Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Zakład Karny Jasło

Jednostka

Zakład Karny Jasło

Adres

Zakład Karny Jasło
 Warzyce 467
 38-200
 Jasło
 13 44 35 860 Fax: 13 44 350 861

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Rzeszów

Status

Zakład Karny w Jaśle jest jednostką typu półotwartego dla skazanych mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy, z oddziałem dla skazanych młodocianych, podlegającą Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Rzeszowie.
 Zakład Karny w Jaśle jest jednostką penitencjarną o pojemności 200 miejsc składającą się z trzech pawilonów mieszkalnych.
 W jednostce funkcjonuje od 25 czerwca 2003 roku oddział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od alkoholu, odbywających karę w podgrupach klasyfikacyjnych M-2/t i P-2/t.
 Pojemność oddziału wynosi 27 miejsc.
 Pawilon C znajduje się w budynku wartowni i są w nim 3 cele mieszkalne dla skazanych dorosłych odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy.
 W pawilonie A w oddziale I znajdują się 4 cele mieszkalne Oddziału Terapeutycznego.
 W pawilonie A w oddziale II znajduje się 10 cel mieszkalnych dla skazanych dorosłych odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy.
 W pawilonie B w oddziale III znajduje się 12 cel mieszkalnych dla skazanych dorosłych odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy.
 W pawilonie B w oddziale IV znajdują się 3 cele mieszkalne dla skazanych młodocianych oraz skazanych dorosłych zakwalifikowanych w trybie art. 84§2 kkw do odbywania kary ze skazanymi młodocianymi.
 Pawilony mieszkalne / A i B / są połączone tzw. łącznikiem, w którym znajdują się dwie sale terapii oddziału terapeutycznego.

Kierownictwo

Dyrektor Zakładu Karnego w Jaśle
mjr mgr Mirosław Władyka
tel./fax 134435860
 
  
Oficer prasowy
mjr mgr Grzegorz Borek
tel. 134435878

Struktura Organizacyjna

W skład Zakładu Karnego w Jaśle wchodzą następujące samodzielne stanowiska pracy oraz działy służby:
 
 1. Dyrektor,
 2. Samodzielne stanowisko ds. kadr i szkolenia,
 3. Samodzielne stanowisko ds. zatrudnienia osadzonych oraz kancelarii tajnej,
 4. Samodzielne stanowisko ds. obsługi sekretariatu i archiwum,
 5. Samodzielne stanowisko ds. BHP, informatyki i łączności,
 6. Samodzielne stanowisko ds. realizacji projektu systemowego „Cykl szkoleniowo - aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowania ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”,
 7. Dział penitencjarny,
 8. Dział ochrony,
 9. Dział ewidencji,
 10. Dział finansowy,
 11. Dział kwatermistrzowski,
 12. Służba zdrowia,
 13. Dział terapeutyczny.

Podmioty Współpracujące

Zakład Karny w Jaśle realizując cele pozbawienia wolności prowadzi współpracę z wieloma organami niezwiązanymi z resortem sprawiedliwości. Należą do nich między innymi:
 
 • Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle,
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle,
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaśle,
 • Muzeum Regionalne w Jaśle,
 • Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Arka” z Jasła,
 • Oddział Odwykowy Szpitala Rejonowego w Krośnie,
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaśle,
 • Dom Pomocy Społecznej prowadzonej przez Zakon Bonifratrów w Iwoniczu,
 • Ośrodek szkoleniowy "SIMKAS", Gąsówka 35, powiat jasielski,
 • Stowarzyszenie Maltańska Służba Medyczna - Oddział w Krośnie.
 
Priorytetem prowadzonych oddziaływań penitencjarnych w Zakładzie Karnym w Jaśle jest zatrudnienie skazanych. Organizuje się zatrudnienie odpłatne na terenie zakładu karnego przy pracach porządkowych oraz pomocniczych o charakterze administracyjno-gospodarczym, jak również z kontrahentami pozawięziennymi.
W ramach zatrudnienia nieodpłatnego przy pracach publicznych Zakład Karny w Jaśle współpracuje z:
 
 •  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaśle,
 •  Urząd Miasta i Gminy w Jaśle,
 •  Hospicjum w Krośnie
 •  Dom Pomocy Społecznej w Iwoniczu,
 •  Szpital Miejski w Jaśle.
Kontrahenci zewnętrzni zatrudniający skazanych w ramach zatrudnienia odpłatnego to:
 • firma "Nowy Styl" Jasło,
 • firma "Jafar" Jasło,
 • firma "Termo-tech" Jasło.
 

Przedmiot działalności

Oświadczenie majątkowe

Brak

Majątek Służby Więziennej

Zakład Karny w Jaśle położony jest na działkach:
 • działka nr 6/1 o powierzchni 12700 m2 położonej w miejscowości Roztoki (obręb ewidencyjny 180511-2.0013), gmina Tarnowiec, pow. Jasielski; ujętej w Księdze Wieczystej nr 17313, prowadzonej przez S.R. w Jaśle V Wydział Ksiąg Wieczystych,
 • działka nr 3165 o powierzchni 5400 m2 położonej w miejscowości Warzyce (obręb ewidencyjny 180504-2.0016), gmina Jasło pow. Jasielski; ujętej w Księdze Wieczystej nr 61009, prowadzonej  S.R. w Jaśle V Wydział Ksiąg Wieczystych.
  Nieruchomości na których położona jest jednostka są własnością Skarby Państwa w trwałym zarządzie ZK Jasło.
 
 
ŚRODKI TRWAŁE O WARTOŚCI POWYŻEJ 3500 ZŁ WG WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2010 R. STANOWIĄCYCH MAJĄTEK ZAKŁADU KARNEGO W JAŚLE
 1. Budynki i lokale – 314309,54
 2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 302035,09
 3. Kotły i maszyny energetyczne – 588,01
 4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – 40472,59
 5. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty – 102247,32
 6. Urządzenia techniczne – 39131,32
 7. Środki transportu – 0,00
 8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – 6084,00
 9. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) – 776,367,67

Zamówienia publiczne

W Zakładzie Karnym w Jaśle zamówienia publiczne realizowane są w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. Z 2010r. Nr 113, poz. 759 z poźn. zm.) oraz w oparciu o akty wykonawcze wydane na podstawie w/w ustawy. Aktualnie toczące się postępowania dostępne są na stronie www.sw.gov.pl w zakładce dotyczącej zamówień publicznych oraz na stronie Zakładu Karnego w Jaśle:
 
http://sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-rzeszow/zaklad-karny-jaslo/index.html
 
w zakładce Zamówienia

Współpraca międzynarodowa

Zakład Karny w Jaśle nie prowadzi współpracy międzynarodowej.

Fundusze unijne

Na terenie Zakładu Karnego w Jaśle od sierpnia 2008 r. realizowany jest Projekt pod nazwą „Cykl szkoleniowo-aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Program ma na celu przygotowanie skazanych do intensywnego i efektywnego poszukiwania pracy po opuszczeniu Zakładu Karnego, do zdobycia nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych poprzez m.in. organizowanie cyklicznych kursów zawodowych oraz ma zapobiegać odrzuceniu społecznemu skazanych i wykluczeniu ich z rynku pracy. Od 2008 r. zorganizowano i przeprowadzono 14 kursów m. in. w zawodzie: brukarza, technologa robót wykończeniowych, glazurnika, montera izolacji termicznych w trakcie, których łącznie przeszkolono 170 osadzonych.
 
Zakład Karny w Jaśle na podstawie podpisanego  dniu 26 sierpnia 2010 roku „Porozumienia o dofinansowaniu projektu państwowej jednostki budżetowej w ramach osi priorytetowych I-VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 nr UDA-RPPK.02.02.00-18-050/09-00” realizuje projekt pod nazwą „Modernizacja kotłowni węglowej na gazowo-olejową wraz z instalacją systemu solarnego i włączeniem go do systemu ogrzewania ciepłej wody użytkowej oraz docieplenie obiektów w Zakładzie Karnym w Jaśle
Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 „Infrastruktura techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.
Całkowita wartość projektu wynosi 1 553 986,17 zł, z czego kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1 091 027,65 zł.

Akty prawne

Sposób załatwiania spraw

Dyrektor zakładu załatwia prośby i wnioski dotyczące działalności kierowanej jednostki.
  
 Dyrektor załatwia skargi:
 • do niego adresowane, jeżeli nie dotyczą one jego bezpośredniej działalności i podjętych przez niego decyzji, chyba że w tym zakresie zostanie uznana za zasadną,
 • przekazane przez Dyrektora Okręgowego SW, Dyrektora Generalnego SW, Ministra Sprawiedliwości zawierające zarzuty dotyczące bezpośredniej działalności funkcjonariusza lub pracownika jednostki z poleceniem udzielenia informacji o sposobie załatwienia skargi. Nie dotyczy to skarg, których przedmiotem jest bezpośrednia działalność kierownika jednostki organizacyjnej i podjęte przez niego decyzje,
 • skierowane w szczególności do sądów, prokuratur oraz innych organów władzy publicznej, instytucji albo organizacji społecznych, jeżeli zostały mu przekazane przez adresatów.
 
  
 Wnioski, skargi i prośby mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
  
Dyrektor Zakładu Karnego w Jaśle przyjmuje interesantów w sprawach próśb, skarg i wniosków w każdą środę będącą dniem pracy w godzinach od 11.00 do 17.00, a w pozostałe dni robocze w godzinach od 8.00 do 14.00.

Rejestry, ewidencje, archiwa

W Zakładzie Karnym w Jaśle funkcjonuje archiwum zakładowe.

Dokumenty urzędowe

Brak

Wzory druków

Brak

Ważne ogłoszenia

Jasło 18-10-2016 r.

Zakład Karny w Jaśle

Warzyce 467

38-200 JasłoINFORMACJA O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH
SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGONa podstawie § 7 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe z dnia 21 maja 2010 r. (Dz. U. Nr 114, poz. 761) Zakład Karny w Jaśle informuje, że posiada zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego do zagospodarowania.


 1. Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w § 38 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21. 05. 2010 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 114, poz. 761)

 2. Darowizna składników majątku ruchomego może zostać dokonana dla podmiotów określonych w § 39 ust. 1 cytowanego powyżej rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21. 05. 2010 r.

 3. Wniosek o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę kierowany powinien być do Dyrektora Zakładu Karnego w Jaśle i powinien zawierać elementy i dokumenty wymienione w § 38 ust. 4 i § 39 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21. 05. 2010 r.

 4. Szczegółowych informacji udziela st. chor. Sławomir Sędyka w godz. 8.00- 15.00 pod nr telefonu (013) 4435884.

Środki zbędne

Lp

Symbol

Nazwa przedmiotu

J.m.

Ilość

% zużycia

Wartość [PLN]

20

32-002

Belka podrusztowa

kg

25

50

5Środki zużyte

I.Umundurowanie osadzonych

Lp

Symbol

Nazwa przedmiotu

J.m.

Ilość do oceny

% zużycia

Wartość [PLN]

1

01-001

Bluza osadzonego

szt

26

100

0,01

2

01-002

Buty gumowe

para

4

100

0,01

3

01-003

Buty kucharza

para

3

100

0,01

4

01-004

Czapka kucharza

szt

3

100

0,01

5

01-007

Koc kolorowy

szt

35

100

0,01

6

01-008

Koszula osadzonego

szt

22

100

0,01

7

01-009

Koszula robocza

szt

15

100

0,01

8

01-010

Kurtka zimowa

szt

6

100

0,01

9

01-012

Piżama

kpl

25

100

0,01

10

01-013

Poduszka

szt

15

100

0,01

11

01-014

Poszewka mała

szt

40

100

0,01

12

01-015

Półbuty

para

5

100

0,01

13

01-016

Prześcieradło

szt

100

100

0,01

14

01-017

Ręcznik frotte

szt

60

100

0,01

15

01-018

Rękawice robocze

para

25

100

0,01

16

01-020

Spodnie osadzonego

szt

32

100

0,01

17

01-021

Ścierka

szt

45

100

0,01

18

01-022

Trzewiki

para

1

100

0,01

19

01-023

Trzewiki robocze

para

8

100

0,01

20

01-024

Ubranie kucharza

kpl

17

100

0,01

21

01-025

Ubranie robocze

kpl

3

100

0,01

22

01-034

Płaszcz ochronny drelichowy

szt

8

100

0,01

23

01-035

Podkład pod materac

szt

3

100

0,01

24

01-039

Rękawice ochronne typ A

para

10

100

0,01

II.Wyposażenie polowe i ochronne funkcjonariuszy

Lp

Symbol

Nazwa przedmiotu

J.m.

Ilość do oceny

% zużycia

Wartość [PLN]

1

02-011

Bluza ochronna biała

szt

2

100

0,01

2

02-012

Buty drewniaki

para

3

100

0,01

3

02-026

Płaszcz ochronny biały

szt

9

100

0,01

III.Sprzęt kwaterunkowy

Lp

Symbol

Nazwa przedmiotu

J.m.

Ilość do oceny

% zużycia

Wartość [PLN]

ROK

1

03-004

Biurko

szt

2

100

0,01

1998

2

03-016

Kontener

szt

1

100

0,01

1998

3

03-028

Maszyna do pisania

szt

1

100

0,01

1982

4

03-031

Ogrzewacz powietrza

szt

2

100

0,01

2001

5

03-040

Stół kwadratowy

szt

1

100

0,01

1978

6

03-050

Wentylator

szt

1

100

0,01

2003

7

03-302

Czajnik bezprzewodowy

szt

5

100

0,01

2001

8

03-311

Kosz na śmieci

szt

1

100

0,01

2008

9

03-315

Kwietnik ścienny

szt

2

100

0,01

2003

10

03-318

Lustro

szt

8

100

0,01

2007

11

03-341

Wentylator biurowy

szt

1

100

0,01

2005

12

03-348

Ławka drewniana

szt

1

100

0,01

2010

IV.Sprzęt warsztatowy

Lp

Symbol

Nazwa przedmiotu

J.m.

Ilość do oceny

% zużycia

Wartość [PLN]

1

04-035

Wiertarka udarowa

szt

1

100

0,01

2

04-036

Wiertarko wkrętarka

szt

1

100

0,01

3

04-037

Wiertarko wkrętarka bezprzewodowa POKL

szt

1

100

0,01

4

04-308

Klucz do rur

szt

1

100

0,01

5

04-311

Klucz oczkowo-widlasty

szt

4

100

0,01

6

04-317

Końcówka do wkrętarki

szt

4

100

0,01

7

04-323

Łopata piaskowa

szt

1

100

0,01

8

04-331

Nożyce ogrodnicze

szt

1

100

0,01

9

04-335

Paca nierdzewna

szt

1

100

0,01

10

04-338

Pędzel malarski

szt

3

100

0,01

11

04-340

Piła ręczna

szt

1

100

0,01

12

04-356

Szczotka druciana

szt

3

100

0,01

13

04-358

Szczypce

szt

1

100

0,01

14

04-360

Szczypce SEGERA

szt

1

100

0,01

15

04-361

Szpadel

szt

1

100

0,01

16

04-364

Wałek malarski

szt

14

100

0,01

17

04-368

Wiertło

szt

10

100

0,01

18

04-369

Wkrętak

szt

5

100

0,01

19

04-382

Spirala kanalizacyjna

szt

1

100

0,01

V.Sprzęt K.O.

Lp

Symbol

Nazwa przedmiotu

J.m.

Ilość do oceny

% zużycia

Wartość [PLN]

1

05-004

Głośnik radiowęzłowy

szt

3

100

0,01

2

05-006

Ławka treningowa

szt

1

100

0,01

3

05-017

Zestaw do koszykówki

kpl

1

100

0,01

4

05-305

Piłka siatkowa

szt

1

100

0,01

5

05-306

Piłka do kosza

szt

1

100

0,01

6

05-310

Szachy drewniane

kpl

1

100

0,01

7

05-311

Piłeczka do ping pong

szt

5

100

0,01

VI.Sprzęt medyczny

Lp

Symbol

Nazwa przedmiotu

J.m.

Ilość do oceny

% zużycia

Wartość [PLN]

1

06-001

Ciśnieniomierz

szt

1

100

0,01

2

06-014

Szafa oszklona

szt

1

100

0,01

3

06-307

Imadło dentystyczne

szt

1

100

0,01

4

06-308

Imadło do igieł

szt

2

100

0,01

5

06-317

Lusterko stomatologiczne

szt

12

100

0,01

6

06-328

Nosze aluminiowe

szt

1

100

0,01

7

06-338

Stolik na narzędzia

szt

1

100

0,01

8

06-343

Termometr lekarski

szt

2

100

0,01

9

06-345

Trzonek do ostrza

szt

2

100

0,01

VII.Pozostałe wyposażenie

Lp

Symbol

Nazwa przedmiotu

J.m.

Ilość do oceny

% zużycia

Wartość [PLN]

1

07-012

Kosiarka spalinowa

szt

1

100

0,01

2

07-013

Kosiarka żyłkowa

szt

1

100

0,01

3

07-014

Kuchenka elektryczna

szt

5

100

0,01

4

07-030

Projektor

szt

2

100

0,01

5

40-301

Drążek

szt

27

100

0,01

6

40-303

Miotła

szt

22

100

0,01

7

40-304

Miotła ulicowa

szt

1

100

0,01

8

40-305

Miska plastikowa

szt

11

100

0,01

9

40-306

Mop

szt

9

100

0,01

10

40-308

Przepychacz sanitarny

szt

2

100

0,01

11

40-311

Szczotka ryżowa

szt

16

100

0,01

12

40-312

Wiadro z wyciskaczem mopa

szt

3

100

0,01

13

40-313

Zgarniacz

szt

21

100

0,01

14

40-314

Zmiotka z szufelką

kpl

1

100

0,01

15

40-315

Szczotka WC z osłoną

szt

4

100

0,01

16

40-320

Dozownik

szt

6

100

0,01

17

40-321

Dzwonek bezprzewodowy

kpl

1

100

0,01

18

40-323

Higrometr

szt

1

100

0,01

19

40-333

Przedłużacz elektryczny

szt

2

100

0,01

20

40-335

Ramka szklana

szt

1

100

0,01

21

40-342

Wykładzina dywanowa

m\2

42

100

0,01

22

40-344

Wąż do wody

mb

20

100

0,01

23

40-350

Szczotka WC chrom

szt

1

100

0,01

24

40-353

Elektryczny przepł. ogrzewacz wody

szt

3

100

0,01

25

40-359

Pojemnik na ręczniki papierowe

szt

10

100

0,01

26

40-360

Kłódka

szt

1

100

0,01

27

40-362

Spodniobuty

szt

2

100

0,01

28

40-376

Filiżanka

szt

8

100

0,01

29

40-381

Podajnik papieru toaletowego

szt

1

100

0,01

30

40-391

Zgarniacz do szyb

szt

1

100

0,01

VIII.Sprzęt komputerowy i łączności

Lp

Symbol

Nazwa przedmiotu

J.m.

Ilość do oceny

% zużycia

Wartość [PLN]

1

09-001

Zestaw komputerowy

kpl

2

100

0,01

2

09-007

Skaner

szt

1

100

0,01

3

09-010

Zasilacz UPS 500

szt

2

100

0,01

4

09-301

Czytnik kart kryptograficznych

szt

5

100

0,01

5

09-303

Listwa zasilająca

szt

1

100

0,01

6

10-008

Stacja przewoźna

kpl

2

100

0,01

IX.Sprzęt kuchenny

Lp

Symbol

Nazwa przedmiotu

J.m.

Ilość do oceny

% zużycia

Wartość [PLN]

1

11-012

Naświetlacz do jaj

szt

1

100

0,01

2

11-019

Termometr wzorcowy

szt

1

100

0,01

3

38-313

Termos

szt

1

100

0,01

4

38-320

Łyżeczka

szt

28

100

0,01

5

38-338

Widelczyk do ciasta

szt

5

100

0,01

6

38-341

Ostrzałka do noży

szt

1

100

0,01

7

38-342

Szczypce

szt

1

100

0,01

8

38-343

Gałkownica

szt

1

100

0,01

9

38-357

Pojemnik gastronomiczny

szt

1

100

0,01

10

38-364

Łyżka drewniana

szt

1

100

0,01Podpisał:
Z upoważnienia Dyrektora Zakładu Karnego w Jaśle
p.o. Kierownik Działu Ochrony
Zakładu Karnego w Jaśle

ppor. mgr Sławomir Wojdacz

Identyfikator Jednostki

130

StatusCreated

 

StatusModified

Zmodyfikowany przez Sebastian Bolek o 2016-10-18 14:38

Struktura OrganizacyjnaCreated

 

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Sebastian Bolek o 2016-10-18 14:38

Podmioty WspółpracująceCreated

 

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Sebastian Bolek o 2016-10-18 14:38

Przedmiot działalnościCreated

 

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Sebastian Bolek o 2016-10-18 14:38

Oświadczenie majątkoweCreated

 

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Sebastian Bolek o 2016-10-18 14:38

Majątek Służby WięziennejCreated

Utworzony przez Ryszard Dziura o 2011-06-16 09:42

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Sebastian Bolek o 2016-10-18 14:38

Zamówienia publiczneCreated

 

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Sebastian Bolek o 2016-10-18 14:38

Współpraca międzynarodowaCreated

 

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Sebastian Bolek o 2016-10-18 14:38

Fundusze unijneCreated

Utworzony przez Ryszard Dziura o 2011-06-15 14:04

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Sebastian Bolek o 2016-10-18 14:38

Akty prawneCreated

 

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Sebastian Bolek o 2016-10-18 14:38

Sposób załatwiania sprawCreated

 

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Sebastian Bolek o 2016-10-18 14:38

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

 

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Sebastian Bolek o 2016-10-18 14:38

Dokumenty urzędoweCreated

 

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Sebastian Bolek o 2016-10-18 14:38

Wzory drukówCreated

 

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Sebastian Bolek o 2016-10-18 14:38

Ważne ogłoszeniaCreated

 

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Sebastian Bolek o 2016-10-18 14:38

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

 

AdresModified

Zmodyfikowany przez Sebastian Bolek o 2016-10-18 14:38

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Sebastian Bolek o 2016-10-18 14:38

Data wytworzenia

2011-01-03 00:00

Nabór

Dyrektor Zakładu Karnego w Jaśle ogłasza nabór do służby w Służbie Więziennej na stanowisko strażnika działu ochrony – przewidywane jest przyjęcie dwóch osób.

PODSTAWA PRAWNA:
ustawa z dnia 09 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej ( Dz. U. 2014 poz. 1415 z późn. zm.) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010 r. w sprawie  postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej ( Dz. U. Nr 186, poz. 1247),


WYMAGANIA NIEZBĘDNE STAWIANE KANDYDATOM
- obywatelstwo polskie
- niekaralność
- korzystanie z pełni praw publicznych,
- wykształcenie średnie,
- zdolność fizyczna i psychiczna do służby w formacjach uzbrojonych
- uregulowany stosunek do służby wojskowej

WYMAGANIA DODATKOWE
dyspozycyjność,
umiejętność pracy w zespole,
dokładność,
kreatywność,


POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE SKŁADA SIĘ Z NASTĘPUJĄCYCH ETAPÓW
1) oceny złożonych dokumentów,
2) rozmowy kwalifikacyjnej,
3) uzyskania informacji o kandydacie w rejestrach skazanych i ukaranych,
4) testu sprawności fizycznej,
5) przeprowadzenia postępowania sprawdzającego w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych,
6) ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby,
7) sporządzenia arkusza oceny predyspozycji kandydata,
8) zatwierdzenia listy kandydatów przez Dyrektora Zakładu Karnego w Jaśle.

WYMAGANE DOKUMENTY
Kandydaci winni złożyć następujące dokumenty:
- wypełnioną ankietę personalną, która stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010 r. w sprawie  postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej ( Dz. U. Nr 186, poz. 1247 ),
- podanie o przyjęcie do służby.


W przypadku podjęcia decyzji o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego kandydat zobowiązany jest do dostarczenia  pozostałych dokumentów:
- świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby,
- dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie,
- dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne,
- zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do przystąpienia do testu sprawności fizycznej,
- kserokopię dowodu osobistego,
- kserokopię książeczki wojskowej,
- odpis skrócony aktu urodzenia własny, małżonka i dzieci oraz odpis skrócony aktu małżeństwa,
- inne dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności i osiągnięcia zawodowe i naukowe.

O  terminie złożenia pozostałych dokumentów oraz terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej  kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 

Dokumenty należy przesłać listownie do dnia 15 lipca 2015 roku na adres:

Zakład Karny w Jaśle
Warzyce 467
38-200 Jasło
lub złożyć osobiście w siedzibie Zakładu Karnego w Jaśle.
Szczegółowe informacje można uzyskać w kadrach pod numerem telefonu 013 44 35 864

Tekst: kpt. Monika Ziomek-Skiba

Projektowane akty prawne

AdresWytwarzajacy

kpt. Ryszard Dziura

Akty prawneWytwarzajacy

kpt. Ryszard Dziura

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

kpt. Ryszard Dziura

Fundusze unijneWytwarzajacy

kpt. Ryszard Dziura

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

kpt. Ryszard Dziura

NabórWytwarzajacy

kpt. Ryszard Dziura

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

kpt. Ryszard Dziura

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

kpt. Ryszard Dziura

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

kpt. Ryszard Dziura

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

kpt. Ryszard Dziura

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

kpt. Ryszard Dziura

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

kpt. Ryszard Dziura

StatusWytwarzajacy

kpt. Ryszard Dziura

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

kpt. Ryszard Dziura

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

ppor. Sebastian Bolek

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

kpt. Ryszard Dziura

Wzory drukówWytwarzajacy

kpt. Ryszard Dziura

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

por. Ryszard Dziura

KierownictwoWytwarzajacy

kpt. Ryszard Dziura

Załączniki

Utworzony o 2011-02-09 12:47 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:23, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.