Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Zakład Karny Rzeszów Załęże

Historia wersjiHistoria wersji

Jednostka

Zakład Karny Rzeszów Załęże

Adres

Zakład Karny Rzeszów Załęże
ul. Załęska 76 35-322 Rzeszów
e-mail:
zk_rzeszow@sw.gov.pl
tel. 17-85 80 700
Fax: 17-85 35 420

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Rzeszów

Status

Służba Więzienna działa na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej), Zakład Karny w Rzeszowie jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej nieposiadającą osobowości prawnej i działającą na podstawie ww. ustawy. Zakład karny w Rzeszowie został utworzony Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 1996 roku w sprawie zniesienia rejonowych aresztów śledczych i rejonowych zakładów karnych oraz utworzenia w ich miejsce aresztów śledczych i zakładów karnych (Dz. Urz. MS Nr 5, poz. 27), bezpośrednio podlega Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Rzeszowie.

Kierownictwo

Dyrektor mjr mgr Robert Kogut Tel./Fax: 17-85 80 700  
Zastępca Dyrektora ppłk mgr Waldemar Janczura Tel./Fax: 17-85 80 700  
Zastępca Dyrektora mjr mgr Jerzy Bassa Tel./Fax: 17-85 80 700
Zastępca Dyrektora kpt mgr Krzysztof Kulczycki Tel./Fax: 17-85 80 700
Oficer Prasowy mjr mgr Norbert Gaweł Tel./Fax: 17-85 80 730 e-mail: norbert.gawel@sw.gov.pl kom: 606 400 737

Struktura Organizacyjna

Zakładem Karnym w Rzeszowie kieruje Dyrektor Zakładu Karnego przy pomocy 3 zastępców. W skład ZK w Rzeszowie wchodzą następujące komórki organizacyjne: dział kadr dział organizacyjno – prawny, dział penitencjarny, dział ochrony, dział ewidencji dział finansowy dział kwatermistrzowski, dział służby zdrowia, dział techniki elektronicznej, informatyki i łączności, ośrodek diagnostyczny samodzielne stanowiska do spraw: inwestycji i remontów, zatrudnienia osadzonych, bezpieczeństwa i higieny pracy, oddział kancelarii tajnej. W ramach struktury organizacyjnej jednostki, funkcjonują trzy oddziały penitencjarne A, B i C, którymi kierują poszczególni zastępcy dyrektora. Dział terapeutyczny dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo, oraz dla skazanych uzależnionych od środków odurzających lub psychotropowych – wchodzi w skład oddziału penitencjarnego C

Podmioty Współpracujące

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie. Sąd Okręgowy w Rzeszowie – III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych. Sąd Rejonowy w Rzeszowie. Prokuratura Apelacyjna w Rzeszowie. Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie. Prokuratura Rejonowa dla Miasta Rzeszów. Komenda Miejska Policji w Rzeszowie. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie. Działalność resocjalizacyjna Zakładu Karnego w Rzeszowie wspomagana jest przez instytucje, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, o których mowa w art. 38 kkw.

Przedmiot działalności

Zakład Karny w Rzeszowie realizuje na zasadach określonych w kodeksie karnym wykonawczym oraz innych aktach prawnych zadania z zakresu wykonywania tymczasowego aresztowania i kary pozbawienia wolności.
 
 
 
 

Oświadczenie majątkowe

Brak

Majątek Służby Więziennej

Majątek nieruchomy Zakładu Karnego w Rzeszowie stanowią grunty, budynki i budowle znajdujące się w Rzeszowie przy ul. Załęskiej 76 oraz przy ul. hr. Wandy Tarnowskiej 4 i 6. Nieruchomości będące w zarządzie a stanowiące własność Skarbu Państwa są wymienione w Księdze Wieczystej Nr 23098 wydanej przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie. Budynki znajdujące się przy ul. Załęskiej 76: budynek administracyjny wraz z poczekalnią dla odwiedzających, budynek więzienno – usługowy, pawilon zakwaterowania osadzonych Nr 1 i Nr 2 połączone przewiązką komunikacyjną, pawilon zakwaterowania osadzonych Nr IX, pawilon dla osadzonych stwarzających poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa jednostki. budynek kuchni, pralni i warsztatu konserwatorskiego, budynek stacji obsługi samochodów i garaży, budynek stacji paliw, budynek kotłowni, hala magazynowa, budynek dawnej hali produkcyjnej, budynek kojców dla psów, budynek przepompowni, budynek stacji trafo i agregatorni Budynki znajdujące się przy ul. hr. Wandy Tarnowskiej 4 i 6: budynek mieszkalny dawnego pałacu, budynek administracyjny IGP Carpatia przy Zakładzie Karnym w Rzeszowie, budynek księgowości, budynek - oficyna dawnego budynku folwarcznego. Na terenie przyległym do ul. hr. Wandy Tarnowskiej 6 znajdują się tzw. baza IGP Carpatia, której budowa została rozpoczęta w latach 70. W jej skład wchodzą 2 budynki oraz zaplecze techniczne, które miało być niezbędne do produkcji prefabrykatów żelbetowych i betonowych.

Zamówienia publiczne

Zakład Karny w Rzeszowie realizuje zamówienia publiczne w oparciu o ustawę „Prawo zamówień publicznych" z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) oraz w oparciu o akty wykonawcze wydane na podstawie w/w ustawy. Aktualnie toczące się sprawy można znaleźć na stronie www.sw.gov.pl w zakładce dotyczącej zamówień publicznych.

Współpraca międzynarodowa

Zakład Karny w Sátoraljaújhely (Węgry) – porozumienie zawarte do 31.12.2011 r.

Fundusze unijne

W Zakładzie Karnym w Rzeszowie od 2008r. realizowane są dwa projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: „Podniesienie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej realizujących zadania związane z przywięziennymi Klubami Pracy” (Projekt 1). Projekt ten skierowany jest zarówno do pracowników i funkcjonariuszy Służby Więziennej, jak i do osób osadzonych. Założenia projektu przedstawiają się następująco: realizacja przez pracowników i funkcjonariuszy kierunkowych studiów podyplomowych oraz szkoleń m.in. dla trenerów klubów pracy czy treningów zastępowania agresji dla funkcjonariuszy pracujących w bezpośrednim kontakcie ze skazanymi. Pozwoli to na przygotowanie kadry Służby Więziennej do prowadzenia zajęć w „Klubie Pracy” dla osób odbywających karę pozbawienia wolności w sposób odpowiadający ich potrzebom oraz w sposób adekwatny do aktualnych potrzeb rynku pracy. Osadzeni natomiast poprzez udział w ww. zajęciach będą mogli zwiększyć swoją aktywność zawodową po opuszczeniu jednostki penitencjarnej, zmniejszy to stopień ich wykluczenia społecznego oraz wyposaży w wiedzę na temat aktualnych wymogów rynku pracy. W 2008r. dokonano ze środków projektu zakupów sprzętu do realizacji zadań przywięziennego „Klubu Pracy”, m.in.: telewizor, rzutnik, kamera cyfrowa, laptop, drukarka laserowa, odtwarzacz dvd, kserokopiarka. W 2009. sześciu funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Rzeszowie rozpoczęło studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz jedna funkcjonariuszka wzięła udział w kursie „Trening zastępowania agresji”. Przeprowadzono również zajęcia przywięziennego Klubu Pracy, prowadzone przez Lidera Klubu Pracy z OHP w Rzeszowie, które do końca miesiąca marca 2010r. łącznie ukończyło 77 osadzonych. „Cykl szkoleniowo – aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” (Projekt 3). Projekt zakłada realizację powtarzalnych cyklów aktywizacji zawodowej obejmujących m.in. szkolenia oraz oddziaływania wzmacniające w postaci zajęć aktywizacyjnych. Cel główny to przygotowanie skazanych do efektywnego powrotu na rynek pracy po zakończeniu przez nich odbywania kary pozbawiania wolności poprzez udział w ww. formach wsparcia. Ze środków projektu zakupiono w 2008r. sprzęt inwestycyjny w postaci m.in.: spawarki, tokarki, zagęszczarki do gruntu, kleszczy brukarskich, przecinarki do kostki brukowej, szlifierki. Sprzęt ten będzie wykorzystywany podczas szkoleń realizowanych w ramach Projektu do 2012 r. Od początku realizacji projektu w Zakładzie Karnym w Rzeszowie przeprowadzono 6 kursów w następujących zawodach: spawacz, tokarz, brukarz, glazurnik oraz kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym, które łącznie ukończyło 68 osadzonych.

Akty prawne

a) ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy. b) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno — porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności c) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno — porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania d) ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (od 13 sierpnia 2010 r.)

Sposób załatwiania spraw

Prośby i wnioski dotyczące działalności jednostek organizacyjnych Służby Więziennej załatwiają kierownicy tych jednostek w ramach swoich zadań. Skargi dotyczące dzielności jednostek organizacyjnych oraz postępowania funkcjonariuszy Służby Więziennej załatwiają; kierownik jednostki organizacyjnej – jeżeli skarga jest do niego adresowana, a nie dotyczy jego bezpośredniej działalności i podjętych przez niego decyzji, chyba, że w tym zakresie zostanie uznana za zasadną., Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej jeżeli skarga dotyczy działalności nadzorowanej przez niego jednostki organizacyjnej i nie została załatwiona w trybie opisanym wyżej, Dyrektor Generalny SW lub osoba przez niego wyznaczona jeżeli skarga dotyczy działalności Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej i nie została załatwiona przez Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej. Wnioski, skargi i prośby mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. Dla interesantów Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach: Poniedziałek: 8.00-15.30 Wtorek: 8.00-15.30 Środa: 8.00-17.00 Czwartek: 8.00-15.30 Piątek: 8.00-15.30 Konto depozytowe Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego wg wzoru: Wpłacający: [imię i nazwisko] NBP o/o Rzeszów 3-go Maja 12 Rzeszów 91101015280034051391200000 Dla: [imię i nazwisko], s. [imię ojca osadzonego]:

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry te tworzone są na podstawie danych przekazywanych z lokalnych rejestrów prowadzonych przez areszty śledcze i zakłady karne. Dostęp do danych zawartych w rejestrze, podmiot może uzyskać po złożeniu stosownego wniosku, w którym określi interes prawny oraz uzasadni potrzebę uzyskania. W ZK w Rzeszowie funkcjonuje archiwum zakładowe, do którego dostęp mają uprawnione podmioty, po złożeniu odpowiedniego wniosku.

Dokumenty urzędowe

Dokumenty urzędowe zakładu karnego są to dokumenty - w rozumieniu ustawy - w formie pisemnej, zawierające treść oświadczenia woli lub wiedzy, kierowane do innego podmiotu lub jednostki organizacyjnej, które zawierają w szczególności dane teleadresowe Zakładu Karnego w Rzeszowie oraz imienną pieczęć z podpisem dyrektora.

Wzory druków

Brak

Ważne ogłoszenia

 
Rzeszów, 14.01.2015r.
 
Nr sprawy: 1/SZ/15
 
KONKURS OFERT - LEKARZ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
 
DYREKTOR
ZAKŁADU KARNEGO W RZESZOWIE
35 - 322 RZESZÓW, UL. ZAŁĘSKA 76.
_______________________________________
na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. 2013r. poz. 217)
 
OGŁASZA KONKURS OFERT
na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób odbywających karę pozbawienia wolności oraz tymczasowo aresztowanych przebywających w Zakładzie Karnym w Rzeszowie przez podmiot wykonujący działalność leczniczą lub osobę legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.
 
1.ZAMAWIAJĄCY: Dyrektor Zakładu Karnego w Rzeszowie, 35 - 322 Rzeszów, ul. Załęska 76.
2.Tryb postępowania: Konkurs ofert.
3.Przedmiot zamówienia:
Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
- usługi medyczne i podobne  85120000-6,
- ogólne usługi lekarskie 85121100-4.
Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób odbywających  karę pozbawienia wolności oraz tymczasowo aresztowanych przebywających w Zakładzie Karnym w Rzeszowie, przez podmiot leczniczy w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (w tym wykonywanie wstępnych - fizykalnych badań lekarskich przed osadzeniem w zakładzie oraz wykonywanie badań osobom wytypowanym do transportu).
W uzasadnionych przypadkach Wykonawca zleci wyjazd osadzonego do zewnętrznego podmiotu leczniczego (w sytuacjach nagłych zagrożenia życia lub zdrowia wymagających natychmiastowego udzielenia pomocy medycznej, niemożliwej do realizacji na terenie Zakładu Karnego w Rzeszowie).
a) Wykonawca zobowiązany będzie do:
- prowadzenia odpowiedniej dokumentacji lekarskiej wymaganej od zakładów opieki zdrowotnej podległych Ministrowi Sprawiedliwości, w tym książeczek zdrowia osadzonych (wpisy w dokumentacji powinny być czytelne),
- sporządzania odpowiedniej dokumentacji dla różnych instytucji (Sąd, Prokuratura, ZUS, KRUS, MOPS i inne) oraz sporządzania odpowiednich oświadczeń w sytuacji kiedy trzeba będzie udzielić odpowiedzi na skargę,
-  wykonywania czynności administracyjnych związanych z działalnością służby zdrowia.
Wyżej wymienione świadczenia wykonywane będą na terenie Zakładu Karnego w Rzeszowie zgodnie z obowiązującymi zasadami i wiedzą lekarską kierując się przy tym potrzebami racjonalnych skutków finansowych sprawowanej opieki.
Wykonawca zobowiązany jest do rzetelnego wykonywania świadczeń wynikających z niniejszego zamówienia z wykorzystaniem wiedzy medycznej i umiejętności zawodowych oraz z uwzględnieniem postępu w zakresie medycyny.
b)Zamówienie może zostać udzielone zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą lub osobie legitymującej się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.
c) Zakres świadczonej opieki medycznej ograniczony jest infrastrukturą i wyposażeniem Zamawiającego. Zamawiający zapewni na czas wykonywania świadczeń pokój lekarski oraz pomieszczenia zabiegowe, obsadę pielęgniarską, dokumentację medyczną osadzonych i leki.
Udostępniona Wykonawcy dokumentacja medyczna stanowi wyłączną własność Zamawiającego.
3.1. Warunki szczegółowe:
a)Zamawiający przeprowadza niniejsze postępowanie w celu zatrudnienia 1 lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
b)zamówienie składa się z jednej części stanowiącej załącznik nr 1 (formularz ofertowy) do niniejszej dokumentacji,
c)Wykonawca obejmie opieką około 350 osób, które będą przyjmowane w oddziałach mieszkalnych zgodnie z harmonogramem ustalonym w porządku wewnętrznym, podana powyżej ilość osadzonych, których należy objąć świadczeniem jest wielkością szacunkową,
d)Wykonawca może realizować przedmiotowe świadczenia w godzinach 8:00 do 19:00, nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu, z zastrzeżeniem, że musi przyjąć wszystkich osadzonych zgłaszających się w danym dniu do lekarza.
e)udzielanie świadczeń odbywać się będzie na terenie Zakładu Karnego w Rzeszowie,
f)Wykonawca przyjmujący zamówienie będzie zobowiązany zapoznać się z receptariuszem i leczyć lekami tam wskazanymi jako tzw. lekami pierwszego rzutu,
g)umowa w sprawie przedmiotowych świadczeń zawarta będzie na czas określony tj. na okres 1 roku.
4.O udzielenie zamówienia zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej mogą ubiegać się podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.
Wykonawca podejmujący się świadczenia usługi musi posiadać prawo do wykonywania zawodu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz kwalifikacje niezbędne do realizacji zamówienia poświadczone:
-  aktualnym zaświadczeniem o prawie do wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wydanym przez Okręgową Radę Lekarską/aktualnym zaświadczeniem o prawie do wykonywania działalności leczniczej przez podmioty lecznicze wydanym przez wojewodę*,
-  dokumentem potwierdzającym wymagane kwalifikacje (dyplom ukończenia studiów medycznych),
-  dokumentem potwierdzającym prawo wykonywania zawodu lekarza,
-  dokumentem potwierdzającym dokonanie wpisu do KRS*/dokumentem potwierdzającym dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli dokonano wpisu we właściwym rejestrze),
- ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej lub oświadczeniem o zobowiązaniu się do przedłożenia stosownego dokumentu potwierdzającego fakt zawarcia umowy ubezpieczenia na czas trwania umowy (przed przystąpieniem do jej realizacji) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami prawa w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
* Dokumenty dotyczą podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
5.W Dziale Kwatermistrzowskim Zakładu Karnego w Rzeszowie, 35 - 322 Rzeszów, ul. Załęska 76,(pokój 116), począwszy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, w godz. 8:00 do 15:00 można uzyskać: treść niniejszego ogłoszenia wraz z „Warunki konkursu ofert”
6.Dokumentację dotyczącą prowadzonego „konkursu ofert” można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego: www.sw.gov.pl (w zakładce ,,Praca”).
7.Niniejsze ogłoszenie zamieszczono również na tablicy ogłoszeń w siedzibie udzielającego zamówienie.
8.Wykonawca zaproponuje w formularzu ofertowym kwotę, która będzie stanowić należność za 1 miesiąc udzielania świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem ,,konkursu ofert”. 
W związku z powyższym, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium  przypisując jemu odpowiednią wagę procentową:
Cena zamówienia brutto - Ranga 100%.
9.Pisemną ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania i otwarcia ofert.
Opakowanie należy opisać nazwą przedmiotu zamówienia: ,,Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych” i klauzulą: ,,nie otwierać przed dniem 29.01.2015r. godziną 9:15” oraz pieczęcią firmową Wykonawcy wraz z jego adresem.
Pisemną ofertę należy złożyć w biurze podawczym Zakładu Karnego w Rzeszowie, w terminie do dnia 29.01.2015r. do godziny 9:00 (liczy się data i godzina wpływu).
Oferta złożona po powyższym terminie nie będzie rozpatrywana i zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.
10.Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu składania ofert o godz. 9:15 w siedzibie Zamawiającego tj. w sali odpraw Zakładu Karnego w Rzeszowie, 35 - 322  Rzeszów, ul. Załęska 76.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Niezwłocznie po otwarciu ofert – oferty rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową powołaną przez Dyrektora Zakładu Karnego w Rzeszowie.
W przypadku gdy Wykonawca nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawiera braki formalne, komisja wezwie Wykonawcę do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.
Jeżeli w toku niniejszego postępowania, nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych w terminie określonym w wezwaniu. Wykonawca, składając ofertę dodatkową, nie może zaoferować ceny wyższej niż zaoferowana  w złożonej ofercie.
W przypadku braku możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty po dokonaniu wezwania Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania.
11.Ogłoszenie o rozstrzygnięciu ,,konkursu ofert” zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie udzielającego zamówienie oraz na stronie internetowej www.sw.gov.pl (w zakładce ,,Praca”) w terminie 3 dni roboczych od dnia zatwierdzenia rozstrzygnięcia przez Dyrektora Zakładu Karnego w Rzeszowie.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, otrzyma informację o wyniku postępowania w formie pisemnej lub faksem.
W zawiadomieniu przekazanym Wykonawcy, którego oferta została wybrana, Zamawiający określi miejsce i termin zawarcia umowy.
12.Termin związania ofertą wynosi 30 dni - bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
13.Umowa w sprawie przedmiotowych świadczeń zawarta będzie na czas określony tj. na okres 1 roku.
14.Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz wydłużenia terminu składania ofert bez podania przyczyny.
15.Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w art. 153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).

Podpisał: Dyrektor ZK w Rzeszowie ppłk mgr Robert Kogut.

 
 
Rzeszów, dnia 30.12.2014r.
DKw – 2233/1/14/484.
 
Informacja o zbędnym składniku majątku ruchomego Zakładu Karnego w Rzeszowie (zespół prądotwórczy 3ZPP-250S).
 
Zgodnie z § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w które wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z 2010r. Nr 114, poz. 761), Zakład Karny w Rzeszowie informuje, że posiada do zagospodarowania niżej wymieniony zbędny składnik majątku ruchomego, który może być przedmiotem nieodpłatnego przekazania lub darowizny.
 
Zespół prądotwórczy 3ZPP-250S.
Dane techniczne urządzenia - ważniejsze elementy zespołu:
- silnik napędowy 2DVSRGa;   
- prądnica TOA-13204;
- tablica rozdzielcza TR-K-250;
- pompa wtryskowa PW1ZB100L61,7N;
- prądnica pomocnicza PCPOX220/76A;
- rozrusznik elektryczny PCSOX721A.
 
Wyżej wymieniony zespół prądotwórczy 3ZPP-250S o nr fabrycznym 2954 wyprodukowany został w 1975r. przez Delta – Wola Zakłady Mechaniczne im. M. Nowotki w Warszawie. Rodzaj stosowanego paliwa: olej napędowy. Wyżej wymieniony zespół prądotwórczy był eksploatowany przez naszą jednostkę od 16.09.1979r. - jest sprawny technicznie.
 
1.Nieodpłatne przekazanie składnika majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w § 38 ust. 1 i 2 rozporządzenia.
2.Darowizna składnika majątku ruchomego może zostać dokonana na rzecz podmiotów określonych w § 39 ust. 1 rozporządzenia.
3.Wniosek o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę przedmiotowego składnika, kierowany do Dyrektora Zakładu Karnego w Rzeszowie, powinien zawierać informacje i dokumenty określone w § 38 ust. 4 lub § 39 ust. 4 rozporządzenia.

Wnioski należy przesyłać do dnia 14 stycznia 2015r. na adres: Zakład Karny w Rzeszowie, 35-322 Rzeszów, ul. Załęska 76.
4.Szczegółowych informacji na temat składnika majątku udziela:
- Pan Jacek Kocemba, tel. (17) 85 80 761 w godz. 8:00 – 15:00.
 
Stosownie do § 7 ust. 3 rozporządzenia, przy gospodarowaniu zbędnymi składnikami rzeczowymi majątku ruchomego uwzględnia się, w pierwszej kolejności, potrzeby innych jednostek.

Podpisał: Zastępca Dyrektora ZK w Rzeszowie mjr mgr Jerzy Bassa.
 
 
 
 

 

Identyfikator Jednostki

133

StatusCreated

 

StatusModified

Zmodyfikowany przez Grzegorz Szczepański o 2015-01-14 11:08

Struktura OrganizacyjnaCreated

 

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Grzegorz Szczepański o 2015-01-14 11:08

Podmioty WspółpracująceCreated

 

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Grzegorz Szczepański o 2015-01-14 11:08

Przedmiot działalnościCreated

 

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Grzegorz Szczepański o 2015-01-14 11:08

Oświadczenie majątkoweCreated

 

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Grzegorz Szczepański o 2015-01-14 11:08

Majątek Służby WięziennejCreated

 

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Grzegorz Szczepański o 2015-01-14 11:08

Zamówienia publiczneCreated

 

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Grzegorz Szczepański o 2015-01-14 11:08

Współpraca międzynarodowaCreated

 

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Grzegorz Szczepański o 2015-01-14 11:08

Fundusze unijneCreated

 

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Grzegorz Szczepański o 2015-01-14 11:08

Akty prawneCreated

 

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Grzegorz Szczepański o 2015-01-14 11:08

Sposób załatwiania sprawCreated

 

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Grzegorz Szczepański o 2015-01-14 11:08

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

 

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Grzegorz Szczepański o 2015-01-14 11:08

Dokumenty urzędoweCreated

 

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Grzegorz Szczepański o 2015-01-14 11:08

Wzory drukówCreated

 

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Grzegorz Szczepański o 2015-01-14 11:08

Ważne ogłoszeniaCreated

 

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Grzegorz Szczepański o 2015-01-14 11:08

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

 

AdresModified

Zmodyfikowany przez Grzegorz Szczepański o 2015-01-14 11:08

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Grzegorz Szczepański o 2015-01-14 11:08

Data wytworzenia

 

Nabór

Brak

Projektowane akty prawne

Brak

AdresWytwarzajacy

Lena Kłosowska 16.06.2011 r. godz. 10.30

Akty prawneWytwarzajacy

Lena Kłosowska 16.06.2011 r. godz. 10.30

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

Lena Kłosowska 16.06.2011 r. godz. 10.30

Fundusze unijneWytwarzajacy

Anna Kulczycka 26.05.2010 r. godz. 11.30

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

Mariusz Sondej 16.06.2011 r. godz. 10.30

NabórWytwarzajacy

Maciej Słysz 16.06.2011 r. godz. 10.30

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

Maciej Słysz 16.06.2011 r. godz. 10.30

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

Maciej Słysz 16.06.2011 r. godz. 10.30

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

Ryszard Rogowski 16.06.2011 r. godz. 10.30

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

Lena Kłosowska 16.06.2011 r. godz. 10.30 / Krzysztof Tama 18.03.2014 r. godz. 13.45

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

Lena Kłosowska 16.06.2011 r. godz. 10.30

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

Lena Kłosowska 16.06.2011 r. godz. 10.30

StatusWytwarzajacy

Lena Kłosowska 16.06.2011 r. godz. 10.30

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

Mieczysław Kozioł 16.06.2011 r. godz. 10.30

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

Grzegorz Szczepański 2014-12-30 g. 13.35

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

Ryszard Rogowski 16.06.2011 r. godz. 10.30

Wzory drukówWytwarzajacy

Maciej Słysz 16.06.2011 r. godz. 10.30

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

Mariusz Sondej 16.06.2011 r. godz. 10.30

KierownictwoWytwarzajacy

Maciej Słysz 01.06.2012 r. godz. 10.20

Załączniki

Wersja: 1.0
Utworzony o 2011-02-09 12:47 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:23, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SŁUŻBA WIĘZIENNA. Wszystkie prawa zastrzeżone.