Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Zakład Karny Jasło

Historia wersjiHistoria wersji

Jednostka

Zakład Karny Jasło

Adres

Zakład Karny Jasło
 Warzyce 467
 38-200
 Jasło
 13 44 35 860 Fax: 13 44 350 861

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Rzeszów

Status

Zakład Karny w Jaśle jest jednostką typu półotwartego dla skazanych mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy, z oddziałem dla skazanych młodocianych, podlegającą Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Rzeszowie.
 Zakład Karny w Jaśle jest jednostką penitencjarną o pojemności 200 miejsc składającą się z trzech pawilonów mieszkalnych.
 W jednostce funkcjonuje od 25 czerwca 2003 roku oddział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od alkoholu, odbywających karę w podgrupach klasyfikacyjnych M-2/t i P-2/t.
 Pojemność oddziału wynosi 27 miejsc.
 Pawilon C znajduje się w budynku wartowni i są w nim 3 cele mieszkalne dla skazanych dorosłych odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy.
 W pawilonie A w oddziale I znajdują się 4 cele mieszkalne Oddziału Terapeutycznego.
 W pawilonie A w oddziale II znajduje się 10 cel mieszkalnych dla skazanych dorosłych odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy.
 W pawilonie B w oddziale III znajduje się 12 cel mieszkalnych dla skazanych dorosłych odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy.
 W pawilonie B w oddziale IV znajdują się 3 cele mieszkalne dla skazanych młodocianych oraz skazanych dorosłych zakwalifikowanych w trybie art. 84§2 kkw do odbywania kary ze skazanymi młodocianymi.
 Pawilony mieszkalne / A i B / są połączone tzw. łącznikiem, w którym znajdują się dwie sale terapii oddziału terapeutycznego.

Kierownictwo

Dyrektor Zakładu Karnego w Jaśle
ppłk mgr inż. Władysław Lechowski
tel./fax 134435860
 
  
Oficer prasowy
mjr mgr Grzegorz Borek
tel. 134435878

Struktura Organizacyjna

W skład Zakładu Karnego w Jaśle wchodzą następujące samodzielne stanowiska pracy oraz działy służby:
 
 1. Dyrektor,
 2. Samodzielne stanowisko ds. kadr i szkolenia,
 3. Samodzielne stanowisko ds. zatrudnienia osadzonych oraz kancelarii tajnej,
 4. Samodzielne stanowisko ds. obsługi sekretariatu i archiwum,
 5. Samodzielne stanowisko ds. BHP, informatyki i łączności,
 6. Samodzielne stanowisko ds. realizacji projektu systemowego „Cykl szkoleniowo - aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowania ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”,
 7. Dział penitencjarny,
 8. Dział ochrony,
 9. Dział ewidencji,
 10. Dział finansowy,
 11. Dział kwatermistrzowski,
 12. Służba zdrowia,
 13. Dział terapeutyczny.

Podmioty Współpracujące

Zakład Karny w Jaśle realizując cele pozbawienia wolności prowadzi współpracę z wieloma organami niezwiązanymi z resortem sprawiedliwości. Należą do nich między innymi:
 
 • Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle,
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle,
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaśle,
 • Muzeum Regionalne w Jaśle,
 • Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Arka” z Jasła,
 • Oddział Odwykowy Szpitala Rejonowego w Krośnie,
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaśle,
 • Dom Pomocy Społecznej prowadzonej przez Zakon Bonifratrów w Iwoniczu,
 • Ośrodek szkoleniowy "SIMKAS", Gąsówka 35, powiat jasielski,
 • Stowarzyszenie Maltańska Służba Medyczna - Oddział w Krośnie.
 
Priorytetem prowadzonych oddziaływań penitencjarnych w Zakładzie Karnym w Jaśle jest zatrudnienie skazanych. Organizuje się zatrudnienie odpłatne na terenie zakładu karnego przy pracach porządkowych oraz pomocniczych o charakterze administracyjno-gospodarczym, jak również z kontrahentami pozawięziennymi.
W ramach zatrudnienia nieodpłatnego przy pracach publicznych Zakład Karny w Jaśle współpracuje z:
 
 •  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaśle,
 •  Urząd Miasta i Gminy w Jaśle,
 •  Hospicjum w Krośnie
 •  Dom Pomocy Społecznej w Iwoniczu,
 •  Szpital Miejski w Jaśle.
Kontrahenci zewnętrzni zatrudniający skazanych w ramach zatrudnienia odpłatnego to:
 • firma "Nowy Styl" Jasło,
 • firma "Jafar" Jasło,
 • firma "Termo-tech" Jasło.
 

Przedmiot działalności

Zakład Karny w Jaśle jako jednostka organizacyjna Służby Więziennej realizuje, na zasadach określonych w Kodeksie karnym wykonawczym, zadania w zakresie wykonywania kar pozbawienia wolności.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oświadczenie majątkowe

Brak

Majątek Służby Więziennej

Zakład Karny w Jaśle położony jest na działkach:
 • działka nr 6/1 o powierzchni 12700 m2 położonej w miejscowości Roztoki (obręb ewidencyjny 180511-2.0013), gmina Tarnowiec, pow. Jasielski; ujętej w Księdze Wieczystej nr 17313, prowadzonej przez S.R. w Jaśle V Wydział Ksiąg Wieczystych,
 • działka nr 3165 o powierzchni 5400 m2 położonej w miejscowości Warzyce (obręb ewidencyjny 180504-2.0016), gmina Jasło pow. Jasielski; ujętej w Księdze Wieczystej nr 61009, prowadzonej  S.R. w Jaśle V Wydział Ksiąg Wieczystych.
  Nieruchomości na których położona jest jednostka są własnością Skarby Państwa w trwałym zarządzie ZK Jasło.
 
 
ŚRODKI TRWAŁE O WARTOŚCI POWYŻEJ 3500 ZŁ WG WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2010 R. STANOWIĄCYCH MAJĄTEK ZAKŁADU KARNEGO W JAŚLE
 1. Budynki i lokale – 314309,54
 2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 302035,09
 3. Kotły i maszyny energetyczne – 588,01
 4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – 40472,59
 5. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty – 102247,32
 6. Urządzenia techniczne – 39131,32
 7. Środki transportu – 0,00
 8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – 6084,00
 9. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) – 776,367,67

Zamówienia publiczne

W Zakładzie Karnym w Jaśle zamówienia publiczne realizowane są w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. Z 2010r. Nr 113, poz. 759 z poźn. zm.) oraz w oparciu o akty wykonawcze wydane na podstawie w/w ustawy. Aktualnie toczące się postępowania dostępne są na stronie www.sw.gov.pl w zakładce dotyczącej zamówień publicznych oraz na stronie Zakładu Karnego w Jaśle:
 
http://sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-rzeszow/zaklad-karny-jaslo/index.html
 
w zakładce Zamówienia

Współpraca międzynarodowa

Zakład Karny w Jaśle nie prowadzi współpracy międzynarodowej.

Fundusze unijne

Na terenie Zakładu Karnego w Jaśle od sierpnia 2008 r. realizowany jest Projekt pod nazwą „Cykl szkoleniowo-aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Program ma na celu przygotowanie skazanych do intensywnego i efektywnego poszukiwania pracy po opuszczeniu Zakładu Karnego, do zdobycia nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych poprzez m.in. organizowanie cyklicznych kursów zawodowych oraz ma zapobiegać odrzuceniu społecznemu skazanych i wykluczeniu ich z rynku pracy. Od 2008 r. zorganizowano i przeprowadzono 14 kursów m. in. w zawodzie: brukarza, technologa robót wykończeniowych, glazurnika, montera izolacji termicznych w trakcie, których łącznie przeszkolono 170 osadzonych.
 
Zakład Karny w Jaśle na podstawie podpisanego  dniu 26 sierpnia 2010 roku „Porozumienia o dofinansowaniu projektu państwowej jednostki budżetowej w ramach osi priorytetowych I-VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 nr UDA-RPPK.02.02.00-18-050/09-00” realizuje projekt pod nazwą „Modernizacja kotłowni węglowej na gazowo-olejową wraz z instalacją systemu solarnego i włączeniem go do systemu ogrzewania ciepłej wody użytkowej oraz docieplenie obiektów w Zakładzie Karnym w Jaśle
Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 „Infrastruktura techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.
Całkowita wartość projektu wynosi 1 553 986,17 zł, z czego kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1 091 027,65 zł.

Akty prawne

Sposób załatwiania spraw

Dyrektor zakładu załatwia prośby i wnioski dotyczące działalności kierowanej jednostki.
  
 Dyrektor załatwia skargi:
 • do niego adresowane, jeżeli nie dotyczą one jego bezpośredniej działalności i podjętych przez niego decyzji, chyba że w tym zakresie zostanie uznana za zasadną,
 • przekazane przez Dyrektora Okręgowego SW, Dyrektora Generalnego SW, Ministra Sprawiedliwości zawierające zarzuty dotyczące bezpośredniej działalności funkcjonariusza lub pracownika jednostki z poleceniem udzielenia informacji o sposobie załatwienia skargi. Nie dotyczy to skarg, których przedmiotem jest bezpośrednia działalność kierownika jednostki organizacyjnej i podjęte przez niego decyzje,
 • skierowane w szczególności do sądów, prokuratur oraz innych organów władzy publicznej, instytucji albo organizacji społecznych, jeżeli zostały mu przekazane przez adresatów.
 
  
 Wnioski, skargi i prośby mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
  
Dyrektor Zakładu Karnego w Jaśle przyjmuje interesantów w sprawach próśb, skarg i wniosków w każdą środę będącą dniem pracy w godzinach od 11.00 do 17.00, a w pozostałe dni robocze w godzinach od 8.00 do 14.00.

Rejestry, ewidencje, archiwa

W Zakładzie Karnym w Jaśle funkcjonuje archiwum zakładowe.

Dokumenty urzędowe

Brak

Wzory druków

Brak

Ważne ogłoszenia

Jasło, dnia: 15-10-2015 r.


D/Kw.2233.2.2015.


Zakład Karny w Jaśle

Warzyce 467

38-200 Jasło

INFORMACJA O ZBĘDNYCH
SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGONa podstawie § 7 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe z dnia 21 maja 2010 r. (Dz. U. Nr 114 poz. 761, z późn. zm.) Zakład Karny w Jaśle informuje, że posiada zbędny składnik majątku ruchomego do zagospodarowania.


1. Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w § 38 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21. 05. 2010 r., w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z 2010 r., Nr 114, poz. 761, z późn. zm.).,z zastrzeżeniem § 38 ust. 7 cytowanego powyżej Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.05.2010 r.

2. Darowizna składników majątku ruchomego może zostać dokonana dla podmiotów określonych w § 39 ust. 1 cytowanego powyżej Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21. 05. 2010 r.

3. Wniosek o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę kierowany powinien być do Dyrektora Zakładu Karnego w Jaśle i powinien zawierać elementy i dokumenty wymienione w § 38 ust. 4 lub § 39 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21. 05. 2010 r., w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z 2010 r., Nr 114, poz. 761, z późn. zm.).

4. Wniosek należy złożyć do 29.10.2015r.

5. Miejsce złożenia wniosku – Zakład Karny w Jaśle, Warzyce 467, 38-200 Jasło,

w budynku administracji, pokój nr 13 (sekretariat).

6. Szczegółowych informacji udziela por. Jerzy Ochoński w godz. 8.00 - 15.00 pod

nr telefonu (013) 4435885.


SKŁADNIK ZBĘDNY:


ŚRODEK TRWAŁY

LP

NAZWA PRZEDMIOTU

SYMBOL

J.M.

ILOŚĆ

ZUŻYCIA

%

WARTOŚĆ

w zł brutto

1.

Pojazd służbowy używany do celów specjalnych:

operacyjno-konwojowy

Lublin III nr rej. RJS A 736

rok produkcji: 2000

Nr VIN: SUL330412Y0043905

wraz z wyposażeniem.7/74/741szt.

1

80

4433,33WYPOSAŻENIE POJAZDU LUBLIN II

Lp.

WYPOSAŻENIE

ILOŚĆ

1.

Podnośnik hydrauliczny

1szt.

2.

Trójkąt ostrzegawczy

1szt.

3.

Klucz do kół

1szt.

4.

Klucz 17 x 19

1szt.

5.

Klucz 12 x 10

1szt.

6.

Klucz 10 x 8

1szt.

7.

Wkrętak

1szt.

8.

Wycieraczki gumowe

2szt.

9.

Apteczka samochodowa duża

1szt.

10.

Szczotka do mycia

2szt.

11.

Pokrowce siedzeń

1kpl.

12.

Radio Sony

1szt.

13.

Atlas samochodowy Eurpy

1szt.

14.

Osłona wlotu powietrza

1szt.

15.

Skrobaczko-szczotka

1szt.

16.

Opony zimowe 185 R 15 C

4szt.

17.

Opony letnie 195 R 15 C

4szt.

18.

Koło zapasowe RADIAL 185 R 15 C

1szt.

19.

Podnośnik hydrauliczny

1szt.

20.

Gaśnica proszkowa 1kg

1szt.

21.

Gaśnica proszkowa 2kg

1szt.

22.

Nosze

1szt.


Podpisał:


Dyrektor Zakładu Karnego w Jaśle

ppłk mgr inż. Władysław Lechowski.

 

Jasło, dnia 22-10-2015 r.

DKw.2302.1.2015.JO


ZAKŁAD KARNY w JAŚLE

z siedzibą Warzyce 467,38-200 Jasło


ogłasza przetarg pisemny

na najem pomieszczenia z przeznaczeniem do prowadzenia punktu handlowego na terenie Zakładu Karnego w Jaśle, Warzyce 467.


Podstawą prawną niniejszego postępowania jest art. 701 oraz art. 70 3 – 70 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny ( Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)


Celem ogłoszonego przetargu jest zawarcie umowy najmu lokalu na okres od 01 grudnia 2015 r. do 30 listopada 2018 r. z wybranym przedsiębiorcą w celu prowadzenia przez niego punktu handlowego dla osób pozbawionych wolności oraz osób odwiedzających. W przedmiotowym punkcie handlowym sprzedawane będą artykuły spożywcze, przemysłowe, tytoniowe, wg wykazu zatwierdzonego przez Wynajmującego.


Szczegółowe warunki przetargu pisemnego udostępnia się na stronie internetowej jednostki www.sw.gov.pl


Przedmiotem przetargu pisemnego jest najem pomieszczenia użytkowego o łącznej powierzchni 7,30 m2, położonego na terenie Zakładu Karnego w Jaśle, w budynku wartowni, celem prowadzenia kantyny - (punktu handlowego artykułów spożywczych, przemysłowych, tytoniowych oraz małej gastronomii) przeznaczonej dla osób pozbawionych wolności oraz osób odwiedzających – zwanym dalej „lokalem”. W przypadku zmiany powierzchni lokalu odpowiednio proporcjonalnej zmianie ulegnie wysokość czynszu. Ewentualna zmiana powierzchni przedmiotu najmu nie będzie skutkować powstaniem jakichkolwiek roszczeń ze strony Wynajmującego. Pod pojęciem „małej gastronomii” Organizator rozumie prowadzenie punktu sprzedaży napojów gorących (kawa i herbata) przygotowywanych na miejscu dla interesantów i osób odwiedzających. Wyklucza się prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych oraz przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa jednostki. Listę towarów oferowanych do sprzedaży (cennik) z cenami zatwierdza Dyrektor jednostki.

Stawka wywoławcza czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 30,00 zł brutto (słownie: trzydzieści złotych 00/100 gr.)


 1. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W PRZETARGU PISEMNYM:

Warunkiem udziału w przetargu pisemnym jest spełnienie przez oferentów warunków określonych w niniejszej specyfikacji oraz złożenie wymaganych dokumentów i oświadczeń.

O udział w przetargu pisemnym mogą ubiegać się podmioty:

 1. niezalegające z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społecznego z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

 2. względem, których nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe, nie ogłoszono ich upadłości, ani nie są w likwidacji

 3. posiadające uprawienia do wykonywania działalności w zakresie handlu artykułami spożywczymi, tytoniowymi, higienicznymi oraz prowadzenia „małej gastronomii”

 4. posiadające niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizowania zadania

 5. znajdujące się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zadania

 6. akceptujące warunki niniejszego przetargu, proponowanej umowy najmu oraz stan techniczny lokalu

 7. złożą dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt VIII

 1. Z PRZETARGU WYKLUCZONY ZOSTANIE OFERENT:

 1. który nie daje gwarancji należytego wykonania umowy tj. oferent, który w okresie 3 lat przed ogłoszeniem przetargu nienależycie wykonywał bądź nie wykonał umów

 2. znajduje się w stanie likwidacji lub upadłości

 3. nie spełnia warunków określonych w niniejszej Specyfikacji, a zwłaszcza wymienionych w pkt. VI

 4. złożył fałszywe oświadczenia, o których mowa w pkt. VIII niniejszej Specyfikacji

 5. skazany za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe, lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnianie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

 1. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Aktualny odpis z rejestru handlowego lub sądowego albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie handlu detalicznego artykułami spożywczymi, artykułami higieny osobistej i chemii gospodarczej, artykułami papierniczymi, artykułami tytoniowymi – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert.

 2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające odpowiednio, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 3. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności oferenta (tj. osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, wspólników w przypadku spółek osobowych, członków zarządów w przypadku spółek kapitałowych) – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert.

 4. Wypełniony przez oferenta/ów formularz ofertowy wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się Warunkami udziału w przetargu pisemnym i umową najmu pomieszczenia i ich akceptacji bez zastrzeżeń ( zał. nr 1 niniejszej Specyfikacji

 5. Oświadczenie o posiadaniu przez oferenta odpowiedniego potencjału ekonomicznego, finansowego i technicznego do prowadzenia kantyny dla osadzonych na zasadach określonych w umowie najmu pomieszczenia ( zał. nr 2 niniejszej Specyfikacji )

 6. Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym pomieszczenia (zał. nr 3 niniejszej Specyfikacji).

 7. Oświadczenie oferenta, że nie pozostaje on w stosunku likwidacji lub upadłości. ( zał. Nr 4 niniejszej Specyfikacji ).

 8. Wykaz załączonych dokumentów.

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty muszą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę /osoby/ uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

 1. WYMOGI FORMALNE DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, czytelnym pismem.

 2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi wyłącznie osoba ją składająca.

 3. Oferent może złożyć w prowadzonym postępowaniu przetargowym wyłącznie jedną ofertę.

 4. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa; jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela oferenta, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne (np. oryginał pełnomocnictwa lub kopię notarialnie poświadczoną).

 5. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Wynajmującego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane

 6. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być sygnowane i datowane wyłącznie przez osobę (osoby) wymienione w pkt. 4

 7. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości de kompletacji jej zawartości i ponumerowane.

 8. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie wynajmującego; koperta powinna być zabezpieczona przed otwarciem w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści aż do terminu otwarcia ofert.

 9. Oferta złożona po określonym terminie składania ofert, nie będzie rozpatrywana oraz zostanie natychmiast zwrócona oferentowi.

 10. Oferta nie odpowiadająca niniejszym warunkom zostanie odrzucona.

 11. Ofertę można wycofać, ale tylko przed upływem terminu składania; w takim przypadku oferent zobowiązany jest wystąpić z pisemnym oświadczeniem do wynajmującego.

 12. Propozycja rozwiązań częściowych, alternatywnych lub wariantowych nie będzie brana pod uwagę.

 13. Przy składaniu dokumentów, oświadczeń oraz przy porozumiewaniu się organizatora z oferentami obowiązuje forma pisemna.

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WADIUM:

Organizator nie przewiduje wniesienia przez oferenta (ów) wadium.

 1. KRYTERIA JAKIE BĘDĄ STOSOWANE PRZY WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Wybór oferty dokonany zostanie w następujący sposób:

 1. Cena najmu za 1 m2 wynajmowanej powierzchni lokalu - 100%;

 2. Wynajmujący zawrze umowę z oferentem, który zaproponuje najwyższą cenę najmu za 1 m2 wynajmowanej powierzchni lokalu.

 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Zakładu Karnego w Jaśle w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta winna być opisana w następujący sposób:

Zakład Karny w Jaśle

Oferta w przetargu pisemnym na najem pomieszczenia z przeznaczeniem na prowadzenie kantyny na terenie Zakładu Karnego w Jaśle "

Nie otwierać przed 09.11.2015 r. godz. 800

Na odwrocie należy podać adres zwrotny.


Termin składania ofert upływa dnia 09.11.2015 r. godz. 800 .

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.11.2015 r. godz. 830 w świetlicy Zakładu Karnego w Jaśle.

Oferta złożona po określonym wyżej terminie składania ofert, nie będzie rozpatrywana oraz zostanie natychmiast zwrócona oferentowi. W toku posiedzenia jawnego Komisja powołana przez Dyrektora jednostki dokona otwarcia ofert oraz zweryfikuje ich formalną poprawność pod względem spełnienia warunków określonych w niniejszej specyfikacji. Oferty spełniające wymogi Specyfikacji zostaną zakwalifikowane przez komisję do ostatniego etapu przetargu, którym będzie wybór najkorzystniejszej oferty.

 1. WARUNKI UMOWY:

 1. Wynajmujący podpisze umowę z oferentem, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

 2. O miejscu i terminie podpisania umowy Wynajmujący powiadomi odrębnym pismem oferenta, którego ofertę wybrano.

 3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej Specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

 4. Postanowienia umowy zawarto w projekcie, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszej Specyfikacji warunków udziału w przetargu pisemnym.

XVI. POWIADOMIENIE O WYNIKACH:

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty organizator zawiadomi na piśmie wszystkich oferentów, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres oferenta, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru.

 2. W przypadku zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty, organizator niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie wszystkich uczestników, którzy złożyli oferty.

 3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Wynajmujący zamieści informacje (o których mowa w ust. 1) na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

 1. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

 1. por. Ochoński Jerzy – kierownik działu kwatermistrzowskiego, nr tel. 13 44 35 885

 2. ppor. Bolek Sebastian – inspektor działu kwatermistrzowskiego, nr tel. 13 44 35 888

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Przetarg może się odbyć chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w niniejszej Specyfikacji

 2. W przypadku złożenia równorzędnych ofert komisja przetargowa zorganizuje uzupełniający przetarg pisemny do oferentów, którzy złożyli te oferty. Komisja zawiadamia oferentów, którzy złożyli takie oferty o terminie dodatkowego przetargu.

 3. Zakład Karny w Jaśle zastrzega sobie prawo:

a) zmiany lub odwołania/ unieważnienia przetargu bez podania przyczyny,

b) zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 1. Warunki przetargu pisemnego, a także jego wyniki udostępnia się na stronie internetowej jednostki www.sw.gov.p l

Pomieszczenia będące przedmiotem przetargu można oglądać w dni powszednie w okresie od 26 października 2015 r. do 06 listopada 2015 r., w godzinach od 900 do 1300, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym. Wejście na teren jednostki możliwe jest za okazaniem dokumentu stwierdzającego tożsamość.
Podpisał:

Dyrektor

Zakładu Karnego w Jaśle

ppłk mgr inż. Władysław Lechowski


Identyfikator Jednostki

130

StatusCreated

 

StatusModified

Zmodyfikowany przez Sebastian Bolek o 2015-10-23 13:02

Struktura OrganizacyjnaCreated

 

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Sebastian Bolek o 2015-10-23 13:02

Podmioty WspółpracująceCreated

 

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Sebastian Bolek o 2015-10-23 13:02

Przedmiot działalnościCreated

 

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Sebastian Bolek o 2015-10-23 13:02

Oświadczenie majątkoweCreated

 

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Sebastian Bolek o 2015-10-23 13:02

Majątek Służby WięziennejCreated

Utworzony przez Ryszard Dziura o 2011-06-16 09:42

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Sebastian Bolek o 2015-10-23 13:02

Zamówienia publiczneCreated

 

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Sebastian Bolek o 2015-10-23 13:02

Współpraca międzynarodowaCreated

 

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Sebastian Bolek o 2015-10-23 13:02

Fundusze unijneCreated

Utworzony przez Ryszard Dziura o 2011-06-15 14:04

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Sebastian Bolek o 2015-10-23 13:02

Akty prawneCreated

 

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Sebastian Bolek o 2015-10-23 13:02

Sposób załatwiania sprawCreated

 

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Sebastian Bolek o 2015-10-23 13:02

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

 

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Sebastian Bolek o 2015-10-23 13:02

Dokumenty urzędoweCreated

 

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Sebastian Bolek o 2015-10-23 13:02

Wzory drukówCreated

 

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Sebastian Bolek o 2015-10-23 13:02

Ważne ogłoszeniaCreated

 

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Sebastian Bolek o 2015-10-23 13:02

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

 

AdresModified

Zmodyfikowany przez Sebastian Bolek o 2015-10-23 13:02

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Sebastian Bolek o 2015-10-23 13:02

Data wytworzenia

2011-01-03 00:00

Nabór

Dyrektor Zakładu Karnego w Jaśle ogłasza nabór do służby w Służbie Więziennej na stanowisko strażnika działu ochrony – przewidywane jest przyjęcie dwóch osób.

PODSTAWA PRAWNA:
ustawa z dnia 09 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej ( Dz. U. 2014 poz. 1415 z późn. zm.) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010 r. w sprawie  postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej ( Dz. U. Nr 186, poz. 1247),


WYMAGANIA NIEZBĘDNE STAWIANE KANDYDATOM
- obywatelstwo polskie
- niekaralność
- korzystanie z pełni praw publicznych,
- wykształcenie średnie,
- zdolność fizyczna i psychiczna do służby w formacjach uzbrojonych
- uregulowany stosunek do służby wojskowej

WYMAGANIA DODATKOWE
dyspozycyjność,
umiejętność pracy w zespole,
dokładność,
kreatywność,


POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE SKŁADA SIĘ Z NASTĘPUJĄCYCH ETAPÓW
1) oceny złożonych dokumentów,
2) rozmowy kwalifikacyjnej,
3) uzyskania informacji o kandydacie w rejestrach skazanych i ukaranych,
4) testu sprawności fizycznej,
5) przeprowadzenia postępowania sprawdzającego w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych,
6) ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby,
7) sporządzenia arkusza oceny predyspozycji kandydata,
8) zatwierdzenia listy kandydatów przez Dyrektora Zakładu Karnego w Jaśle.

WYMAGANE DOKUMENTY
Kandydaci winni złożyć następujące dokumenty:
- wypełnioną ankietę personalną, która stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010 r. w sprawie  postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej ( Dz. U. Nr 186, poz. 1247 ),
- podanie o przyjęcie do służby.


W przypadku podjęcia decyzji o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego kandydat zobowiązany jest do dostarczenia  pozostałych dokumentów:
- świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby,
- dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie,
- dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne,
- zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do przystąpienia do testu sprawności fizycznej,
- kserokopię dowodu osobistego,
- kserokopię książeczki wojskowej,
- odpis skrócony aktu urodzenia własny, małżonka i dzieci oraz odpis skrócony aktu małżeństwa,
- inne dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności i osiągnięcia zawodowe i naukowe.

O  terminie złożenia pozostałych dokumentów oraz terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej  kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 

Dokumenty należy przesłać listownie do dnia 15 lipca 2015 roku na adres:

Zakład Karny w Jaśle
Warzyce 467
38-200 Jasło
lub złożyć osobiście w siedzibie Zakładu Karnego w Jaśle.
Szczegółowe informacje można uzyskać w kadrach pod numerem telefonu 013 44 35 864

Tekst: kpt. Monika Ziomek-Skiba

Projektowane akty prawne

AdresWytwarzajacy

kpt. Ryszard Dziura

Akty prawneWytwarzajacy

kpt. Ryszard Dziura

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

kpt. Ryszard Dziura

Fundusze unijneWytwarzajacy

kpt. Ryszard Dziura

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

kpt. Ryszard Dziura

NabórWytwarzajacy

kpt. Ryszard Dziura

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

kpt. Ryszard Dziura

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

kpt. Ryszard Dziura

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

kpt. Ryszard Dziura

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

kpt. Ryszard Dziura

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

kpt. Ryszard Dziura

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

kpt. Ryszard Dziura

StatusWytwarzajacy

kpt. Ryszard Dziura

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

kpt. Ryszard Dziura

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

ppor. Sebastian Bolek

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

kpt. Ryszard Dziura

Wzory drukówWytwarzajacy

kpt. Ryszard Dziura

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

por. Ryszard Dziura

KierownictwoWytwarzajacy

kpt. Ryszard Dziura

Załączniki

Wersja: 1.0
Utworzony o 2011-02-09 12:47 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:23, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.