Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Areszt Śledczy Poznań

Historia wersjiHistoria wersji

Jednostka

Areszt Śledczy Poznań

Adres

Areszt Śledczy w Poznaniu
 ul. Młyńska 1
 61-729 Poznań
tel. (61) 856-82-50
fax (61) 856-82-52

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Poznań

Status

Służba Więzienna działa na podstawie Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz.U. z 2010 r. nr 79; poz. 523). Areszt Śledczy w Poznaniu jest jednostką podleglą Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Poznaniu.

Kierownictwo

Dyrektor Aresztu Śledczego w Poznaniu
płk Jacek Wiśniewski
tel: (61) 856-83-03
e-mail: jacek.wisniewski@sw.gov.pl
 
Zastępca dyrektora
mjr Mirosław Szymański
tel: (61) 867-40-20
e-mail: miroslaw.szymanski@sw.gov.pl
 
Zastepca dyrektora
mjr Szymon Zandrowicz
tel: (61) 856-83-03
e-mail: szymon.zandrowicz2@sw.gov.pl 
  
Zastępca dyrektora
mjr Maciej Młodzikowski
tel: (61) 867-40-20
e-mail: maciej.mlodzikowski@sw.gov.pl
 
Oficer prasowy
kpt. Jan Kurowski
tel: (61) 856-83-44, tel. kom: 605-368-794
e-mail: jan.kurowski@sw.gov.pl
 
Zastępca oficera prasowego
kpt. Joanna Nowakowska
tel: (61) 856-83-49
e-mail: joanna.nowakowska@sw.gov.pl

Struktura Organizacyjna

W skład Aresztu Śledczego w Poznaniu wchodzą:
 1. Dział penitencjarny,
 2. Dział ochrony,
 3. Dział ewidencji,
 4. Dział finansowy,
 5. Dział kwatermistrzowski,
 6. Dział organizacyjno – prawny,
 7. Dział informatyki i łączności,
 8. Dział kadr i plac,
 9. Służba zdrowia,
 10. Zespołowe stanowisko pracy ds. inwestycji i remontów,
 11. Samodzielne stanowisko ds. BHP,
 12. Oddział Zewnętrzny w Poznaniu Aresztu Śledczego w Poznaniu,
 13. Oddział Zewnętrzny w Rosnowie Aresztu Śledczego w Poznaniu,
 14. Ośrodek Diagnostyczny,
 15. Radca prawny

Podmioty Współpracujące

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz.U. z 2010 r. nr 79; poz. 523) Służba Więzienna współdziała z organami państwowymi i samorządu terytorialnego, stowarzyszeniami, fundacjami, organizacjami oraz instytucjami, których celem jest współpraca w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, jak również z kościołami, związkami wyznaniowymi, szkołami wyższymi i placówkami naukowymi oraz osobami godnymi zaufania. Służba Więzienna współpracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych. Służba Więzienna ma prawo do otrzymywania informacji kryminalnych z Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji swoich zadań ustawowych.

Przedmiot działalności

Służba Więzienna jest umundurowaną i uzbrojoną formacją apolityczną podległą Ministrowi Sprawiedliwości, posiadającą własną strukturę organizacyjną. Służba Więzienna realizuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.) zadania w zakresie wykonywania tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.
 Do podstawowych zadań Służby Więziennej należy:
 - prowadzenie oddziaływań penitencjarnych i resocjalizacyjnych wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności, przede wszystkim przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, nauczania, zajęć kulturalno-oświatowych, zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz specjalistycznych oddziaływań terapeutycznych;
 - wykonywanie tymczasowego aresztowania w sposób zabezpieczający prawidłowy tok postępowania karnego o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 - zapewnienie osobom skazanym na karę pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanym, a także osobom, wobec których są wykonywane kary pozbawienia wolności i środki przymusu skutkujące pozbawieniem wolności, przestrzegania ich praw, a zwłaszcza humanitarnych warunków bytowych, poszanowania godności, opieki zdrowotnej i religijnej;
 - humanitarne traktowanie osób pozbawionych wolności; - ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw lub przestępstw skarbowych osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych;
 - zapewnienie w zakładach karnych i aresztach śledczych porządku i bezpieczeństwa;
 - wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności jeżeli mają być wykonywane w zakładach karnych i aresztach śledczych i jeżeli wynikają z realizacji orzeczenia wydanego przez właściwy organ;
 - współdziałanie z odpowiednimi formacjami innych państw oraz z organizacjami międzynarodowymi na podstawie umów i porozumień międzynarodowych.
 
 

Plan działalności Aresztu Śledczego w Poznaniu na 2015 r.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Aresztu Śledczego w Poznaniu za 2014 r.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2013 r.

 
 
 
 
 
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
za rok 2011
 

Oświadczenie majątkowe

Aktualnie brak oświadczeń majątkowych

Majątek Służby Więziennej

Areszt Śledczy w Poznaniu zajmuje następujące nieruchomości:
 - położoną w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 1, oznaczoną w ewidencji gruntów: obręb Poznań, ark. mapy 13, działka nr 15/2 o pow. 7852 m kw.
 - położoną w Poznaniu przy ul. Nowosolskiej 37, oznaczoną w ewidencji gruntów: obręb Junikowo, ark. 46, działka 6/11 o pow. 9603 m kw.
 - położoną w Baranowie, gm. Tarnowo Podgórne, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 222/32 o pow. 21800 m kw.
 - położoną w obrębie Rosnowo-Szreniawa gm. Komorniki, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 7/12 o pow. 2289 m kw.
Właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa, nieruchomości pozostają w trwałym zarządzie Aresztu Śledczego w Poznaniu

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne realizowane są na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz w oparciu o akty wykonawcze wydane na podstawie tej ustawy. Aktualne informacje na temat zamówień publicznych można znaleźć na stronie: http://sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-poznan/areszt-sledczy-poznan/index.html w zakładce "Zamówienia"

Współpraca międzynarodowa

Areszt Śledczy w Poznaniu, na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz.U. z 2010 r. nr 79; poz. 523) współpracuje z:
 - Aresztem Śledczym w Brnie,
 - Zakładem Karnym w Hanowerze.

Fundusze unijne

Areszt Śledczy w Poznaniu uczestniczy w realizacji czterech projektów systemowych, które współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I, Działanie 1.3. Podziałanie 1.3.4
Realizacja wszystkich projektów w Areszcie Śledczym w Poznaniu rozpoczęła się w listopadzie 2008 r. Wówczas zakupiono sprzęt komputerowy, audiowizualny oraz narzędzia niezbędne do realizacji szkoleń.
1. Projekt „Podniesienie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy i  pracowników Służby Więziennej realizujących zadania związane z przywięziennymi Klubami Pracy” obejmuje wsparciem zarówno osoby skazane jak i funkcjonariuszy SW. Dla osadzonych organizowane są zajęcia Klubu Pracy, podczas których osoby te przygotowywane są do integracji z rynkiem pracy. Realizacja zajęć rozpoczęła się w 2009 r. Na koniec sierpnia  2011 roku r. w zajęciach Klubów Pracy wzięło udział 213 skazanych. Jak wcześniej wspomniano, projekt zakłada również objęcie swoimi działaniami pracowników i funkcjonariuszy SW. W Areszcie Śledczym w Poznaniu, w listopadzie 2009, troje funkcjonariuszy podjęło studia podyplomowe na wybranym przez siebie kierunku. Wszyscy uczestnicy zakończyli nauke na studiach i aktualnie prowadzą zajęcia Klubu Pracy w Areszcie. Dodatkowo pracownicy Służby Więziennej stale podnoszą  swoje kwalifikacje na szkoleniu pt.: „Trening zastępowania agresji” 
2. Projekt „Penitencjarny doradca zawodowy” ma na celu doradztwo zawodowe dla osadzonych. Zatrudniony w projekcie doradca zawodowy prowadzi sesje indywidualne i grupowe podczas których uczy technik poszukiwania pracy, bada predyspozycje zawodowe, udziela informacji zawodowych a także doradza w sprawach zakładania działalności gospodarczej. Od początku realizacji projektu czyli od listopada 2008 r. do sierpnia  2011 r. z doradztwa zawodowego skorzystało 397 skazanych.
3. „Cykl szkoleniowo-aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” to projekt szkoleniowy skierowany do osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności. W ramach przedmiotowego projektu odbyły się kursy zawodowe mające na celu przygotowanie osób skazanych do wykonywania określonego zawodu. Od początku realizacji do końca sierpnia zrealizowano 17 kursów dla łącznie 207 skazanych. W 2011 roku  odbyło się 5 kursów, planowane są jeszcze dwa do realizacji do końca roku.  Realizowane były kursy w zawodach: dekarz, brukarz, elektryk, spawacz, płytkarz, malarz. Organizowane były także szkolenia aktywizacyjno-wzmacniające dla wszystkich uczestników szkoleń.
4. Czwarty, ostatni projekt pt.: „Aktywizacja społeczno - zawodowa skazanych niepełnosprawnych oraz osób skazanych na karę pozbawienia wolności na podstawie art. 209 § 1 i 207 § 1 Kodeksu karnego ” to blok szkoleniowy adresowany do skazanych z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności, osób skazanych za znęcanie się oraz osób skazanych za zaległości alimentacyjne. Obejmuje on kursy zawodowe i warsztaty aktywizacyjno-wzmacniające. Powyższe działania mają pomóc beneficjentom projektu podjąć pracę. Realizacja projektu rozpoczęła się w 2009 r. W projekcie jak do tej pory wzięło udział 66 osadzonych, którzy szkolili się min. w zawodach: hydraulik, brukarz, malarz, dekarz, elektryk, palacz, technolog robót wykończeniowych oraz odbyli warsztaty aktywizacji zawodowej.

Akty prawne

Podstawowe akty prawne regulujące działalność Służby Więziennej:
- ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557 z późn. zm.) oraz akty wykonawcze,
- ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523) oraz akty wykonawcze,
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności (Dz. U. Nr 152, poz. 1493),
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu wykonywania tymczasowego aresztowania (Dz. U. Nr 152, poz. 1494),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz użycia broni palnej lub psa służbowego przez funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. Nr 147, poz. 983),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu działań funkcjonariuszy Służby Więziennej podczas wykonywania czynności służbowych (Dz. U. Nr 147, poz. 984).

Sposób załatwiania spraw

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego wg wzoru:
 Wpłacający: [imię i nazwisko]
 NBP O/O POZNAŃ 291010 1469 0009251391200000
 Dla: [imię i nazwisko], s. [imię ojca osadzonego]:
 
Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
 Poniedziałek: 7:00-17:00
 Wtorek: 7:00-15:00
 Środa: 7:00-15:00
 Czwartek: 7:00-15:00
 Piątek: 7:00-15:00
  
Prośby, wnioski oraz skargi osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych załatwiane są na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobów załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych. Postępowanie w sprawach skarg i wniosków dotyczących Aresztu Śledczego w Poznaniu, składanych przez osoby niepozbawione wolności reguluje Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 ze zm.)
 
Dostęp do dokumentacji medycznej
Prawo pacjenta do informacji o jego stanie zdrowia oraz prawo pacjenta do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych są prawami uregulowanymi w art. 9 i 23 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r., Nr 52, poz. 417 ze zm.). Prawem pacjenta i jego przedstawiciela ustawowego jest między innymi możliwość wyrażenia zgody na udzielenie informacji osobie trzeciej w zakresie okreslonym w art. 9 ust. 2 wskazanej wyżej ustawy oraz możliwość udzielenia upoważnienia do dostępu do dokumentacji medycznej osobie trzeciej (art. 26 ust. 1 ustawy). Upoważnienie do dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta udzielone osobie trzeciej jest nadal skuteczne po śmierci pacjenta. Osoba upoważniona za życia legitymuje się prawem dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta. Upoważnienie udzielone w danym zakadzie opieki zdrowotnej nie ma zastosowania u innego świadczeniodawcy. Jednakże w przypadku powtarzających się hospitalizacji u danego świadczeniodawcy, wcześniej udzielone upoważnienie zachowuje moc.
 

Rejestry, ewidencje, archiwa

Archiwum Aresztu Śledczego w Poznaniu działa na podstawie art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (j.t. Dz.U. z 2006 r., nr 97, poz. 673 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1375).
 Szczegółowe zasady rejestracji, gromadzenia i obiegu dokumentów, a także organizację i zakres działania archiwów zakładowych i składnicy akt jednostek organizacyjnych Służby Więziennej określa Zarządzenie nr 13/2002 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwów zakładowych i składnic akt w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej.

Dokumenty urzędowe

Definicja dokumentu urzędowego jest określona w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.). Dokumenty urzędowe Aresztu Śledczego w Poznaniu są to dokumenty - w rozumieniu ustawy - w formie pisemnej, zawierające treść oświadczenia woli lub wiedzy, kierowane do innego podmiotu lub złożone do akt sprawy, które zawierają w szczególności: dane teleadresowe Aresztu Śledczego w Poznaniu, imienną pieczęć z podpisem Dyrektora Aresztu Śledczego w Poznaniu lub osoby upoważnionej przez Dyrektora Aresztu Śledczego w Poznaniu do podpisywania dokumentów.
 Areszt Śledczy w Poznaniu nie udostępnia obecnie na stronie BIP żadnych dokumentów urzędowych

Wzory druków

Areszt Śledczy w Poznaniu nie udostępnia obecnie na stronie BIP żadnych wzorów druków

Ważne ogłoszenia

Areszt Śledczy w Poznaniu zachęca wszystkich zainteresowanych do podjęcia współpracy w dziedzinie zatrudnienia osób odbywających karę pozbawienia wolności.  Zatrudnienie może mieć formę odpłatną lub nieodpłatną w  zależności od profilu prowadzonej działalności zgodnie z art.123 § 1 i 2 oraz 123a § 2 KKW. Informujemy, że w przypadku zatrudnienia odpłatnego istnieje możliwość złożenia wniosku o wypłatę ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia osób pozbawionych wolności, który wynosi 20 %  kwoty brutto wydanej na wynagrodzenie za pracę skazanych.
W razie pytań lub wątpliwości szczegółowych informacji udzielą pracownicy Działu Zatrudnienia Osadzonych i BHP Aresztu Śledczego w Poznaniu pod numerem telefonu 61 8568 305/ 306 /lub 307  oraz drogą elektroniczną dz_poznan@sw.gov.pl
 
=======================================
WEZWANIE DO ODBIORU DEPOZYTU
 
D/F 39/2685/12                                                        

Data wystawienia wezwania 19.12.2012r.
Data upływu wywieszenia wezwania 19.06.2013r.
 
Spadkobiercy po zmarłym
Stempniewicz Lucjan
o. Walenty
ostatni adres zam.
ul. Ossowskiego 2/3 
58-300 Wałbrzych 
          
        WEZWANIE
             do odbioru depozytu

Na podstawie art.6 ust.5 ustawy z dnia 18.10.2006r. o likwidacji niepojętych depozytów ( Dz.U. 2006.nr 208 poz. 1537) wzywam spadkobierców do odbioru depozytu wartościowego w postaci 5131,04(pięćtysięcystotrzydzieścijedenzł04/100gr)
W przypadku nie podjęcia wymienionych wyżej depozytów w ciągu trzech lat od dnia upływu 6 miesięcznego  wezwania na tablicy ogłoszeń , przejdą one na własność Skarbu Państwa zgodnie z wymienioną wyżej ustawą.
 
=========================================
D/F 39/1183/13                                                        

Data wystawienia wezwania 11.10.2013r.
Data upływu wywieszenia wezwania 11.04.2014r.

Spadkobiercy po zmarłym
Zdunek Eugeniusz
o. Wacław
ostatni adres zam.
ul. Rynek 10 
63-810 Borek Wlkp. 
          
WEZWANIE
do odbioru depozytu

Na podstawie art.6 ust.5 ustawy z dnia 18.10.2006r. o likwidacji niepojętych depozytów ( Dz.U. 2006.nr 208 poz.1537) wzywam spadkobierców do odbioru depozytu wartościowego w postaci 9789,30(dziewiećtysięcysiedemsetosiemdziesiątdziewięćzł30/100gr)
W przypadku nie podjęcia wymienionych wyżej depozytów w ciągu trzech lat od dnia upływu 6 miesięcznego  wezwania na tablicy ogłoszeń, przejdą one na własność Państwa zgodnie z wymienioną wyżej ustawą.
 
=========================================
 
Ogłoszenie o sprzedaży zbędnego składnika majątku ruchomego
Na podstawie  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w
sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku
ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym (Dz. U. nr 114 poz. 761 z
2010 r.), Areszt Śledczy w Poznaniu informuje, że posiada   zbędny
składnik majątku ruchomego, który może być przedmiotem sprzedaży,
oddania w najem, dzierżawę, nieodpłatnego przekazania, lub darowizny.
 
 Analizator biochemiczny METROLAB 2300
 Rok produkcji: 2009r.
 Producent: Bio Maxima
 Nr fabryczny: 09031603
 Wartość: 9.000 zł
Uwaga:
 Zbędny składnik majątku ruchomego można oglądać na terenie Aresztu Śledczego w Poznaniu, przy ulicy Młyńskiej 1, 61-729 Poznań, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Zainteresowani nabywcy proszeni są o przesyłanie wniosków do dnia 25.05.2015r. Na adres: Areszt Śledczy w Poznaniu, ul. Młyńska 1, 61-729 Poznań
tel:   (061) 85-68-250
Fax: (061) 85-68-252
mail: dkw_poznan@sw.gov.pl

Identyfikator Jednostki

115

StatusCreated

 

StatusModified

Zmodyfikowany przez Jan Kurowski o 2015-05-18 13:02

Struktura OrganizacyjnaCreated

 

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Jan Kurowski o 2015-05-18 13:02

Podmioty WspółpracująceCreated

 

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Jan Kurowski o 2015-05-18 13:02

Przedmiot działalnościCreated

 

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Jan Kurowski o 2015-05-18 13:02

Oświadczenie majątkoweCreated

 

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Jan Kurowski o 2015-05-18 13:02

Majątek Służby WięziennejCreated

 

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Jan Kurowski o 2015-05-18 13:02

Zamówienia publiczneCreated

 

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Jan Kurowski o 2015-05-18 13:02

Współpraca międzynarodowaCreated

 

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Jan Kurowski o 2015-05-18 13:02

Fundusze unijneCreated

 

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Jan Kurowski o 2015-05-18 13:02

Akty prawneCreated

 

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Jan Kurowski o 2015-05-18 13:02

Sposób załatwiania sprawCreated

 

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Jan Kurowski o 2015-05-18 13:02

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

 

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Jan Kurowski o 2015-05-18 13:02

Dokumenty urzędoweCreated

 

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Jan Kurowski o 2015-05-18 13:02

Wzory drukówCreated

 

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Jan Kurowski o 2015-05-18 13:02

Ważne ogłoszeniaCreated

 

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Jan Kurowski o 2015-05-18 13:02

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

 

AdresModified

Zmodyfikowany przez Jan Kurowski o 2015-05-18 13:02

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Jan Kurowski o 2015-05-18 13:02

Data wytworzenia

 

Nabór

ZOZ Aresztu Śledczego w Poznaniu poszukuje lekarzy chętnych do pracy w Oddziale chorób wewnętrznych oraz w Oddzaile psychiatrii sądowej. Zatrudnienie w formie umowy o pracę na cząstkę etatu oraz na cały etat (funkcjonariusz).
Osoby zainteresowane proszę o kontakt z dyrektorem szpitala ZOZ Aresztu Śledczego w Poznaniu pod numerem telefonu (61) 856-84-20

===================================================================

Areszt Śledczy w Poznaniu ogłasza nabór na stanowisko młodszego referenta działu finansowego.

Służbę w SW może pełnić osoba spełniająca wymogi określone w art. 38 Ustawy z dnia 09.04.2010 roku o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 79, poz. 523 ze zm.).

Wymagania:

- wykształcenie minimum średnie o profilu finansowym (mile widziane wykształcenie wyższe),
- obywatelstwo polskie i uregulowany stosunek do służby wojskowej,
- korzystanie z pełni praw publicznych i cywilnych,
- zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia służby w formacjach uzbrojonych,
- znajomość dokumentów związanych z finansami i księgowością,
- doświadczenie w pracy związanej z zagadnieniami finansowymi i księgowymi,
- mile widziana znajomość języków obcych.

Dokumenty w postaci:

- podania o przyjęcie do służby w SW oraz CV,
- kserokopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
- dokument potwierdzający uregulowanie stosunku do służby wojskowej (kopia ks. wojskowej),
- dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności,
należy składać w dziale kadr i płac Aresztu Śledczego w Poznaniu (61-729 Poznań, ul. Młyńska 1) za pośrednictwem poczty w dniach od 14.08.2013 - 23.08.2013 roku.

Ilość wakatów - 1, planowany termin przyjęcia do SW to rok 2013.

Podpisane dokumenty należy umieścić w kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko młodszego referenta działu finansowego”.
Szczegółowych informacji odnośnie procesu rekrutacji udzielają funkcjonariusze działu kadr i płac tel. (61) 856 83 22.

***

Wolontariusz w dziale kwatermistrzowskim

Areszt Śledczy w Poznaniu nawiąże współpracę z osobą chętną do wykonywania bezpłatnych świadczeń z zakresu prac administracyjnych w dziale kwatermistrzowskim jednostki.
Wymagania: chęć do pracy, wykształcenie minimum średnie, obywatelstwo polskie, korzystanie z pełni praw publicznych i cywilnych, niekaralność.

Dokumenty w postaci podania o przyjęcie na wolontariat w Areszcie Śledczym w Poznaniu, CV oraz kserokopii dowodu osobistego, oraz dokumentów potwierdzających wykształcenie należy składać w dziale kadr i płac Aresztu Śledczego w Poznaniu (61-729 Poznań, ul. Młyńska 1) za pośrednictwem poczty.

Podpisane dokumenty należy umieścić w kopercie z dopiskiem: „Kandydat na wolontariusza działu kwatermistrzowskiego”.
Szczegółowych informacji odnośnie wolontariatu udziela kierownik działu kwatermistrzowskiego

tel. (61) 856 83 50 / 51

Dokumenty należy przesyłać drogą pocztową do dnia 05.08.2013 r.

======================================

Szpital Aresztu Śledczego w Poznaniu poszukuje lekarzy chętnych do pracy w oddziale chorób wewnętrznych, psychiatrii sądowej oraz specjalisty urologa. Zatrudnienie w formie umowy o pracę na część etatu cywilnego oraz funkcjonariusza SW na cały etat.
Osoby zainteresowane proszę o kontakt z Dyrektorem Szpitala pod numerem telefonu (61) 856-84-20

Projektowane akty prawne

Aktualnie brak

AdresWytwarzajacy

kpt. Jan Kurowski

Akty prawneWytwarzajacy

kpt. Jan Kurowski

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

kpt. Jan Kurowski

Fundusze unijneWytwarzajacy

kpt. Jan Kurowski

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

kpt. Jan Kurowski

NabórWytwarzajacy

kpt. Jan Kurowski

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

kpt. Jan Kurowski

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

kpt. Jan Kurowski

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

kpt. Jan Kurowski

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

kpt. Jan Kurowski

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

kpt. Jan Kurowski

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

kpt. Jan Kurowski

StatusWytwarzajacy

kpt. Jan Kurowski

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

kpt. Jan Kurowski

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

kpt. Jan Kurowski

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

kpt. Jan Kurowski

Wzory drukówWytwarzajacy

kpt. Jan Kurowski

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

por. Jan Kurowski

KierownictwoWytwarzajacy

kpt. Jan Kurowski

Załączniki

Wersja: 1.0
Utworzony o 2011-02-09 12:47 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:23, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SŁUŻBA WIĘZIENNA. Wszystkie prawa zastrzeżone.