Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Areszt Śledczy Sanok

Jednostka

Areszt Śledczy Sanok

Adres

Areszt Śledczy Sanok
 Zaułek Dobrego Wojaka Szwejka 4
 38-500
 Sanok
 13 46 550 00/13 46 550 02

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Rzeszów

Status

Służba Więzienna działa na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523).

Kierownictwo

mjr mgr inż. Jerzy Kmietowicz
p. o. Dyrektor Aresztu Śledczego w Sanoku
  
ppor. Sylwia Mataczyńska
Oficer prasowy

Struktura Organizacyjna

Strukturę organizacyjną Aresztu Śledczego w Sanoku stanowią następujące działy i stanowiska:
Dział Ochrony
Dział Penitencjarny
Dział Finansowy
Dział Kwatermistrzowski
Dział Ewidencji
Dział Służby Zdrowia
Stanowisko do spraw Kadr
Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Stanowisko do spraw Ochrony Informacji Niejawnych
Stanowisko do spraw Skarg i Wniosków Osadzonych
Sekretariat

Podmioty Współpracujące

Przedmiot działalności

Areszt Śledczy w Sanoku podlega Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Rzeszowie.
 Do zakresu działania dyrektora aresztu należy w szczególności:zapewnienie praworządnego wykonywania kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowaniazapewnienie bezpieczeństwa i porządku w podległej jednostceracjonalne wykorzystywanie środków finansowychzapewnienie odpowiedniego do potrzeb doboru i wykorzystania kadry, stałego podnoszenia jej kwalifikacji, właściwego wykonywania obowiązków i dyscyplinynadzorowanie działających w ramach zakładu karnego i aresztu śledczego ambulatoriumwykonywanie poleceń wydawanych w ramach nadzoru penitencjarnegowspółdziałanie w zakresie realizacji zadań zakładu lub aresztu z właściwymi instytucjami państwowymi, samorządowymi i społecznymi oraz kościołami, związkami wyznaniowymi i osobami godnymi zaufania.
  
 Do zakresu działania dyrektora aresztu śledczego, na mocy Zarządzenia Dyrektora Generalnego Służby Więziennej Nr 23 z dnia 27 września 1996 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania dyrektorów oraz struktury organizacyjnej zakładów karnych i aresztów śledczych, oprócz zadań wyżej wymienionych wynikających z ustawy o Służbie Więziennej, należy w szczególności:organizowanie i nadzorowanie działalności resocjalizacyjnej w stosunku do osadzonych oraz oddziaływań specjalistycznych w stosunku do skazanych wymagających stosowania szczegółowych środków leczniczo- wychowawczychorganizowanie i nadzorowanie zatrudnienia oraz kształcenia i nauczania osadzonych oraz współdziałanie w tym zakresie z dyrektorami szkół, przedsiębiorstw przywięziennych i kierownikami innych podmiotów gospodarczychwykonywanie tymczasowego aresztowania, kary pozbawienia wolności oraz kar porządkowych i środków przymusu związanych z pozbawieniem wolności, stosowanych na podstawie odrębnych przepisóworganizowanie systemu ochrony i obrony aresztu śledczego, zakładu karnego a także ochrony przeciwpożarowej zakładu karnego albo aresztu śledczego i działających przy nich gospodarstw pomocniczych oraz współdziałanie z dyrektorami przedsiębiorstw przywięziennych w tym zakresiezapewnienie przestrzegania przepisów dotyczących przeznaczenia zakładu karnego i aresztu śledczego oraz obowiązujących w nich norm mieszkalnychwykonywanie zadań związanych z transportowaniem osadzonychorganizowanie opieki lekarskiej oraz zapewnienie właściwych warunków sanitarnych osadzonymzapewnienie osadzonym właściwego wyżywienia, odzieży oraz odpowiednich warunków w zakresie zakwaterowania i utrzymania higieny osobistejracjonalne gospodarowanie składnikami majątkowymi oraz prowadzenie bieżących napraw i remontówwykonywanie zadań dysponenta środków budżetowych III stopnia oraz prowadzenie działalności pozabudżetowejorganizowanie i nadzorowanie działalności oddziałów zewnętrznych oraz miejsc tymczasowego zakwaterowania osadzonychprowadzenie spraw osobowych w zakresie określonym odrębnymi przepisami oraz kształtowanie właściwych postaw zawodowych i etyczno – moralnych funkcjonariuszy i pracowników cywilnychprowadzenie działalności socjalnej wśród funkcjonariuszy, pracowników, emerytów i rencistów oraz członków ich rodzinprowadzenie spraw obronnych i obrony cywilnej w zakresie ustalonym odrębnymi przepisamiwykonywanie zadań w zakresie ochrony tajemnicy państwowej i służbowejzapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy funkcjonariuszom i pracownikom w zakresie ustalonym odrębnymi przepisamiorganizowanie i nadzorowanie działalności gospodarstw pomocniczychzałatwianie próśb, skarg i wniosków w sprawach dotyczących funkcjonariuszy, pracowników cywilnych i osadzonychwykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawawykonywanie poleceń i wytycznych wyższych przełożonych oraz organów nadzoru penitencjarnego
 
 
 

Oświadczenie majątkowe

 

Majątek Służby Więziennej

Powierzchnia działki 3 776 m2 37 a 76 m2
 Nr hipoteczny KW 46593 Nr działki 1007
 Ilość budynków 6 szt.
 Penitencjarny, administracja, wartownia, wieżyczka, barakowóz, garaże.
 Powierzchnia zabudowy: 1182 m2
 Właściciel – Skarb państwa - trwały zarząd Min. Sprawiedliwości – AŚ Sanok
 Decyzja z dnia 08.06.1992 GiGG - II - 7224 – 19/92
 

Zamówienia publiczne

Kontynuując rozpoczętą w 2008 roku realizację projektu „Cykl aktywizacyjno- szkoleniowy służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Areszt Śledczy w Sanoku realizuje szkolenia zaplanowane w roku 2010.  W pierwszym kwartale 2010 r. odbyły się szkolenia: obsługi komputera wraz z komputerowym fakturowaniem oraz szkolenie
brukarza. W każdym ze szkoleń uczestniczyło po 14 osadzonych, którzy chcieli podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Dla każdego
 z  uczestników kolejnym etapem po zakończeniu szkolenia był udział w zajęciach aktywizacji zawodowej, która ma za zadanie pomóc tym osobom w poruszaniu się po rynku pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności.
W chwili obecnej trwają kolejne zaplanowane cykle szkoleń. Tym razem będą są to dwie edycje szkolenia ślusarz- spawacz. 
W ubiegłych latach w ramach projektu przeprowadzono siedem szkoleń
w których uczestniczyło razem siedemdziesięciu czterech osadzonych.
Dobór szkoleń realizowanych w Areszcie Śledczym w Sanoku jest podyktowany zainteresowaniami osadzonych przebywających w tutejszej jednostce.

Współpraca międzynarodowa

Fundusze unijne

Akty prawne

USTAWA z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej.
USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.
USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny Dz.U. 1997 Nr 88 poz. 553
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie regulaminu organizacyjno - porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjno - porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania.
ZARZĄDZENIE NR 19/16 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia i organizacji pracy penitencjarnej oraz zakresów czynności funkcjonariuszy i pracowników działów penitencjarnych i terapeutycznych oraz oddziałów penitencjarnych
 

Sposób załatwiania spraw

Prośby, skargi i wnioski dotyczące działalności aresztu załatwia Dyrektor Aresztu Śledczego w Sanoku w ramach swoich zadań.
 Wnioski, skargi i prośby mogą być wnoszone pisemnie, telefonicznie, jak również ustnie do protokołu.
 Dyrektor Aresztu Śledczego w Sanoku przyjmuje interesantów:we czwartki od 7:30 – 17:00w pozostałe dni pracy w godzinach pracy administracji 7:30 – 15:30.

Rejestry, ewidencje, archiwa

Archiwum zakładowe Aresztu Śledczego w Sanoku jest usytuowane w budynku administracyjnym.
 Dostęp do danych zawartych w rejestrze podmiot może uzyskać po złożeniu stosownego wniosku, w którym określi interes prawny oraz uzasadni potrzebę uzyskania informacji.
 Kontrolę nad postępowaniem z dokumentacją w archiwach zakładowych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej sprawują właściwe archiwa państwowe

Dokumenty urzędowe

Wzory druków

Ważne ogłoszenia

Wpłaty na konto depozytowe osadzonego
 Wpłat można dokonywać za pomocą:
 Przekazu pocztowego z podaniem adresu aresztu oraz imienia, nazwiska, a także imienia ojca osadzonego,  
 Areszt Śledczy w Sanoku
 Zaułek Dobrego Wojaka Szwejka 4
 38-500 Sanok
 imię i nazwisko, imię ojca
 przelewu na konto z podaniem w tytule przelewu imienia, nazwiska, a także imienia ojca osadzonego,  
 np.: imię i nazwisko, imię ojca
 NBP o/o Rzeszów
 63 1010 1528 0033 4613 9120 0000
  
 Zasady udzielania widzeń
 Widzenia odbywają się we wtorki i czwartki w godz. od 8 00 do 15 00.  Widzenie trwa 60 minut. W tym samym dniu udziela się tylko jednego widzenia. Osadzeni mogą wykorzystać jednorazowo widzenia przysługujące w danym miesiącu – na połączenie limitu winni uzyskać zgodę dyrektora. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby do lat 15 mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.
 Widzenie z osobą nie będącą członkiem rodziny lub inną osobą bliską osadzonemu udziela się po otrzymaniu uprzedniej zgody dyrektora. W czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych na terenie aresztu. Z uprawnienia do poczęstunku nie korzystają osadzeni, którym udzielane jest widzenie w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą. W trakcie widzenia powinno posługiwać się językiem zrozumiałym dla prowadzących widzenia. Zabrania się: palenia tytoniu oraz przekazywania jakichkolwiek przedmiotów bez konsultacji z prowadzącym widzenie. Podczas widzenia odwiedzający mogą zasięgać informacji o osadzonych od wychowawcy.
 W razie naruszenia przez osadzonego lub osoby go odwiedzające ustalonych zasad odbywania widzeń, widzenie może być przerwane lub zakończone przed czasem.
 Skazani odbywają widzenia w odzieży tzw. skarbowej.
 Tymczasowo aresztowany może uzyskać widzenie po wydaniu zarządzenia o zgodzie na widzenie przez organ, do którego dyspozycji pozostaje. Liczba osób niepełnoletnich, posiadających wymagana zgodę na widzenie  nie podlega ograniczeniu, z tym że osoby do lat 15 mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich posiadających zgodę na widzenie.
  
 Zasady przyjmowania paczek
 Osadzeni mają prawo otrzymać jeden raz w kwartale paczkę z żywnością nie przekraczającą wraz z opakowaniem wagi 5 kg. Wewnątrz paczki powinien być umieszczony spis jej zawartości. Paczki mogą być doręczane bezpośrednio przez nadawcę albo za pośrednictwem odpowiedniego organu, np.: poczty. Paczka przekraczająca ciężar 5 kilogramów nie będzie przyjmowana przez administrację.
 Paczki z żywnością dostarczane do aresztu podlegają przed ich przyjęciem kontroli zawartości za pomocą odpowiednich środków technicznych, a w przypadku dostarczanych przez osoby odwiedzające w ich obecności. W paczce nie mogą być dostarczane artykuły żywnościowe, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji - konserwy, wyroby w skład których wchodzą produkty o krótkim okresie przydatności do spożycia, tytoń i papierosy, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości oraz woda i napoje pod każdą postacią. Paczka zawierająca takie artykuły będzie zwracana nadawcy na jego koszt. Szczególnie surowo zabrania się dostarczania alkoholu, narkotyków i środków odurzających. Omijanie tego zakazu skutkować będzie  odmową przyjęcia paczki. Artykuły żywnościowe nadesłane w paczce, uznane przez lekarza lub innego upoważnionego pracownika służby zdrowia za niedające się do spożycia, podlegają zniszczeniu w obecności skazanego.
 Przesłanie osadzonemu odzieży, bielizny obuwia, przedmiotów osobistego użytku, środków higieny osobistej i lekarstw wymaga odrębnego zezwolenia dyrektora. Niedopuszczalne jest przesyłanie w tego typu paczce żywności, papierosów i używek.
 
 
 
 
 

Identyfikator Jednostki

127

StatusCreated

 

StatusModified

Zmodyfikowany przez Marcin Langenfeld o 2018-02-15 08:45

Struktura OrganizacyjnaCreated

 

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Marcin Langenfeld o 2018-02-15 08:45

Podmioty WspółpracująceCreated

 

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Marcin Langenfeld o 2018-02-15 08:45

Przedmiot działalnościCreated

 

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Marcin Langenfeld o 2018-02-15 08:45

Oświadczenie majątkoweCreated

 

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Marcin Langenfeld o 2018-02-15 08:45

Majątek Służby WięziennejCreated

 

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Marcin Langenfeld o 2018-02-15 08:45

Zamówienia publiczneCreated

 

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Marcin Langenfeld o 2018-02-15 08:45

Współpraca międzynarodowaCreated

 

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Marcin Langenfeld o 2018-02-15 08:45

Fundusze unijneCreated

 

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Marcin Langenfeld o 2018-02-15 08:45

Akty prawneCreated

 

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Marcin Langenfeld o 2018-02-15 08:45

Sposób załatwiania sprawCreated

 

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Marcin Langenfeld o 2018-02-15 08:45

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

 

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Marcin Langenfeld o 2018-02-15 08:45

Dokumenty urzędoweCreated

 

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Marcin Langenfeld o 2018-02-15 08:45

Wzory drukówCreated

 

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Marcin Langenfeld o 2018-02-15 08:45

Ważne ogłoszeniaCreated

 

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Marcin Langenfeld o 2018-02-15 08:45

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

 

AdresModified

Zmodyfikowany przez Marcin Langenfeld o 2018-02-15 08:45

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Marcin Langenfeld o 2018-02-15 08:45

Data wytworzenia

 

Nabór

Projektowane akty prawne

AdresWytwarzajacy

Marcin Langenfeld

Akty prawneWytwarzajacy

Marcin Langenfeld

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

Marcin Langenfeld

Fundusze unijneWytwarzajacy

Marcin Langenfeld

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

Marcin Langenfeld

NabórWytwarzajacy

Marcin Langenfeld

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

Marcin Langenfeld

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

Marcin Langenfeld

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

Marcin Langenfeld

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

Marcin Langenfeld

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

Marcin Langenfeld

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

Marcin Langenfeld

StatusWytwarzajacy

Marcin Langenfeld

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

Marcin Langenfeld

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

Marcin Langenfeld

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

Marcin Langenfeld

Wzory drukówWytwarzajacy

Marcin Langenfeld

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

 

KierownictwoWytwarzajacy

Marcin Langenfeld

Załączniki

Utworzony o 2011-02-09 12:47 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:23, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.