Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Areszt Śledczy Białystok

Jednostka

Areszt Śledczy Białystok

Adres

Areszt Śledczy Białystok
 Kopernika 21
 15-377  Białystok
 (85) 742 70 21 do 23 / (85) 742 70 24

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Białystok

Status

Służba Więzienna działa na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2016r. poz. 713 z późn. zm.). Areszt Śledczy w Białymstoku jest jednostką organizacyjną podlegającą Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Białymstoku. 
 
 
 
 

Kierownictwo

płk mgr  Wojciech Prażmowski
 Dyrektor Aresztu Śledczego
 
 
 ppłk mgr Marek Nowacki
 Z-ca Dyrektora Aresztu Śledczego
 
 
 ppłk mgr Sławomir Stefaniak
 Z-ca Dyrektora Aresztu Śledczego
 
st. szer. Kamil Tyburski
rzecznik prasowy
 
 (85) 742 70 21  wew. 557

Struktura Organizacyjna

W skład Aresztu Śledczego w Białymstoku, wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1. Kierownictwo - Dyrektor i Zastepcy Dyrektora,
2. Dział Kadr i Spraw Organizacyjno - Prawnych,
3. Dział Finansowy,
4. Dział Kwatermistrzowski,
5. Dział Ewidencji,
6. Dział Penitencjarny,
7. Ośrodek Diagnostyczny,
8. Dział Ochrony,
9. Ambulatorium z Izbą Chorych,
10. Zespół d/s informatyki i łączności,
11. Samodzielne stanowiska pracy do spraw:
      a) BHP
      b) Radca Prawny
 

Podmioty Współpracujące

 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
 • Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
 • Urząd Miejski w Białymstoku
 • Uniwersytet w Białymstoku Wydział Prawa
 • Uniwersytet w Białymstoku Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku
 • Stowarzyszenie na rzecz rodziny i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym HOLOS
 • Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie DROGA w Białymstoku
 • Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Białymstoku
 • Stowarzyszenie Penitencjarne PATRONAT w Białymstoku
 • Stowarzyszenie „Faros” w Białymstoku
 • Kościoły i związki wyznaniowe
 • Książnica Podlaska w Białymstoku
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im Ks. J. Twardowskiego w Białymstoku
 • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku

Przedmiot działalności

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oświadczenie majątkowe

 

Majątek Służby Więziennej

 

Zamówienia publiczne

 

Współpraca międzynarodowa

 

Fundusze unijne

 

Akty prawne

DD.021.6.2017

 

 

ZARZĄDZENIE  Nr  6/2017

Dyrektora Aresztu Śledczego w Białymstoku

  z dnia 10 lutego 2017 roku

w sprawie porządku wewnętrznego

Aresztu Śledczego w Białymstoku

 

 

       Na podstawie art. 73 § 2 w zw. z art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557 z późn. zm.1) oraz § 14 w zw. z §13 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjno – porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności (Dz. U. poz. 2231) i § 15 w zw. z § 14   rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu  organizacyjno – porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania (Dz. U. poz. 2290) ustalam porządek wewnętrzny Aresztu Śledczego w Białymstoku:

 

 

 

ROZDZIAŁ I

Porządek dnia

 

§ 1. W dni powszednie:

Godz.

6.40

-

Pobudka

Godz.

6.40 – 7.00

-

Prace porządkowo – higieniczne, słanie łóżek

Godz.

7.00 – 7.15

-

Apel poranny

Godz.

7.15 – 7.30

-

Prace porządkowo – higieniczne

Godz.

7.30 – 7.50

-

Śniadanie

Godz.

7.50 – 8.00

-

Zgłaszanie się do przełożonych, zgłaszanie usterek technicznych, wyjście do pracy i rozpoczęcie spacerów

Godz.

8.00 – 12.30

-

Zajęcia kulturalno – oświatowe, przyjmowanie przez przełożonych, lekarza, kontakty z wychowawcami, konsultacje specjalistyczne, usuwanie usterek technicznych, załatwianie spraw bytowych, zajęcia własne, spacery, praca

Godz.

12.30 – 13.15

-

Obiad.

Godz.

13.15 – 17.30

-

Zajęcia kulturalno – oświatowe, praca, zajęcia własne, kontakty z wychowawcami, przyjmowanie przez lekarzy, konsultacje specjalistyczne, spacery

Godz.

17.30 – 18.00

-

Kolacja

Godz.

18.00 – 18.45

-

Zajęcia własne w celach mieszkalnych

Godz.

19.00 – 19.20

-

Apel wieczorny

Godz.

19.20 – 22.00

-

Prace porządkowo - higieniczne

Godz.

22.00 – 6.40

-

Cisza nocna

 

 

 

 

§ 2. W dni wolne od pracy:

Godz.

6.40

-

Pobudka

Godz.

6.40 – 7.00

-

Prace porządkowo – higieniczne, słanie łóżek

Godz.

7.00 – 7.15

-

Apel  poranny

Godz.

7.15 – 7.30

-

Prace porządkowe

Godz.

7.30 – 7.50

-

Śniadanie

Godz.

7.50 – 12.30

-

Zajęcia kulturalno – oświatowe w celach i świetlicach oddziałowych, zajęcia własne, spacer, nabożeństwa w kaplicy

Godz.

12.30 – 13.15

-

Obiad

Godz.

13.15 – 17.30

-

Zajęcia kulturalno – oświatowe, zajęcia własne, spacery, nabożeństwa w kaplicy

Godz.

17.30 – 18.00

-

Kolacja

Godz.

18.00 – 19.00

-

Zajęcia własne w celach mieszkalnych

Godz.

19.00 – 19.20

-

Apel wieczorny

Godz.

19.20 – 22.00

-

Prace porządkowo – higieniczne

Godz.

22.00 – 6.40

-

Cisza nocna

 

§ 3. Audycje radiowęzła są nadawane od godziny 7.30 do godziny 21.00, z przerwą od godziny 12.30 do 13.15 oraz od godz. 19.00 do 19.30.

 

ROZDZIAŁ II

Sposób przeprowadzania apelu porannego i wieczornego

 

§ 4. Na sygnał „apel” lub sygnał dźwiękowy osadzeni niezwłocznie przerywają wszelkie zajęcia, przyjmują postawę stojącą ustawiają się ubrani w strój dzienny w szeregu lub dwuszeregu.

 

§ 5. Podczas apelu wyznaczony osadzony podaje odbierającemu apel swoje imię                     i nazwisko oraz stan osadzonych. W celi, w której przebywa jeden osadzony, podaje                 on odbierającemu apel swoje imię i nazwisko.

 

§ 6. Na sygnał „po apelu” lub sygnał dźwiękowy osadzeni przystępują do zajęć określonych porządkiem dnia.

 

ROZDZIAŁ III

Miejsce i porządek spożywania posiłków dostarczanych przez administrację

 

§ 7. Osadzeni odbierają posiłki dostarczane przez administrację indywidualnie, spożywają je w celach mieszkalnych w czasie  wyznaczonym porządkiem  dnia.

 

§ 8. Diety w poszczególnych celach wydawane są w pierwszej kolejności.

 

§ 9. Zabrania się odbioru posiłków w pidżamie lub samej bieliźnie. Nie dotyczy                          to osadzonych umieszczonych w celach izby chorych.

 

§ 10. Bezpośrednio po spożyciu posiłku, naczynia należy umyć i ustawić w szafkach.    

 

§ 11. Niespożyte pieczywo należy wystawiać do zwrotu  codziennie przed śniadaniem         i przed kolacją.

 

  ROZDZIAŁ IV

Zasady poruszania się po terenie Aresztu Śledczego w Białymstoku

 

§ 12. Po terenie Aresztu Śledczego w Białymstoku, zwanego dalej „Aresztem” lub „jednostką”, osadzeni poruszają się wyłącznie w szyku zwartym, pod dozorem funkcjonariuszy Służby Więziennej lub innych uprawnionych osób. W tym czasie zabrania się osadzonym prowadzenia głośnych rozmów, palenia papierosów, a także kontaktowania się z innymi osadzonymi spoza szyku.

 

§ 13. Osadzonym zatrudnionym  zabrania się samowolnego opuszczania stanowisk pracy            i poruszania się po terenie Aresztu bez dozoru przełożonych.

 

ROZDZIAŁ V

Godziny, miejsce i sposób odbywania spacerów, korzystania z kąpieli

oraz wymiany bielizny, odzieży i pościeli

 

§ 14. Spacery odbywają się codziennie w godzinach 7.50 – 17.30, na wyznaczonych placach spacerowych, według porządku określonego planem.

 

§ 15. Spacer trwa jedną godzinę.

 

§ 16. Spacer osadzeni odbywają w kompletnym ubraniu stosownym do pory roku.

 

§ 17. W czasie spaceru osadzonym zabrania się porozumiewania się z osadzonymi spoza grupy spacerowej i osobami postronnymi oraz przekazywania jakichkolwiek przedmiotów.

 

§ 18. W czasie spaceru osadzeni mogą uprawiać gimnastykę, nie zakłócając porządku spaceru.

 

§ 19.  Osadzeni, którzy z przyczyn od nich niezależnych nie skorzystali z spaceru                 w wyznaczonym terminie, mogą z niego skorzystać w najbliższym ostatnim rzucie według ustalonego planu spacerów.

 

§ 20.1. Kąpiele osadzeni odbywają dwa razy w tygodniu w łaźniach Aresztu, które wydawane są od  poniedziałku do soboty w godzinach 8.00 – 12.30 i 13.15 – 17.30,                   a osadzeni w pawilonie C kąpiele odbywają w łaźni oddziału III pawilonu A w godzinach 8.00 – 12.30 oraz 13.15. - 18.30.

Kąpiel osadzonych odbywa się według następującego porządku:

1) poniedziałek, piątek  - pawilon B

    poniedziałek, czwartek - pawilon C

               poniedziałek, czwartek- pawilon D

2) wtorek, piątek- pawilon  A oddział III

    wtorek, piątek- pawilon  A oddział IV  cele 412 - 429

    wtorek, piątek- ośrodek diagnostyczny

               wtorek, piątek- pawilon A oddział I

3) środa, sobota- pawilon A oddział II    

4) czwartek, sobota - pawilon A oddział IV cele  401 – 410, 432 – 442

         2. Kąpiel odbywa się zgodnie z podziałem na grupy tymczasowo aresztowanych.

      3. Piżamy, koszule nocne, ręczniki i ścierki do wycierania naczyń wymienia się co tydzień lub częściej w zależności od potrzeb, odzież i obuwie w zależności od potrzeb, pościel co dwa tygodnie lub częściej w zależności od potrzeb. Osadzeni, którzy będą nieobecni w celi (np. wyjazd do sądu, itp.) w czasie wymiany zobowiązani są do przygotowania norm należności do wymiany na swoim łóżku. Przedmioty, które z chwilą wydania  przechodzą na własność osoby osadzonej, osoba osadzona pierze we własnym zakresie.      

      4. W przypadku, gdy wyznaczony dzień jest dniem ustawowo wolnym, wymiany                 o której mowa w § 20 ust. 3 dokonuje się w dniu poprzedzającym lub pierwszym  dniu roboczym.

       5. Po śniadaniu osadzeni przygotowują w celach mieszkalnych celem wymiany normy należności, o których mowa w § 20 ust. 3. Wymiana następuje w oddziałach mieszkalnych. Po otwarciu celi przygotowane normy należności zostają przeliczone                   i sprawdzone pod względem umyślnego niszczenia. W przypadku utraty przez osadzonego norm należności zostaje sporządzony meldunek o szkodzie, a sprawca obciążony kosztami. Osadzony odbierający czyste normy należności sprawdza ich liczbę                  i stan, a ewentualne roszczenia zgłasza przed zamknięciem celi.

        6. Wymiana bielizny i pościeli w Areszcie Śledczym w Białymstoku odbywa się w dni robocze według następującego porządku:

1) poniedziałek : Pawilon A - oddz. III i pawilon C,

2) wtorek : Pawilon A - ośrodek diagnostyczny, pawilon A - oddz. IV cele od 412  do  429,

3) środa: Pawilon A - oddz. II,

4) czwartek : Pawilon A - oddz. IV cele od 401 do 410, pawilon D oraz pawilon B,

5) piątek : Pawilon A - oddz. I, oddz. IV cele od 432 do 442.

    7. Środki higieny wydawane są osadzonym do 5 dnia każdego miesiąca kalendarzowego na podstawie indywidualnego zgłoszenia zapotrzebowania przez osadzonych.

 

§ 21. Osadzony, który z przyczyn niezależnych od siebie nie skorzystał z kąpieli                  w wyznaczonym terminie, może z niej skorzystać w najbliższym dniu roboczym lub           w przypadku, gdy nie mógł skorzystać z kąpieli w piątek, w najbliższą sobotę.

 

ROZDZIAŁ VI

Godziny i miejsce, w których dozwolone jest palenie wyrobów tytoniowych

 

§ 22. Osadzeni mogą palić wyroby tytoniowe wyłącznie:

1) w wyznaczonych celach mieszkalnych dla osadzonych używających wyrobów tytoniowych,

2) w czasie spaceru, w wyznaczonym do tego celu miejscu placu spacerowego.

 

ROZDZIAŁ VII

Ilość i rodzaj własnej odzieży, bielizny i obuwia,

które osadzony może posiadać w celi mieszkalnej

 

§ 23. Osadzeni mogą korzystać, z zastrzeżeniem § 25,  z własnej odzieży, obuwia

 i bielizny z wyłączeniem ręczników i ścierek do wycierania naczyń.

 

§ 24. 1. Zezwala się osadzonym na posiadanie następujących ilości odzieży i obuwia:

1) w okresie od 1 maja do 30 września (okres letni): jednej pary spodni długich, krótkich spodenek, jednego swetra lub bluzy, trzech koszul (ewentualnie koszulek sportowych), jednej pary obuwia i jednej sztuki okrycia wierzchniego,

2) w okresie od 1 listopada do 31 marca (okres zimowy): dwóch par spodni długich, dwóch swetrów lub bluz, trzech koszul (ewentualnie podkoszulków), dwóch par obuwia i jednej sztuki odzieży wierzchniej,

3) w miesiącach przejściowych: kwiecień i październik dopuszcza się możliwość posiadania przez osadzonych dopuszczalnej ilości odzieży i obuwia danego rodzaju przewidzianego w okresie letnim lub zimowym,

4) w ciągu całego roku – jednego kompletu dresów i jednej pary obuwia sportowego.

     2. Na posiadanie innej odzieży, nie wymienionej w ust. 1 wymagana jest zgoda Dyrektora Aresztu.

§ 25. Osadzeni zakwalifikowani do osób wymagających osadzenia w wyznaczonym oddziale lub celi aresztu śledczego lub zakładu karnego typu zamkniętego w warunkach zapewniających wzmożoną ochronę społeczeństwa i bezpieczeństwa aresztu lub zakładu, korzystają z odzieży i obuwia będących własnością administracji jednostki. Mogą oni korzystać z własnej bielizny osobistej.

 

ROZDZIAŁ VIII

Ilość i wymiary przedmiotów, które osadzony może posiadać w celi oraz sposób  przechowywania i zasady ich używania

 

§ 26.1. Zezwala się na posiadanie w celi mieszkalnej czajnika elektrycznego bezprzewodowego, oznaczonego symbolem B lub CE dostosowanego wyłącznie do sieci z przewodem ochronnym PE o mocy nieprzekraczającej 1000 W, posiadającego stosowne znaki bezpieczeństwa.

    2. W celach o pojemności do 6 osób może być użytkowany tylko jeden czajnik,                 w  pozostałych celach - dwa czajniki.

       3. Osadzony korzysta z naczyń, sztućców i ścierek do wycierania naczyń oraz pościeli       i ręczników będących własnością jednostki penitencjarnej za wyjątkiem sytuacji określonych w § 27 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjno – porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności (Dz. U. poz. 2231) i § 32 ust. 1  Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu  organizacyjno – porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania (Dz. U. poz. 2290)

     4. Urządzenia, o których mowa w ust. 1, nie mogą być przerabiane, ani posiadać cech prowizorycznie dokonywanych napraw.

 

§ 27. 1. Skazany może za zezwoleniem, o którym mowa w art. 110a § 2 Kodeksu karnego wykonawczego, posiadać w celi, w szczególności następujące urządzenia:

1) odbiornik telewizyjny o przekątnej ekranu nieprzekraczającej 19 cali,

2) antenę pokojową,

3) dekoder do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej,

4) małogabarytowy odtwarzacz płyt DVD  bez wbudowanego ekranu,

5) konsolę do gier, która:

    a) nie jest wyposażona w środki łączności przewodowej lub bezprzewodowej,

    b) nie posiada możliwości zapisu i utrwalania danych

    c) nie posiada możliwości rozbudowy o podzespoły łączności przewodowej lub                                                                                                                                                             bezprzewodowej oraz zapisu i utrwalania danych.

6) małogabarytowy odbiornik radiowy, bez możliwości zasilania z sieci elektrycznej, wyposażony w słuchawki.

7) przenośny odtwarzacz płyt CD, a także płyty CD, VCD, DVD  w ilości łącznie nie większej niż 5 sztuk na których dokonano zapisu w formie legalnej kopii przeznaczonej do użytku osobistego i z poszanowaniem ochrony i uprawnień wynikających z praw autorskich i praw własności intelektualnej.

          2. Nie zezwala się na posiadanie w celi pilota do urządzeń wymienionych w ust. 1.

         3. Zabrania się korzystania z funkcji telegazety i teletextu w urządzeniach, o których mowa w ust. 1.

     4. Urządzenia wymienione w ust. 1 w pkt 6-7 nie mogą być zasilane zewnętrznym zasilaczem sieciowym.

     5. Obudowy urządzeń, o których mowa w ust. 1 powinny być kompletne i posiadać nienaruszoną plombę administracji aresztu uniemożliwiającą dostęp do ich wnętrza.

6. Skazany może posiadać, oprócz odbiornika telewizyjnego, anteny oraz dekodera do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej, tylko jedno z urządzeń, o których mowa w ust. 1 pkt

4-7. W celi o pojemności do 6 osadzonych, poza odbiornikiem telewizyjnym, dekoderem do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej oraz anteny może znajdować się jedno z urządzeń wymienionych w ust. 1 pkt 4-7, w pozostałych celach dwa urządzenia wymienione w ust. 1 pkt 4-7.

     7. W szczególnie uzasadnionym przypadku Dyrektor Aresztu może wyrazić zgodę na posiadanie przez skazanego jednego z urządzeń wymienionych w ust. 1 pkt 1-7                        z przekroczeniem limitu ilościowego ustalonego w ust. 6.

   8. Urządzenia, o których mowa w ust. 1 przyjmowane są w rejestracji widzeń                       w poniedziałki i wtorki  w godzinach od 13.00 do 15.00.

 

§ 28.1. Tymczasowo aresztowany może, za zezwoleniem, o którym mowa w art. 110a § 2 Kodeksu karnego wykonawczego posiadać w celi:

1) odbiornik telewizyjny o przekątnej ekranu nieprzekraczającej 19 cali,

2) antenę pokojową,

3)  dekoder do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej.

        2. Nie zezwala się na posiadanie w celi pilotów zdalnego sterowania, a urządzenia                 o których mowa w ust.1. powinny posiadać możliwość obsługi bez konieczności korzystania z takich pilotów. 

      3. Obudowy urządzeń o których mowa w ust.1 powinny być kompletne i posiadać nienaruszoną plombę administracji aresztu uniemożliwiającą dostęp do jego wnętrza.

       4. Zabrania się korzystania z funkcji telegazety i teletextu w urządzeniach, o których mowa w ust.1.

    5. Urządzenia, o których mowa w ust. 1 przyjmowane są w rejestracji widzeń                       w poniedziałki i wtorki  w godzinach od 13.00 do 15.00.

 

§ 29.1. Oprócz przedmiotów wymienionych w art. 110a § 3 i 4 Kodeksu karnego wykonawczego, zabronione jest  również posiadanie pojemników o pojemności powyżej 1,5 litra, wyrobów w aerozolach oraz artykułów higienicznych zawierających alkohol. Zabrania się posiadania przedmiotów, których właściwości uzyskane po przerobieniu odpowiadają cechom przedmiotów niebezpiecznych, mogących stanowić zagrożenie dla porządku lub bezpieczeństwa w jednostce.

         2.  Przedmioty, o których mowa w ust.1, podlegają zdeponowaniu.

        3. Sprzęt elektryczny i elektroniczny posiadany przez osadzonego musi być sprawny technicznie, nie może być przerabiany, a także naprawiany przez osoby nieuprawnione. Odbiorniki energii elektrycznej winny być wyposażone w oryginalne przewody dostosowane do gniazd prądowych. Z powyższego sprzętu należy korzystać zgodnie                z jego przeznaczeniem, w sposób bezpieczny, nie zakłócający porządku i spokoju innych osadzonych.

   4. Za posiadany sprzęt radiowo – telewizyjny opłaty abonamentowe ponosi użytkownik/posiadacz, stosownie do właściwych przepisów w tym zakresie.

 

 

§ 30. W przypadku transportowania osadzonego do innej jednostki konwojem spoza Służby Więzienne przedmioty  i urządzenia, o których mowa w § 27 ust. 1 oraz § 28 ust. 1, nie są transportowane razem z nim i podlegają zwrotowi osobie uprzednio wskazanej przez osadzonego lub zostaną przesłane na koszt osadzonego, do wskazanej przez niego osoby, instytucji lub organizacji.

 

§ 31.1. Jeśli względy techniczne uniemożliwiają bezpieczne użytkowanie urządzeń wymienionych w § 27 ust. 1 i § 28 ust. 1 bądź zostały naruszone plomby, o których mowa w § 27 ust. 5 i  § 28 ust. 3 osadzony  może być pozbawiony możliwości jego użytkowania, do czasu weryfikacji decyzji w przedmiocie dalszego jego posiadania.

         2. Decyzję określoną w ust. 1 podejmuje Dyrektor Aresztu.

 

§ 32.  Za przedmioty posiadane przez osadzonego w celi odpowiedzialność ponosi ich posiadacz.

 

§ 33.1. Łączna ilość i wymiary rzeczy, w tym żywności, znajdujących się w posiadaniu osadzonego  w trakcie pobytu w zakładzie karnym w celi mieszkalnej i w magazynie rzeczy własnych osadzonego nie może przekraczać 30 kg oraz kubatury torby transportowej tj. 0,17 m/sześc.

            2. Wymogi określone w ust. 1 i 3 nie obejmują posiadanych przez osadzonego dokumentów związanych z postępowaniem, którego jest uczestnikiem oraz odbiornika telewizyjnego

            3. Ilość i wymiary rzeczy, które osadzony może posiadać w celi mieszkalnej, w tym żywności  nie mogą przekraczać:

            1) kubatury szafki więziennej przypadającej na skazanego

            2) kubatury szuflady wysuwanej/pojemnika podłóżkowego lub odpowiadającej im             objętości.

            3) ciężar artykułów żywnościowych nie może przekroczyć 6 kg oraz kubatury      przydzielonej szafki dla posiadanej  żywności, w której osadzony ma obowiązek             przechowywać żywność.

            4) do 9 litrów napojów łącznie w postaci soków, nektarów, napojów gazowanych                                             i niegazowanych oraz wody.

§ 34. Osadzony może posiadać w celi mieszkalnej do  pięciu sztuk książek, oprócz wypożyczonych w bibliotece aresztu, prasę o łącznej wadze do 0,5 kg oraz do 10 sztuk przedmiotów kultu religijnego o wymiarach nie większych niż 250x150 mm.

 

§ 35. Bieliznę osobistą oraz przedmioty, o których mowa w art. 110a § 1 i 2 Kkw, za wyjątkiem artykułów żywnościowych osadzeni w oddziale Pawilonu C i D, przechowują wyłącznie  w schowku pod łóżkiem.

 

§ 36. Przedmioty posiadane w celi ponad dopuszczalną ilość określoną w przepisach poprzedzających osadzony przekazuje do depozytu, a jeżeli łączna ich ilość przekracza normy , o których mowa w § 33 ust.1 i § 34, przedmioty te przesyła się, na koszt osadzonego, do wskazanej przez niego osoby, instytucji lub organizacji lub bezpośrednio przekazuje się osobie nieprzebywającej w areszcie, wskazanej przez osadzonego.

 

§ 37.  Do magazynu rzeczy własnych można przyjąć:

1) odzież, bieliznę i obuwie, drobny sprzęt elektroniczny, urządzenia elektryczne, środki łączności oraz inne przedmioty nie będące przedmiotami wartościowymi;

2) jeden odbiornik telewizyjny do 19 cali,  jeden dekoder oraz jeden odbiornik radiowy lub CD, nie przekraczających norm, o których mowa w §33 ust 1 i 2.

 

 

§ 38.  Do magazynu rzeczy własnych nie przyjmuje się :

1) żywności;

2) alkoholu;

3) leków;

4) tytoniu i wyrobów tytoniowych;

5) środków łatwopalnych;

6) przedmiotów, których gabaryty przekraczają wymiary 50 cm x 50 cm x 50 cm,

7) broni i amunicji.

 

 

§ 39. Przedmioty wymienione w § 38 pkt. od 1 do 6 przesyła się na koszt skazanego do wskazanej przez niego osoby, instytucji, organizacji lub bezpośrednio przekazuje się osobie nieprzebywającej w areszcie, wskazanej przez osadzonego. Przedmioty wymienione w § 38 pkt. 7 podlegają przekazaniu Policji.

 

ROZDZIAŁ IX

Dni, godziny i miejsca przyjmowania osadzonych przez

Dyrektora i innych przełożonych, lekarzy oraz sposób

składania pisemnych wniosków, skarg i próśb

 

§ 40. Osadzeni zgłaszający się w sprawach skarg, próśb i wniosków przyjmowani są                 w poszczególnych oddziałach w pokojach wychowawców przez Dyrektora, Zastępców Dyrektora Aresztu oraz kierowników działów Aresztu stosownie do zgłaszanych potrzeb od poniedziałku do piątku godzinach 8.00 – 16.00.

 

§ 41. W sprawach pilnych, w dni wolne od pracy i poza godzinami pracy administracji Aresztu, osadzonych przyjmuje wychowawca dyżurny lub dowódca zmiany.

 

§ 42. 1. Zgłoszenia do lekarza przyjmowane są codziennie. Osadzeni są przyjmowani przez lekarzy Aresztu w wyznaczonych gabinetach lekarskich po uprzednim zarejestrowaniu się w książce zgłaszających się do lekarza w dni robocze w godzinach 9.00 – 15.00. 

1) w dni robocze od poniedziałku do piątku - osadzeni nowoprzyjęci i z transportu,

2) każdy drugi i czwarty poniedziałek miesiąca - oddział I pawilonu A,

3) każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca- oddział II pawilonu A,

4) każda pierwsza i trzecia środa miesiąca– oddział  IV pawilonu A cele  401, 402, 403, 404, 406, 407, 410, każda druga i czwarta środa miesiąca oddział  IV  pawilonu A cele 432, 433,434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 

5) każdy pierwszy i trzeci czwartek miesiąca - oddział I pawilonu B

6) każdy drugi i czwarty piątek miesiąca - oddział I Pawilonu D, każdy pierwszy i trzeci piątek miesiąca -  oddział  IV pawilonu A cele od 412 do 429 i Ośrodek Diagnostyczny,

7) każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca – oddział III pawilonu A cele od 313 do 328

8) każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca - oddział I Pawilonu C

9) każdy czwartek  – oddział III,  pierwszy i trzeci tydzień miesiąca oddział mieszkalny cele od 301 do 307,  drugi i czwarty tydzień miesiąca oddział III pawilonu A cele od 332 do 342.

    2. Osadzeni są przyjmowani przez lekarza - stomatologa w gabinecie stomatologicznym Aresztu w dni robocze, w poniedziałki w godzinach 8.00 – 15.00.

  3. W pilnych wypadkach (nagłe zachorowanie, nagłe pogorszenie stanu zdrowia) przyjęcie osadzonego przez lekarza lub lekarza – stomatologa, w Ambulatorium Aresztu może nastąpić poza porządkiem ustalonym w ust. 1 i 2. Jeżeli pilny wypadek nastąpi w dni wolne od pracy i poza godzinami pracy administracji Aresztu świadczeń zdrowotnych osadzonemu udziela lekarz Aresztu albo lekarz pozawięziennego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

 

§ 43. Osadzeni przebywający w izbie chorych są przyjmowani przez lekarza w zależności od zgłaszanych potrzeb i wskazań medycznych.

 

§ 44. Pisemne wnioski, skargi i prośby kierowane do organów wykonujących orzeczenia osadzeni przedkładają tym organom za pośrednictwem właściwego wychowawcy lub innego funkcjonariusza pełniącego służbę w oddziale.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ X

Dni, godziny, miejsce i porządek przeprowadzania widzeń

 

§ 45. 1. Widzenia dla osób skazanych odbywają się w pomieszczeniach przeznaczonych do udzielania widzeń:

1) w dni powszednie - w poniedziałki i środy w godz. 8:15 – 15:00, rejestracja widzeń                  w godz. 8:00 – 13:00,

2) w niedziele,  

3) w dni ustawowo wolne od pracy:

a) pierwszy dzień Wielkanocy – Niedziela wielkanocna,

b) 3 maja – Święto Narodowe,

c) 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,

d)  pierwszy dzień Bożego Narodzenia,

     2. Jeżeli w niedzielę przypada dzień ustawowo wolny od pracy inny niż wymieniony                w ust. 1 pkt. 3, widzeń nie udziela się.

         3.  Widzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 odbywają się w godz. 11:30 – 15:30,           a ich rejestracja w godz. 10:00 – 14:00.

       4. Widzenia dla osób tymczasowo aresztowanych odbywają się w pomieszczeniach przeznaczonych do udzielania widzeń:           

1) w dzień powszedni - wtorek w godz. 8:15 – 15:00, rejestracja widzeń                                                           w godz. 8:00 – 13:00,

2) w niedziele,

3) w dni ustawowo wolne od pracy:

a) pierwszy dzień Wielkanocy – Niedziela wielkanocna,

b)  3 maja – Święto Narodowe,

c) 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,

d)  pierwszy dzień Bożego Narodzenia,

    5. Jeżeli w niedzielę przypada dzień ustawowo wolny od pracy inny niż wymieniony               w ust. 4 pkt. 3, widzeń nie udziela się.

          6. Widzenia, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i 3 odbywają się w godz. 8:15 – 11:00,          a ich rejestracja w godz. 8:00 – 9:45.

        7. Widzenia dla osadzonych zakwalifikowanych do osób wymagających osadzenia  w wyznaczonym oddziale lub celi aresztu śledczego lub zakładu karnego typu zamkniętego w warunkach zapewniających wzmożoną ochronę społeczeństwa                   i bezpieczeństwa aresztu lub zakładu oraz osadzonych, wobec których wydano takie zalecenia w karcie szczególnej ochrony lub karcie zagrożonego samobójstwem, odbywają się w pawilonie D w pomieszczeniach do tego przystosowanych.

     8. Widzenia w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej dla skazanych odbywają się również we wtorki.

          9. Widzenia odbywają się według kolejności rejestracji.

§ 46. Uprawnionymi do rejestracji widzenia poza kolejnością są:

1) kobiety w widocznej ciąży,

2) osoby dorosłe będące rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3,

3) osoby niepełnosprawne ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub        o kulach),

4) osoby powyżej 75 roku życia.

 

§ 47. 1. Osoba odwiedzająca osadzonego obowiązana jest przy wejściu do Aresztu okazać funkcjonariuszowi rejestrującemu widzenia dokument stwierdzający jej tożsamość wyposażony w zdjęcie.

          2. Dokumentami stwierdzającymi tożsamość są w szczególności:

1) dowód osobisty,

2) legitymacja służbowa,

3) dowód tożsamości cudzoziemca,

4) dokument paszportowy,

5) prawo jazdy,

6) legitymacja szkolna w przypadku osoby niepełnoletniej w wieku szkolnym,

7) oświadczenie opiekuna dziecka w wieku przedszkolnym.

 

§ 48. 1. Podczas widzenia osoby odwiedzające zajmują miejsce wskazane przez funkcjonariusza po jednej stronie stolika, a osadzeni po drugiej.

        2. Zabrania się prowadzenia rozmów między osadzonymi i opuszczania miejsc pod rygorem przerwania lub zakończenia przed czasem widzenia.

    3. Zabrania się zabierania do celi niespożytych podczas widzenia artykułów żywnościowych. Po zakończonym widzeniu niespożyte artykuły żywnościowe osadzeni przekazują osobie odwiedzającej.

 

 

ROZDZIAŁ XI

Dni, godziny i miejsce odprawiania nabożeństw, spotkań religijnych

oraz nauczania religii

 

 

§ 49. 1. Nabożeństwa odbywają się według następującego porządku:

1)  w kaplicy Pawilonu C:

  a) od poniedziałku do czwartku od godz. 9.00 do 12.15 – nabożeństwa katolickie,

  b) w niedziele i święta o godz. 15.00 – nabożeństwo katolickie,

  c) w soboty  o godz. 14.00 – nabożeństwo prawosławne,

2) w kaplicy oddziału Pawilonu B:

  a) w czwartek o godz. 11.00 – nabożeństwo katolickie,

  b) w sobotę o godz. 15.00 - nabożeństwo prawosławne,

  c) w niedziele o godz. 14.15 – nabożeństwo katolickie.

3) w innych terminach i miejscach za indywidualną zgodą Dyrektora Aresztu.

      2. Nabożeństwa dla osadzonych zakwalifikowanych do osób wymagających osadzenia

w wyznaczonym oddziale lub celi aresztu śledczego lub zakładu karnego typu zamkniętego w warunkach zapewniających wzmożoną ochronę społeczeństwa                            i bezpieczeństwa aresztu lub zakładu odbywają się w pawilonie D w kabinach widzeń                   i przesłuchań według następującego porządku:

1) w środy o godz.11.00 – nabożeństwo katolickie,

2) w soboty o godz. 15.30 – nabożeństwo prawosławne,

3) w pomieszczeniu świetlicy na terenie  oddziału I pawilonu A i świetlicy oddziału I pawilonu B we wtorki i środy w godz. 9.00 – 12.00 – spotkania z przedstawicielami Związku Świadków Jehowy,

4) w innych terminach i miejscach za indywidualną zgodą Dyrektora Aresztu.

 

§ 50. Osadzeni mogą brać udział w nabożeństwach, spotkaniach religijnych i nauczaniu religii w wyznaczonych grupach, w kaplicy lub innym wyznaczonym pomieszczeniu,          z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia prawidłowego toku postępowania karnego oraz porządku i bezpieczeństwa w Areszcie.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ XII

Częstotliwość, terminy i miejsca dokonywania zakupów artykułów żywnościowych

i wyrobów tytoniowych oraz przedmiotów dopuszczonych do sprzedaży w Areszcie

 

 

§ 51. 1. Zakupy realizuje się w sposób bezgotówkowy, doprowadzając osadzonego do pomieszczenia kantyny oraz okazując paragon  sporządzony przez Dział Finansowy Aresztu, który to paragon potwierdza stan dostępnych środków na koncie osadzonego. Doprowadzony osadzony wybiera artykuły będące aktualnie dostępne w kantynie.  Zakupy realizuje się trzy razy w ciągu miesiąca w terminach:

  a) termin pierwszy – od 1 do 10 dnia miesiąca,

  b) termin drugi – od 11 do 20 dnia miesiąca,

  c) termin trzeci – od 21 do ostatniego dnia miesiąca. 

       2. Zakupy realizowane są w poszczególnych oddziałach według następującego planu:

   a) poniedziałki – osadzeni w oddziale I Pawilonu A, oddziale I Pawilonu B  i oddziale Pawilonu D,

   b) wtorki – osadzeni w oddziale III Pawilonu A, osadzeni w Ośrodku Diagnostycznym,

   c) środy – osadzeni w oddziale IV Pawilonu A,

   d) czwartki – osadzeni w oddziale I Pawilonu C,

   e) piątki – osadzeni w oddziale II Pawilonu A.

        3. W przypadku zbiegu dni ustawowo wolnych od pracy terminy realizacji  zakupów mogą ulec zmianie. 

          4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zgodę na dodatkowe zakupy w innym terminie niż określony w § 51 ust.1 i 2 może wydać Dyrektor Aresztu. O dokonanie zakupów poza ustalonym terminem i planem zgodnie z § 51 ust.1 i 2 osadzeni składają pisemną  prośbę.

      5.  Osadzeni zakwalifikowani do osób wymagających osadzenia w wyznaczonym oddziale lub celi aresztu śledczego lub zakładu karnego  typu zamkniętego w warunkach zapewniających wzmożoną ochronę społeczeństwa i bezpieczeństwa aresztu lub zakładu dokonują zakupu w sposób bezgotówkowy, poprzez zapoznanie przez funkcjonariusza ze stanem dostępnych środków finansowych i wskazanie przez osadzonego na udostępnionej liście wybranych artykułów dostępnych w kantynie aresztu, które następnie zostaną dostarczone do celi.

        6. Osadzonym umożliwia się dokonanie pierwszego zakupu nie później niż trzeciego dnia roboczego po przyjęciu do Aresztu.

 

ROZDZIAŁ XIII

Godziny i sposób przyjmowania i wydawania korespondencji oraz paczek

 

 

§ 52. 1. Korespondencja osadzonych przyjmowana jest w każdym dniu roboczym,                    a korespondencja urzędowa codziennie przez uprawnionego funkcjonariusza podczas przeprowadzania apelu porannego i wieczornego.

      2. Korespondencję kierowaną do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i innych międzynarodowych organów praw człowieka osadzony może przekazywać każdego dnia funkcjonariuszowi uprawnionemu do odbioru korespondencji bądź wrzucać ją do odrębnych przeznaczonych na taką korespondencję skrzynek w oddziałach, oznakowanych napisem „Korespondencja do Organów Międzynarodowych”.

     3. Korespondencja adresowana do osadzonych wydawana jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.

   4. Potwierdzenie odbioru wysłanej korespondencji urzędowej wydaje nadawcy funkcjonariusz przyjmujący korespondencję. Pisemne potwierdzenie odbioru wypełnia osadzony.

§ 53. 1. Paczki higieniczno – odzieżowe adresowane do osadzonych,  dostarczane do Aresztu bezpośrednio przez ich nadawców, są przyjmowane w dniach, w których odbywają się widzenia, od godz. 9.00 do godz.12.00.

2. Nadawca paczki dostarczający ją bezpośrednio do Aresztu powinien okazać dowód tożsamości. Przy przyjęciu do Aresztu paczka podlega kontroli, do której mogą być wykorzystane odpowiednie urządzenia, środki techniczne, a także psy specjalne.

 

§ 54.  1. Paczki higieniczno – odzieżowe dostarczane osadzonym powinny spełniać następujące wymagania:

1)paczka powinna być opakowana,

2)wewnątrz paczki higieniczno – odzieżowej powinien być umieszczony talon                    ze spisem,

    3) przesłanie osadzonemu paczki z niezbędną odzieżą, bielizną, obuwiem przedmiotami             osobistego użytku, jak też po pozytywnym zaopiniowaniu przez lekarza  paczki z             niezbędnymi lekami i innymi farmaceutykami odpowiadającymi wymogom          określonym w art. 113a § 5 kkw może nastąpić na podstawie zezwolenia  Dyrektora        Aresztu. Przesyłane lekarstwa i farmaceutyki muszą być w oryginalnych    opakowaniach, umieszczone w oddzielnej paczce, które następnie są wydawane   zgodnie z zaleceniem lekarza ZOZ Aresztu,

     4) wymiary paczki, o której mowa w pkt 3, nie mogą być większe niż

       50 cm x 50 cm x 30 cm (długość, szerokość, wysokość), 

     5) w paczce nie mogą być dostarczane inne przedmioty poza wymienionymi w talonie,

   6) należy ściśle stosować się do pouczenia umieszczonego na odwrocie talonu, na   podstawie którego paczka może być dostarczona, a w szczególności nakleić  część             II talonu w widocznym miejscu na opakowaniu, a część I umieścić wewnątrz paczki.

      2. Paczki nie spełniające wymogów określonych w ust. 1 pkt od 1 do 6 nie będą      przyjmowane do Aresztu i  zostaną zwrócone nadawcy na koszt osadzonego.

     3. Zawartość paczek dostarczonych osadzonym, w których to paczkach ujawniono przedmioty, których posiadanie jest prawnie zabronione przekazuje się właściwym organom ścigania.

4. Do przyjmowanych paczek higieniczno – odzieżowych mają zastosowanie uregulowania określone w § 33.

5. Paczki higieniczno odzieżowe wydaje się w dni robocze w godzinach 9.00 – 15.00.

§ 55.1. Paczki żywnościowe mogą być realizowane wyłącznie za pośrednictwem punktu             sprzedaży znajdującego się na terenie Aresztu.

            2. Paczkę osadzony będzie otrzymywał po złożeniu przez niego zamówienia na            piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Wypełniony druk            zamówienia osadzony przekazuje oddziałowemu w dni robocze podczas apelu       porannego, a wniosek o przelanie środków finansowych będących do dyspozycji            osadzonego składa on u wychowawcy tego samego dnia.

            3. Zamówienie wraz z opłatą będzie mogła złożyć również osoba najbliższa       podczas widzenia, dostarczając zamówienie osobiście w dni widzeń w godz. 8:00 –         14:00 lub przesłać je bezpośrednio do podmiotu realizującego paczkę        uiszczając     opłatę na wskazane konto bankowe

            4. Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w      punkcie sprzedaży, poczekalni dla osób odwiedzających, na stronie             internetowej oraz na tablicach ogłoszeń w oddziałach mieszkalnych.

            5. Czas dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej od dnia złożenia           zamówienia wraz z dowodem wpłaty nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych.

 

            § 56. 1. Paczki żywnościowe wydaje się codziennie w godzinach 8.00 – 18.30.

               2. Przed wydaniem paczki osadzonemu poddaje się ją kontroli w jego obecności.

 

§ 57. Listy adresowane do osadzonych i wysyłane przez nich nie mogą zawierać  żywności, używek oraz innych przedmiotów nieokreślonych jako korespondencja. Dopuszcza się możliwość przesyłania w listach znaczków oraz dokumentów związanych z postępowaniem, którego osadzony jest uczestnikiem oraz prasy w ilości określonej w § 34. Przepis  § 34 i 36 stosuje się odpowiednio. Dopuszcza się możliwość przesyłania skazanym w listach kart telefonicznych.

 

 

ROZDZIAŁ XIV

Dni, godziny i miejsce bezpośredniego kontaktowania się z przedstawicielami podmiotów, o których mowa w art. 38 § 1 Kodeksu Karnego Wykonawczego

 

 

§ 58. Przedstawiciele podmiotów, o których mowa w art. 38 § 1 Kodeksu Karnego Wykonawczego w celu współdziałania i uczestnictwa w zakresie określonym w art. 38 Kodeksu Karnego Wykonawczego mogą spotykać się z osadzonymi w oddziale mieszkalnym w dni powszednie w godzinach 8.00 – 16.00, natomiast z  osadzonymi zakwalifikowanymi do osób wymagających osadzenia w wyznaczonym oddziale lub celi aresztu śledczego lub zakładu karnego typu zamkniętego w warunkach zapewniających wzmożoną ochronę społeczeństwa i bezpieczeństwa aresztu lub zakładu – w terminie, miejscu i w sposób określony przez Dyrektora Aresztu.

 

Rozdział XV

Godziny, czas trwania i miejsce korzystania                                                                          z samoinkasujących aparatów telefonicznych

 

 

§ 59. 1. Skazani i tymczasowo aresztowani o których mowa w ust. 5, mogą korzystać              z samoinkasujących aparatów telefonicznych w godzinach 8.00 – 18.00 po uprzednim pisemnym zgłoszeniu, poza godzinami wyznaczonymi porządkiem dnia na spożywanie posiłków.  Pisemne zgłoszenia  na rozmowy telefoniczne przyjmowane są przez funkcjonariusza  od rozpoczęcia apelu porannego do godziny 8:00. Skazani pracujący mogą złożyć zgłoszenie podczas wyjścia do pracy.

 

2. Realizacja rozmów telefonicznych następuje w kolejności zgłoszeń. W pierwszej kolejności zapewnia się dostęp do aparatu telefonicznego zgłaszającym potrzebę porozumienia się ze  swoim obrońcą, pełnomocnikiem będącym adwokatem lub radcą prawnym oraz przedstawicielem niebędącym adwokatem ani radcą prawnym, który został zaaprobowany przez Przewodniczącego Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka do reprezentowania skazanego przed tym Trybunałem.

 

3. Skazani i tymczasowo aresztowani o których mowa w ust. 5, mogą korzystać                  z samoinkasującego aparatu telefonicznego jeden raz w ciągu dnia. Czas korzystania                 z  samoinkasującego aparatu telefonicznego nie może przekraczać 5 minut.

 

4.  Skazani i tymczasowo aresztowani, po uprzednim zgłoszeniu, o którym mowa  w §59 ust. 1 i przekazaniu numeru telefonu obrońcy, mogą prowadzić rozmowy telefoniczne                 z ich obrońcami w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 16.00                  z aparatów samoinkasujących zainstalowanych w oddziałach mieszkalnych. Ograniczeń czasowych  przewidzianych  § 59 ust. 3 nie stosuje się.

 

5. Tymczasowo aresztowani mogą korzystać z samoinkasujących aparatów telefonicznych zainstalowanych w oddziałach mieszkalnych tylko i wyłącznie na podstawie zarządzenia              o zgodzie na korzystanie z aparatu telefonicznego organu dysponującego, o którym mowa w art. 217c kkw.

 

§ 60. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor  Aresztu może zezwolić na przeprowadzenie dodatkowej rozmowy.

 

§ 61.1. Rozmowy telefoniczne osadzonych podlegają kontroli administracji Aresztu.

2. Rozmowy telefoniczne osadzonych z osobami o których mowa w art.8§3 kkw  nie podlegają kontroli.

 

§ 62. Dyrektor Aresztu Śledczego w Białymstoku, zezwala skazanym przebywającym               w Areszcie Śledczym w Białymstoku na korzystanie z łączności z rodziną i osobami bliskimi za pośrednictwem komunikatora SKYPE przy poszanowaniu i uwzględnieniu zasad, regulaminu i licencji firmy SKYPE. Szczegółowe zasady dotyczące korzystania               z komunikatora SKYPE określa   Instrukcja NR 1/2014 Dyrektora Aresztu Śledczego           w Białymstoku z dnia 1 października 2014 roku w sprawie zasad korzystania przez skazanych z rozmów za pomocą komunikatora internetowego SKYPE w Areszcie Śledczym w Białymstoku, dostępna u wychowawców oraz tablicach ogłoszeń na terenie oddziałów mieszkalnych.

 

 

ROZDZIAŁ XVI

Obowiązki skazanych funkcyjnych

 

 

§ 63. 1. Do obowiązków skazanych funkcyjnych, opiekunów świetlic na terenie oddziałów należy w szczególności:

1) dbałość o czystość i estetykę świetlicy,

2) zgłaszanie potrzeb w zakresie funkcjonowania świetlicy,

3) dbałość o sprzęt i wyposażenie.

 

2. Do obowiązków skazanego funkcyjnego, opiekuna kaplicy należy w szczególności:

1) dbałość o czystość i estetykę kaplicy,

2) pomoc kapelanom w przygotowaniu pomieszczenia do odprawiania nabożeństw.

 

3. Do obowiązków skazanego funkcyjnego, wydającego posiłki należy w szczególności:

1) używanie właściwej odzieży roboczej w czasie wydawania posiłków,

2)  utrzymanie porządku i czystości na wózku do wydawania potraw,

3)  dbałość o powierzony sprzęt.

 

4. Do obowiązków skazanego funkcyjnego, sprzątającego należy w szczególności:

1) dbałość o czystość i porządek w miejscu pracy,

2) dbałość o powierzony sprzęt.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ XVII

Inne uregulowania porządkowe

 

§ 64. Osadzonym zabrania się porozumiewać się z osadzonymi z innej celi mieszkalnej        i osobami postronnymi oraz przekazywać im jakichkolwiek przedmiotów.

 

§ 65. Zabrania się oklejania ścian cel mieszkalnych i innych pomieszczeń, w których przebywają osadzeni, jak również oklejania drzwi i innych elementów ich wyposażenia        i zabudowy.

 

§ 66. Wyłącznie uprawnieni do przyznawania nagród i ulg oraz wymierzania kar dyscyplinarnych osadzonym są  Dyrektor Aresztu i Zastępcy Dyrektora Aresztu.

 

§ 67. 1. Wypożyczanie książek i prasy odbywa się przez dostarczenie ich osadzonym do cel mieszkalnych z częstotliwością nie mniejszą niż jeden raz na dwa tygodnie.  

      2. Każdy oddział mieszkalny zaopatrzony jest w katalog, według którego osadzeni zamawiają książki. Jednorazowo można wypożyczyć do 3 książek.

      3. Na podstawie zebranych zamówień pracownik biblioteki Aresztu pod nadzorem właściwego wychowawcy dostarcza zamówione książki osadzonym do cel mieszkalnych.

 

§ 68. Zabrania się przynoszenia jakichkolwiek przedmiotów, w tym artykułów  żywnościowych po powrocie z przepustki i zezwolenia na opuszczenie aresztu.

 

§ 69.  Zabrania się samowolnego piętrowania i przestawiania łóżek w celach oraz ustawiania łóżek przy ścianach zewnętrznych cel.

 

§ 70. W przypadku zniszczenia mienia Aresztu sprawca szkody będzie obciążony kosztami.

 

§ 71. 1. Oświetlenie w celach wygaszane jest w godzinach od 22.00 do 6.40. Dopływ energii elektrycznej do obwodów gniazd wtyczkowych jest wyłączany w godzinach od 23.00 do 6.40.

     2. Dyrektor Aresztu może zarządzić inne godziny stosowania oraz czasy trwania wyłączeń dopływu energii elektrycznej do obwodów gniazd wtyczkowych i ciepłej wody użytkowej.

 

§ 72. Informacja publiczna może być udostępniona w drodze wywieszenia lub wyłożenia  w budynkach aresztu na tablicach ogłoszeniowych. W sali komputerowej dostęp do informacji publicznej umożliwiony jest osadzonym za pośrednictwem stanowisk komputerowych poprzez dostęp do wybranych serwisów internetowych, to jest do Biuletynu Informacji Publicznej Służby Więziennej oraz Biuletynu Informacyjnego Rzecznika Praw Obywatelskich (bip.rpo.gov.pl) i Rządowego Centrum Legislacji (rcl.gov.pl). Szczegółowe zasady dotyczące korzystania z wybranych serwisów internetowych określa  Instrukcja NR 1/2016 Dyrektora Aresztu Śledczego w Białymstoku z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie zasad korzystania przez skazanych ze stanowisk komputerowych z dostępem do wybranych serwisów internetowych na terenie  Aresztu Śledczego w Białymstoku, dostępna u wychowawców oraz tablicach ogłoszeniowych na terenie oddziałów mieszkalnych.

 

§ 73. Osadzony, który jest poddawany kontroli, przyjmuje postawę zgodną z poleceniem wydanym przez funkcjonariusza.

 

§ 74. Wszystkie opakowania po zużytych produktach osadzeni obowiązani                               są niezwłocznie usuwać z celi.

 

§ 75. Wszystkich osadzonych obliguje  się  do  selektywnej zbiorki odpadów z tworzyw sztucznych, szkła, papieru i tektury.                            

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ XVIII

Obowiązki z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla osadzonych

przebywających na terenie jednostki organizacyjnej

 

§ 76. 1. Osadzeni zobowiązani są do przestrzegania i stosowania postanowień zawartych w Instrukcji Przeciwpożarowej Ogólnej oraz postanowień z Instrukcji w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia.

       2. Osadzony zobowiązany jest natychmiast powiadomić oddziałowego o zauważonym zagrożeniu bezpieczeństwa pożarowego.

      3. Osadzony zobowiązany jest użytkować posiadane urządzenia elektryczne zgodnie z instrukcją obsługi, a w przypadku zauważenia nieprawidłowości w działaniu eksploatowanych urządzeń elektrycznych, mogących spowodować zagrożenie bezpieczeństwa pożarowego, powinien o tym fakcie poinformować oddziałowego.

 

 

 

ROZDZIAŁ XIX

Przepisy końcowe

 

§ 77.  Traci moc Zarządzenie Nr 16/2016 Dyrektora Aresztu Śledczego w Białymstoku       z dnia 14 października 2016 roku w sprawie porządku wewnętrznego Aresztu Śledczego                   w Białymstoku  

 

 

§ 78.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2017 roku.

                  

 

     DYREKTOR

 

                       Aresztu Śledczego w Białymstoku

______________

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 1997 r. Nr 90, poz. 557, Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 701, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1318, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 111, poz. 1194, Nr 151, poz. 1686, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 121, poz. 1033, Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 142, poz. 1380, Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 93, poz. 889, Nr 210, poz. 2135, Nr 240, poz. 2405, Nr 243, poz. 2426, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 123, poz. 849, z 2008 r. Nr 96, poz. 620, Nr 214, poz. 1344, z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 22, poz. 119, Nr 62, poz. 504, Nr 98, poz. 817, Nr 108, poz. 911, Nr 115, poz. 963, Nr 190, poz. 1475, Nr 201, poz. 1540, Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 40, poz. 227, Nr 125, poz. 842, Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 39, poz. 201 i 202, Nr 112, poz. 654, Nr 129, poz. 734, Nr 185, poz. 1092, Nr 217, poz. 1280, Nr 240, poz. 1431, z 2012 r. poz. 908, z 2013 r. poz. 628, 1247, z 2014 r. poz. 287, 619, poz. 1707, z 2015 r. poz. 21, 396, 431, 541, 1269, 1573, z 2016 r. poz. 428, 437, 2138.

Sposób załatwiania spraw

 

Rejestry, ewidencje, archiwa

 

Dokumenty urzędowe

 

Wzory druków

 

Ważne ogłoszenia

 
 
 
 
Informacja o zbędnym skłądniku majątku - agragat prądotwórczy -30.10.2017 r.
 
 
 
 
 
 
 
 

Identyfikator Jednostki

1

StatusCreated

 

StatusModified

Zmodyfikowany przez Jarosław Małaszewski o 2018-04-19 09:41

Struktura OrganizacyjnaCreated

Utworzony przez Administrator BIP o 2011-02-28 23:43

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Jarosław Małaszewski o 2018-04-19 09:41

Podmioty WspółpracująceCreated

Utworzony przez Administrator BIP o 2011-02-28 23:43

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Jarosław Małaszewski o 2018-04-19 09:41

Przedmiot działalnościCreated

Utworzony przez Administrator BIP o 2011-02-28 23:43

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Jarosław Małaszewski o 2018-04-19 09:41

Oświadczenie majątkoweCreated

Utworzony przez Administrator BIP o 2011-02-28 23:43

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Jarosław Małaszewski o 2018-04-19 09:41

Majątek Służby WięziennejCreated

Utworzony przez Administrator BIP o 2011-02-28 23:43

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Jarosław Małaszewski o 2018-04-19 09:41

Zamówienia publiczneCreated

Utworzony przez Marcin Woldan o 2010-12-23 08:19

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Jarosław Małaszewski o 2018-04-19 09:41

Współpraca międzynarodowaCreated

 

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Jarosław Małaszewski o 2018-04-19 09:41

Fundusze unijneCreated

Utworzony przez Marcin Woldan o 2010-12-23 08:19

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Jarosław Małaszewski o 2018-04-19 09:41

Akty prawneCreated

Utworzony przez Administrator BIP o 2011-02-28 23:43

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Jarosław Małaszewski o 2018-04-19 09:41

Sposób załatwiania sprawCreated

Utworzony przez Administrator BIP o 2011-02-28 23:43

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Jarosław Małaszewski o 2018-04-19 09:41

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

Utworzony przez Administrator BIP o 2011-02-28 23:43

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Jarosław Małaszewski o 2018-04-19 09:41

Dokumenty urzędoweCreated

Utworzony przez Administrator BIP o 2011-02-28 23:43

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Jarosław Małaszewski o 2018-04-19 09:41

Wzory drukówCreated

Utworzony przez Administrator BIP o 2011-02-28 23:43

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Jarosław Małaszewski o 2018-04-19 09:41

Ważne ogłoszeniaCreated

Utworzony przez Administrator BIP o 2011-02-28 23:43

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Jarosław Małaszewski o 2018-04-19 09:41

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

1

AdresCreated

Utworzony przez: Administrator BIP   2011-02-10 15:00

AdresModified

Zmodyfikowany przez Jarosław Małaszewski o 2018-04-19 09:41

KierownictwoCreated

Utworzony przez: Administrator BIP   2011-02-10 15:00

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Jarosław Małaszewski o 2018-04-19 09:41

Data wytworzenia

2011-02-28 16:00

Nabór

 
nabór na stanowisko strażnika działu ochrony - etat mundurowy
 
Młodszy wychowawca działu penitencjarnego- pracownik cywilny
 
 
MŁODSZY INSTRUKTOR DZIAŁU PENITENCJARNEGO- ETAT MUNDUROWY
 
 
 
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH KONTRAKT STOMATOLOGICZNY
 
 
 
 
Rekrutacja na stanowisko referenta dziau finansowego  pracownik cywilny - praca na cay etat. Więcej informacji:
 
 
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH KONTRAKT STOMATOLOGICZNY
 
 
Dyrektor Aresztu Śledczego w Białymstoku zatrudni do pracy w Areszcie Śledczym w Białymstoku lekarza ogólnego – pierwszego kontaktu pracownik cywilny - ilość miejsc -1 /0,4 etatu/
 
 
 
Areszt Sledczy w Białymstoku prowadzi obecnie nabór na stanowisko strażnika działu ochrony (etat funkcjonariusza) przewidywana liczba osób do przyjęcia – 5.
Szczegółowe informacje pod adresem:
 
 
Areszt Sledczy w Białymstoku prowadzi obecnie nabór na stanowisko: lekarz o specjalizacji endokrolog, diabetolog - pracownik cywilny - ilość miejsc -1 /wymiar etatu-0,3 http://www.sw.gov.pl/pl/praca/

Projektowane akty prawne

 

AdresWytwarzajacy

Administrator BIP

Akty prawneWytwarzajacy

AŚB Administrator BIP

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

AŚB Administrator BIP

Fundusze unijneWytwarzajacy

AŚB Administrator BIP

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

AŚB Administrator BIP

NabórWytwarzajacy

AŚB Administrator BIP

NabórCreated

Administrator BIP

NabórModified

Administrator BIP

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

Administrator BIP

Projektowane akty prawneCreated

Administrator BIP

Projektowane akty prawneModified

Administrator BIP

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

AŚB Administrator BIP

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

AŚB Administrator BIP

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

AŚB Administrator BIP

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

AŚB Administrator BIP

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

AŚB Administrator BIP

StatusWytwarzajacy

AŚB Administrator BIP

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

SO AŚB Administrator BIP

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

AŚB Administrator BIP

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

AŚB Administrator BIP

Wzory drukówWytwarzajacy

AŚB Administrator BIP

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

AŚB Administrator BIP

KierownictwoWytwarzajacy

AŚB Administrator BIP

Załączniki

plan_dzialalnosci.pdf    
Utworzony o 2011-02-09 12:47 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-08-23 10:22, autor ostatniej modyfikacji: Cezary Łabicniec
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.