Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Zakład Karny Jasło

Historia wersjiHistoria wersji

Jednostka

Zakład Karny Jasło

Adres

Zakład Karny Jasło
 Warzyce 467
 38-200
 Jasło
 13 44 35 860 Fax: 13 44 350 861

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Rzeszów

Status

Zakład Karny w Jaśle jest jednostką typu półotwartego dla skazanych mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy, z oddziałem dla skazanych młodocianych, podlegającą Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Rzeszowie.
 Zakład Karny w Jaśle jest jednostką penitencjarną o pojemności 200 miejsc składającą się z trzech pawilonów mieszkalnych.
 W jednostce funkcjonuje od 25 czerwca 2003 roku oddział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od alkoholu, odbywających karę w podgrupach klasyfikacyjnych M-2/t i P-2/t.
 Pojemność oddziału wynosi 27 miejsc.
 Pawilon C znajduje się w budynku wartowni i są w nim 3 cele mieszkalne dla skazanych dorosłych odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy.
 W pawilonie A w oddziale I znajdują się 4 cele mieszkalne Oddziału Terapeutycznego.
 W pawilonie A w oddziale II znajduje się 10 cel mieszkalnych dla skazanych dorosłych odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy.
 W pawilonie B w oddziale III znajduje się 12 cel mieszkalnych dla skazanych dorosłych odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy.
 W pawilonie B w oddziale IV znajdują się 3 cele mieszkalne dla skazanych młodocianych oraz skazanych dorosłych zakwalifikowanych w trybie art. 84§2 kkw do odbywania kary ze skazanymi młodocianymi.
 Pawilony mieszkalne / A i B / są połączone tzw. łącznikiem, w którym znajdują się dwie sale terapii oddziału terapeutycznego.

Kierownictwo

Dyrektor Zakładu Karnego w Jaśle
ppłk mgr inż. Władysław Lechowski
tel./fax 134435860
 
  
Oficer prasowy
mjr mgr Grzegorz Borek
tel. 134435878

Struktura Organizacyjna

W skład Zakładu Karnego w Jaśle wchodzą następujące samodzielne stanowiska pracy oraz działy służby:
 
 1. Dyrektor,
 2. Samodzielne stanowisko ds. kadr i szkolenia,
 3. Samodzielne stanowisko ds. zatrudnienia osadzonych oraz kancelarii tajnej,
 4. Samodzielne stanowisko ds. obsługi sekretariatu i archiwum,
 5. Samodzielne stanowisko ds. BHP, informatyki i łączności,
 6. Samodzielne stanowisko ds. realizacji projektu systemowego „Cykl szkoleniowo - aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowania ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”,
 7. Dział penitencjarny,
 8. Dział ochrony,
 9. Dział ewidencji,
 10. Dział finansowy,
 11. Dział kwatermistrzowski,
 12. Służba zdrowia,
 13. Dział terapeutyczny.

Podmioty Współpracujące

Zakład Karny w Jaśle realizując cele pozbawienia wolności prowadzi współpracę z wieloma organami niezwiązanymi z resortem sprawiedliwości. Należą do nich między innymi:
 
 • Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle,
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle,
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaśle,
 • Muzeum Regionalne w Jaśle,
 • Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Arka” z Jasła,
 • Oddział Odwykowy Szpitala Rejonowego w Krośnie,
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaśle,
 • Dom Pomocy Społecznej prowadzonej przez Zakon Bonifratrów w Iwoniczu,
 • Ośrodek szkoleniowy "SIMKAS", Gąsówka 35, powiat jasielski,
 • Stowarzyszenie Maltańska Służba Medyczna - Oddział w Krośnie.
 
Priorytetem prowadzonych oddziaływań penitencjarnych w Zakładzie Karnym w Jaśle jest zatrudnienie skazanych. Organizuje się zatrudnienie odpłatne na terenie zakładu karnego przy pracach porządkowych oraz pomocniczych o charakterze administracyjno-gospodarczym, jak również z kontrahentami pozawięziennymi.
W ramach zatrudnienia nieodpłatnego przy pracach publicznych Zakład Karny w Jaśle współpracuje z:
 
 •  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaśle,
 •  Urząd Miasta i Gminy w Jaśle,
 •  Hospicjum w Krośnie
 •  Dom Pomocy Społecznej w Iwoniczu,
 •  Szpital Miejski w Jaśle.
Kontrahenci zewnętrzni zatrudniający skazanych w ramach zatrudnienia odpłatnego to:
 • firma "Nowy Styl" Jasło,
 • firma "Jafar" Jasło,
 • firma "Termo-tech" Jasło.
 

Przedmiot działalności

Zakład Karny w Jaśle jako jednostka organizacyjna Służby Więziennej realizuje, na zasadach określonych w Kodeksie karnym wykonawczym, zadania w zakresie wykonywania kar pozbawienia wolności.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oświadczenie majątkowe

Brak

Majątek Służby Więziennej

Zakład Karny w Jaśle położony jest na działkach:
 • działka nr 6/1 o powierzchni 12700 m2 położonej w miejscowości Roztoki (obręb ewidencyjny 180511-2.0013), gmina Tarnowiec, pow. Jasielski; ujętej w Księdze Wieczystej nr 17313, prowadzonej przez S.R. w Jaśle V Wydział Ksiąg Wieczystych,
 • działka nr 3165 o powierzchni 5400 m2 położonej w miejscowości Warzyce (obręb ewidencyjny 180504-2.0016), gmina Jasło pow. Jasielski; ujętej w Księdze Wieczystej nr 61009, prowadzonej  S.R. w Jaśle V Wydział Ksiąg Wieczystych.
  Nieruchomości na których położona jest jednostka są własnością Skarby Państwa w trwałym zarządzie ZK Jasło.
 
 
ŚRODKI TRWAŁE O WARTOŚCI POWYŻEJ 3500 ZŁ WG WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2010 R. STANOWIĄCYCH MAJĄTEK ZAKŁADU KARNEGO W JAŚLE
 1. Budynki i lokale – 314309,54
 2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 302035,09
 3. Kotły i maszyny energetyczne – 588,01
 4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – 40472,59
 5. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty – 102247,32
 6. Urządzenia techniczne – 39131,32
 7. Środki transportu – 0,00
 8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – 6084,00
 9. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) – 776,367,67

Zamówienia publiczne

W Zakładzie Karnym w Jaśle zamówienia publiczne realizowane są w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. Z 2010r. Nr 113, poz. 759 z poźn. zm.) oraz w oparciu o akty wykonawcze wydane na podstawie w/w ustawy. Aktualnie toczące się postępowania dostępne są na stronie www.sw.gov.pl w zakładce dotyczącej zamówień publicznych oraz na stronie Zakładu Karnego w Jaśle:
 
http://sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-rzeszow/zaklad-karny-jaslo/index.html
 
w zakładce Zamówienia

Współpraca międzynarodowa

Zakład Karny w Jaśle nie prowadzi współpracy międzynarodowej.

Fundusze unijne

Na terenie Zakładu Karnego w Jaśle od sierpnia 2008 r. realizowany jest Projekt pod nazwą „Cykl szkoleniowo-aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Program ma na celu przygotowanie skazanych do intensywnego i efektywnego poszukiwania pracy po opuszczeniu Zakładu Karnego, do zdobycia nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych poprzez m.in. organizowanie cyklicznych kursów zawodowych oraz ma zapobiegać odrzuceniu społecznemu skazanych i wykluczeniu ich z rynku pracy. Od 2008 r. zorganizowano i przeprowadzono 14 kursów m. in. w zawodzie: brukarza, technologa robót wykończeniowych, glazurnika, montera izolacji termicznych w trakcie, których łącznie przeszkolono 170 osadzonych.
 
Zakład Karny w Jaśle na podstawie podpisanego  dniu 26 sierpnia 2010 roku „Porozumienia o dofinansowaniu projektu państwowej jednostki budżetowej w ramach osi priorytetowych I-VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 nr UDA-RPPK.02.02.00-18-050/09-00” realizuje projekt pod nazwą „Modernizacja kotłowni węglowej na gazowo-olejową wraz z instalacją systemu solarnego i włączeniem go do systemu ogrzewania ciepłej wody użytkowej oraz docieplenie obiektów w Zakładzie Karnym w Jaśle
Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 „Infrastruktura techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.
Całkowita wartość projektu wynosi 1 553 986,17 zł, z czego kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1 091 027,65 zł.

Akty prawne

Sposób załatwiania spraw

Dyrektor zakładu załatwia prośby i wnioski dotyczące działalności kierowanej jednostki.
  
 Dyrektor załatwia skargi:
 • do niego adresowane, jeżeli nie dotyczą one jego bezpośredniej działalności i podjętych przez niego decyzji, chyba że w tym zakresie zostanie uznana za zasadną,
 • przekazane przez Dyrektora Okręgowego SW, Dyrektora Generalnego SW, Ministra Sprawiedliwości zawierające zarzuty dotyczące bezpośredniej działalności funkcjonariusza lub pracownika jednostki z poleceniem udzielenia informacji o sposobie załatwienia skargi. Nie dotyczy to skarg, których przedmiotem jest bezpośrednia działalność kierownika jednostki organizacyjnej i podjęte przez niego decyzje,
 • skierowane w szczególności do sądów, prokuratur oraz innych organów władzy publicznej, instytucji albo organizacji społecznych, jeżeli zostały mu przekazane przez adresatów.
 
  
 Wnioski, skargi i prośby mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
  
Dyrektor Zakładu Karnego w Jaśle przyjmuje interesantów w sprawach próśb, skarg i wniosków w każdą środę będącą dniem pracy w godzinach od 11.00 do 17.00, a w pozostałe dni robocze w godzinach od 8.00 do 14.00.

Rejestry, ewidencje, archiwa

W Zakładzie Karnym w Jaśle funkcjonuje archiwum zakładowe.

Dokumenty urzędowe

Brak

Wzory druków

Brak

Ważne ogłoszenia

 

Jasło 31-10-2014 r.

Zakład Karny w Jaśle

Warzyce 467

38-200 Jasło

INFORMACJA O ZUŻYTYCH
SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGONa podstawie § 7 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe z dnia 21 maja 2010 r. (Dz. U. Nr 114, poz. 761) Zakład Karny w Jaśle informuje, że posiada zużyte składniki majątku ruchomego do zagospodarowania.


 1. Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w § 38 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21. 05. 2010 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 114, poz. 761)

 2. Darowizna składników majątku ruchomego może zostać dokonana dla podmiotów określonych w § 39 ust. 1 cytowanego powyżej rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21. 05. 2010 r.

 3. Wniosek o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę kierowany powinien być do Dyrektora Zakładu Karnego w Jaśle i powinien zawierać elementy i dokumenty wymienione w § 38 ust. 4 i § 39 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21. 05. 2010 r.

 4. Szczegółowych informacji udziela chor. Sławomir Sędyka w godz. 8.00 - 15.00 pod nr telefonu (013) 4435884.

I.Umundurowanie osadzonych

Lp.

Symbol

Nazwa przedmiotu

J.m.

Ilość do oceny

% zużycia

Wartość
[PLN]

1

01-001

Bluza osadzonego

szt

51

100

0,01

2

01-002

Buty gumowe

para

2

100

0,01

3

01-004

Czapka kucharza

szt

11

100

0,01

4

01-007

Koc kolorowy

szt

40

100

0,01

5

01-008

Koszula osadzonego

szt

22

100

0,01

6

01-010

Kurtka zimowa

szt

16

100

0,01

7

01-011

Materac III częśćiowy

kpl

30

100

0,01

8

01-012

Piżama

kpl

40

100

0,01

9

01-013

Poduszka

szt

20

100

0,01

10

01-014

Poszewka mała

szt

200

100

0,01

11

01-015

Półbuty

para

15

100

0,01

12

01-016

Prześcieradło

szt

250

100

0,01

13

01-017

Ręcznik frotte

szt

258

100

0,01

14

01-018

Rękawice robocze

para

55

100

0,01

15

01-019

Rękawice robocze ze skórą

para

13

100

0,01

16

01-020

Spodnie osadzonego

szt

41

100

0,01

17

01-021

Ścierka

szt

140

100

0,01

18

01-022

Trzewiki

para

22

100

0,01

19

01-023

Trzewiki robocze

para

9

100

0,01

20

01-024

Ubranie kucharza

kpl

25

100

0,01

21

01-025

Ubranie robocze

kpl

15

100

0,01

22

01-028

Fartuch gumowy

szt

2

100

0,01

23

01-035

Podkład pod materac

szt

110

100

0,01

24

01-038

Torba transportowa

szt

8

100

0,01

II.Sprzęt kwaterunkowy

Lp.

Symbol

Nazwa przedmiotu

J.m.

Ilość do oceny

% zużycia

Wartość
[PLN]

ROK

1

03-027

Łóżko koszarowe

szt

90

100

0,01

1978

2

03-317

Lampka biurkowa

szt

1

100

0,01

1995

3

03-324

Stojak na karabiny

szt

1

100

0,01

1974

4

03-333

Szafa koszarowa

szt

22

100

0,01

1978

5

03-351

Półka wisząca

szt

1

100

0,01

1991

III.Sprzęt warsztatowy.


Lp.

Symbol

Nazwa przedmiotu

J.m.

Ilość do oceny

% zużycia

Wartość
[PLN]

1

04-304

Grabki

szt

1

100

0,01

2

04-311

Klucz oczkowo-widlasty

szt

1

100

0,01

3

04-312

Klucz płaski

szt

1

100

0,01

4

04-318

Kratka malarska

szt

1

100

0,01

5

04-323

Łopata piaskowa

szt

2

100

0,01

6

04-325

Miarka stolarska

szt

1

100

0,01

7

04-338

Pędzel malarski

szt

23

100

0,01

8

04-348

Przecinak

szt

1

100

0,01

9

04-352

Siekiera

szt

2

100

0,01

10

04-356

Szczotka druciana

szt

2

100

0,01

11

04-357

Szczotka tarczowa kątowa

szt

1

100

0,01

12

04-361

Szpadel

szt

2

100

0,01

13

04-364

Wałek malarski

szt

2

100

0,01

14

04-366

Wąż ogrodniczy

mb

20

100

0,01

15

04-368

Wiertło

szt

20

100

0,01

16

04-369

Wkrętak

szt

2

100

0,01

17

04-372

Wyciskarka do silikonu

szt

1

100

0,01

IV.Pozostałe wyposażenie

Lp.

Symbol

Nazwa przedmiotu

J.m.

Ilość do oceny

% zużycia

Wartość
[PLN]

1

07-014

Kuchenka elektryczna

szt

1

100

0,01

2

07-029

Pralka automatyczna

szt

1

100

0,01

3

40-301

Drążek

szt

34

100

0,01

4

40-303

Miotła

szt

32

100

0,01

5

40-304

Miotła ulicowa

szt

2

100

0,01

6

40-305

Miska plastikowa

szt

20

100

0,01

7

40-306

Mop

szt

11

100

0,01

8

40-307

Półmaska z filtrem

szt

16

100

0,01

9

40-308

Przepychacz sanitarny

szt

6

100

0,01

10

40-311

Szczotka ryżowa

szt

18

100

0,01

11

40-312

Wiadro z wyciskaczem mopa

szt

6

100

0,01

12

40-313

Zgarniacz

szt

21

100

0,01

13

40-314

Zmiotka z szufelką

kpl

23

100

0,01

14

40-315

Szczotka WC z osłona

szt

6

100

0,01

15

40-331

Nauszniki p/h

szt

4

100

0,01

16

40-344

Wąż do wody

mb

60,5

100

0,01

17

40-345

Wykładzina PCV

m\2

24

100

0,01

18

40-350

Szczotka WC chrom

szt

6

100

0,01

19

40-356

Słuchawki ochronne

szt

3

100

0,01

20

40-360

Kłódka

szt

1

100

0,01

V.Sprzęt ppoż.Lp.

Symbol

Nazwa przedmiotu

J.m.

Ilość do oceny

% zużycia

Wartość
[PLN]

1

08-004

Gaśnica proszkowa GP-6

szt

6

100

0,01

VI.Sprzęt komputerowy i łączności

Lp.

Symbol

Nazwa przedmiotu

J.m.

Ilość do oceny

% zużycia

Wartość
[PLN]

1

09-001

Zestaw komputerowy

kpl

1

100

0,01

2

09-026

Notebook

kpl

1

100

0,01

3

10-302

Konwerter VGA

szt

1

100

0,01

VII.Sprzęt kuchenny

Lp.

Symbol

Nazwa przedmiotu

J.m.

Ilość do oceny

% zużycia

Wartość
[PLN]

1

38-005

Talerz głęboki plastikowy

szt

10

100

0,01

2

38-006

Talerz płytki plastikowy

szt

30

100

0,01

3

38-007

Dzbanek plastikowy

szt

15

100

0,01

4

38-013

Wyciskacz do czosnku

szt

1

100

0,01

5

38-021

Nalewka mała

szt

1

100

0,01

6

38-022

Nóż kuchenny

szt

3

100

0,01

7

38-030

Tłuczek do mięsa

szt

1

100

0,01

8

38-036

Waga dziesiętna

szt

2

100

0,01

9

38-046

Taca gastronomiczna

szt

10

100

0,01

10

38-056

Pojemnik 0,25l

szt

2

100

0,01

11

38-058

Rękawice kuchenne

szt

3

100

0,01

12

38-067

Blacha otwarta

szt

1

100

0,01


Podpisał:
W zastępstwie Dyrektora

Kierownik Działu Penitencjarnego

Zakładu Karnego w Jaśle

mjr mgr Grzegorz Borek

Identyfikator Jednostki

130

StatusCreated

 

StatusModified

Zmodyfikowany przez Ryszard Dziura o 2015-03-16 11:03

Struktura OrganizacyjnaCreated

 

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Ryszard Dziura o 2015-03-16 11:03

Podmioty WspółpracująceCreated

 

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Ryszard Dziura o 2015-03-16 11:03

Przedmiot działalnościCreated

 

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Ryszard Dziura o 2015-03-16 11:03

Oświadczenie majątkoweCreated

 

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Ryszard Dziura o 2015-03-16 11:03

Majątek Służby WięziennejCreated

Utworzony przez Ryszard Dziura o 2011-06-16 09:42

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Ryszard Dziura o 2015-03-16 11:03

Zamówienia publiczneCreated

 

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Ryszard Dziura o 2015-03-16 11:03

Współpraca międzynarodowaCreated

 

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Ryszard Dziura o 2015-03-16 11:03

Fundusze unijneCreated

Utworzony przez Ryszard Dziura o 2011-06-15 14:04

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Ryszard Dziura o 2015-03-16 11:03

Akty prawneCreated

 

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Ryszard Dziura o 2015-03-16 11:03

Sposób załatwiania sprawCreated

 

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Ryszard Dziura o 2015-03-16 11:03

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

 

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Ryszard Dziura o 2015-03-16 11:03

Dokumenty urzędoweCreated

 

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Ryszard Dziura o 2015-03-16 11:03

Wzory drukówCreated

 

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Ryszard Dziura o 2015-03-16 11:03

Ważne ogłoszeniaCreated

 

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Ryszard Dziura o 2015-03-16 11:03

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

 

AdresModified

Zmodyfikowany przez Ryszard Dziura o 2015-03-16 11:03

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Ryszard Dziura o 2015-03-16 11:03

Data wytworzenia

2011-01-03 00:00

Nabór

Dyrektor Zakładu Karnego w Jaśle ogłasza nabór do pracy w Służbie Więziennej na stanowisko inspektora ds. obsługi Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - realizacja projektu “Cykl szkoleniowo aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
– liczba osób planowanych do przyjęcia – 1 (umowa na zastępstwo)
– wymiar etatu – 1,0 (pracownik cywilny)
– planowany termin zatrudnienia – 01 październik 2013 r. – umowa na zastępstwo do dnia 31.01.2014 r.

PODSTAWA PRAWNA:
– ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej ( Dz. U. z 2010 r. Nr 79, poz.523 z późn. zm.),
– ustawa o urzędnikach państwowych z dnia 16 września 1962 r. (Dz. U. Nr 86, poz. 953 z późn. zm.).

WYMAGANIA
– obywatelstwo polskie,
– wykształcenie wyższe magisterskie,
– ukończone 18 lat życia i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
– rękojmia prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,
– zdolność psychiczna i fizyczna pozwalająca na zatrudnienie, którą ustala służba medycyny pracy,
– niekaralność,
– rękojmia zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,

WYMAGANIA DODATKOWE
– dyspozycyjność,
– umiejętność pracy w zespole,
– dokładność,
– umiejętność obsługi komputera

WYMAGANE DOKUMENTY
Osoby zainteresowane ofertą składają w kadrach Zakładu Karnego w Jaśle:
– CV oraz podanie o przyjęcie do pracy na stanowisku inspektora,
– wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
– dwie aktualne fotografie kolorowe w formacie wymaganym do dowodu osobistego,
– kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne oraz staż pracy,
– kserokopię dowodu osobistego,
– odpis skrócony aktu urodzenia własny, małżonka i dzieci oraz odpis skrócony aktu małżeństwa (kserokopie),
– inne dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności i osiągnięcia zawodowe i naukowe.

Dokumenty należy złożyć (przesłać) do dnia 20 września 2013 roku na adres:
Zakład Karny w Jaśle
Warzyce 467
38-200 Jasło

Rozpatrywane będą tylko kompletne zgłoszenia złożone w formie papierowej.
Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Złożonych dokumentów nie odsyłamy.
O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.
Szczegółowe informacje można uzyskać w kadrach pod numerem telefonu 013 44 35 864.

Projektowane akty prawne

AdresWytwarzajacy

kpt. Ryszard Dziura

Akty prawneWytwarzajacy

kpt. Ryszard Dziura

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

kpt. Ryszard Dziura

Fundusze unijneWytwarzajacy

kpt. Ryszard Dziura

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

kpt. Ryszard Dziura

NabórWytwarzajacy

kpt. Ryszard Dziura

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

kpt. Ryszard Dziura

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

kpt. Ryszard Dziura

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

kpt. Ryszard Dziura

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

kpt. Ryszard Dziura

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

kpt. Ryszard Dziura

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

kpt. Ryszard Dziura

StatusWytwarzajacy

kpt. Ryszard Dziura

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

kpt. Ryszard Dziura

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

kpt. Ryszard Dziura

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

kpt. Ryszard Dziura

Wzory drukówWytwarzajacy

kpt. Ryszard Dziura

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

por. Ryszard Dziura

KierownictwoWytwarzajacy

kpt. Ryszard Dziura

Załączniki

Wersja: 1.0
Utworzony o 2011-02-09 12:47 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:23, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SŁUŻBA WIĘZIENNA. Wszystkie prawa zastrzeżone.