Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Zakład Karny Jasło

Historia wersjiHistoria wersji

Jednostka

Zakład Karny Jasło

Adres

Zakład Karny Jasło
 Warzyce 467
 38-200
 Jasło
 13 44 35 860 Fax: 13 44 350 861

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Rzeszów

Status

Zakład Karny w Jaśle jest jednostką typu półotwartego dla skazanych mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy, z oddziałem dla skazanych młodocianych, podlegającą Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Rzeszowie.
 Zakład Karny w Jaśle jest jednostką penitencjarną o pojemności 200 miejsc składającą się z trzech pawilonów mieszkalnych.
 W jednostce funkcjonuje od 25 czerwca 2003 roku oddział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od alkoholu, odbywających karę w podgrupach klasyfikacyjnych M-2/t i P-2/t.
 Pojemność oddziału wynosi 27 miejsc.
 Pawilon C znajduje się w budynku wartowni i są w nim 3 cele mieszkalne dla skazanych dorosłych odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy.
 W pawilonie A w oddziale I znajdują się 4 cele mieszkalne Oddziału Terapeutycznego.
 W pawilonie A w oddziale II znajduje się 10 cel mieszkalnych dla skazanych dorosłych odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy.
 W pawilonie B w oddziale III znajduje się 12 cel mieszkalnych dla skazanych dorosłych odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy.
 W pawilonie B w oddziale IV znajdują się 3 cele mieszkalne dla skazanych młodocianych oraz skazanych dorosłych zakwalifikowanych w trybie art. 84§2 kkw do odbywania kary ze skazanymi młodocianymi.
 Pawilony mieszkalne / A i B / są połączone tzw. łącznikiem, w którym znajdują się dwie sale terapii oddziału terapeutycznego.

Kierownictwo

Dyrektor Zakładu Karnego w Jaśle
ppłk mgr inż. Władysław Lechowski
tel./fax 134435860
 
  
Oficer prasowy
mjr mgr Grzegorz Borek
tel. 134435878

Struktura Organizacyjna

W skład Zakładu Karnego w Jaśle wchodzą następujące samodzielne stanowiska pracy oraz działy służby:
 
 1. Dyrektor,
 2. Samodzielne stanowisko ds. kadr i szkolenia,
 3. Samodzielne stanowisko ds. zatrudnienia osadzonych oraz kancelarii tajnej,
 4. Samodzielne stanowisko ds. obsługi sekretariatu i archiwum,
 5. Samodzielne stanowisko ds. BHP, informatyki i łączności,
 6. Samodzielne stanowisko ds. realizacji projektu systemowego „Cykl szkoleniowo - aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowania ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”,
 7. Dział penitencjarny,
 8. Dział ochrony,
 9. Dział ewidencji,
 10. Dział finansowy,
 11. Dział kwatermistrzowski,
 12. Służba zdrowia,
 13. Dział terapeutyczny.

Podmioty Współpracujące

Zakład Karny w Jaśle realizując cele pozbawienia wolności prowadzi współpracę z wieloma organami niezwiązanymi z resortem sprawiedliwości. Należą do nich między innymi:
 
 • Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle,
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle,
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaśle,
 • Muzeum Regionalne w Jaśle,
 • Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Arka” z Jasła,
 • Oddział Odwykowy Szpitala Rejonowego w Krośnie,
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaśle,
 • Dom Pomocy Społecznej prowadzonej przez Zakon Bonifratrów w Iwoniczu,
 • Ośrodek szkoleniowy "SIMKAS", Gąsówka 35, powiat jasielski,
 • Stowarzyszenie Maltańska Służba Medyczna - Oddział w Krośnie.
 
Priorytetem prowadzonych oddziaływań penitencjarnych w Zakładzie Karnym w Jaśle jest zatrudnienie skazanych. Organizuje się zatrudnienie odpłatne na terenie zakładu karnego przy pracach porządkowych oraz pomocniczych o charakterze administracyjno-gospodarczym, jak również z kontrahentami pozawięziennymi.
W ramach zatrudnienia nieodpłatnego przy pracach publicznych Zakład Karny w Jaśle współpracuje z:
 
 •  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaśle,
 •  Urząd Miasta i Gminy w Jaśle,
 •  Hospicjum w Krośnie
 •  Dom Pomocy Społecznej w Iwoniczu,
 •  Szpital Miejski w Jaśle.
Kontrahenci zewnętrzni zatrudniający skazanych w ramach zatrudnienia odpłatnego to:
 • firma "Nowy Styl" Jasło,
 • firma "Jafar" Jasło,
 • firma "Termo-tech" Jasło.
 

Przedmiot działalności

Zakład Karny w Jaśle jako jednostka organizacyjna Służby Więziennej realizuje, na zasadach określonych w Kodeksie karnym wykonawczym, zadania w zakresie wykonywania kar pozbawienia wolności.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oświadczenie majątkowe

Brak

Majątek Służby Więziennej

Zakład Karny w Jaśle położony jest na działkach:
 • działka nr 6/1 o powierzchni 12700 m2 położonej w miejscowości Roztoki (obręb ewidencyjny 180511-2.0013), gmina Tarnowiec, pow. Jasielski; ujętej w Księdze Wieczystej nr 17313, prowadzonej przez S.R. w Jaśle V Wydział Ksiąg Wieczystych,
 • działka nr 3165 o powierzchni 5400 m2 położonej w miejscowości Warzyce (obręb ewidencyjny 180504-2.0016), gmina Jasło pow. Jasielski; ujętej w Księdze Wieczystej nr 61009, prowadzonej  S.R. w Jaśle V Wydział Ksiąg Wieczystych.
  Nieruchomości na których położona jest jednostka są własnością Skarby Państwa w trwałym zarządzie ZK Jasło.
 
 
ŚRODKI TRWAŁE O WARTOŚCI POWYŻEJ 3500 ZŁ WG WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2010 R. STANOWIĄCYCH MAJĄTEK ZAKŁADU KARNEGO W JAŚLE
 1. Budynki i lokale – 314309,54
 2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 302035,09
 3. Kotły i maszyny energetyczne – 588,01
 4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – 40472,59
 5. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty – 102247,32
 6. Urządzenia techniczne – 39131,32
 7. Środki transportu – 0,00
 8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – 6084,00
 9. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) – 776,367,67

Zamówienia publiczne

W Zakładzie Karnym w Jaśle zamówienia publiczne realizowane są w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. Z 2010r. Nr 113, poz. 759 z poźn. zm.) oraz w oparciu o akty wykonawcze wydane na podstawie w/w ustawy. Aktualnie toczące się postępowania dostępne są na stronie www.sw.gov.pl w zakładce dotyczącej zamówień publicznych oraz na stronie Zakładu Karnego w Jaśle:
 
http://sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-rzeszow/zaklad-karny-jaslo/index.html
 
w zakładce Zamówienia

Współpraca międzynarodowa

Zakład Karny w Jaśle nie prowadzi współpracy międzynarodowej.

Fundusze unijne

Na terenie Zakładu Karnego w Jaśle od sierpnia 2008 r. realizowany jest Projekt pod nazwą „Cykl szkoleniowo-aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Program ma na celu przygotowanie skazanych do intensywnego i efektywnego poszukiwania pracy po opuszczeniu Zakładu Karnego, do zdobycia nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych poprzez m.in. organizowanie cyklicznych kursów zawodowych oraz ma zapobiegać odrzuceniu społecznemu skazanych i wykluczeniu ich z rynku pracy. Od 2008 r. zorganizowano i przeprowadzono 14 kursów m. in. w zawodzie: brukarza, technologa robót wykończeniowych, glazurnika, montera izolacji termicznych w trakcie, których łącznie przeszkolono 170 osadzonych.
 
Zakład Karny w Jaśle na podstawie podpisanego  dniu 26 sierpnia 2010 roku „Porozumienia o dofinansowaniu projektu państwowej jednostki budżetowej w ramach osi priorytetowych I-VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 nr UDA-RPPK.02.02.00-18-050/09-00” realizuje projekt pod nazwą „Modernizacja kotłowni węglowej na gazowo-olejową wraz z instalacją systemu solarnego i włączeniem go do systemu ogrzewania ciepłej wody użytkowej oraz docieplenie obiektów w Zakładzie Karnym w Jaśle
Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 „Infrastruktura techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.
Całkowita wartość projektu wynosi 1 553 986,17 zł, z czego kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1 091 027,65 zł.

Akty prawne

Sposób załatwiania spraw

Dyrektor zakładu załatwia prośby i wnioski dotyczące działalności kierowanej jednostki.
  
 Dyrektor załatwia skargi:
 • do niego adresowane, jeżeli nie dotyczą one jego bezpośredniej działalności i podjętych przez niego decyzji, chyba że w tym zakresie zostanie uznana za zasadną,
 • przekazane przez Dyrektora Okręgowego SW, Dyrektora Generalnego SW, Ministra Sprawiedliwości zawierające zarzuty dotyczące bezpośredniej działalności funkcjonariusza lub pracownika jednostki z poleceniem udzielenia informacji o sposobie załatwienia skargi. Nie dotyczy to skarg, których przedmiotem jest bezpośrednia działalność kierownika jednostki organizacyjnej i podjęte przez niego decyzje,
 • skierowane w szczególności do sądów, prokuratur oraz innych organów władzy publicznej, instytucji albo organizacji społecznych, jeżeli zostały mu przekazane przez adresatów.
 
  
 Wnioski, skargi i prośby mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
  
Dyrektor Zakładu Karnego w Jaśle przyjmuje interesantów w sprawach próśb, skarg i wniosków w każdą środę będącą dniem pracy w godzinach od 11.00 do 17.00, a w pozostałe dni robocze w godzinach od 8.00 do 14.00.

Rejestry, ewidencje, archiwa

W Zakładzie Karnym w Jaśle funkcjonuje archiwum zakładowe.

Dokumenty urzędowe

Brak

Wzory druków

Brak

Ważne ogłoszenia

 

Jasło 04-08-2015 r.

Zakład Karny w Jaśle

Warzyce 467

38-200 Jasło

INFORMACJA O ZUŻYTYCH
SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGONa podstawie § 7 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe z dnia 21 maja 2010 r. (Dz. U. Nr 114, poz. 761) Zakład Karny w Jaśle informuje, że posiada zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego do zagospodarowania.


 1. Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w § 38 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21. 05. 2010 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 114, poz. 761)

 2. Darowizna składników majątku ruchomego może zostać dokonana dla podmiotów określonych w § 39 ust. 1 cytowanego powyżej rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21. 05. 2010 r.

 3. Wniosek o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę kierowany powinien być do Dyrektora Zakładu Karnego w Jaśle i powinien zawierać elementy i dokumenty wymienione w § 38 ust. 4 i § 39 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21. 05. 2010 r.

 4. Szczegółowych informacji udziela st. sierż. Mariusz Betlej w godz. 8.00- 15.00 pod nr telefonu (013) 4435884.I.Umundurowanie osadzonych

Lp

Symbol

Nazwa przedmiotu

J.m.

Ilość do oceny

% zużycia

Wartość
[PLN]

1

01-001

Bluza osadzonego

szt

1

100

0,01

2

01-005

Czapka robocza drelichowa

szt

3

100

0,01

3

01-007

Koc kolorowy

szt

30

100

0,01

4

01-008

Koszula osadzonego

szt

30

100

0,01

5

01-010

Kurtka zimowa

szt

25

100

0,01

6

01-011

Materac III częśćiowy

kpl

20

100

0,01

7

01-012

Piżama

kpl

50

100

0,01

8

01-013

Poduszka

szt

20

100

0,01

9

01-014

Poszewka mała

szt

200

100

0,01

10

01-015

Półbuty

para

13

100

0,01

11

01-016

Prześcieradło

szt

380

100

0,01

12

01-017

Ręcznik frotte

szt

340

100

0,01

13

01-018

Rękawice robocze

para

6

100

0,01

14

01-020

Spodnie osadzonego

szt

11

100

0,01

15

01-021

Ścierka

szt

300

100

0,01

16

01-022

Trzewiki

para

19

100

0,01

17

01-023

Trzewiki robocze

para

1

100

0,01

18

01-024

Ubranie kucharza

kpl

31

100

0,01

19

01-025

Ubranie robocze

kpl

5

100

0,01

20

01-028

Fartuch gumowy

szt

3

100

0,01

21

01-030

Kamizelka odblaskowa

szt

10

100

0,01

22

01-038

Torba transportowa

szt

3

100

0,01

23

01-039

Rękawice ochronne typ A

para

5

100

0,01

II.Sprzęt kwaterunkowy

Lp

Symbol

Nazwa przedmiotu

J.m.

Ilość do oceny

% zużycia

Wartość [PLN]

ROK

1

03-004

Biurko

szt

2

100

0,01

1989

2

03-006

Czajnik bezprzewodowy

szt

3

100

0,01

2007

3

03-008

Fotel obrotowy

szt

1

100

0,01

2001

4

03-010

Grzejnik olejowy

szt

1

100

0,01

2002

5

03-020

Krzesło obrotowe

szt

2

100

0,01

2006

6

03-029

Niszczarka

szt

1

100

0,01

2003

7

03-037

Stolik okolicznościowy

szt

1

100

0,01

2001

8

03-048

Szafka stojąca mała

szt

1

100

0,01

1989

9

03-302

Czajnik bezprzewodowy

szt

1

100

0,01

2007

10

03-311

Kosz na śmieci

szt

6

100

0,01

2011

11

03-331

Stół więzienny mały

szt

1

100

0,01

1978

12

03-333

Szafa koszarowa

szt

43

100

0,01

1978

13

03-335

Szafka przyłóżkowa

szt

118

100

0,01

1982

14

03-336

Szafka wisząca duża

szt

3

100

0,01

1982

15

03-339

Taboret więzienny

szt

2

100

0,01

1978

III.Sprzęt warsztatowy

Lp

Symbol

Nazwa przedmiotu

J.m.

Ilość do oceny

% zużycia

Wartość
[PLN]

1

04-038

Wodomierz

szt

1

100

0,01

2

04-304

Grabki

szt

1

100

0,01

3

04-307

Kielnia

szt

2

100

0,01

4

04-308

Klucz do rur

szt

1

100

0,01

5

04-310

Klucz imbusowy 6-kątny

szt

2

100

0,01

6

04-311

Klucz oczkowo-widlasty

szt

3

100

0,01

7

04-315

Klucze imbusowe TORX

kpl

1

100

0,01

8

04-317

Końcówka do wkrętarki

szt

2

100

0,01

9

04-319

Kuweta malarska

szt

1

100

0,01

10

04-323

Łopata piaskowa

szt

1

100

0,01

11

04-324

Maska spawalnicza

szt

1

100

0,01

12

04-325

Miarka stolarska

szt

2

100

0,01

13

04-326

Młotek

szt

1

100

0,01

14

04-332

Okulary ochronne

szt

1

100

0,01

15

04-334

Paca metalowa

szt

1

100

0,01

16

04-336

Paca styropianowa

szt

2

100

0,01

17

04-337

Paca z gąbką

szt

1

100

0,01

18

04-338

Pędzel malarski

szt

3

100

0,01

19

04-339

Pilnik

szt

1

100

0,01

20

04-348

Przecinak

szt

1

100

0,01

21

04-349

Przedłużacz 3m

szt

1

100

0,01

22

04-356

Szczotka druciana

szt

3

100

0,01

23

04-357

Szczotka tarczowa kątowa

szt

1

100

0,01

24

04-358

Szczypce

szt

1

100

0,01

25

04-364

Wałek malarski

szt

3

100

0,01

26

04-366

Wąż ogrodniczy

mb

20

100

0,01

27

04-368

Wiertło

szt

8

100

0,01

28

04-369

Wkrętak

szt

2

100

0,01

IV.Sprzęt K.O.

Lp

Symbol

Nazwa przedmiotu

J.m.

Ilość do oceny

% zużycia

Wartość
[PLN]

1

05-003

Choinka sztuczna

szt

3

100

0,01

2

05-004

Głośnik radiowęzłowy

szt

1

100

0,01

3

05-006

Ławka treningowa

szt

1

100

0,01

4

05-010

Stojaki wysokie

kpl

1

100

0,01

5

05-306

Piłka do kosza

szt

1

100

0,01

6

05-309

Rakietki do tenisa stołowego

szt

4

100

0,01

7

05-311

Piłeczka do ping pong

szt

10

100

0,01

8

05-318

Gryf 165 cm

szt

1

100

0,01

V.Sprzęt medyczny

Lp

Symbol

Nazwa przedmiotu

J.m.

Ilość do oceny

% zużycia

Wartość
[PLN]

1

06-304

Dźwignia zagięta do korzeni

szt

3

100

0,01

2

06-305

Dźwignia prosta

szt

3

100

0,01

3

06-311

Kleszcze Meissner

szt

2

100

0,01

4

06-312

Kleszcze dentystyczne

szt

2

100

0,01

5

06-316

Kule łokciowe

szt

1

100

0,01

6

06-317

Lusterko stomatologiczne

szt

6

100

0,01

7

06-325

Nakładacz stomatologiczny

szt

2

100

0,01

8

06-331

Pęseta Janura

szt

2

100

0,01

9

06-334

Pęseta stomatologiczna

szt

2

100

0,01

10

06-347

Trzymadełko do lusterka

szt

4

100

0,01

11

06-353

Wziernik uszny

szt

8

100

0,01

12

06-355

Wiertło stomatologiczne

szt

20

100

0,01

VI.Sprzęt komputerowy i łączności

Lp

Symbol

Nazwa przedmiotu

J.m.

Ilość do oceny

% zużycia

Wartość
[PLN]

1

09-001

Zestaw komputerowy

kpl

13

100

0,01

2

09-002

Monitor 15"

szt

2

100

0,01

3

09-003

Monitor 17"

szt

11

100

0,01

4

09-006

Drukarka laserowa

szt

2

100

0,01

5

09-030

Zasilacz UPS 325

szt

1

100

0,01

6

09-302

Drukarka laserowa

szt

1

100

0,01

7

09-314

Zasilacz UPS

szt

1

100

0,01

8

10-001

Aparat telefoniczny

szt

1

100

0,01

VII.Sprzęt kuchenny

Lp

Symbol

Nazwa przedmiotu

J.m.

Ilość do oceny

% zużycia

Wartość
[PLN]

1

11-002

Bateria prysznicowa

szt

1

100

0,01

2

11-011

Młynek koloidalny

szt

1

100

0,01

3

38-005

Tależ głęboki plastikowy

szt

3

100

0,01

4

38-006

Tależ płytki plastikowy

szt

42

100

0,01

5

38-007

Dzbanek plastikowy

szt

5

100

0,01

6

38-022

Nóż kuchenny

szt

1

100

0,01

7

38-043

Gałkownica

szt

2

100

0,01

8

38-056

Pojemnik 0,25l

szt

7

100

0,01

9

38-063

Bulionówka

szt

1

100

0,01


VIII.Pozostałe wyposażenie

Lp

Symbol

Nazwa przedmiotu

J.m.

Ilość do oceny

% zużycia

Wartość
[PLN]

1

40-301

Drążek

szt

27

100

0,01

2

40-302

Łopata do śniegu

szt

1

100

0,01

3

40-303

Miotła

szt

33

100

0,01

4

40-304

Miotła ulicowa

szt

1

100

0,01

5

40-305

Miska plastikowa

szt

23

100

0,01

6

40-306

Mop

szt

8

100

0,01

7

40-308

Przepychacz sanitarny

szt

2

100

0,01

8

40-311

Szczotka ryżowa

szt

10

100

0,01

9

40-312

Wiadro z wyciskaczem mopa

szt

7

100

0,01

10

40-313

Zgarniacz

szt

10

100

0,01

11

40-314

Zmiotka z szufelką

kpl

10

100

0,01

12

40-320

Dozownik

szt

2

100

0,01

13

40-333

Przedłużacz elektryczny

szt

1

100

0,01

14

40-375

Suszarka rozkładana

szt

1

100

0,01

15

40-385

Stojak na flagi

szt

1

100

0,01

16

40-386

Stojak pod obciążenia

szt

1

100

0,01


Podpisał:
Dyrektor Zakładu Karnego w Jaśle

ppłk mgr inż. Władysław Lechowski

Identyfikator Jednostki

130

StatusCreated

 

StatusModified

Zmodyfikowany przez Ryszard Dziura o 2015-08-05 10:04

Struktura OrganizacyjnaCreated

 

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Ryszard Dziura o 2015-08-05 10:04

Podmioty WspółpracująceCreated

 

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Ryszard Dziura o 2015-08-05 10:04

Przedmiot działalnościCreated

 

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Ryszard Dziura o 2015-08-05 10:04

Oświadczenie majątkoweCreated

 

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Ryszard Dziura o 2015-08-05 10:04

Majątek Służby WięziennejCreated

Utworzony przez Ryszard Dziura o 2011-06-16 09:42

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Ryszard Dziura o 2015-08-05 10:04

Zamówienia publiczneCreated

 

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Ryszard Dziura o 2015-08-05 10:04

Współpraca międzynarodowaCreated

 

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Ryszard Dziura o 2015-08-05 10:04

Fundusze unijneCreated

Utworzony przez Ryszard Dziura o 2011-06-15 14:04

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Ryszard Dziura o 2015-08-05 10:04

Akty prawneCreated

 

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Ryszard Dziura o 2015-08-05 10:04

Sposób załatwiania sprawCreated

 

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Ryszard Dziura o 2015-08-05 10:04

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

 

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Ryszard Dziura o 2015-08-05 10:04

Dokumenty urzędoweCreated

 

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Ryszard Dziura o 2015-08-05 10:04

Wzory drukówCreated

 

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Ryszard Dziura o 2015-08-05 10:04

Ważne ogłoszeniaCreated

 

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Ryszard Dziura o 2015-08-05 10:04

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

 

AdresModified

Zmodyfikowany przez Ryszard Dziura o 2015-08-05 10:04

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Ryszard Dziura o 2015-08-05 10:04

Data wytworzenia

2011-01-03 00:00

Nabór

Dyrektor Zakładu Karnego w Jaśle ogłasza nabór do służby w Służbie Więziennej na stanowisko strażnika działu ochrony – przewidywane jest przyjęcie dwóch osób.

PODSTAWA PRAWNA:
ustawa z dnia 09 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej ( Dz. U. 2014 poz. 1415 z późn. zm.) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010 r. w sprawie  postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej ( Dz. U. Nr 186, poz. 1247),


WYMAGANIA NIEZBĘDNE STAWIANE KANDYDATOM
- obywatelstwo polskie
- niekaralność
- korzystanie z pełni praw publicznych,
- wykształcenie średnie,
- zdolność fizyczna i psychiczna do służby w formacjach uzbrojonych
- uregulowany stosunek do służby wojskowej

WYMAGANIA DODATKOWE
dyspozycyjność,
umiejętność pracy w zespole,
dokładność,
kreatywność,


POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE SKŁADA SIĘ Z NASTĘPUJĄCYCH ETAPÓW
1) oceny złożonych dokumentów,
2) rozmowy kwalifikacyjnej,
3) uzyskania informacji o kandydacie w rejestrach skazanych i ukaranych,
4) testu sprawności fizycznej,
5) przeprowadzenia postępowania sprawdzającego w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych,
6) ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby,
7) sporządzenia arkusza oceny predyspozycji kandydata,
8) zatwierdzenia listy kandydatów przez Dyrektora Zakładu Karnego w Jaśle.

WYMAGANE DOKUMENTY
Kandydaci winni złożyć następujące dokumenty:
- wypełnioną ankietę personalną, która stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010 r. w sprawie  postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej ( Dz. U. Nr 186, poz. 1247 ),
- podanie o przyjęcie do służby.


W przypadku podjęcia decyzji o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego kandydat zobowiązany jest do dostarczenia  pozostałych dokumentów:
- świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby,
- dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie,
- dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne,
- zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do przystąpienia do testu sprawności fizycznej,
- kserokopię dowodu osobistego,
- kserokopię książeczki wojskowej,
- odpis skrócony aktu urodzenia własny, małżonka i dzieci oraz odpis skrócony aktu małżeństwa,
- inne dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności i osiągnięcia zawodowe i naukowe.

O  terminie złożenia pozostałych dokumentów oraz terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej  kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 

Dokumenty należy przesłać listownie do dnia 15 lipca 2015 roku na adres:

Zakład Karny w Jaśle
Warzyce 467
38-200 Jasło
lub złożyć osobiście w siedzibie Zakładu Karnego w Jaśle.
Szczegółowe informacje można uzyskać w kadrach pod numerem telefonu 013 44 35 864

Tekst: kpt. Monika Ziomek-Skiba

Projektowane akty prawne

AdresWytwarzajacy

kpt. Ryszard Dziura

Akty prawneWytwarzajacy

kpt. Ryszard Dziura

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

kpt. Ryszard Dziura

Fundusze unijneWytwarzajacy

kpt. Ryszard Dziura

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

kpt. Ryszard Dziura

NabórWytwarzajacy

kpt. Ryszard Dziura

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

kpt. Ryszard Dziura

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

kpt. Ryszard Dziura

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

kpt. Ryszard Dziura

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

kpt. Ryszard Dziura

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

kpt. Ryszard Dziura

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

kpt. Ryszard Dziura

StatusWytwarzajacy

kpt. Ryszard Dziura

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

kpt. Ryszard Dziura

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

kpt. Ryszard Dziura

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

kpt. Ryszard Dziura

Wzory drukówWytwarzajacy

kpt. Ryszard Dziura

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

por. Ryszard Dziura

KierownictwoWytwarzajacy

kpt. Ryszard Dziura

Załączniki

Wersja: 1.0
Utworzony o 2011-02-09 12:47 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:23, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SŁUŻBA WIĘZIENNA. Wszystkie prawa zastrzeżone.