Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Areszt Śledczy Ostrów Wlkp.

Jednostka

Areszt Śledczy Ostrów Wlkp.

Adres

Areszt Śledczy
 ul. Ledóchowskiego 1
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. +48 62 5952100
fax. +48 62 5952102

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Poznań

Status

Służba Więzienna działa na podstawie ustawy z dnia 09 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 79, poz. 523).

Kierownictwo

Dyrektor
mjr Ryszard Czapracki
tel. +48 62 5952103
 
 
Zastępca Dyrektora
ppor. Waldemar Zaremba
tel. +48 62 5952104
 
 
Rzecznik Prasowy
mjr Michał Cempel
tel. +48 62 5952111

Struktura Organizacyjna

W skład struktury organizacyjnej jednostki wchodzą działy:
 - Dyrektora,
 - Ochrony,
 - Penitencjarny,
 - Ewidencji,
 - Kwatermistrzowski,
 - Finansowy,
 - Służby Zdrowia,
 Zespołowe stanowiska pracy do spraw:
 - Informatyki i łączności,
 - Kadr
 oraz samodzielne stanowisko do spraw Organizacyjno-Prawnych.

Podmioty Współpracujące

- Stowarzyszenie Kulturalno Edukacyjne Ostrów Wielkopolski Zachodni,
 - Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wlkp.,
 - Międzynarodowe Stowarzyszenie Gedeonitów,
 - Powiatowa Galeria Sztuki Współczesnej,
 - Ostrowskie Centrum Kultury,
 - Młodzieżowy Dom Kultury,
 - Muzeum Miasta Ostrowa Wlkp.,
 - Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr św.Elżbiety,
 - Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowińskiego

Przedmiot działalności

Służba Więzienna realizuje, na zasadach określonych w Kodeksie karnym wykonawczym, zadania w zakresie wykonywania kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania. Do zadań Służby Więziennej w szczególności należy: - prowadzenie działalności resocjalizacyjnej wobec osób skazanych na kary pozbawienia wolności, przede wszystkim przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, nauczania oraz zajęć kulturalno-oświatowych, - wykonywanie tymczasowego aresztowania w sposób zabezpieczający prawidłowy tok postępowania karnego, - zapewnienie osobom skazanym na kary pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanym przestrzegania ich praw, a zwłaszcza humanitarnych warunków, poszanowania godności, opieki zdrowotnej i religijnej, - ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych, - zapewnienie w zakładach karnych i aresztach śledczych porządku i bezpieczeństwa, - wykonywanie aresztów zastosowanych na podstawie innych przepisów oraz pomocy prawnej z tytułu umów międzynarodowych.
 
 
 
 
 
 
 

Oświadczenie majątkowe

Na tej stronie nie udostępnia się oświadczeń majątkowych.

Majątek Służby Więziennej

Areszt Śledczy w Ostrowie Wielkopolskim zajmuje nieruchomość położoną przy ul. Ledóchowskiego 1. Właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa, nieruchomość pozostaje w trwałym zarządzie Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim.

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne umieszczane są na stronie http://www.sw.gov.pl/pl/zamowienia-publiczne/

Współpraca międzynarodowa

Areszt Śledczy w Ostrowie Wielkopolskim nie prowadzi obecnie współpracy międzynarodowej.

Fundusze unijne

Areszt Śledczy w Ostrowie Wielkopolskim w chwili obecnej nie realizuje projektów finansowanych z funduszy unijnych.

Akty prawne

Podstawowe akty prawne regulujące działalność Służby Więziennej: - ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557 z późn. zm.) oraz akty wykonawcze, - ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523) oraz akty wykonawcze, - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności (Dz. U. Nr 152, poz. 1493), - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu wykonywania tymczasowego aresztowania (Dz. U. Nr 152, poz. 1494), - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz użycia broni palnej lub psa służbowego przez funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. Nr 147, poz. 983), - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu działań funkcjonariuszy Służby Więziennej podczas wykonywania czynności służbowych (Dz. U. Nr 147, poz. 984).

Sposób załatwiania spraw

Zasady przyjmowania paczek.
Skazany i tymczasowo aresztowany ma prawo otrzymać paczkę żywnościową zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Karnym Wykonawczym. Osadzony za zezwoleniem Dyrektora ma prawo otrzymać paczki z niezbędną odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny i lekami. Tymczasowo aresztowany paczkę ze środkami higieny i lekami może otrzymać za zgodą organu dysponującego i Dyrektora jednostki. Paczki odzieżowe i higieniczne przyjmowane są jedynie w twardym opakowaniu. Nie przyjmuje się paczek: - bez spisu zawartości, - zawierających artykuły inne niż określone w zezwoleniu Dyrektora, - zawierających artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w sposób istotny ich zawartości.
 
Zasady udzielania widzeń.
Ilość widzeń i sposób ich udzielania dla skazanych określa Kodeks Karny Wykonawczy, dla tymczasowo aresztowanych określa organ dysponujący.
Widzenia dla skazanych odbywają się w dniach: - wtorki w godz. 8.00 - 11.00, - niedziele w godz. 8.00 - 15.00, Widzenia dla skazanych zatrudnionych odbywają się w dniach: - soboty w godz. 12.00 - 15.00
Widzenia dla tymczasowo aresztowanych odbywają się w dniach: - wtorki w godz. 12.00 - 15.00 - soboty w godz. 8.00 - 12.00
 
Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach: Poniedziałek: 9.00-17.00 Wtorek: 9.00-15.00 Środa: 9.00-15.00 Czwartek: 9.00-15.00 Piątek: 9.00-15.00

Rejestry, ewidencje, archiwa

Areszt Śledczy w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi ewidencję osadzonych oraz archiwum zakładowe, z których można uzyskać dane aktualnie osadzonych oraz zwolnionych z tutejszego Aresztu. Dostęp do danych można uzyskać po złożeniu stosownego wniosku, w którym określi interes prawny oraz uzasadni potrzebę uzyskania informacji.

Dokumenty urzędowe

Areszt Śledczy w Ostrowie Wielkopolskim nie udostępnia aktualnie żadnych dokumentów urzędowych.

Wzory druków

Areszt Śledczy w Ostrowie Wielkopolskim nie udostępnia aktualnie żadnych wzorów druków.

Ważne ogłoszenia

Areszt Śledczy z siedzibą w Ostrowie Wlkp. przy ul. Ledóchowskiego 1 ogłasza ofertowy przetarg nieograniczony na sprzedaż pojazdu samochodowego Lublina III rok produkcji 1999. Pojazd można oglądać w dniu 13 i 14.06.2012r. na terenie Aresztu Śledczego w Ostrowie Wlkp. w godz. od 800 do 1400

Przetarg odbędzie się w siedzibie Aresztu Śledczego w Ostrowie Wlkp. przy ul. Ledóchowskiego 1 w dniu 15.06.2012r. o godz. 1000 . Cena wywoławcza 1.800,00zł brutto (słownie: tysiąc osiemset złotych 00/100). Oferty należy składać do dnia 15.06.2012r. do godz. 900 w sekretariacie Aresztu Śledczego w Ostrowie Wlkp. przy ul. Ledóchowskiego 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w kasie Aresztu Śledczego w Ostrowie Wlkp. wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej najpóźniej w dniu przetargu do godz. 900

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny. Wadium nie zwraca się, gdy:

1.     żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej;

2.     uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

 

Oferta powinna zawierać:

1.     imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;

2.     oferowaną cenę;

3.     oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu;

4.     dowód wpłaty wadium.

 

Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie, termin zawiązania ofertą 7 dni od dnia otwarcia ofert.

Dodatkowych informacji udziela p. Michał Olejniczak tel. 0-62 735-64-67.

Areszt Śledczy w Ostrowie zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Identyfikator Jednostki

114

StatusCreated

 

StatusModified

Zmodyfikowany przez Waldemar Walczak o 2012-08-22 12:46

Struktura OrganizacyjnaCreated

Utworzony przez Mariusz Dobosz o 2010-12-30 12:29

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Waldemar Walczak o 2012-08-22 12:46

Podmioty WspółpracująceCreated

Utworzony przez Mariusz Dobosz o 2010-12-30 12:21

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Waldemar Walczak o 2012-08-22 12:46

Przedmiot działalnościCreated

 

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Waldemar Walczak o 2012-08-22 12:46

Oświadczenie majątkoweCreated

Utworzony przez Mariusz Dobosz o 2010-12-30 12:21

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Waldemar Walczak o 2012-08-22 12:46

Majątek Służby WięziennejCreated

Utworzony przez Mariusz Dobosz o 2010-12-30 12:21

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Waldemar Walczak o 2012-08-22 12:46

Zamówienia publiczneCreated

Utworzony przez Mariusz Dobosz o 2010-12-30 12:21

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Waldemar Walczak o 2012-08-22 12:46

Współpraca międzynarodowaCreated

Utworzony przez Mariusz Dobosz o 2010-12-30 12:21

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Waldemar Walczak o 2012-08-22 12:46

Fundusze unijneCreated

Utworzony przez Mariusz Dobosz o 2010-12-30 12:21

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Waldemar Walczak o 2012-08-22 12:46

Akty prawneCreated

Utworzony przez Mariusz Dobosz o 2010-12-30 12:21

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Waldemar Walczak o 2012-08-22 12:46

Sposób załatwiania sprawCreated

Utworzony przez Mariusz Dobosz o 2010-12-30 12:21

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Waldemar Walczak o 2012-08-22 12:46

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

Utworzony przez Mariusz Dobosz o 2010-12-30 12:21

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Waldemar Walczak o 2012-08-22 12:46

Dokumenty urzędoweCreated

Utworzony przez Mariusz Dobosz o 2010-12-30 12:21

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Waldemar Walczak o 2012-08-22 12:46

Wzory drukówCreated

Utworzony przez Mariusz Dobosz o 2010-12-30 12:21

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Waldemar Walczak o 2012-08-22 12:46

Ważne ogłoszeniaCreated

Utworzony przez Mariusz Dobosz o 2010-12-30 12:21

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Waldemar Walczak o 2012-08-22 12:46

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

 

AdresModified

Zmodyfikowany przez Waldemar Walczak o 2012-08-22 12:46

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Waldemar Walczak o 2012-08-22 12:46

Data wytworzenia

2011-06-13 15:10

Nabór

Projektowane akty prawne

AdresWytwarzajacy

Michał Cempel

Akty prawneWytwarzajacy

Michał Cempel

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

Michał Cempel

Fundusze unijneWytwarzajacy

Michał Cempel

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

Michał Cempel

NabórWytwarzajacy

Michał Cempel

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

Michał Cempel

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

Michał Cempel

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

Michał Cempel

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

Michał Cempel

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

Michał Cempel

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

Michał Cempel

StatusWytwarzajacy

Michał Cempel

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

Michał Cempel

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

Michał Olejniczak

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

Michał Cempel

Wzory drukówWytwarzajacy

Michał Cempel

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

Michał Olejniczak

KierownictwoWytwarzajacy

Michał Cempel

Załączniki

Utworzony o 2011-02-09 12:47 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:23, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.