Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Zakład Karny Strzelce Opolskie Nr 1

Jednostka

Zakład Karny Strzelce Opolskie Nr 1

Adres

Zakład Karny Strzelce Opolskie Nr 1
 Karola Miarki 1
 47-100
 Strzelce Opolskie
 774400420 774400426

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Opole

Status

   Służba Więzienna jest umundurowaną i uzbrojoną formacją apolityczną podległą Ministrowi Sprawiedliwości, posiadającą własną strukturę organizacyjną. Służba Więzienna realizuje, na zasadach określonych w kodeksie karnym wykonawczym, zadania w zakresie wykonywania kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania. Działa na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz.U. Nr 79, poz. 523).
 
Centralny Zarząd Służby Więziennej jest aparatem wykonawczym Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, działającym na podstawie statutu nadanego przez Ministra Sprawiedliwości zarządzeniem Nr 34/02/CZSW z dnia 19 kwietnia 2002 roku w sprawie nadania statutu Centralnemu Zarządowi Służby Więziennej (Dz. Urz. MS Nr 3, poz. 11).
Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych Centralnego Zarządu Służby Więziennej określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej zarządzeniem Nr 1/2002 z dnia 9 maja 2002 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Centralnemu Zarządowi Służby Więziennej.

Kierownictwo

Dyrektor zakładu karnego
płk Andrzej Tesarewicz
Tel./Fax: (77) 440-04-20 do 25 / (77) 440-04-26
E-mail: andrzej.tesarewicz@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Andrzej Dąbrowski
Tel./Fax: (77) 440-04-20 do 25 / (77) 440-04-26
E-mail: andrzej.dabrowski@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Grzegorz Majcher
Tel./Fax: (77) 440-04-20 do 25 / (77) 440-04-26
E-mail: grzegorz.majcher@sw.gov.pl 
Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Leszek Jankowski
Tel./Fax: (77) 440-04-20 do 25 / (77) 440-04-26
Rzecznik Prasowy
st. sierż. Tomasz Fijałkowski
Tel./Fax: 77 4400420-23 wewn. 451
Tel. kom. 535000107

Struktura Organizacyjna

   Zakładem Karnym Nr 1 w Strzelcach Opolskich kieruje Dyrektor, który ma trzech zastępców. W skład struktury organizacyjnej Zakładu Karnego Nr 1 w Strzelcach Opolskich wchodzą następujące działy, służby oraz stanowiska samodzielne:
 
dział penitencjarny;
dział ochrony;
dział ewidencji;
dział finansowy ;
dział kwatermistrzowski;
dział kadr
służba zdrowia;
zespół ds. techniki i informatyki;
zespół ds. zatrudnienia osadzonych i bhp.  

Podmioty Współpracujące

   Działalność resocjalizacyjna wspomagana jest przez szereg organizacji, instytucji, kościołów i związków wyznaniowych, szkół i uczelni wyższych, placówek kulturalnych na co dzień współdziałających z zakładem karnym.
  
 Kościoły i Związki Wyznaniowe współpracujące z ZK Nr 1:Koścół Rzymsko – KatolickiKościół PrawosławnyTowarzystwo Biblijne "Strażnica" Wyznania Świadków JehowyŚwiecki Ruch Misyjny "Epifania"Chrześcijańska Wspólnota Zielonoświątkowa"Bractwo Więzienne
 Wspólpraca z instytucjami i klubami sportowymi:Wydział Kultury Urzędu Miasta i Gminy w Strzelcach Opolskich,Politechnika Opolska - Wydział Wychowania - Fizycznego,Wyższe Seminarium Duchowne w Opolu,Lokalne Stowarzyszenie „Barka”,Stowarzyszenie „Ognik” działające na rzecz osób niepełnosprawnych,Lokalna Telewizja „City-Sat Gordzielik”,Biblioteka Pedagogiczna,Centrum Integracji Społecznej,Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kadłubie,Kluby Sportowe: MKS Budowlan Strzelce Opolskie, LZS Piast Nowa Wieś, I ligowa drużyna Odra Opole, Stal Zawadzkie, Polonia Bytom, MKS Zamkowi Toszek

Przedmiot działalności

Oświadczenie majątkowe

Brak danych oświadczeń majątkowych.

Majątek Służby Więziennej

 
  budynek penitencjarny pow. - 7036  m²
  budynek administracji pow. 1122,19 m²
  budynek kuchni pralni - 816,80  m²
  budynek kojce dla psów pow. 101.30  m²
  budynek magazynu mundurowego pow.348,80 m²
  budynek magazynu eksploatacyjnego pow.108,46 m²
  budynek magazynu żywnościowego pow.570,00 m²
  budynek magazynu kwaterunkowego pow.127,46 m²
  budynek rozdzielni elektrycznej pow.17,99 m²
  budynek magazynu budowlanego pow. 159,00 m²
  budynek garażowy pow. 232,87  m²
  wiata pow. 50,00 m²
  strzelnica pow 2.32 ha
  łączna powierzchnia gruntów będących w zarządzie zakładu karnego 6.65 ha
 

Zamówienia publiczne

   Zakład Karny Nr 1 w Strzelcach Opolskich realizuje zamówienia publiczne zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.sw.gov.pl w zakładce dotyczącej zamówień publicznych.

 

Współpraca międzynarodowa

  Jednostka nie prowadzi współpracy międzynarodowej.

Fundusze unijne

  W Zakładzie Karnym Nr 1 w Strzelcach Opolskich realizowane są dwa projekty systemowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:
  Podniesienie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej realizujących zadania związane z przywięziennymi  "Klubami Pracy".Cykl szkoleniowo - aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu na rynek pracy, po zakończeniu odbywania kary pozbawinia wolności.
W Zakładzie Karnym nr 1 w Strzelcach Opolskich realizowane są projekty finansowane w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014.

Akty prawne

  • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.
  • Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej.
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności.
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywnaia tymczasowego aresztowania.

Sposób załatwiania spraw

  W sprawach próśb, wniosków i skarg - przyjmuje codziennie w godzinach 7.30 -15.30 dyrektor zakładu, lub jego zastepcy.
 Wnioski, skargi i prośby mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
 W zakresie rozpatrywania próśb , wniosków oraz skarg mają zastosowanie przepisy kodeksu karnego wykonawczego oraz przepisy wydane na jego podstawie.
  
   W zakresie rozpatrywania próśb , skarg i wniosków dotyczących działalności zakładu oraz postępowania funkcjonariuszy mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej ( t.j Dz. U z 2010 r. Nr 79, poz. 523) i przepisy do niej wykonawcze, a w sprawach nieuregulowanych ustawą powszechnie obowiązujące normy prawne.

Rejestry, ewidencje, archiwa

  Szczegółowe zasady rejestracji, gromadzenia i obiegu dokumentów, a także organizację i zakres działania archiwów zakładowych i składnic akt jednostek organizacynych Służby Więzinenej określa Zarządzenie nr 13/2002 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 19.12.2002 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwów zakładowych i składnic akt w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej. Dostęp do zasobów archiwalnych można uzyskać po złożeniu stosownego wniosku, w którym wnioskodawca określi interes prawny oraz uzasadni potrzebę uzyskania informacji.
 Archiwum gromadzi dokumenty wytworzone przez Zakład Karny Nr 1.

Dokumenty urzędowe

 Nie przedstawia się dokumentów urzędowych.

Wzory druków

  Wzory druków:
 Programy potrzebne do obsługi poniższych załączników:
 - Adobe Acrobat Reader
  
  
 Ankieta personalna kandydata do służby:
  

Ważne ogłoszenia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identyfikator Jednostki

215

StatusCreated

 

StatusModified

Zmodyfikowany przez Tomasz Fijałkowski o 2018-01-05 10:08

Struktura OrganizacyjnaCreated

 

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Tomasz Fijałkowski o 2018-01-05 10:08

Podmioty WspółpracująceCreated

 

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Tomasz Fijałkowski o 2018-01-05 10:08

Przedmiot działalnościCreated

 

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Tomasz Fijałkowski o 2018-01-05 10:08

Oświadczenie majątkoweCreated

 

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Tomasz Fijałkowski o 2018-01-05 10:08

Majątek Służby WięziennejCreated

 

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Tomasz Fijałkowski o 2018-01-05 10:08

Zamówienia publiczneCreated

 

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Tomasz Fijałkowski o 2018-01-05 10:08

Współpraca międzynarodowaCreated

 

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Tomasz Fijałkowski o 2018-01-05 10:08

Fundusze unijneCreated

 

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Tomasz Fijałkowski o 2018-01-05 10:08

Akty prawneCreated

 

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Tomasz Fijałkowski o 2018-01-05 10:08

Sposób załatwiania sprawCreated

 

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Tomasz Fijałkowski o 2018-01-05 10:08

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

 

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Tomasz Fijałkowski o 2018-01-05 10:08

Dokumenty urzędoweCreated

 

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Tomasz Fijałkowski o 2018-01-05 10:08

Wzory drukówCreated

 

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Tomasz Fijałkowski o 2018-01-05 10:08

Ważne ogłoszeniaCreated

 

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Tomasz Fijałkowski o 2018-01-05 10:08

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

 

AdresModified

Zmodyfikowany przez Tomasz Fijałkowski o 2018-01-05 10:08

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Tomasz Fijałkowski o 2018-01-05 10:08

Data wytworzenia

 

Nabór

Projektowane akty prawne

AdresWytwarzajacy

Tomasz Fijałkowski

Akty prawneWytwarzajacy

Tomasz Fijałkowski

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

Tomasz Fijałkowski

Fundusze unijneWytwarzajacy

Tomasz Fijałkowski

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

Tomasz Fijałkowski

NabórWytwarzajacy

Tomasz Fijałkowski

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

Tomasz Fijałkowski

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

Tomasz Fijałkowski

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

Tomasz Fijałkowski

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

Tomasz Fijałkowski

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

Tomasz Fijałkowski

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

Tomasz Fijałkowski

StatusWytwarzajacy

Tomasz Fijałkowski

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

Tomasz Fijałkowski

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

Tomasz Fijałkowski

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

Tomasz Fijałkowski

Wzory drukówWytwarzajacy

Tomasz Fijałkowski

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

 

KierownictwoWytwarzajacy

Tomasz Fijałkowski

Załączniki

Utworzony o 2011-02-09 12:47 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:23, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.