Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Areszt Śledczy Zielona Góra

Jednostka

Areszt Śledczy Zielona Góra

Adres

Areszt Śledczy Zielona Góra
 Łużycka 2
 65-601
 Zielona Góra
 68 32 98 240

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Poznań

Status

Status prawny Aresztu Śledczego w Zielonej Górze:
 Służba Więzienna działa na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (Dz.U. Nr 79, poz. 523) Areszt Śledczy w Zielonej Górze zgodnie z zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 września 1993 r. (Dz.U. nr 6 poz. 27) w związku z zarządzeniem ministra Sprawiedliwości z dnia 8 grudnia 1992 r. (Dz.U. nr 6 poz. 44) jest jednostką organizacyjną podległą Okręgowemu Inspektoratowi Służby więziennej w Poznaniu.
 

Kierownictwo

Dyrektor Aresztu Śledczego w Zielonej Górze
 mjr mgr Marek Grocholewski
Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Zielonej Górze
 mjr mgr Mariusz Swędrak
 
Oficer prasowy
 kpt. Przemysław Kierzek
 
 

Struktura Organizacyjna

Struktura organizacyjna Aresztu Śledczego w Zielonej Górze:
  
 W skład Aresztu Śledczego w Zielonej Górze wchodzą:
 -dział ochrony,
 -dział penitencjarny,
 -dział ewidencji,
 -dział finansowy,
 -dział kwatermistrzowski,
 -dział kadr,
 -zespół d/s informatyki i łączności,
 -samodzielne stanowisko - radca prawny,
 -samodzielne stanowisko d/s BHP i zatrudnienia osadzonych,
 -samodzielne stanowisko d/s obsługi sekretariatu,
 -samodzielne stanowisko d/s organizacyjno - prawnych,
 -służba zdrowia,
 -kapelan.

Podmioty Współpracujące

Współpraca podmiotów z Aresztem Śledczym w Zielonej Górze odbywa się na podstawie art.4 Ustawy o Służbie Więziennej z dnia 09.04.2010 r.(Dz.U. Nr 79, poz. 523).

Przedmiot działalności

Służba Więzienna realizuje, na zasadach określonych w Kodeksie karnym wykonawczym, zadania w zakresie wykonywania kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania.
 Do zadań Służby Więziennej w szczególności należy:
 - prowadzenie działalności resocjalizacyjnej wobec osób skazanych na kary pozbawienia wolności, przede wszystkim przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, nauczania oraz zajęć kulturalno-oświatowych,
 - wykonywanie tymczasowego aresztowania w sposób zabezpieczający prawidłowy tok postępowania karnego,
 - zapewnienie osobom skazanym na kary pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanym przestrzegania ich praw, a zwłaszcza humanitarnych warunków, poszanowania godności, opieki zdrowotnej i religijnej,
 - ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych,
 - zapewnienie w zakładach karnych i aresztach śledczych porządku i bezpieczeństwa,
 - wykonywanie aresztów zastosowanych na podstawie innych przepisów oraz pomocy prawnej z tytułu umów międzynarodowych.
 
 
Plan działalności

Aresztu Śledczego w Zielonej Górze na rok 2011


Część A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2011

L.p.
Cel

Mierniki określające

stopień realizacji celu
Najważniejsze

zadania

służące

realizacji

celu
Odniesienie do

dokumentu

o charakterze

strategicznym

nazwa

Planowana

wartość do

osiągnięcia

na koniec

roku,

którego

plan

dotyczy

1

2

3

4

5

61


Zwiększenie skuteczności i bezpieczeństwa wykonywania kary pozbawienia wolności oraz resocjalizacji i readaptacji społecznej osób skazanych na kary ograniczenia i pozbawienia wolności


Odsetek osadzonych, którzy mają zapewnioną kodeksową normę 3 m² powierzchni celi mieszkalnej.

 

% zaludnienia jednostki100 %

95 %


Zapewnienie osadzonym kodeksowej normy 3 m²


Cel oraz zadania służące jego realizacji odnoszą się do zapisów:

- Projektu strategii

„ Sprawne państwo 2011-2020”.


- Dokumentu

„ Skuteczny wymiar sprawiedliwości – działania Ministerstwa Sprawiedliwości na 500 dni”: z sierpnia 2010 r.2


Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności


Liczba skazanych objętych systemem programowanego oddziaływania


140


1. Wykonywanie obowiązków statutowych jednostki.


2. Resocjalizacja osób pozbawionych wolności przez pracę.


3.    Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności i tymczasowo aresztowanym zwalnianym z jednostki


Cel oraz zadania służące jego realizacji odnoszą się do zapisów:

- Projektu strategii

„ Sprawne państwo 2011-2020”.


- Dokumentu

„ Skuteczny wymiar sprawiedliwości – działania Ministerstwa Sprawiedliwości na 500 dni”: z sierpnia 2010 r.

 

 

 


                                                          Plan działalności
                         Aresztu Śledczego w Zielonej Górze na rok 2012

Część A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2012

Lp.

 

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

Odniesienie

do dokumentu

o charakterze strategicznym

nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego plan dotyczy

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Zwiększenie skuteczności i bezpieczeństwa wykonania kary pozbawienia wolności oraz realizacji i readaptacji społecznej osób skazanych na kary ograniczenia i pozbawienia wolności ( z uwzględnieniem osób poddanych probacji )

 

 

Odsetek osadzonych, którzy mają zapewnioną kodeksową normę 3m² powierzchni celi mieszkalnej

 

 

 

100%

 

 

1. Wzmocnienie ochrony wewnętrznej w jednostkach penitencjarnych poprzez kontynuację zadań obejmujących przesuwanie funkcjonariuszy z likwidowanych posterunków zewnętrznych uzbrojonych, w wyniku zastosowania elektronicznych systemów bezpieczeństwa

 

2. Rozmieszczenie zakresu i możliwości stosowania Systemu Dozoru Elektronicznego-umożliwienie orzekania w wyroku przez sąd jurysdykcyjny, iż kara pozbawienia wolności odbywana będzie w systemie dozoru elektronicznego

 

 

 

 

3. Uszczelnienie systemów ochrony jednostek penitencjarnych. Wykonanie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

 

 

Cel oraz zadania służące jego realizacji odnoszą się do zapisów:

 

 

 

- Projektu strategii „ Sprawne państwo ”

 

 

 

 

- Dokumentu

„ Skuteczny wymiar sprawiedliwości-działania Ministerstwa na 500 dni ”

z sierpnia 2010 r.

 

 

% zaludnienia w zakładach karnych i aresztach śledczych

 

 

 

99%

 

 

 

Liczba dodatkowych etatów funkcjonariuszy SW skierowanych do realizacji zadań ochrony wewnętrznej, pozyskanych w wyniku przeniesienia funkcjonariuszy

z likwidowanych posterunków uzbrojonych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         0

 

 

Liczba urządzeń służących do wykrywania przedmiotów niebezpiecznych, w szczególności narkotyków i substancji psychotropowych

 

 

 

          0


 

 

Plan działalności

Aresztu Śledczego w Zielonej Górze na rok 2013


Część A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2013


Lp.


Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

Odniesienie

do dokumentu

o charakterze strategicznym

nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego plan dotyczy

1

2

3

4

5

61Zwiększenie skuteczności i bezpieczeństwa wykonania kary pozbawienia wolności oraz realizacji i readaptacji społecznej osób skazanych na kary ograniczenia i pozbawienia wolnościOdsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi

52 %1. Rozwój systemu alternatywnych wobec izolacji więziennej metod odbywania kar – System Dozoru Elektronicznego, prace społecznie użyteczne, system kar mieszanych.


2. Upowszechnienie efektywnych oddziaływań probacyjnych umożliwiających kuratorom sądowym skuteczne sprawowanie dozoru nad skazanymi ( wdrożenie rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości do Kodeksu karnego wykonawczego w odniesieniu do skazanych poddanych dozorowi kuratora sądowego ).

3. Przeprowadzenie prac legislacyjnych związanych

z projektem ustawy

o zmianie ustawy

o kuratorach sądowych.1.„ Sprawne państwo 2011-2020”

2.Strategia Rozwoju Kraju 2020Liczba osób objętych świadczeniami udzielonymi w ramach pomocy postpenitencjarnej800


 

Plan działalności

Aresztu Śledczego w Zielonej Górze na rok 2014

 

Część A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2014

 

Lp.

 

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

Odniesienie

do dokumentu

o charakterze strategicznym

nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego plan dotyczy

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Zwiększenie stopnia realizacji praw obywatelskich przez system wymiaru sprawiedliwości.

Odsetek osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych, którzy mają zapewniona kodeksową normę powierzchni w celi mieszkalnej.

 

 

 

100 %

 

 

1.        Zarządzanie stopniem zaludnienia zakładów karnych
i aresztów śledczych poprzez realizację projektów:

a)        Centralna Baza Danych Osób Pozbawionych Wolności Noe.NET,

b)       Pozyskanie miejsc zakwaterowania dla obywateli polskich, skazanych na karę pozbawienia wolności lub inny środek skutkujący pozbawieniem wolności w państwach członkowskich Unii Europejskiej, transferowanych do odbycia tej kary w Polsce.

2.        Realizacja projektów związanych z readaptacją społeczną:

a)         Realizacja projektów podnoszących kompetencje społeczno – zawodowe więźniów oraz stworzenie warunków ułatwiających podtrzymywanie więzi rodzinnych w celu zwiększenia efektywności ich powrotu do społeczeństwa po zakończeniu odbywania kary,

b)       Stop przemocy DRUGA SZANSA.

 

 

 

 

 

 

 

1. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności

2. Strategia Sprawne Państwo 2020

3. Strategia Rozwoju Kraju 2020

 

 

Wskaźnik readaptacji osadzonych  rozumiany jako stosunek liczby skazanych objętych nauczaniem, zatrudnieniem, terapią i programami readaptacji, którzy uzyskali warunkowe przedterminowe zwolnienie do ogólnej liczby skazanych uzyskujących warunkowe przedterminowe zwolnienie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     87%

2

Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności oraz resocjalizację osadzonych.

Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi.

75%

1.        Wykonywanie obowiązków statutowych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej

2.        Resocjalizacja osób pozbawionych wolności poprzez pracę

3.        Udzielenie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych, rodzinom tych osób, pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom

 

 

 

Plan działalności

Aresztu Śledczego w Zielonej Górze na rok 2015


Część A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2015


Lp.


Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

Odniesienie

do dokumentu

o charakterze strategicznym

nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego plan dotyczy

1

2

3

4

5

61


Zwiększenie stopnia realizacji praw obywatelskich przez system wymiaru sprawiedliwości.

Odsetek osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych, którzy mają zapewniona kodeksową normę powierzchni w celi mieszkalnej.
100 % 1. Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych w celu pozyskania dodatkowych miejsc zakwaterowania więźniów;

 2. Pozyskanie nowych miejsc zakwaterowania osadzonych w wyniku realizowanych prac remontowych i inwestycyjnych;

 3. Wnioskowanie o zmianę przeznaczenia jednostek penitencjarnych, uwzględniającą potrzeby w zakresie zakwaterowania poszczególnych kategorii osadzonych;

 4. Realizacja projektów związanych z readaptacją społeczną: szkolenia podnoszące kompetencje społeczno- zawodowe więźniów oraz stwarzanie warunków ułatwiających podtrzymywanie więzi rodzinnych w celu zwiększenia efektywności ich powrotu do społeczeństwa po zakończeniu odbywania kary; projekt „Stop przemocy. DRUGA SZANSA”
1. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności

2. Strategia Sprawne Państwo 2020

3. Strategia Rozwoju Kraju 2020

4. Strategia Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości w Polsce na lata 2014- 2020Wskaźnik readaptacji osadzonych rozumiany jako stosunek liczby skazanych objętych nauczaniem, zatrudnieniem, terapią i programami readaptacji, którzy uzyskali warunkowe przedterminowe zwolnienie do ogólnej liczby skazanych uzyskujących warunkowe przedterminowe zwolnienie.


89,5%

2

Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności oraz resocjalizację osadzonych.

Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi.

75%

 1. Wykonywanie kary pozbawienia wolności w warunkach izolacji więziennej oraz tymczasowego aresztowania

 2. Kary alternatywne wobec kary pozbawienia wolności

 3. Resocjalizacja osób pozbawionych wolności poprzez pracę i pomoc postpenitencjarną


Zielona Góra, 24.12.2015 r.Plan działalności

Aresztu Śledczego w Zielonej Górze na rok 2016


Część A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2016


Lp.


Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

Odniesienie

do dokumentu

o charakterze strategicznym

nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego plan dotyczy

1

2

3

4

5

61


Zwiększenie stopnia realizacji praw obywatelskich przez system wymiaru sprawiedliwości.

Odsetek osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych, którzy mają zapewniona kodeksową normę powierzchni w celi mieszkalnej.
100 % 1. Zapewnienie właściwego stanu technicznego bazy zakwaterowania dla osadzonych.

 2. Dostosowanie przeznaczenia jednostek penitencjarnych do kategorii osadzonych.

 3. Szkolenie kadry penitencjarnej.

 4. Szkolenie skazanych (POWER 2014-2020; Fundusze Europejskie).
1. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności

2. Strategia Sprawne Państwo 2020

3. Strategia Rozwoju Kraju 2020

4. Strategia Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości w Polsce na lata 2014- 2020Wskaźnik readaptacji osadzonych rozumiany jako stosunek liczby skazanych objętych nauczaniem, zatrudnieniem, terapią i programami readaptacji, którzy uzyskali warunkowe przedterminowe zwolnienie do ogólnej liczby skazanych uzyskujących warunkowe przedterminowe zwolnienie.


90%

2

Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności oraz resocjalizację osadzonych.

Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi.

75%

 1. Wykonywanie kary pozbawienia wolności w warunkach izolacji więziennej oraz tymczasowego aresztowania

 2. Kary alternatywne wobec kary pozbawienia wolności

 3. Resocjalizacja osób pozbawionych wolności poprzez pracę i pomoc postpenitencjarną


 

Plan działalności na rok 2017 dla Aresztu Śledczego w Zielonej Górze

 

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2017 

Lp.

Cel

Miernik określający stopień realizacji celu

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym

Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku którego dotyczy plan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

Zwiększenie stopnia

realizacji praw obywatelskich przez system wymiaru sprawiedliwości.

Wskaźnik readaptacji osadzonych rozumiany jako stosunek liczby skazanych objętych nauczaniem, zatrudnieniem, terapią i programami readaptacji, którzy uzyskali warunkowe przedterminowe zwolnienie do ogólnej liczby skazanych uzyskujących warunkowe przedterminowe zwolnienie.

90,00%

1.       Zwiększanie powszechności zatrudnienia w grupie skazanych i ukaranych, którzy mogą podjąć pracę.

2.       Zwiększenie efektywności wykorzystania Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

 

 

 

Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju - projekt

2.

Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności oraz resocjalizację osadzonych.

Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi.

 

74%

 

1.       Wykonywanie kary pozbawienia wolności w warunkach izolacji więziennej oraz tymczasowego aresztowania.

2.       Wykonywanie kar alternatywnych wobec kary pozbawienia wolności.

3.       Resocjalizacja osób pozbawionych wolności poprzez pracę i pomoc postpenitencjarną.

 

 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora AŚ Zielona Góra za rok 2011

Sprawozdanie z wykonywania planu działalności AŚ Zielona Góra na rok 2011

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora AŚ Zielona Góra za rok 2012

Sprawozdanie z wykonania planu działalności AŚ Zielona Góra na rok 2012

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora AŚ Zielona Góra za rok 2013

Sprawozdanie z wykonania planu działalności AŚ Zielona Góra na rok 2013

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora AŚ Zielona Góra za rok 2015

Sprawozdanie z wykonywania planu działalności AŚ Zielona Góra na rok 2015

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora AŚ Zielona Góra za rok 2016

Sprawozdanie z wykonywania planu działalności AŚ Zielona Góra na rok 2016

Oświadczenie majątkowe

Na tej stronie nie udostępnia się oswiadczeń majątkowych.

Majątek Służby Więziennej

Areszt Śledczy w Zielonej Górze zajmuje nieruchomość usytuowaną przy ul. Łużyckiej 2, działka nr 2, obr. 30, o powierzchni 7 553 m kw., powierzchnia zabudowy 2 564,74 m kw., łączna powierzchnia użytkowa pomieszczeń: 4 772,92 m kw.
 W skład nieruchomości wchodzą następujące budynki:
 -bud. penitencjarny,
 -bud. administracyjny,
 -bud. wielofunkcyjny (kotłownia, kuchnia),
 -bud. sali widzeń i warsztaty,
 -bud. agregatorowni,
 -bud. oddziału wydzielonego, garaże,
 -trzy wieżyczki wartownicze.
 Właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa, nieruchomość pozostaje w trwałym zarządzie Aresztu Śledczego w Zielonej Górze.
 

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne przeprowadzane są zgodnie z Prawem zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 19, poz. 177) tekst jednolity z dnia 21 sierpnia 2006 r. (Dz.U. Nr 164, poz. 1163) tekst jednolity z dnia 20 listopada 2007 r. (Dz.U. Nr 223, poz. 1655) z późn. zmianami.
Informacje o aktualnych zamówieniach publicznych znajdują się na stronie
http://www.sw.gov.pl/pl/zamowienia-publiczne/

Współpraca międzynarodowa

Areszt Śledczy w Zielonej Górze obecnie nie prowadzi wspópracy międzynarodowej.

Fundusze unijne

I. Projekty zrealizowane w Areszcie Śledczym w Zielonej Górze, finansowane ze środków Funduszy Europejskich:
1.Projekt systemowy - Cykl szkoleniowo-aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki POKL 2007–2013.
2.Projekty zrealizowane w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowania 2009-2014:
Projekt nr 1 pn. - Realizacja szkoleń podnoszących kompetencje społeczo-zawodowe więźnió oraz stworzenie warunków ułatwiających podtrzymywanie więzi rodzinnych w celu zwiększenia efektywności ich powrotu do społeczeństwa po zakończeniu odbywania kary.
Projekt nr 2 pn. - Realizacja szkoleń kadry Służby Więziennej podnoszących kwalifikacje zawodowe w celu zapewnienia właściwgo poziomu stosowania kary pozbawienia wolności zgodnie z międzynarodowymi zasadami praw człowieka.
Projekt nr 3 pn. - Realizacja szkoleń kadry Służby Więziennej ukierunkowanych na podniesienie umiejętności służących prawidłowemu wykonywaniu obowiązków służbowych.
Projekt predefiniowany nr 3 pn. - STOP PRZEMOCY – DRUGA SZANSA
II.  Projekt  w trakcie realizacji w Areszcie Śledczym w Zielonej Górze, finansowany ze środków Funduszy Europejskich:
1. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności.
 

Akty prawne

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny wykonawczy
Ustawa o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 r. (Dz.U. Nr 79, poz. 523),
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej z dnia 25 października 2010 r. (Dz.U. Nr 212, poz. 1388),
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wymagań w zakresie zdolności fizycznej i psychicznej do Służby Więziennej z dnia 18 października 2005 r. (Dz.U. Nr 233, poz. 1986)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej z dnia 7 kwietnia 2009 r. (Dz.U. Nr 57, poz. 474)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie udzielania zezwoleń na podjęcie zajęcia zarobkowwgo poza służbą przez funkcjonariuszy Służby Więziennej z dnia 18 czerwca 2010 r. ( Dz.U. Nr 122 poz. 834 )
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie postępowania kwalifikacyjnego  do Służby Więziennej z dnia 20 września 2010 r. (Dz.U. Nr 186, poz. 1247)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie legitymacji służbowej  funkcjonariusza Służby Więziennej z dnia 28.10.2010 r. (Dz.U. Nr 212 , poz. 1394 )
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie przekazywania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariuszy Służby Więziennej zwolnionych ze służby z dnia 14 września 2010 r. (Dz.U. Nr 179, poz. 1212)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia przełożonych właściwych do dokonywania potrąceń z uposażenia funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz trybu postępowania w tych sprawach z dnia 13 listopada 2003 r. (Dz.U. Nr 206, poz. 2007)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu współdziałania Służby Więziennej z Policją w przypadkach zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa zakładów karnych lub aresztów śledczych z dnia 30 października 2003 r. (Dz.U. Nr 199, poz. 1946)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie uzbrojenia Służby Więziennej z dnia 13 listopada 2003 r. (Dz.U. Nr 198, poz. 1931)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie równoważnika pieniężnego otrzymywanego przez funkcjonariusza Służby Więziennej w zamian za wyżywienie z dnia 20 października 2003 r. (Dz.U. Nr 187, poz. 1832)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie odznaki „Za zasługi w pracy penitencjarnej"z dnia 18 października 2010 r. (Dz.U. Nr 201, poz. 1331)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie należności przysługujących funkcjonariuszowi Służby Więziennej z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju i przeniesień z dnia 9 kwietnia 2003 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 813)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie uprawnień funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej do wyżywienia podczas pełnienia służby z dnia 25 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 572)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie delegowania funkcjonariuszy Służby Więziennej do pełnienia służby poza Służbą Więzienną z dnia 31 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 573)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze Służby Więziennej z dnia 16 stycznia 2003 r. (Dz.U. Nr 14, poz. 142)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie zwrotu kosztów przejazdu i wypłaty zryczałtowanego równoważnika pieniężnego funkcjonariuszom Służby Więziennej i członkom ich rodzin z dnia 27 sierpnia 2010 r. (Dz.U. 165, poz. 1122)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie nagród jubileuszowych funkcjonariuszy Służby Więziennej z dnia 18 grudnia 2002 r. (Dz.U. Nr 233, poz. 1963)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia stanowisk w Służbie Więziennej, na których służbę mogą pełnić wyłącznie funkcjonariusze z dnia 24 września 2002 r. (Dz.U. Nr 169, poz. 1390)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz za czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej z dnia 9 maja 2002 r. (Dz.U. Nr 67, poz. 617)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wyróżnień funkcjonariuszy Służby Więziennej z dnia 5 października 2010 r. (Dz.U. Nr 190, poz. 1276)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie warunków i trybu przyznawania funkcjonariuszom Służby Więziennej nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg z dnia 30 stycznia 2002 r. (Dz.U. Nr 15, poz. 145)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej z dnia 7 lutego 2002 r. (Dz.U. Nr 14, poz. 137)
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości funduszu na nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy Służby Więziennej z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 98, poz. 1065)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych i bytowych dla funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz członków ich rodzin z dnia 9 września 1997 r. (Dz.U. Nr 120, poz. 764)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie znaku graficznego Służby Więziennej z dnia 16 czerwca 2010 r. ( Dz.U. Nr 121 poz.815 )
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie równoważnika pieniężnego przysługującego funkcjonariuszowi Służby Więziennej z tytułu braku mieszkania z dnia 19 lipca 2010 roku ( Dz.U. Nr 137 poz.920 )
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie równoważnika pieniężnego przysługującego funkcjonariuszowi Służby Więziennej za remont lokalu mieszkalnego lub domu z dnia 20 lipca 2010 roku ( Dz.U. Nr 142 poz.955 )
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rodzajów i wykazu stanowisk, na których pracownicy jednostek organizacyjnych Służby Więziennej są zatrudniani na zasadach określonych w przepisach o pracownikach urzędów państwowych z dnia 22 lipca 2010 roku ( Dz.U. Nr 143 poz. 964 )
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia trybu przeprowadzania procedury określającej predyspozycje funkcjonariuszy do służby na określonych stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych w Służbie Więziennej z dnia 29 lipca 2010 roku ( Dz.U. Nr 143 poz. 966 )
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sztandaru jednostek organizacyjnych Służby Więziennej z dnia 4 sierpnia 2010 r. ( Dz.U. Nr 143 poz. 967 )
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie szkolenia oraz doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Więziennej z dnia 26 lipca 2010 r. ( Dz.U. 144 poz. 970 )
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie  ustalania okoliczności i przyczyn wypadków i chorób pozostających w związku z pełnieniem służby w Służbie Więziennej z dnia 26 lipca 2010 r. ( Dz.U. Nr 145 poz. 978 )
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie stosowania do funkcjonariuszy Służby Więziennej przepisów Kodeksu pracy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. Nr 145 poz.979 )
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie czynności związanych z postępowaniem dyscyplinarnym funkcjonariuszy Służby Więziennej ( Dz.U. Nr 146 poz.982 )
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz użycia broni palnej lub psa służbowego przez funkcjonariuszy Służby Więziennej z dnia 27 lipca 2010 roku ( Dz.U. Nr 147 poz. 983 )
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowego trybu działań funkcjonariuszy Służby Więziennej podczas wykonywania czynności służbowych z dnia 4 sierpnia 2010 r. ( Dz.U. 147 poz. 984 )
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie przyznawania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego funkcjonariuszowi Służby Więziennej z dnia 29 lipca 2010 r. ( Dz.U. 147 poz.986 )
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu oraz terminów zwrotu funkcjonariuszowi Służby Więziennej kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby i z powrotem, wzorów wymaganych dokumentów, a także sposobu dokumentowania poniesionych kosztów z dnia 30 lipca 2010 roku ( Dz.U. 147 poz. 987 )
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie rodzaju zadań zleconych, za które funkcjonariusz Służby Więziennej otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie z dnia 30 lipca 2010 r. ( Dz.U. Nr 147 poz. 988 )
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wykazu chorób, z tytułu których funkcjonariuszowi Służby Więziennej przysługuje jednorazowe odszkodowanie z dnia 11 sierpnia 2010 r. ( Dz.U. 147 poz. 989 )
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie zwrotu kosztów przejazdu i wypłaty zryczałtowanego równoważnika pieniężnego funkcjonariuszom Służby Więziennej i członkom ich rodzin z dnia 27 sierpnia 2010 r. ( Dz.U. Nr 165 poz. 1121 )
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie pomocy finansowej na kształcenie dzieci funkcjonariuszy Służby Więziennej, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą z dnia 19 lipca 2010 r. ( Dz.U. Nr 142 poz. 954 )
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie prowadzenia dokumentacji w aktach osobowych funkcjonariuszy Służby Więziennej z dnia 22 lipca 2010 r. ( Dz.U. Nr 142 poz. 956 )
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie postępowania dotyczącego przyznawania odszkodowań i zwrotu kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne funkcjonariuszom Służby Więziennej z dnia 22 lipca 2010 r. ( Dz.U. 142 poz. 957 )
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie przydziału i opróżniania lokali mieszkalnych i kwater tymczasowych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej z dnia 14 lipca 2010 r. ( Dz.U. Nr 135 poz. 911 )

 

Zarządzenia Dyrektora Aresztu Śledczego w Zielonej Górze:

W sprawie porządku wewnętrznego Aresztu Śledczego w Zielonej Górze

W sprawie porządku wewnętrznego wydzielonego oddziału dla skazanych zakwalifikowanych do odbywania kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu półotwartego dla odbywających karę po raz pierwszy
   

Sposób załatwiania spraw

Tryb przyjmowania i załatwiania spraw przez organy administracji państwowej reguluje ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23), a także sposób załatwiania skarg i wniosków reguluje dodatkowo rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 48).

Prośby, wnioski oraz skargi osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych rozpatrywane  są na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobów załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 647).

Sprawy osób realizujących prawo dostępu do informacji publicznej są rozpatrywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764). Informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, są udostępniane na pisemny wniosek.

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów:

- w poniedziałki w godzinach  7:30-17:00

- od wtorku do piątku w godzinach  7:30- 15.30.

 

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego wg wzoru:

Wpłacający: . [imię  i nazwisko]

NBP O/O Zielona Góra (kod SWIFT: NBPL PLPW)

Al. Wojska Polskiego 25

Zielona Góra

42 1010 1704 0017 7513 9120 0000

Dla: [imię i nazwisko], s. [imię ojca osadzonego]

Rejestry, ewidencje, archiwa

Dokumentacja archiwalna jest gromadzona w oparciu o przepisy: art. 6 ust 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1506) oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1743).
Szczegółowe zasady rejestracji, gromadzenia i obieg dokumentów, a także organizację i zakres działania archiwów zakładowych i składnicy akt określa Zarządzenie nr 35/2016 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 01.07.2016 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej.
Dostęp do danych można uzyskać po złożeniu stosownego wniosku, wskazującego interes prawny oraz uzasadnienie potrzeby uzyskania informacji.

Dokumenty urzędowe

 Definicja dokumentu urzędowego jest określona w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.). Dokumenty urzędowe Aresztu Śledczego w Zielonej Górze są to dokumenty - w rozumieniu ustawy - w formie pisemnej, zawierające treść oświadczenia woli lub wiedzy, kierowane do innego podmiotu lub złożone do akt sprawy, które zawierają w szczególności: dane teleadresowe Aresztu Śledczego w Zielonej Górze, imienną pieczęć z podpisem dyrektora Aresztu Śledczego w Zielonej Górze lub osoby upoważnionej przez dyrektora Aresztu Śledczego w Zielonej Górze do podpisywania dokumentów.
 
 

Wzory druków

Wniosek o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osobowych o osobie obecnie lub uprzednio pozbawionej wolności w areszcie śledczym lub zakładzie karnym można pobrać na stronie internetowej www.rcl.gov.pl.
  

Ważne ogłoszenia

Ważne ogłoszenia dotyczące Aresztu Śledcego w Zielonej Górze znajdują się na stronie
 

Informacja o darowiźnie

Areszt Śledczy w Zielonej Górze przekazał w formie darowizny w trybie przewidzianym w § 39 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa ( Dz. U. z 2017 r., poz. 729 )   na rzecz OSP „ Muzeum Ratownictwa” w Krakowie , ul. Rzemieślnicza 10, 30-363 Kraków, składnik rzeczowy majątku ruchomego w postaci Autobusu Autosan H6 – 10.03.
 

 

Podpisał:

Dyrektor Aresztu Śledczego w Zielonej Górze

mjr mgr Marek Grocholewski

Identyfikator Jednostki

117

StatusCreated

 

StatusModified

Zmodyfikowany przez JACEK STAŃCZYK o 2017-07-24 10:32

Struktura OrganizacyjnaCreated

 

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez JACEK STAŃCZYK o 2017-07-24 10:32

Podmioty WspółpracująceCreated

 

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez JACEK STAŃCZYK o 2017-07-24 10:32

Przedmiot działalnościCreated

 

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez JACEK STAŃCZYK o 2017-07-24 10:32

Oświadczenie majątkoweCreated

Utworzony przez JACEK STAŃCZYK o 2010-12-29 08:38

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez JACEK STAŃCZYK o 2017-07-24 10:32

Majątek Służby WięziennejCreated

 

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez JACEK STAŃCZYK o 2017-07-24 10:32

Zamówienia publiczneCreated

 

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez JACEK STAŃCZYK o 2017-07-24 10:32

Współpraca międzynarodowaCreated

 

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez JACEK STAŃCZYK o 2017-07-24 10:32

Fundusze unijneCreated

 

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez JACEK STAŃCZYK o 2017-07-24 10:32

Akty prawneCreated

 

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez JACEK STAŃCZYK o 2017-07-24 10:32

Sposób załatwiania sprawCreated

 

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez JACEK STAŃCZYK o 2017-07-24 10:32

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

 

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez JACEK STAŃCZYK o 2017-07-24 10:32

Dokumenty urzędoweCreated

 

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez JACEK STAŃCZYK o 2017-07-24 10:32

Wzory drukówCreated

 

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez JACEK STAŃCZYK o 2017-07-24 10:32

Ważne ogłoszeniaCreated

 

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez JACEK STAŃCZYK o 2017-07-24 10:32

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

Utworzony przez Administrator BIP o 2011-04-15 08:46

AdresModified

Zmodyfikowany przez JACEK STAŃCZYK o 2017-07-24 10:32

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez JACEK STAŃCZYK o 2017-07-24 10:32

Data wytworzenia

 

Nabór

Informacje o naborze do pracy lub służby w Areszcie Śledczym w Zielonej Górze dostępne są w zakładce "PRACA" na stronie www.sw.gov.pl

Projektowane akty prawne

AdresWytwarzajacy

Jacek Stańczyk

Akty prawneWytwarzajacy

Jacek Stańczyk

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

Jacek Stańczyk

Fundusze unijneWytwarzajacy

Jacek Stańczyk

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

Jacek Stańczyk

NabórWytwarzajacy

Jacek Stańczyk

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

18

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

Jacek Stańczyk

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

Jacek Stańczyk

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

Jacek Stańczyk

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

Jacek Stańczyk

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

Jacek Stańczyk/Sylwia Merk

StatusWytwarzajacy

Jacek Stańczyk / Jacek Szpak

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

Jacek Stańczyk

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

Jacek Stańczyk

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

Jacek Stańczyk

Wzory drukówWytwarzajacy

Jacek Stańczyk

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

 

KierownictwoWytwarzajacy

Jacek Stańczyk

Załączniki

Utworzony o 2011-02-09 12:47 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:23, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.