Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Zakład Karny Gębarzewo

Jednostka

Zakład Karny Gębarzewo

Adres

Zakład Karny Gębarzewo
 
 62-241
 Żydowo
 61 429-23-00

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Poznań

Status

Zarządzeniem Nr 10/78/CZZK Minister Sprawiedliwości z dnia 14 marca 1978r.  utworzono Zakład Karny w Gębarzewie.

Kierownictwo

Dyrektor:  płk mgr Robert JÓŹWIAK
 
Zastępcy Dyrektora:  
- ppłk mgr Krzysztof Bogdański                           
- ppłk mgr Anna Rolewska  
 

Struktura Organizacyjna

Strukturę organizacyjną Zakładu Karnego w Gębarzewie tworzą:
  1) Kierownictwo:
      a) Dyrektor,
      b) Zastępcy Dyrektora,
 
  2) Oddziały Penitencjarne
  
  3) Działy:
       a) Dział  Ochrony,
       b) Dział Penitencjarny,
       c) Dział Terapeutyczny,
       d) Dział Ewidencji,
       e) Dział Finansowy,
       f) Dział Kwatermistrzowski,
       g) Zespół Opieki Zdrowotnej.
 
  4) Zespołowe stanowiska:
      a) Zespołowe stanowisko ds. organizacyjno – prawnych,
      b) Zespołowe stanowisko ds. kadr,
      c)Zespołowe stanowisko ds. łączności i informatyki.
 
  5) Samodzielne stanowiska:
      a) Radca prawny,
      b) Samodzielne Stanowisko ds. Koordynacji  Zatrudnienia Osadzonych i BHP,
      c) Kapelan.
 

Podmioty Współpracujące

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz.U. z 2010r. nr 79; poz. 523) Służba Więzienna współdziała z organami państwowymi i samorządu terytorialnego, stowarzyszeniami, fundacjami, organizacjami oraz instytucjami, których celem jest współpraca w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, jak również z kościołami, związkami wyznaniowymi, szkołami wyższymi i placówkami naukowymi oraz osobami godnymi zaufania. Służba Więzienna współpracuje  
z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych. Służba Więzienna ma prawo do otrzymywania informacji kryminalnych z Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych
w zakresie niezbędnym do realizacji swoich zadań ustawowych.

Przedmiot działalności

Służba Więzienna realizuje, na zasadach określonych w Kodeksie karnym wykonawczym, zadania w zakresie wykonywania kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania. Do zadań Służby Więziennej w szczególności należy:  - prowadzenie działalności resocjalizacyjnej wobec osób skazanych na kary pozbawienia wolności, przede wszystkim przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, nauczania oraz zajęć kulturalno -oświatowych, - wykonywanie tymczasowego aresztowania w sposób zabezpieczający prawidłowy tok postępowania karnego, - zapewnienie osobom skazanym na kary pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanym przestrzegania ich praw, a zwłaszcza humanitarnych warunków, poszanowania godności, opieki zdrowotnej i religijnej, - ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych, - zapewnienie w zakładach karnych i aresztach śledczych porządku i bezpieczeństwa, - wykonywanie aresztów zastosowanych na podstawie innych przepisów oraz pomocy prawnej z tytułu umów międzynarodowych.
 
 

Plan działalności ZK w Gębarzewie na rok 2015

 

 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2014r. .pdf

Sprawozdanie z kontroli zarządczej za 2014r.pdf

Plan działalności ZK w Gębarzewie na rok 2014

 

 

Oświadczenie o kontroli zarzadczej za rok 2013

Sprawozdanie z kontroli zarzadczej za 2013

Plan działalności ZK w Gebarzewie na rok 2013.pdf

 

 

Sprawozdanie z wykonania planu działalności ZK w Gebarzewie za rok 2012.pdf

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora ZK w Gebarzewie za rok 2012.pdf

 

 

Oświadczenie majątkowe

Brak aktualnych oświadczeń majątkowych.

Majątek Służby Więziennej

Kompleks Zakładu obejmuje 7,4 ha, na którym znajdują się: budynek administracji, wartownia, pawilony mieszkalne oraz budynki gospodarcze.

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne przeprowadzane są zgodnie z Prawem zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (jt. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z poźn. zm.).
http://sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-poznan/zaklad-karny-gebarzewo/index,148.html

Współpraca międzynarodowa

Zakład Karny w Gębarzewie współpracuje z Aresztem Śledczym w Nitra (Republika Słowacka) na mocy porozumienia zawartego w sierpniu 2012r.

Fundusze unijne

Zakład Karny w Gębarzewie realizuje projekt systemowy pt. Cykl szkoleniowo-aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności.
Projekt został opracowany przez Centralny Zarząd Służby Więziennej i jest realizowany w ramach Poddziałania 1.3.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest zdobycie umiejętności i podniesienie kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności, a także zwiększenie ich szans na zatrudnienie po odbyciu kary  i opuszczeniu jednostki penitencjarnej.

Akty prawne

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010r. o Służbie Więziennej (Dz.U. z 2010r. Nr 79, poz.523 z późn. zm.) oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie.

Sposób załatwiania spraw

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego wg wzoru:
  Wpłacający: [imię i nazwisko]
  NBP O/O POZNAŃ 59 1010 1469 0013 0013 9120 0000
  Dla: [imię i nazwisko], s. [imię ojca osadzonego]:
 
Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
  Poniedziałek:  7:15 - 15:15
  Wtorek:          7:15 - 15:15
  Środa:            7:15 - 15:15
  Czwartek:       7:15 - 17:00
   Piątek:          7:15 - 15:15
 
Prośby, wnioski oraz skargi osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych załatwiane są na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2003r. w sprawie sposobów załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych. Postępowanie w sprawach skarg i wniosków dotyczących Zakładu Karnego w Gebarzewie, składanych przez osoby niepozbawione wolności reguluje Kodeks postępowania administracyjnego.

Rejestry, ewidencje, archiwa

Archiwum Zakładu Karnego w Gębarzewie działa na podstawie art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (j.t. Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 673 ze zm.)
 Zakład Karny w Gębarzewie prowadzi ewidencję osadzonych oraz archiwum zakładowe, z których można uzyskać dane aktualnie osadzonych oraz zwolnionych z tutejszego zakładu. Dostęp do danych można uzyskać po złożeniu stosownego wniosku, w którym należy określić interes prawny oraz uzasadnić potrzebę uzyskania informacji.

Dokumenty urzędowe

Zakład Karny w Gębarzewie nie udostępnia obecnie na stronie BIP żadnych dokumentów urzędowych.

Wzory druków

Wzory druków poniżej:

Ważne ogłoszenia

 

Informacja o zużytych i zbędnych składnikach majątku ruchomego Z.K. w GębarzewieNa podstawie § 38 i 39 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym, Zakład Karny w Gębarzewie informuje, że posiada zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego.


Szczegółowe informacje o asortymencie i stanie technicznym można uzyskać pod nr telefonu 61 42 92 331 w godz. od 8:00 do 15:00 – mł. chor. Mariusz Splitt do dnia 30.10.2015 roku.


Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w § 38 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.05.2010r. (Dz.U. z 2010r. Nr 114 poz. 761).


Darowizna składników majątku ruchomego może zostać dokonana dla podmiotów określonych w § 39 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.05.2010 r. (Dz.U. z 2010r. Nr 114 poz. 761).


Wniosek o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę, kierowany do Dyrektora Zakładu Karnego w Gębarzewie powinien zawierać elementy i dokumenty wymienione w § 38 ust. 4 i 39 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.05.2010 r. (Dz.U. z 2010r. Nr 114 poz. 761).
Wycena składników majątku ruchomego Z.K. w Gębarzewie
Na podstawie par. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761) ustalam następującą wartość jednostkową dla n/w składników majątku ruchomegoLp.

Nazwa przedmiotu

Jm

Ilość

Stopień

zużycia

Wartość jednostkowa w zł.

1.

Kurtka zimowa

szt.

25

99,00%

0,50

2.

Koszula

szt.

40

99,00%

0,50

3.

Piżama

szt.

50

99,00%

0,45

4.

Ręcznik frotte

szt.

610

99,00%

0,50

5.

Ścierka do naczyń

szt.

200

99,00%

0,50

6.

Trzewiki więzienne

par.

150

99,00%

0,30

7.

Koc

szt.

85

99,00%

0,10

8.

Prześcieradło

szt.

390

99,00%

0,70

9.

Materac

kpl.

40

99,00%

1,50

10.

Poduszka

szt.

20

99,00%

0,70

11.

Poszewka na poduszkę

szt.

320

99,00%

2,50

12.

Worek depozytowy

szt.

20

99,00%

0,50

13.

Fartuch biały – rozn. żywność

szt.

5

99,00%

0,20

14.

Czapka – rozn. Żywność

szt.

10

99,00%

0,50

15.

Czapka robocza

szt.

20

99,00%

0,20

16.

Koszula flanelowa

szt.

2

99,00%

1,00

17.

Ubranie robocze

kpl.

36

99,00%

0,10

18.

Fartuch przedni

szt.

2

99,00%

0,10

19.

Torba transportowa

szt.

10

99,00%

0,10

20.

Materac szpitalny

szt.

6

99,00%

0,50

21.

Krzesło

szt.

7

90,00%

10,00

22.

Tablica korkowa

szt.

4

90,00%

5,00

23.

Krzesło obrotowe

szt.

17

95,00%

5,00

24.

Wieszak

szt.

2

100,00%

0,10

25.

Kosz na śmieci

szt.

7

99,00%

0,10

26.

Biurko

szt.

5

90,00%

20,00

27.

Fotel

szt.

6

90,00%

15,00

28.

Kanapa / Wersalka

szt.

2

95,00%

3,00

29.

Stolik pod komputer

szt.

3

99,00%

1,00

30.

Lustro

szt.

31

100,00%

0,00

31.

Stolik okolicznościowy

szt.

13

99,00%

5,00

32.

Pojemnik na mydło

szt.

7

99,00%

1,00

33.

Taboret

szt.

23

99,00%

2,00

34.

Niszczarka

szt.

3

99,00%

5,00

35.

Suszarka do rąk

szt.

2

99,00%

3,00

36.

Zestaw do sprzątania na kółkach

szt.

3

99,00%

2,50

37.

Szafa biurowa kartoteczna

szt.

2

99,00%

10,00

38.

Szafa biblioteczna

szt.

1

99,00%

10,00

39.

Szafka kuchenna

szt.

3

99,00%

10,00

40.

żyrandol plafon sufitowy

szt.

11

99,00%

5,00

41.

Rolety okienne

kpl.

6

99,00%

10,00

42.

Żaluzje

kpl.

2

99,00%

8,00

43.

Ława

szt.

2

99,00%

15,00

44.

Regał magazynowy

szt.

3

99,00%

10,00

45.

Lampa nocna

szt.

2

99,00%

5,00

46.

Maszynka do strzyżenia włosów Philips

szt.

1

99,00%

5,00

47.

Skrzynia do węgla

szt.

1

99,00%

0,50

48.

Sukno na stoły – 10mb

szt.

1

99,00%

2,00

49.

Chodnik dł. 1mb

szt.

2

99,00%

2,00

50.

Czajnik elektryczny

szt.

8

99,00%

0,10

51.

Przedłużacz 220V

szt.

1

99,00%

2,00

52.

Lampa przenośna

szt.

1

99,00%

1,00

53.

Szczotka do mycia samochodów

szt.

1

99,00%

0,30

54.

Pistolet do malowania

szt.

1

99,00%

0,30

55.

Laminator

szt.

1

99,00%

3,00

56.

Kalkulator

szt.

2

99,00%

1,00

57.

Rakietki do tenisa stołowego

szt.

16

99,00%

5,00

58.

Piłka lekarska

szt.

4

99,00%

10,00

59.

TV Trilux TPA14C

szt.

1

99,00%

10,00

60.

Telewizor Combo z video 21” Philips

szt.

1

99,00%

5,00

61.

Kamera cyfrowa JVC GR-D240E

szt.

1

99,00%

1,00

62.

Pilarka do drewna

szt.

1

99,00%

1,00

63.

Wyrzynarka do drewna

szt.

1

99,00%

1,00

64.

Czerpak 0,5L

szt.

5

99,00%

5,00

65.

Rózga stalowa 60cm

szt.

3

99,00%

0,50

66.

Deska do krojenia żywności 65x50

szt.

2

99,00%

2,00

67.

Waga elektroniczna SW-10

szt.

1

99,00%

1,80

68.

Szczypce kuchenne

szt.

18

99,00%

1,00

69.

Garnek stalowy z pokrywką 35L

szt.

1

99,00%

3,00

70.

Termos stalowy 35L

szt.

10

99,00%

7,00

71.

Waga elektroniczna kontrolna 15/30 kg

szt.

1

99,00%

5,00

72.

Pas obezwładniający jednoczęściowy

szt.

3

99,00%

8,00

73.

Kaftan bezpieczeństwa

szt.

11

99,00%

10,00

74.

Koc gaśniczy

szt.

3

99,00%

3,00

75.

Wąż tłoczny 52

mb

55

99,00%

25,00

76.

Prądownica w52

szt.

4

99,00%

10,00

77.

Prądownica hydr. PWH-25/R

szt.

1

99,00%

10,00

78.

Prądownica wodna PWH-52/R

szt.

1

99,00%

10,00

79.

Serwer (1szt.) moduły sterowania (2szt.) i oprogramowanie

kpl.

1

100,00%

0,00

80.

Kamera EB110/C3 - czarno biała

szt.

1

99,00%

4,50

81.

Kamera kolorowa ¼ NVC-80CHIR

szt.

11

99,00%

7,50

82.

Kamera MC-420Cwewnętrzna

szt.

3

99,00%

8,00

83.

Kamera IRTEC Mc402 zewnętrzna

szt.

7

99,00%

8,00

84.

Obudowa do kamer

szt.

13

99,00%

6,00

85.

Wysięgnik do kamer

szt.

13

99,00%

4,00

86.

Obiektyw 13VG358T14 3,5-8

szt.

8

99,00%

3,50

87.

Obiektyw TG 2616 AFCS-3

szt.

1

99,00%

3,50

88.

Multiplekser

szt.

1

99,00%

15,00

89.

Obiektyw ZM.OGN.A.I.2.8-100

szt.

1

99,00%

3,50

90.

Obudowa zewnętrzna

szt.

3

99,00%

4,00

91.

Uchwyt do obudowy

szt.

3

99,00%

3,00

92.

Kamera ¼ kolor

szt.

1

99,00%

5,00

93.

Rejestrator HC-DVR2119L

szt.

1

99,00%

10,00

94.

Monitor LCD 19’’

szt.

1

99,00%

8,00

95.

Monitor LCD 17””

szt.

1

99,00%

8,00

96.

Konwerter video/VGA

szt.

1

99,00%

4,00

97.

Monitor 17” Samsung 710N

szt.

2

99,00%

8,00

98.

Monitor 19” Samsung 913N

szt.

2

99,00%

8,00

99.

Konwerter wideo/VGA

szt.

1

99,00%

2,00

100.

Oprogramowanie sterujące systemem

szt.

1

100,00%

0,00

101.

Czujnik zamknięcia drzwi

szt.

14

99,00%

3,00

102.

Centrala Systemu Czata 20NN

szt.

3

90,00%

100,00

103.

Manipulator Systemowy 50 Czata

szt.

1

90,00%

50,00

104.

Klawiatura sterującą krosownicy

szt.

1

99,00%

10,00

105.

Aparaty telefoniczny

szt.

6

99,00%

5,00

106.

Moduł alarmowo dozorowym

szt.

4

99,00%

4,00

107.

Monitor Sync Master Samsung 2443NW

szt.

1

99,00%

9,00

108.

Kamera samsung

szt.

1

99,00%

5,00

109.

Rejestrator 16 kanałowy

szt.

1

90,00%

50,00

110.

System monitoringu karta komputerowa

szt.

1

99,00%

10,00

111.

Serwer Fujitsu-Siemens + dysk SCSI

szt.

1

99,00%

50,00

112.

Sieć komputerowa (Konwerter światłowodowy)

szt.

8

99,00%

5,00

113.

Sterylizator parowy EXACTA

szt.

1

30,00%

3000,00

114.

Oprawy oświetleniowe

szt.

34

30,00%

65,00

115.

Słupy oświetleniowe – betonowe

szt.

51

99,00%

10,00

116.

Akumulator Mot. HNN 9008

szt.

18

99,00%

4,00

117.

System włamania i napadu do KT

szt.

1

90,00%

30,00

118.

Czytnik kart kryptograficznych

szt.

46

95,00%

3,00

119.

Antena VHF 174 MHz 15c m do GP 340

szt.

4

99,00%

3,00

120.

Aparaty telefoniczne

szt.

4

99,00%

5,00

121.

Przenośny wykrywacz metali

szt.

3

99,00%

7,00

122.

Monitor 12” Juwelin B/W

szt.

1

99,00%

5,00

123.

Monitor 20”

szt.

1

99,00%

8,00

124.

Dzielnik obrazu x4

szt.

2

99,00%

8,00

125.

Wykrywacz telefonów

szt.

1

99,00%

5,00

126.

Sony ST26 XperiaJ

szt.

1

99,00%

10,00

127.

Telefax HFC141 PHILIPS

szt.

1

99,00%

9,00

128.

Nokia C2-05

szt.

2

99,00%

10,00

129.

Samsung S5610

szt.

2

99,00%

10,00

130.

Nokia 206 czarny

szt.

1

99,00%

10,00

131.

Samsung 9300 Galaxy S III Szary

szt.

1

99,00%

10,00

132.

Wiertło stożkowe

szt.

1

99,00%

1,00

133.

Nagrywarka zewnętrzna

szt.

1

100,00%

5,00

134.

Monitor 23''

szt.

1

99,00%

10,00

135.

Rejestrator 16 kanałowy

szt.

2

90,00%

100,00

136.

Zasilacz sieciowy

szt.

1

99,00%

5,00

137.

Zestaw komputerowy NEO 0202 (126PC0800073)

szt.

1

99,00%

15,00

138.

Zestaw komputerowy NEO 0208 (126PC0800074)

szt.

1

99,00%

15,00

139.

Monitor 19” LCD L1900R-BF (126MN0800057)

szt.

1

99,00%

8,00

140.

Monitor 19” LCD L1900R-BF (126MN0800058)

szt.

1

95,00%

8,00

141.

Monitor 19” LCD L1900R-BF (126MN0800059)

szt.

1

99,00%

8,00

142.

Jednostka centralna Paw F (126PC0800076 - 126PC0800084)

szt.

9

99,00%

15,00

143.

Monitor LCD17” NEC 73VM (126MN0800060 - 126MN0800068)

szt.

9

99,00%

8,00

144.

Czytnik kart chipowych

szt.

10

99,00%

2,00

145.

Drukarka atramentowa HP 930c

szt.

1

99,00%

7,00

146.

Komputer Kantata NTT (126PC0400032, 126PC0400033)

szt.

2

99,00%

15,00

147.

Komputer Intel 2,4GHz, 80Gb z oprogr. (126PC0500035)

szt.

1

99,00%

15,00

148.

Monitor 17” Miro P17F86i (126MN0500023)

szt.

1

99,00%

8,00

149.

Komputer GEO PC z oprogr. (126PC0500036)

szt.

1

99,00%

15,00

150.

Komputer GEO PC serwer (126PC0500037)

szt.

1

99,00%

15,00

151.

Komputer NEO 1205/03 z oprogr. (126PC0600041)

szt.

1

99,00%

15,00

152.

Monitor LCD 17” NEC 72VM (126MN0500028, 126MN0500029)

szt.

2

99,00%

8,00

153.

Komputer NEO 000506 z oprogr. (126PC0600043)

szt.

1

99,00%

15,00

154.

Monitor LCD 17” Samsung SM 740n (126MN0600031)

szt.

1

99,00%

8,00

155.

Monitor LCD 17” Samsung SM 740n (126MN0600032)

szt.

1

99,00%

8,00

156.

Komputer NEO 506 z oprogr. (126PC0600045)

szt.

1

99,00%

15,00

157.

Monitor LCD 17” Samsung SM 740n (126MN0600033)

szt.

1

99,00%

8,00

158.

Komputer nr02-02-07-JC-8 (126PC0700104)

szt.

1

99,00%

15,00

159.

Komputer 20-12-06-JC-1 (126PC0600103)

szt.

1

99,00%

15,00

160.

Monitor LCD nr 16-01-08-M-18 (126MN0800087)

szt.

1

99,00%

8,00

161.

Zestaw komp. NEO1206 z oprogr. (126PC0600057)

szt.

1

99,00%

15,00

162.

Monitor 19” Samsung 940b (126MN0600044)

szt.

1

99,00%

8,00

163.

Komp. Maxdata Favorit BTX (126PC0700058, 126PC0700059)

szt.

2

99,00%

15,00

164.

Monitor Belinea 170551 (126MN0700045, 126MN0700046)

szt.

2

99,00%

8,00

165.

Zestaw komp. Actina Nevada E (126PC0700060, 126PC0700061)

szt.

2

99,00%

15,00

166.

Monitor Philips LCD 150s (126MN0700047, 126MN0700048, 126MN0700049, 126MN0700050)

szt.

4

99,00%

8,00

167.

Zestaw komp. Perfectus Taurus (126PC0700064 - 126PC0700069)

szt.

6

99,00%

15,00

168.

Monitor Belinea 1730s (126MN0700051 - 126MN0700056)

szt.

6

99,00%

8,00

169.

Oprogramowanie MS Windows XP Prof. OEM

szt.

10

100,00%

0,00

170.

Druczek

szt.

2

100,00%

0,00

171.

Microsoft XP Professional

szt.

2

100,00%

0,00

172.

Microsoft Office Basic Edition 2003

szt.

1

100,00%

0,00

173.

Microsoft OEM Windows XP Pro.

szt.

1

100,00%

0,00

174.

Mysz do komputera

szt.

1

99,00%

1,00

175.

Notebook HP Nx6110

szt.

1

99,00%

25,00

176.

Zestaw komputerowy ESPRIMO + monitor LCD

kpl.

10

99,00%

23,00

177.

Urządzenie wielofunkcyjne SHARP AR5316G

szt.

1

99,00%

40,00


Data: 27.10.2015r.ZASTĘPCA DYREKTORA

Zakładu Karnego w Gębarzewie

ppłk mgr Krzysztof Bogdański

 

OGŁOSZENIE  INFORMACYJNE

·        Zakład Karny w Gębarzewie ogłasza konkurs ofert na dzierżawę  nowo wybudowanej hali produkcyjno-montażowej o powierzchni 1000 m²  znajdującej się na terenie jednostki, a przeznaczonej do  produkcji lub montażu różnorodnego asortymentu oraz zatrudnienia w niej osób pozbawionych wolności. Poszczególne elementy  budowlane hali zostały wykonane w  klasie odporności ogniowej „D”  oraz „E”.

·        Oczekiwane zatrudnienie docelowe to 30 osób odbywających karę pozbawienia wolności,  wykonujących pracę  w pełnym wymiarze        z minimalnym ustawowym wynagrodzeniem miesięcznym.

·        Hala została w całości wybudowana ze środków Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, które przeznaczone są na tworzenie nowych miejsc pracy oraz rozwój  infrastruktury  niezbędnej dla działań resocjalizacyjnych.

·        Przy wyborze  podmiotu zatrudniającego będzie  brana pod uwagę przewidywana długość współpracy, zaproponowany koszt najmu    1 m²  powierzchni użytkowej obiektu oraz proponowana liczba zatrudnionych.

·        Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia  18.12.2015 r.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela por. Krzysztof Gromacki pod nr telefonu 61 429-23-08 w godz. pracy administracji tj. 7-15.

 

Informacje dodatkowe:

Najemca będzie ponosił ponadto dodatkowe opłaty  związane z :

·        kosztami zwykłych mediów tj. woda,  ścieki, odpady, energia elektryczna oraz ogrzewanie,

·        opłatę z tytułu trwałego zarządu (w przypadku likwidacji posiadanej ulgi, zwrot jej wysokości),

·        podatkiem za  grunt w wysokości 0,78 zł/ m²,

·        podatkiem za  budynki w kwocie 15 zł/ m².   

 

 

Identyfikator Jednostki

120

StatusCreated

 

StatusModified

Zmodyfikowany przez Joanna Jędrzejczak o 2015-12-11 13:15

Struktura OrganizacyjnaCreated

 

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Joanna Jędrzejczak o 2015-12-11 13:15

Podmioty WspółpracująceCreated

 

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Joanna Jędrzejczak o 2015-12-11 13:15

Przedmiot działalnościCreated

Utworzony przez Joanna Jędrzejczak o 2011-06-16 11:28

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Joanna Jędrzejczak o 2015-12-11 13:15

Oświadczenie majątkoweCreated

 

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Joanna Jędrzejczak o 2015-12-11 13:15

Majątek Służby WięziennejCreated

 

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Joanna Jędrzejczak o 2015-12-11 13:15

Zamówienia publiczneCreated

 

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Joanna Jędrzejczak o 2015-12-11 13:15

Współpraca międzynarodowaCreated

 

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Joanna Jędrzejczak o 2015-12-11 13:15

Fundusze unijneCreated

 

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Joanna Jędrzejczak o 2015-12-11 13:15

Akty prawneCreated

 

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Joanna Jędrzejczak o 2015-12-11 13:15

Sposób załatwiania sprawCreated

 

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Joanna Jędrzejczak o 2015-12-11 13:15

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

 

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Joanna Jędrzejczak o 2015-12-11 13:15

Dokumenty urzędoweCreated

 

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Joanna Jędrzejczak o 2015-12-11 13:15

Wzory drukówCreated

 

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Joanna Jędrzejczak o 2015-12-11 13:15

Ważne ogłoszeniaCreated

 

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Joanna Jędrzejczak o 2015-12-11 13:15

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

 

AdresModified

Zmodyfikowany przez Joanna Jędrzejczak o 2015-12-11 13:15

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Joanna Jędrzejczak o 2015-12-11 13:15

Data wytworzenia

 

Nabór

Projektowane akty prawne

AdresWytwarzajacy

dop_gebarzewo@sw.gov.pl

Akty prawneWytwarzajacy

-

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

-

Fundusze unijneWytwarzajacy

-

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

-

NabórWytwarzajacy

-

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

-

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

-

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

-

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

-

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

-

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

-

StatusWytwarzajacy

-

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

-

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

-

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

-

Wzory drukówWytwarzajacy

-

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

-

KierownictwoWytwarzajacy

-

Załączniki

Utworzony o 2011-02-09 12:47 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:23, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.