Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Zakład Karny Dębica

Jednostka

Zakład Karny Dębica

Adres

Zakład Karny w Dębicy
ul. Sandomierska 41
39-200 Dębica
zk_debica@sw.gov.pl
tel. 14 6815 656, 14 6815 657, 14 6815 658

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Rzeszów

Status

Zakład Karny w Dębicy – państwowa jednostka organizacyjna - został powołany Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości Nr 37/77/CZZK z dnia 30 listopada 1977 r. Zlokalizowany jest w województwie podkarpackim w północno - wschodniej części miasta, w rozwidleniu szlaków kolejowych Dębica – Rzeszów i Dębica – Mielec.  Współrzędne GPS 50°3'48"N 21°26'13"E. Zakład jest jednostką typu półotwartego przeznaczoną dla mężczyzn, recydywistów penitencjarnych. Składa się z 6 oddziałów mieszkalnych o łącznej pojemności 562 miejsc. W Zakładzie mogą odbywać karę pozbawienia wolności skazani chorzy na cukrzycę insulinozależną. Oddziaływania penitencjarne wobec skazanych realizowane są w dwóch wyodrębnionych oddziałach penitencjarnych. Oddział penitencjarny nr 1 stanowią oddziały mieszkalne od I do IV, oddział penitencjarny nr 2 stanowią oddziały mieszkalne V i VI. 
Zakład Karny w Dębicy jest jedną z jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych (M. P. poz. 169). Zakład  podlega też Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Rzeszowie. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych Zakładu Karnego    w Dębicy określa regulamin organizacyjny wprowadzony przez Dyrektora Zakładu zarządzeniem nr 5/2015 z dnia  24 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Zakładu Karnego w Dębicy.

Kierownictwo

ppłk Robert Żółkiewicz
Dyrektor Zakładu Karnego w Dębicy
 
mjr Krzysztof Kulczycki
Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Dębicy
 
mjr Norbert Gaweł
Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Dębicy
kierujący Oddziałem Zewnętrznym w Chmielowie
 

Struktura Organizacyjna

Strukturę organizacyjną Zakładu Karnego w Dębicy tworzą:
 
1) kierownictwo:
 
a) Dyrektor Zakładu Karnego,
 
b) Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego;
 
2) Dział Ewidencji;
 
3) Dział Finansowy;
 
4) Dział Kwatermistrzowski;
 
5) Dział Ochrony;
 
6) Dział Penitencjarny;
 
7) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Dębicy;
 
8) Oddział Zewnętrzny w Chmielowie;
 
9) samodzielne stanowisko pracy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy;
 
10) samodzielne stanowiska pracy do spraw kadr;
 
11) samodzielne stanowiska pracy do spraw obsługi sekretariatu;
 
12) samodzielne stanowisko pracy do spraw próśb, skarg skazanych i archiwum zakładowego;
 
13) samodzielne stanowiska pracy radcy prawnego;
 
14) pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych;
 
15) kapelan.
 
Wykaz stanowisk w Zakładzie Karnym oraz liczbę i strukturę etatów w komórkach organizacyjnych określa Dyrektor Zakładu Karnego w odrębnym zarządzeniu.
 
Zakładem Karnym kieruje Dyrektor przy pomocy Zastępcy Dyrektora oraz kierowników komórek organizacyjnych.

Podmioty Współpracujące


             Zatrudnienie nieodpłatne

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w  Dębicy
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Pustyni
Muzeum Regionalne w Dębicy, ul. Ratuszowa 4
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło w Dębicy, ul. Sandomierska 39,
Stowarzyszenie „Radość” w Dębicy, ul. Sienkiewicza 1, Bobrowa Wola
Młodzieżowy Uczniowski Ludowy Klub Sportowy – Pustynia 115 a
Parafia Św. Jadwigi w Dębicy, ul. Św. Jadwigi 9
Międzyszkolny Klub Sportowy w Dębicy, ul. Metalowców 25
MOSIR Dębica,  ul.Sportowa 26
MOSIR Dębica, ul. Parkowa 1
MOSIR III  Sportowa, Sobieskiego
Gminny Zakład Komunalny w Brzeżnicy, ul. Źródlana 4
GOSiR 39-206 Pustków Osiedle 36a, Stobierna
PGO Paszczyna 62 B
„Administracja Domów Mieszkalnych” Sp. z o.o. w Dębicy, oś. Matejki, Łysogórska - obecnie brak sk
Zespół Szkół, Zawada 154
Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Grottgera 3, Dębica
Szkoła Podstawowa nr 10 ul. Wagnera 4, Dębica
Miejski Zarząd Oświaty, ul. Ratuszowa 2, Dębica
I Liceum Ogólnokształcące w Dębicy ul.Słowackiego 9
Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Kraszewskiego 37, Dębica – aktualnie skazani nie pracują
Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Wielopolska 162, Dębica – aktualnie skazani nie pracują
Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Szkotnia 14, Dębica    - aktualnie skazani nie pracują
Żłobek Miejski   - aktualnie skazani nie pracują
Miejskie Gimnazjum nr 2  ul. Łysogórska 25, Dębica – aktualnie skazani nie pracują
Miejskie Gimnazjum nr 4,ul. Wyrobka 11, Dębica – aktualnie skazani nie pracują
Przedszkole Miejskie nr 1, ul. Szkotnia 10, Dębica – aktualnie skazani nie pracują
Przedszkole Miejskie nr 7, ul. Kochanowskiego 4, Dębica - aktualnie skazani nie pracują
Przedszkole Miejskie nr 12, ul. Cmentarna 56, Dębica – aktualnie skazani nie pracują
Przedszkole Miejskie nr 5, ul. Łysogórska, Dębica – aktualnie skazani nie pracują
Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Ogrodowa 22, Dębica

                                        Zatrudnienie odpłatne

TABOR Dębica
SOKOŁÓW Dębica
Poczta Polska Rudna Mała
WELDON Brzezówka
ANIMEX Dębica
Zakład Mechaniczny Dębica
Zakład Usług Leśnych Pustków
WENT_SERWIS Dębica
ARCOBALENO Dębica

 

 

Przedmiot działalności

Oświadczenie majątkowe

Majątek Służby Więziennej

W zakresie majątku nieruchomego Zakład Karny w Dębicy zajmuje nieruchomość zabudowaną o powierzchni całkowitej 2,8271ha przy ul. Sandomierskiej 1. Do grudnia 1999r. nieruchomość pozostawała w dyspozycji Przedsiębiorstwa Państwowego “Polskie Koleje Państwowe”, po czym nastąpiło jej przekazanie w trwały zarząd Służbie Więziennej.
 
Informacje wynikające z bilansu jednostki za 2016 r.
Aktywa trwałe – 10216214,45 zł
Aktywa obrotowe – 744628,57 zł
Suma aktywów – 10960843,02 zł

Pasywa
Fundusz – 9830365,35 zł
Państwowe fundusze celowe – 20135,48 zł
Zobowiązania 1107213,62 zł
Fundusze specjalne – 3128,57 zł
Suma pasywów – 10960843,02 zł
 
Wydatki za 2016 r.
majątkowe – 230828,18 zł
pozostałe- 13297925,39 zł
Suma 13528753,57 zł.

Zamówienia publiczne

Współpraca międzynarodowa

Fundusze unijne

Od 2012 r. w Służbie Więziennej, w tym także w Zakładzie Karnym w Dębicy, realizowane są przedsięwzięcia wspierane finansowo ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 w ramach Programu PL17 pn. „Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji pozawięziennych”. Działania te ukierunkowane są głównie na udzielanie wsparcia kadrze wymiaru sprawiedliwości w zakresie podniesienia umiejętności zawodowych służących właściwemu wykonywaniu obowiązków służbowych, w celu przestrzegania zasad humanitarnego wykonania kary pozbawienia wolności. Działania prowadzone są we współpracy z norweską służbą penitencjarną. Zakończenie realizacji Programu planowane jest w 2017 r.
Szczegółowe informacje o realizacji projektów w ramach Programu PL17 Norweskiego Mechanizmu Finansowego znajdują się na oficjalnych stronach internetowych poświęconych Programowi:
www.eog.gov.pl, www.sw.gov.pl. oraz www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-rzeszow/zaklad-karny-debica/index.html

Akty prawne

 

ustawa  z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej ( Dz. U. z 2017 r. poz. 631 z późn. zm.),
ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu Programu modernizacji Służby Więziennej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2176),
ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 665 z późn.zm.),
rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności (Dz. U. z 2016 r. poz. 2231),
zarządzenie Nr 19/16 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 14 kwietnia 2016 r.w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia i organizacji pracy penitencjarnej oraz zakresów czynności funkcjonariuszy i pracowników działów penitencjarnych i terapeutycznych oraz oddziałów penitencjarnych.

 

Sposób załatwiania spraw

Tryb przyjmowania i załatwiania spraw przez organy administracji publicznej określony jest w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz.23).

Prawo dostępu do informacji publicznej realizowane jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015 r. poz.258, z późn. zm.).


Dyrektor Zakładu Karnego w Dębicy udziela informacji publicznej, która nie została udostępniona w BIP, na pisemny wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Za udzielanie informacji publicznej na wniosek w formie ustnej odpowiadają kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych Zakładu Karnego w Dębicy w zakresie swoich kompetencji.Sprawy osadzonych rozpatrywane są według odrębnych przepisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobów załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz. U. z 2013 r. poz.647).Dyrektor Zakładu Karnego w Dębicy przyjmuje strony w następujących dniach:

Poniedziałek: 8.00–17.00

Wtorek: 8.00-15.00

Środa: 8.00-15.00

Czwartek: 8.00-15.00

Piątek: 8.00-15.00
Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:


Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]

Wpłacający: [imię i nazwisko]

Wpłacający: [adres]


Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:

dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]


Konto bankowe:

NBP O/O Rzeszów

57101015280003611391200000Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry dostępne są za pośrednictwem Centralnego Rejestru Osób Pozbawionych Wolności i na zasadach określonych przez Centralny Zarząd Służby Więziennej.

Dokumenty urzędowe

Wzory druków

Ważne ogłoszenia

 

Identyfikator Jednostki

129

StatusCreated

 

StatusModified

Zmodyfikowany przez Tadeusz Wilk o 2018-05-24 14:42

Struktura OrganizacyjnaCreated

 

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Tadeusz Wilk o 2018-05-24 14:42

Podmioty WspółpracująceCreated

Utworzony przez Bożena Ulidowska o 2011-06-15 12:32

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Tadeusz Wilk o 2018-05-24 14:42

Przedmiot działalnościCreated

 

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Tadeusz Wilk o 2018-05-24 14:42

Oświadczenie majątkoweCreated

Utworzony przez Bożena Ulidowska o 2011-06-15 12:32

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Tadeusz Wilk o 2018-05-24 14:42

Majątek Służby WięziennejCreated

Utworzony przez Bożena Ulidowska o 2011-06-15 12:32

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Tadeusz Wilk o 2018-05-24 14:42

Zamówienia publiczneCreated

Utworzony przez Bożena Ulidowska o 2011-06-15 11:52

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Tadeusz Wilk o 2018-05-24 14:42

Współpraca międzynarodowaCreated

 

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Tadeusz Wilk o 2018-05-24 14:42

Fundusze unijneCreated

Utworzony przez Bożena Ulidowska o 2011-06-15 12:24

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Tadeusz Wilk o 2018-05-24 14:42

Akty prawneCreated

Utworzony przez Bożena Ulidowska o 2011-06-15 11:52

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Tadeusz Wilk o 2018-05-24 14:42

Sposób załatwiania sprawCreated

Utworzony przez Bożena Ulidowska o 2011-06-15 11:52

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Tadeusz Wilk o 2018-05-24 14:42

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

 

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Tadeusz Wilk o 2018-05-24 14:42

Dokumenty urzędoweCreated

Utworzony przez Bożena Ulidowska o 2011-06-15 11:52

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Tadeusz Wilk o 2018-05-24 14:42

Wzory drukówCreated

Utworzony przez Bożena Ulidowska o 2011-06-15 11:52

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Tadeusz Wilk o 2018-05-24 14:42

Ważne ogłoszeniaCreated

Utworzony przez Bożena Ulidowska o 2011-06-15 11:52

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Tadeusz Wilk o 2018-05-24 14:42

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

 

AdresModified

Zmodyfikowany przez Tadeusz Wilk o 2018-05-24 14:42

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Tadeusz Wilk o 2018-05-24 14:42

Data wytworzenia

 

Nabór

DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO W DĘBICY
OGŁASZA NABÓR DO PRACY W SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ
NA STANOWISKO INSPEKTORA DO SPRAW SEKRETARIATU / PRACOWNIK /

PODSTAWĄ ZAWARCIA STOSUNKU PRACY BĘDZIE UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY.
PRACA W PODSTAWOWYM SYSTEMIE CZASU PRACY W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY.

Postawa prawna naboru:
- ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2017 r. poz. 631, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów i wykazu stanowisk, na których pracownicy jednostek organizacyjnych Służby Więziennej są zatrudnieni na zasadach określonych  w przepisach o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 143, poz. 964, z późn. zm.)

Charakter pracy (zakres wykonywanych zadań):
• praca polegająca m. in. na przyjmowaniu korespondencji, prowadzeniu rejestru pism, obsługi poczty elektronicznej.

Wymagania stawiane kandydatom, pracownikiem może być osoba, która:
- ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
- daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
- nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
- ma odpowiednie do zajmowanego stanowiska wykształcenie: wykształcenie wyższe preferowane administracja;
- daje rękojmię zachowania tajemnicy, stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy z dnia                         5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 i 1948 );
- posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy.

Wymagania dodatkowe:
- doświadczenie w pracy w sekretariacie,
- dyspozycyjność,
- umiejętność pracy w zespole,
- dokładność,
- znajomość obsługi komputera, znajomość Pakietu MS OFFICE.


Przebieg postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydata:
- ocena złożonych dokumentów,
- rozmowa kwalifikacyjna,
- badania lekarskie.

Wymagane dokumenty:
- podanie,
- życiorys (CV),
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
- oświadczenia kandydata o:
1. pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
2. braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne  lub umyślne przestępstwo skarbowe.
3. braku prawomocnego wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne za przestępstwo umyślne                      lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4. że nie toczy się przeciwko osobie ubiegającej się o zatrudnienie postępowanie karne za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: podanie, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.)

Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty, o których mowa powyżej należy składać do Zakładu Karnego w Dębicy (39-200 Dębica, ul. Sandomierska 41) osobiście lub za pośrednictwem poczty w zaklejonej kopercie z adnotacją „Dotyczy naboru na stanowisko : inspektor do spraw sekretariatu (pracownik)” oraz dokładnym adresem zwrotnym nadawcy. Każda złożona oferta powinna zawierać adres korespondencyjny kandydata.

Dokumenty przyjmowane będą do dnia 6 czerwca 2018 r. ( decyduje data wpływu do jednostki) .
Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej.

Wszelkich informacji na temat naboru można uzyskać w kadrach  tel. 14 6807013.

 


 

Projektowane akty prawne

AdresWytwarzajacy

Agnieszka Posłuszny

Akty prawneWytwarzajacy

Agnieszka Posłuszny

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

Agnieszka Posłuszny

Fundusze unijneWytwarzajacy

Agnieszka Posłuszny

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

Agnieszka Posłuszny

NabórWytwarzajacy

Marcelina Nawój

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

Agnieszka Posłuszny

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

Agnieszka Posłuszny

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

Agnieszka Posłuszny

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

Agnieszka Posłuszny

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

Agnieszka Posłuszny

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

Agnieszka Posłuszny

StatusWytwarzajacy

Agnieszka Posłuszny

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

Agnieszka Posłuszny

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

Agnieszka Posłuszny

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

Agnieszka Posłuszny

Wzory drukówWytwarzajacy

Agnieszka Posłuszny

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

Bożena Ulidowska

KierownictwoWytwarzajacy

Agnieszka Posłuszny

Załączniki

Utworzony o 2011-02-09 12:47 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:23, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.