Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Zakład Karny Gębarzewo

Historia wersjiHistoria wersji

Jednostka

Zakład Karny Gębarzewo

Adres

Zakład Karny Gębarzewo
 
 62-241
 Żydowo
 61 429-23-00

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Poznań

Status

Zarządzeniem Nr 10/78/CZZK Minister Sprawiedliwości z dnia 14 marca 1978r.  utworzono Zakład Karny w Gębarzewie.

Kierownictwo

Dyrektor:  płk mgr Robert JÓŹWIAK
 
Zastępcy Dyrektora:  
- ppłk mgr Krzysztof Bogdański                           
- ppłk mgr Anna Rolewska  
 

Struktura Organizacyjna

Strukturę organizacyjną Zakładu Karnego w Gębarzewie tworzą:
  1) Kierownictwo:
      a) Dyrektor,
      b) Zastępcy Dyrektora,
 
  2) Oddziały Penitencjarne
  
  3) Działy:
       a) Dział  Ochrony,
       b) Dział Penitencjarny,
       c) Dział Terapeutyczny,
       d) Dział Ewidencji,
       e) Dział Finansowy,
       f) Dział Kwatermistrzowski,
       g) Zespół Opieki Zdrowotnej.
 
  4) Zespołowe stanowiska:
      a) Zespołowe stanowisko ds. organizacyjno – prawnych,
      b) Zespołowe stanowisko ds. kadr,
      c)Zespołowe stanowisko ds. łączności i informatyki.
 
  5) Samodzielne stanowiska:
      a) Radca prawny,
      b) Samodzielne Stanowisko ds. Koordynacji  Zatrudnienia Osadzonych i BHP,
      c) Kapelan.
 

Podmioty Współpracujące

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz.U. z 2010r. nr 79; poz. 523) Służba Więzienna współdziała z organami państwowymi i samorządu terytorialnego, stowarzyszeniami, fundacjami, organizacjami oraz instytucjami, których celem jest współpraca w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, jak również z kościołami, związkami wyznaniowymi, szkołami wyższymi i placówkami naukowymi oraz osobami godnymi zaufania. Służba Więzienna współpracuje  
z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych. Służba Więzienna ma prawo do otrzymywania informacji kryminalnych z Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych
w zakresie niezbędnym do realizacji swoich zadań ustawowych.

Przedmiot działalności

Służba Więzienna realizuje, na zasadach określonych w Kodeksie karnym wykonawczym, zadania w zakresie wykonywania kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania. Do zadań Służby Więziennej w szczególności należy:  - prowadzenie działalności resocjalizacyjnej wobec osób skazanych na kary pozbawienia wolności, przede wszystkim przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, nauczania oraz zajęć kulturalno -oświatowych, - wykonywanie tymczasowego aresztowania w sposób zabezpieczający prawidłowy tok postępowania karnego, - zapewnienie osobom skazanym na kary pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanym przestrzegania ich praw, a zwłaszcza humanitarnych warunków, poszanowania godności, opieki zdrowotnej i religijnej, - ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych, - zapewnienie w zakładach karnych i aresztach śledczych porządku i bezpieczeństwa, - wykonywanie aresztów zastosowanych na podstawie innych przepisów oraz pomocy prawnej z tytułu umów międzynarodowych.
 
 

Plan działalności ZK w Gębarzewie na rok 2015

 

 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2014r. .pdf

Sprawozdanie z kontroli zarządczej za 2014r.pdf

Plan działalności ZK w Gębarzewie na rok 2014

 

 

Oświadczenie o kontroli zarzadczej za rok 2013

Sprawozdanie z kontroli zarzadczej za 2013

Plan działalności ZK w Gebarzewie na rok 2013.pdf

 

 

Sprawozdanie z wykonania planu działalności ZK w Gebarzewie za rok 2012.pdf

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora ZK w Gebarzewie za rok 2012.pdf

 

 

Oświadczenie majątkowe

Brak aktualnych oświadczeń majątkowych.

Majątek Służby Więziennej

Kompleks Zakładu obejmuje 7,4 ha, na którym znajdują się: budynek administracji, wartownia, pawilony mieszkalne oraz budynki gospodarcze.

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne przeprowadzane są zgodnie z Prawem zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (jt. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z poźn. zm.).
http://sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-poznan/zaklad-karny-gebarzewo/index,148.html

Współpraca międzynarodowa

Zakład Karny w Gębarzewie współpracuje z Aresztem Śledczym w Nitra (Republika Słowacka) na mocy porozumienia zawartego w sierpniu 2012r.

Fundusze unijne

Zakład Karny w Gębarzewie realizuje projekt systemowy pt. Cykl szkoleniowo-aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności.
Projekt został opracowany przez Centralny Zarząd Służby Więziennej i jest realizowany w ramach Poddziałania 1.3.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest zdobycie umiejętności i podniesienie kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności, a także zwiększenie ich szans na zatrudnienie po odbyciu kary  i opuszczeniu jednostki penitencjarnej.

Akty prawne

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010r. o Służbie Więziennej (Dz.U. z 2010r. Nr 79, poz.523 z późn. zm.) oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie.

Sposób załatwiania spraw

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego wg wzoru:
  Wpłacający: [imię i nazwisko]
  NBP O/O POZNAŃ 59 1010 1469 0013 0013 9120 0000
  Dla: [imię i nazwisko], s. [imię ojca osadzonego]:
 
Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
  Poniedziałek:  7:15 - 15:15
  Wtorek:          7:15 - 15:15
  Środa:            7:15 - 15:15
  Czwartek:       7:15 - 17:00
   Piątek:          7:15 - 15:15
 
Prośby, wnioski oraz skargi osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych załatwiane są na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2003r. w sprawie sposobów załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych. Postępowanie w sprawach skarg i wniosków dotyczących Zakładu Karnego w Gebarzewie, składanych przez osoby niepozbawione wolności reguluje Kodeks postępowania administracyjnego.

Rejestry, ewidencje, archiwa

Archiwum Zakładu Karnego w Gębarzewie działa na podstawie art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (j.t. Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 673 ze zm.)
 Zakład Karny w Gębarzewie prowadzi ewidencję osadzonych oraz archiwum zakładowe, z których można uzyskać dane aktualnie osadzonych oraz zwolnionych z tutejszego zakładu. Dostęp do danych można uzyskać po złożeniu stosownego wniosku, w którym należy określić interes prawny oraz uzasadnić potrzebę uzyskania informacji.

Dokumenty urzędowe

Zakład Karny w Gębarzewie nie udostępnia obecnie na stronie BIP żadnych dokumentów urzędowych.

Wzory druków

Wzory druków poniżej:

Ważne ogłoszenia

 

Wycena składników majątku ruchomego Z.K. w Gębarzewie

 

Na podstawie par. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761) ustalam następującą wartość jednostkową dla n/w

składników majątku ruchomego

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Jm

Ilość

Stopień

Wartość jednostkowa w zł.

1.

Koszulka gimnastyczna

szt.

21

99,00%

0,10

2.

Koszula więzienna

szt.

87

99,00%

0,23

3.

Materac więzienny

kpl.

23

99,00%

2,00

4.

Ręcznik frotte

szt.

844

99,00%

0.40

5.

Koc więzienny

szt.

40

99,00%

1,23

6.

Bluza więzienna

szt.

47

99,00%

0,34

7.

Spodnie więzienne

szt.

51

99,00%

0,31

8.

Ścierka do naczyń

szt.

450

99,00%

0,11

9.

Prześcieradło

szt.

548

99,00%

0,50

10.

Poszewka mała(poduszka)

szt.

451

99,00%

0,20

11.

Miska plastykowa

szt.

136

99,00%

0,10

12.

Talerz plastykowy

szt.

162

99,00%

0,10

13.

Kubek plastykowy

szt.

199

99,00%

0,10

14.

Piżama

szt.

53

99,00%

0,50

15.

Trzewiki więzienne

szt.

156

99,00%

0,50

16.

Ubranie kucharza

szt.

17

99,00%

0,40

17.

Czapka robocza

szt.

22

99,00%

0,07

18.

Fartuch gospodarczy- zapaska

szt.

4

99,00%

0,90

19.

Kurtka zimowa

szt.

16

99,00%

0,12

20.

Poduszka do materaca

szt.

40

99,00%

0,30

21.

Fartuch biały

szt.

10

99,00%

0,10

22.

Koszula flanelowa

szt.

2

99,00%

0,10

23.

Ubranie robocze

kpl.

53

99,00%

0,50

24.

Fartuch przedni z materiału

szt.

5

99,00%

0,30

25.

Czapka - rozn. Żywność

szt.

11

99,00%

0,10

26.

Torba transportowa

szt.

2

99,00%

0,20

27.

Krzesło obrotowe

szt.

15

95,00%

10,00

28.

Niszczarka do dokumentów

szt.

2

99,00%

5,00

29.

Czajnik elektryczny

szt.

5

99,00%

1,00

30.

Maszynka do strzyżenia włosów

szt.

1

99,00%

2,50

31.

Łopata - szpadel

szt.

6

99,00%

0,50

32.

Grabie

szt.

7

99,00%

0,50

33.

Haczka - dziabka do zielska

szt.

5

99,00%

0,50

34.

Łopata do śniegu

szt.

5

99,00%

0,50

35.

Kamera KOL % NVC-80 CHIR80

szt.

2

99,00%

5,00

36.

Monitor Sync Master Samsung 2443NW

szt.

1

99,00%

5,00

37.

Switch 3com SuperStack II 1100

szt.

1

99,00%

2,00

38.

Aparaty telefoniczne

szt.

3

99,00%

1,00

39.

Antena VHF 174 MHz 15 cm do Gp 340

szt.

1

99,00%

1,20

40.

Przenośny wykrywacz metali

szt.

2

99,00%

1,20

41.

Monitor 20''

szt.

1

99,00%

5,00

42.

Monitor kolor 19'' cyfrowy PHILIPS

szt.

1

99,00%

5,00

43.

Drukarka Xerox DocuPrint P8e

szt.

1

99,00%

5,00

44.

Drukarka Epson LX 300

szt.

1

99,00%

5,00

45.

Drukarka Lexmark Z-25

szt.

1

99,00%

5,00

46.

Drukarka Panasonic KXP 1150

szt.

1

99,00%

5,00

47.

Drukarka hp deskjet D2660

szt.

1

99,00%

5,00

48.

Drukarka HP Business Ink Jet 1000

szt.

1

99,00%

5,00

49.

Jednostka komputerowa 126PC0500040

szt.

1

99,00%

10,00

50.

Jednostka komputerowa 126PC0500042

szt.

1

99,00%

10,00

51.

Jednostka komputerowa 126PC0600044

szt.

1

99,00%

10,00

52.

Jednostka komputerowa 126PC0700062

szt.

1

99,00%

10,00

53.

Jednostka komputerowa 126PC0700063

szt.

1

99,00%

10,00

54.

Monitor CRT Samsung 753DF 126MN0400086

szt.

1

99,00%

5,00

55.

Monitor CRT liyama 1403 126MN0500002

szt.

1

99,00%

5,00

56.

Monitor CRT Philips 107 126MN0500025

szt.

1

99,00%

5,00

57.

Monitor CRT Miro P17F86i 126MN0600005

szt.

1

99,00%

5,00

58.

Monitor CRT Samsung 753DF 126MN0400022

szt.

1

99,00%

5,00

59.

Monitor CRT Samsung 753DF 126MN0400021

szt.

1

99,00%

5,00

60.

Wałek pojedynczy WA 01

szt.

5

99,00%

1,50

61.

Talerz olimpijski guma 5kg

szt.

6

99,00%

2,50

62.

Telewizor Daewoo 14''

szt.

1

99,00%

5,00

63.

Telewizor Thomson 21''

szt.

1

99,00%

5,00

64.

Telewizor 32'' LCD paw. F

szt.

1

99,00%

5,00

65.

Krzesło obrotowe OLAN

szt.

11

99,00%

5,00

66.

Biurko komputerowe K - 720

szt.

2

99,00%

10,00

 

Na podstawie § 38 i 39 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym, Zakład Karny  w Gębarzewie informuje, że posiada zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego:

 

               Szczegółowe informacje o asortymencie i stanie technicznym można uzyskać pod nr telefonu  61 42 92 331 w godz. od 8:00 do 15:00 –  szer. Mariusz Splitt do dnia       14.07.2014 roku.

 

               Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w § 38 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.05.2010 r. ( Dz. U. z 2010 r.  Nr 114 poz. 761).

               Darowizna składników majątku ruchomego może zostać dokonana dla podmiotów określonych w § 39 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.05.2010 r. (Dz. U. z 2010 r.  Nr 114 poz. 761).

               Wniosek o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę, kierowany do Dyrektora Zakładu Karnego w Gębarzewie powinien zawierać elementy i dokumenty wymienione w § 38 ust. 4 i 39 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.05.2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 114 poz. 761).

 

 

 

Dyrektor Zakładu Karnego

w Gębarzewie

płk Robert Jóźwiak

 

 

 

Identyfikator Jednostki

120

StatusCreated

 

StatusModified

Zmodyfikowany przez Joanna Jędrzejczak o 2015-03-26 14:29

Struktura OrganizacyjnaCreated

 

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Joanna Jędrzejczak o 2015-03-26 14:29

Podmioty WspółpracująceCreated

 

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Joanna Jędrzejczak o 2015-03-26 14:29

Przedmiot działalnościCreated

Utworzony przez Joanna Jędrzejczak o 2011-06-16 11:28

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Joanna Jędrzejczak o 2015-03-26 14:29

Oświadczenie majątkoweCreated

 

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Joanna Jędrzejczak o 2015-03-26 14:29

Majątek Służby WięziennejCreated

 

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Joanna Jędrzejczak o 2015-03-26 14:29

Zamówienia publiczneCreated

 

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Joanna Jędrzejczak o 2015-03-26 14:29

Współpraca międzynarodowaCreated

 

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Joanna Jędrzejczak o 2015-03-26 14:29

Fundusze unijneCreated

 

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Joanna Jędrzejczak o 2015-03-26 14:29

Akty prawneCreated

 

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Joanna Jędrzejczak o 2015-03-26 14:29

Sposób załatwiania sprawCreated

 

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Joanna Jędrzejczak o 2015-03-26 14:29

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

 

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Joanna Jędrzejczak o 2015-03-26 14:29

Dokumenty urzędoweCreated

 

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Joanna Jędrzejczak o 2015-03-26 14:29

Wzory drukówCreated

 

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Joanna Jędrzejczak o 2015-03-26 14:29

Ważne ogłoszeniaCreated

 

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Joanna Jędrzejczak o 2015-03-26 14:29

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

 

AdresModified

Zmodyfikowany przez Joanna Jędrzejczak o 2015-03-26 14:29

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Joanna Jędrzejczak o 2015-03-26 14:29

Data wytworzenia

 

Nabór

Projektowane akty prawne

AdresWytwarzajacy

dop_gebarzewo@sw.gov.pl

Akty prawneWytwarzajacy

-

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

-

Fundusze unijneWytwarzajacy

-

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

-

NabórWytwarzajacy

-

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

-

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

-

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

-

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

-

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

-

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

-

StatusWytwarzajacy

-

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

-

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

-

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

-

Wzory drukówWytwarzajacy

-

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

-

KierownictwoWytwarzajacy

-

Załączniki

Wersja: 1.0
Utworzony o 2011-02-09 12:47 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:23, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SŁUŻBA WIĘZIENNA. Wszystkie prawa zastrzeżone.