Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Zakład Karny Gębarzewo

Historia wersjiHistoria wersji

Jednostka

Zakład Karny Gębarzewo

Adres

Zakład Karny Gębarzewo
 
 62-241
 Żydowo
 61 429-23-00

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Poznań

Status

Zarządzeniem Nr 10/78/CZZK Minister Sprawiedliwości z dnia 14 marca 1978r.  utworzono Zakład Karny w Gębarzewie.

Kierownictwo

Dyrektor:  płk mgr Robert JÓŹWIAK
 
Zastępcy Dyrektora:  
- ppłk mgr Krzysztof Bogdański                           
- ppłk mgr Anna Rolewska  
 

Struktura Organizacyjna

Strukturę organizacyjną Zakładu Karnego w Gębarzewie tworzą:
  1) Kierownictwo:
      a) Dyrektor,
      b) Zastępcy Dyrektora,
 
  2) Oddziały Penitencjarne
  
  3) Działy:
       a) Dział  Ochrony,
       b) Dział Penitencjarny,
       c) Dział Terapeutyczny,
       d) Dział Ewidencji,
       e) Dział Finansowy,
       f) Dział Kwatermistrzowski,
       g) Zespół Opieki Zdrowotnej.
 
  4) Zespołowe stanowiska:
      a) Zespołowe stanowisko ds. organizacyjno – prawnych,
      b) Zespołowe stanowisko ds. kadr,
      c)Zespołowe stanowisko ds. łączności i informatyki.
 
  5) Samodzielne stanowiska:
      a) Radca prawny,
      b) Samodzielne Stanowisko ds. Koordynacji  Zatrudnienia Osadzonych i BHP,
      c) Kapelan.
 

Podmioty Współpracujące

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz.U. z 2010r. nr 79; poz. 523) Służba Więzienna współdziała z organami państwowymi i samorządu terytorialnego, stowarzyszeniami, fundacjami, organizacjami oraz instytucjami, których celem jest współpraca w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, jak również z kościołami, związkami wyznaniowymi, szkołami wyższymi i placówkami naukowymi oraz osobami godnymi zaufania. Służba Więzienna współpracuje  
z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych. Służba Więzienna ma prawo do otrzymywania informacji kryminalnych z Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych
w zakresie niezbędnym do realizacji swoich zadań ustawowych.

Przedmiot działalności

Służba Więzienna realizuje, na zasadach określonych w Kodeksie karnym wykonawczym, zadania w zakresie wykonywania kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania. Do zadań Służby Więziennej w szczególności należy:  - prowadzenie działalności resocjalizacyjnej wobec osób skazanych na kary pozbawienia wolności, przede wszystkim przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, nauczania oraz zajęć kulturalno -oświatowych, - wykonywanie tymczasowego aresztowania w sposób zabezpieczający prawidłowy tok postępowania karnego, - zapewnienie osobom skazanym na kary pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanym przestrzegania ich praw, a zwłaszcza humanitarnych warunków, poszanowania godności, opieki zdrowotnej i religijnej, - ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych, - zapewnienie w zakładach karnych i aresztach śledczych porządku i bezpieczeństwa, - wykonywanie aresztów zastosowanych na podstawie innych przepisów oraz pomocy prawnej z tytułu umów międzynarodowych.
 
 

Plan działalności ZK w Gębarzewie na rok 2015

 

 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2014r. .pdf

Sprawozdanie z kontroli zarządczej za 2014r.pdf

Plan działalności ZK w Gębarzewie na rok 2014

 

 

Oświadczenie o kontroli zarzadczej za rok 2013

Sprawozdanie z kontroli zarzadczej za 2013

Plan działalności ZK w Gebarzewie na rok 2013.pdf

 

 

Sprawozdanie z wykonania planu działalności ZK w Gebarzewie za rok 2012.pdf

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora ZK w Gebarzewie za rok 2012.pdf

 

 

Oświadczenie majątkowe

Brak aktualnych oświadczeń majątkowych.

Majątek Służby Więziennej

Kompleks Zakładu obejmuje 7,4 ha, na którym znajdują się: budynek administracji, wartownia, pawilony mieszkalne oraz budynki gospodarcze.

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne przeprowadzane są zgodnie z Prawem zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (jt. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z poźn. zm.).
http://sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-poznan/zaklad-karny-gebarzewo/index,148.html

Współpraca międzynarodowa

Zakład Karny w Gębarzewie współpracuje z Aresztem Śledczym w Nitra (Republika Słowacka) na mocy porozumienia zawartego w sierpniu 2012r.

Fundusze unijne

Zakład Karny w Gębarzewie realizuje projekt systemowy pt. Cykl szkoleniowo-aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności.
Projekt został opracowany przez Centralny Zarząd Służby Więziennej i jest realizowany w ramach Poddziałania 1.3.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest zdobycie umiejętności i podniesienie kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności, a także zwiększenie ich szans na zatrudnienie po odbyciu kary  i opuszczeniu jednostki penitencjarnej.

Akty prawne

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010r. o Służbie Więziennej (Dz.U. z 2010r. Nr 79, poz.523 z późn. zm.) oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie.

Sposób załatwiania spraw

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego wg wzoru:
  Wpłacający: [imię i nazwisko]
  NBP O/O POZNAŃ 59 1010 1469 0013 0013 9120 0000
  Dla: [imię i nazwisko], s. [imię ojca osadzonego]:
 
Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
  Poniedziałek:  7:15 - 15:15
  Wtorek:          7:15 - 15:15
  Środa:            7:15 - 15:15
  Czwartek:       7:15 - 17:00
   Piątek:          7:15 - 15:15
 
Prośby, wnioski oraz skargi osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych załatwiane są na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2003r. w sprawie sposobów załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych. Postępowanie w sprawach skarg i wniosków dotyczących Zakładu Karnego w Gebarzewie, składanych przez osoby niepozbawione wolności reguluje Kodeks postępowania administracyjnego.

Rejestry, ewidencje, archiwa

Archiwum Zakładu Karnego w Gębarzewie działa na podstawie art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (j.t. Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 673 ze zm.)
 Zakład Karny w Gębarzewie prowadzi ewidencję osadzonych oraz archiwum zakładowe, z których można uzyskać dane aktualnie osadzonych oraz zwolnionych z tutejszego zakładu. Dostęp do danych można uzyskać po złożeniu stosownego wniosku, w którym należy określić interes prawny oraz uzasadnić potrzebę uzyskania informacji.

Dokumenty urzędowe

Zakład Karny w Gębarzewie nie udostępnia obecnie na stronie BIP żadnych dokumentów urzędowych.

Wzory druków

Wzory druków poniżej:

Ważne ogłoszenia

 

Informacja o zużytych składnikach majątku ruchomego

Na podstawie § 38 i 39 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym, Zakład Karny w Gębarzewie informuje, że posiada zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego:


Szczegółowe informacje o asortymencie i stanie technicznym można uzyskać pod nr telefonu 61 42 92 331 w godz. od 8:00 do 15:00 – szer. Mariusz Splitt do dnia 24.04.2015 roku.


Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w § 38 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.05.2010r. (Dz.U. z 2010r. Nr 114 poz. 761).


Darowizna składników majątku ruchomego może zostać dokonana dla podmiotów określonych w § 39 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.05.2010 r. (Dz.U. z 2010r. Nr 114 poz. 761).


Wniosek o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę, kierowany do Dyrektora Zakładu Karnego w Gębarzewie powinien zawierać elementy i dokumenty wymienione w § 38 ust. 4 i 39 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.05.2010 r. (Dz.U. z 2010r. Nr 114 poz. 761).

 

        Wycena składników majątku ruchomego Z.K. w Gębarzewie .
Na podstawie par. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761) ustalam następującą wartość jednostkową dla n/w składników majątku ruchomego
Lp. Nr kat Nazwa przedmiotu Jm Ilość Stopień Wartość jednostkowa w zł.
  32000 Umundurowanie osadzonych   kat.C zużycia  
1. 32202 Bluza więzienna szt. 45 99,00% 0,50
2. 32231 Spodnie więzienne szt. 90 99,00% 0,50
3. 32026 Koszula szt. 89 99,00% 0,45
4. 32242 Piżama szt. 120 99,00% 0,50
5. 32214 Koszulka gimnastyczna szt. 32 99,00% 0,50
6. 32226 Ręcznik frotte szt. 1050 99,00% 0,30
7. 32236 Ścierka do naczyń szt. 410 99,00% 0,10
8. 32238 Trzewiki więzienne par. 117 99,00% 0,70
9. 32215 Koc szt. 227 99,00% 1,50
10. 32223 Prześcieradło szt. 600 99,00% 0,70
11. 32240 Materac kpl. 63 99,00% 2,50
12. 32239 Poduszka do materaca szt. 94 99,00% 0,50
13. 32221 Poszewka na poduszkę szt. 421 99,00% 0,20
14. 32251 Fartuch gospodarczy- zapaska szt. 3 99,00% 0,50
15. 32250 Czapka kucharza szt. 9 99,00% 0,20
16. 32287 Ubranie kucharza kpl. 3 99,00% 1,00
17. 32031 Miska plastykowa szt. 152 99,00% 0,10
18. 32032 Talerz plastykowy szt. 111 99,00% 0,10
19. 32008 Kubek plastykowy szt. 127 99,00% 0,10
20. 32291 Koszula flanelowa szt. 2 99,00% 0,50
21. 32277 Ubranie robocze kpl. 9 99,00% 1,00
22. 32292 Fartuch przedni z materiału szt. 5 99,00% 0,50
23. 32076 Torba transportowa szt. 4 99,00% 0,50
24. 32249 Buty filcowo-gumowe par. 4 99,00% 0,70
  13000 SPRZĘT KWATERUNKOWY        
25. 130012 Fotele szt. 8 90,00% 10,00
26. 130033 Ława szt. 3 90,00% 5,00
27. 130023 Krzesło obrotowe  szt. 10 95,00% 5,00
28. 130032 Lustro szt. 10 100,00% 0,10
29. 130021 Krzesło   szt. 40 99,00% 0,10
30. 130003 Biurko   szt. 3 90,00% 20,00
31. 130063 Stolik okolicznościowy szt. 26 90,00% 15,00
32. 130102 Wieszak szt. 2 95,00% 3,00
33. 130031 Lampka nocna szt. 1 99,00% 1,00
  12000 SPRZĘT GOSPODARCZY        
34. 12059 Konwektor – grzejnik szt. 3 99,00% 5,00
35. 12067 Łopata do śniegu szt. 3 99,00% 0,50
36. 12095 Maszynka do strzyżenia włosów Remington szt. 1 99,00% 2,00
37. 12094 Maszynka do strzyżenia włosów Philips szt. 1 99,00% 2,00
38. 12087 Podkładka śniadaniowa szt. 4 99,00% 0,10
39. 12043 Szperacz Reflektor szt. 1 99,00% 5,00
40. 12062 Wąż 3/3” 50mb szt. 1 99,00% 2,00
41. 12003 Czajnik elektryczny szt. 12 99,00% 1,00
42. 12093 Higrometr szt. 1 99,00% 0,30
43. 12047 Termohigrometr szt. 3 99,00% 0,30
  17000 WARSZTAT SAMOCHODOWY        
44. 17019 Prostownik PZM szt. 1 99,00% 3,00
  15000 MASZYNY I URZĄDZENIA        
45. 15015 Bojler elektryczny 100L szt. 1 99,00% 10,00
46. 15052 Kuchenka mikrofalowa szt. 1 99,00% 5,00
47. 15025 Maszyna do szycia szt. 1 99,00% 10,00
48. 15004 Miernik cyfrowy szt. 2 99,00% 3,00
49. 15009 Narkotester szt. 1 99,00% 10,00
50. 15038 Termowentylator szt. 1 99,00% 5,00
51. 15008 Kalkulator Abacus KK-2111-12 szt. 1 99,00% 1,00
52. 15008 Kalkulator Casio SF-4600B szt. 2 99,00% 1,00
53. 15008 Kalkulator Citizen CX-130 szt. 1 99,00% 1,00
54. 15008 Kalkulator Citizen CX-123A szt. 1 99,00% 1,00
  20000 SPRZĘT SPORTOWY        
55. 20029 Drabinka gimnastyczna szt. 1 99,00% 5,00
56. 20031 Piłka szt. 9 99,00% 0,50
57. 20036 Talerz olimpijski 15kg szt. 2 99,00% 2,00
58. 20037 Talerz olimpijski 10kg szt. 2 99,00% 1,80
59. 20050 Podpórki do ćwiczeń pompek kpl. 2 99,00% 1,00
60. 20059 Ławka wielofunkcyjna do ćwiczeń szt. 4 99,00% 3,00
  21000 SPRZĘT KULTURALNO – OŚWIATOWY        
61. 21046 Dyktafon Philips AO-6345 szt. 1 99,00% 5,00
62. 21050 Telewizor 28” HCM 7102 TXT/AW stereo szt. 2 99,00% 10,00
63. 21058 Magnetowid Grundig VIVANCE GV-3205 szt. 1 99,00% 8,00
64. 21076 Telewizor 32” LCD szt. 1 99,00% 10,00
  03000 MAGAZYN – KO EQUAL        
65. 03505 Odtwarzacz DVD THOMSON DTH 159 szt.  1 99,00% 8,00

DATA: 10.04.2015

 

 

 

 

Dyrektor Zakładu Karnego

w Gębarzewie

płk Robert Jóźwiak

 

 

 

Identyfikator Jednostki

120

StatusCreated

 

StatusModified

Zmodyfikowany przez Karolina Woźniak o 2015-04-14 14:53

Struktura OrganizacyjnaCreated

 

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Karolina Woźniak o 2015-04-14 14:53

Podmioty WspółpracująceCreated

 

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Karolina Woźniak o 2015-04-14 14:53

Przedmiot działalnościCreated

Utworzony przez Joanna Jędrzejczak o 2011-06-16 11:28

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Karolina Woźniak o 2015-04-14 14:53

Oświadczenie majątkoweCreated

 

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Karolina Woźniak o 2015-04-14 14:53

Majątek Służby WięziennejCreated

 

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Karolina Woźniak o 2015-04-14 14:53

Zamówienia publiczneCreated

 

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Karolina Woźniak o 2015-04-14 14:53

Współpraca międzynarodowaCreated

 

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Karolina Woźniak o 2015-04-14 14:53

Fundusze unijneCreated

 

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Karolina Woźniak o 2015-04-14 14:53

Akty prawneCreated

 

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Karolina Woźniak o 2015-04-14 14:53

Sposób załatwiania sprawCreated

 

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Karolina Woźniak o 2015-04-14 14:53

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

 

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Karolina Woźniak o 2015-04-14 14:53

Dokumenty urzędoweCreated

 

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Karolina Woźniak o 2015-04-14 14:53

Wzory drukówCreated

 

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Karolina Woźniak o 2015-04-14 14:53

Ważne ogłoszeniaCreated

 

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Karolina Woźniak o 2015-04-14 14:53

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

 

AdresModified

Zmodyfikowany przez Karolina Woźniak o 2015-04-14 14:53

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Karolina Woźniak o 2015-04-14 14:53

Data wytworzenia

 

Nabór

Projektowane akty prawne

AdresWytwarzajacy

dop_gebarzewo@sw.gov.pl

Akty prawneWytwarzajacy

-

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

-

Fundusze unijneWytwarzajacy

-

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

-

NabórWytwarzajacy

-

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

-

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

-

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

-

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

-

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

-

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

-

StatusWytwarzajacy

-

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

-

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

-

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

-

Wzory drukówWytwarzajacy

-

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

-

KierownictwoWytwarzajacy

-

Załączniki

Wersja: 1.0
Utworzony o 2011-02-09 12:47 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:23, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SŁUŻBA WIĘZIENNA. Wszystkie prawa zastrzeżone.