Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Zakład Karny Jasło

Jednostka

Zakład Karny Jasło

Adres

Zakład Karny Jasło
 Warzyce 467
 38-200
 Jasło
 13 44 35 860 Fax: 13 44 350 861

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Rzeszów

Status

Zakład Karny w Jaśle jest jednostką typu półotwartego dla skazanych mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy, z oddziałem dla skazanych młodocianych, podlegającą Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Rzeszowie.
 Zakład Karny w Jaśle jest jednostką penitencjarną o pojemności 200 miejsc składającą się z trzech pawilonów mieszkalnych.
 W jednostce funkcjonuje od 25 czerwca 2003 roku oddział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od alkoholu, odbywających karę w podgrupach klasyfikacyjnych M-2/t i P-2/t.
 Pojemność oddziału wynosi 27 miejsc.
 Pawilon C znajduje się w budynku wartowni i są w nim 3 cele mieszkalne dla skazanych dorosłych odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy.
 W pawilonie A w oddziale I znajdują się 4 cele mieszkalne Oddziału Terapeutycznego.
 W pawilonie A w oddziale II znajduje się 10 cel mieszkalnych dla skazanych dorosłych odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy.
 W pawilonie B w oddziale III znajduje się 12 cel mieszkalnych dla skazanych dorosłych odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy.
 W pawilonie B w oddziale IV znajdują się 3 cele mieszkalne dla skazanych młodocianych oraz skazanych dorosłych zakwalifikowanych w trybie art. 84§2 kkw do odbywania kary ze skazanymi młodocianymi.
 Pawilony mieszkalne / A i B / są połączone tzw. łącznikiem, w którym znajdują się dwie sale terapii oddziału terapeutycznego.

Kierownictwo

Dyrektor Zakładu Karnego w Jaśle
mjr mgr Mirosław Władyka
tel./fax 134435860
 
  
Oficer prasowy
mjr mgr Grzegorz Borek
tel. 134435878

Struktura Organizacyjna

W skład Zakładu Karnego w Jaśle wchodzą następujące samodzielne stanowiska pracy oraz działy służby:
 
 1. Dyrektor,
 2. Samodzielne stanowisko ds. kadr i szkolenia,
 3. Samodzielne stanowisko ds. zatrudnienia osadzonych oraz kancelarii tajnej,
 4. Samodzielne stanowisko ds. obsługi sekretariatu i archiwum,
 5. Samodzielne stanowisko ds. BHP, informatyki i łączności,
 6. Samodzielne stanowisko ds. realizacji projektu systemowego „Cykl szkoleniowo - aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowania ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”,
 7. Dział penitencjarny,
 8. Dział ochrony,
 9. Dział ewidencji,
 10. Dział finansowy,
 11. Dział kwatermistrzowski,
 12. Służba zdrowia,
 13. Dział terapeutyczny.

Podmioty Współpracujące

Zakład Karny w Jaśle realizując cele pozbawienia wolności prowadzi współpracę z wieloma organami niezwiązanymi z resortem sprawiedliwości. Należą do nich między innymi:
 
 • Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle,
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle,
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaśle,
 • Muzeum Regionalne w Jaśle,
 • Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Arka” z Jasła,
 • Oddział Odwykowy Szpitala Rejonowego w Krośnie,
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaśle,
 • Dom Pomocy Społecznej prowadzonej przez Zakon Bonifratrów w Iwoniczu,
 • Ośrodek szkoleniowy "SIMKAS", Gąsówka 35, powiat jasielski,
 • Stowarzyszenie Maltańska Służba Medyczna - Oddział w Krośnie.
 
Priorytetem prowadzonych oddziaływań penitencjarnych w Zakładzie Karnym w Jaśle jest zatrudnienie skazanych. Organizuje się zatrudnienie odpłatne na terenie zakładu karnego przy pracach porządkowych oraz pomocniczych o charakterze administracyjno-gospodarczym, jak również z kontrahentami pozawięziennymi.
W ramach zatrudnienia nieodpłatnego przy pracach publicznych Zakład Karny w Jaśle współpracuje z:
 
 •  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaśle,
 •  Urząd Miasta i Gminy w Jaśle,
 •  Hospicjum w Krośnie
 •  Dom Pomocy Społecznej w Iwoniczu,
 •  Szpital Miejski w Jaśle.
Kontrahenci zewnętrzni zatrudniający skazanych w ramach zatrudnienia odpłatnego to:
 • firma "Nowy Styl" Jasło,
 • firma "Jafar" Jasło,
 • firma "Termo-tech" Jasło.
 

Przedmiot działalności

Oświadczenie majątkowe

Brak

Majątek Służby Więziennej

Zakład Karny w Jaśle położony jest na działkach:
 • działka nr 6/1 o powierzchni 12700 m2 położonej w miejscowości Roztoki (obręb ewidencyjny 180511-2.0013), gmina Tarnowiec, pow. Jasielski; ujętej w Księdze Wieczystej nr 17313, prowadzonej przez S.R. w Jaśle V Wydział Ksiąg Wieczystych,
 • działka nr 3165 o powierzchni 5400 m2 położonej w miejscowości Warzyce (obręb ewidencyjny 180504-2.0016), gmina Jasło pow. Jasielski; ujętej w Księdze Wieczystej nr 61009, prowadzonej  S.R. w Jaśle V Wydział Ksiąg Wieczystych.
  Nieruchomości na których położona jest jednostka są własnością Skarby Państwa w trwałym zarządzie ZK Jasło.
 
 
ŚRODKI TRWAŁE O WARTOŚCI POWYŻEJ 3500 ZŁ WG WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2010 R. STANOWIĄCYCH MAJĄTEK ZAKŁADU KARNEGO W JAŚLE
 1. Budynki i lokale – 314309,54
 2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 302035,09
 3. Kotły i maszyny energetyczne – 588,01
 4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – 40472,59
 5. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty – 102247,32
 6. Urządzenia techniczne – 39131,32
 7. Środki transportu – 0,00
 8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – 6084,00
 9. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) – 776,367,67

Zamówienia publiczne

W Zakładzie Karnym w Jaśle zamówienia publiczne realizowane są w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. Z 2010r. Nr 113, poz. 759 z poźn. zm.) oraz w oparciu o akty wykonawcze wydane na podstawie w/w ustawy. Aktualnie toczące się postępowania dostępne są na stronie www.sw.gov.pl w zakładce dotyczącej zamówień publicznych oraz na stronie Zakładu Karnego w Jaśle:
 
http://sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-rzeszow/zaklad-karny-jaslo/index.html
 
w zakładce Zamówienia

Współpraca międzynarodowa

Zakład Karny w Jaśle nie prowadzi współpracy międzynarodowej.

Fundusze unijne

Na terenie Zakładu Karnego w Jaśle od sierpnia 2008 r. realizowany jest Projekt pod nazwą „Cykl szkoleniowo-aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Program ma na celu przygotowanie skazanych do intensywnego i efektywnego poszukiwania pracy po opuszczeniu Zakładu Karnego, do zdobycia nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych poprzez m.in. organizowanie cyklicznych kursów zawodowych oraz ma zapobiegać odrzuceniu społecznemu skazanych i wykluczeniu ich z rynku pracy. Od 2008 r. zorganizowano i przeprowadzono 14 kursów m. in. w zawodzie: brukarza, technologa robót wykończeniowych, glazurnika, montera izolacji termicznych w trakcie, których łącznie przeszkolono 170 osadzonych.
 
Zakład Karny w Jaśle na podstawie podpisanego  dniu 26 sierpnia 2010 roku „Porozumienia o dofinansowaniu projektu państwowej jednostki budżetowej w ramach osi priorytetowych I-VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 nr UDA-RPPK.02.02.00-18-050/09-00” realizuje projekt pod nazwą „Modernizacja kotłowni węglowej na gazowo-olejową wraz z instalacją systemu solarnego i włączeniem go do systemu ogrzewania ciepłej wody użytkowej oraz docieplenie obiektów w Zakładzie Karnym w Jaśle
Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 „Infrastruktura techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.
Całkowita wartość projektu wynosi 1 553 986,17 zł, z czego kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1 091 027,65 zł.

Akty prawne

Sposób załatwiania spraw

Dyrektor zakładu załatwia prośby i wnioski dotyczące działalności kierowanej jednostki.
  
 Dyrektor załatwia skargi:
 • do niego adresowane, jeżeli nie dotyczą one jego bezpośredniej działalności i podjętych przez niego decyzji, chyba że w tym zakresie zostanie uznana za zasadną,
 • przekazane przez Dyrektora Okręgowego SW, Dyrektora Generalnego SW, Ministra Sprawiedliwości zawierające zarzuty dotyczące bezpośredniej działalności funkcjonariusza lub pracownika jednostki z poleceniem udzielenia informacji o sposobie załatwienia skargi. Nie dotyczy to skarg, których przedmiotem jest bezpośrednia działalność kierownika jednostki organizacyjnej i podjęte przez niego decyzje,
 • skierowane w szczególności do sądów, prokuratur oraz innych organów władzy publicznej, instytucji albo organizacji społecznych, jeżeli zostały mu przekazane przez adresatów.
 
  
 Wnioski, skargi i prośby mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
  
Dyrektor Zakładu Karnego w Jaśle przyjmuje interesantów w sprawach próśb, skarg i wniosków w każdą środę będącą dniem pracy w godzinach od 11.00 do 17.00, a w pozostałe dni robocze w godzinach od 8.00 do 14.00.

Rejestry, ewidencje, archiwa

W Zakładzie Karnym w Jaśle funkcjonuje archiwum zakładowe.

Dokumenty urzędowe

Brak

Wzory druków

Brak

Ważne ogłoszenia

Jasło 19-12-2016 r.

Zakład Karny w Jaśle

Warzyce 467

38-200 JasłoINFORMACJA O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH
SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGONa podstawie § 7 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w które wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z 2010r. Nr 114, poz. 761) Zakład Karny w Jaśle informuje, że posiada zbędny składnik majątku ruchomego do zagospodarowania w postaci:

 

LP

NAZWA PRZEDMIOTU

SYMBOL

J.M.

ILOŚĆ

% ZUŻYCIA

1.

Samochód ciężarowy Citroen Berlingo

nr rej. RJS 99JT

Nr VIN : VF7GCWJYB93248885

rok produkcji: 2005

Kolor: biały

Liczba miejsc: 5

Dopuszczalna ładowność:  715 kg

Przebieg: 184 890 km

7/3

szt.

1

80


 1. Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w § 38 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21. 05. 2010 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 114, poz. 761)

 2. Darowizna składników majątku ruchomego może zostać dokonana dla podmiotów określonych w § 39 ust. 1 cytowanego powyżej rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21. 05. 2010 r.

 3. Wniosek o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę kierowany powinien być do Dyrektora Zakładu Karnego w Jaśle i powinien zawierać elementy i dokumenty wymienione w § 38 ust. 4 i § 39 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21. 05. 2010 r.

Wnioski proszę kierować w terminie do dnia  23 grudnia 2016 r.

Informacja pod numerem telefonu –  13 44 35 885                                                                      

Podpisał:
Dyrektor
Zakładu Karnego w Jaśle
mjr mgr Mirosław Władyka

Identyfikator Jednostki

130

StatusCreated

 

StatusModified

Zmodyfikowany przez Ryszard Dziura o 2016-12-19 09:31

Struktura OrganizacyjnaCreated

 

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Ryszard Dziura o 2016-12-19 09:31

Podmioty WspółpracująceCreated

 

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Ryszard Dziura o 2016-12-19 09:31

Przedmiot działalnościCreated

 

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Ryszard Dziura o 2016-12-19 09:31

Oświadczenie majątkoweCreated

 

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Ryszard Dziura o 2016-12-19 09:31

Majątek Służby WięziennejCreated

Utworzony przez Ryszard Dziura o 2011-06-16 09:42

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Ryszard Dziura o 2016-12-19 09:31

Zamówienia publiczneCreated

 

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Ryszard Dziura o 2016-12-19 09:31

Współpraca międzynarodowaCreated

 

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Ryszard Dziura o 2016-12-19 09:31

Fundusze unijneCreated

Utworzony przez Ryszard Dziura o 2011-06-15 14:04

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Ryszard Dziura o 2016-12-19 09:31

Akty prawneCreated

 

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Ryszard Dziura o 2016-12-19 09:31

Sposób załatwiania sprawCreated

 

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Ryszard Dziura o 2016-12-19 09:31

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

 

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Ryszard Dziura o 2016-12-19 09:31

Dokumenty urzędoweCreated

 

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Ryszard Dziura o 2016-12-19 09:31

Wzory drukówCreated

 

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Ryszard Dziura o 2016-12-19 09:31

Ważne ogłoszeniaCreated

 

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Ryszard Dziura o 2016-12-19 09:31

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

 

AdresModified

Zmodyfikowany przez Ryszard Dziura o 2016-12-19 09:31

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Ryszard Dziura o 2016-12-19 09:31

Data wytworzenia

2011-01-03 00:00

Nabór

Dyrektor Zakładu Karnego w Jaśle ogłasza nabór do służby w Służbie Więziennej na stanowisko strażnika działu ochrony – przewidywane jest przyjęcie dwóch osób.

PODSTAWA PRAWNA:
ustawa z dnia 09 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej ( Dz. U. 2014 poz. 1415 z późn. zm.) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010 r. w sprawie  postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej ( Dz. U. Nr 186, poz. 1247),


WYMAGANIA NIEZBĘDNE STAWIANE KANDYDATOM
- obywatelstwo polskie
- niekaralność
- korzystanie z pełni praw publicznych,
- wykształcenie średnie,
- zdolność fizyczna i psychiczna do służby w formacjach uzbrojonych
- uregulowany stosunek do służby wojskowej

WYMAGANIA DODATKOWE
dyspozycyjność,
umiejętność pracy w zespole,
dokładność,
kreatywność,


POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE SKŁADA SIĘ Z NASTĘPUJĄCYCH ETAPÓW
1) oceny złożonych dokumentów,
2) rozmowy kwalifikacyjnej,
3) uzyskania informacji o kandydacie w rejestrach skazanych i ukaranych,
4) testu sprawności fizycznej,
5) przeprowadzenia postępowania sprawdzającego w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych,
6) ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby,
7) sporządzenia arkusza oceny predyspozycji kandydata,
8) zatwierdzenia listy kandydatów przez Dyrektora Zakładu Karnego w Jaśle.

WYMAGANE DOKUMENTY
Kandydaci winni złożyć następujące dokumenty:
- wypełnioną ankietę personalną, która stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010 r. w sprawie  postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej ( Dz. U. Nr 186, poz. 1247 ),
- podanie o przyjęcie do służby.


W przypadku podjęcia decyzji o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego kandydat zobowiązany jest do dostarczenia  pozostałych dokumentów:
- świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby,
- dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie,
- dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne,
- zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do przystąpienia do testu sprawności fizycznej,
- kserokopię dowodu osobistego,
- kserokopię książeczki wojskowej,
- odpis skrócony aktu urodzenia własny, małżonka i dzieci oraz odpis skrócony aktu małżeństwa,
- inne dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności i osiągnięcia zawodowe i naukowe.

O  terminie złożenia pozostałych dokumentów oraz terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej  kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 

Dokumenty należy przesłać listownie do dnia 15 lipca 2015 roku na adres:

Zakład Karny w Jaśle
Warzyce 467
38-200 Jasło
lub złożyć osobiście w siedzibie Zakładu Karnego w Jaśle.
Szczegółowe informacje można uzyskać w kadrach pod numerem telefonu 013 44 35 864

Tekst: kpt. Monika Ziomek-Skiba

Projektowane akty prawne

AdresWytwarzajacy

kpt. Ryszard Dziura

Akty prawneWytwarzajacy

kpt. Ryszard Dziura

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

kpt. Ryszard Dziura

Fundusze unijneWytwarzajacy

kpt. Ryszard Dziura

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

kpt. Ryszard Dziura

NabórWytwarzajacy

kpt. Ryszard Dziura

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

kpt. Ryszard Dziura

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

kpt. Ryszard Dziura

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

kpt. Ryszard Dziura

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

kpt. Ryszard Dziura

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

kpt. Ryszard Dziura

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

kpt. Ryszard Dziura

StatusWytwarzajacy

kpt. Ryszard Dziura

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

kpt. Ryszard Dziura

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

ppor. Sebastian Bolek

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

kpt. Ryszard Dziura

Wzory drukówWytwarzajacy

kpt. Ryszard Dziura

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

por. Ryszard Dziura

KierownictwoWytwarzajacy

kpt. Ryszard Dziura

Załączniki

Utworzony o 2011-02-09 12:47 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:23, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.