Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Zakład Karny Rzeszów Załęże

Jednostka

Zakład Karny Rzeszów Załęże

Adres

Zakład Karny Rzeszów
ul. Załęska 76 35-322 Rzeszów
e-mail:
zk_rzeszow@sw.gov.pl
tel. 17-85 80 700
Fax: 17-85 35 420

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Rzeszów

Status

Służba Więzienna działa na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej), Zakład Karny w Rzeszowie jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej nieposiadającą osobowości prawnej i działającą na podstawie ww. ustawy. Zakład karny w Rzeszowie został utworzony Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 1996 roku w sprawie zniesienia rejonowych aresztów śledczych i rejonowych zakładów karnych oraz utworzenia w ich miejsce aresztów śledczych i zakładów karnych (Dz. Urz. MS Nr 5, poz. 27), bezpośrednio podlega Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Rzeszowie.

Kierownictwo

Dyrektor płk Robert Kogut Tel.: 17-85 80 700 Fax.: 17 85 35 420 e-mail: zk_rzeszow@sw.gov.pl

Zastępca Dyrektora kpt. Adam Hembel Tel.: 17-85 80 700 Fax.: 17 85 35 420 e-mail: zk_rzeszow@sw.gov.pl

Zastępca Dyrektora mjr Jacek Paśko Tel.: 17-85 80 700 Fax.: 17 85 35 420 e-mail: zk_rzeszow@sw.gov.pl

Zastępca Dyrektora ppłk Waldemar Ciszek Tel.: 17-85 80 700 Fax.: 17 85 35 420 e-mail: zk_rzeszow@sw.gov.pl
 
Zastępca Dyrektora ppłk Jerzy Bassa Tel.: 17-85 80 700 Fax.: 17 85 35 420 e-mail: zk_rzeszow@sw.gov.pl

Rzecznik Prasowy kpt. Maciej Słysz Tel.: 17-85 80 759 Fax.: 17 85 35 420 e-mail: maciej.slysz@sw.gov.pl kom: 606 400 737

Struktura Organizacyjna

Zakładem Karnym w Rzeszowie kieruje Dyrektor Zakładu Karnego przy pomocy 3 zastępców. W skład ZK w Rzeszowie wchodzą następujące komórki organizacyjne: dział kadr dział organizacyjno – prawny, dział penitencjarny, dział ochrony, dział ewidencji dział finansowy dział kwatermistrzowski, dział służby zdrowia, dział techniki elektronicznej, informatyki i łączności, ośrodek diagnostyczny samodzielne stanowiska do spraw: inwestycji i remontów, zatrudnienia osadzonych, bezpieczeństwa i higieny pracy, oddział kancelarii tajnej. W ramach struktury organizacyjnej jednostki, funkcjonują trzy oddziały penitencjarne A, B i C, którymi kierują poszczególni zastępcy dyrektora. Dział terapeutyczny dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo, oraz dla skazanych uzależnionych od środków odurzających lub psychotropowych – wchodzi w skład oddziału penitencjarnego C

Podmioty Współpracujące

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie. Sąd Okręgowy w Rzeszowie – III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych. Sąd Rejonowy w Rzeszowie. Prokuratura Apelacyjna w Rzeszowie. Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie. Prokuratura Rejonowa dla Miasta Rzeszów. Komenda Miejska Policji w Rzeszowie. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie. Działalność resocjalizacyjna Zakładu Karnego w Rzeszowie wspomagana jest przez instytucje, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, o których mowa w art. 38 kkw.

Przedmiot działalności

Oświadczenie majątkowe

Brak

Majątek Służby Więziennej

Majątek nieruchomy Zakładu Karnego w Rzeszowie stanowią grunty, budynki i budowle znajdujące się w Rzeszowie przy ul. Załęskiej 76 oraz przy ul. hr. Wandy Tarnowskiej 4 i 6. Nieruchomości będące w zarządzie a stanowiące własność Skarbu Państwa są wymienione w Księdze Wieczystej Nr 23098 wydanej przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie. Budynki znajdujące się przy ul. Załęskiej 76: budynek administracyjny wraz z poczekalnią dla odwiedzających, budynek więzienno – usługowy, pawilon zakwaterowania osadzonych Nr 1 i Nr 2 połączone przewiązką komunikacyjną, pawilon zakwaterowania osadzonych Nr IX, pawilon dla osadzonych stwarzających poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa jednostki. budynek kuchni, pralni i warsztatu konserwatorskiego, budynek stacji obsługi samochodów i garaży, budynek stacji paliw, budynek kotłowni, hala magazynowa, budynek dawnej hali produkcyjnej, budynek kojców dla psów, budynek przepompowni, budynek stacji trafo i agregatorni Budynki znajdujące się przy ul. hr. Wandy Tarnowskiej 4 i 6: budynek mieszkalny dawnego pałacu, budynek administracyjny IGP Carpatia przy Zakładzie Karnym w Rzeszowie, budynek księgowości, budynek - oficyna dawnego budynku folwarcznego. Na terenie przyległym do ul. hr. Wandy Tarnowskiej 6 znajdują się tzw. baza IGP Carpatia, której budowa została rozpoczęta w latach 70. W jej skład wchodzą 2 budynki oraz zaplecze techniczne, które miało być niezbędne do produkcji prefabrykatów żelbetowych i betonowych.

Zamówienia publiczne

Zakład Karny w Rzeszowie realizuje zamówienia publiczne w oparciu o ustawę „Prawo zamówień publicznych" z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) oraz w oparciu o akty wykonawcze wydane na podstawie w/w ustawy. Aktualnie toczące się sprawy można znaleźć na stronie www.sw.gov.pl w zakładce dotyczącej zamówień publicznych.

Współpraca międzynarodowa

Zakład Karny w Sátoraljaújhely (Węgry) – porozumienie zawarte do 31.12.2011 r.

Fundusze unijne

W Zakładzie Karnym w Rzeszowie od 2008r. realizowane są dwa projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: „Podniesienie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej realizujących zadania związane z przywięziennymi Klubami Pracy” (Projekt 1). Projekt ten skierowany jest zarówno do pracowników i funkcjonariuszy Służby Więziennej, jak i do osób osadzonych. Założenia projektu przedstawiają się następująco: realizacja przez pracowników i funkcjonariuszy kierunkowych studiów podyplomowych oraz szkoleń m.in. dla trenerów klubów pracy czy treningów zastępowania agresji dla funkcjonariuszy pracujących w bezpośrednim kontakcie ze skazanymi. Pozwoli to na przygotowanie kadry Służby Więziennej do prowadzenia zajęć w „Klubie Pracy” dla osób odbywających karę pozbawienia wolności w sposób odpowiadający ich potrzebom oraz w sposób adekwatny do aktualnych potrzeb rynku pracy. Osadzeni natomiast poprzez udział w ww. zajęciach będą mogli zwiększyć swoją aktywność zawodową po opuszczeniu jednostki penitencjarnej, zmniejszy to stopień ich wykluczenia społecznego oraz wyposaży w wiedzę na temat aktualnych wymogów rynku pracy. W 2008r. dokonano ze środków projektu zakupów sprzętu do realizacji zadań przywięziennego „Klubu Pracy”, m.in.: telewizor, rzutnik, kamera cyfrowa, laptop, drukarka laserowa, odtwarzacz dvd, kserokopiarka. W 2009. sześciu funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Rzeszowie rozpoczęło studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz jedna funkcjonariuszka wzięła udział w kursie „Trening zastępowania agresji”. Przeprowadzono również zajęcia przywięziennego Klubu Pracy, prowadzone przez Lidera Klubu Pracy z OHP w Rzeszowie, które do końca miesiąca marca 2010r. łącznie ukończyło 77 osadzonych. „Cykl szkoleniowo – aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” (Projekt 3). Projekt zakłada realizację powtarzalnych cyklów aktywizacji zawodowej obejmujących m.in. szkolenia oraz oddziaływania wzmacniające w postaci zajęć aktywizacyjnych. Cel główny to przygotowanie skazanych do efektywnego powrotu na rynek pracy po zakończeniu przez nich odbywania kary pozbawiania wolności poprzez udział w ww. formach wsparcia. Ze środków projektu zakupiono w 2008r. sprzęt inwestycyjny w postaci m.in.: spawarki, tokarki, zagęszczarki do gruntu, kleszczy brukarskich, przecinarki do kostki brukowej, szlifierki. Sprzęt ten będzie wykorzystywany podczas szkoleń realizowanych w ramach Projektu do 2012 r. Od początku realizacji projektu w Zakładzie Karnym w Rzeszowie przeprowadzono 6 kursów w następujących zawodach: spawacz, tokarz, brukarz, glazurnik oraz kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym, które łącznie ukończyło 68 osadzonych.

Akty prawne

USTAWA z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej.


USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

 

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r.  Kodeks karny Dz.U. 1997 Nr 88 poz. 553


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania.

 

ZARZĄDZENIE NR 19/16 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia i organizacji pracy penitencjarnej oraz zakresów czynności funkcjonariuszy i pracowników działów penitencjarnych i terapeutycznych oraz oddziałów penitencjarnych

 

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 132/17/DPDyrektora Zakładu Karnego w Rzeszowiez dnia 6 grudnia 2017 rokuw sprawie ustalenia zasad porządku wewnętrznegoobowiązującego w zakładzie oraz stosowania ulg

 

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 35/18/DP Dyrektora Zakładu Karnego w Rzeszowie z dnia 29 marca 2018 roku zmieniające zarządzenie Nr 132/17/DP z dnia 06 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia zasad porządku wewnętrznego obowiazującego w zakładzie oraz stosowania ulg

Sposób załatwiania spraw

Prośby i wnioski dotyczące działalności jednostek organizacyjnych Służby Więziennej załatwiają kierownicy tych jednostek w ramach swoich zadań. Skargi dotyczące dzielności jednostek organizacyjnych oraz postępowania funkcjonariuszy Służby Więziennej załatwiają; kierownik jednostki organizacyjnej – jeżeli skarga jest do niego adresowana, a nie dotyczy jego bezpośredniej działalności i podjętych przez niego decyzji, chyba, że w tym zakresie zostanie uznana za zasadną., Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej jeżeli skarga dotyczy działalności nadzorowanej przez niego jednostki organizacyjnej i nie została załatwiona w trybie opisanym wyżej, Dyrektor Generalny SW lub osoba przez niego wyznaczona jeżeli skarga dotyczy działalności Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej i nie została załatwiona przez Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej. Wnioski, skargi i prośby mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. Dla interesantów Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach: Poniedziałek: 8.00-15.30 Wtorek: 8.00-15.30 Środa: 8.00-17.00 Czwartek: 8.00-15.30 Piątek: 8.00-15.30 Konto depozytowe Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego wg wzoru: Wpłacający: [imię i nazwisko] NBP o/o Rzeszów 3-go Maja 12 Rzeszów 91101015280034051391200000 Dla: [imię i nazwisko], s. [imię ojca osadzonego]:

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry te tworzone są na podstawie danych przekazywanych z lokalnych rejestrów prowadzonych przez areszty śledcze i zakłady karne. Dostęp do danych zawartych w rejestrze, podmiot może uzyskać po złożeniu stosownego wniosku, w którym określi interes prawny oraz uzasadni potrzebę uzyskania. W ZK w Rzeszowie funkcjonuje archiwum zakładowe, do którego dostęp mają uprawnione podmioty, po złożeniu odpowiedniego wniosku.

Dokumenty urzędowe

Dokumenty urzędowe zakładu karnego są to dokumenty - w rozumieniu ustawy - w formie pisemnej, zawierające treść oświadczenia woli lub wiedzy, kierowane do innego podmiotu lub jednostki organizacyjnej, które zawierają w szczególności dane teleadresowe Zakładu Karnego w Rzeszowie oraz imienną pieczęć z podpisem dyrektora.

Wzory druków

Brak

Ważne ogłoszenia

Rzeszów, 27.02.2018r.

Informacja
o dokonaniu darowizny samochodu osobowego Skoda Octavia oraz ciągnika rolniczego URSUS  C-360 - zużytych składników majątku ruchomego Zakładu Karnego w Rzeszowie

Na podstawie § 39 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 729) informuję, że w dniu 22.02.2018r. Zakład Karny w Rzeszowie przekazał w formie darowizny Fundacji Muzeum Techniki i Militariów, ul. Kochanowskiego 19, 35 – 201 Rzeszów, niżej wymienione zużyte składniki majątku ruchomego:
-  samochód osobowy Skoda Octavia o nr rej. RZ 55584, numerze identyfikacyjnym: TMBCK21UX32703344, przebiegu 420 806 km, wyprodukowany w 2002r., (rodzaj stosowanego paliwa – benzyna bezołowiowa). Wyżej wymieniony pojazd był eksploatowany przez Zakład Karny w Rzeszowie od 2002r.
-  ciągnik rolniczy URSUS C-360 o nr rej. RZ 3834, numerze identyfikacyjnym: 412470, wyprodukowany w 1980r. (rodzaj stosowanego paliwa – olej napędowy). Wyżej wymieniony pojazd był eksploatowany przez Zakład Karny w Rzeszowie od 1980r.

Podpisał: Zastępca Dyrektora ZK w Rzeszowie kpt. Adam Hembel.

Rzeszów, 03.01.2018r.

Informacja
o zużytych składnikach majątku ruchomego
Zakładu Karnego w Rzeszowie

Na podstawie § 8 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 729) Dyrektor Zakładu Karnego w Rzeszowie informuje, że posiada do zagospodarowania niżej wymienione zużyte składniki majątku ruchomego:
-  samochód osobowy Skoda Octavia, rok produkcji 2002, VIN: TMBCK21UX32703344, pojemność silnika 1595 cm3, rodzaj stosowanego paliwa - benzyna bezołowiowa, pojazd został ujęty w zakładowej ewidencji materiałowej,
-  ciągnik rolniczy URSUS C-360, rok produkcji 1980, VIN: 412470, pojemność silnika 3120 cm3, rodzaj stosowanego paliwa - olej napędowy, pojazd został ujęty w zakładowej ewidencji materiałowej.

1. Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu, o którym mowa w § 38 ust. 1 lub organu, o którym mowa w § 38 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 729).
2. Darowizna składników majątku ruchomego może zostać dokonana dla przedmiotów określonych w § 39 ust. 1 ww. Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa.
3. Pisemny wniosek o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę przedmiotowych składników, kierowany do Dyrektora Zakładu Karnego w Rzeszowie, powinien zawierać informacje i dokumenty wymienione w § 38 ust. 4 lub § 39 ust. 4 ww. Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa.
4. Pisemny wniosek należy przesyłać do dnia 12 stycznia 2018r. na adres: Zakład Karny w Rzeszowie, 35-322 Rzeszów, ul. Załęska 76.
5. Szczegółowych informacji na temat poszczególnych składników majątku udziela (od poniedziałku do piątku):
-  kpt. Grzegorz Szczepański, tel. (17) 85 80 719 w godzinach 8.00 – 15.00                      
-  por. Łukasz Nosek, tel. (17) 85 80 717 w godzinach 8.00 – 15.00                         

Uprzejmie informuję, że przy gospodarowaniu przedmiotowymi składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w pierwszej kolejności uwzględnione zostaną, potrzeby innych jednostek.

Podpisał: Dyrektor ZK w Rzeszowie płk mgr Robert Kogut.

20.04.2017 r.

Oferta dla przedsiębiorców zainteresowanych współpracą w zakresie zatrudnienia skazanych odbywających karę pozbawienia wolności.

Dyrektor Zakładu Karnego w Rzeszowie dysponuje pomieszczeniami znajdującymi się na terenie jednostki, które mogą zostać wykorzystane do działalności o charakterze produkcji nakładczej (chałupnictwo).

Podstawowe zasady współpracy:
1.    Zawarcie umowy z dyrektorem jednostki o zatrudnienie odpłatne skazanych lub podpisanie porozumienia, po akceptacji warunków zatrudnienia osadzonego w sprawie zatrudnienia w ramach umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub umowy     o pracę nakładczą,
2.    Koszty związane z medycyną pracy pokrywa kontrahent,
3.    Wyposażenie stanowiska pracy w maszyny lub urządzenia niezbędne do rodzaju wykonywanych czynności zapewnia kontrahent,
4.    Kontrahent dostarcza i odbiera produkty na koszt własny,
5.    Kontrahent organizuje pracę w sposób zgodny z uregulowaniami zawartymi głównie w Dziale Szóstym i Dziesiątym Kodeksu pracy,
6.    Kontrahent zgłasza i odprowadza określone przepisami  składki związane z ubezpieczeniem społecznym pracownika,
7.    Pozostałe zasady ustalane są w trybie indywidualnych uzgodnień pomiędzy zainteresowanymi stronami.

20.04.2017 r.

Oferta dla przedsiębiorców zainteresowanych współpracą w zakresie zatrudnienia skazanych odbywających karę pozbawienia wolności.

Dyrektor Zakładu Karnego w Rzeszowie dysponuje pomieszczeniami znajdującymi się na terenie jednostki, które mogą zostać wykorzystane do działalności o charakterze produkcji nakładczej (chałupnictwo).

Podstawowe zasady współpracy:
1.    Zawarcie umowy z dyrektorem jednostki o zatrudnienie odpłatne skazanych lub podpisanie porozumienia, po akceptacji warunków zatrudnienia osadzonego w sprawie zatrudnienia w ramach umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub umowy     o pracę nakładczą,
2.    Koszty związane z medycyną pracy pokrywa kontrahent,
3.    Wyposażenie stanowiska pracy w maszyny lub urządzenia niezbędne do rodzaju wykonywanych czynności zapewnia kontrahent,
4.    Kontrahent dostarcza i odbiera produkty na koszt własny,
5.    Kontrahent organizuje pracę w sposób zgodny z uregulowaniami zawartymi głównie w Dziale Szóstym i Dziesiątym Kodeksu pracy,
6.    Kontrahent zgłasza i odprowadza określone przepisami  składki związane z ubezpieczeniem społecznym pracownika,
7.    Pozostałe zasady ustalane są w trybie indywidualnych uzgodnień pomiędzy zainteresowanymi stronami.

---------------------------------------------------

09.01.2017 r.
Zakład Karny w Rzeszowie oferuje do dzierżawy halę produkcyjną o powierzchni 8000 m2 z obowiązkiem zatrudnienia osadzonych
– w pierwszym roku dzierżawy minimum 400 osadzonych
– w latach następnych do 600 osadzonych.
Lokalizacja obiektu – teren ścisły Zakładu Karnego w Rzeszowie.
Oddanie do użytku IV kwartał 2018 roku.
Termin dzierżawy 30 lat.
Zainteresowane osoby w celu ustalenia szczegółów proszone są o pisemne złożenie chęci podjęcia współpracy w terminie do dnia 27.01.2017 roku do godziny 15.00 w siedzibie Zakładu Karnego w Rzeszowie – ul. Załęska 76; 35-322 Rzeszów.

 

 

 

Rzeszów, 2016-12-15

 

OGŁOSZENIE

 

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U.Nr 208 poz. 1537 z późn. zmianami) Zakład Karny w Rzeszowie wzywa spadkobierców po zmarłym Henryku Szejnie s. Stanisława do odbioru środków finansowych pozostawionych w depozycie tutejszej jednostki.

Jednocześnie informuję, że niepodjęty depozyt przechodzi na własność Skarbu Państwa po upływie 3 lat tj. dnia 27.04.2019r.

 

 

Rzeszów, 09.05.2016r.

 

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Zakładu Karnego w Rzeszowie.


      Na podstawie §7 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z 2010r. Nr 114, poz. 761), Dyrektor Zakładu Karnego w Rzeszowie informuje, że posiada do zagospodarowania niżej wymienione zbędne i zużyte    składniki         rzeczowe majątku      ruchomego.

 

I.                Zbędne składniki majątku ruchomego.

 

Lp.

Nazwa składnika

Jed. miary

 

Ilość

Stopień zużycia

Cena jednostkowa            z uwzględnieniem stopnia zużycia (zł)

1.

Prostnica protetyczna 145 E

- rok produkcji 1995

szt.

4

80%

0,17

2.

Prasa do puszek hydrauliczna

- rok produkcji 1995

szt.

1

80%

1,30

3.

Prasa do puszek - rok produkcji 1995

szt.

1

80%

0,20

4.

Puszka polimeryzacyjna duża

- rok produkcji 1995

szt.

19

80%

0,17

5.

Puszka polimeryzacyjna mała

- rok produkcji 1995

szt.

4

80%

0,08

6.

Puszka do naprawy protez – duża

- rok produkcji 1995

szt.

2

80%

0,40

7.

Rękaw do wiertarki kliniczno –protetycznej - rok produkcji 1995

szt.

7

80%

3,09

8.

Wiertarka protetyczna

- rok produkcji 1995 (1 szt.)

- rok produkcji 1999 (2 szt.)

szt.

3

80%

7,50

9.

Szlifierka protetyczna - rok produkcji 1995

szt.

1

80%

1,53

10.

Wyparzarka wosku W-1

- rok produkcji 1999 (zbiornik mosiądz)

szt.

1

80%

308,66

11.

Wiertarka kliniczno-stomatologiczna

- rok produkcji 1995

szt.

2

80%

38,06

12.

Szlifierka do obróbki modeli gipsowych - rok produkcji 1995

szt.

1

80%

1,90

13.

Butla gazowa 2 kg + palnik GL - 3 (kpl.)

- rok produkcji 1996

kpl.

2

80%

26,26

14.

Ramka do puszek dużych

- rok produkcji 1995

szt.

9

80%

0,18

15.

Ramka do puszek małych

- rok produkcji 1995

szt.

2

80%

0,09

16.

Statyw do wiertarki protetycznej

- rok produkcji 1995

szt.

1

80%

0,06

17.

Zegar sygnałowy ciemniowy

- rok produkcji 1995

szt.

1

80%

0,08

18.

Zgryzadło - rok produkcji 1995

szt.

12

80%

0,33

19.

Trzymadełko na prostnicę

- rok produkcji 1998

szt.

3

80%

3,00

20.

Zęby

szt.

17443

80,00%

2 370,80

 

II.             Zużyty składnik majątku ruchomego.

 

Lp.

Nazwa składnika

Jed. miary

 

Ilość

Stopień zużycia

Cena jednostkowa            z uwzględnieniem stopnia zużycia (zł)

1.

Fotel stomatologiczny - rok produkcji 1994

szt.

1

90%

100,00

 

1.     Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotu lub organu określonego w § 38 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21maja 2010r. (Dz. U. z 2010r. Nr 114, poz. 761).

a)  Wniosek o którym mowa w § 38 ust. 3 rozporządzenia kierowany do Dyrektora Zakładu Karnego w Rzeszowie powinien zawierać elementy i dokumenty wymienione w § 38   ust. 4 rozporządzenia.

b)  Pisemny wniosek o nieodpłatne przekazanie składników rzeczowych majątku ruchomego należy złożyć w sekretariacie Zakładu Karnego w Rzeszowie do dnia 24.05.2016 roku.

 

2.     Darowizna składników majątku ruchomego może zostać dokonana dla podmiotów określonych w § 39 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21maja 2010r. (Dz. U. z 2010r. Nr 114, poz. 761).

a)     Wniosek w sprawie darowizny, kierowany do Dyrektora Zakładu Karnego w Rzeszowie powinien zawierać elementy i dokumenty wymienione  w § 39 ust. 4 rozporządzenia.

b)   Pisemny wniosek w sprawie darowizny składników rzeczowych majątku ruchomego należy złożyć w sekretariacie Zakładu Karnego w Rzeszowie do dnia 24.05.2016 roku.

 

3.     Szczegółowych informacji dotyczących zbędnych i zużytego składnika majątku ruchomego udziela kpt. Eryk Wisłowski pod numerem telefonu 17 85 80 764/765  w godzinach 8.00 – 15.00.

 

Zakład Karny w Rzeszowie zastrzega, że przy gospodarowaniu zbędnymi składnikami rzeczowymi majątku ruchomego uwzględni w pierwszej kolejności, potrzeby innych jednostek.

Podpisał: Dyrektor ZK w Rzeszowie ppłk mgr Robert Kogut.

 

Identyfikator Jednostki

133

StatusCreated

 

StatusModified

Zmodyfikowany przez Maciej Słysz o 2018-04-06 10:42

Struktura OrganizacyjnaCreated

 

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Maciej Słysz o 2018-04-06 10:42

Podmioty WspółpracująceCreated

 

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Maciej Słysz o 2018-04-06 10:42

Przedmiot działalnościCreated

 

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Maciej Słysz o 2018-04-06 10:42

Oświadczenie majątkoweCreated

 

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Maciej Słysz o 2018-04-06 10:42

Majątek Służby WięziennejCreated

 

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Maciej Słysz o 2018-04-06 10:42

Zamówienia publiczneCreated

 

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Maciej Słysz o 2018-04-06 10:42

Współpraca międzynarodowaCreated

 

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Maciej Słysz o 2018-04-06 10:42

Fundusze unijneCreated

 

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Maciej Słysz o 2018-04-06 10:42

Akty prawneCreated

 

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Maciej Słysz o 2018-04-06 10:42

Sposób załatwiania sprawCreated

 

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Maciej Słysz o 2018-04-06 10:42

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

 

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Maciej Słysz o 2018-04-06 10:42

Dokumenty urzędoweCreated

 

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Maciej Słysz o 2018-04-06 10:42

Wzory drukówCreated

 

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Maciej Słysz o 2018-04-06 10:42

Ważne ogłoszeniaCreated

 

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Maciej Słysz o 2018-04-06 10:42

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

 

AdresModified

Zmodyfikowany przez Maciej Słysz o 2018-04-06 10:42

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Maciej Słysz o 2018-04-06 10:42

Data wytworzenia

 

Nabór

Brak

Projektowane akty prawne

Brak

AdresWytwarzajacy

Lena Kłosowska 16.06.2011 r. godz. 10.30

Akty prawneWytwarzajacy

Lena Kłosowska 16.06.2011 r. godz. 10.30

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

Lena Kłosowska 16.06.2011 r. godz. 10.30

Fundusze unijneWytwarzajacy

Anna Kulczycka 26.05.2010 r. godz. 11.30

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

Mariusz Sondej 16.06.2011 r. godz. 10.30

NabórWytwarzajacy

Maciej Słysz 16.06.2011 r. godz. 10.30

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

Maciej Słysz 16.06.2011 r. godz. 10.30

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

Maciej Słysz 16.06.2011 r. godz. 10.30

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

Ryszard Rogowski 16.06.2011 r. godz. 10.30

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

Lena Kłosowska 16.06.2011 r. godz. 10.30 / Krzysztof Tama 18.12.2015 r. godz. 13.45

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

Lena Kłosowska 16.06.2011 r. godz. 10.30

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

Lena Kłosowska 16.06.2011 r. godz. 10.30

StatusWytwarzajacy

Lena Kłosowska 16.06.2011 r. godz. 10.30

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

Mieczysław Kozioł 16.06.2011 r. godz. 10.30

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

Grzegorz Szczepański 2016-05-10 g. 08.15

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

Ryszard Rogowski 16.06.2011 r. godz. 10.30

Wzory drukówWytwarzajacy

Maciej Słysz 16.06.2011 r. godz. 10.30

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

Mariusz Sondej 16.06.2011 r. godz. 10.30

KierownictwoWytwarzajacy

Maciej Słysz 02.10.2017 r. godz. 11.40

Załączniki

Utworzony o 2011-02-09 12:47 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:23, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.