Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Areszt Śledczy Lubsko

Jednostka

Areszt Śledczy Lubsko

Adres

Areszt Śledczy Lubsko
 Nowa 2
 68-300
 Lubsko
 68 3725400 / 68 3721563

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Poznań

Status

Areszt Śledczy jest jednostką organizacyjną Skarbu Państwa nie posiadającą osobowości prawnej.
 Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (t.j. Dz. U. z 2014 poz.173) zakłady karne i areszty śledcze są jednostkami organizacyjnymi Służby Więziennej.
 Jednostki organizacyjne Służby Więziennej podlegają Ministrowi Sprawiedliwości.
 Aresztem Śledczym kieruje Dyrektor.
 Nadzór nad działalnością Aresztu Śledczego sprawują:
 na szczeblu Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej - Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu,
 na szczeblu Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie - Dyrektor Generalny Służby Więziennej.
 Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych Aresztu Śledczego w Lubsku określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora Aresztu Śledczego w Lubsku zarządzeniem wewnętrznym.

Kierownictwo

Dyrektor Aresztu Śledczego w Lubsku
ppłk mgr Beata Augustowska-Urban 
tel. 68 372 54 00

Struktura Organizacyjna

Struktura organizacyjna jednostki:
 - Oddział Zewnętrzny w Wałowicach
 - Dział Ochrony
 - Dział Penitencjarny w tym Zatrudnienie
 - Dział Ewidencji
 - Dział Kwatermistrzowski
 - Dział Finansowy
 - Dział Służby Zdrowia
 - Zespół ds. Informatyki i Łączności w tym BHP,
 - Zespół ds. kadr
 - Samodzielne stanowisko ds. obsługi sekretariatu

Podmioty Współpracujące

Jednostka współpracuje z Kościołami i związkami wyznaniowymi, organami państwowymi i samorządowymi, stowarzyszeniami, organizacjami oraz instytucjami jak również osobami godnymi zaufania.

Przedmiot działalności

Służba Więzienna realizuje na zasadach określonych w kodeksie karnym wykonawczym, zadania w zakresie wykonywania kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania.
 Do zadań Służby Więziennej w szczególności należy:
 - prowadzenie działalności resocjalizacyjnej wobec osób skazanych na kary pozbawienia wolności, przede wszystkim przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zaowodowych, nauczania oraz zajęć kulturalno-oświatowych,
 - wykonywanie tymczasowego aresztowania w sposób zabezpieczający prawidłowy tok postępowania karnego,
 - zapewnienie osobom skazanym na kary pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanym przestrzegania ich praw, a zwłaszcza humanitarnych warunków, poszanowania godności, opieki zdrowotnej i religijnej,
 - ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych,
 - zapewnienie w zakładach karnych i aresztach śledczych porządku i bezpieczeństwa,
 - wykonywanie aresztów zastosowanych na podstawie innych przepisów oraz pomocy prawnej z tytułu umów międzynarodowych.
 
Rok 2018
 
 
Rok 2017
 
ROK 2016
ROK 2015
ROK 2014
 

ROK 2013

 CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2013

  

L.p.

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

Odniesienie do dokumentu
o charakterze strategicznym

Nazwa

Planowana  wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan

1

2

3

4

5

6

1

Zwiększenie skuteczności i bezpieczeństwa wykonywania kary pozbawienia wolności oraz resocjalizacji i readaptacji społecznej osób skazanych na karę ograniczenia
i pozbawienia wolności.



Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi











52%






1.  Rozwój systemu alternatywnych wobec izolacji więziennej metod odbywania kar- System Dozoru Elektronicznego, prace społecznie użyteczne, system kar mieszanych.







2. Upowszechnienie efektywnych oddziaływań probacyjnych umożliwiających kuratorom sądowym skuteczne sprawowanie dozoru nad skazanymi (wdrożenie rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości do Kodeksu karnego wykonawczego w odniesieniu do skazanych poddanych dozorowi kuratora sądowego).


3. Przeprowadzenie prac legislacyjnych związanych z projektem ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych.





1. „Sprawne Państwo 2011-2020”











2. Strategia Rozwoju Kraju 2020






Liczba osób objętych świadczeniami udzielonymi w ramach pomocy postpenitencjaarnej





500

 
 
 


Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Aresztu Śledczego w Lubsku za rok 2012
Sprawozdanie z wykonania planu działalności Aresztu Śledczego w Lubsku za rok 2012
Plan działalności

Aresztu Śledczego w Lubsku

na rok 2012

>CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2012

L.p.

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

Odniesienie do dokumentu
o charakterze strategicznym

Nazwa

Planowana  wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwiększenie skuteczności i bezpieczeństwa wykonywania kary pozbawienia wolności oraz resocjalizacji i readaptacji społecznej osób skazanych na karę ograniczenia
i pozbawienia wolności ( z uwzględnieniem osób poddanych probacji)

Odsetek osadzonych którzy mają zapewnioną kodeksową normę 3 m2 powierzchni celi mieszkalnej.

 

 

% zaludnienia w zakładach karnych i aresztach śledczych.

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba dodatkowych etatów funkcjonariuszy SW skierowanych do realizacji zadań ochrony wewnętrznej, pozyskanych w wyniku przeniesienia funkcjonariuszy z likwidowanych posterunków uzbrojonych

 

Liczba urządzeń służących do wykrywania przedmiotów niebezpiecznych, w szczególności narkotyków i substancji psychotropowych

100%

 

 

 

 

 

 

 

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1.  Wzmocnienie ochrony wewnętrznej w jednostkach penitencjarnych poprzez kontynuację zadań obejmujących przesuwanie funkcjonariuszy z likwidowanych posterunków zewnętrznych uzbrojonych, w wyniku zastosowania elektronicznych systemów bezpieczeństwa

 

 

 

2. Rozszerzenie zakresu i możliwości stosowania Systemu dozoru Elektronicznego – umożliwienie orzekania w wyroku przez sąd jurysdykcyjny, iż kara pozbawienia wolności odbywana będzie w systemie dozoru elektronicznego

 

 

 

 

3. Uszczelnienie systemów ochrony jednostek penitencjarnych. Wykonanie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Cel oraz zadania służące jego realizacji odnoszą się do zapisów:

 

 

 

 

- Projektu strategii „Sprawne państwo”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dokumentu „Skuteczny wymiar sprawiedliwości- działania Ministerstwa na 500 dni” z sierpnia 2010 r.

 

 

Plan działalności

Aresztu Śledczego w Lubsku

na rok 2011

CZĘŚĆ A: najważniejsze cele do realizacji w roku 2011

L.p.

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

Odniesienie do dokumentu
o charakterze strategicznym

Nazwa

Planowana  wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan

1

2

3

4

5

6

1

Zwiększenie skuteczności i bezpieczeństwa wykonywania kary pozbawienia wolności oraz resocjalizacji i readaptacji społecznej osób skazanych na karę ograniczenia
i pozbawienia wolności ( z uwzględnieniem osób poddanych probacji)

Odsetek osadzonych którzy mają zapewnioną kodeksową normę 3 m2 powierzchni celi mieszkalnej.

 

 

% zaludnienia w zakładach karnych i aresztach śledczych.

 

 

100%

 

 

 

 

 

 

 

100%

 

 

 

 

1.  Zapewnienie osadzonym kodeksowej normy 3 m2

Cel oraz zadania służące jego realizacji odnoszą się do zapisów:

- Projektu strategii „Sprawne państwo 2011-2020”

- Dokumentu „Skuteczny wymiar sprawiedliwości”- działania Ministerstwa Sprawiedliwości na 500 dni:
z sierpnia 2010 r.

2

Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności

Liczba skazanych objętych systemem programowanego oddziaływania

80

1. Wykonywanie obowiązków statutowych jednostek organizacyjnych Słuzby Więziennej

 

 

2. Resocjalizacja osób pozbawionych wolności przez pracę.

 

3. Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych
i aresztów śledczych, rodzinom tych osób, pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom

 

Cel oraz zadania służące jego realizacji odnoszą się do zapisów:

- Projektu strategii „Sprawne państwo 2011-2020”

- Dokumentu „Skuteczny wymiar sprawiedliwości”- działania Ministerstwa Sprawiedliwości na 500 dni:
z sierpnia 2010 r.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oświadczenie majątkowe

Aktualnie brak oświadczeń majątkowych.

Majątek Służby Więziennej

Areszt Śledczy zajmuje nieruchomoć położoną przy ul. Nowa 2 w Lubsku oraz obiekty kompleksu pokoszarowego położone w miejscowości Wałowice 74 gm. Gubin.

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne umieszczane są na stronie http://sw.gov.pl/pl/zamowienia-publiczne/

Współpraca międzynarodowa

Areszt Śledczy w Lubsku nie prowadzi współpracy międzynarodowej.

Fundusze unijne

Areszt Śledczy w Lubsku realizuje projekt pn. "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności" w ramach Działania 2.7 "Zwiększanie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym" Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój 2017-2020. Współfinansowany ze środków unijnych. Celem projektu jest zdobycie umiejętności i podniesienie kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności, a także zwiększenie ich szans na zatrudnienie po odbyciu kary i opuszczeniu jednostki penitencjarnej.

Akty prawne

Podstawowe akty prawne regulujące działalność Służby Więziennej:
- ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557 z późn. zm.) oraz akty wykonawcze,
- ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523) oraz akty wykonawcze,
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia  2016 r. w sprawie regulaminu orgniazacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności (Dz. U. 2016, poz. 2231),
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu wykonywania tymczasowego aresztowania (Dz. U. 2016, poz. 2290),
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz. U. 2016, poz. 2224),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz użycia broni palnej lub psa służbowego przez funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. Nr 147, poz. 983),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu działań funkcjonariuszy Służby Więziennej podczas wykonywania czyności służbowych (Dz. U. Nr 147, poz. 984).

 
 

Sposób załatwiania spraw

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
 Poniedziałek: 8:00-16:30
 Wtorek: 8:00-15:00
 Środa: 8:00-15:00
 Czwartek: 8:00-15:00
 Piątek: 8:00-15:00
  
 Prośby, wnioski oraz skargi osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych załatwiane są na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobów załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych. Postępowanie w sprawach skarg i wniosków dotyczących Aresztu Śledczego w Lubsku, składanych przez osoby niepozbawione wolności reguluje Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 ze zm.)
 
  
 Konto depozytowe
 Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego wg wzoru:
 Wpłacający: [imię i nazwisko]
 NBP Oddział Okręgowy w Zielonej Górze
 Aleja Wojska Polskiego 25
 65-950 Zielona Góra
 22 1010 1704 0024 9513 9120 0000
 Dla: [imię i nazwisko], s. [imię ojca osadzonego]:

Rejestry, ewidencje, archiwa

Archiwum Aresztu Śledczego w Lubsku działa na podstawie art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (j.t. Dz.U. z 2006 r., nr 97, poz. 673 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1375).
 Szczegółowe zasady rejestracji, gromadzenia i obiegu dokumentów, a także organizację i zakres działania archiwów zakładowych i składnicy akt jednostek organizacyjnych Służby Więziennej określa Zarządzenie nr 13/2002 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwów zakładowych i składnic akt w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej.

Dokumenty urzędowe

Areszt Śledczy w Lubsku nie udostępnia obecnie na stronie BIP żadnych dokumentów urzędowych.

Wzory druków

Areszt Śledczy w Lubsku nie udostępnia obecnie na stronie BIP żadnych wzorów druków

Ważne ogłoszenia

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majatku ruchomego oraz praw na dobrach niematerialych ważne do dnia 23.04.2018 r
1. Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majatku ruchomego oraz praw na dobrach niematerialych załącznik
 
 
Informacja o nieodpłatnym przekazaniu środków trwałych
 
Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majatku ruchomego oraz praw na dobrach niematerialych  ważne do dnia 09.01.2018 r
1. Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majatku ruchomego oraz praw na dobrach niematerialych załącznik

Informacja o darowiźnie

Areszt Śledczy w Lubsku przekazał, w formie darowizny, na podstawie § 39 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa ( Dz. U. z 2017 r., poz. 729 ), na rzecz Koła Żarskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta ul. Św. Brata Alberta 4; 68-200 Żary, składni rzeczowy majątku ruchomego w postaci pojazdu Citroen Berlingo.

Podpisał:

Dyrektor Aresztu Śledczego w Lubsku

mjr mgr Beata Augustowska-Urban

 

 
 
Ogłoszenie o przetargu nr 2 ważne do dnia 31.07.2017 r 
1. Ogłoszenie o przetargu załącznik
 
 
Ogłoszenie o przetargu nr 1 ważne do dnia 23.06.2017 r
1. Ogłoszenie o przetargu załącznik
2. Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majatku ruchomego oraz praw na dobrach niematerialych załącznik

Identyfikator Jednostki

112

StatusCreated

Utworzony przez Janusz Kulczyk o 2010-12-28 14:59

StatusModified

Zmodyfikowany przez Radosław Ratomski o 2018-04-10 14:31

Struktura OrganizacyjnaCreated

Utworzony przez Janusz Kulczyk o 2010-12-28 15:03

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Radosław Ratomski o 2018-04-10 14:31

Podmioty WspółpracująceCreated

Utworzony przez Janusz Kulczyk o 2010-12-28 15:12

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Radosław Ratomski o 2018-04-10 14:31

Przedmiot działalnościCreated

Utworzony przez Janusz Kulczyk o 2010-12-29 12:01

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Radosław Ratomski o 2018-04-10 14:31

Oświadczenie majątkoweCreated

Utworzony przez Janusz Kulczyk o 2010-12-29 12:12

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Radosław Ratomski o 2018-04-10 14:31

Majątek Służby WięziennejCreated

Utworzony przez Janusz Kulczyk o 2010-12-29 12:12

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Radosław Ratomski o 2018-04-10 14:31

Zamówienia publiczneCreated

Utworzony przez Janusz Kulczyk o 2010-12-29 12:12

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Radosław Ratomski o 2018-04-10 14:31

Współpraca międzynarodowaCreated

Utworzony przez Janusz Kulczyk o 2010-12-29 12:12

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Radosław Ratomski o 2018-04-10 14:31

Fundusze unijneCreated

Utworzony przez Janusz Kulczyk o 2010-12-29 12:01

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Radosław Ratomski o 2018-04-10 14:31

Akty prawneCreated

Utworzony przez Janusz Kulczyk o 2010-12-29 12:01

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Radosław Ratomski o 2018-04-10 14:31

Sposób załatwiania sprawCreated

Utworzony przez Janusz Kulczyk o 2010-12-29 12:01

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Radosław Ratomski o 2018-04-10 14:31

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

Utworzony przez Janusz Kulczyk o 2010-12-29 12:12

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Radosław Ratomski o 2018-04-10 14:31

Dokumenty urzędoweCreated

Utworzony przez Janusz Kulczyk o 2010-12-29 12:01

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Radosław Ratomski o 2018-04-10 14:31

Wzory drukówCreated

Utworzony przez Janusz Kulczyk o 2010-12-29 12:01

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Radosław Ratomski o 2018-04-10 14:31

Ważne ogłoszeniaCreated

Utworzony przez Janusz Kulczyk o 2010-12-29 12:01

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Radosław Ratomski o 2018-04-10 14:31

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

 

AdresModified

Zmodyfikowany przez Radosław Ratomski o 2018-04-10 14:31

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Paweł Trzciński o 2017-11-15 13:25

Data wytworzenia

 

Nabór

Projektowane akty prawne

AdresWytwarzajacy

kpt. Radosław Ratomski

Akty prawneWytwarzajacy

kpt. Radosław Ratomski

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

kpt. Radosław Ratomski

Fundusze unijneWytwarzajacy

kpt. Radosław Ratomski

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

kpt. Radosław Ratomski

NabórWytwarzajacy

kpt. Radosław Ratomski

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

kpt. Radosław Ratomski

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

kpt. Radosław Ratomski

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

kpt. Radosław Ratomski

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

mjr Andrzej Lewicki

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

kpt. Radosław Ratomski

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

kpt. Radosław Ratomski

StatusWytwarzajacy

kpt. Radosław Ratomski

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

kpt. Radosław Ratomski

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

kpt. Radosław Ratomski

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

kpt. Radosław Ratomski

Wzory drukówWytwarzajacy

kpt. Radosław Ratomski

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

kpt. Janusz Kulczyk

KierownictwoWytwarzajacy

kpt. Radosław Ratomski

Załączniki

Utworzony o 2011-02-09 12:47 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:23, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.