Kkw, zobowiązany jest uwzględnić ograniczenie przewidziane w art. 110a§1Kkw oraz możliwości przechowywania zakupionych lub dostarczonych rzeczy w celi mieszkalnej i w magazynie rzeczy własnych.


Rozdział XV

Godziny i sposób przyjmowania i wydawania korespondencji


§ 101. Korespondencja prywatna jest przyjmowana i wydawana przez wychowawców w każdy dzień roboczy do godz. 18:30.

§ 102.1 Korespondencja urzędowa jest przyjmowana przez wychowawców codziennie w godzinach ich pracy.

2. Funkcjonariusz przyjmujący korespondencję urzędową, w tym korespondencje kierowaną do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu i innych międzynarodowych organów ochrony praw człowieka, wydaje nadawcy potwierdzenie odbioru oraz odnotowuje na kopercie datę odbioru. Pisemne potwierdzenie odbioru w jednym egzemplarzu wypełnia skazany.

§ 103. Korespondencja urzędowa wydawana jest skazanym w dyżurce oddziałowego przez wyznaczonego pracownika lub funkcjonariusza działu ewidencji, w dni pracy administracji zakładu karnego w godz. 8001500.

§ 104. Wysyłaną korespondencję należy umieszczać w odpowiednio oznakowanych skrzynkach pocztowych, znajdujących się w pawilonach mieszkalnych, lub przekazywać wychowawcy. Korespondencja powinna zawierać dane adresata i nadawcy. W celu usprawnienia wydawania korespondencji zalecane jest podawanie w adresie dokładnego miejsca pobytu skazanego (Pawilon A, B, C nr celi).

§ 105. Korespondencja skazanych podlega cenzurze i nadzorowi przez administrację zakładu karnego, za wyjątkiem korespondencji wymienionej w art. 8a § 2, 3 Kkw. Skazany przekazuje taką korespondencję do wysłania w sposób umożliwiający nadzór i cenzurę, tj. w niezaklejonej kopercie. Dyrektor zakładu może podjąć decyzję dotyczącą zatrzymania korespondencji, za wyjątkiem korespondencji wymienionej w art. 8a § 2, i § 3 Kkw.

§ 106. Zabrania się przesyłania w korespondencji (listach) jakichkolwiek przedmiotów, na których otrzymanie skazany nie uzyskał wcześniej zgody dyrektora zakładu karnego, artykułów żywnościowych, wyrobów tytoniowych, odzieży, obuwia, art. higienicznych, za wyjątkiem art. papierniczych, piśmienniczych, prasy i kart telefonicznych.Rozdział XVI

Dni, godziny i sposób przyjmowania i wydawania paczek, o których mowa w art.113a§4 Kodeksu


§ 107. Paczki higienicznoodzieżowe przyjmowane w godzinach 730 - 1800.

§ 108. 1. Podstawą przyjęcia paczki higienicznoodzieżowej jest talon higienicznoodzieżowy wydany skazanemu przez wychowawcę na podstawie złożonej przez skazanego prośby do dyrektora. W talonie wyszczególnione artykuły, które skazany może otrzymać.

2. Część II potwierdzenia (talonu) nadawca zobowiązany jest umieścić w sposób trwały na paczce obok imienia i nazwiska oraz adresu odbiorcy.

3. Paczka niespełniająca powyższego wymogu nie będzie przyjmowana do zakładu karnego.

4. Część I potwierdzenia (talonu) umieszcza się wewnątrz paczki – o w/w wymogach skazany zobowiązany jest poinformować nadawcę przesyłki.

§ 109. Paczki z artykułami higienicznymi lub odzieżowymi przyjmuje się w opakowaniach, których wymiar nie może przekraczać: 50 cm x 50 cm x 50 cm.

§ 110. W przypadku dostarczenia paczki higieniczno - odzieżowej przez nadawcę paczki, podlega ona kontroli w obecności tej osoby.

§ 111. Wszystkie artykuły przesłane w paczkach higieniczno - odzieżowych podlegają szczegółowej kontroli w niezbędnym zakresie.

§ 112. Paczki odzieżowe wydawane skazanemu w pierwszy wtorek i kolejne poniedziałki każdego miesiąca, w godz. 8301400. Odzież i obuwie wydawane są po uprzednim odnotowaniu w karcie depozytowej.

§ 113. Paczki z lekami deponowane w ambulatorium zakładu karnego, a wydawane są w obecności lekarza lub uprawnionego pracownika służby zdrowia.

§ 114. Opakowania paczki ze względów ochronnych i przeciwpożarowych nie wydaje się.


Rozdział XVII

Sposób zamawiania i przyjmowania paczek żywnościowych


§ 115. Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego.

§ 116.1. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.

2. Zamówienie może być zrealizowane wyłącznie po potwierdzeniu przez administrację jednostki posiadania przez skazanego uprawnienia do otrzymania paczki.

3. Zamówienie na dostarczenie paczki żywnościowej, realizowane przez osobę najbliższą skazanego, składane jest bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę. Zamówienie to może być złożone podczas widzenia skazanego z osobą najbliższą w jednostce penitencjarnej lub przesłane bezpośrednio do tego podmiotu.

4. Paczka jest realizowana w ciągu 5 dni roboczych od dnia prawidłowo wypełnionego druku zamówienia poprzedzonego wcześniejsza wpłatą środków finansowych.

5. Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży jednostki penitencjarnej .

6. Zamówienia na paczki żywnościowe są przyjmowane w każdym dniu roboczym i podczas widzeń.

7. Formularz zamówienia oraz lista produktów do zakupu w punkcie sprzedaży są dostępne w jednostce penitencjarnej:

a/ na tablicy ogłoszeń przy wejściu do jednostki,

b/ w punkcie sprzedaży,

c/ w gablotach oddziałów mieszkalnych,

d/ w sali widzeń,

e/ na stronie internetowej jednostki penitencjarnej: http://www.sw.gov.pl/strona/dla-interesantow-zaklad-karny-w-uhercach-mineralnych

8. Dokonując zamówienia na paczkę żywnościową należy uwzględnić ograniczenia przewidziane w art. 110a§1 Kkw, tj. uprawnienie do posiadania w celi artykułów żywnościowych o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg i 9 litrów napojów oraz możliwości przechowywania zakupionych lub dostarczonych rzeczy w celi mieszkalnej i w magazynie rzeczy własnych osadzonych.

§ 117. W przypadku transportowania lub opuszczenia jednostki przez skazanego paczkę przygotowuje się niezwłocznie, a jeżeli nie jest to możliwe, odstępuje od przygotowania paczki.

§ 118. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, przekazywane są niezwłocznie przez podmiot przygotowujący paczkę osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

§ 119. Paczki żywnościowe wydawane skazanemu w pomieszczeniu dyżurki oddziałowego, w godz. 7302100 z zachowaniem zasad ewidencji, mogą podlegać kontroli.


Rozdział XIII

Dni, godziny i miejsce bezpośredniego kontaktowania się skazanych z przedstawicielami podmiotów, o których mowa w art. 38 § 1 Kodeksu


§ 120. Kontakty z przedstawicielami podmiotów wymienionych w art. 38 §1 Kkw odbywają się codziennie w godz. 800- 1500.

§ 121. Szczegółowe zasady zostaną określone w stosownych porozumieniach, które zostaną podpisane pomiędzy tymi przedstawicielami a dyrektorem zakładu karnego. Harmonogramy, terminy i miejsca spotkań będą ogłaszane oddzielnym komunikatem.

Rozdział XIX

Osoby upoważnione do przyznawania nagród oraz ulg

oraz wymierzania kar dyscyplinarnych


§ 122. Dyrektor Zakładu Karnego lub osoba przez niego upoważniona przyznaje skazanym nagrody, ulgi, wymierza kary dyscyplinarne.

Rozdział XX Obowiązki skazanych funkcyjnych


§ 123.1. Wyznacza się skazanych funkcyjnych: łaźniowy, świetlicowy.

2. Do obowiązków łaźniowego należy utrzymanie pomieszczenia w należytym porządku i czystości, dbanie o sprawność techniczną i właściwe korzystanie ze znajdującego się sprzętu. Łaźniowy pobiera i oddaje klucze do łaźni oddziałowemu, udostępnia pomieszczenie wg planu kąpieli, zgłasza wychowawcy i oddziałowemu wszelkie uszkodzenia sprzętu oraz przypadki niewłaściwego postępowania użytkowników.

3. Do obowiązków świetlicowego należy utrzymanie pomieszczenia w należytym porządku
i czystości, dbanie o sprawność techniczną, ilość i właściwe korzystanie ze znajdującego się sprzętu. Świetlicowy udostępnia uprawnionym do korzystania pomieszczenie i sprzęt wg planu opracowanego przez wychowawcę, egzekwuje od użytkowników przestrzeganie regulaminu świetlicy, pomaga wychowawcy w prowadzeniu zajęć, zgłasza wychowawcy i oddziałowemu wszelkie uszkodzenia sprzętu oraz przypadki niewłaściwego postępowania użytkownika.


Rozdział XXI Sprawy różne


§ 124. Doprowadzanie na rozmowę do Sądu Penitencjarnego odbywa się po uprzednim uzgodnieniu terminu z Sądem

§ 125. Posiedzenia Komisji Penitencjarnej odbywają się w pokojach wychowawców lub innych pomieszczeniach w terminach ustalonych odrębnym zarządzeniem.

§ 126. Raz w miesiącu, w pawilonie mieszkalnym dział finansowy przedstawia do wglądu karty depozytowe. Zapoznanie się ze stanem konta depozytowego skazany potwierdza podpisem w karcie depozytowej.

§ 127. 1 Sprzątanie rejonu zakwaterowania na zasadzie art 116 § 1 pkt 2 kkw odbywa się wg kolejności ustalonej przez oddziałowego pawilonu mieszkalnego.

2. Zabronione jest sprzątanie rejonu zakwaterowania przez inną osobę, niż wyznaczona.

3. Oddziałowy w uzasadnionych przypadkach może zwolnić skazanego z obowiązku sprzątania.

§ 128. Skazani mają prawo korzystania z usług fryzjera. Strzyżenie odbywa się w wyznaczonym pomieszczeniu w Pawilonie C, w porach ustalonych w planie pracy fryzjera -załącznik nr 12.

§ 129. Skazani po uzyskaniu pisemnej zgody dyrektora, mogą korzystać z udostępnionych przez ZK stron internetowych (zasady korzystania przez osadzonych z sieci Internet zawiera załącznik nr 2).

§ 130. Skazani mają obowiązek przestrzegania zasad określonych w instrukcjach przeciwpożarowych, w szczególności:

a) utrzymywania ładu i porządku w celach i na drogach ewakuacyjnych,

b) przestrzegania zasad i warunków bezpieczeństwa pożarowego podczas użytkowania instalacji i urządzeń elektrycznych,

c) natychmiastowego informowania przełożonych o zauważonych zagrożeniach wpływających na stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego lub innych zagrożeń.

§ 131. Zabrania się gromadzenia, przechowywania nadmiernej ilości odzieży, prasy, żywności, opakowań, środków higieny osobistej i innych przedmiotów, które mogą stwarzać zagrożenie pożaru.

§ 132. 1. Skazani mają obowiązek:

2. utrzymania ładu i porządku na stanowisku pracy oraz dokonywanie kontroli miejsca pracy pod kątem bezpieczeństwa pożarowego, każdorazowo po jej zakończeniu.

3. Przestrzegania zakazu palenia tytoniu i używania otwartego ognia w miejscach do tego nie przeznaczonych.

4. Dbania o urządzenia, instalacje gaśnicze oraz podręczny sprzęt gaśniczy, a także niezwłoczne zgłaszanie usterek w-w sprzętu.

§ 133. Skazani nie przestrzegający przepisów przeciwpożarowych podlegają sankcjom przewidzianym w Kodeksie karnym i kodeksie wykroczeń.

Rozdział XXIII Postanowienia końcowe


§ 134. Jeśli z uzasadnionych przyczyn ulega zmianie ustalony porządek wewnętrzny z dnia 1 sierpnia 2017 (np. spóźniony obiad, brak wody, kontrola generalna, itp.), kierownik działu lub inna upoważniona osoba, a po godzinach pracy administracji dowódca zmiany bądź upoważniona przez niego osoba, powiadamia osadzonych o dokonanych doraźnych zmianach w porządku wewnętrznym.

§ 135. Okresowo mogą być stosowane uregulowania inne od ustalonych w porządku wewnętrznym. O terminie i zakresie zmiany porządku wewnętrznego skazani zostaną zapoznani za pomocą komunikatu wywieszonego na tablicy ogłoszeń i emitowanego przez radiowęzeł.

§ 136. Traci moc Zarządzenie nr 27/15 Dyrektora Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie porządku wewnętrznego w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych.

§ 137. Niniejszy Porządek Wewnętrzny Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych wchodzi w życie z dniem 4 sierpnia 2017r.


..................................................

podpis dyrektora

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 41/17

Dyrektora Zakładu Karnego

w Uhercach Mineralnych

z dnia 04.08.2017r.

R O Z K Ł A D D N I A


1. Dni robocze:

650 – 700 - pobudka, przygotowanie do apelu porannego,

700 715 - apel poranny,

715 – 815 - toaleta poranna, porządkowanie miejsc zakwaterowania,

720 – 750 - śniadanie,

815 – 915 - wydawanie leków,

8301330 - spacery, zajęcia sportowo - rekreacyjne na placu spacerowym i w oddziałach mieszkalnych,

13301400 - czas wolny,

14001445 - obiad

14451630 - zajęcia sportowo - rekreacyjne na placu spacerowym i w oddziałach mieszkalnych, czas wolny,

1600 1630 - wydawanie leków,

1630 1700 - kolacja,

1700 1800 - czas wolny, zajęcia własne,

18001900 - porządkowanie miejsc zakwaterowania,

19001915 - apel wieczorny,

19202030 - czas wolny, zajęcia własne,

20302100 - toaleta wieczorna, porządkowanie miejsc zakwaterowania, przygotowanie do ciszy nocnej

21006 50 - cisza nocna.

Wyjście do pracy i powrót skazanych z pracy odbywa się w godzinach dostosowanych do czasu pracy w poszczególnych grupach roboczych.


2. Święta i dni ustawowo wolne od pracy:

650 – 700 - pobudka, przygotowanie do apelu porannego,

700 715 - apel poranny,

715 – 845 - toaleta poranna, porządkowanie miejsc zakwaterowania,

720 – 750 - śniadanie,

830 – 930 - wydawanie leków,

8451315 - czas wolny, spacery

13151400 - obiad,

14001600 - czas wolny,

16001630 - kolacja,

1630 1700 - wydawanie leków,

1630 1800 - czas wolny, zajęcia własne,

18001900 - porządkowanie miejsc zakwaterowania,

19001915 - apel wieczorny,

19202030 - czas wolny, zajęcia własne,

20302100 - toaleta wieczorna, porządkowanie miejsc zakwaterowania, przygotowanie do ciszy nocnej,

21006 50 - cisza nocna


............................................

Sporządził:

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 41/17

Dyrektora Zakładu Karnego

w Uhercach Mineralnych

z dnia 04.08.2017r.


R E G U L A M I N

K O R Z Y S T A N I A Z B I B L I O T E K I, C Z Y T E L N I, WYBRANYCH STRON INTERNETOWYCH


1. Prawo do korzystania ze zbiorów biblioteki mają wszyscy skazani.

2. Skazany, chcący korzystać z biblioteki, potwierdzając podpisem na karcie czytelnika zapoznanie się z regulaminem biblioteki, wyraża zgodę na zastosowanie wobec siebie określonych w regulaminie sankcji za ewentualne szkody wyrządzone w mieniu biblioteki.

3. Wypożyczenia dla skazanych realizowane są w godzinach od 1700 do 1800 w dniach: Pawilon A – środa, piątek, Pawilon B – środa, czwartek, Pawilon C – poniedziałek, wtorek.

4. Biblioteka udostępnia zbiory przez wypożyczenie skazanym książek do cel mieszkalnych, oraz wyznaczony księgozbiór do czytania na miejscu, w kąciku czytelniczym.

5. Jednorazowo skazany może wypożyczyć 3 książki na okres do 14 dni, a uczący się - do 5 książek na

okres do 1 miesiąca.

6. Biblioteka ma prawo żądać wcześniejszego zwrotu wypożyczonych książek szczególnie poszukiwanych.

7. Skazanemu nie wolno odstępować wypożyczonych książek innej osobie.

8. W przypadku nie przestrzegania terminów zwrotu książek bibliotekarz informuje o tym przełożonego skazanego przetrzymującego książkę.

9. Skazani opuszczający (na czas powyżej 1 dnia) z różnych względów Zakład Karny są zobowiązani do rozliczenia się z biblioteką w trybie natychmiastowym.

10. Skazani dopuszczający się umyślnego niszczenia wypożyczanych książek, papierowej obwoluty,

zostaną pociągnięci do odpowiedzialności dyscyplinarnej i finansowej za niszczenie mienia zakładu

karnego.

11. Za książki zniszczone (nie zgłoszone przed wypożyczeniem) lub zagubione odpowiada skazany.

Ich wartość i sposób rekompensaty określone są w regulaminie biblioteki.

12. Każdy korzystający z biblioteki i kącika czytelniczego zobowiązany jest do:

a/ zachowania ciszy,

b/ przestrzegania zakazu palenia tytoniu,

c/ przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i bhp,

d/ zachowania czystości pomieszczenia,

e/ przestrzegania czystości ubioru i higieny osobistej,

13. Osobom nie zatrudnionym w bibliotece i radiowęźle, kategorycznie zabrania się wchodzenia do pomieszczenia biblioteki poza określonymi godzinami wypożyczeń.

14. Administracja Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych umożliwia skazanym korzystanie z wybranych stron sieci Internet.

15. Skazany, który chce korzystać z wybranych stron sieci internet musi każdorazowo zwrócić się

poprzez wychowawcę do Dyrektora Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych z pisemną prośbą

o umożliwienie mu korzystania ze stron.

16. Dostęp do wybranych stron sieci internet udostępnia się skazanym w przygotowanym pomieszczeniu, w dniach: od poniedziałku do piątku, w godzinach od 1000 do 1200.

17. Korzystanie z wybranych stron sieci internet nie może przekroczyć 30 minut. W przypadku dużej

ilości skazanych, którzy będą posiadali zgodę w danym dniu, czas ten może zostać skrócony do 15

minut.

18. Skazani mają dostęp wyłącznie do następujących stron:

- http://rcl.gov.pl/ - Rządowe Centrum Legislacji;

- http://sw.gov.pl/ - Służba Więzienna;

- http://www.sw.gov.pl;

- https://www.e-sad.gov.pl/ - E-sądy;

- http://www.bip.sw.gov.pl – BIP ZK Uherce Mineralne;

- http://dziennikustaw.gov.pl

- http://mpnitorpolski.gov.pl

- http://legislacja.rcl.gov.pl

- http://dziennikiurzedowe.gov.pl

- http://bip.rpo.gov.pl/ - BIP Rzecznika Praw Obywatelskich;

- http://ip.lex.pl

- http://borg.wolterskluwer.pl

- http://lponline.lexpolonica.pl – Lex Polonica;

- http://bip.ms.gov.pl

- http://ms.gov.pl

- http://www.ms.gov.pl

- http://rpo.gov.pl

- http://www.echr.coe.int

- http://www.sn.pl

- http://www.wyrokietpc.pl

19. Korzystanie z wybranych stron internetowych odbywa się pod nadzorem funkcjonariusza Służby

Więziennej i może być w każdej chwili zakończone przed czasem w przypadku:

- zakłócenia porządku w pomieszczeniu sali komputerowej;

- manipulowania przy sprzęcie komputerowym;

- próby złamania zabezpieczeń informatycznych;

- próby wejścia na strony Internetowe inne, niż wymienione w pkt 18.

20. W przypadku problemów technicznych ze sprzętem bądź połączeniem internetowym, dostęp do

sieci zostanie zrealizowany w kolejnym terminie, o którym mowa w pkt. 16.


............................................

Sporządził:

Załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 41/17

Dyrektora Zakładu Karnego

w Uhercach Mineralnych

z dnia 04.08.2017r.

P L A N W Y D A W A N I A P O S I Ł K Ó W
poniedziałek – piątek:


śniadanie – 720 - 750

obiad - 1400- 1445

kolacja - 1630- 1700
sobota, niedziela, święta:


śniadanie – 720 - 750

obiad - 1315- 1400

kolacja - 1600- 1630............................................

Sporządził:

Załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 41/17

Dyrektora Zakładu Karnego

w Uhercach Mineralnych

z dnia 04.08.2017r.PLAN SPACERÓW


PAW.

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

SOBOTA

NIEDZIELA

"A"

10.15 – 11.45

12.00 – 13.30

10.15 – 11.45

8.30 – 10.00

12.00 – 13.30

10.15 – 11.30

8.45 – 10.00

"B"

12.00 – 13.30

8.30 – 10.00

12.00 – 13.30

12.00 – 13.30

8.30 – 10.00

11.45 – 13.00

10.15 – 11.30

"C"

8.30 – 10.00

10.15 – 11.45

8.30 – 10.00

10.15 – 11.45

10.15 – 11.45

8.45 – 10.00

11.45 – 13.00

A/B/C

15.00 – 16.00*

15.00- 16.00*

15.00 – 16.00*

15.00 –16.00*

15.00 – 16.00*

15.00 – 16.00**

15.00 – 16.00**

A/B/C

17.00 – 18.00***

17.00 – 18.00***

17.00 – 18.00***

17.00 – 18.00***

17.00 – 18.00***

17.00 – 18.00***
W czasie spacerów skazani mogą korzystać z boiska sportowego (za wyjątkiem gry w piłkę nożną).

Spacery w dni świąteczne odbywają się jak w niedziele.

* Spacer dla skazanych zatrudnionych w danym dniu, skazanych z oddziału terapeutycznego biorących czynny udział w zajęciach terapeutycznych, skazanych, którzy z powodu konwojowania nie skorzystali ze spaceru oraz posiadających zgodę na dodatkowy spacer.

** Spacer dla skazanych zatrudnionych w danym dniu oraz posiadających zgodę na dodatkowy spacer.

*** Spacer dla skazanych zatrudnionych, lub konwojowanych, których czas pracy nie pozwala na skorzystanie ze spaceru w godzinach wcześniejszych.

............................................

Sporządził:
Załącznik nr 5

do Zarządzenia Nr 41/17

Dyrektora Zakładu Karnego

w Uhercach Mineralnych

z dnia 04.08.2017r.

P L A N K Ą P I E L I
KĄPIEL PODSTAWOWA DLA NIE ZATRUDNIONYCH

Oddział mieszkalny

Dzień tygodnia

Godziny

Pawilon A

poniedziałek

815 – 900

czwartek

1015 – 1100

Pawilon B

poniedziałek

1015 – 1100

czwartek

815 – 900

Pawilon C

poniedziałek

1200 – 1245

czwartek

1200 – 1245

P L A N K Ą P I E L I
KĄPIEL PODSTAWOWA DLA ZATRUDNIONYCH POZA ZK UHERCE MINERALNE

Oddział mieszkalny

Dzień tygodnia

Godziny

Pawilon A

poniedziałek

1700 – 1745

czwartek

1700 – 1745

Pawilon B

poniedziałek

1645 – 1730

czwartek

1645 – 1745

Pawilon C

poniedziałek

1745 – 1745

czwartek

1700 – 1745

KĄPIEL DODATKOWA
DLA OSADZONYCH ZATRUDNIONYCH W ZK UHERCE MINERALNE

Oddział mieszkalny

Dzień tygodnia

Godziny

Pawilon A

poniedziałek - piątek

1915 – 2045

Pawilon B

poniedziałek - piątek

1730 – 1900

Pawilon C

poniedziałek - piątek

1915 – 2045


KĄPIEL DLA ODDZIAŁU TERAPEUTYCZNEGO

Oddział mieszkalny

Dzień tygodnia

Godziny

Pawilon B

poniedziałek

1015 – 1100

czwartek

1730 – 1900


KĄPIEL DODATKOWA
DLA OSADZONYCH ZLECONA PRZEZ LEKARZA

Oddział mieszkalny

Dzień tygodnia

Godziny

Pawilon A

poniedziałek - piątek

2000 – 2045

Pawilon B

poniedziałek - piątek

1815 – 1900

Pawilon C

poniedziałek - piątek

2000 – 2045


Skazani zatrudnieni w kuchni, zmywalni i u obcych kontrahentów korzystają z kąpieli w miejscu ich pracy.

Zatrudnieni w oczyszczalni ścieków oraz pracujący w obieralni warzyw, w soboty, niedziele i święta korzystają z kąpieli w godzinach określonych w planie kąpieli dla osadzonych zatrudnionych w ZK.

Czas trwania kąpieli wynosi 10 minut przy czym czas wypływu wody z armatury natryskowej wynosi 6 min.

Osadzonym chorym zapewnia się kąpiel w łaźniach po przeprowadzonych kąpielach lub w części ambulatorium ( izolatka ).

W trakcie korzystania z łaźni skazani są zobowiązani do przestrzegania zasad poszanowania drugiej osoby, tolerancji i intymności, a nade wszystko norm etyczno – moralnych.

* - w zależności od liczby zatrudnionych osadzonych czas kąpieli może być wydłużony lub skrócony.
.....................................

Sporządził:
Załącznik nr 6

do Zarządzenia Nr 41/17

Dyrektora Zakładu Karnego

w Uhercach Mineralnych

z dnia 04.08.2017r.P L A N

D O S T A R C Z A N I A C I E P Ł E J W O D Y

D O P A W I L O N Ó W


Ciepła woda w umywalniach dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach:


Pawilon A


730 - 830

1415 - 1500

1915 – 2015


Pawilon B


730 - 830

1415 - 1500

1730 – 1830


Pawilon C


700 - 830

1415 - 1500

2000 – 2100


Ciepła woda w umywalniach pawilonów A i B dostępna jest w soboty i niedziele

w godzinach:


730 - 830

1415 - 1500

1915 – 2015


Ciepła woda w umywalniach pawilonu C dostępna jest w soboty i niedziele w godzinach:


700 - 830

1415 - 1500

2000 – 2100


.............................................

Sporządził:Załącznik nr 7

do Zarządzenia Nr 41/17

Dyrektora Zakładu Karnego

w Uhercach Mineralnych

z dnia 04.08.2017r.
WYKAZ

RODZAJÓW I ILOŚCI WŁASNEJ ODZIEŻY, BIELIZNY I OBUWIA,

JAKIE OSADZONY MOŻE POSIADAĆ W CELI,

Z UWZGLĘDNIENIEM PORY ROKU  1. slipki*

  2. skarpety*

  3. kalesony – 1 szt.

  4. czapka – 1 szt. (za wyjątkiem czapek utrudniających identyfikację)

  5. rękawice odzieżowe z wełny, bawełny, akrylu, polaru, – 1 para.

  6. podkoszulek – do 2 szt. (na ramiączkach lub z długim rękawem)

  7. koszulka z krótkim rękawem – 4 szt.

  8. koszule – do 2 szt. (dopuszcza się zamiennie bluzę sportową)

  9. sweter – 1 szt.

  10. bezrękawnik– 1 szt.

  11. spodnie – 1 szt.

  12. spodenki krótkie – do 2 szt.

  13. marynarka lub kurtka – 1 szt.

  14. obuwie – do 2 par (łącznie ze sportowym)

  15. sandały (dopuszczone w okresie letnim)

  16. pantofle ranne – 1 para (jeśli nie posiada skarbowych)

  17. torba turystyczna1 szt. o max. wielkości 80cm x40cm x50 cm


*Wydana odzież podlega ewidencji, za wyjątkiem wymienionej w pkt. 1, 2.


..........................................

Sporządził:


Załącznik nr 8

do Zarządzenia Nr 41/17

Dyrektora Zakładu Karnego

w Uhercach Mineralnych

z dnia 04.08.2017r.


P L A N W Y M I A N Y B I E L I Z N Y I O D Z I E Ż Y

1. Wymiana bielizny i pościeli jest realizowana dla każdego z pawilonów 1 raz w tygodniu:

pawilon A - czwartek godz. 915 – 1015, (wymiana pościeli w 2-gi i 4-ty czwartek m-ca)

pawilon B – poniedziałek godz. 915 – 1015, (wymiana pościeli w 2-gi i 4-ty poniedziałek)

pawilon C – poniedziałek godz. 1100 – 1200 (wymiana pościeli w 2-gi i 4-ty poniedziałek)

2. Wymiana odzieży skarbowej oraz ręczników dostarczanej przez administrację ZK dla osób zatrudnionych jest realizowana – w każdy wtorek miesiąca.

3. Wymiana odzieży własnej (po uzyskaniu zgody dyrektora) jest realizowana:

pawilon A – w pierwszy i trzeci czwartek m-ca,

pawilon B – w drugi i czwarty czwartek m-ca,

pawilon C – w drugi i trzeci wtorek m-ca

oddział terapeutyczny – w drugi poniedziałek m-ca

W tych dniach skazani mogą również pobierać lub oddawać przedmioty własne oraz sprzęt elektroniczny.
Magazyn jest czynny do godz. 1300.
Jeśli z przyczyn niezależnych wymiana bielizny lub odzieży w wyżej określonych dniach nie będzie możliwa, jej termin zostanie przesunięty na dzień następny, a skazani zostaną o tym fakcie wcześniej powiadomieni.

PLAN PRACY MAGAZYNU

L.p.

Dzień
w m-cu

Wykonywane czynności

1

I poniedziałek

wymiana odzieży i obuwia stanowiącej własność zakładu - dla Oddziału Zewnętrznego w Średniej Wsi

wymiana odzieży własnej oraz sprzętu RTV – dla Oddziału Zewnętrznego w Średniej Wsi

wymiana bielizny osobistej i pościelowej – pawilon B

wymiana bielizny osobistej i pościelowej – pawilon C

2

I wtorek

wymiana odzieży i obuwia stanowiącej własność zakładu

wydawanie paczek odzieżowych

wymiana ręczników dla osób zatrudnionych - do godz. 915

3

I czwartek

wymiana odzieży własnej – pawilon A

wymiana bielizny osobistej i pościelowej – pawilon A

realizacja spraw osadzonych zatrudnionych w godzinach popołudniowych dla ZK Uherce Mineralne oraz dla Oddziału Zewnętrznego w Średniej Wsi

4

II poniedziałek

wymiana odzieży i obuwia stanowiącej własność zakładu - dla Oddziału Zewnętrznego w Jabłonkach

wymiana odzieży własnej oraz sprzętu RTV – dla Oddziału Zewnętrznego w Jabłonkach

wydawanie paczek odzieżowych

wymiana odzieży własnej – oddział terapeutyczny

wymiana bielizny osobistej i pościelowej – pawilon B

wymiana bielizny osobistej i pościelowej – pawilon C

5

II wtorek

wymiana odzieży własnej – pawilon C

wymiana ręczników dla osób zatrudnionych – do godz. 915

6

II czwartek

wymiana odzieży własnej – pawilon B

wymiana kaset i płyt CD i DVD – pawilon B

wymiana bielizny osobistej i pościelowej – pawilon A

realizacja spraw osadzonych zatrudnionych w godzinach popołudniowych dla ZK Uherce Mineralne oraz dla Oddziału Zewnętrznego w Jabłonkach

7

III poniedziałek

wymiana odzieży i obuwia stanowiącej własność zakładu - dla Oddziału Zewnętrznego w Średniej Wsi

wymiana odzieży własnej oraz sprzętu RTV – dla Oddziału Zewnętrznego w Średniej Wsi

wydawanie paczek odzieżowych

wymiana bielizny osobistej i pościelowej – pawilon B

wymiana bielizny osobistej i pościelowej – pawilon C


8

III wtorek

wymiana odzieży własnej – pawilon C

wymiana kaset i płyt CD i DVD – pawilon C

wymiana ręczników dla osób zatrudnionych – do godz. 915

9

III czwartek

wymiana odzieży własnej – pawilon A

wymiana kaset i płyt CD i DVD – pawilon A

wymiana bielizny osobistej i pościelowej -– pawilon A

realizacja spraw osadzonych zatrudnionych w godzinach popołudniowych dla ZK Uherce Mineralne oraz dla Oddziału Zewnętrznego w Średniej Wsi

10

IV poniedziałek

wymiana odzieży i obuwia stanowiącej własność zakładu - dla Oddziału Zewnętrznego w Jabłonkach

wymiana odzieży własnej oraz sprzętu RTV – dla Oddziału Zewnętrznego w Jabłonkach

wydawanie paczek odzieżowych

wymiana bielizny osobistej i pościelowej – pawilon B

wymiana bielizny osobistej i pościelowej – pawilon C

11

IV wtorek

wymiana ręczników dla osób zatrudnionych – do godz. 915

12

IV środa

wydawanie paczek odzieżowych

13

IV czwartek

wymiana odzieży własnej – pawilon B

wymiana bielizny osobistej i pościelowej – pawilon A

realizacja spraw osadzonych zatrudnionych w godzinach popołudniowych dla ZK Uherce Mineralne oraz dla Oddziału Zewnętrznego w Jabłonkach
..................................

Sporządził :

Załącznik nr 9

do Zarządzenia Nr 41/17

Dyrektora Zakładu Karnego

w Uhercach Mineralnych

z dnia 04.08.2017r.

W Y C I Ą G

Z I N S T R U K C J I E K S P L O A T A C J I

U R Z Ą D Z E Ń E L E K T R O E N E R G E T Y C Z N Y C H

1. W celach mieszkalnych mogą być użytkowane jedynie urządzenia elektryczne powszechnego użytku.

2. Instalacja elektryczna oraz osprzęt elektryczny (oprawy oświetleniowe, wyłączniki i gniazda elektryczne) muszą być w dobrym stanie technicznym.

3. Stosowane gniazda jednofazowe w celach muszą posiadać styk ochronny.

4. Należy stosować przedłużacze wyłącznie ze stykiem ochronnym.

5. Na posiadanie sprzętu elektrycznego osadzony winien posiadać zgodę dyrektora.

6. Skazany może posiadać w celi tylko jedno urządzenie grzewcze: grzałka o mocy do 350 W lub czajnik elektryczny o mocy do 900W, oraz jeden przedłużacz o długości do 3m, wyposażony w sprawny styk ochronny (bolec uziemiający).

7. Przed wydaniem sprzętu do użytkowania należy sprawdzić jego stan techniczny:

a/ urządzenie powinno być oryginalne i bez uszkodzeń,

b/ urządzenie powinno posiadać znak bezpieczeństwa CE lub B.

8. Podczas obsługi urządzeń elektrycznych należy stosować środki zapobiegające porażeniu prądem elektrycznym oraz środki ochrony przeciwpożarowej.

9. Zabronione jest stosowanie niesprawnych urządzeń elektrycznych, grzałek, czajników oraz przedłużaczy.

10. Izolacja przewodów zasilających oraz obudowa urządzeń elektrycznych nie może być uszkodzona.

11. Przed opuszczeniem celi przez wszystkich skazanych należy bezwzględnie wyłączyć wszystkie urządzenia grzewcze (wyjąć wtyczkę z gniazdka).

12. W przypadku awarii lub nieprawidłowej pracy urządzenia należy go natychmiast wyłączyć i powiadomić osobę sprawującą nadzór nad ich eksploatacją (za pośrednictwem oddziałowego lub kwatermistrza oddziałowego).

13. Prace naprawcze i konserwacyjne mogą być wykonane wyłącznie przez osoby wykwalifikowane.

14. Bezpieczna praca przy użytkowania urządzeń elektrycznych możliwa jest po uważnym zapoznaniu się z niniejszą instrukcją obsługi oraz dokumentacją producentów urządzeń elektrycznych. Dodatkowo należy przestrzegać ogólnych przepisów bezpieczeństwa.

Uwaga:

Instrukcja przeznaczona jest dla osób poinstruowanych i niewykwalifikowanych w zakresie elektroenergetyki.
…..................................

Sporządził :

Załącznik nr 10

do Zarządzenia Nr 41/17

Dyrektora Zakładu Karnego

w Uhercach Mineralnych

z dnia 04.08.2017r.Z A S A D Y K O R Z Y S T A N I A

Z K O M U N I K A T O R A I N T E R N E T O W E G O

S K Y P E1. Administracja Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych umożliwia osadzonym korzystanie

z oprogramowania do komunikacji internetowej SKYPE.

2. Dzięki tej formie komunikacji skazani mogą porozumiewać się z osobami bliskimi, w rozumieniu

art. 115 § 11 kodeksu karnego.

3. Skazany, który chce korzystać z komunikacji SKYPE, musi każdorazowo zwrócić się poprzez

wychowawcę do Dyrektora Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych z pisemną prośbą

o umożliwienie mu skorzystania z komunikatora Internetowego SKYPE. W swojej prośbie musi

wskazać proponowany termin rozmowy, imię i nazwisko osoby, z którą chce się komunikować,

oraz stopień pokrewieństwa. Rozmowa może być przeprowadzona w dniach określonych

w niniejszym regulaminie.

4. Komunikator internetowy SKYPE udostępnia się skazanym w przygotowanym pomieszczeniu,

w dniach: od poniedziałku do piątku, w godzinach od 900 do 1300.

5. Czas rozmowy nie może przekroczyć 15 minut. W przypadku dużej ilości skazanych, którzy będą

posiadali zgodę na rozmowę w danym dniu, czas rozmowy może zostać skrócony do 10 minut.

6. Przed rozpoczęciem korzystania z komunikatora użytkownik ma obowiązek zapoznać się

z instrukcją i zasadami korzystania z oprogramowania SKYPE, które są umieszczone

na stanowisku komputerowym.

7. Korzystanie z komunikatora SKYPE odbywa się pod nadzorem funkcjonariusza Służby

Więziennej i może być w każdej chwili zakończone przed czasem w przypadku:

 • posługiwania się zwrotami wulgarnymi;

 • propagowania zachowań obscenicznych;

 • zakłóceniem porządku w pomieszczeniu sali komputerowej;

 • manipulowania przy sprzęcie komputerowym;

 • w przypadku nawiązania połączenia z inną osobą, niż wskazana w prośbie skazanego.

  8. W przypadku problemów technicznych z połączeniem internetowym, rozmowa zostanie zrealizowana w kolejnym terminie, o którym mowa w pkt 4.

….................................

Sporządził :
Załącznik nr 11

do Zarządzenia Nr 41/17

Dyrektora Zakładu Karnego

w Uhercach Mineralnych

z dnia 04.08.2017r.


WYKAZ ARTYKUŁÓW WYŁĄCZONYCH ZE SPRZEDAŻY DLA

SKAZANYCH ZE WZGLĘDÓW OCHRONNYCH I SANITARNYCH 1. Alkohol i napoje alkoholowe.

 2. Noże, brzytwy i żyletki, obcinacze do paznokci w formie szczypiec.

 3. Drożdże.

 4. Gałka muszkatołowa.

 5. Środki kosmetyczne na bazie alkoholu.

 6. Świeże mięso.

 7. Jaja.

 8. Ryby świeże i mrożone.

 9. Ocet spirytusowy.

 10. Środki chemiczne do czyszczenia zawierające substancje żrące.

 11. Kwasek cytrynowy.

 12. E-papieros i wkłady do e – papierosów.

 13. Słodziki w formie tabletek.

 14. Odzież, obuwie, sprzęt elektroniczny, RTV, AGD za wyjątkiem przedmiotów zamówionych, na które skazany posiada zgodę dyrektora.

 15. Przedmioty uznane przez dyrektora za niedozwolone.
.............................................

Sporządził:Załącznik nr 12

do Zarządzenia Nr 41/17

Dyrektora Zakładu Karnego

w Uhercach Mineralnych

z dnia 04.08.2017r.
P L A N P R A C Y F R Y Z J E R A


Dzień tygodnia

Pawilon

Godziny pracy

Godziny pracy dla osób zatrudnionych oraz dla oddziału terapeutycznego

PONIEDZIAŁEK

A

915 – 1215

1500 – 1800

WTOREK

B

915 – 1215

1500 – 1800

ŚRODA

C

915 – 1215

1500 – 1800

CZWARTEK

A

915 – 1215

1500 – 1800

PIĄTEK

C

915 – 1215

1500 – 1800

PIĄTEK

B

915 – 1215

1500 – 1800Sposób załatwiania spraw

Dyrektor Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych załatwia prośby i wnioski dotyczące działalności zakładu w godzinach urzędowania.
 Wnioski, skargi i prośby mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą faksu, pocztą elektroniczną e-mail a także ustnie do protokołu.

Rejestry, ewidencje, archiwa

Komputerowy system ewidencji skazanych ma za zadanie między innymi prowadzenie rejestru osób pozbawionych wolności .
 W Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych funkcjonuje zakładowa składnica akt.

Dokumenty urzędowe

BRAK

Wzory druków

BRAK

Ważne ogłoszenia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

I. NAZWA I ADRES: Zakład Karny w Uhercach Mineralnych , 38-623 Uherce Mineralne, woj. podkarpackie, tel. 013 4618346, faks 013 4618400.

II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

         Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa konserw mięsnych o zawartości mięsa wieprzowego powyżej 65%.

 

III. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2018.

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

         Zamówienie zostanie udzielone podmiotom produkującym produkty mięsne zgodnie z przepisami dotyczącymi produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z obszarów podlegających ograniczeniom, nakazom lub zakazom lub przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt jeżeli:

1. świnie, od których pochodzą produkty mięsne, są zaopatrzone w świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii na podstawie przepisów odrębnych;

2. produkty mięsne spełniają wymagania weterynaryjne określone w przepisach o produktach pochodzenia zwierzęcego;

3. świnie nabyte zostały po cenach netto, nie niższych niż:

a) ceny zakupu netto masy poubojowej ciepłej w odpowiedniej klasie skali klasyfikacji EUROP w regionie, w którym świnie zostały nabyte, lub

b) średnia cena netto dla wszystkich klas w masie żywej w regionie, w którym świnie zostały nabyte

– opublikowanych w tygodniu poprzedzającym tydzień, w którym dokonano nabycia, w biuletynie informacyjnym urzędu obsługującego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wydawanym na podstawie przepisów o rolniczych badaniach rynkowych;

4. produkty mięsne spełniają szczegółowe wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 4 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem „afrykańskiego pomoru świń” na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U z 2016 r , poz 1444 z późn zm. ).

 

V. KRYTERIA OCENY OFERT

         Oferty zostaną ocenione w oparciu kryterium minimalizacji ceny.

 

VI. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

         Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Karny w Uhercach Mineralnych Uherce Mineralne 153 38-623 Uherce Mineralne lub za pośrednictwem poczty elektronicznej dawid.adamiak@sw.gov.pl.

 

         Termin składania ofert 24.11.2017 godzina 1000. Oferty należy przesłać drogą pocztową na adres Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych lub osobiście składać w sekretariacie zakładu.

 

Identyfikator Jednostki

134

StatusCreated

 

StatusModified

Zmodyfikowany przez Artur Wasąg o 2017-11-14 09:27

Struktura OrganizacyjnaCreated

 

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Artur Wasąg o 2017-11-14 09:27

Podmioty WspółpracująceCreated

 

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Artur Wasąg o 2017-11-14 09:27

Przedmiot działalnościCreated

 

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Artur Wasąg o 2017-11-14 09:27

Oświadczenie majątkoweCreated

 

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Artur Wasąg o 2017-11-14 09:27

Majątek Służby WięziennejCreated

 

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Artur Wasąg o 2017-11-14 09:27

Zamówienia publiczneCreated

 

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Artur Wasąg o 2017-11-14 09:27

Współpraca międzynarodowaCreated

 

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Artur Wasąg o 2017-11-14 09:27

Fundusze unijneCreated

 

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Artur Wasąg o 2017-11-14 09:27

Akty prawneCreated

 

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Artur Wasąg o 2017-11-14 09:27

Sposób załatwiania sprawCreated

 

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Artur Wasąg o 2017-11-14 09:27

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

 

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Artur Wasąg o 2017-11-14 09:27

Dokumenty urzędoweCreated

 

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Artur Wasąg o 2017-11-14 09:27

Wzory drukówCreated

 

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Artur Wasąg o 2017-11-14 09:27

Ważne ogłoszeniaCreated

Utworzony przez Ewelina Wyszatycka-Wojtas o 2013-03-27 11:34

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Artur Wasąg o 2017-11-14 09:27

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

 

AdresModified

Zmodyfikowany przez Artur Wasąg o 2017-11-14 09:27

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Artur Wasąg o 2017-11-14 09:27

Data wytworzenia

 

Nabór

Brak

Projektowane akty prawne

Brak

AdresWytwarzajacy

Ewelina Wyszatycka-Wojtas

Akty prawneWytwarzajacy

Ewelina Wyszatycka-Wojtas

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

Ewelina Wyszatycka-Wojtas

Fundusze unijneWytwarzajacy

Ewelina Wyszatycka-Wojtas

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

Ewelina Wyszatycka-Wojtas

NabórWytwarzajacy

Ewelina Wyszatycka-Wojtas

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

Ewelina Wyszatycka-Wojtas

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

Ewelina Wyszatycka-Wojtas

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

Ewelina Wyszatycka-Wojtas

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

Ewelina Wyszatycka-Wojtas

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

Ewelina Wyszatycka-Wojtas

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

Ewelina Wyszatycka-Wojtas

StatusWytwarzajacy

Ewelina Wyszatycka-Wojtas

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

Ewelina Wyszatycka-Wojtas

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

Ewelina Wyszatycka-Wojtas

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

Ewelina Wyszatycka-Wojtas

Wzory drukówWytwarzajacy

Ewelina Wyszatycka-Wojtas

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

Ewelina Wyszatycka-Wojtas

KierownictwoWytwarzajacy

Ewelina Wyszatycka-Wojtas

Załączniki

Utworzony o 2011-02-09 12:47 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:23, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.