Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Areszt Śledczy Opole

Jednostka

Areszt Śledczy Opole

Adres

Areszt Śledczy w Opolu
ul. Sądowa 4
45-033 Opole
 
tel. 77 454 56 47
fax. 77 453 97 41

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Opole

Status

Służba Więzienna działa na podstawie ustawy z dnia 09 kwietnia 2010 r o Służbie Więziennej (Dz.U.10.79.523).
 Areszt Śledczy w Opolu jest jednostką organizacyjną więziennictwa polskiego podległą terytorialnie Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Opolu.
 

Kierownictwo

Dyrektor:
ppłk Artur Malczyk
tel./fax: (77) 549-22-50
e-mail: as_opole@sw.gov.pl
  
Z-ca dyrektora:
mjr Dariusz Wardawy 
tel./fax: (77) 549-22-50
e-mail: as_opole@sw.gov.pl
 
Rzecznik prasowy
st. szer. Dawid Makowski
tel./fax: 693-224-051

Struktura Organizacyjna

W Areszcie Śledczym w Opolu wyodrębnia się następującą strukturę organizacyjną jednostki:
  
 Funkcjonariusze podlegli bezpośrednio dyrektorowi:
 - sekretariat;
 - inspektor ds. kadr;
 - inspektor ds. BHP i zatrudnienia osadzonych;
 - inspektor ds. zamówień publicznych;
 - inspektor ds. próśb i skarg osadzonych.
 - kierownicy działów:
 działu penitencjarnego;
 działu ochrony;
 działu ewidencji;
 działu kwatermistrzowski;
 działu łączności i informatyki;
 działu finansowego;
 służby zdrowia;
 ośrodka diagnostycznego.
 
 

Podmioty Współpracujące

Podmioty współpracujące poprzez zatrudnienie odpłatne skazanych kobiet:
- PPO Przedsiębiorstwo Państwowe w Strzelcach Opolskich.
 
Podmioty współpracujące poprzez zatrudnienie nieodpłatne skazanych kobiet:
- Zakład opiekuńczo-leczniczy prowadzony prze zgromadzenie sióstr według III reguły św. Franciszka w Opolu;
- Dom pomocy społecznej prowadzony prze zgromadzenie sióstr według III reguły św. Franciszka w Opolu;
- Publiczne  przedszkole nr 5 w Opolu.
  
  
  
  
  
  
  
 

Przedmiot działalności

 

Areszt Śledczy w Opolu jest jednostką penitencjarną przeznaczoną dla tymczasowo aresztowanych mężczyzn i kobiet oraz dysponuje oddziałami zakładu karnego dla skazanych mężczyzn recydywistów penitencjarnych typu zamkniętego i dla skazanych kobiet zakwalifikowanych do odbywania kary pozbawienia wolności w zakładach dla młodocianych typu zamkniętego, półotwartego i otwartego, dorosłych pierwszy raz odbywających karę typu zamkniętego, półotwartego i otwartego, recydywistów penitencjarnych typu zamkniętego, półotwartego i otwartego. W areszcie funkcjonuje ośrodek diagnostyczny obsługujący głównie jednostki penitencjarne okręgu opolskiego, w którym przeprowadzane są badania psychologiczne i psychiatryczne osób pozbawionych wolności. Pojemność jednostki wynosi 345 miejsc.

W struktury Aresztu Śledczego wchodzą także dwa oddziały zewnętrzne: Oddział Zewnętrzny w Turawie oraz Oddział Zewnętrzny w Opolu.

Oddział Zewnętrzny w Turawie Aresztu Śledczego w Opolu został utworzony na mocy Zarządzenia Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 1 czerwca 2012 roku, w miejsce istniejącego od połowy lat 70. XX w. Ośrodka Doskonalenia Kadr Służby Więziennej "Korab" w Turawie. Otwarcie jednostki i przyjęcie pierwszych osadzonych nastąpiło 1 czerwca 2013 roku. Jednostka przeznaczona jest dla 100 skazanych kobiet: młodocianych, dorosłych – pierwszy raz odbywających karę oraz recydywistek penitencjarnych, zakwalifikowanych do odbywania kary pozbawienia wolności w zakładach karnych typu półotwartego i otwartego. Osadzone zakwaterowane są w celach trzy- i czteroosobowych, w trzech pawilonach mieszkalnych. Dodatkowo w jednostce może odbywać karę 5 skazanych mężczyzn, zatrudnionych przy pracach gospodarczych. 
W dniu 1 października 2017r. do Aresztu Śledczego w Opolu dołączono kolejny oddział zewnętrzny. Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia28 września 2017 roku zniesiono bowiem Zakład Karny w Opolu, w jego miejsce tworząc Oddział Zewnętrzny w Opolu administracyjnie podległy Aresztowi Śledczemu w Opolu. Jest to jednostka typu otwartego, a przebywają w niej skazani mężczyźni odbywający karę po raz pierwszy, recydywiści penitencjarni oraz skazani młodociani. Pojemność oddziału wynosi 139 miejsc.

Plan działaności:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oświadczenie majątkowe

 

Majątek Służby Więziennej

Opole, dnia 28.11.2018 r.
 
OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO
 

Zamówienia publiczne

W Areszcie Śledczym w Opolu zamówienia publiczne realizowane są w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) oraz w oparciu o akty wykonawcze wydane na podstawie w/w ustawy. Aktualnie toczące sie postępowania dostępne są na stronie www.sw.gov.pl w zakładce dotyczącej zamówień publicznych.

Współpraca międzynarodowa

Areszt Śledczy w Opolu nie współpracuje z jednostkami penitencjarnymi spoza terenu Rzeczpospolitej Polskiej.

Fundusze unijne

Areszt Śledczy w Opolu realizuje projekty systemowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Akty prawne

Sposób załatwiania spraw

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
 
 Poniedziałek: 8.00-15.00
 Wtorek: 8.00-15.00
 Środa: 8.00-15.00
 Czwartek: 8.00-15.00
 Piątek: 8.00-15.00

Rejestry, ewidencje, archiwa

Dokumenty urzędowe

Wzory druków

Ważne ogłoszenia

Opole, 12 grudnia 2018 r.

  

OGŁOSZENIE

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) - zamówienie podprogowe

  

Dyrektor Aresztu Śledczego w Opolu zaprasza wykonawców do złożenia oferty cenowej na udzielenie zamówienia publicznego, które będzie realizowane na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) – ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

 

Przedmiotem zamówienia będzie dostawa sprzętu informatycznego, sieciowego oraz oprogramowania do Aresztu Śledczego w Opolu.

 

Wszystkie informacje dot. opisu, realizacji i terminu przedmiotu zamówienia oraz sposobu złożenia oferty zostały opisane w ogłoszeniu o udzielenie zamówienia publicznego (plik elektroniczny pdf.).

Wykonawca biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest do wypełnienia, podpisania i odesłania formularza ofertowego (plik elektroniczny pdf.).

 

Załączniki:

1.       Ogłoszenie o zamówieniu sprzęt komp.pdf

2.       Formularz ofertowy sprzęt komp.pdf

Opole, dnia 10.12.2018 r.

INFORMACJA O WYŁONIENIU WYKONAWCY

Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż kotła warzelnego przechylnego do Oddziału Zewnętrznego w Turawie Aresztu Śledczego w Opolu

Opole, dnia 03.12.2018 r.

INFORMACJA O WYŁONIENIU WYKONAWCY

Przedmiot zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleniowo-aktywizacyjnego pod nazwą "Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych połączony z aktywizacją zawodową"

Opole, dnia 26.11.2018 r.

INFORMACJA O WYŁONIENIU WYKONAWCY

Przedmiot zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleniowo-aktywizacyjnego pod nazwą "Brukarz połączony z aktywizacją zawodową"

Opole, 20 marca 2018 r.


PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W 2018 r.

w Areszcie Śledczym w Opolu

ul. Sądowa 4, 45-033 OpoleLp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia (netto zł)

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

Dostawy warzyw i owoców

Dostawy

Przetarg nieograniczony

85 000,00 zł

II kwartał 2018

Dostawy różnych produktów spożywczych

Dostawy

Przetarg nieograniczony

89 000,00 zł

II kwartał 2018

Dostawy produktów mięsnych i wędliniarskich

Dostawy

Przetarg nieograniczony

250 000,00 zł

IV kwartał 2018

Dostawy produktów mleczarskich

Dostawy

Przetarg nieograniczony

133 000,00 zł

IV kwartał 2018

Dostawy pieczywa

Dostawy

Przetarg nieograniczony

110 000,00 zł

IV kwartał 2018

Dostawy różnych produktów spożywczych

Dostawy

Przetarg nieograniczony

140 000,00 zł

IV kwartał 2018

Dostawy warzyw i owoców

(01.01.2019 r. – 30.06.2019 r.)

Dostawy

Przetarg nieograniczony

65 000,00 zł

IV kwartał 2018

Dostawy produktów leczniczych i materiałów medycznych

Dostawy

Przetarg nieograniczony

835 000,00 zł

III kwartał 2018

Identyfikator Jednostki

100

StatusCreated

 

StatusModified

Zmodyfikowany przez Janusz Zając- AŚ Opole - Dział Kwatermistrzowski o 2018-12-12 09:38

Struktura OrganizacyjnaCreated

Utworzony przez Przemysław Zwiech o 2011-02-02 09:28

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Janusz Zając- AŚ Opole - Dział Kwatermistrzowski o 2018-12-12 09:38

Podmioty WspółpracująceCreated

Utworzony przez Przemysław Zwiech o 2011-02-02 09:48

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Janusz Zając- AŚ Opole - Dział Kwatermistrzowski o 2018-12-12 09:38

Przedmiot działalnościCreated

Utworzony przez Przemysław Zwiech o 2011-02-02 09:48

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Janusz Zając- AŚ Opole - Dział Kwatermistrzowski o 2018-12-12 09:38

Oświadczenie majątkoweCreated

Utworzony przez Marcin Woldan o 2011-06-01 17:56

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Janusz Zając- AŚ Opole - Dział Kwatermistrzowski o 2018-12-12 09:38

Majątek Służby WięziennejCreated

Utworzony przez Marcin Woldan o 2011-06-01 17:55

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Janusz Zając- AŚ Opole - Dział Kwatermistrzowski o 2018-12-12 09:38

Zamówienia publiczneCreated

Utworzony przez Przemysław Zwiech o 2011-01-26 15:13

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Janusz Zając- AŚ Opole - Dział Kwatermistrzowski o 2018-12-12 09:38

Współpraca międzynarodowaCreated

Utworzony przez Przemysław Zwiech o 2011-02-02 09:48

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Janusz Zając- AŚ Opole - Dział Kwatermistrzowski o 2018-12-12 09:38

Fundusze unijneCreated

Utworzony przez Przemysław Zwiech o 2011-02-02 09:55

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Janusz Zając- AŚ Opole - Dział Kwatermistrzowski o 2018-12-12 09:38

Akty prawneCreated

 

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Janusz Zając- AŚ Opole - Dział Kwatermistrzowski o 2018-12-12 09:38

Sposób załatwiania sprawCreated

Utworzony przez Przemysław Zwiech o 2011-02-02 09:28

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Janusz Zając- AŚ Opole - Dział Kwatermistrzowski o 2018-12-12 09:38

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

 

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Janusz Zając- AŚ Opole - Dział Kwatermistrzowski o 2018-12-12 09:38

Dokumenty urzędoweCreated

 

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Janusz Zając- AŚ Opole - Dział Kwatermistrzowski o 2018-12-12 09:38

Wzory drukówCreated

 

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Janusz Zając- AŚ Opole - Dział Kwatermistrzowski o 2018-12-12 09:38

Ważne ogłoszeniaCreated

Utworzony przez Przemysław Zwiech o 2011-02-02 09:55

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Janusz Zając- AŚ Opole - Dział Kwatermistrzowski o 2018-12-12 09:38

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

Utworzony przez Administrator BIP o 2011-04-14 07:52

AdresModified

Zmodyfikowany przez Janusz Zając- AŚ Opole - Dział Kwatermistrzowski o 2018-12-12 09:38

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Janusz Zając- AŚ Opole - Dział Kwatermistrzowski o 2018-12-12 09:38

Data wytworzenia

 

Nabór

Wszystkie ogłoszenia o naborze do Aresztu Śledczego w Opolu na bieżąco umieszczane są na stronie internetowej.

Projektowane akty prawne

AdresWytwarzajacy

Opole ul. Sądowa 4

Akty prawneWytwarzajacy

pzwi

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

pzwi

Fundusze unijneWytwarzajacy

pzwi

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

pzwi

NabórWytwarzajacy

pzwi

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

pzwi

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

pzwi

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

pzwi

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

pzwi

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

pzwi

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

pzwi

StatusWytwarzajacy

pzwi

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

pzwi

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

pzwi

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

pzwi

Wzory drukówWytwarzajacy

pzwi

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

pzwi

KierownictwoWytwarzajacy

pzwi

Załączniki

Utworzony o 2011-02-09 12:47 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:23, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.