Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Zakład Karny Dębica

Jednostka

Zakład Karny Dębica

Adres

Zakład Karny w Dębicy
ul. Sandomierska 41
39-200 Dębica
zk_debica@sw.gov.pl
tel. 14 6815 656, 14 6815 657, 14 6815 658

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Rzeszów

Status

Zakład Karny w Dębicy – państwowa jednostka organizacyjna - został powołany Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości Nr 37/77/CZZK z dnia 30 listopada 1977 r. Zlokalizowany jest w województwie podkarpackim w północno - wschodniej części miasta, w rozwidleniu szlaków kolejowych Dębica – Rzeszów i Dębica – Mielec.  Współrzędne GPS 50°3'48"N 21°26'13"E. Zakład jest jednostką typu półotwartego przeznaczoną dla mężczyzn, recydywistów penitencjarnych. Składa się z 6 oddziałów mieszkalnych o łącznej pojemności 562 miejsc. W Zakładzie mogą odbywać karę pozbawienia wolności skazani chorzy na cukrzycę insulinozależną. Oddziaływania penitencjarne wobec skazanych realizowane są w dwóch wyodrębnionych oddziałach penitencjarnych. Oddział penitencjarny nr 1 stanowią oddziały mieszkalne od I do IV, oddział penitencjarny nr 2 stanowią oddziały mieszkalne V i VI. 
Zakład Karny w Dębicy jest jedną z jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych (M. P. poz. 169). Zakład  podlega też Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Rzeszowie. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych Zakładu Karnego    w Dębicy określa regulamin organizacyjny wprowadzony przez Dyrektora Zakładu zarządzeniem nr 5/2015 z dnia  24 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Zakładu Karnego w Dębicy.

Kierownictwo

ppłk Robert Żółkiewicz
Dyrektor Zakładu Karnego w Dębicy
 
mjr Krzysztof Foryś
Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Dębicy
 

Struktura Organizacyjna

Strukturę organizacyjną Zakładu Karnego w Dębicy tworzą:

1) kierownictwo:

a) Dyrektor Zakładu Karnego,

b) Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego,

2) Dział Ewidencji,

3) Dział Finansowy,

4) Dział Kwatermistrzowski,

5) Dział Ochrony,

6) Dział Penitencjarny,

7) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Dębicy,

8) samodzielne stanowisko pracy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy,

9) samodzielne stanowiska pracy do spraw kadr,

10) samodzielne stanowiska pracy do spraw obsługi sekretariatu,

11) samodzielne stanowisko pracy do spraw próśb, skarg skazanych i archiwum zakładowego,

12) samodzielne stanowisko pracy radcy prawnego,

13) pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych,

14) kapelan.


Wykaz stanowisk w Zakładzie Karnym oraz liczbę i strukturę etatów w komórkach organizacyjnych określa Dyrektor Zakładu Karnego w odrębnym zarządzeniu.


Zakładem Karnym kieruje Dyrektor przy pomocy Zastępcy Dyrektora oraz kierowników komórek organizacyjnych.

Podmioty Współpracujące

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Sąd Okręgowy w Rzeszowie III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych
Sąd Rejonowy w Dębicy
Prokuratura Apelacyjna w Rzeszowie
Prokuratura Rejonowa w Dębicy
Komenda Powiatowa Policji w Dębicy
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy.

Działalność resocjalizacyjna Zakładu Karnego w Dębicy wspomagana jest również przez instytucje, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, o których mowa w art. 38 kkw.

W ramach zatrudnienia skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Dębicy jednostka współpracuje z piętnastoma podmiotami administracji publicznej i samorządu terytorialnego (zatrudnienie nieodpłatne) oraz pięcioma podmiotami realizującymi cele charytatywne (zatrudnienie nieodpłatne), jak również z dwoma przedsiębiorcami, z którymi zawarto umowy o zatrudnienie odpłatne osób skazanych ( stan 31 października 2015 r.)

Przedmiot działalności

Oświadczenie majątkowe

Majątek Służby Więziennej

W zakresie majątku nieruchomego Zakład Karny w Dębicy zajmuje nieruchomość zabudowaną o powierzchni całkowitej 2,8271ha przy ul. Sandomierskiej 1. Do grudnia 1999r. nieruchomość pozostawała w dyspozycji Przedsiębiorstwa Państwowego “Polskie Koleje Państwowe”, po czym nastąpiło jej przekazanie w trwały zarząd Służbie Więziennej.

Zamówienia publiczne

Współpraca międzynarodowa

Fundusze unijne

Od 2012 r. w Służbie Więziennej, w tym także w Zakładzie Karnym w Dębicy, realizowane są przedsięwzięcia wspierane finansowo ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 w ramach Programu PL17 pn. „Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji pozawięziennych”. Działania te ukierunkowane są głównie na udzielanie wsparcia kadrze wymiaru sprawiedliwości w zakresie podniesienia umiejętności zawodowych służących właściwemu wykonywaniu obowiązków służbowych, w celu przestrzegania zasad humanitarnego wykonania kary pozbawienia wolności. Działania prowadzone są we współpracy z norweską służbą penitencjarną. Zakończenie realizacji Programu planowane jest w 2017 r.
Szczegółowe informacje o realizacji projektów w ramach Programu PL17 Norweskiego Mechanizmu Finansowego znajdują się na oficjalnych stronach internetowych poświęconych Programowi:
www.eog.gov.pl, www.sw.gov.pl. oraz www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-rzeszow/zaklad-karny-debica/index.html

Akty prawne

Sposób załatwiania spraw

Tryb przyjmowania i załatwiania spraw przez organy administracji publicznej określony jest w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz.23).

Prawo dostępu do informacji publicznej realizowane jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015 r. poz.258, z późn. zm.).


Dyrektor Zakładu Karnego w Dębicy udziela informacji publicznej, która nie została udostępniona w BIP, na pisemny wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Za udzielanie informacji publicznej na wniosek w formie ustnej odpowiadają kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych Zakładu Karnego w Dębicy w zakresie swoich kompetencji.Sprawy osadzonych rozpatrywane są według odrębnych przepisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobów załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz. U. z 2013 r. poz.647).Dyrektor Zakładu Karnego w Dębicy przyjmuje strony w następujących dniach:

Poniedziałek: 8.00–17.00

Wtorek: 8.00-15.00

Środa: 8.00-15.00

Czwartek: 8.00-15.00

Piątek: 8.00-15.00
Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:


Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]

Wpłacający: [imię i nazwisko]

Wpłacający: [adres]


Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:

dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]


Konto bankowe:

NBP O/O Rzeszów

57101015280003611391200000Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry dostępne są za pośrednictwem Centralnego Rejestru Osób Pozbawionych Wolności i na zasadach określonych przez Centralny Zarząd Służby Więziennej.

Dokumenty urzędowe

Wzory druków

Ważne ogłoszenia

 

Identyfikator Jednostki

129

StatusCreated

 

StatusModified

Zmodyfikowany przez Tadeusz Wilk o 2017-03-15 14:58

Struktura OrganizacyjnaCreated

 

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Tadeusz Wilk o 2016-04-19 14:30

Podmioty WspółpracująceCreated

Utworzony przez Bożena Ulidowska o 2011-06-15 12:32

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Tadeusz Wilk o 2016-04-19 14:30

Przedmiot działalnościCreated

 

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Tadeusz Wilk o 2017-03-15 14:58

Oświadczenie majątkoweCreated

Utworzony przez Bożena Ulidowska o 2011-06-15 12:32

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Tadeusz Wilk o 2016-04-19 14:30

Majątek Służby WięziennejCreated

Utworzony przez Bożena Ulidowska o 2011-06-15 12:32

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Tadeusz Wilk o 2016-04-19 14:30

Zamówienia publiczneCreated

Utworzony przez Bożena Ulidowska o 2011-06-15 11:52

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Tadeusz Wilk o 2017-03-15 14:58

Współpraca międzynarodowaCreated

 

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Tadeusz Wilk o 2016-04-19 14:30

Fundusze unijneCreated

Utworzony przez Bożena Ulidowska o 2011-06-15 12:24

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Tadeusz Wilk o 2016-04-19 14:30

Akty prawneCreated

Utworzony przez Bożena Ulidowska o 2011-06-15 11:52

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Tadeusz Wilk o 2016-04-19 14:30

Sposób załatwiania sprawCreated

Utworzony przez Bożena Ulidowska o 2011-06-15 11:52

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Tadeusz Wilk o 2016-04-19 14:30

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

 

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Tadeusz Wilk o 2016-04-19 14:30

Dokumenty urzędoweCreated

Utworzony przez Bożena Ulidowska o 2011-06-15 11:52

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Tadeusz Wilk o 2016-04-19 14:30

Wzory drukówCreated

Utworzony przez Bożena Ulidowska o 2011-06-15 11:52

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Tadeusz Wilk o 2016-04-19 14:30

Ważne ogłoszeniaCreated

Utworzony przez Bożena Ulidowska o 2011-06-15 11:52

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Tadeusz Wilk o 2017-03-15 14:58

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

 

AdresModified

Zmodyfikowany przez Tadeusz Wilk o 2016-04-19 14:30

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Tadeusz Wilk o 2017-03-15 14:58

Data wytworzenia

 

Nabór

Projektowane akty prawne

AdresWytwarzajacy

Agnieszka Posłuszny

Akty prawneWytwarzajacy

Agnieszka Posłuszny

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

Agnieszka Posłuszny

Fundusze unijneWytwarzajacy

Agnieszka Posłuszny

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

Agnieszka Posłuszny

NabórWytwarzajacy

Agnieszka Posłuszny

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

Agnieszka Posłuszny

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

Agnieszka Posłuszny

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

Agnieszka Posłuszny

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

Agnieszka Posłuszny

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

Agnieszka Posłuszny

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

Agnieszka Posłuszny

StatusWytwarzajacy

Agnieszka Posłuszny

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

Agnieszka Posłuszny

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

Agnieszka Posłuszny

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

Agnieszka Posłuszny

Wzory drukówWytwarzajacy

Agnieszka Posłuszny

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

Bożena Ulidowska

KierownictwoWytwarzajacy

Agnieszka Posłuszny

Załączniki

Utworzony o 2011-02-09 12:47 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:23, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.