Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Zakład Karny Jasło

Jednostka

Zakład Karny Jasło

Adres

Zakład Karny Jasło
 Warzyce 467
 38-200
 Jasło
 13 44 35 860 Fax: 13 44 350 861

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Rzeszów

Status

Służba Więzienna działa na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r . o Służbie Więziennej ( Dz. U. Nr 79, poz. 523 z późn. zm.).
Zakład Karny w Jaśle jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej i działającą na podstawie ww. Ustawy.
Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań poszczególnych pionów służb określa Zarządzenie Nr 37/2017 Dyrektora Zakładu Karnego w Jaśle z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie organizacji wewnętrznej Zakładu Karnego w Jaśle.

Kierownictwo

Dyrektor Zakładu Karnego w Jaśle
mjr mgr Mirosław Władyka
tel./fax 134435860
 
  
Rzecznik prasowy
mjr mgr Piotr Chmielewski
tel. 134435878

Struktura Organizacyjna

W skład Zakładu Karnego w Jaśle wchodzą następujące samodzielne stanowiska pracy oraz działy służby:
 
 1. Dyrektor,
 2. Samodzielne stanowisko ds. kadr i szkolenia,
 3. Samodzielne stanowisko ds. obsługi sekretariatu,
 4. Samodzielne stanowisko ds. BHP, informatyki i łączności,
 5. Dział penitencjarny,
 6. Dział ochrony,
 7. Dział ewidencji,
 8. Dział finansowy,
 9. Dział kwatermistrzowski,
 10. Służba zdrowia,
 11. Dział terapeutyczny.

Podmioty Współpracujące

Zakład Karny w Jaśle realizując cele pozbawienia wolności prowadzi współpracę z wieloma organami niezwiązanymi z resortem sprawiedliwości. Należą do nich między innymi:
 
 • Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle,
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle,
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaśle,
 • Muzeum Regionalne w Jaśle,
 • Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Arka” z Jasła,
 • Dom Pomocy Społecznej prowadzonej przez Zakon Bonifratrów w Iwoniczu,
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jaśle - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
 • Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych " Podkarpacie" w Jaśle
 
Priorytetem prowadzonych oddziaływań penitencjarnych w Zakładzie Karnym w Jaśle jest zatrudnienie skazanych w ramach rządowego programu "Praca dla więźniów". Organizuje się zatrudnienie odpłatne na terenie zakładu karnego przy pracach porządkowych oraz pomocniczych o charakterze administracyjno-gospodarczym, jak również z kontrahentami pozawięziennymi.
W ramach zatrudnienia nieodpłatnego przy pracach publicznych poza terenem Zakładu Karnego w Jaśle jednostka współpracuje z:
 
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaśle,
 • Urząd Gminy w Jaśle,
 • Dom Pomocy Społecznej w Iwoniczu,
 • Szpital Specjalistyczny w Jaśle,
 • Urząd Gminy w Bieczu,
 • Zespół Szkół w Trzcinicy,
 • Urząd Gminy w Jedliczu,
 • Urząd Gminy w Tarnowcu,
 • Zespół Szkół w Roztokach,
 • Komenda Powiatowa Policji w Jaśle,
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Jaśle
 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jaśle
 • Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Jaśle
 • Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

W ramach zatrudnienia odpłatnego skazanych poza terenem jednostki Zakład Karny w Jaśle współpracuje z Firmą ICF Wood z Czudca .

 

Przedmiot działalności

Oświadczenie majątkowe

Brak

Majątek Służby Więziennej

Zakład Karny w Jaśle położony jest na działkach:
 • działka nr 6/1 o powierzchni 12700 m2 położonej w miejscowości Roztoki (obręb ewidencyjny 180511-2.0013), gmina Tarnowiec, pow. Jasielski; ujętej w Księdze Wieczystej nr 17313, prowadzonej przez S.R. w Jaśle V Wydział Ksiąg Wieczystych,
 • działka nr 3165 o powierzchni 5400 m2 położonej w miejscowości Warzyce (obręb ewidencyjny 180504-2.0016), gmina Jasło pow. Jasielski; ujętej w Księdze Wieczystej nr 61009, prowadzonej  S.R. w Jaśle V Wydział Ksiąg Wieczystych.
  Nieruchomości na których położona jest jednostka są własnością Skarby Państwa w trwałym zarządzie ZK Jasło.
 
 
ŚRODKI TRWAŁE O WARTOŚCI POWYŻEJ 3500 ZŁ WG WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2010 R. STANOWIĄCYCH MAJĄTEK ZAKŁADU KARNEGO W JAŚLE
 1. Budynki i lokale – 314309,54
 2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 302035,09
 3. Kotły i maszyny energetyczne – 588,01
 4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – 40472,59
 5. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty – 102247,32
 6. Urządzenia techniczne – 39131,32
 7. Środki transportu – 0,00
 8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – 6084,00
 9. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) – 776,367,67

Zamówienia publiczne

W Zakładzie Karnym w Jaśle zamówienia publiczne realizowane są w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. Z 2010r. Nr 113, poz. 759 z poźn. zm.) oraz w oparciu o akty wykonawcze wydane na podstawie w/w ustawy. Aktualnie toczące się postępowania dostępne są na stronie www.sw.gov.pl w zakładce dotyczącej zamówień publicznych oraz na stronie Zakładu Karnego w Jaśle:
 
http://sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-rzeszow/zaklad-karny-jaslo/index.html
 
w zakładce Zamówienia

Współpraca międzynarodowa

Zakład Karny w Jaśle nie prowadzi współpracy międzynarodowej.

Fundusze unijne

Na terenie Zakładu Karnego w Jaśle od sierpnia 2008 r. realizowany był Projekt pod nazwą „Cykl szkoleniowo-aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Program ma na celu przygotowanie skazanych do intensywnego i efektywnego poszukiwania pracy po opuszczeniu Zakładu Karnego, do zdobycia nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych poprzez m.in. organizowanie cyklicznych kursów zawodowych oraz ma zapobiegać odrzuceniu społecznemu skazanych i wykluczeniu ich z rynku pracy. Od 2008 r. zorganizowano i przeprowadzono 14 kursów m. in. w zawodzie: brukarza, technologa robót wykończeniowych, glazurnika, montera izolacji termicznych w trakcie, których łącznie przeszkolono 170 osadzonych.
 
Zakład Karny w Jaśle na podstawie podpisanego  dniu 26 sierpnia 2010 roku „Porozumienia o dofinansowaniu projektu państwowej jednostki budżetowej w ramach osi priorytetowych I-VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 nr UDA-RPPK.02.02.00-18-050/09-00” realizuje projekt pod nazwą „Modernizacja kotłowni węglowej na gazowo-olejową wraz z instalacją systemu solarnego i włączeniem go do systemu ogrzewania ciepłej wody użytkowej oraz docieplenie obiektów w Zakładzie Karnym w Jaśle
Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 „Infrastruktura techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.
Całkowita wartość projektu wynosi 1 553 986,17 zł, z czego kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1 091 027,65 zł.

Akty prawne

Sposób załatwiania spraw

Dyrektor zakładu załatwia prośby i wnioski dotyczące działalności kierowanej jednostki.
  
 Dyrektor załatwia skargi:
 • do niego adresowane, jeżeli nie dotyczą one jego bezpośredniej działalności i podjętych przez niego decyzji, chyba że w tym zakresie zostanie uznana za zasadną,
 • przekazane przez Dyrektora Okręgowego SW, Dyrektora Generalnego SW, Ministra Sprawiedliwości zawierające zarzuty dotyczące bezpośredniej działalności funkcjonariusza lub pracownika jednostki z poleceniem udzielenia informacji o sposobie załatwienia skargi. Nie dotyczy to skarg, których przedmiotem jest bezpośrednia działalność kierownika jednostki organizacyjnej i podjęte przez niego decyzje,
 • skierowane w szczególności do sądów, prokuratur oraz innych organów władzy publicznej, instytucji albo organizacji społecznych, jeżeli zostały mu przekazane przez adresatów.
 
  
 Wnioski, skargi i prośby mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
  
Dyrektor Zakładu Karnego w Jaśle przyjmuje interesantów w sprawach próśb, skarg i wniosków w dni robocze w godzinach od 7.30 do 15.30.

Rejestry, ewidencje, archiwa

W Zakładzie Karnym w Jaśle funkcjonuje archiwum zakładowe.

Dokumenty urzędowe

Brak

Wzory druków

Brak

Ważne ogłoszenia

 

Zakład Karny w Jaśle

Warzyce 467

38-200 JasłoInformacja o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego, których wartość przekracza 1200 złNa podstawie § 7 ust 2. rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa z dnia 4 kwietnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 729) Zakład Karny w Jaśle informuje, że posiada zbędne składniki majątku ruchomego do zagospodarowania.

 1. Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w § 38 ust. 1 i 2 cytowanego rozporządzenia.

 2. Darowizna składników majątku ruchomego może zostać dokonana dla podmiotów określonych w § 39 ust. 1 cytowanego rozporządzenia.

 3. Wniosek o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę kierowany powinien być do Dyrektora Zakładu Karnego w Jaśle i powinien zawierać elementy i dokumenty wymienione w § 38 ust. 4 i § 39 ust. 4 rozporządzenia.

 4. Wniosek należy składać w terminie do: 18.09.2017 r.

 5. Szczegółowych informacji udziela sierż. sztab. Mariusz Betlej, tel. 13 4435884.


Środki zbędne

Lp.

Nazwa przedmiotu

Symbol

J.m.

Ilość

% zużycia

Wartość [PLN]

1

zestaw stomatologiczny - unit + wyposażenie

8/10

kpl

1

45

1603,25 zł


Dyrektor Zakładu Karnego w Jaśle
mjr mgr Mirosław Władyka

Identyfikator Jednostki

130

StatusCreated

 

StatusModified

Zmodyfikowany przez Ryszard Dziura o 2018-03-13 13:09

Struktura OrganizacyjnaCreated

 

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Ryszard Dziura o 2018-03-13 13:09

Podmioty WspółpracująceCreated

 

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Ryszard Dziura o 2018-03-13 13:09

Przedmiot działalnościCreated

 

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Ryszard Dziura o 2018-03-13 13:09

Oświadczenie majątkoweCreated

 

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Ryszard Dziura o 2018-03-13 13:09

Majątek Służby WięziennejCreated

Utworzony przez Ryszard Dziura o 2011-06-16 09:42

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Ryszard Dziura o 2018-03-13 13:09

Zamówienia publiczneCreated

 

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Ryszard Dziura o 2018-03-13 13:09

Współpraca międzynarodowaCreated

 

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Ryszard Dziura o 2018-03-13 13:09

Fundusze unijneCreated

Utworzony przez Ryszard Dziura o 2011-06-15 14:04

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Ryszard Dziura o 2018-03-13 13:09

Akty prawneCreated

 

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Ryszard Dziura o 2018-03-13 13:09

Sposób załatwiania sprawCreated

 

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Ryszard Dziura o 2018-03-13 13:09

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

 

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Ryszard Dziura o 2018-03-13 13:09

Dokumenty urzędoweCreated

 

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Ryszard Dziura o 2018-03-13 13:09

Wzory drukówCreated

 

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Ryszard Dziura o 2018-03-13 13:09

Ważne ogłoszeniaCreated

 

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Ryszard Dziura o 2018-03-13 13:09

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

 

AdresModified

Zmodyfikowany przez Ryszard Dziura o 2018-03-13 13:09

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Ryszard Dziura o 2018-03-13 13:09

Data wytworzenia

2011-01-03 00:00

Nabór

brak

Projektowane akty prawne

AdresWytwarzajacy

mjr Ryszard Dziura

Akty prawneWytwarzajacy

mjr Ryszard Dziura

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

mjr Ryszard Dziura

Fundusze unijneWytwarzajacy

mjr Ryszard Dziura

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

mjr Ryszard Dziura

NabórWytwarzajacy

mjr Ryszard Dziura

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

mjr Ryszard Dziura

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

mjr Ryszard Dziura

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

mjr Ryszard Dziura

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

mjr Ryszard Dziura

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

mjr Ryszard Dziura

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

mjr Ryszard Dziura

StatusWytwarzajacy

mjr Ryszard Dziura

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

mjr Ryszard Dziura

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

ppor. Sebastian Bolek

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

mjr Ryszard Dziura

Wzory drukówWytwarzajacy

mjr Ryszard Dziura

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

por. Ryszard Dziura

KierownictwoWytwarzajacy

mjr Ryszard Dziura

Załączniki

Utworzony o 2011-02-09 12:47 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:23, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.