Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Zakład Karny Brzeg

Jednostka

Zakład Karny Brzeg

Adres

Zakład Karny Brzeg
 Bolesława Chrobrego 29
 49-300
 Brzeg
 774162011

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Opole

Status

Służba Więzienna działa na podstawie ustawy z dnia 09 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (Dz.U.10.79.523).
Zakład Karny w Brzegu jest jednostką organizacyjną więziennictwa polskiego podlega terytorialnie Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Opolu. Od dnia 01 stycznia 2014 roku w skład jednostki wchodzi Oddział Zewnętrzny w Grodkowie.

Kierownictwo

Dyrektor Zakładu Karnego
ppłk Piotr Kuźma
Tel./Fax: 77-416-20-11 w. 255/ 77-416-22-87
 
z-ca Dyrektora Zakładu Karnego
mjr mgr Roman Lejczak
Tel.: 77-416-20-11 w. 256
 
kier. Oddziału Zewnętrznego w Grodkowie
kpt. Jarosław Hołomejko
tel./fax: 77-415-52-21 w. 20/ 77-415-57-77
 
Rzecznik prasowy
mjr mgr Sławomir Kolczyk
Tel.: 77-416-20-11 w. 260
 

Struktura Organizacyjna

W jednostce organizacyjnej są umiejscowione działy: penitencjarny - kierownik mjr Sławomir Kolczyk, ochrony - kierownik kpt. Daniel Ganczarski, ewidencji - p.o. kierownika ppor. Łukasz Pacyna, kwatermistrzowski -  p.o.kierownika kpt. Andrzej Derzypolski, finansów - kierownik mjr Agnieszka Skibińska-Kałamuniak, ZOZ - lek. med. Jacek Matloch
 samodzielne stanowisko - insp. ds. informatyki.

Podmioty Współpracujące

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu, Starostwo Powiatowe w Brzegu, Urząd Miasta w Brzegu, Urząd Gminy w Lubszy, Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu, Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu, Urząd Gminy w Grodkowie.

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Zakładu Karnego w Brzegu jest wykonywanie kary pozbawienia wolności, wykonywanie tymczasowego - aresztowania oraz praca resocjalizacyjna na podstawie - przepisów zawartych w Kodeksie Karnym Wykonawczym (ustawa z dnia 06 czerwca 1997 r. Dz. U. z 1997, Nr 90,poz. 557 ze zm.), Ustawie o Służbie Więziennej z dnia 09 kwietnia 2010 r. (Dz. U. 2010, Nr 79, poz. 523) - Regulaminu Organizacyjno-Porządkowego Wykonywania Kary Pozbawienia Wolności, Regulaminu Organizacyjno-Porządkowego Wykonywania Tymczasowego Aresztowania oraz innych uregulowań wydanych na podstawie przytoczonych powyżej przepisów.
 
 
 
 
 
 
 

Oświadczenie majątkowe

 

Majątek Służby Więziennej

 

Zamówienia publiczne

test

Współpraca międzynarodowa

Zakład Karny w Brzegu nie prowadzi współpracy międzynarodowej.

Fundusze unijne

 

Akty prawne

Sposób załatwiania spraw

Dyrektor Zakładu Karnego w Brzegu przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Rejestry, ewidencje, archiwa

Zakad Karny w Brzegu gromadzi i przechowuje, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dane dotyczące zakresu swojej działalności. Dostęp do gromadzonych i przechowywanych danych przez Zakład Karny, podmiot może uzyskać po złożeniu stosownego wniosku, w którym określi interes prawny.

Dokumenty urzędowe

test

Wzory druków

test

Ważne ogłoszenia

Brzeg, dn. 28 października 2016r.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM

NA SPRZEDAŻ RZECZOWYCH SKŁADNIKÓW

MAJĄTKU RUCHOMEGO

ZAKŁADU KARNEGO W BRZEGU

II postępowanie przetargowe

 1. Nazwa i siedziba jednostki.

  Zakład Karny w Brzegu

  ul. Chrobrego 29, 49-300 Brzeg

  tel. 77 444 32 00 do 04, fax 77 416 22 87 1. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu.


Otwarcie ofert nastąpi przez komisje przetargową w świetlicy socjalnej Zakładu Karnego w Brzegu ul. Chrobrego 27 w dniu 25.11.2016r. o godz. 10:15
 1. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego.


Składniki będące przedmiotem przetargu można obejrzeć w w Zakładzie Karnym w Brzegu przy ul. Chrobrego 29 oraz w Oddziale Zewnętrznym w Grodkowie przy ul. Sienkiewicza 23 w dni robocze od poniedziałku do piątku od 28.10.2016r. do 25.11.2016r. w godz. od 8:00 do 15:00

  Szczegółowych informacji na temat składników można uzyskać pod nr tel. 77 444 32 00 do 04 w. 302, osoba do kontaktu: por. Tomasz Borowski 1. Rodzaj, typy, ilość i cena wywoławcza sprzedawanych składników rzeczowych majatku ruchomego.

Poz.

Nr inwent.

Nazwa składnika

majątku ruchomego

Rok prod. / rok nabycia

Ilość

Cena wywoławcza

1

2

3

4

5

6

1

3-31-311/4

Gazowa wytwornica pary technologicznej IVAR BLP 465

1999

1 kpl.

17 675,00 zł

2

3-31-313/1

Gazowa wytwornica pary technologicznej IVAR BLP 93

1999

1 kpl.

3 939,00 zł

3

4-46-463

Wymiennik ciepła WP6, pojemność 1560 l

2005

1 kpl.

2 525,00 zł

4

KSG112

Wymiennik ciepła WP6, pojemność 630 l

2004

1 kpl.

1 464,50 zł


 1. Wysokość wadium forma, termin i miejsce jego wniesienia.


Kwota wadium dla poszczególnych składników majątku ruchomego:


Poz.

Nazwa składnika

majątku ruchomego

Kwota wadium

1

2

3

1

Gazowa wytwornica pary technologicznej IVAR BLP 465

1 414,00 zł

2

Gazowa wytwornica pary technologicznej IVAR BLP 93

315,12 zł

3

Wymiennik ciepła WP6, pojemność 1560 l

202,00 zł

4

Wymiennik ciepła WP6, pojemność 630 l

117,16 zł


Kwotę wadium należy uiścić w formie pieniężnej i wpłacić do dnia 25.11.2016r. do godz. 9:00 w kasie Zakładu Karnego w Brzegu ul. Chrobrego 29 (budynek administracyjny 1 piętro)


 1. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu.


Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:

1) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, telefon, NIP oraz numer REGON,

2) w przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej, należy do oferty dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku przedsiębiorcy informację o wpisie do CEIDG,

3) oferowaną cenę za wybrany składnik objęty przedmiotem przetargu i warunki jej zapłaty,

(formularz ofertowy - załącznik nr 1 do ogłoszenia)

4) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,

(formularz ofertowy- załącznik nr 1 do ogłoszenia)

5) dowód wniesienia obowiązującego wadium,

6) parafowany wzór umowy ( załącznik nr 2 do ogłoszenia)


Oferent dołącza do oferty wypełniony formularza ofertowy (załącznik nr 1) oraz parafowany wzór umowy (załącznik nr 2).


 1. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca.


Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami (określonymi w pkt. 6 niniejszego ogłoszenia) należy złożyć w zaklejonej kopercie wg poniższego wzoru:

Imię, nazwisko lub nazwa (firma) oferenta

Adres oferenta


ZAKŁAD KARNY w BRZEGU

ul. Chrobrego 29

49-300 Brzeg


Oferta przetargowa na zakup składników rzeczowych majątku ruchomego

nie otwierać przed dniem 25.11.2016r. , godz. 10:15Oferty pisemne należy składać w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. 7:30 do 15:00 w sekretariacie Zakładu Karnego w Brzegu, ul. Chrobrego 29, 49-300 Brzeg do dnia 25.11.2016r. do godz. 10:00

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

W przypadku, gdy oferent jest zainteresowany zakupem więcej niż jednym składnikiem, ofertę należy złożyć oddzielnie odpowiednio na każdy składnik na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do ogłoszenia)


 1. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. 1. Inne informacje.1) przetarg jest prowadzony na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U. nr 114, poz. 761; zm. Dz.U. z 2016r. poz. 300)


2) przystąpienie do przetargu oznacza, że oferent akceptuje wszystkie warunki określone w ogłoszeniu, a w przypadku nabycia składnika, na który złożył ofertę nie będzie rościł żadnych pretensji do sprzedawcy związanych ze stanem technicznym zakupionego składnika.


3) komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na wybrany składnik objęty przedmiotem przetargu. Cena sprzedaży nie może być niższa od ceny wywoławczej.


  4) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium określonego w pkt 5 niniejszego ogłoszenia.

5) wadium musi być wniesione wyłącznie w pieniądzu.


6) wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.


7) wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.


8) wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.


9) komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:


 • została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,

 • nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt 6 niniejszego ogłoszenia, lub są niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,


10) o odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta,


11) w przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o tej samej najwyższej cenie na dany składnik, pomiędzy oferentami, którzy zaproponowali najwyższą cenę zostanie przeprowadzona aukcja, której ceną wywoławczą będzie cena zaproponowana w ofertach,


12) o terminie ewentualnej aukcji oferenci zostaną powiadomieni pisemnie, a w przypadku, gdy byli obecni przy otwarciu ofert, o którym mowa w pkt. 2 oferenci zostaną powiadomieni ustnie,
 1. Terminy zawarcia umowy.


1) zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty i zatwierdzeniu przez kierownika jednostki,


2) nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wybraniu oferty zawierającej najwyższą cenę, bądź w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu, nie dłuższym niż 7 dni,


3) wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia,


4) sprzedawca zastrzega sobie prawo własności składnika do chwili uiszczenia przez kupującego całkowitej ceny nabycia


  5) wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży (tj. np. demontaż składnika, załadunek na środek transportu) ponosi w całości kupującyNiniejsze ogłoszenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Zakładu Karnego w Brzegu oraz na stronie internetowej www.bip.sw.gov.pl28-10-2016r.


D Y R E K T O R

Zakładu Karnego w Brzegu

ppłk Piotr Kuźma

.............................................................

/ Data i podpis kierownika jednostki /
Załącznik nr 1………………… dnia …………............….

/miejscowość , data/

............................................................


............................................................

/imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania składajacego ofertę/


Numer NIP ….........................................

Numer REGON …...................................

Tel. …......................................................


Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z warunkami postępowania przetargowego określonego w ogłoszeniu o przetargu na sprzedaż składników oraz treścią wzoru umowy.

Akceptując warunki udziału w postępowaniu oraz oświadczam, że zapoznałem się ze stanem przedmiotu sprzedaży.

Biorę odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin – w przypadku rezygnacji z oględzin przed złożeniem oferty. (*)


Składam ofertę zakupu …...................................................................................................................

/nazwa składnika majątku ruchowego/


za kwotę …..................................... zł brutto

(słownie: ….........................................................................................................................................)


W załączeniu dowód wpłaty kwoty wadium.

Wyrażam zgodę, aby w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej, wpłacona kwota wadium zaliczona została na poczet ceny nabycia.


Warunki zapłaty: ….............................................................................................................................


W załączeniu:

1. …...............................................................

2. …...............................................................


…...................................................................

/podpis składającego ofertę/

(*) - niepotrzebne skreślićZałącznik nr 2

UMOWA nr …....................


zawarta w dniu ….............. 2016 roku pomiędzy:

Zakładem Karnym w Brzegu przy ul. B. Chrobrego 29 zwanym dalej „Sprzedawcą”, który reprezentuje:

............................................................................................................................................


a


Panem / Panią….............................................., legitymującym / ą się dowodem osobistym seria …........... nr …..............................., wydanym przez …............................................ ,

numer PESEL ….............................................,

zamieszkałym / ą w …..................................... przy ul. ….................................................... ,

zwanym / ą w treści umowy „Kupującym”,


o następującej treści:


§ 1


Przedmiotem umowy jest sprzedaż …................................................................................ oraz wykonanie wszelkich prac związanych z jego demontażem oraz wywiezieniem z terenu Zakładu Karnego w Brzegu / Oddziału Zewnętrznego w Grodkowie.


§ 2

Sprzedający oświadcza, że określony w § 1 przedmiot umowy stanowi własność Zakładu Karnego w Brzegu, jest wolny od wad prawnych i praw osób trzecich oraz nie jest przedmiotem żadnego postępowania bądź zabezpieczenia.


§ 3

Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje określony w § 1 przedmiot umowy w wyniku złożonej najkorzystniejszej oferty cenowej, za kwotę …................................ złotych brutto (słownie: …...................................................................................................................... zł.)


§ 4


1. Demontaż oraz wywóz przedmiotu umowy powinien nastąpić do dnia …........................................., po wcześniejszej wpłacie kwoty wymienionej w § 3:

a) w kasie Zakładu Karnego w Brzegu

b) na rachunek bankowy: NBP Oddział Opole 35 1010 1401 0051 6413 9120 0000

2. Kupujący wraz z podpisaniem niniejszej umowy kwituje odbiór składnika będącego przedmiotem umowy.

§ 5


Kupujący oświadcza, że znany mu jest stan techniczny przedmiotu określonego w §1.


§ 6


Wszelkie koszty związane z realizacją postanowień niniejszej umowy, w tym także koszty uiszczenia opłaty skarbowej, ponosi Kupujący.


§ 7


Za opóźnienie w wykonaniu umowy §4 ust.1 strony ustalają karę umowną w wysokości 2 % wartości umowy za każdy dzień zwłoki.


§ 8


Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

W zakresie nieuregulowanym stosuje się przepisy polskiego kodeksu cywilnego.

§ 10


Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać w sposób polubowny. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu właściwym dla jego rozpatrzenia będzie sąd właściwy dla miejsca zawarcia umowy.

§ 11


Umowa niniejsza sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Sprzedającego i jeden dla Kupującego.
KUPUJĄCY SPRZEDAJĄCY
……………………………….. ………………..………………


 

 

Identyfikator Jednostki

103

StatusCreated

Utworzony przez Marcin Woldan o 2011-01-24 10:52

StatusModified

Zmodyfikowany przez Tomasz Borowski o 2016-10-28 14:38

Struktura OrganizacyjnaCreated

Utworzony przez Marcin Woldan o 2011-06-02 20:08

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Tomasz Borowski o 2016-10-28 14:38

Podmioty WspółpracująceCreated

Utworzony przez Marcin Woldan o 2011-01-24 10:52

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Tomasz Borowski o 2016-10-28 14:38

Przedmiot działalnościCreated

Utworzony przez Marcin Woldan o 2011-01-24 10:52

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Tomasz Borowski o 2016-10-28 14:38

Oświadczenie majątkoweCreated

Utworzony przez Marcin Woldan o 2011-01-24 10:52

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Tomasz Borowski o 2016-10-28 14:38

Majątek Służby WięziennejCreated

Utworzony przez Marcin Woldan o 2011-01-24 10:52

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Tomasz Borowski o 2016-10-28 14:38

Zamówienia publiczneCreated

Utworzony przez Marcin Woldan o 2011-01-24 10:52

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Tomasz Borowski o 2016-10-28 14:38

Współpraca międzynarodowaCreated

Utworzony przez Marcin Woldan o 2011-01-24 10:52

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Tomasz Borowski o 2016-10-28 14:38

Fundusze unijneCreated

Utworzony przez Marcin Woldan o 2011-01-24 10:52

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Tomasz Borowski o 2016-10-28 14:38

Akty prawneCreated

Utworzony przez Marcin Woldan o 2011-01-24 10:52

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Tomasz Borowski o 2016-10-28 14:38

Sposób załatwiania sprawCreated

Utworzony przez Marcin Woldan o 2011-01-24 10:52

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Tomasz Borowski o 2016-10-28 14:38

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

Utworzony przez Marcin Woldan o 2011-01-24 10:52

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Tomasz Borowski o 2016-10-28 14:38

Dokumenty urzędoweCreated

Utworzony przez Marcin Woldan o 2011-01-24 10:52

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Tomasz Borowski o 2016-10-28 14:38

Wzory drukówCreated

Utworzony przez Marcin Woldan o 2011-01-24 10:52

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Tomasz Borowski o 2016-10-28 14:38

Ważne ogłoszeniaCreated

Utworzony przez Marcin Woldan o 2011-01-24 10:52

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Tomasz Borowski o 2016-10-28 14:38

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

 

AdresModified

Zmodyfikowany przez Tomasz Borowski o 2016-10-28 14:38

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Tomasz Borowski o 2016-10-28 14:38

Data wytworzenia

 

Nabór

Projektowane akty prawne

AdresWytwarzajacy

.

Akty prawneWytwarzajacy

.

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

.

Fundusze unijneWytwarzajacy

.

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

Tomasz Borowski

NabórWytwarzajacy

.

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

.

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

.

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

.

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

.

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

.

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

.

StatusWytwarzajacy

.

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

.

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

.

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

.

Wzory drukówWytwarzajacy

.

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

 

KierownictwoWytwarzajacy

.

Załączniki

Utworzony o 2011-02-09 12:47 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:23, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.