Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Areszt Śledczy Poznań

Jednostka

Areszt Śledczy Poznań

Adres

Areszt Śledczy w Poznaniu
 ul. Młyńska 1
 61-729 Poznań
tel. (61) 856-82-50
fax (61) 856-82-52

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Poznań

Status

Służba Więzienna działa na podstawie Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz.U. z 2016 r. poz. 713 ze zm.). Areszt Śledczy w Poznaniu jest jednostką podleglą Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Poznaniu.

Kierownictwo

Dyrektor Aresztu Śledczego w Poznaniu
 
 
Zastępca dyrektora
mjr Szymon Zandrowicz
tel: 61 85 68 303
e-mail: szymon.zandrowicz2@sw.gov.pl 
 
Zastępca dyrektora
kpt. Wojciech Dziuba
tel: 61 85 68 303
e-mail: wojciech.dziuba@sw.gov.pl
 
Zastępca dyrektora
ppłk Jerzy Balcerowicz
tel: 61 85 68 303
e-mail: jerzy.balcerowicz@sw.gov.pl
 
Zastępca dyrektora
ppłk Bogumił Pachulski
tel: 61 86 74 020
 
Rzecznik prasowy
ppor. Mariusz Szymański
e-mail: mariusz.szymanski3@sw.gov.pl
 
 

Struktura Organizacyjna

W skład Aresztu Śledczego w Poznaniu wchodzą:
 1. Dział penitencjarny,
 2. Dział ochrony,
 3. Dział ewidencji,
 4. Dział finansowy,
 5. Dział kwatermistrzowski,
 6. Dział organizacyjno – prawny,
 7. Dział informatyki i łączności,
 8. Dział kadr i płac,
 9. Służba zdrowia,
 10. Zespołowe stanowisko pracy ds. inwestycji i remontów,
 11. Samodzielne stanowisko ds. BHP,
 12. Oddział Zewnętrzny w Poznaniu Aresztu Śledczego w Poznaniu,
 13. Oddział Zewnętrzny w Rosnowie Aresztu Śledczego w Poznaniu,
 14. Ośrodek Diagnostyczny,
 15. Radca prawny

Podmioty Współpracujące

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1415) Służba Więzienna współdziała z organami państwowymi i samorządu terytorialnego, stowarzyszeniami, fundacjami, organizacjami oraz instytucjami, których celem jest współpraca w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, jak również z kościołami, związkami wyznaniowymi, szkołami wyższymi i placówkami naukowymi oraz osobami godnymi zaufania. Służba Więzienna współpracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych. Służba Więzienna ma prawo do otrzymywania informacji kryminalnych z Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji swoich zadań ustawowych.

Przedmiot działalności

Służba Więzienna jest umundurowaną i uzbrojoną formacją apolityczną podległą Ministrowi Sprawiedliwości, posiadającą własną strukturę organizacyjną. Służba Więzienna realizuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.) zadania w zakresie wykonywania tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.
 Do podstawowych zadań Służby Więziennej należy:
 - prowadzenie oddziaływań penitencjarnych i resocjalizacyjnych wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności, przede wszystkim przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, nauczania, zajęć kulturalno-oświatowych, zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz specjalistycznych oddziaływań terapeutycznych;
 - wykonywanie tymczasowego aresztowania w sposób zabezpieczający prawidłowy tok postępowania karnego o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 - zapewnienie osobom skazanym na karę pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanym, a także osobom, wobec których są wykonywane kary pozbawienia wolności i środki przymusu skutkujące pozbawieniem wolności, przestrzegania ich praw, a zwłaszcza humanitarnych warunków bytowych, poszanowania godności, opieki zdrowotnej i religijnej;
 - humanitarne traktowanie osób pozbawionych wolności; - ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw lub przestępstw skarbowych osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych;
 - zapewnienie w zakładach karnych i aresztach śledczych porządku i bezpieczeństwa;
 - wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności jeżeli mają być wykonywane w zakładach karnych i aresztach śledczych i jeżeli wynikają z realizacji orzeczenia wydanego przez właściwy organ;
 - współdziałanie z odpowiednimi formacjami innych państw oraz z organizacjami międzynarodowymi na podstawie umów i porozumień międzynarodowych.
 
----------------------------------------------------------------------

Oświadczenie majątkowe

Aktualnie brak oświadczeń majątkowych

Majątek Służby Więziennej

Areszt Śledczy w Poznaniu zajmuje następujące nieruchomości:
 - położoną w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 1, oznaczoną w ewidencji gruntów: obręb Poznań, ark. mapy 13, działka nr 15/2 o pow. 7852 m kw.
 - położoną w Poznaniu przy ul. Nowosolskiej 37, oznaczoną w ewidencji gruntów: obręb Junikowo, ark. 46, działka 6/11 o pow. 9603 m kw.
 - położoną w Baranowie, gm. Tarnowo Podgórne, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 222/32 o pow. 21800 m kw.
 - położoną w obrębie Rosnowo-Szreniawa gm. Komorniki, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 7/12 o pow. 2289 m kw.
Właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa, nieruchomości pozostają w trwałym zarządzie Aresztu Śledczego w Poznaniu

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne realizowane są na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz w oparciu o akty wykonawcze wydane na podstawie tej ustawy. Aktualne informacje na temat zamówień publicznych można znaleźć na stronie: http://sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-poznan/areszt-sledczy-poznan/index.html w zakładce "Zamówienia"

Współpraca międzynarodowa

Areszt Śledczy w Poznaniu, na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz.U. z 2016 r. poz. 713 ze zm.) współpracuje z:
 - Aresztem Śledczym w Brnie,
 - Zakładem Karnym w Hanowerze.

Fundusze unijne

Areszt Śledczy w Poznaniu w latach 2008-2013 uczestniczył w realizacji czterech projektów systemowych, które współfinansowane były ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I, Działanie 1.3. Podziałanie 1.3.4
Realizacja wszystkich projektów w Areszcie Śledczym w Poznaniu rozpoczęła się w listopadzie 2008 r. Wówczas zakupiono sprzęt komputerowy, audiowizualny oraz narzędzia niezbędne do realizacji szkoleń.
1. Projekt „Podniesienie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy i  pracowników Służby Więziennej realizujących zadania związane z przywięziennymi Klubami Pracy” obejmuje wsparciem zarówno osoby skazane jak i funkcjonariuszy SW. Dla osadzonych organizowane są zajęcia Klubu Pracy, podczas których osoby te przygotowywane są do integracji z rynkiem pracy. Realizacja zajęć rozpoczęła się w 2009 r. Projekt zakładał również objęcie swoimi działaniami pracowników i funkcjonariuszy SW. W listopadzie 2009, troje funkcjonariuszy podjęło studia podyplomowe na wybranym przez siebie kierunku. Wszyscy uczestnicy zakończyli naukę na studiach i prowadzili zajęcia Klubu Pracy w Areszcie. Dodatkowo pracownicy Służby Więziennej podnosili swoje kwalifikacje na szkoleniu pt: „Trening zastępowania agresji” 
2. Projekt „Penitencjarny doradca zawodowy” miał na celu doradztwo zawodowe dla osadzonych. Zatrudniony w projekcie doradca zawodowy prowadził sesje indywidualne i grupowe podczas których uczył technik poszukiwania pracy, badał predyspozycje zawodowe, udzielał informacji zawodowych, a także doradzał w sprawach zakładania działalności gospodarczej.
3. „Cykl szkoleniowo-aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” to projekt szkoleniowy, który skierowany był do osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności. W ramach przedmiotowego projektu odbyły się kursy zawodowe mające na celu przygotowanie osób skazanych do wykonywania określonego zawodu. Realizowane były kursy w zawodach: dekarz, brukarz, elektryk, spawacz, płytkarz, malarz. Organizowane były także szkolenia aktywizacyjno-wzmacniające dla wszystkich uczestników szkoleń.
4. Czwarty, ostatni projekt pt.: „Aktywizacja społeczno - zawodowa skazanych niepełnosprawnych oraz osób skazanych na karę pozbawienia wolności na podstawie art. 209 § 1 i 207 § 1 Kodeksu karnego ” to blok szkoleniowy adresowany do skazanych z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności, osób skazanych za znęcanie się oraz osób skazanych za zaległości alimentacyjne. Obejmował on kursy zawodowe i warsztaty aktywizacyjno-wzmacniające. Powyższe działania miały na celu pomoc beneficjentom projektu w podjęciu pracy. Realizacja projektu rozpoczęła się w 2009 r. Osadzeni szkolili się min. w zawodach: hydraulik, brukarz, malarz, dekarz, elektryk, palacz, technolog robót wykończeniowych oraz odbyli warsztaty aktywizacji zawodowej.
 
==========================================
 
Areszt Śledczy w Poznaniu uczestniczył w Programie PL 17 „Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji pozawięziennych” finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 Więcej informacji na temat realizacji Programu dostępne jest na stronie www.sw.gov.pl w dziale poświęconym jednostce.
 
===========================================
 
Centralny Zarząd Służby Więziennej realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Działania 2.7 PO WER 2014-2020 .
 
Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej więźniów oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia poprzez przeprowadzenie kompleksowych działań szkoleniowych. Nabycie przez skazanych nowych umiejętności zawodowych dające możliwość wyjścia z obszaru szczególnego stopnia zagrożenia wykluczeniem społecznym spowoduje płynne i dynamiczne odnalezienie się na rynku pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej. Spowoduje tez zmianę w ich postrzeganiu rynku pracy.
 
Dofinansowanie projektu z UE 111 460 109, 27 zł.

Akty prawne

Sposób załatwiania spraw

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego wg wzoru:
 Wpłacający: [imię i nazwisko]
 NBP O/O POZNAŃ 291010 1469 0009251391200000
 Dla: [imię i nazwisko], s. [imię ojca osadzonego]:
 
Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
 Poniedziałek: 7:00-17:00
 Wtorek: 7:00-15:00
 Środa: 7:00-15:00
 Czwartek: 7:00-15:00
 Piątek: 7:00-15:00
  
Prośby, wnioski oraz skargi osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych załatwiane są na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobów załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych. Postępowanie w sprawach skarg i wniosków dotyczących Aresztu Śledczego w Poznaniu, składanych przez osoby niepozbawione wolności reguluje Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)
 
Dostęp do dokumentacji medycznej
Prawo pacjenta do informacji o jego stanie zdrowia oraz prawo pacjenta do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych są prawami uregulowanymi w art. 9 i 23 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. poz. 159 ze zm.). Prawem pacjenta i jego przedstawiciela ustawowego jest między innymi możliwość wyrażenia zgody na udzielenie informacji osobie trzeciej w zakresie okreslonym w art. 9 ust. 2 wskazanej wyżej ustawy oraz możliwość udzielenia upoważnienia do dostępu do dokumentacji medycznej osobie trzeciej (art. 26 ust. 1 ustawy). Upoważnienie do dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta udzielone osobie trzeciej jest nadal skuteczne po śmierci pacjenta. Osoba upoważniona za życia legitymuje się prawem dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta. Upoważnienie udzielone w danym zakadzie opieki zdrowotnej nie ma zastosowania u innego świadczeniodawcy. Jednakże w przypadku powtarzających się hospitalizacji u danego świadczeniodawcy, wcześniej udzielone upoważnienie zachowuje moc.
 
Inspektor ochrony danych
kpt. Marcin Błaszczyk, e-mail: iod_as_poznan@sw.gov.pl, tel. 61 85 68 326
 

Rejestry, ewidencje, archiwa

Archiwum Aresztu Śledczego w Poznaniu działa na podstawie art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2011 r. nr 123, poz. 698 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1375).
 Szczegółowe zasady rejestracji, gromadzenia i obiegu dokumentów, a także organizację i zakres działania archiwów zakładowych i składnicy akt jednostek organizacyjnych Służby Więziennej określa Zarządzenie nr 13/2002 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwów zakładowych i składnic akt w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej.

Dokumenty urzędowe

Definicja dokumentu urzędowego jest określona w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.). Dokumenty urzędowe Aresztu Śledczego w Poznaniu są to dokumenty - w rozumieniu ustawy - w formie pisemnej, zawierające treść oświadczenia woli lub wiedzy, kierowane do innego podmiotu lub złożone do akt sprawy, które zawierają w szczególności: dane teleadresowe Aresztu Śledczego w Poznaniu, imienną pieczęć z podpisem dyrektora Aresztu Śledczego w Poznaniu lub osoby upoważnionej przez dyrektora Aresztu Śledczego w Poznaniu do podpisywania dokumentów. 

 

Wzory druków

Areszt Śledczy w Poznaniu nie udostępnia obecnie na stronie BIP żadnych wzorów druków

Ważne ogłoszenia

Areszt Śledczy w Poznaniu zachęca wszystkich zainteresowanych do podjęcia współpracy w dziedzinie zatrudnienia osób odbywających karę pozbawienia wolności.  Zatrudnienie może mieć formę odpłatną lub nieodpłatną w  zależności od profilu prowadzonej działalności zgodnie z art. 123 § 1 i 2 oraz 123a § 2 KKW. Informujemy, że w przypadku zatrudnienia odpłatnego istnieje możliwość złożenia wniosku o wypłatę ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia osób pozbawionych wolności, który wynosi 20 %  kwoty brutto wydanej na wynagrodzenie za pracę skazanych.
W razie pytań lub wątpliwości szczegółowych informacji udzielą pracownicy Działu Zatrudnienia Osadzonych i BHP Aresztu Śledczego w Poznaniu pod numerem telefonu (61) 856-83-05 / 06 lub 07  oraz drogą elektroniczną dz_poznan@sw.gov.pl
 
----------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 

Identyfikator Jednostki

115

StatusCreated

 

StatusModified

Zmodyfikowany przez Marcin Błaszczyk o 2018-06-01 08:03

Struktura OrganizacyjnaCreated

 

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Marcin Błaszczyk o 2018-06-01 08:03

Podmioty WspółpracująceCreated

 

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Marcin Błaszczyk o 2018-06-01 08:03

Przedmiot działalnościCreated

 

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Marcin Błaszczyk o 2018-06-01 08:03

Oświadczenie majątkoweCreated

 

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Marcin Błaszczyk o 2018-06-01 08:03

Majątek Służby WięziennejCreated

 

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Marcin Błaszczyk o 2018-06-01 08:03

Zamówienia publiczneCreated

 

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Marcin Błaszczyk o 2018-06-01 08:03

Współpraca międzynarodowaCreated

 

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Marcin Błaszczyk o 2018-06-01 08:03

Fundusze unijneCreated

 

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Marcin Błaszczyk o 2018-06-01 08:03

Akty prawneCreated

 

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Marcin Błaszczyk o 2018-06-01 08:03

Sposób załatwiania sprawCreated

 

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Marcin Błaszczyk o 2018-06-01 08:03

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

 

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Marcin Błaszczyk o 2018-06-01 08:03

Dokumenty urzędoweCreated

 

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Marcin Błaszczyk o 2018-06-01 08:03

Wzory drukówCreated

 

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Marcin Błaszczyk o 2018-06-01 08:03

Ważne ogłoszeniaCreated

 

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Marcin Błaszczyk o 2018-06-01 08:03

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

 

AdresModified

Zmodyfikowany przez Marcin Błaszczyk o 2018-06-01 08:03

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Marcin Błaszczyk o 2018-06-01 08:03

Data wytworzenia

 

Nabór

brak

 

Projektowane akty prawne

Aktualnie brak

AdresWytwarzajacy

kpt. Jan Kurowski

Akty prawneWytwarzajacy

kpt. Marcin Błaszczyk

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

kpt. Jan Kurowski

Fundusze unijneWytwarzajacy

kpt. Marcin Błaszczyk

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

kpt. Jan Kurowski

NabórWytwarzajacy

kpt. Jan Kurowski

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

kpt. Jan Kurowski

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

kpt. Jan Kurowski

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

kpt. Jan Kurowski

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

kpt. Jan Kurowski

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

kpt. Jan Kurowski

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

kpt. Jan Kurowski

StatusWytwarzajacy

kpt. Jan Kurowski

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

kpt. Jan Kurowski

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

kpt. Marcin Błaszczyk

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

kpt. Jan Kurowski

Wzory drukówWytwarzajacy

kpt. Jan Kurowski

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

por. Jan Kurowski

KierownictwoWytwarzajacy

kpt. Marcin Błaszczyk

Załączniki

Utworzony o 2011-02-09 12:47 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:23, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.