Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Zakład Karny Kalisz

Jednostka

Zakład Karny Kalisz

Adres

Zakład Karny Kalisz
 Łódzka 2
 62-800
 Kalisz
 62 765 41 00

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Poznań

Status

Służba Więzienna działa na podstawie Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz.U. z 2010 r. nr 79; poz. 523).  Zakład Karny w Kaliszu jest jednostką podległą Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Poznaniu.

Kierownictwo

   
 Dyrektor Zakładu Karnego w Kaliszu
 mjr mgr Michał PUĆKA
 tel.: 62 7654103
 
Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Kaliszu
kpt. mgr Remigiusz MĘCEL
tel.: 62 7654103
  
 Oficer Prasowy Zakładu Karnego w Kaliszu
 kpt. mgr Remigiusz CZAJA
 tel.: 62 7654106
 

Struktura Organizacyjna

Strukturę organizacyjną Zakładu Karnego w Kaliszu tworzą:
 1) Kierownictwo:
 a) Dyrektor Zakładu Karnego,
 b) Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego,
 2) Dział penitencjarny,
 3) Dział ewidencji,
 4) Dział ochrony,
 5) Dział finansowy,
 6) Dział kwatermistrzowski,
 7) Zakład Opieki Zdrowotnej.
 8) Oddział Zewnętrzny,
 9) Oddział Penitencjarny.
 a) W skład Zakładu Karnego, oprócz komórek organizacyjnych wymienionych powyżej wchodzą :
 1) Samodzielne stanowiska ds. kadr,
 2) Samodzielne stanowisko ds. bhp,
 3) Radca prawny,
 4) Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej,
 5) Samodzielne stanowiska ds. informatyki,
 6) Samodzielne stanowisko ds. obsługi sekretariatu,
 7) Kapelani.

Podmioty Współpracujące

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz.U. z 2010 r. nr 79; poz. 523) Służba Więzienna współdziała z organami państwowymi i samorządu terytorialnego, stowarzyszeniami, fundacjami, organizacjami oraz instytucjami, których celem jest współpraca w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, jak również z kościołami, związkami wyznaniowymi, szkołami wyższymi i placówkami naukowymi oraz osobami godnymi zaufania. Służba Więzienna współpracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych. Służba Więzienna ma prawo do otrzymywania informacji kryminalnych z Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji swoich zadań ustawowych.

Przedmiot działalności

Służba Więzienna jest umundurowaną i uzbrojoną formacją apolityczną podległą Ministrowi Sprawiedliwości, posiadającą własną strukturę organizacyjną. Służba Więzienna realizuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.) zadania w zakresie wykonywania tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności. Do podstawowych zadań Służby Więziennej należy: - prowadzenie oddziaływań penitencjarnych i resocjalizacyjnych wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności, przede wszystkim przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, nauczania, zajęć kulturalno-oświatowych, zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz specjalistycznych oddziaływań terapeutycznych; - wykonywanie tymczasowego aresztowania w sposób zabezpieczający prawidłowy tok postępowania karnego o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe; - zapewnienie osobom skazanym na karę pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanym, a także osobom, wobec których są wykonywane kary pozbawienia wolności i środki przymusu skutkujące pozbawieniem wolności, przestrzegania ich praw, a zwłaszcza humanitarnych warunków bytowych, poszanowania godności, opieki zdrowotnej i religijnej; - humanitarne traktowanie osób pozbawionych wolności; - ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw lub przestępstw skarbowych osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych; - zapewnienie w zakładach karnych i aresztach śledczych porządku i bezpieczeństwa; - wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności jeżeli mają być wykonywane w zakładach karnych i aresztach śledczych i jeżeli wynikają z realizacji orzeczenia wydanego przez właściwy organ; - współdziałanie z odpowiednimi formacjami innych państw oraz z organizacjami międzynarodowymi na podstawie umów i porozumień międzynarodowych.
 

 

PLAN DZIAŁALNOŚCI

ZAKŁADU KARNEGO W KALISZU

NA ROK 2011

lp.

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu


Najważniejsze zadania służące realizacji celu


Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym

nazwa

planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego plan dotyczy

1

2

3

4

5

6

1

Zwiększenie skuteczności i bezpieczeństwa wykonywania kary pozbawienia wolności oraz resocjalizacji i readaptacji społecznej osób skazanych na karę pozbawienia wolności oraz osób skazanych na karę ograniczenia wolności (z uwzględnieniem osób poddanych probacji)

Odsetek osadzonych, którzy mają zapewnioną kodeksową normę 3m2 powierzchni celi mieszkalnej
100%

Zapewnienie kodeksowej normy 3m2 powierzchni celi mieszkalnej na jednego skazanego

Cel oraz zadania służące jego realizacji odnoszą się do zapisów:

- Projektu strategii „Sprawne Państwo 2011-2020”

- dokumentu „Skuteczny wymiar sprawiedliwości” - działania Ministerstwa Sprawiedliwości na 500 dni z sierpnia 2010 roku


% zaludnienia w zakładzie karnym100%

2

Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób skazanych na karę pozbawienia wolności

Liczba skazanych objętych systemem programowa-nego oddziaływania

170

1. Wykonywanie obowiązków statutowych jednostek organizacyjnych SW

2. Resocjalizacja osób pozbawionych wolności przez pracę

3. Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych, rodzinom tych osób, pokrzywdzonych przestępstwem i ich rodzinom.

Cel oraz zadania służące jego realizacji odnoszą się do zapisów:

- Projektu strategii „Sprawne Państwo 2011-2020”

- dokumentu „Skuteczny wymiar sprawiedliwości” - działania Ministerstwa Sprawiedliwości na 500 dni z sierpnia 2010 roku


PLAN DZIAŁALNOŚCI

ZAKŁADU KARNEGO W KALISZU

NA ROK 2012

lp.

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu


Najważniejsze zadania służące realizacji celu


Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym

nazwa

planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego plan dotyczy

1

2

3

4

5

6

1

Zwiększenie skuteczności i bezpieczeństwa wykonywania kary pozbawienia wolności oraz resocjalizacji i readaptacji społecznej osób skazanych na karę pozbawienia wolności oraz osób skazanych na karę ograniczenia wolności (z uwzględnieniem osób poddanych probacji)

Odsetek osadzonych, którzy mają zapewnioną kodeksową normę 3m2 powierzchni celi mieszkalnej
100%

Zapewnienie kodeksowej normy 3m2 powierzchni celi mieszkalnej na jednego skazanego

Cel oraz zadania służące jego realizacji odnoszą się do zapisów:

- Projektu strategii „Sprawne Państwo 2011-2020”

- dokumentu „Skuteczny wymiar sprawiedliwości” - działania Ministerstwa Sprawiedliwości na 500 dni z sierpnia 2010 roku


% zaludnienia w zakładzie karnym100%

2

Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób skazanych na karę pozbawienia wolności

Liczba skazanych objętych systemem programowa-nego oddziaływania

170

1. Wykonywanie obowiązków statutowych jednostek organizacyjnych SW

2. Resocjalizacja osób pozbawionych wolności przez pracę

3. Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych, rodzinom tych osób, pokrzywdzonych przestępstwem i ich rodzinom.

Cel oraz zadania służące jego realizacji odnoszą się do zapisów:

- Projektu strategii „Sprawne Państwo 2011-2020”

- dokumentu „Skuteczny wymiar sprawiedliwości” - działania Ministerstwa Sprawiedliwości na 500 dni z sierpnia 2010 roku

PLAN DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU KARNEGO W KALISZU

NA ROK 2013

lp.

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym1

2

3

4

5

6

1

Zwiększenie skuteczności i bezpieczeństwa wykonywania kary pozbawienia wolności oraz resocjalizacji i readaptacji osób skazanych na karę ograniczenia wolności (z uwzględnieniem osób poddanych probacji)

Odsetek osadzonych, którzy mają zapewnioną kodeksową normę 3m2 powierzchni celi mieszkalnej

100%Zapewnienie kodeksowej normy 3m2 powierzchni celi mieszkalnej na jednego skazanegoCel oraz zadania służące jego realizacji odnoszą się do zapisów:

- projektu strategii „Sprawne Państwo 2011-2020”

% zaludnienia w zakładzie karnym

100%

2

Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób skazanych na karę pozbawienia wolności

Liczba skazanych objętych systemem programowanego oddziaływania

160

1. Wykonywanie obowiązków statutowych jednostek organizacyjnych SW

2. Resocjalizacja osób pozbawionych wolności przez pracę

3. Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych, rodzinom tych osób, pokrzywdzonych przestępstwem i ich rodzinom

Cel oraz zadania służące jego realizacji odnoszą się do zapisów:

- projektu strategii „Sprawne Państwo 2011-2020”

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2011
Sprawozdanie wykonania planu działalności za rok 2011

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2012
Sprawozdanie wykonania planu działalności za rok 2012

PLAN DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU KARNEGO W KALISZU NA ROK 2014

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2014

LP

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze zadania służące realizacji celu


Odniesienie do

dokumentu

o charakterze

strategicznym


Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan
1


Zwiększenie stopnia realizacji praw obywatelskich przez system wymiaru sprawiedliwości

Odsetek osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych, którzy mają zapewnioną kodeksową normę powierzchni w celi mieszkalnej
100%

1. Zarządzanie stopniem zaludnienia zakładów karnych i aresztów poprzez realizację projektów:

a) Centralna Baza Danych Osób Pozbawionych Wolności Neo.NET

b) Pozyskanie miejsc zakwaterowania dla obywateli polskich, skazanych na karę pozbawienia wolności lub inny środek skutkujący pozbawieniem wolności w państwach członkowskich Unii Europejskiej, transferowych do odbycia tej kary w Polsce.

2. Realizacja projektów związanych z readaptacją społeczną:

a) Realizacja projektów podnoszących kompetencje społeczno zawodowe więźniów oraz stworzenie warunków ułatwiających podtrzymywanie więzi rodzinnych w celu zwiększenia efektywności ich powrotu do społeczeństwa po zakończeniu odbywania kary,

b) Stop przemocy DRUGA SZANSA1.Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030 Trzecia fala nowoczesności.

2. Strategia Sprawne Państwo 2020.

3. Strategie Rozwoju Kraju 2020.Wskaźnik readaptacji osadzonych rozumiany jako stosunek liczby skazanych objętych nauczaniem, zatrudnieniem, terapią i programami readaptacji, którzy uzyskali warunkowe przedterminowe zwolnienie do ogólnej liczby skazanych uzyskujących warunkowe przedterminowe zwolnienie
87%

2


Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności oraz resocjalizacje osadzonych


Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi
75%


1. Wykonywanie obowiązków statutowych jednostki organizacyjnej Służby Więziennej.

2. Resocjalizacja osób pozbawionych wolności poprzez pracę.

3. Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności zwalnianym z zakładów i aresztów śledczych, rodzinom tych osób, pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom.Oświadczenie majątkowe

Aktualnie brak oswiadczeń majątkowych

Majątek Służby Więziennej

Zakład Karny w Kaliszu zajmuje następujące nieruchomości:
 - położoną w Kaliszu przy ul. Łódzkiej 2, oznaczoną w ewidencji gruntów: obręb 26, działka nr 62 oraz przy ul. Łódzkiej 5a, oznaczoną w ewidencji gruntów: obręb 32, działka nr 10/2,  o łącznej powierzchni gruntów 8114 m kw.
 Właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa, nieruchomość pozostaje w trwałym zarządzie Zakładu Karnego w Kaliszu.
 - położoną w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej 193-195 (budynki Oddziału Zewnętrznego, na terenie COSSW w Kaliszu), oznaczoną w ewidencji gruntów: obręb 0151 Szczypiorno, działka 318, o pow. 3720 m kw.
 Właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa, nieruchomość pozostaje w trwałym zarządzie COSSW w Kaliszu - w użyczeniu Zakładu Karnego w Kaliszu.

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne realizowane są na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz w oparciu o akty wykonawcze wydane na podstawie tej ustawy. Aktualne informacje na temat zamówień publicznych można znaleźć na stronie  http://sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-poznan/zaklad-karny-kalisz/index.html w zakładce „Zamówienia”

Współpraca międzynarodowa

Zakład Karny w Kaliszu współpracuje z Zakładem Karnym w Znojmo – Republika Czeska

Fundusze unijne

     Zakład Karny w Kaliszu od listopada 2008 roku realizuje projekt systemowy pod nazwą  „Cykl szkoleniowo-aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 Priorytet I – Zatrudnienie i integracja Społeczna, Działanie 1.3  – Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej,  Poddziałanie 1.3.4. Centralny Zarząd Służby Więziennej.
 Od  listopada 2008 roku, udział w w projekcie rozpoczęło 118 osadzonych,  a zakończyło 115 osadzonych,  przy czym
 w roku 2010 – rozpoczęło 70, a zakończyło udział w projekcie 68 osadzonych  zainteresowanych uzyskaniem, zmianą lub podniesieniem kwalifikacji zawodowych i którym do zakończenia odbywania kary pozbawienia wolności lub nabycia uprawnienia  do warunkowego przedterminowego zwolnienia pozostało mniej niż 2 lata.
 Od początku realizacji projektu  zrealizowano następujące rodzaje szkoleń dla skazanych:
    - W roku 2008  w ramach przyznanych środków zrealizowano 2 kursy przygotowujące do zawodu: kurs glazurnika oraz kurs brukarza
   - W roku 2009  w ramach przyznanych środków na szkolenia przeprowadzono 2 kursy zawodowe i 2 zajęcia aktywizacyjne: w tym na terenie ZK w Kaliszu kurs malarz-tapeciarz  wraz zajęciami aktywizacyjnymi,   a na terenie OZ- kurs glazurnika wraz z zajęciami aktywizacyjnymi.
  - W roku 2010 w ramach przyznanych środków na szkolenia, w okresie od miesiąca kwietnia do końca maja b.r. prowadzono 2 kursy (kurs zawodowy malarz-tapeciarz i kurs przyuczający do zawodu brukarz) oraz 2 zajęcia aktywizacyjne; natomiast w okresie od listopada do grudnia zrealizowano  kurs murarza-tynkarza wraz z zajęciami aktywizacyjnymi oraz dwa kursy malarza pokojowego wraz zajęciami aktywizacyjnymi .
 Projekt ten będzie realizowany do 30 listopada 2012 roku.

Akty prawne

Podstawowe akty prawne regulujące działalność Służby Więziennej:
- ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557 z późn. zm.) oraz akty wykonawcze,
- ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523) oraz akty wykonawcze,
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności (Dz. U. Nr 152, poz. 1493),
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu wykonywania tymczasowego aresztowania (Dz. U. Nr 152, poz. 1494),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz użycia broni palnej lub psa służbowego przez funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. Nr 147, poz. 983),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu działań funkcjonariuszy Służby Więziennej podczas wykonywania czynności służbowych (Dz. U. Nr 147, poz. 984).

Sposób załatwiania spraw

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego wg wzoru:
 Wpłacający: [imię i nazwisko]
 Dla: [imię i nazwisko], s. [imię ojca osadzonego]:
 
 Wpłaty na konto gotówkowe osadzonego można dokonywać w dni robocze w godzinach 8:00 do 9:30 oraz 12:15 do 14:00 w kasie Zakładu Karnego w Kaliszu ul. Łódzka 2.
  
 Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach i godzinach:
 Poniedziałek: 7:15-17:00
 Wtorek: 7:15-15:15
 Środa: 7:15-15:15
 Czwartek: 7:15-15:15
 Piątek: 7:15-15:15
  
 
 Prośby, wnioski oraz skargi osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych załatwiane są na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobów załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych. Postępowanie w sprawach skarg i wniosków dotyczących Zakładu Karnego w Kaliszu, składanych przez osoby niepozbawione wolności reguluje Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 ze zm.)

Rejestry, ewidencje, archiwa

Archiwum Zakładu Karnego w Kaliszu działa na podstawie art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (j.t. Dz.U. z 2006 r., nr 97, poz. 673 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1375).
 Szczegółowe zasady rejestracji, gromadzenia i obiegu dokumentów, a także organizację i zakres działania archiwów zakładowych i składnicy akt jednostek organizacyjnych Służby Więziennej określa Zarządzenie nr 13/2002 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwów zakładowych i składnic akt w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej.

Dokumenty urzędowe

Zakład Karny w Kaliszu nie udostępnia obecnie na stronie BIP żadnych dokumentów urzędowych

Wzory druków

Zakład Karny w Kaliszu nie udostępnia obecnie na stronie BIP żadnych wzorów druków

Ważne ogłoszenia

Ważne ogłoszenia dotyczące Zakładu Karnego w Kaliszu zamieszczane są na stronie:http://sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-poznan/zaklad-karny-kalisz/index.html

Identyfikator Jednostki

121

StatusCreated

Utworzony przez Remigiusz Czaja o 2010-12-28 15:25

StatusModified

Zmodyfikowany przez Remigiusz Czaja o 2015-02-18 10:59

Struktura OrganizacyjnaCreated

Utworzony przez Remigiusz Czaja o 2010-12-28 15:25

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Remigiusz Czaja o 2015-02-18 10:59

Podmioty WspółpracująceCreated

Utworzony przez Remigiusz Czaja o 2010-12-28 15:25

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Remigiusz Czaja o 2015-02-18 10:59

Przedmiot działalnościCreated

Utworzony przez Remigiusz Czaja o 2010-12-28 15:25

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Remigiusz Czaja o 2015-02-18 10:59

Oświadczenie majątkoweCreated

Utworzony przez Remigiusz Czaja o 2010-12-28 15:25

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Remigiusz Czaja o 2015-02-18 10:59

Majątek Służby WięziennejCreated

Utworzony przez Remigiusz Czaja o 2010-12-29 14:58

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Remigiusz Czaja o 2015-02-18 10:59

Zamówienia publiczneCreated

Utworzony przez Remigiusz Czaja o 2010-12-28 14:47

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Remigiusz Czaja o 2015-02-18 10:59

Współpraca międzynarodowaCreated

Utworzony przez Remigiusz Czaja o 2010-12-28 14:47

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Remigiusz Czaja o 2015-02-18 10:59

Fundusze unijneCreated

Utworzony przez Remigiusz Czaja o 2010-12-28 15:25

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Remigiusz Czaja o 2015-02-18 10:59

Akty prawneCreated

Utworzony przez Remigiusz Czaja o 2010-12-28 15:25

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Remigiusz Czaja o 2015-02-18 10:59

Sposób załatwiania sprawCreated

Utworzony przez Remigiusz Czaja o 2010-12-28 15:25

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Remigiusz Czaja o 2015-02-18 10:59

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

Utworzony przez Remigiusz Czaja o 2010-12-28 14:47

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Remigiusz Czaja o 2015-02-18 10:59

Dokumenty urzędoweCreated

Utworzony przez Remigiusz Czaja o 2010-12-28 15:25

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Remigiusz Czaja o 2015-02-18 10:59

Wzory drukówCreated

Utworzony przez Remigiusz Czaja o 2010-12-28 14:47

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Remigiusz Czaja o 2015-02-18 10:59

Ważne ogłoszeniaCreated

Utworzony przez Remigiusz Czaja o 2010-12-28 15:25

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Remigiusz Czaja o 2015-02-18 10:59

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

 

AdresModified

Zmodyfikowany przez Remigiusz Czaja o 2015-02-18 10:59

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Remigiusz Czaja o 2015-02-18 10:59

Data wytworzenia

 

Nabór

Projektowane akty prawne

AdresWytwarzajacy

R.Czaja

Akty prawneWytwarzajacy

R.Czaja

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

R.Czaja

Fundusze unijneWytwarzajacy

R.Czaja

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

R.Czaja

NabórWytwarzajacy

R.Czaja

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

R.Czaja

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

R.Czaja

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

R.Czaja

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

R.Czaja

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

R.Czaja

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

R.Czaja

StatusWytwarzajacy

R.Czaja

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

R.Czaja

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

R.Czaja

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

R.Czaja

Wzory drukówWytwarzajacy

R.Czaja

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

 

KierownictwoWytwarzajacy

R.Czaja

Załączniki

Utworzony o 2011-02-09 12:47 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:23, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.