Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Areszt Śledczy Śrem

Jednostka

Areszt Śledczy Śrem

Adres

Areszt Śledczy Śrem
 Wawrzyniaka 6
  63-100
 Śrem
tel. +48612830703
fax. +48612830719

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Poznań

Status

Służba Więzienna działa na podstawie ustawy z dnia 09 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 79, poz. 523).
 

Kierownictwo

ppłk. mgr inż. Jerzy Balcerowicz
 Dyrektor Aresztu Śledczego
 telefon: (61) 28 10 750
mjr mgr Grzegorz Przebierała
 Rzecznik prasowy
 telefon: (61) 28 10 756
 e-mail:  as_srem@sw.gov.pl

Struktura Organizacyjna

W ramach struktury organizacyjnej zakładu wyodrębnia się następujące działy:
 - Ochrony
 - Penitencjarny,
 - Ewidencji,
 - Kwatermistrzowski,
 - Finansów,
 - Służba Zdrowia,
 zespołowe stanowiska pracy do spraw:
 - Kadr
 - Zatrudnienia i BHP
 oraz stanowisko samodzielne do spraw:
 - Sekretariatu
 oraz pracownik Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki.

Podmioty Współpracujące

- Sąd Rejonowy w Śremie.
 - Prokuratura Rejonowa w Śremie.
 - Sąd Rejonowy w Gostyniu
 - Prokuratura Rejonowa w Gostyniui
 - Sąd Rejonowy w Kościanie
 - Prokuratura Rejonowa w Kościanie
  
 - Sąd Rejonowy w Wolsztynie
 - Prokuratura Rejonowa w Wolsztynie
 - Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu
 - Prokuratura Rejonowa w Nowym Tomyślu
 - Sąd Rejonowy w Grodzisku Wielkopolskim
 - Prokuratura Rejonowa w Grodzisku Wielkopolskim
  

Przedmiot działalności

Służba Więzienna realizuje, na zasadach określonych w Kodeksie karnym wykonawczym, zadania w zakresie wykonywania kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania.
 Do zadań Służby Więziennej w szczególności należy:
 - prowadzenie działalności resocjalizacyjnej wobec osób skazanych na kary pozbawienia wolności, przede wszystkim przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zaowodowych, nauczania oraz zajęć kulturalno-oświatowych,
 - wykonywanie tymczasowego aresztowania w sposób zabezpieczający prawidłowy tok postępowania karnego,
 - zapewnienie osobom skazanym na kary pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanym przestrzegania ich praw, a zwłaszcza humanitarnych warunków, poszanowania godności, opieki zdrowotnej i religijnej,
 - ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych,
 - zapewnienie w zakładach karnych i aresztach śledczych porządku i bezpieczeństwa,
 - wykonywanie aresztów zastosowanych na podstawie innych przepisów oraz pomocy prawnej z tytułu umów międzynarodowych.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oświadczenie majątkowe

Aktualnie brak oswiadczeń majątkowych
 
  
  
  
 

Majątek Służby Więziennej

Areszt Śledczy w Śremie zajmuje nieruchomość usytuowaną przy ul. Wawrzyniaka 6,
 działka nr 855, działka nr 856; KW 40093 oraz KW 40094.
 Wielkość zajmowanych powierzchni:
 -powierzchnia działki - 1 506 m²
 -powierzchnia zabudowy budynku głównego - 541,48 m²
 -powierzchnia użytkowa budynku głównego - 1 625,32 m²
 -powierzchnia zabudowy budynku wartowni - 77,52 m²
 -powierzchnia użytkowa budynku wartowni - 65,40 m²
 -powierzchnia zabudowy budynku garażowego - 57,27 m²
 -powierzchnia użytkowa budynku garażowego - 40,88 m²
 -powierzchnia zabudowy budynku wieży wartowniczej I – 10,10 m²
 -powierzchnia użytkowa budynku wieży wartowniczej I - 17,68 m²
 -powierzchnia zabudowy budynku wieży wartowniczej II - 10,88 m²
 -powierzchnia użytkowa budynku wieży wartowniczej II - 12,46 m²
 W skład nieruchomości wchodzą następujące budynki:
 -budynek główny
 -budynek wartowni
 -budynek garażowy
 -budynek wieży wartowniczej I
 -budynek wieży wartowniczej II
 Właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa,
 Nieruchomość pozostaje w trwałym zarządzie Aresztu Śledczego w Śremie.

Zamówienia publiczne

Współpraca międzynarodowa

Areszt Śledczy w Śremie w chwili obecnej nie prowadzi współpracy międzynarodowej.

Fundusze unijne

-"Projekt Operacyjny Kapitał Ludzki"- Kompleksowe szkolenia zawodowe jako szansa zmiany sytuacji życiowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie powiatu średzkiego współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 - Współpraca z Krajowym Stowarzyszeniem Resocjalizacji - Stowarzyszenie w ramach uzyskiwanych środków unijnych realizuje edukację w obszarze profilaktyki antyalkoholowej.
- Projekt pn. "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności" w ramach Działania 2.7 "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Akty prawne

USTAWA z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej
Kodeks karny wykonawczy Dz U 1997 90 557 wersja 2010 08 01 - 2011 01 01
Regulamin organizacyjno-porządkowy wykonywania . Dz U 2003 152 1493 wersja 2003 09 01
Regulamin organizacyjno-porządkowy wykonywania . Dz U 2003 152 1494 wersja 2003 09 01
RO_CZSW_listopad_2010
Rodzaje i wykaz . Dz U 2010 143 964 wersja 2010 08 13
Sposoby załatwiania wniosków, . Dz U 2003 151 1467 wersja 2003 09 01
STATUT Centralnego Zarządu Suzby Więziennej 11_2010
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie znaku graficznego Służby Więziennej

Sposób załatwiania spraw

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
 Poniedziałek: 9:00-14:00
 Wtorek: 9:00-16:00
 Środa: 9:00-14:00
 Czwartek: 9:00-14:00
 Piątek: 9:00-14:00
 

Rejestry, ewidencje, archiwa

Archiwum Aresztu Śledczego w Śremie działa na podstawie art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (j.t. Dz.U. z 2006 r., nr 97, poz. 673 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1375).
 Szczegółowe zasady rejestracji, gromadzenia i obiegu dokumentów, a także organizację i zakres działania archiwów zakładowych i składnicy akt jednostek organizacyjnych Służby Więziennej określa Zarządzenie nr 13/2002 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwów zakładowych i składnic akt w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej.

Dokumenty urzędowe

Areszt Śledczy w Śremie nie udostępnia obecnie na stronie BIP żadnych dokumentów urzędowych.
 
 

Wzory druków

Areszt Śledczy w Śremie nie udostępnia obecnie na stronie BIP żadnych wzorów druków.

Ważne ogłoszenia

Identyfikator Jednostki

118

StatusCreated

Utworzony przez Grzegorz Przebierała o 2010-12-31 12:01

StatusModified

Zmodyfikowany przez Grzegorz Przebierała o 2018-03-15 11:39

Struktura OrganizacyjnaCreated

Utworzony przez Grzegorz Przebierała o 2010-12-31 12:01

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Grzegorz Przebierała o 2018-03-15 11:39

Podmioty WspółpracująceCreated

Utworzony przez Grzegorz Przebierała o 2010-12-31 12:01

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Grzegorz Przebierała o 2018-03-15 11:39

Przedmiot działalnościCreated

Utworzony przez Grzegorz Przebierała o 2010-12-31 12:01

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Grzegorz Przebierała o 2018-03-15 11:39

Oświadczenie majątkoweCreated

Utworzony przez Grzegorz Przebierała o 2010-12-31 12:01

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Grzegorz Przebierała o 2018-03-15 11:39

Majątek Służby WięziennejCreated

Utworzony przez Grzegorz Przebierała o 2010-12-31 13:35

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Grzegorz Przebierała o 2018-03-15 11:39

Zamówienia publiczneCreated

Utworzony przez Grzegorz Przebierała o 2010-12-31 12:01

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Grzegorz Przebierała o 2018-03-15 11:39

Współpraca międzynarodowaCreated

Utworzony przez Grzegorz Przebierała o 2010-12-31 12:01

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Grzegorz Przebierała o 2018-03-15 11:39

Fundusze unijneCreated

Utworzony przez Grzegorz Przebierała o 2010-12-31 12:01

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Grzegorz Przebierała o 2018-03-15 11:39

Akty prawneCreated

Utworzony przez Grzegorz Przebierała o 2010-12-31 12:01

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Grzegorz Przebierała o 2018-03-15 11:39

Sposób załatwiania sprawCreated

Utworzony przez Grzegorz Przebierała o 2010-12-31 12:44

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Grzegorz Przebierała o 2018-03-15 11:39

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

Utworzony przez Grzegorz Przebierała o 2010-12-31 12:44

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Grzegorz Przebierała o 2018-03-15 11:39

Dokumenty urzędoweCreated

Utworzony przez Grzegorz Przebierała o 2010-12-31 12:44

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Grzegorz Przebierała o 2018-03-15 11:39

Wzory drukówCreated

Utworzony przez Grzegorz Przebierała o 2010-12-31 12:44

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Grzegorz Przebierała o 2018-03-15 11:39

Ważne ogłoszeniaCreated

Utworzony przez Grzegorz Przebierała o 2010-12-31 12:44

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Grzegorz Przebierała o 2018-03-15 11:39

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

 

AdresModified

Zmodyfikowany przez Grzegorz Przebierała o 2018-03-15 11:39

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Grzegorz Przebierała o 2018-03-15 11:39

Data wytworzenia

 

Nabór

Projektowane akty prawne

AdresWytwarzajacy

Grzegorz Przebierała

Akty prawneWytwarzajacy

Grzegorz Przebierała

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

Grzegorz Przebierała

Fundusze unijneWytwarzajacy

Grzegorz Przebierała

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

Grzegorz Przebierała

NabórWytwarzajacy

Grzegorz Przebierała

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

Grzegorz Przebierała

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

Grzegorz Przebierała

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

Grzegorz Przebierała

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

Grzegorz Przebierała

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

Grzegorz Przebierała

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

Grzegorz Przebierała

StatusWytwarzajacy

Grzegorz Przebierała

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

Grzegorz Przebierała

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

Grzegorz Przebierała

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

Grzegorz Przebierała

Wzory drukówWytwarzajacy

Grzegorz Przebierała

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

 

KierownictwoWytwarzajacy

Grzegorz Przebierała

Załączniki

Utworzony o 2011-02-09 12:47 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:23, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.