Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Zakład Karny Gębarzewo

Historia wersjiHistoria wersji

Jednostka

Zakład Karny Gębarzewo

Adres

Zakład Karny Gębarzewo
 
 62-241
 Żydowo
 61 429-23-00

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Poznań

Status

Zarządzeniem Nr 10/78/CZZK Minister Sprawiedliwości z dnia 14 marca 1978r.  utworzono Zakład Karny w Gębarzewie.

Kierownictwo

Dyrektor:  płk mgr Robert JÓŹWIAK
 
Zastępcy Dyrektora:  
- ppłk mgr Krzysztof Bogdański                           
- ppłk mgr Anna Rolewska  
 

Struktura Organizacyjna

Strukturę organizacyjną Zakładu Karnego w Gębarzewie tworzą:
  1) Kierownictwo:
      a) Dyrektor,
      b) Zastępcy Dyrektora,
 
  2) Oddziały Penitencjarne
  
  3) Działy:
       a) Dział  Ochrony,
       b) Dział Penitencjarny,
       c) Dział Ewidencji,
       d) Dział Finansowy,
       e) Dział Kwatermistrzowski,
       f) Zespół Opieki Zdrowotnej.
 
  4) Zespołowe stanowiska:
      a) Zespołowe stanowisko ds. organizacyjno – prawnych,
      b) Zespołowe stanowisko ds. kadr,
      c)Zespołowe stanowisko ds. łączności i informatyki.
 
  5) Samodzielne stanowiska:
      a) Radca prawny,
      b) Samodzielne Stanowisko ds. Koordynacji  Zatrudnienia Osadzonych i BHP,
      c) Kapelan.
 

Podmioty Współpracujące

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz.U. z 2010r. nr 79; poz. 523) Służba Więzienna współdziała z organami państwowymi i samorządu terytorialnego, stowarzyszeniami, fundacjami, organizacjami oraz instytucjami, których celem jest współpraca w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, jak również z kościołami, związkami wyznaniowymi, szkołami wyższymi i placówkami naukowymi oraz osobami godnymi zaufania. Służba Więzienna współpracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych. Służba Więzienna ma prawo do otrzymywania informacji kryminalnych z Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji swoich zadań ustawowych.

Przedmiot działalności

Służba Więzienna realizuje, na zasadach określonych w Kodeksie karnym wykonawczym, zadania w zakresie wykonywania kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania. Do zadań Służby Więziennej w szczególności należy:  - prowadzenie działalności resocjalizacyjnej wobec osób skazanych na kary pozbawienia wolności, przede wszystkim przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, nauczania oraz zajęć kulturalno-oświatowych, - wykonywanie tymczasowego aresztowania w sposób zabezpieczający prawidłowy tok postępowania karnego, - zapewnienie osobom skazanym na kary pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanym przestrzegania ich praw, a zwłaszcza humanitarnych warunków, poszanowania godności, opieki zdrowotnej i religijnej, - ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych, - zapewnienie w zakładach karnych i aresztach śledczych porządku i bezpieczeństwa, - wykonywanie aresztów zastosowanych na podstawie innych przepisów oraz pomocy prawnej z tytułu umów międzynarodowych.
 

Gębarzewo, 2013-12-31

 

PLAN DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU KARNEGO W GĘBARZEWIE NA ROK 2014

 

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2014

LP

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

 

Odniesienie do

dokumentu

o charakterze

strategicznym

 

Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Zwiększenie stopnia realizacji praw obywatelskich przez system wymiaru sprawiedliwości

Odsetek osadzonych w zakładach karnych  i aresztach śledczych, którzy mają zapewnioną kodeksową normę powierzchni w celi mieszkalnej

 

 

 

100%

1. Zarządzanie stopniem zaludnienia zakładów karnych i aresztów poprzez realizację projektów:

a)   Centralna Baza Danych Osób Pozbawionych Wolności Neo.NET

b) Pozyskanie miejsc zakwaterowania dla obywateli polskich, skazanych na karę pozbawienia wolności lub inny środek skutkujący pozbawieniem wolności                        w państwach członkowskich Unii Europejskiej, transferowych do odbycia tej kary w Polsce.

2. Realizacja projektów związanych z readaptacją społeczną:

a) Realizacja projektów podnoszących kompetencje społeczno zawodowe więźniów oraz stworzenie warunków ułatwiających podtrzymywanie więzi rodzinnych w celu zwiększenia efektywności ich powrotu do społeczeństwa po zakończeniu odbywania kary,

b)      Stop przemocy DRUGA SZANSA

 

 

1.Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030 Trzecia fala nowoczesności.

2. Strategia Sprawne Państwo 2020.

3. Strategie Rozwoju Kraju 2020.

 

 

Wskaźnik readaptacji osadzonych rozumiany jako stosunek liczby skazanych objętych nauczaniem, zatrudnieniem, terapią i programami readaptacji, którzy uzyskali warunkowe przedterminowe zwolnienie do ogólnej liczby skazanych uzyskujących warunkowe przedterminowe zwolnienie

 

 

 

 

 

 

 

87%

 

 

 

 

2

 

Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych                   i skazanych na karę pozbawienia wolności oraz resocjalizacje osadzonych

 

Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi

 

 

 

75%

 

1. Wykonywanie obowiązków statutowych jednostki organizacyjnej Służby Więziennej.

2. Resocjalizacja osób pozbawionych wolności poprzez pracę.

3. Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności zwalnianym z zakładów i aresztów śledczych, rodzinom tych osób, pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom.

 

 

 

Oświadczenie o kontroli zarzadczej za rok 2013

Sprawozdanie z kontroli zarzadczej za 2013

Plan działalności ZK w Gebarzewie na rok 2013.pdf 

Sprawozdanie z wykonania planu działalności ZK w Gebarzewie za rok 2012.pdf 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora ZK w Gebarzewie za rok 2012.pdf 

 

sprawozdanie z wykonania planu działalności ZK w Gebarzewie za rok 2011.pdf 

 

oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2011.pdf

 

 

Oświadczenie majątkowe

Brak aktualnych oświadczeń majątkowych.

Majątek Służby Więziennej

Kompleks Zakładu obejmuje 7,4 ha, na którym znajdują się: budynek administracji, wartownia, pawilony mieszkalne oraz budynki gospodarcze.

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne przeprowadzane są zgodnie z Prawem zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (jt. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z poźn. zm.).
http://sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-poznan/zaklad-karny-gebarzewo/index,148.html

Współpraca międzynarodowa

Zakład Karny w Gębarzewie współpracuje z Aresztem Śledczym w Nitra (Republika Słowacka) na mocy porozumienia zawartego w sierpniu 2012r.

Fundusze unijne

Zakład Karny w Gębarzewie realizuje projekt systemowy pt. Cykl szkoleniowo-aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności.
Projekt został opracowany przez Centralny Zarząd Służby Więziennej i jest realizowany w ramach Poddziałania 1.3.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest zdobycie umiejętności i podniesienie kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności, a także zwiększenie ich szans na zatrudnienie po odbyciu kary  i opuszczeniu jednostki penitencjarnej.

Akty prawne

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010r. o Służbie Więziennej (Dz.U. z 2010r. Nr 79, poz.523 z późn. zm.) oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie.

Sposób załatwiania spraw

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego wg wzoru:
  Wpłacający: [imię i nazwisko]
  NBP O/O POZNAŃ 59 1010 1469 0013 0013 9120 0000
  Dla: [imię i nazwisko], s. [imię ojca osadzonego]:
 
Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
  Poniedziałek:  7:15 - 15:15
  Wtorek:          7:15 - 15:15
  Środa:            7:15 - 15:15
  Czwartek:       7:15 - 17:00
   Piątek:          7:15 - 15:15
 
Prośby, wnioski oraz skargi osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych załatwiane są na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2003r. w sprawie sposobów załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych. Postępowanie w sprawach skarg i wniosków dotyczących Zakładu Karnego w Gebarzewie, składanych przez osoby niepozbawione wolności reguluje Kodeks postępowania administracyjnego.

Rejestry, ewidencje, archiwa

Archiwum Zakładu Karnego w Gębarzewie działa na podstawie art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (j.t. Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 673 ze zm.)
 Zakład Karny w Gębarzewie prowadzi ewidencję osadzonych oraz archiwum zakładowe, z których można uzyskać dane aktualnie osadzonych oraz zwolnionych z tutejszego zakładu. Dostęp do danych można uzyskać po złożeniu stosownego wniosku, w którym należy określić interes prawny oraz uzasadnić potrzebę uzyskania informacji.

Dokumenty urzędowe

Zakład Karny w Gębarzewie nie udostępnia obecnie na stronie BIP żadnych dokumentów urzędowych.

Wzory druków

Wzory druków poniżej:

Ważne ogłoszenia

 

Wycena składników majątku ruchomego Z.K. w Gębarzewie

 

Na podstawie par. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761) ustalam następującą wartość jednostkową dla n/w

składników majątku ruchomego

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Jm

Ilość

Stopień

Wartość jednostkowa w zł.

1.

Koszulka gimnastyczna

szt.

21

99,00%

0,10

2.

Koszula więzienna

szt.

87

99,00%

0,23

3.

Materac więzienny

kpl.

23

99,00%

2,00

4.

Ręcznik frotte

szt.

844

99,00%

0.40

5.

Koc więzienny

szt.

40

99,00%

1,23

6.

Bluza więzienna

szt.

47

99,00%

0,34

7.

Spodnie więzienne

szt.

51

99,00%

0,31

8.

Ścierka do naczyń

szt.

450

99,00%

0,11

9.

Prześcieradło

szt.

548

99,00%

0,50

10.

Poszewka mała(poduszka)

szt.

451

99,00%

0,20

11.

Miska plastykowa

szt.

136

99,00%

0,10

12.

Talerz plastykowy

szt.

162

99,00%

0,10

13.

Kubek plastykowy

szt.

199

99,00%

0,10

14.

Piżama

szt.

53

99,00%

0,50

15.

Trzewiki więzienne

szt.

156

99,00%

0,50

16.

Ubranie kucharza

szt.

17

99,00%

0,40

17.

Czapka robocza

szt.

22

99,00%

0,07

18.

Fartuch gospodarczy- zapaska

szt.

4

99,00%

0,90

19.

Kurtka zimowa

szt.

16

99,00%

0,12

20.

Poduszka do materaca

szt.

40

99,00%

0,30

21.

Fartuch biały

szt.

10

99,00%

0,10

22.

Koszula flanelowa

szt.

2

99,00%

0,10

23.

Ubranie robocze

kpl.

53

99,00%

0,50

24.

Fartuch przedni z materiału

szt.

5

99,00%

0,30

25.

Czapka - rozn. Żywność

szt.

11

99,00%

0,10

26.

Torba transportowa

szt.

2

99,00%

0,20

27.

Krzesło obrotowe

szt.

15

95,00%

10,00

28.

Niszczarka do dokumentów

szt.

2

99,00%

5,00

29.

Czajnik elektryczny

szt.

5

99,00%

1,00

30.

Maszynka do strzyżenia włosów

szt.

1

99,00%

2,50

31.

Łopata - szpadel

szt.

6

99,00%

0,50

32.

Grabie

szt.

7

99,00%

0,50

33.

Haczka - dziabka do zielska

szt.

5

99,00%

0,50

34.

Łopata do śniegu

szt.

5

99,00%

0,50

35.

Kamera KOL % NVC-80 CHIR80

szt.

2

99,00%

5,00

36.

Monitor Sync Master Samsung 2443NW

szt.

1

99,00%

5,00

37.

Switch 3com SuperStack II 1100

szt.

1

99,00%

2,00

38.

Aparaty telefoniczne

szt.

3

99,00%

1,00

39.

Antena VHF 174 MHz 15 cm do Gp 340

szt.

1

99,00%

1,20

40.

Przenośny wykrywacz metali

szt.

2

99,00%

1,20

41.

Monitor 20''

szt.

1

99,00%

5,00

42.

Monitor kolor 19'' cyfrowy PHILIPS

szt.

1

99,00%

5,00

43.

Drukarka Xerox DocuPrint P8e

szt.

1

99,00%

5,00

44.

Drukarka Epson LX 300

szt.

1

99,00%

5,00

45.

Drukarka Lexmark Z-25

szt.

1

99,00%

5,00

46.

Drukarka Panasonic KXP 1150

szt.

1

99,00%

5,00

47.

Drukarka hp deskjet D2660

szt.

1

99,00%

5,00

48.

Drukarka HP Business Ink Jet 1000

szt.

1

99,00%

5,00

49.

Jednostka komputerowa 126PC0500040

szt.

1

99,00%

10,00

50.

Jednostka komputerowa 126PC0500042

szt.

1

99,00%

10,00

51.

Jednostka komputerowa 126PC0600044

szt.

1

99,00%

10,00

52.

Jednostka komputerowa 126PC0700062

szt.

1

99,00%

10,00

53.

Jednostka komputerowa 126PC0700063

szt.

1

99,00%

10,00

54.

Monitor CRT Samsung 753DF 126MN0400086

szt.

1

99,00%

5,00

55.

Monitor CRT liyama 1403 126MN0500002

szt.

1

99,00%

5,00

56.

Monitor CRT Philips 107 126MN0500025

szt.

1

99,00%

5,00

57.

Monitor CRT Miro P17F86i 126MN0600005

szt.

1

99,00%

5,00

58.

Monitor CRT Samsung 753DF 126MN0400022

szt.

1

99,00%

5,00

59.

Monitor CRT Samsung 753DF 126MN0400021

szt.

1

99,00%

5,00

60.

Wałek pojedynczy WA 01

szt.

5

99,00%

1,50

61.

Talerz olimpijski guma 5kg

szt.

6

99,00%

2,50

62.

Telewizor Daewoo 14''

szt.

1

99,00%

5,00

63.

Telewizor Thomson 21''

szt.

1

99,00%

5,00

64.

Telewizor 32'' LCD paw. F

szt.

1

99,00%

5,00

65.

Krzesło obrotowe OLAN

szt.

11

99,00%

5,00

66.

Biurko komputerowe K - 720

szt.

2

99,00%

10,00

 

Na podstawie § 38 i 39 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym, Zakład Karny  w Gębarzewie informuje, że posiada zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego:

 

               Szczegółowe informacje o asortymencie i stanie technicznym można uzyskać pod nr telefonu  61 42 92 331 w godz. od 8:00 do 15:00 –  szer. Mariusz Splitt do dnia       14.07.2014 roku.

 

               Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w § 38 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.05.2010 r. ( Dz. U. z 2010 r.  Nr 114 poz. 761).

               Darowizna składników majątku ruchomego może zostać dokonana dla podmiotów określonych w § 39 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.05.2010 r. (Dz. U. z 2010 r.  Nr 114 poz. 761).

               Wniosek o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę, kierowany do Dyrektora Zakładu Karnego w Gębarzewie powinien zawierać elementy i dokumenty wymienione w § 38 ust. 4 i 39 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.05.2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 114 poz. 761).

 

 

 

Dyrektor Zakładu Karnego

w Gębarzewie

płk Robert Jóźwiak

 

 

 

Identyfikator Jednostki

120

StatusCreated

 

StatusModified

Zmodyfikowany przez Karolina Woźniak o 2014-09-04 14:42

Struktura OrganizacyjnaCreated

 

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Karolina Woźniak o 2014-09-04 14:42

Podmioty WspółpracująceCreated

 

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Karolina Woźniak o 2014-09-04 14:42

Przedmiot działalnościCreated

Utworzony przez Joanna Jędrzejczak o 2011-06-16 11:28

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Karolina Woźniak o 2014-09-04 14:42

Oświadczenie majątkoweCreated

 

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Karolina Woźniak o 2014-09-04 14:42

Majątek Służby WięziennejCreated

 

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Karolina Woźniak o 2014-09-04 14:42

Zamówienia publiczneCreated

 

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Karolina Woźniak o 2014-09-04 14:42

Współpraca międzynarodowaCreated

 

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Karolina Woźniak o 2014-09-04 14:42

Fundusze unijneCreated

 

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Karolina Woźniak o 2014-09-04 14:42

Akty prawneCreated

 

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Karolina Woźniak o 2014-09-04 14:42

Sposób załatwiania sprawCreated

 

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Karolina Woźniak o 2014-09-04 14:42

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

 

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Karolina Woźniak o 2014-09-04 14:42

Dokumenty urzędoweCreated

 

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Karolina Woźniak o 2014-09-04 14:42

Wzory drukówCreated

 

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Karolina Woźniak o 2014-09-04 14:42

Ważne ogłoszeniaCreated

 

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Karolina Woźniak o 2014-09-04 14:42

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

 

AdresModified

Zmodyfikowany przez Karolina Woźniak o 2014-09-04 14:42

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Karolina Woźniak o 2014-09-04 14:42

Data wytworzenia

 

Nabór

Projektowane akty prawne

AdresWytwarzajacy

dop_gebarzewo@sw.gov.pl

Akty prawneWytwarzajacy

-

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

-

Fundusze unijneWytwarzajacy

-

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

-

NabórWytwarzajacy

-

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

-

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

-

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

-

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

-

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

-

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

-

StatusWytwarzajacy

-

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

-

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

-

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

-

Wzory drukówWytwarzajacy

-

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

-

KierownictwoWytwarzajacy

-

Załączniki

Wersja: 1.0
Utworzony o 2011-02-09 12:47 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:23, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SŁUŻBA WIĘZIENNA. Wszystkie prawa zastrzeżone.