Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Zakład Karny Dębica

Historia wersjiHistoria wersji

Jednostka

Zakład Karny Dębica

Adres

Zakład Karny w Dębicy
ul. Sandomierska 41
39-200 Dębica
zk_debica@sw.gov.pl
tel. 14 6815 656, 14 6815 657, 14 6815 658

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Rzeszów

Status

Zakład Karny w Dębicy został powołany Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości Nr 37/77/CZZK z dnia 30 listopada 1977r, bezpośrednio podległy jest Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Rzeszowie. Od dnia 1 czerwca 2005r. jest zakładem karnym typu półotwartego dla mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy z oddziałami dla recydywistów penitencjarnych. W zakładzie mogą przebywać skazani chorzy na cukrzycę insulinozależną. Zlokalizowany jest w województwie podkarpackim w północno-wschodniej części miasta w rozwidleniu szlaków kolejowych Dębica-Rzeszów  i Dębica-Mielec.

Kierownictwo

ppłk mgr Bogdan Witkoś
Dyrektor Zakładu Karnego w Dębicy
 
 mjr mgr Zbigniew Kosior
Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Dębicy
 

Struktura Organizacyjna

Strukturę organizacyjną Zakładu Karnego w Dębicy tworzą:
 1. kierownictwo
  • a) Dyrektor Zakładu Karnego,
   b) Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego,
 2. Dział Ewidencji,
 3. Dział Finansowy
 4. Dział Kwatermistrzowski,
 5. Dział Ochrony,
 6. Dział Penitencjarny,
 7. Zakład Opieki Zdrowotnej Zakładu Karnego w Dębicy,
 8. samodzielne stanowisko pracy ds. bhp i zatrudnienia osadzonych,
 9. samodzielne stanowiska pracy ds. zatrudnienia osadzonych,
 10. samodzielne stanowiska pracy ds. kadr,
 11. samodzielne stanowiska pracy ds. obsługi sekretariatu,
 12. samodzielne stanowisko pracy ds. próśb, skarg skazanych i archiwum zakładowego,
 13. samodzielne stanowisko pracy radcy prawnego,
 14. samodzielne stanowisko ds realizacji projektu „Cykl szkoleniowo-aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowania ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 15. kapelan.
Oddziały penitencjarne realizują kompleksowe oddziaływania penitencjarne wobec osadzonych. Stały personel oddziałów penitencjarnych stanowią:
 1. kierujący oddziałem penitencjarnym,
 2. funkcjonariusze realizujący obowiązki lub zadania:
  • a) działu penitencjarnego,
   b) koordynatora do spraw penitencjarnych,
   c) koordynatora do spraw ochronnych,
   d) oddziałowego,
   e) doprowadzającego,
   f) kwatermistrzowskie.

Podmioty Współpracujące

Zakład Karny w Dębicy realizując cele kary pozbawienia wolności prowadzi współpracę z wieloma instytucjami . Należą do nich między innymi :
  Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy .
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy .
  Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Dębicy .
  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębicy .
  Dom Kultury Śnieżka w Dębicy .
  Muzeum Regionalne w Dębicy .
  Miejska Biblioteka Publiczna w Dębicy .
  Klub Abstynenta Jutrzenka w Dębicy .
  Stowarzyszenie Obrony Praw Człowieka w Dębicy .
  Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Dębicy .
  Urząd Miasta w Dębicy.
  Urząd Gminy w Dębicy.
  Dom Pomocy Społecznej w Dębic .
  Dom Pomocy Społecznej w Lubzinie.
  Dom Pomocy Społecznej w Parkoszu.
  Młodzieżowy Uczniowski Ludowy Klub Sportowy w Pustyni .
  Misja Więzienna “ Fylake” .

Przedmiot działalności

Oświadczenie majątkowe

Majątek Służby Więziennej

W zakresie majątku nieruchomego Zakład Karny w Dębicy zajmuje nieruchomość zabudowaną o powierzchni całkowitej 2,8271ha przy ul. Sandomierskiej 1. Do grudnia 1999r. nieruchomość pozostawała w dyspozycji Przedsiębiorstwa Państwowego “Polskie Koleje Państwowe”, po czym nastąpiło jej przekazanie w trwały zarząd Służbie Więziennej.

Zamówienia publiczne

Współpraca międzynarodowa

Fundusze unijne

Zakład Karny w Dębicy realizuje zadania w ramach projektów systemowych współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt I Podniesienie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej realizujących zadania związane z przywięziennymi "Klubami Pracy" oraz Projekt III: Cykl szkoleniowo – aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności.

Akty prawne

Sposób załatwiania spraw

Dyrektor Zakładu Karnego i jego zastępca przyjmują interesantów w dni robocze :
  w poniedziałki w godzinach 8.00 – 17.00 ;
  od wtoku do piątku w godzinach 8.00-15.00

Zasady udzielania widzeń:

Widzenia odbywają się w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 8.30 – 14.00 oraz w soboty i niedziele w godzinach 8.00 – 15.00 Widzenie trwa 60 minut . Możliwe jest uzyskanie zezwolenia na jednorazowe wykorzystanie przez skazanego pozostających do wykorzystania widzeń niezależnie od ich formy . Decyzję o tym podejmuje dowódca zmiany uwzględniając aktualną ilość odbywających się widzeń, liczbę wolnych miejsc w salach widzeń, ilość osób oczekujących na realizację widzeń. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie . Widzenie z większą liczbą osób pełnoletnich może być udzielone wyłącznie po uzyskaniu wcześniejszej zgody dyrektora zakładu . Liczba osób niepełnoletnich uprawnionych do widzeń nie podlega ograniczeniu . Osoby do lat 15 mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich . Skazani sprawujący stała pieczę nad dzieckiem do lat 15 mają prawo do dodatkowego widzenia z tym dzieckiem .Widzenie z osobą nie będącą członkiem rodziny lub inną osobą bliską skazany może otrzymać za zezwoleniem dyrektora zakładu. Skazani odbywający karę w zakładzie karnym typu półotwartego mają prawo do 3 widzeń po 60 minut w miesiącu . Przeklasyfikowani do odbywania kary w zakładzie karnym typu otwartego mogą korzystać z nieograniczonej liczby widzeń przy zachowaniu wyżej określonych wymogów. Widzenia odbywają się pod nadzorem funkcjonariusza, w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt skazanego z osobą odwiedzającą przy oddzielnym stoliku. W czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu. W razie naruszenia przez skazanego lub osobę go odwiedzającą ustalonych zasad odbywania widzenia, może być ono przerwane lub zakończone przed czasem.
Podczas widzenia odwiedzający może zasięgnąć informacji o osadzonym od wychowawcy. Potrzebę rozmowy z wychowawcą odwiedzający winien zgłosić funkcjonariuszowi prowadzącemu widzenia.

Osoba, która chce wejść na teren zakładu musi posiadać dokument umożliwiający ustalenie jej tożsamości (dowód osobisty, paszport, książeczka wojskowa,legitymacja szkolna dla osób niepełnoletnich).Zabrania się wchodzenia na teren zakładu osobom posiadającym napoje alkoholowe, broń palną i białą, amunicję, materiały wybuchowe, środki obezwładniające, narkotyki oraz inne przedmioty, których używanie może zagrozić bezpieczeństwu. Osoba wchodząca na teren jednostki ma obowiązek, za potwierdzeniem zdeponować broń, środki obezwładniające, środki łączności, sprzęt audiowizualny i fotograficzny. Osobie będącej pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych nie zezwala się na wejście do zakładu karnego.

Operatorem aparatów telefonicznych jest Multimedia Polska Dębica SA posiadająca własne karty magnetyczne. Karty magnetyczne do aparatów samoinkasujących skazani mogą zakupić w trakcie dokonywania zakupów oraz zabrać z widzenia zakupione przez osoby odwiedzające.

Wpłaty na konto depozytowe skazanego można dokonywać za pomoca przelewu lub przekazu pocztowego wg wzoru:

Zakład Karny w Dębicy
ul. Sandomierska 41
39-200 Dębica

Jan Muszka syn Stanisława
NBP O/O Rzeszów
57101015280003611391200000

Paczki dla skazanych i korespondencję należy przesyłać podając imię, nazwisko i imię ojca odbiorcy na adres:

Zakład Karny w Dębicy
ul. Sandomierska 41
39-200 Dębica

Zasady przyjmowania paczek:

Skazany ma prawo otrzymać raz w kwartale paczkę z żywnością o ciężarze nie przekraczającym wraz z opakowaniem 5 kg, a za zezwoleniem dyrektora paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku i środkami higieny osobistej, a po pozytywnym zaopiniowaniu przez lekarza również z lekami. Paczki mogą być przesyłane , dostarczane przez osoby odwiedzające a także sporządzane z artykułów zakupionych w tutejszej kantynie.
Decyzją dyrektora upoważniono wychowawców do przyznawania w dni przeznaczone na widzenia jako ulgi nagrody w postaci zezwolenia na otrzymanie dodatkowej paczki żywnościowej z artykułów nabywanych bezpośrednio przy widzeniu w kantynie. Przyznając taką ulgę wychowawca zobowiązany jest stosować przepisy kodeksu karnego wykonawczego. W szczególności ulgi tej nie przyznaje się skazanym będącym w skutkach kary dyscyplinarnej w postaci: pozbawienia możliwości otrzymywania paczek żywnościowych na okres do 3 miesięcy , pozbawienie lub ograniczenie możliwości dokonywania zakupów artykułów żywnościowych lub wyrobów tytoniowych na okres do 3 miesięcy. Ulga taka może być udzielana nie częściej niż trzy razy w miesiącu.
Przed wydaniem osadzonemu, paczkę z żywnością poddaje się kontroli. Kontrola paczki oznacza sprawdzenie jej zawartości i opakowania . W przypadku dostarczenia paczki z żywnością przez osobę odwiedzającą podlega ona kontroli w obecności tej osoby. Wewnątrz paczki powinien być umieszczony spis jej zawartości. Paczki żywnościowe, odzieżowe i higieniczne przyjmowane są jedynie w twardym opakowaniu.

Nie przyjmuje się paczek:

bez spisu zawartości;
żywnościowych, których ciężar wraz z opakowaniem przekracza 5 kg;
higienicznych odzieżowych zawierających artykuły inne niż określone w zezwoleniu dyrektora;
zawierające artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w sposób istotny ich zawartości lub artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości (np. w konserwach, słoikach, butelkach, hermetycznych kartonach) a także artykuły wymagające do spożycia obróbki termicznej (np. mąka, ryż , jaja , mleko, mleko w proszku, makaron, olej itp.)

Zabrania się wnoszenia na teren zakładu karnego broni, środków łączności, środków odurzających, psychtropowych, alkoholu i wyrobów tytoniowych.

Na terenie zakładu karnego obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry dostępne są za pośrednictwem Centralnego Rejestru Osób Pozbawionych Wolności i na zasadach określonych przez Centralny Zarząd Służby Więziennej.

Dokumenty urzędowe

Wzory druków

Ważne ogłoszenia

 

Identyfikator Jednostki

129

StatusCreated

 

StatusModified

Zmodyfikowany przez Tadeusz Wilk o 2015-03-03 10:10

Struktura OrganizacyjnaCreated

 

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Tadeusz Wilk o 2015-03-03 10:10

Podmioty WspółpracująceCreated

Utworzony przez Bożena Ulidowska o 2011-06-15 12:32

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Tadeusz Wilk o 2015-03-03 10:10

Przedmiot działalnościCreated

 

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Tadeusz Wilk o 2015-03-03 10:10

Oświadczenie majątkoweCreated

Utworzony przez Bożena Ulidowska o 2011-06-15 12:32

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Tadeusz Wilk o 2015-03-03 10:10

Majątek Służby WięziennejCreated

Utworzony przez Bożena Ulidowska o 2011-06-15 12:32

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Tadeusz Wilk o 2015-03-03 10:10

Zamówienia publiczneCreated

Utworzony przez Bożena Ulidowska o 2011-06-15 11:52

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Tadeusz Wilk o 2015-03-03 10:10

Współpraca międzynarodowaCreated

 

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Tadeusz Wilk o 2015-03-03 10:10

Fundusze unijneCreated

Utworzony przez Bożena Ulidowska o 2011-06-15 12:24

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Tadeusz Wilk o 2015-03-03 10:10

Akty prawneCreated

Utworzony przez Bożena Ulidowska o 2011-06-15 11:52

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Tadeusz Wilk o 2015-03-03 10:10

Sposób załatwiania sprawCreated

Utworzony przez Bożena Ulidowska o 2011-06-15 11:52

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Tadeusz Wilk o 2015-03-03 10:10

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

 

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Tadeusz Wilk o 2015-03-03 10:10

Dokumenty urzędoweCreated

Utworzony przez Bożena Ulidowska o 2011-06-15 11:52

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Tadeusz Wilk o 2015-03-03 10:10

Wzory drukówCreated

Utworzony przez Bożena Ulidowska o 2011-06-15 11:52

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Tadeusz Wilk o 2015-03-03 10:10

Ważne ogłoszeniaCreated

Utworzony przez Bożena Ulidowska o 2011-06-15 11:52

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Tadeusz Wilk o 2015-03-03 10:10

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

 

AdresModified

Zmodyfikowany przez Tadeusz Wilk o 2015-03-03 10:10

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Tadeusz Wilk o 2012-12-28 11:12

Data wytworzenia

 

Nabór

Projektowane akty prawne

AdresWytwarzajacy

Bożena Ulidowska

Akty prawneWytwarzajacy

Bożena Ulidowska

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

Bożena Ulidowska

Fundusze unijneWytwarzajacy

Bożena Ulidowska

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

Bożena Ulidowska

NabórWytwarzajacy

Bożena Ulidowska

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

Bożena Ulidowska

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

Bożena Ulidowska

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

Bożena Ulidowska

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

Bożena Ulidowska

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

Bożena Ulidowska

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

bozena.ulidowska@sw.gov.pl

StatusWytwarzajacy

Bożena Ulidowska

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

Bożena Ulidowska

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

Bożena Ulidowska

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

Bożena Ulidowska

Wzory drukówWytwarzajacy

Bożena Ulidowska

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

Bożena Ulidowska

KierownictwoWytwarzajacy

Bożena Ulidowska

Załączniki

Wersja: 1.0
Utworzony o 2011-02-09 12:47 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:23, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SŁUŻBA WIĘZIENNA. Wszystkie prawa zastrzeżone.